intTypePromotion=3

Luận văn Thạc sĩ Sư phạm: Sử dụng di sản Hoàng thành Thăng Long trong dạy học Lịch sử Việt Nam Lớp 10 trường trung học phổ thông Nguyễn Bính, huyện Vụ Bản tỉnh Nam Định

Chia sẻ: Tien Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:40

0
18
lượt xem
0
download

Luận văn Thạc sĩ Sư phạm: Sử dụng di sản Hoàng thành Thăng Long trong dạy học Lịch sử Việt Nam Lớp 10 trường trung học phổ thông Nguyễn Bính, huyện Vụ Bản tỉnh Nam Định

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm xác định rõ những nguyên tắc, đặc điểm của phương tiện trực quan này, đồng thời đề xuất các biện pháp sử dụng di sản trong bài dạy phù hợp với đặc điểm học sinh THPT nói chung, học sinh trường THPT Nguyễn Bính, huyện Vụ Bản tỉnh Nam Định nói riêng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Sư phạm: Sử dụng di sản Hoàng thành Thăng Long trong dạy học Lịch sử Việt Nam Lớp 10 trường trung học phổ thông Nguyễn Bính, huyện Vụ Bản tỉnh Nam Định

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC<br /> <br /> LẠI THỊ LAN ANH<br /> <br /> SỬ DỤNG DI SẢN HOÀNG THÀNH THĂNG LONG<br /> TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM LỚP 10<br /> TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN BÍNH,<br /> HUYỆN VỤ BẢN TỈNH NAM ĐỊNH<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ SƢ PHẠM LỊCH SỬ<br /> CHUYÊN NGÀNH: LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC<br /> BỘ MÔN LỊCH SỬ<br /> Mã số: 60 14 01 11<br /> <br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. HOÀNG THANH TÚ<br /> <br /> HÀ NỘI – 2016<br /> MỤC LỤC<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Error! Bookmark not defined.<br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Error! Bookmark not defined.<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG<br /> iv<br /> DANH MỤC BIỂU ĐỒ v<br /> MỞ ĐẦU 1<br /> 1. Lý do chọn đề tài 1<br /> 2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 2<br /> 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu<br /> 4<br /> 4. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 4<br /> 5. Cơ sở phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu<br /> 5<br /> 6. Giả thuyết khoa học 6<br /> 7. Đóng góp của đề tài 6<br /> 8. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài<br /> 6<br /> 9. Cấu trúc luận văn 6<br /> CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC SỬ DỤNG DI<br /> SẢN VĂN HÓA TRONG DẠY HỌC MÔN LỊCH SỬỞ TRƢỜNG TRUNG<br /> HỌC PHỔ THÔNG<br /> 7<br /> 1.1. Cơ sở lý luận<br /> 7<br /> 1.1.1. Khái niệm về di sản văn hóa<br /> 7<br /> 1.1.2. Đặc điểm của di sản văn hóa Việt Nam 10<br /> 1.1.3. Phân loại di sản<br /> 11<br /> 1.1.4. Vai trò của việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học Lịch sử Việt<br /> Nam lớp 10 ở trƣờng phổ thông 14<br /> 1.2. Cơ sở thực tiễn 17<br /> 1.2.1. Thực trạng sử dụng di sản văn hóa trong dạy học Lịch sử dân tộc<br /> 17<br /> 1.2.2. Thực trạng sử dụng di sản Hoàng thành Thăng Long trong dạy học<br /> Lịch sử Việt Nam lớp 10 18<br /> Tiểu kết chƣơng 1<br /> 28<br /> CHƢƠNG 2:CÁC BIỆN PHÁP SỬ DỤNG DI SẢN HOÀNG<br /> THÀNHTHĂNG LONG TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM LỚP 10<br /> TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN BÍNH,HUYỆN VỤ BẢN<br /> TỈNH NAM ĐỊNH. THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 29<br /> 2.1. Vị trí, mục tiêu, nội dung chƣơng trình lịch sử Việt Nam lớp 10 –<br /> chƣơng trình chuẩn ở trƣờng Trung học Phổ thông<br /> 29<br /> 2.1.1. Vị trí 29<br /> 2.1.2. Mục tiêu<br /> 30<br /> 2.1.3. Nội dung<br /> 31<br /> 2.2. Khảo sát nguồn tài liệu ở di sản Hoàng Thành Thăng Long cần và có<br /> thể sử dụng trong dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 10 trƣờng trung học phổ<br /> thông<br /> Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.1. Giới thiệu chung về khu trung tâm di sản Hoàng thành Thăng<br /> Long Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.2.2. Một số nội dung tài liệu ở di sản Hoàng Thành Thăng Long có thể<br /> sử dụng trong dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 10 trƣờng trung học phổ<br /> thông Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3. Những nguyên tắc sử dụng di sản Hoàng thành Thăng Long trong dạy<br /> học lịch sử ở trƣờng Trung học Phổ thông Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.1. Khai thác tính trực quan sinh động của di sản Hoàng thành Thăng<br /> Long Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.2. Đảm bảo tính khoa học, sƣ phạm Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.3. Phát huy tính tích cực trong nhận thức của học sinh Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 2.4. Các biện pháp sử dụng di sản Hoàng thành Thăng Long trong dạy học<br /> Lịch sử lớp 10 ở trƣờng Trung học phổ thông Nguyễn Bính, huyện Vụ Bản<br /> tỉnh Nam Định Error! Bookmark not defined.<br /> 2.4.1. Sử dụng di sản Hoàng thành Thăng Long để tạo biểu tƣợng về các<br /> sự kiện lịch sử cơ bản<br /> Error! Bookmark not defined.<br /> 2.4.2. Sử dụng di sản Hoàng thành Thăng Long để tiến hành tổ chức thảo<br /> luận nhóm Error! Bookmark not defined.<br /> 2.4.3. Sử dụng di sản Hoàng thành Thăng Long để tiến hành dạy học dự<br /> án<br /> Error! Bookmark not defined.<br /> 2.5. Thực nghiệm sƣ phạm Error! Bookmark not defined.<br /> 2.5.1. Mục đích thực nghiệm<br /> Error! Bookmark not defined.<br /> 2.5.2. Đối tƣợng và địa bàn thực nghiệm<br /> Error! Bookmark not<br /> defined.<br /> 2.5.3. Nội dung và phƣơng pháp thực nghiệm Error! Bookmark not<br /> defined.<br /> 2.5.4. Phân tích kết quả thực nghiệm Error! Bookmark not defined.<br /> Tiểu kết chƣơng 2<br /> 285<br /> KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 287<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> 32<br /> PHỤ LỤC Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1. DANH MỤC CÁC BẢNG<br /> Bảng 1.1. Mức độ giáo viên sử dụng di sản Hoàng thành Thăng Long trong<br /> dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 10<br /> 23<br /> Bảng 1.2. Kết quả điều tra học sinh về việc thiết kế các hoạt động học tập có<br /> sử dụng di sản Hoàng thành Thăng Long<br /> 24<br /> Bảng 2.1. Nội dung các tài liệu về di sản Hoàng thành Thăng Long có thể sử<br /> dụng trong chƣơng trình Lịch sử Việt Nam lớp 10 Error! Bookmark not<br /> defined.<br /> Bảng 2.2. Kết quả thực nghiệm sƣ phạm<br /> Error! Bookmark not defined.<br /> Bảng 2.3. Bảng tổng hợp phân loại học sinh theo kết quả điểm kiểm tra (%)<br /> Error! Bookmark not defined.<br /> Bảng 2.4. Độ chênh lệch điểm kiểm tra giữa lớp thực nghiệmvà lớp đối chứng<br /> Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2. DANH MỤC BIỂU ĐỒ<br /> 3.<br /> Biểu đồ 1.1. Quan niệm của giáo viên về khái niệm di sản văn hóa<br /> 21<br /> Biểu đồ 1.2. Biểu đồ đánh giá mức độ cần thiết của việc sử dụng di sảnHoàng<br /> thành Thăng Long trong dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 10<br /> 22<br /> Biểu đồ 2.1: So sánh kết quả giữa lớp thực nghiệm và lớp đối chứng Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> <br /> v<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản