intTypePromotion=3

Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Phân tích báo cáo tài chính khách hàng doanh nghiệp trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Ninh Bình

Chia sẻ: Tien Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
54
lượt xem
15
download

Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Phân tích báo cáo tài chính khách hàng doanh nghiệp trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Ninh Bình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao công tác phân tích báo cáo tài chính khách hàng doanh nghiệp trong hoạt động cho vay tại Agribank- Chi nhánh Ninh Bình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Phân tích báo cáo tài chính khách hàng doanh nghiệp trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Ninh Bình

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> ---------------------<br /> <br /> TRẦN THỊ THANH THỦY<br /> <br /> PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH KHÁCH HÀNG<br /> DOANH NGHIỆP TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY<br /> TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN<br /> NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH NINH BÌNH<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG<br /> <br /> Hà Nội – 2016<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> ---------------------<br /> <br /> TRẦN THỊ THANH THỦY<br /> <br /> PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH KHÁCH HÀNG<br /> DOANH NGHIỆP TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY<br /> TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN<br /> NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH NINH BÌNH<br /> Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng<br /> Mã số: 60 34 02 01<br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG<br /> CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU<br /> NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. MAI ANH<br /> <br /> XÁC NHẬN CỦA<br /> CÁN BỘ HƢỚNG DẪN<br /> <br /> XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ<br /> CHẤM LUẬN VĂN<br /> <br /> TS. Mai Anh<br /> <br /> PGS.TS. Phí Mạnh Hồng<br /> Hà Nội - 2016<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan bản luận văn là công trình nghiên cứu khoa học, độc lập của<br /> tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng.<br /> TÁC GIẢ LUẬN VĂN<br /> <br /> TRẦN THỊ THANH THỦY<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Luận văn này là kết quả nghiên cứu nghiêm túc của tác giả trong một thời gian<br /> dài, bằng nỗ lực bản thân và không thể thiếu sự đóng góp của một số cá nhân khác.<br /> Trƣớc hết, tác giả xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới TS. Mai Anh, ngƣời đã định<br /> hƣớng và ủng hộ, động viên em trong suốt quá trình nghiên cứu.<br /> Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tập thể các thầy, cô giáo trƣờng<br /> Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội. Nhất là các thầy, cô giáo khoa Tài<br /> chính – Ngân hàng đã giảng dạy, cung cấp kiến thức cho em, tạo nền tảng lý luận<br /> cần thiết để nghiên cứu đề tài này.<br /> Tác giả xin gửi lời cảm ơn tới các anh chị trong NHNo& PTNT Việt Nam –<br /> chi nhánh Ninh Bình đã giúp đỡ trong việc thu thập thông tin thực tế về hoạt động<br /> của Ngân hàng.<br /> Cuối cùng, không thể thiếu, tác giả xin gửi lời biết ơn tới gia đình, bạn bè đã<br /> luôn ủng hộ, tạo điều kiện để tác giả hoàn thành luận văn này.<br /> TÁC GIẢ LUẬN VĂN<br /> <br /> TRẦN THỊ THANH THỦY<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .......................... Error! Bookmark not defined.<br /> DANH MỤC BẢNG.......................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> DANH MỤC HÌNH............................................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> MỞ ĐẦU ........................................................................................................................................................8<br /> CHƢƠNG 1.TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN<br /> TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TRONG HOẠT ĐỘNG<br /> CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI............................................................................. 11<br /> 1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu .....................................................................11<br /> 1.2. Những vấn đề chung về phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp trong hoạt<br /> động tín dụng của NHTM .....................................................................................13<br /> 1.2.1. Khái niệm phân tích BCTC ......................................................................13<br /> 1.2.2. Rủi ro tín dụng đến từ khách hàng ..........................................................15<br /> 1.2.3. Mục đích công tác phân tích BCTC doanh nghiệp trong hoạt động cho<br /> vay ......................................................................................................................16<br /> 1.2.4. Nguồn thông tin phục vụ phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp ......19<br /> 1.3. Quy trình phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp phục vụ cho vay tại Ngân<br /> hàng thƣơng mại ....................................................................................................25<br /> 1.3.1. Thu thập và xử lý thông tin của khách hàngError!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> defined.<br /> 1.3.2. Thẩm định độ tin cậy của báo cáo tài chính doanh nghiệp .............. Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 1.3.3. Nội dung phân tích BCTC doanh nghiệp trong hoạt động cho vay tại NHTM<br /> ............................................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.4. Các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động phân tích BCTC doanh nghiệp trong<br /> hoạt động cho vay tại NHTM ................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 1.4.1. Nhân tố chủ quan ....................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.4.2. Nhân tố khách quan ................................... Error! Bookmark not defined.<br /> CHƢƠNG 2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ........................ Error! Bookmark not defined.<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản