intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Phát triển chất lượng xếp hạng tín dụng doanh nghiệp tại Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Chia sẻ: Nguyễn Thảo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
26
lượt xem
5
download

Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Phát triển chất lượng xếp hạng tín dụng doanh nghiệp tại Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm chỉ ra những điểm còn hạn chế trong hoạt động xếp hạng tín dụng tại đơn vị. Từ đó, nghiên cứu tìm kiếm các giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng xếp hạng tín dụng doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Phát triển chất lượng xếp hạng tín dụng doanh nghiệp tại Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> --------o0o---------<br /> <br /> NGUYỄN THỊ NGÀ<br /> <br /> PHÁT TRIỂN CHẤT LƢỢNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP<br /> TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN TÍN DỤNG QUỐC GIA VIỆT NAM –<br /> NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM<br /> <br /> Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng<br /> Mã số: 60 34 02 01<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG<br /> <br /> Hà Nội - 2016<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> --------o0o---------<br /> <br /> NGUYỄN THỊ NGÀ<br /> <br /> PHÁT TRIỂN CHẤT LƢỢNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP<br /> TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN TÍN DỤNG QUỐC GIA VIỆT NAM –<br /> NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM<br /> <br /> Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng<br /> Mã số: 60 34 02 01<br /> CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU<br /> NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN MẠNH HÙNG<br /> <br /> XÁC NHẬN CỦA<br /> CÁN BỘ HƢỚNG DẪN<br /> <br /> XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ<br /> CHẤM LUẬN VĂN<br /> <br /> TS. NGUYỄN MẠNH HÙNG<br /> <br /> PGS.TS. TRỊNH THỊ HOA MAI<br /> <br /> Hà Nội – 2016<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan: luận văn với đề tài “Phát triển chất lượng xếp hạng tín<br /> dụng doanh nghiệp tại Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam –<br /> Ngân hàng Nhà nước Việt Nam” là công trình nghiên cứu khoa học, độc lập của<br /> riêng tôi.<br /> Các số liệu trong luận văn đƣợc sử dụng trung thực và có nguồn gốc rõ ràng.<br /> Kết quả nghiên cứu đƣợc trình bày trong luận văn này chƣa từng đƣợc công bố tại<br /> bất kỳ công trình nào khác. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.<br /> Hà Nội, ngày<br /> <br /> tháng<br /> <br /> năm 2016<br /> <br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Nguyễn Thị Ngà<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> Trƣớc tiên, tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn tới Ban giám hiệu trƣờng Đại học<br /> Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, đến quý thầy cô trong Khoa Tài chính - Ngân hàng,<br /> Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đã tạo điều kiện thuận lợi để tôi hoàn thành<br /> luận văn này. Đặc biệt tôi xin đƣợc bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến TS. Nguyễn Mạnh<br /> Hùng đã hƣớng dẫn tận tình, giúp đỡ tôi trong quá trình nghiên cứu.<br /> Tôi xin gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Ngân hàng, lãnh đạo các phòng ban, các<br /> anh chị cán bộ công nhân viên tại Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt<br /> Nam – Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam đã nhiệt tình giúp đỡ trong quá trình hoàn<br /> thành luận văn.<br /> Cuối cùng, tôi cũng xin cảm ơn chân thành tới gia đình, bạn bè đã tận tình hỗ<br /> trợ, giúp đỡ tôi trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu.<br /> Xin trân trọng cảm ơn!<br /> Hà Nội, ngày<br /> <br /> tháng<br /> <br /> năm 2016<br /> <br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Nguyễn Thị Ngà<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .......................... Error! Bookmark not defined.<br /> DANH MỤC BẢNG ................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> DANH MỤC HÌNH .................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> LỜI NÓI ĐẦU ............................................................................................................ 1<br /> CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN<br /> THỰC TIỄN VỀ CHẤT LƢỢNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP ..... 4<br /> 1.1. Tổ ng quan tình hình nghiên cƣ́u .......................................................................... 4<br /> 1.2. Xếp hạng tín dụng ................................................................................................ 6<br /> 1.2.1. Khái niệm về xếp hạng tín dụng doanh nghiệp .......................................... 6<br /> 1.2.2. Mục đích, ý nghĩa, yêu cầu và vai trò của xếp hạng tín dụng doanh<br /> nghiệp. .................................................................................................................. 8<br /> 1.2.3. Nội dung xếp hạng tín dụng doanh nghiệp. ............................................. 12<br /> 1.3. Chất lượng xếp hạng tín dụng doanh nghiệp. .... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3.1. Khái niệm chất lượng ................................. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.3.2. Khái niệm về chất lượng xếp hạng tín dụng doanh nghiệp.Error! Bookmark not defin<br /> 1.3.3. Các tiêu chí đánh giá chất lượng xếp hạng tín dụng doanh nghiệp.Error! Bookmark<br /> <br /> 1.4. Các nhân tố ảnh hƣởng chất lƣợng xếp hạng tín dụng doanh nghiệp.Error! Bookmark not<br /> 1.4.1. Nhân tố khách quan .................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.4.2. Nhân tố chủ quan. ...................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.5. Kinh nghiệm của một số tổ chức xếp hạng tín dụng doanh nghiệp và bài học<br /> kinh nghiệm cho Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia-Ngân hàng Nhà nƣớc<br /> Việt Nam. .................................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.5.1. Quá trình hình thành và phát triển của các tổ chức xếp hạng tín dụng<br /> doanh nghiệp trên thế giới ................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.5.2. Kinh nghiệm của một số tổ chức xếp hạng tín dụng doanh nghiệpError! Bookmark n<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2