intTypePromotion=3

Luận văn Thạc sĩ Tôn giáo học: Sự hội nhập Phật giáo với tín ngưỡng thờ cúng truyền thống của người dân Hà Nội hiện nay

Chia sẻ: My Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:47

0
35
lượt xem
8
download

Luận văn Thạc sĩ Tôn giáo học: Sự hội nhập Phật giáo với tín ngưỡng thờ cúng truyền thống của người dân Hà Nội hiện nay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu của luận án nhằm chỉ ra những biểu hiện của sự hội nhập Phật giáo với tín ngưỡng thờ cúng truyền thống của người dân Hà Nội hiện nay. Qua đó đưa ra những giải pháp nhằm bảo tồn giá trị văn hóa của sự hội nhập Phật giáo với tín ngưỡng thờ cúng truyền thống của người dân Hà Nội hiện nay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Tôn giáo học: Sự hội nhập Phật giáo với tín ngưỡng thờ cúng truyền thống của người dân Hà Nội hiện nay

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN<br /> ---------------------------------<br /> <br /> VŨ ĐỨC CHÍNH<br /> (Thích Thanh Nhiễu)<br /> <br /> SỰ HỘI NHẬP PHẬT GIÁO VỚI TÍN NGƢỠNG<br /> THỜ CÚNG TRUYỀN THỐNG CỦA NGƢỜI DÂN HÀ<br /> NỘI HIỆN NAY<br /> Chuyên ngành: Tôn giáo học<br /> Mã số: 62.22.90.01<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ TÔN GIÁO HỌC<br /> <br /> Chủ tịch hội đồng:<br /> <br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học:<br /> <br /> GS.TS. Nguyễn Hữu Vui<br /> <br /> PGS. TS. Trần Thị Kim Oanh<br /> Hà Nội - 2016<br /> <br /> 1<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của<br /> riêng tôi. Các kết quả điều tra trong luận án là trung<br /> thực, có nguồn gốc rõ ràng. Những kết luận khoa<br /> học của luận án chưa từng được công bố trên bất kỳ<br /> công trình nào khác.<br /> Tác giả luận án<br /> <br /> Vũ Đức Chính<br /> (Thích Thanh Nhiễu)<br /> <br /> 1<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỞ ĐẦU ........................................................................................................... 1<br /> Chƣơng 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU .................................... 14<br /> 1.1. Nguồn tài liệu của luận án.................................................................... 14<br /> 1.2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề................................................................... 14<br /> 1.3. Các khái niệm đƣợc dùng trong luận án ........................................... 25<br /> Chƣơng 2: CƠ SỞ CỦA SỰ HỘI NHẬP PHẬT GIÁO VỚI TÍN<br /> NGƢỠNG THỜ CÚNG TRUYỀN THỐNG CỦA NGƢỜI DÂN HÀ NỘI<br /> HIỆN NAY ...................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1. Cơ sở triết lý của Phật giáo ................. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.1. Triết lý nhân sinh tùy duyên của Phật giáoError! Bookmark not<br /> defined.<br /> 2.1.2. Triết lý nhân sinh từ bi của Phật giáoError!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> defined.<br /> 2.2. Cơ sở địa kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội và tín ngƣỡng thờ<br /> cúng truyền thống của ngƣời dân Hà Nội hiện nayError! Bookmark not defined.<br /> 2.2.1. Cơ sở địa kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hộiError! Bookmark not<br /> defined.<br /> 2.2.2. Cở sở tín ngưỡng thờ cúng truyền thống của người dân Hà Nội<br /> hiện nay .................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3. Cơ sở lịch sử truyền thống của Phật giáo trong sự hội nhậpError! Bookmark<br /> 2.3.1.Tính tương đồng giữa tín ngưỡng Phật giáo và tín ngưỡng<br /> truyền thống .......................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.2. Tính tương đồng giữa triết lý nhân sinh trong Phật giáo và triết lý<br /> nhân sinh trong cộng đồng làng xã của người dân Hà Nội ............... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> Tiểu kết chƣơng 2........................................ Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1<br /> <br /> Chƣơng 3: BIỂU HIỆN CỦA SỰ HỘI NHẬP PHẬT GIÁO VỚI TÍN<br /> NGƢỠNG THỜ CÚNG TRUYỀN THỐNG CỦA NGƢỜI DÂN HÀ NỘI<br /> HIỆN NAY ...................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1. Hội nhập Phật giáo với tín ngƣỡng thờ cúng truyền thống của<br /> ngƣời dân Hà Nội hiện nay qua khảo cứu thực hành nghi lễ tín ngƣỡng<br /> gia đình, dòng họ và tín ngƣỡng quốc gia . Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.1. Hội nhập Phật giáo với tín ngưỡng thờ cúng truyền thống của người<br /> dân Hà Nội hiện nay qua khảo cứu thực hành nghi lễ tín ngưỡng gia đình,<br /> dòng họ ..................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.2. Hội nhập Phật giáo với tín ngưỡng thờ cúng truyền thống của<br /> người dân Hà Nội hiện nay qua khảo cứu thực hành nghi lễ tín ngưỡng<br /> quốc gia. ................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2. Hội nhập Phật giáo với tín ngƣỡng thờ cúng truyền thống của<br /> ngƣời dân Hà Nội hiện nay qua khảo cứu thực hành nghi lễ tại khuôn<br /> viên chùa ...................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.1. Sự hội nhập Phật giáo với tín ngưỡng thờ cúng truyền thống qua<br /> thực hành nghi lễ trong các ngày lễ tết tại chùaError! Bookmark not<br /> defined.<br /> 3.2.2. Sự hội nhập Phật giáo với tín ngưỡng thờ cúng truyền thống qua<br /> thực hành nghi lễ trong các ngày thường nhật tại chùaError! Bookmark<br /> not defined.<br /> Tiểu kết chƣơng 3........................................ Error! Bookmark not defined.<br /> Chƣơng 4: BẢO TỒN GIÁ TRỊ VĂN HÓA CỦA SỰ HỘI NHẬP PHẬT<br /> GIÁO VỚI TÍN NGƢỠNG THỜ CÚNG TRUYỀN THỐNG CỦA<br /> NGƢỜI DÂN HÀ NỘI HIỆN NAY .............. Error! Bookmark not defined.<br /> 4.1. Giá trị văn hóa của sự hội nhập Phật giáo với tín ngƣỡng thờ cúng<br /> truyền thống của ngƣời dân Hà Nội hiện nay.Error! Bookmark not defined.<br /> 4.1.1. Sự hội nhập Phật giáo với tín ngưỡng thờ cúng truyền thống làm<br /> phong phú thêm đời sống tinh thần, góp phần làm giàu bản sắc văn hóa<br /> của người dân Hà Nội............................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2<br /> <br /> 4.1.2. Sự bổ sung, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình hội nhập giữa Phật giáo<br /> và tín ngưỡng thờ cúng truyền thống là một "giải pháp hoàn thiện" thỏa<br /> mãn nhu cầu tâm linh của người dân Hà Nội hiện nay.Error! Bookmark<br /> not defined.<br /> 4.1.3. Sự hội nhập Phật giáo với tín ngưỡng thờ cúng truyền thống góp<br /> phần bảo lưu những giá trị đạo đức truyền thống quý báu của người dân<br /> Hà Nội ...................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 4.1.4. Sự hội nhập Phật giáo với tín ngưỡng thờ cúng truyền thống tạo nên<br /> một hệ thống di sản văn hóa vật thể quý giá, là một phần của văn hóa thủ<br /> đô nghìn năm văn hiến ............................. Error! Bookmark not defined.<br /> 4.2. Những giải pháp nhằm bảo tồn giá trị văn hóa của sự hội nhập<br /> giữa Phật giáo và tín ngƣỡng thờ cúng truyền thống của ngƣời dân Hà<br /> Nội hiện nay. ................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 4.2.1. Đối với công tác quản lý ................ Error! Bookmark not defined.<br /> 4.2.2. Đối với người dân .......................... Error! Bookmark not defined.<br /> 4.2.3. Đối với Giáo hội Phật giáo Việt NamError!<br /> Bookmark<br /> not<br /> defined.<br /> Tiểu kết chƣơng 4........................................ Error! Bookmark not defined.<br /> KẾT LUẬN ..................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN<br /> ĐẾN LUẬN ÁN .............................................. Error! Bookmark not defined.<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................... 29<br /> PHỤ LỤC<br /> <br /> 3<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản