intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Luận văn Thạc sĩ Luật học: Trách nhiệm hình sự của người phạm tội trong tình trạng say do dùng rượu hoặc chất kích thích mạnh khác theo pháp luật hình sự Việt Nam

Chia sẻ: Tien Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
38
lượt xem
8
download

Luận văn Thạc sĩ Luật học: Trách nhiệm hình sự của người phạm tội trong tình trạng say do dùng rượu hoặc chất kích thích mạnh khác theo pháp luật hình sự Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích của luận văn là nghiên cứu về mặt lý luận, lập pháp từ quy định của pháp luật hình sự, cũng như quá trình áp dụng thực tiễn chế định người phạm tội trong tình trạng say do dùng rượu hoặc chất kích thích mạnh khác. Từ đó luận văn đưa ra những giải pháp, những đóng góp nhằm hoàn thiện các quy định về chế định này trong luật hình sự Việt Nam, cũng như những đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả của việc áp dụng chế định này trong thực tiễn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Luật học: Trách nhiệm hình sự của người phạm tội trong tình trạng say do dùng rượu hoặc chất kích thích mạnh khác theo pháp luật hình sự Việt Nam

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> KHOA LUẬT<br /> <br /> VŨ QUANG BÁ<br /> <br /> TR¸CH NHIÖM H×NH Sù CñA NG¦êI PH¹M TéI TRONG<br /> T×NH TR¹NG SAY DO DïNG R¦îU HOÆC CHÊT KÝCH THÝCH<br /> M¹NH KH¸C THEO PH¸P LUËT H×NH Sù VIÖT NAM<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC<br /> <br /> HÀ NỘI - 2016<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> KHOA LUẬT<br /> <br /> VŨ QUANG BÁ<br /> <br /> TR¸CH NHIÖM H×NH Sù CñA NG¦êI PH¹M TéI TRONG<br /> T×NH TR¹NG SAY DO DïNG R¦îU HOÆC CHÊT KÝCH THÝCH<br /> M¹NH KH¸C THEO PH¸P LUËT H×NH Sù VIÖT NAM<br /> Chuyên ngành: Luật hình sự và tố tụng hình sự<br /> Mã số: 60 38 01 04<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC<br /> <br /> Cán bộ hƣớng dẫn khoa học: TS. CHU THỊ TRANG VÂN<br /> <br /> HÀ NỘI - 2016<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan Luận văn là công trình nghiên cứu của<br /> riêng tôi. Các kết quả nêu trong Luận văn chưa được công bố trong<br /> bất kỳ công trình nào khác. Các số liệu, ví dụ và trích dẫn trong<br /> Luận văn đảm bảo tính chính xác, tin cậy và trung thực. Tôi đã<br /> hoàn thành tất cả các môn học và đã thanh toán tất cả các nghĩa vụ<br /> tài chính theo quy định của Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội.<br /> Vậy tôi viết Lời cam đoan này đề nghị Khoa Luật xem xét để<br /> tôi có thể bảo vệ Luận văn.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn!<br /> NGƢỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Vũ Quang Bá<br /> <br /> 1<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> Trang phụ bìa<br /> Lời cam đoan<br /> Mục lục<br /> Danh mục các từ viết tắt<br /> MỞ ĐẦU ....................................................................................................................5<br /> Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ CỦA<br /> NGƢỜI PHẠM TỘI TRONG TÌNH TRẠNG SAY DO DÙNG<br /> RƢỢU HOẶC CHẤT KÍCH THÍCH MẠNH KHÁC ................................. 13<br /> 1.1.<br /> <br /> TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ VÀ CƠ SỞ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ .....13<br /> <br /> 1.1.1.<br /> <br /> Trách nhiệm hình sự ....................................................................................13<br /> <br /> 1.1.2.<br /> <br /> Cơ sở của trách nhiệm hình sự ....................................................................15<br /> <br /> 1.2.<br /> <br /> CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC XÁC ĐỊNH TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ<br /> CỦA NGƢỜI PHẠM TỘI TRONG TÌNH TRẠNG SAY DO DÙNG<br /> RƢỢU HOẶC CHẤT KÍCH THÍCH MẠNH KHÁC....................................19<br /> <br /> 1.2.1.<br /> <br /> Khái niệm rƣợu và chất kích thích mạnh khác............................................19<br /> <br /> 1.2.2.<br /> <br /> Đặc điểm tình trạng say do dùng rƣợu hoặc chất kích thích mạnhError! Bookmark no<br /> <br /> 1.2.3.<br /> <br /> Cơ sở xác định trách nhiệm hình sự của ngƣời sử dụng rƣợu hoặc các<br /> chất kích thích mạnh ................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.3.<br /> <br /> PHÂN BIỆT TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ CỦA NGƢỜI PHẠM TỘI<br /> TRONG TÌNH TRẠNG SAY DO DÙNG RƢỢU HOẶC CHẤT<br /> <br /> KÍCH THÍCH MẠNH VỚI CÁC TRƢỜNG HỢP KHÁCError! Bookmark not defin<br /> 1.3.1.<br /> <br /> Với trƣờng hợp loại trừ trách nhiệm hình sự và không có trách nhiệm hình<br /> sự (không có lỗi) ........................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.3.2.<br /> <br /> Với trƣờng hợp ngƣời phạm tội khi bị ép buộc, cƣỡng ép sử dụng rƣợu<br /> hoặc chất kích thích mạnh ........................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.4.<br /> <br /> QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ MỘT SỐ NƢỚC VỀ<br /> TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ CỦA NGƢỜI PHẠM TỘI TRONG<br /> TÌNH TRẠNG SAY DO DÙNG RƢỢU HOẶC CHẤT KÍCH THÍCH<br /> MẠNH KHÁC ............................................ Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> KẾT LUẬN CHƢƠNG 1.......................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2<br /> <br /> Chƣơng 2: QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ TRÁCH NHIỆM<br /> HÌNH SỰ CỦA NGƢỜI PHẠM TỘI TRONG TÌNH TRẠNG SAY<br /> <br /> DO DÙNG RƢỢU HOẶC CHẤT KÍCH THÍCH KHÁCError! Bookmark not defin<br /> 2.1.<br /> <br /> QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TRƢỚC NĂM 1945<br /> VỀ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ CỦA NGƢỜI PHẠM TỘI TRONG<br /> TÌNH TRẠNG SAY DO DÙNG RƢỢU HOẶC CHẤT KÍCH THÍCH<br /> MẠNH KHÁC ............................................. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.2.<br /> <br /> QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ NĂM<br /> 1945 ĐẾN TRƢỚC KHI BAN HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ 1999 VỀ<br /> TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ CỦA NGƢỜI PHẠM TỘI TRONG<br /> TÌNH TRẠNG SAY DO DÙNG RƢỢU HOẶC CHẤT KÍCH THÍCH<br /> MẠNH KHÁC ............................................ Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.2.1.<br /> <br /> Giai đoạn từ 1945 đến trƣớc khi ban hành Bộ luật hình sự 1985Error! Bookmark not def<br /> <br /> 2.2.2.<br /> <br /> Giai đoạn từ khi có Bộ luật hình sự năm 1985 đến trƣớc khi có Bộ luật<br /> hình sự 1999 ................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.3.<br /> <br /> QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM 1999 VỀ TRÁCH<br /> NHIỆM HÌNH SỰ CỦA NGƢỜI PHẠM TỘI TRONG TÌNH TRẠNG<br /> <br /> SAY DO DÙNG RƢỢU HOẶC CHẤT KÍCH THÍCH MẠNH KHÁCError! Bookmark<br /> 2.4.<br /> <br /> QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM 2015 VỀ TRÁCH<br /> NHIỆM HÌNH SỰ CỦA NGƢỜI PHẠM TỘI TRONG TÌNH TRẠNG<br /> <br /> SAY DO DÙNG RƢỢU HOẶC CHẤT KÍCH THÍCH MẠNH KHÁCError! Bookmar<br /> KẾT LUẬN CHƢƠNG 2.......................................... Error! Bookmark not defined.<br /> Chƣơng 3: HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG<br /> CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT<br /> HÌNH SỰ VIỆT NAM VỀ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ CỦA NGƢỜI<br /> PHẠM TỘI TRONG TÌNH TRẠNG SAY DO DÙNG RƢỢU HOẶC<br /> CHẤT KÍCH THÍCH MẠNH KHÁC ............ Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.<br /> <br /> THỰC TIỄN ÁP DỤNG BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 1999 VỀ TRÁCH<br /> NHIỆM HÌNH SỰ CỦA NGƢỜI PHẠM TỘI TRONG TÌNH TRẠNG<br /> <br /> SAY DO DÙNG RƢỢU HOẶC CHẤT KÍCH THÍCH MẠNH KHÁCError! Bookmark<br /> 3.1.1.<br /> <br /> Một số thống kê thực tiễn ............................ Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản