intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Xây dựng cơ chế tự chủ tài chính tại Trung tâm nghiên cứu và phát triển hội nhập khoa học và công nghệ quốc tế - Bộ Khoa học và Công nghệ

Chia sẻ: Nguyễn Thảo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
77
lượt xem
14
download

Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Xây dựng cơ chế tự chủ tài chính tại Trung tâm nghiên cứu và phát triển hội nhập khoa học và công nghệ quốc tế - Bộ Khoa học và Công nghệ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn này nghiên cứu một số lý luận về cơ chế tự chủ tài chính trong các tổ chức khoa học và công nghệ công lập. Từ đó xây dựng cơ chế tự chủ tài chính cho riêng Trung tâm nghiên cứu và phát triển hội nhập khoa học và công nghệ quốc tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Xây dựng cơ chế tự chủ tài chính tại Trung tâm nghiên cứu và phát triển hội nhập khoa học và công nghệ quốc tế - Bộ Khoa học và Công nghệ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> ---------------------<br /> <br /> NGUYỄN THỊ HẠNH QUYÊN<br /> <br /> XÂY DỰNG CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI<br /> TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN<br /> HỘI NHẬP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ<br /> QUỐC TẾ - BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG<br /> CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU<br /> <br /> Hà Nội – 2016<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> ---------------------<br /> <br /> NGUYỄN THỊ HẠNH QUYÊN<br /> <br /> XÂY DỰNG CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI<br /> TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN<br /> HỘI NHẬP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ<br /> QUỐC TẾ - BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ<br /> Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng<br /> Mã số: 60 34 02 01<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG<br /> CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU<br /> NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. Phạm Xuân Hoan<br /> <br /> Hà Nội – 2016<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .............................. Error! Bookmark not defined.<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU ................................ Error! Bookmark not defined.<br /> DANH MỤC HÌNH ............................................ Error! Bookmark not defined.<br /> LỜI NÓI ĐẦU .................................................................................................. 1<br /> CHƢƠNG I. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ<br /> LUẬN VỀ CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI TỔ CHỨC KHOA<br /> HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÔNG LẬP .............................................................. 5<br /> 1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu ........................................................... 5<br /> 1.2. Cơ sở lý luận về tổ chức khoa học và công nghệ công lập .................. 8<br /> 1.2.1. Khái niệm, đặc điểm, phân loại tổ chức khoa học và công nghệ<br /> công lập ...................................................................................................... 8<br /> 1.2.2. Vai trò của tổ chức khoa học và công nghệ công lập trong nền<br /> kinh tế ...................................................................................................... 12<br /> 1.3. Cơ sở lý luận về cơ chế tự chủ tài chính đối với tổ chức khoa học và<br /> công nghệ công lập ...................................................................................... 13<br /> 1.3.1. Khái niệm ..................................................................................... 13<br /> 1.3.2. Mục đích thực hiện cơ chế tự chủ tài chính ................................. 17<br /> 1.3.3. Nội dung cơ chế tự chủ tài chính ................................................. 18<br /> 1.3.4. Các nhân tố ảnh hƣởng đến cơ chế tự chủ tài chính ............. Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 1.4. Kinh nghiệm xây dựng và thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của các tổ<br /> chức khoa học và công nghệ công lập ......... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.4.1. Kinh nghiệm xây dựng và thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của<br /> Trƣờng đại học Thƣơng mại- Cơ sở giáo dục đại họcError! Bookmark<br /> not defined.<br /> 1.4.2. Kinh nghiệm xây dựng cơ chế tự chủ tài chính của Viện dầu khí<br /> Việt Nam .................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> CHƢƠNG II. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1. Phƣơng pháp nghiên cứu khoa học .... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.1.1. Phƣơng pháp nghiên cứu lý thuyếtError!<br /> Bookmark<br /> not<br /> defined.<br /> 2.1.2. Phƣơng pháp nghiên cứu thực tiễnError!<br /> Bookmark<br /> not<br /> defined.<br /> 2.2. Số liệu nghiên cứu .............................. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3. Câu hỏi nghiên cứu ............................. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.4. Quy trình nghiên cứu .......................... Error! Bookmark not defined.<br /> CHƢƠNG III. THỰC TRẠNG CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TẠI TRUNG TÂM<br /> NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN HỘI NHẬP KHOA HỌC VÀ CÔNG<br /> NGHỆ QUỐC TẾ ............................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1. Khái quát đặc điểm hoạt động của Trung tâm nghiên cứu và phát triển<br /> hội nhập khoa học và công nghệ quốc tế ..... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.1. Qúa trình hình thành và phát triển Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.2. Chức năng và nhiệm vụ ................ Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2. Thực trạng cơ chế tự chủ tài chính tại Trung tâm nghiên cứu và phát<br /> triển hội nhập khoa học và công nghệ quốc tếError!<br /> Bookmark<br /> not<br /> defined.<br /> 3.3. Thực trạng cơ chế tài chính tại Trung tâm nghiên cứu và phát triển hội<br /> nhập khoa học và công nghệ quốc tế ........... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3.1. Tổ chức bộ máy và nhân lực ........ Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3.2. Nguồn tài chính ............................ Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3.3. Quản lý và sử dụng nguồn tài chínhError!<br /> Bookmark<br /> not<br /> defined.<br /> 3.3.4. Phân phối kết quả tài chính .......... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3.5. Quản lý và sử dụng tài sản ........... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3.6. Hoạt động tài chính kế toán ......... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.4. Đánh giá về khả năng thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với Trung<br /> tâm nghiên cứu và phát triển hội nhập khoa học và công nghệ quốc tế<br /> Error! Bookmark not defined.<br /> 3.4.1. Thuận lợi ...................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.4.2. Khó khăn ...................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> CHƢƠNG IV. ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH ĐỐI<br /> VỚI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN HỘI NHẬP KHOA<br /> HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ ................... Error! Bookmark not defined.<br /> 4.1. Căn cứ pháp lý để xây dựng cơ chế tự chủ tài chínhError! Bookmark<br /> not defined.<br /> 4.2. Đề xuất xây dựng cơ chế tự chủ tài chínhError! Bookmark not<br /> defined.<br /> 4.2.1. Cơ chế quản lý bộ máy tổ chức và nhân sựError! Bookmark not<br /> defined.<br /> 4.2.2. Cơ chế huy động, tạo nguồn lực tài chínhError! Bookmark not<br /> defined.<br /> 4.2.3. Cơ chế quản lý, sử dụng nguồn lực tài chínhError!<br /> Bookmark<br /> not defined.<br /> 4.2.4. Cơ chế phân phối chênh lệch thu- chiError! Bookmark not<br /> defined.<br /> 4.2.5. Cơ chế quản lý, sử dụng tài sản ... Error! Bookmark not defined.<br /> 4.2.6. Cơ chế kiểm tra, kiểm soát tài chínhError!<br /> Bookmark<br /> not<br /> defined.<br /> 4.3. Một số kiến nghị để xây dựng cơ chế tự chủ tài chính hiệu quả . Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 4.3.1. Kiến nghị với Chính phủ .............. Error! Bookmark not defined.<br /> 4.3.2. Kiến nghị với Bộ Khoa học và Công nghệError! Bookmark not<br /> defined.<br /> KẾT LUẬN ......................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................ 23<br /> PHỤ LỤC<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2