intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Quản trị nhân lực: Xây dựng chiến lược nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần xây dựng và lắp đặt viễn thông (COMAS)

Chia sẻ: Hetiheti Hetiheti | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:149

0
99
lượt xem
25
download

Luận văn Thạc sĩ Quản trị nhân lực: Xây dựng chiến lược nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần xây dựng và lắp đặt viễn thông (COMAS)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn nghiên cứu nhằm làm rõ thực trạng, các nhân tố ảnh hưởng đến xây dựng chiến lược nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp đặt viễn thông (COMAS), từ đó đưa ra những định hướng và nội dung cơ bản cho chiến lược nguồn nhân lực của COMAS đến năm 2020. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản trị nhân lực: Xây dựng chiến lược nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần xây dựng và lắp đặt viễn thông (COMAS)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI<br /> <br /> NGUYỄN THỊ VÂN HẢI<br /> <br /> XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC NGUỒN NHÂN LỰC<br /> CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ<br /> LẮP ĐẶT VIỄN THÔNG (COMAS)<br /> Chuyên ngành: Quản trị nhân lực<br /> Mã số: 60.34.04.04<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Thành Độ<br /> <br /> HÀ NỘI - 2016<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan Luận văn này là công trình nghiên cứu thực sự của cá<br /> nhân tôi, chưa được công bố trong bất cứ một công trình nghiên cứu nào. Các<br /> số liệu, nội dung được trình bày trong luận văn này là hoàn toàn hợp lệ và<br /> đảm bảo tuân thủ các quy định về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.<br /> Tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về đề tài nghiên cứu của mình.<br /> Tác giả<br /> <br /> Nguyễn Thị Vân Hải<br /> <br /> ii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỤC LỤC .................................................................................................... ii<br /> DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ....................................................................... v<br /> DANH MỤC BẢNG .................................................................................... vi<br /> DANH MỤC BIỂU ĐỒ .............................................................................. vii<br /> DANH MỤC HÌNH ................................................................................... viii<br /> MỞ ĐẦU ....................................................................................................... 1<br /> CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC<br /> NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÁC DOANH NGHIỆP .......................... 8<br /> 1.1. Một số khái niệm cơ bản .................................................................... 8<br /> 1.1.1. Nguồn nhân lực .............................................................................. 8<br /> 1.1.2. Nguồn nhân lực trong tổ chức ........................................................ 9<br /> 1.1.3. Chiến lược ...................................................................................... 9<br /> 1.1.4. Chiến lược nguồn nhân lực ........................................................... 10<br /> 1.2. Các mô hình xây dựng Chiến lược nguồn nhân lực ....................... 14<br /> 1.2.1. Mô hình 5-P của Schuler (1992) ................................................... 14<br /> 1.2.2. Mô hình Ma trận giá trị ................................................................ 16<br /> 1.2.3. Lựa chọn mô hình xây dựng chiến lược nguồn nhân lực phù hợp..... 20<br /> 1.3. Nội dung của chiến lược nguồn nhân lực ........................................ 21<br /> 1.3.1. Mục tiêu ....................................................................................... 21<br /> 1.3.2. Sứ mệnh ....................................................................................... 21<br /> 1.3.3. Các hoạt động nguồn nhân lực chiến lược .................................... 22<br /> 1.3.4. Giải pháp thực hiện chiến lược nguồn nhân lực ............................ 25<br /> 1.4. Phương pháp xây dựng chiến lược nguồn nhân lực của doanh<br /> nghiệp....................................................................................................... 26<br /> 1.4.1. Phân tích các yếu tố môi trường bên ngoài ảnh hưởng đến<br /> nguồn nhân lực chiến lược ..................................................................... 26<br /> 1.4.2. Phân tích các yếu tố môi trường bên trong ảnh hưởng đến<br /> nguồn nhân lực chiến lược ..................................................................... 30<br /> <br /> iii<br /> <br /> 1.4.3. Ma trận SWOT và các định hướng chiến lược nguồn nhân lực ..... 33<br /> 1.5. Kinh nghiệm xây dựng chiến lược nguồn nhân lực của một số<br /> doanh nghiệp và bài học cho COMAS ................................................... 35<br /> 1.5.1. Kinh nghiệm của một số công ty về định hướng chiến lược<br /> nguồn nhân lực....................................................................................... 35<br /> 1.5.2. Bài học kinh nghiệm..................................................................... 37<br /> CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ XÂY DỰNG CHIẾN<br /> LƯỢC NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY<br /> DỰNG VÀ LẮP ĐẶT VIỄN THÔNG (COMAS)..................................... 39<br /> 2.1. Tổng quan về Công ty cổ phần Xây dựng và lắp đặt viễn thông<br /> (COMAS) ................................................................................................. 39<br /> 2.1.1. Giới thiệu chung ........................................................................... 39<br /> 2.1.2. Bộ máy tổ chức của công ty.......................................................... 40<br /> 2.1.3. Hoạt động sản xuất kinh doanh của COMAS ............................... 40<br /> 2.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty ................................... 41<br /> 2.2. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến xây dựng chiến lược<br /> nguồn nhân lực của công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp đặt viễn<br /> thông COMAS ......................................................................................... 43<br /> 2.2.1. Phân tích các yếu tố môi trường bên ngoài ................................... 43<br /> 2.2.2. Phân tích các yếu tố môi trường bên trong COMAS ..................... 49<br /> 2.2.2.6. Ma trận đánh giá các yếu tố môi trường bên trong ( Ma trận<br /> IFE) ........................................................................................................ 70<br /> 2.3. Đánh giá chung về cơ hội - thách thức, điểm mạnh - điểm yếu<br /> của COMAS............................................................................................. 71<br /> 2.3.1. Cơ hội của COMAS ..................................................................... 71<br /> 2.3.2. Thách thức đối với COMAS ......................................................... 72<br /> 2.3.3. Điểm mạnh của COMAS .............................................................. 72<br /> 2.3.4. Điểm yếu của COMAS ................................................................. 73<br /> <br /> iv<br /> <br /> 2.3.5. Ma trận SWOT và các định hướng chiến lược nguồn nhân lực<br /> của COMAS đến năm 2020.................................................................... 74<br /> CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC NGUỒN NHÂN LỰC<br /> CHO CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT VIỄN<br /> THÔNG COMAS GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 ............................................. 78<br /> 3.1. Sứ mệnh, mục tiêu và định hướng phát triển nguồn nhân lực<br /> của công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp đặt viễn thông COMAS đến<br /> năm 2020 .................................................................................................. 78<br /> 3.1.1. Tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu của công ty Cổ phần Xây<br /> dựng và Lắp đặt viễn thông COMAS ..................................................... 78<br /> 3.1.2. Định hướng chiến lược nguồn nhân lực của COMAS đến năm<br /> 2020 ....................................................................................................... 85<br /> 3.2. Giải pháp........................................................................................... 86<br /> 3.2.1. Xác định các nhóm nhân lực tại COMAS .................................... 86<br /> 3.2.2. Giải pháp hoàn thiện chính sách tuyển dụng và đánh giá nhân lực ... 88<br /> 3.2.3. Hoàn thiện chính sách duy trì và thu hút nguồn nhân lực chất<br /> lượng cao ............................................................................................... 95<br /> 3.2.4. Hoàn thiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực................. 98<br /> 3.2.5. Hoàn thiện chính sách đãi ngộ .................................................... 103<br /> 3.2.6. Xây dựng đội ngũ nhân lực kế cận.............................................. 109<br /> 3.2.7. Xây dựng văn hoá doanh nghiệp ................................................ 110<br /> 3.3. Thực hiện và kiểm soát chiến lược nguồn nhân lực của công ty .. 111<br /> 3.3.1. Vai trò và nhiệm vụ các phòng ban............................................. 111<br /> 3.3.2. Kế hoạch thực hiện chiến lược ................................................... 115<br /> 3.3.3. Kiểm soát chiến lược .................................................................. 116<br /> KẾT LUẬN ............................................................................................... 117<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................ 119<br /> PHỤ LỤC<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2