intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý hoạt động dạy học môn Toán theo hướng tích hợp tại các Trường trung học cơ sở huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội

Chia sẻ: Nguyễn Văn Hoàn | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:142

0
130
lượt xem
39
download

Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý hoạt động dạy học môn Toán theo hướng tích hợp tại các Trường trung học cơ sở huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng quản lý dạy học môn Toán ở các trường THCS huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, tác giả đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn Toán theo hướng tích hợp nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở các trường THCS huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý hoạt động dạy học môn Toán theo hướng tích hợp tại các Trường trung học cơ sở huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI  NGUYỄN VĂN HOÀN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG  DẠY HỌC MÔN TOÁN  THEO HƯỚNG TÍCH HỢP  Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ  HUYỆN MỸ ĐỨC THÀNH PHỐ HÀ NỘI  LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
 2. HÀ NỘI, 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI       NGUYỄN VĂN HOÀN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG  DẠY HỌC MÔN TOÁN  THEO HƯỚNG TÍCH HỢP  Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ  HUYỆN MỸ ĐỨC THÀNH PHỐ HÀ NỘI  Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 81 40 114 LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
 3. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Văn Sơn HÀ NỘI, 2019
 4. LỜI CẢM ƠN Trong quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thiện luận văn, tác giả  đã nhận được sự  động viên, khuyến khích và tạo điều kiện giúp đỡ  nhiệt  tình của các cấp lãnh đạo, của các thầy giáo, cô giáo, anh chị  em, bạn bè  đồng nghiệp và gia đình.  Tác giả  bày tỏ  lòng biết  ơn sâu sắc tới các thầy cô giáo, Phòng Sau  Đại học trường Đại học Sư Phạm Hà Nội và đặc biệt là các thầy cô giáo  trực tiếp giảng dạy các chuyên đề  của toàn khóa học đã tạo điều kiện,  đóng góp ý kiến cho tác giả trong suốt quá trình học tập và hoàn thành luận  văn tốt nghiệp. Đặc biệt, tác giả  xin bày tỏ  lòng biết  ơn sâu sắc tới  PGS.TS Phạm  Văn Sơn ­ Người đã trực tiếp hướng dẫn, tận tình chỉ bảo, giúp đỡ tác giả  tiến hành các hoạt động nghiên cứu khoa học để hoàn thành luận văn này. Với thời gian nghiên cứu còn hạn chế, thực tiễn công tác lại vô cùng  sinh động, luận văn không tránh khỏi những thiếu sót, tác giả rất mong nhận  được các ý kiến đóng góp chân thành từ các thầy giáo, cô giáo, bạn bè, đồng   nghiệp. Hà Nội, ngày    tháng 6  năm 2019 Tác giả   Nguyễn Văn Hoàn
 5. LỜI CAM ĐOAN Tôi   xin   cam   đoan   luận   văn   này   do   tôi   thực   hiện.   Các   kết   quả  nghiên cứu đượ c trình bày trong luận văn là trung thực và chưa từng  đượ c  ai  công  bố  trong b ất  kỳ   công  trình nào,  các  thông  tin  trích  dẫn  trong lu ận văn đều đã đượ c chỉ rõ nguồn gốc.  Hà Nội, ngày   tháng 6  năm 2019 Tác giả   Nguyễn Văn Hoàn     
 6. MỤC LỤC
 7. DANH MỤC BẢNG BIỂU
 8. DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Sơ đồ
 9. MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài  Trong thời đại ngày nay, trước sự phát triển như vũ bão của khoa học  kỹ  thuật và công nghệ  hiện đại, để  phát triển nhanh và bền vững đòi hỏi  mỗi quốc gia phải  ưu tiên hàng đầu đến phát triển hệ  thống giáo dục và  đào tạo, tạo tiền đề  quan trọng cho sự phát triển nguồn nhân lực, nhân tài   cho đất nước. Nước ta từ một nước có nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung,   chuyển dịch sang cơ  chế  thị  trường, với sự  quản lý của nhà nước; trong   giai đoạn hiện nay với tốc độ  công nghiệp hoá, hiện đại hoá đang diễn ra  nhanh trên tất cả  các lĩnh vực của đời sống xã hội, nền kinh tế  tri thức   đang phát triển mạnh, có phạm vi  ảnh hưởng rộng lớn trên toàn quốc,  Đảng và Nhà nước ta hết sức chú trọng phát triển khoa học công nghệ cùng  với giáo dục và đào tạo, coi giáo dục là quốc sách hàng đầu. Sự  nghiệp giáo dục và đào tạo có vị  trí rất quan trọng trong chiến  lược phát triển con người – nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ  kế  hoạch phát triển kinh tế  xã hội và hội nhập quốc tế  của đất nước. Nghị  quyết Hội nghị  lần thứ 2 khoá VIII của Ban chấp hành Trung  ương Đảng  đã khẳng định: “Giáo dục và Đào tạo hiện nay phải có một bước chuyển   nhanh về chất lượng và hiệu quả đào tạo, về số lượng và quy mô đào tạo,   nhất là chất lượng dạy và học trong các nhà trường nhằm nhanh chóng   đưa Giáo dục & Đào tạo đáp  ứng yêu cầu mới của đất nước” [13]. Nghị  quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ  XI và XII của Đảng tiếp tục  khẳng định: “Phát triển giáo dục đào tạo là một trong những động lực   quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, là   điều kiện để phát huy nguồn lực con người ­ yếu tố cơ bản để  phát triển   9
 10. xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững” [12]. Đồng thời Nghị quyết  chỉ rõ “Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới nội dung   phương pháp dạy học ” [12]. Như vậy, Giáo dục và đào tạo là chìa khóa mở cửa tiến vào tương lai  “ để  đào tạo nên con người mới xã hội chủ  nghĩa vừa hồng vừa chuyên”  đáp  ứng yêu cầu phát triển kịnh tế  ­ xã hội thì phải nâng cao chất lượng  giáo dục. Không   ngừng   nâng   cao   chất   lượng   giáo   dục   là   một   trong   những   nhiệm vụ  chính trị  cực kỳ  quan trọng của ngành giáo dục nói chung của  mỗi nhà trường nói riêng, chất lượng giáo dục phụ thuộc nhiều yếu tố.  Một trong những yếu tố   ảnh hưởng đến việc nâng cao chất lượng  giáo dục là phải đổi mới công tác quản lý hoạt động dạy học trong mỗi nhà  trường. Trong mỗi nhà trường, hoạt động dạy học là hoạt động chủ đạo, quan   trọng nhất và được đặt lên hàng đầu. Do đó, việc nâng cao chất lượng dạy  học luôn được coi là nhiệm vụ  cơ  bản và quan trọng nhất của các nhà  trường, đây chính là điều kiện để các nhà trường tồn tại và phát triển. Công  tác quản lý hoat động dạy học là công việc được tiến hành liên tục, thường  xuyên qua từng giờ dạy, qua mỗi học kỳ và từng năm học, đây là điều kiện  quyết định để  đảm bảo chất lượng giáo dục của nhà trường đáp  ứng yêu  cầu mục tiêu đào tạo. Trong những năm gần đây, cùng với quá trình đổi mới đất nước, đổi  mới giáo dục, nên chất lượng giáo dục phổ thông nói chung và chất lượng  giáo dục trung học cơ sở nói riêng đã có sự khởi sắc, ngành giáo dục nước  ta đã đạt được những thành tựu nhất định. Trình độ  chuyên môn, năng lực  10
 11. tiếp cận tri thức mới của học sinh và giáo viên được nâng cao, chất lượng   giáo dục từng bước được phát triển. Mặc dù đã đạt được những thành tựu trên, nhưng hệ thống giáo dục  và đào tạo nước ta vẫn còn một số  yếu kém, bất cập so với yêu cầu phát  triển của đất nước trong thời kỳ  hội nhập quốc tế. Nghị  quyết số  29­ NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung  ương Đảng khóa XI đã  khẳng  định:  Chất lượng, hiệu quả  giáo dục và đào tạo còn thấp so với   yêu cầu, quản lý giáo dục và đào tạo còn nhiều yếu kém [14].  Đại hội Đảng toàn quốc khoá VIII đã chỉ rõ:  “Giáo  dục  và  đào  tạo   vẫn  chưa  thực  sự  trở   thành  quốc  sách  hàng  đầu,  thành động lực phát   triển. Chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo tương đối thấp so với yêu cầu,   đặc biệt là giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiêp, phương pháp giáo dục, việc   tổ chức thi, kiểm tra và đánh giá kết quả còn lạc hậu, thiếu thực chất. Quản lý   giáo dục và đào tạo còn có mặt yếu kém. Để giải quyết triệt để yếu kém trên đòi   hỏi chúng ta cần phải thay đổi quan niệm và nhận thức về  giáo dục, phải   hướng tới chất lượng giáo dục thực chất, điều đó đồng nghĩa với việc phải đổi   mới giáo dục và đào tạo, trong đó chú trọng nâng cao trách nhiệm công tác quản   lý và tăng cường các biện pháp quản lý hoạt động dạy học” [13]. Trong hệ thống giáo dục nước ta, cấp trung học cơ sở là cấp học cơ  bản, là giai đoạn trung gian giữa cấp tiểu học và trung học phổ  thông.  Ở  giai đoạn này, học sinh được cung cấp kiến thức cơ  bản nhất, được giáo   dục và hình thành nhân cách, gắn với tâm sinh lý của lứa tuổi này cũng có   nhiều biến động. Như vậy, các hoạt động dạy học ở các trường trung học   cơ sở là vô cùng quan trọng, là cơ sở cho các cấp học, bậc học cao hơn. Mỹ  Đức là huyện thuần nông của thành phố  Hà Nội, kinh tế  còn  chậm phát triển, trình độ dân trí chưa cao và không đồng đều. Trong những   11
 12. năm qua, chất lượng dạy học của các trường THCS huyện Mỹ Đức tuy từng  bước được nâng lên, song chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu thực tiễn. Đặc biệt  trong lĩnh vực quản lý hoạt  động  dạy học trong nhà trường đang đặt ra  nhiều vấn đề cần sớm được quan tâm nghiên cứu, giải quyết kịp thời. Trong  giai đoạn thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo hiện  nay, dạy học tích hợp đang là xu thế  tất yếu trong việc xác định nội dung   dạy học ở các trường phổ thông. Trong những năm gần đây, Phòng GD&ĐT  Mỹ Đức cũng đã chỉ  đạo quyết liệt các trường THCS trong huyện đưa tích  hợp gắn liền với hoạt động dạy học trong các nhà trường; Xây dựng nhiều  chuyên đề về tích hợp cho các nhà trường trong huyện, có những định hướng  phù hợp cho trường mình trong dạy học, trong đó có bộ  môn Toán. Tuy  nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện, các trường THCS trong huyện vẫn   còn gặp không ít khó khăn trong việc định hướng, chỉ  đạo lồng ghép, tích   hợp trong hoạt động dạy học nói. Trước thực tế  đó, đòi hỏi người cán bộ  quản lý các trường THCS   huyện Mỹ Đức phải nghiên cứu tìm biện pháp đồng chung và bộ môn Toán  nói riêng.bộ và khả thi để quản lý hoạt động dạy học, đáp ứng yêu cầu đổi  mới giáo dục. Từ  những lý do trên tác giả  chọn vấn đề  “Quản lý hoạt   động dạy học môn Toán theo hướng tích hợp tại các Trường trung học   cơ  sở  huyện Mỹ  Đức, thành phố  Hà Nội’’  làm đề  tài nghiên cứu, hy  vọng sẽ  góp phần tích cực trong công tác quản lý nhằm nâng cao chất  lượng dạy học môn toán ở các trường THCS huyện Mỹ Đức, đáp ứng yêu  cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục hiện nay. 2. Mục đích nghiên cứu  12
 13. Trên cơ  sở  nghiên cứu lý luận và thực trạng quản lý dạy học môn  Toán ở các trường THCS huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, tác giả đề xuất   các biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn Toán theo hướng tích hợp  nhằm nâng cao chất lượng dạy học  ở  các trường THCS huyện Mỹ  Đức,  thành phố Hà Nội. 3. Khách thể và đối tượng  nghiên cứu 3.1. Khách thể nghiên cứu  Hoạt động dạy học môn Toán theo hướng tích hợp ở trường trung học cơ  sở. 3.2 Đối tượng nghiên cứu  Quản lý hoạt động dạy học môn Toán theo hướng tích hợp  ở  các  trường THCS huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.  4. Giả thuyết  khoa học Quản lý hoạt động dạy học môn Toán theo hướng tích hợp  ở  các  trường THCS là định hướng trong chương trình giáo dục phổ  thông mới sau   năm 2018. Trong quá trình tổ chức dạy học môn Toán ở các trường THCS, bên  cạnh những  ưu điểm thì còn nhiều yếu điểm, khó khăn như  việc thực hiện   các chức năng quản lý hoạt động dạy học chưa quan tâm đúng mức; chưa có  các biện pháp quản lý hiệu quả, phù hợp nhằm phát huy tính chủ động, tích  cực của giáo viên và học sinh.  Nếu đề xuất được các biện pháp quản lý phù  hợp và có tính khả  thi thì sẽ  nâng cao chất lượng dạy học môn Toán theo  hướng tích hợp ở các trường THCS huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội sẽ đáp   ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1. Hệ  thống hóa những vấn đề  lý luận về  hoạt động dạy học và   quản lý hoạt động dạy học môn Toán theo hướng tích hợp ở trường THCS. 13
 14. 5.2. Điều tra, khảo sát làm rõ thực trạng dạy học môn Toán theo  hướng tích hợp ở các trường THCS huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. 5.3. Đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn Toán  theo hướng tích hợp  ở  các trường THCS huyện Mỹ  Đức, thành phố  Hà  Nội. 6. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu 6.1. Giới hạn nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu về quản lý hoạt động dạy học môn Toán   theo hướng tích hợp của một số trường THCS huyện Mỹ Đức, thành phố Hà  Nội. 6.2. Phạm vi nghiên cứu  ­ Về  nội dung: Đề  tài nghiên cứu quản lý hoạt động dạy học môn  Toán theo hướng tích hợp ở các trường THCS huyện Mỹ Đức. ­ Về  khách thể  điều tra:  Hiệu trưởng, Phó  hiệu trưởng, tổ  trưởng  chuyên môn, giáo viên, học sinh các trường THCS huyện Mỹ Đức, thành phố  Hà Nội. ­ Về địa bàn và thời gian nghiên cứu: Đề tài khảo sát 5 trường THCS  trên địa bàn huyện Mỹ Đức là: 1. Trường THCS Tế Tiêu 2. Trường THCS Phù Lưu Tế 3. Trường THCS Xuy Xá 4. Trường THCS Đại Hưng                 5. Trường THCS Phùng Xá Trong thời gian 3 năm học gần đây 2016­2017 đến 2018­2019 7. Phương pháp nghiên cứu 7.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết 14
 15. Phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa, khái quát hóa các tài liệu lý luận  các văn bản có liên quan đến đề tài. 7.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn ­ Phương pháp quan sát: Phương pháp này thực hiện bằng cách tham  gia dự giờ một số giáo viên để từ đó tìm hiểu thêm về thực trạng dạy học   và thực trạng quản lý hoạt động dạy học môn Toán theo hướng tích hợp   của hiệu trưởng các trường THCS huyện Mỹ Đức.  ­ Phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi: Sử dụng hệ thống bảng câu  hỏi, các phiếu trưng cầu ý kiến đối với cán bộ  quản lý và giáo viên ở  các   trường THCS trên địa bàn huyện Mỹ Đức.   ­ Phương pháp chuyên gia: Tham khảo ý kiến một số chuyên gia giáo  dục nhằm thu thập ý kiến đánh giá, ý kiến, giải pháp và những thông tin  khoa học thông qua phiếu điều tra mạn đàm.  ­ Phương pháp nghiên cứu sản phẩm: Đây là một phương pháp quan  trọng để đánh giá chất lượng, hiệu quả đào tạo.    ­   Phương   pháp   tổng   kết   kinh   nghiệm:   Đây   là   một   trong   những  phương pháp chủ  yếu của đề  tài, chọn điển hình để  khái quát hóa, hệ  thống hóa, kinh nghiệm quản lý hoạt động dạy học. ­ Phương pháp phỏng vấn sâu: Phỏng vấn, trao đổi trực tiếp với cán  bộ   quản   lý,   giáo   viên   của   các   trường   THCS   và   tham   khảo   ý   kiến   các   chuyên gia với mục đích tìm các kết luận thoả  đáng trong việc đánh giá  thực trạng công tác quản lý hoạt động dạy học môn Toán theo hướng tích  hợp.     7.3. Phương pháp thống kê toán học:  Phương pháp xử  lí số  liệu  bằng thống kê toán học. Sau khi thu thập các phiếu thăm dò ý kiến, dựa vào  kết quả  điều tra, tác giả  sử  dụng phần mềm SPSS 20.0 để  xử  lý số  liệu,  15
 16. tính điểm trung bình, độ lệch chuẩn,  thứ bậc, tính một số mối tương quan  và kiểm định độ tin cậy của các số liệu thu được.  8.  Những đóng góp của đề tài   8.1. Về lý luận: Phát triển lý luận về quản lý hoạt động dạy học theo  hướng tích hợp  ở  các trường THCS, chỉ  ra những thành công và mặt hạn   chế, cung cấp cơ sở khoa học để điều tra khảo sát theo tiếp cận tích hợp từ  đó xây dựng một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn Toán theo   hướng tích hợp đạt chất lượng và hiệu quả cao. 8.2. Về thực tiễn: Làm rõ thực trạng dạy học môn Toán và thực trạng  quản lý dạy học môn Toán theo hướng tích hợp ở các trường THCS huyện   Mỹ  Đức, thành phố  Hà Nội; Các biện pháp quản lý hoạt động dạy học  môn Toán theo hướng tích hợp  ở  các trường THCS do tác giả  đề  xuất có  thể  làm tài liệu tham khảo cho cán bộ  quản lý, giáo viên Toán các trường  THCS huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.  9. Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và khuyến nghị, nội dung của luận văn   được chia thành 3 chương: Chương 1: Cơ  sở  lý luận về  quản lý hoạt động dạy học môn Toán  theo hướng tích hợp ở các trường THCS. Chương 2: Thực trạng về quản lý hoạt động dạy học môn Toán theo   hướng tích hợp ở các trường THCS huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.  Chương 3: Các biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn Toán theo   hướng tích hợp ở các trường THCS huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.  16
 17. Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN  TOÁN THEO HƯỚNG TÍCH HỢP Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.1.1.   Tổng   quan   tình   hình   nghiên   cứu   về   hoạt   động   dạy   học   THCS và quản lý hoạt động dạy học THCS  ở  nước ngoài và  ở  trong   nước. 1.1.1.1. Vấn đề  hoạt động dạy học và quản lý hoạt động dạy học   môn Toán ở ngoài nước. Như chúng ta đã biết toán học có nguồn gốc xuất phát từ  thực tiễn.   Số  học ra đời trước hết do nhu cầu đếm. Hình học phát sinh do việc cần  thiết phải đo lại ruộng đất bên bờ  sông Nin (Ai cập) sau những trận lụt   hàng năm. Khi nói đến nguồn gốc thực tiễn của Toán học cũng cần nhấn   mạnh cả  về  nguồn gốc thực tiễn của chính các quy luật của logic hình  thức được sử  dụng trong toán học. Lênin viết: “Những hình thức và quy   luật logic không phải là cái vỏ  trống rỗng mà là sự  phản ánh thế  giới   khách quan, thực tiễn của con người, được lặp đi lặp lại hàng nghìn triệu   lần, sẽ được củng cố vào ý thức người ta dưới những hình thức của logic   học”.  Theo Ăng ghen, “Đối tượng của Toán học thuần túy là những hình   dạng không gian và những quan hệ số lượng của thế giới khách quan” [7]. Trong hoạt động dạy học môn Toán cần có những mô hình học tập  sẽ giúp các học sinh tiếp thu bài học nhanh hơn, theo V.A.Stoff (Stoff 1966)   thì mô hình học Toán nhất thiết phải có ba đặc trưng cơ bản; tính đơn giản  17
 18. (đơn giản về mặt tri giác), tính đẳng cấu (mô hình phản ánh đúng một cách   đẳng cấu những thuộc tính nhất định nào đó của đối tượng nghiên cứu mà  những thuộc tính  ấy là đối tượng nhận thức của học sinh), tính khác với   nguyên bản (để trong dạy học dễ dàng đạt được mục đích đề ra). Các nhà nghiên cứu giáo dục Nga đã khẳng định rằng: “Kết quả toàn   bộ hoạt động quản lý của nhà trường phụ thuộc rất nhiều vào việc tổ chức   đúng   đắn   và   hợp   lý   hoạt   động   giảng   dạy   của   đội   ngũ   giáo   viên”  [6].  P.V.Zimin, M.I.Konđakôp, N.I.Saxerđôtôp đi sâu nghiên cứu việc lãnh đạo  trong công tác giảng dạy, giáo dục  ở  nhà trường và xem đây là khâu then  chốt trong hoạt động quản lý của người Hiệu trưởng. V.A.Xukhomlinxki,   Jaxapob nêu ra một số  vấn đề  quản lý của Hiệu trưởng trường phổ  thông   như sự phân công nhiệm vụ giữa Phó Hiệu trưởng và Hiệu trưởng. Các tác  giả thống nhất khẳng định người Hiệu trưởng phải là người lãnh đạo toàn  diện và chịu trách nhiệm chính trong công tác quản lý nhà trường. Về  việc  tổ  chức dự  giờ  và phân tích sư  phạm bài giảng, tác giả  V.A.Xukhomlinxki   nhấn mạnh hoạt động dự  giờ  thăm lớp và đưa ra nhiều cách phân tích sư  phạm bài dạy cho giáo viên. Ông cho rằng đó là đòn bẩy nâng   cao chất  lượng giảng dạy của đội ngũ giáo viên.  Khổng Tử (551­479 trước công nguyên) với quan điểm dạy học gắn   liền với PPDH môn Toán hiện nay là: “Dùng cách gợi mở, đi từ gần tới xa,   từ đơn giản đến phức tạp, nhưng vẫn đòi hỏi người học phải tích cực suy   nghĩ. Đòi hỏi học trò phải tập luyện, phải hình thành nề nếp, thói quen học   tập” và “học không biết chán, dạy không biết mỏi”  [8]. Theo ông muốn  mang lại hiệu quả  trong dạy học thì phải đề  cao đến các quy định về  nề  nếp dạy học, bên cạnh đó cần nâng cao trình độ  của người dạy, lựa chọn   18
 19. được những phương pháp dạy học theo hướng đề  cao năng lực tự  học, tự  phát huy tinh thần độc lập suy nghĩ và sáng tạo của người học. 1.1.1.2. Vấn đề hoạt động dạy học, quản lý hoạt động dạy học môn   Toán ở trong nước Ngoài hoạt động dạy học môn Toán được tổ chức trên lớp học còn có   thể  tổ  chức những hoạt động thực hành Toán ngoài nhà trường như   ở  đồng  ruộng, nhà máy, công xưởng, kể  cả  những hoạt động có tính chất tập dượt   nghiên cứu bao gồm cả các khâu thu thập và xử lí dữ liệu, xử lí mô hình để tìm   lời giải, xây dựng mô hình, đối chiếu lời giải với thực tế để kiểm tra và điều  chỉnh.  Đề  cập đến phương tiện trực quan trong hoạt động dạy học môn  Toán: “Phương tiện trực quan tượng trưng là một hệ  thống kí hiệu quy  ước nhằm biểu diễn tính chất muốn nghiên cứu tách rời khỏi tất cả  các  tính chất khác của đối tượng và hiện tượng”. Trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán, tác giả Phạm Văn  Hoàn cho rằng cần tạo lập cho học sinh tác phong, phương pháp nghiên  cứu và thói quen tự đọc sách.  Theo tác giả  Phạm Văn Hoàn, trong công tác dạy học, phụ  đạo học  sinh yếu kém môn Toán, thầy giáo nên coi trọng tính vững chắc của kiến   thức, kĩ năng. Không nên chạy theo mục tiêu đề cao, mở rộng kiến thức.  Tài liệu “Những khái niệm cơ bản về quản lý giáo dục” của tác giả  Nguyễn Ngọc Quang; Tài liệu “Cơ sở của khoa học quản lý giáo dục” của  tác giả Nguyễn Minh Đạo; tài liệu “Quản lý, quản lý giáo dục tiếp cận từ  những mô hình” của tác giả Đặng Quốc Bảo là những tài liệu mà trong đó  trình bày về khái niệm quản lý, quản lý giáo dục và quản lý giáo dục được   tiếp cận từ những mô hình. 19
 20. Tài liệu “Khơi dậy tiềm năng sáng tạo” của GS.TS. Nguyễn Cảnh   Toàn có đề  cập đến việc dạy học tính sáng tạo cho HS thông qua môn  Toán. Nghiên cứu về  quản lý nhà trường nói chung và quản lý hoạt động   dạy học nói riêng có các tác giả  như: Nguyễn Ngọc Quang, Phạm Viết   Vượng, Nguyễn Văn Lê, Hà Thế Ngữ, Đặng Vũ Hoạt… Các công trình khoa học nói trên với tầm vóc và qui mô về giá trị  lý  luận, thực tiễn đã và đang được  ứng dụng rộng rãi và mang lại hiệu quả  nhất định trong phát triển sự  nghiệp giáo dục. Song, phần lớn các công  trình trên chủ yếu đi sâu vào nghiên cứu về lý luận có tính chất tổng quan  về  quản lý giáo dục, quản lý trường học, vấn đề  quản lý hoạt động dạy  học môn Toán ở trường THCS chưa được đề cập nhiều. Trước yêu cầu bức xúc của thực tiễn  ở các trường THCS là đổi mới  công tác quản lý hoạt động dạy học, trong đó có quản lý hoạt động dạy học  môn Toán, nhiều học viên cao học quản lý giáo dục đi vào nghiên cứu thực   trạng quản lý hoạt động dạy học  ở  các trường THCS, THPT, đồng thời đề  xuất những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác  quản lý hoạt động dạy học chẳng hạn như  các Luận văn thạc sỹ  chuyên  ngành quản lý giáo dục của các tác giả: Triệu Thứ Hiệp với đê tai “Qu ̀ ̀ ản lý  hoạt động dạy học ở các trường THCS trên địa bàn huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh  Phúc” (2013),Vũ Văn Dương với đề  tài “Biện pháp quản lý hoạt động dạy   học tại trường THCS Thái Thịnh, Hà Nội theo chuẩn kiến thức, kỹ  năng”  (2012), Đỗ Thị Mai Hương với đề tài “Quản lý hoạt động dạy ­ học ở trường  THCS Quài Cang ­ Huyện Tuần Giáo ­ Tỉnh Điện Biên trong giai đoạn hiện  nay” (2015), Nguyễn Văn Nguyên với đê tai “Qu ̀ ̀ ản lý hoạt động dạy học ở  các trường THCS huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc đáp ứng yêu cầu đổi mới  giáo dục” (2013), Phạm Trung Kiên với đê tai “Qu ̀ ̀ ản lý hoạt động dạy học  20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2