Luận văn thạc sỹ - Hoạt động của doanh nghiệp sau khi đạt chuẩn ISO 9000 - Phụ lục 4

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
181
lượt xem
89
download

Luận văn thạc sỹ - Hoạt động của doanh nghiệp sau khi đạt chuẩn ISO 9000 - Phụ lục 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo cao học, tài liệu MBA - Luận văn thạc sỹ - Hoạt động của doanh nghiệp sau khi đạt chuẩn ISO 9000 - Phụ lục 4.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn thạc sỹ - Hoạt động của doanh nghiệp sau khi đạt chuẩn ISO 9000 - Phụ lục 4

 1. PHỤ LỤC 4 SỐ LIỆU PHÂN TÍCH BẰNG PHẦN MỀM SPSS 1/ Cơ cấu các tổ chức tham gia cuộc nghiên cứu Dich vu >1000 nguoi 11.5% 4.9% 601-1000 8.2%
 2. Tinh Binh Duong 3.3% Tinh Dong Nai 32.8% Tp. HCM 63.9% Hinh 5.4 Dia chi cac to chuc nghien cuu GD, PGD 34.4% Truong phong 65.6% Hinh 5.5 Doi tuong nghien cuu 60 So cong ty 50 52 40 30 20 10 6 0 Missing 2 3 4 Thoi gian nhan ISO9000:1994 (nam) H5.6 Thoi gian cac to chuc nhan ISO 9000:1994 Nghieân cöùu thöïc traïng hoaït ñoäng cuûa caùc doanh nghieäp sau khi thöïc hieän ISO 9000
 3. 40 So cong ty 35 30 20 20 10 6 0 1 2 3 Thoi gian nhan ISO9001:2000 (nam) Hinh 5.7 Thoi gian cac to chuc nhan ISO 9001:2000 Bang 5.1 Cong ty tu van cho to chuc thuc hien ISO 9001:2000 Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Tu van Viet Nam 36 59.0 59.0 59.0 Tu van nuoc ngoai 24 39.3 39.3 98.4 Tu thuc hien 1 1.6 1.6 100.0 Total 61 100.0 100.0 Bang 5.2 Hieu qua hoat dong cua cong ty sau khi nhan ISO 9001:2000 Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Co chieu huong di xuong 2 3.3 3.3 3.3 Van nhu the 33 54.1 54.1 57.4 Ngay mot tot hon 26 42.6 42.6 100.0 Total 61 100.0 100.0 Statistics Hieu qua hoat dong cua cong ty sau khi nhan ISO 9001:2000 N Valid 61 Missing 0 Mode 2 Std. Deviation .56 Nghieân cöùu thöïc traïng hoaït ñoäng cuûa caùc doanh nghieäp sau khi thöïc hieän ISO 9000
 4. Bang 5.3 Muc do thoa man cua cong ty voi ISO 9001:2000 Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Hoan toan khong 3 4.9 4.9 4.9 thoa man Khong thoa man 31 50.8 50.8 55.7 Khong quan tam 12 19.7 19.7 75.4 Thoa man 11 18.0 18.0 93.4 Hoan toan thoa man 4 Statistics 6.6 6.6 100.0 Total 61 100.0 100.0 Muc do thoa man cua cong ty voi ISO 9001:2000 N Valid 61 Missing 0 Mean 2.70 Std. Deviation 1.04 Bang 5.4 Dao tao ben ngoai sau khi nhan ISO 9001:2000 Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Khong thuc hien 2 3.3 3.3 3.3 It thuc hien 37 60.7 60.7 63.9 Co thuc hien 13 21.3 21.3 85.2 Thuc hien thuong xuyen 8 13.1 13.1 98.4 Thuc hien rat thuong 1 1.6 1.6 100.0 xuyen Statistics Total 61 100.0 100.0 Dao tao ben ngoai sau khi nhan ISO 9001:2000 N Valid 61 Missing 0 Mean 2.49 Std. Deviation .83 Bang 5.5 Dao tao noi bo sau khi nhan ISO 9001:2000 Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Khong thuc hien 6 9.8 9.8 9.8 It thuc hien 34 55.7 55.7 65.6 Co thuc hien 14 23.0 23.0 88.5 Thuc hien thuong xuyen 4 6.6 6.6 95.1 Thuc hien rat thuong 3 4.9 4.9 100.0 xuyen Statistics Total 61 100.0 100.0 Dao tao noi bo sau khi nhan ISO 9001:2000 N Valid 61 Missing 0 Mean 2.41 Std. Deviation .94 Nghieân cöùu thöïc traïng hoaït ñoäng cuûa caùc doanh nghieäp sau khi thöïc hieän ISO 9000
 5. Bang 5.6 Hieu qua lam viec cua nhan vien sau moi lan dao tao ben ngoai Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Trung binh 8 13.1 13.1 13.1 Kha 41 67.2 67.2 80.3 Tot 11 18.0 18.0 98.4 Rat tot 1 Statistics 1.6 1.6 100.0 Total 61 100.0 100.0 Hieu qua lam viec cua nhan vien sau moi lan dao tao ben ngoai N Valid 61 Missing 0 Mean 3.08 Std. Deviation .61 Bang 5.7 Hieu qua lam viec cua nhan vien sau moi lan dao tao noi bo Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Trung binh 34 55.7 55.7 55.7 Kha 22 36.1 36.1 91.8 Tot 5 8.2 Statistics 8.2 100.0 Total 61 100.0 100.0 Hieu qua lam viec cua nhan vien sau moi lan dao tao noi bo N Valid 61 Missing 0 Mean 2.52 Std. Deviation .65 Bang 5.8 Nhan vien tham gia vao cai tien qua trinh/dich vu Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Kem 7 11.5 11.5 11.5 Trung binh 36 59.0 59.0 70.5 Kha 15 24.6 24.6 95.1 Tot 3 Statistics 4.9 4.9 100.0 Total 61 100.0 100.0 Nhan vien tham gia vao cai tien qua trinh/dich vu N Valid 61 Missing 0 Mean 2.23 Std. Deviation .72 Bang 5.9 Hoat dong cua nhan vien huong toi thoa man khach hang Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Kem 11 18.0 18.0 18.0 Trung binh 35 57.4 57.4 75.4 Kha 11 18.0 18.0 93.4 Tot 4 Statistics 6.6 6.6 100.0 Total 61 100.0 100.0 Hoat dong cua nhan vien huong toi thoa man khach hang N Valid 61 Missing 0 Mean 2.13 Std. Deviation .78 Nghieân cöùu thöïc traïng hoaït ñoäng cuûa caùc doanh nghieäp sau khi thöïc hieän ISO 9000
 6. Bang 5.10 Ky nang cua nha tu van Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Kem 1 1.6 1.7 1.7 Trung binh 29 47.5 48.3 50.0 Kha 22 36.1 36.7 86.7 Tot 6 9.8 10.0 96.7 Rat tot 2 3.3 3.3 100.0 Total 60 98.4 100.0 Missing 9 1 1.6 Statistics Total 61 100.0 Ky nang cua nha tu van N Valid 60 Missing 1 Mean 2.65 Std. Deviation .82 Bang 5.11 Muc do hieu biet ve 5S Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Chua biet 42 68.9 68.9 68.9 Co nghe qua 11 18.0 18.0 86.9 Biet 3 4.9 4.9 91.8 Biet rat ro 5 8.2 8.2 100.0 Statistics Total 61 100.0 100.0 Muc do hieu biet ve 5S N Valid 61 Missing 0 Mean 1.61 Std. Deviation 1.16 Bang 5.12 Muc do hieu biet ve Kaizen Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Chua biet 47 77.0 77.0 77.0 Co nghe qua 8 13.1 13.1 90.2 Biet 6 9.8 Statistics 9.8 100.0 Total 61 100.0 100.0 Muc do hieu biet ve Kaizen N Valid 61 Missing 0 Mean 1.33 Std. Deviation .65 Nghieân cöùu thöïc traïng hoaït ñoäng cuûa caùc doanh nghieäp sau khi thöïc hieän ISO 9000
 7. Bang 5.13 Muc do hieu biet ve SPC Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Biet 31 50.8 50.8 50.8 Biet ro 27 44.3 44.3 95.1 Biet rat ro 3 Statistics 4.9 4.9 100.0 Total 61 100.0 100.0 Muc do hieu biet ve SPC N Valid 61 Missing 0 Mean 3.54 Std. Deviation .59 Bang 5.14 Muc do hieu biet ve 6 Sigma Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Chua biet 45 73.8 73.8 73.8 Co nghe qua 11 18.0 18.0 91.8 Biet 4 6.6 6.6 98.4 Biet ro 1 Statistics 1.6 1.6 100.0 Total 61 100.0 100.0 Muc do hieu biet ve 6 Sigma N Valid 61 Missing 0 Mean 1.36 Std. Deviation .68 Bang 5.15 Muc do hieu biet ve Benchmarking Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Chua biet 47 77.0 77.0 77.0 Co nghe qua 8 13.1 13.1 90.2 Biet 2 3.3 3.3 93.4 Biet ro 3 4.9 4.9 98.4 Biet rat ro 1 1.6 Statistics 1.6 100.0 Total 61 100.0 100.0 Muc do hieu biet ve Benchmarking N Valid 61 Missing 0 Mean 1.41 Std. Deviation .90 Nghieân cöùu thöïc traïng hoaït ñoäng cuûa caùc doanh nghieäp sau khi thöïc hieän ISO 9000
 8. Bang 5.16 Muc do hieu biet ve QCC Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Chua biet 5 8.2 8.2 8.2 Co nghe qua 22 36.1 36.1 44.3 Biet 30 49.2 49.2 93.4 Biet ro 3 4.9 4.9 98.4 Biet rat ro 1 1.6 1.6 100.0 Statistics Total 61 100.0 100.0 Muc do hieu biet ve QCC N Valid 61 Missing 0 Mean 2.56 Std. Deviation .79 Bang 5.17 Muc do hieu biet ve ISO 14000 Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Chua biet 7 11.5 11.5 11.5 Co nghe qua 50 82.0 82.0 93.4 Biet ro 1 1.6 1.6 95.1 Biet rat ro 3 Statistics 4.9 4.9 100.0 Total 61 100.0 100.0 Muc do hieu biet ve ISO 14000 N Valid 61 Missing 0 Mean 2.07 Std. Deviation .79 Bang 5.18 Muc do hieu biet ve SA 8000 Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Chua biet 47 77.0 77.0 77.0 Co nghe qua 9 14.8 14.8 91.8 Biet 3 4.9 4.9 96.7 Biet ro 1 1.6 1.6 98.4 Biet rat ro 1 Statistics 1.6 1.6 100.0 Total 61 100.0 100.0 Muc do hieu biet ve SA 8000 N Valid 61 Missing 0 Mean 1.36 Std. Deviation .80 Nghieân cöùu thöïc traïng hoaït ñoäng cuûa caùc doanh nghieäp sau khi thöïc hieän ISO 9000
 9. Bang 5.19 Muc do hieu biet ve TPM Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Chua biet 50 82.0 82.0 82.0 Co nghe qua 7 11.5 11.5 93.4 Biet 4 Statistics 6.6 6.6 100.0 Total 61 100.0 100.0 Muc do hieu biet ve TPM N Valid 61 Missing 0 Mean 1.25 Std. Deviation .57 Bang 5.20 Muc do hieu biet ve TQM Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Chua biet 10 16.4 16.4 16.4 Co nghe qua 40 65.6 65.6 82.0 Biet 10 16.4 16.4 98.4 Biet ro 1 Statistics 1.6 1.6 100.0 Total 61 100.0 100.0 Muc do hieu biet ve TQM N Valid 61 Missing 0 Mean 2.03 Std. Deviation .63 Bang 5.21 Ngoai ISO 9001:2000 hien tai to chuc dang ap dung SPC Cumulative Frequency Percent Statistics Valid Percent Percent Valid Co 61 100.0 100.0 100.0 Ngoai ISO 9001:2000 hien tai to chuc dang ap dung SPC N Valid 61 Missing 0 Mode 1 Std. Deviation ,00 Bang 5.22 Ngoai ISO 9001:2000 hien tai to chuc dang ap dung 5S Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Khong 57 93.4 93.4 93.4 Co 4 6.6 Statistics 6.6 100.0 Total 61 100.0 100.0 Ngoai ISO 9001:2000 hien tai to chuc dang ap dung 5S N Valid 61 Missing 0 Mode 0 Std. Deviation ,25 Nghieân cöùu thöïc traïng hoaït ñoäng cuûa caùc doanh nghieäp sau khi thöïc hieän ISO 9000
 10. Bang 5.23 Ngoai ISO 9001:2000 hien tai to chuc dang ap dung ISO 14000 Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Khong 57 93.4 93.4 93.4 Co 4 6.6 Statistics 6.6 100.0 Total 61 100.0 100.0 Ngoai ISO 9001:2000 hien tai to chuc dang ap dung ISO 14000 N Valid 61 Missing 0 Mode 0 Std. Deviation ,25 Bang 5.24 Ngoai ISO 9001:2000 hien tai to chuc dang ap dung QCC Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Khong 59 96.7 96.7 96.7 Co 2 3.3 Statistics 3.3 100.0 Total 61 100.0 100.0 Ngoai ISO 9001:2000 hien tai to chuc dang ap dung QCC N Valid 61 Missing 0 Mode 0 Std. Deviation ,18 Bang 5.25 Ngoai ISO 9001:2000 hien tai to chuc dang ap dung Giai thuong chat luong VN Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Khong 59 96.7 96.7 96.7 Statistics Co 2 3.3 3.3 100.0 Total Ngoai ISO619001:2000 hien tai to chuc dang 100.0 100.0 ap dung Giai thuong chat luong VN N Valid 61 Missing 0 Mode 0 Std. Deviation ,18 Bang 5.26 Ngoai ISO 9001:2000 hien tai to chuc dang ap dung TQM Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Khong 60 98.4 98.4 98.4 Co 1 1.6 Statistics 1.6 100.0 Total 61 100.0 100.0 Ngoai ISO 9001:2000 hien tai to chuc dang ap dung TQM N Valid 61 Missing 0 Mode 0 Std. Deviation ,13 Nghieân cöùu thöïc traïng hoaït ñoäng cuûa caùc doanh nghieäp sau khi thöïc hieän ISO 9000
 11. Bang 5.27 Ngoai ISO 9001:2000 hien tai to chuc dang ap dung OHSAS Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Khong 60 98.4 98.4 98.4 Co 1 1.6 Statistics 1.6 100.0 Total 61 100.0 100.0 Ngoai ISO 9001:2000 hien tai to chuc dang ap dung OHSAS N Valid 61 Missing 0 Mode 0 Std. Deviation ,13 Bang 5.28 Su dung luu do (flow chart) Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Khong 43 70,5 70,5 70,5 Co 18 29,5 Statistics 29,5 100,0 Total 61 100,0 100,0 Su dung luu do (flow chart) N Valid 61 Missing 0 Mode 0 Std. Deviation ,46 Bang 5.29 Su dung bieu do Pareto (Pareto Diagram) Cumulative Frequency Percent Statistics Valid Percent Percent Valid Co 61 100,0 100,0 100,0 Su dung bieu do Pareto (Pareto Diagram) N Valid 61 Missing 0 Mode 1 Std. Deviation ,00 Bang 5.30 Su dung bieu do tan suat (Histogram) Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Khong 50 82,0 82,0 82,0 Co 11 18,0 Statistics 18,0 100,0 Total 61 100,0 100,0 Su dung bieu do tan suat (Histogram) N Valid 61 Missing 0 Mode 0 Std. Deviation ,39 Bang 5.31 Su dung bieu do phan tan (Scatter Diagram) Cumulative Frequency Statistics Valid Percent Percent Percent Valid Khong 61 100.0 100.0 100.0 Su dung bieu do phan tan (Scatter Diagram) N Valid 61 Missing 0 Mode 0 Std. Deviation .00 Nghieân cöùu thöïc traïng hoaït ñoäng cuûa caùc doanh nghieäp sau khi thöïc hieän ISO 9000
 12. Bang 5.32 Su dung bieu do ma tran (Matrix Diagram) Cumulative Frequency Statistics Valid Percent Percent Percent Valid Khong 61 100.0 100.0 100.0 Su dung bieu do ma tran (Matrix Diagram) N Valid 61 Missing 0 Mode 0 Std. Deviation .00 Bang 5.33 Su dung bieu do mui ten (Arrow Diagram) Cumulative Frequency Percent Statistics Valid Percent Percent Valid Khong 61 100.0 100.0 100.0 Su dung bieu do mui ten (Arrow Diagram) N Valid 61 Missing 0 Mode 0 Std. Deviation .00 Bang 5.34 Su dung phieu kiem tra (Check Sheet) Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Khong 2 3.3 3.3 3.3 Co 59 96.7 Statistics 96.7 100.0 Total 61 100.0 100.0 Su dung phieu kiem tra (Check Sheet) N Valid 61 Missing 0 Mode 1 Std. Deviation .18 Bang 5.35 Su dung bieu do nhan qua (Cause & Effect Diagram) Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Khong 42 68.9 68.9 68.9 Co 19 31.1 Statistics 31.1 100.0 Total 61 100.0 100.0 Su dung bieu do nhan qua (Cause & Effect Diagram) N Valid 61 Missing 0 Mode 0 Std. Deviation .47 Bang 5.36 Su dung bieu do kiem soat (Control Chart) Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Khong 47 77.0 77.0 77.0 Co 14 23.0 Statistics 23.0 100.0 Total 61 100.0 100.0 Su dung bieu do kiem soat (Control Chart) N Valid 61 Missing 0 Mode 0 Std. Deviation .42 Nghieân cöùu thöïc traïng hoaït ñoäng cuûa caùc doanh nghieäp sau khi thöïc hieän ISO 9000
 13. Bang 5.37 Su dung bieu do quan he (Relation Diagram) Cumulative Frequency Percent Statistics Valid Percent Percent Valid Khong 61 100.0 100.0 100.0 Su dung bieu do quan he (Relation Diagram) N Valid 61 Missing 0 Mode 0 Std. Deviation .00 Bang 5.38 Su dung bieu do he thong (Systematic Diagram) Cumulative Frequency Percent Statistics Valid Percent Percent Valid Khong 61 100.0 100.0 100.0 Su dung bieu do he thong (Systematic Diagram) N Valid 61 Missing 0 Mode 0 Std. Deviation .00 Bang 5.39 Thong ke giup do luong, mo ta, phan tich va giai thich cac bien dong Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Khong dong y 6 9.8 9.8 9.8 Khong y kien 22 36.1 36.1 45.9 Dong y 29 47.5 47.5 93.4 Statistics Hoan toan dong y 4 6.6 6.6 100.0 Total Thong ke giup do luong, mo ta, phan tich va 61 100.0 100.0 giai thich cac bien dong N Valid 61 Missing 0 Mean 3.51 Std. Deviation .77 Bang 5.40 Thong ke giup hieu tot hon ban chat, muc do va nguyen nhan cua cac bien dong Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Khong dong y 12 19.7 19.7 19.7 Khong y kien 21 34.4 34.4 54.1 Dong y 27 Statistics 44.3 44.3 98.4 Hoan toan dong y 1 1.6 1.6 100.0 Total Thong ke giup hieu tot hon ban chat, muc 100.0 61 100.0 do va nguyen nhan cua cac bien dong N Valid 61 Missing 0 Mean 3.28 Std. Deviation .80 Nghieân cöùu thöïc traïng hoaït ñoäng cuûa caùc doanh nghieäp sau khi thöïc hieän ISO 9000
 14. Bang 5.41 Thong ke giup giai quyet, ngan ngua cac bien dong Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Khong dong y 7 11.5 11.5 11.5 Khong y kien 27 44.3 44.3 55.7 Dong y 24 39.3 39.3 95.1 Hoan toan dong y 3 Statistics 4.9 4.9 100.0 Total 61 100.0 100.0 Thong ke giup giai quyet, ngan ngua cac bien dong N Valid 61 Missing 0 Mean 3.38 Std. Deviation .76 Bang 5.42 Thong ke thuc day cai tien lien tuc Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Hoan toan khong dong y 1 1.6 1.6 1.6 Khong dong y 10 16.4 16.4 18.0 Khong y kien 23 37.7 37.7 55.7 Dong y 25 41.0 41.0 96.7 Hoan toan dong y 2 3.3 3.3 100.0 Statistics Total 61 100.0 100.0 Thong ke thuc day cai tien lien tuc N Valid 61 Missing 0 Mean 3.28 Std. Deviation .84 Bang 5.43 Thong ke can thiet cho hoat dong cua cong ty Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Khong dong y 3 4.9 4.9 4.9 Khong y kien 25 41.0 41.0 45.9 Dong y 27 44.3 44.3 90.2 Hoan toan dong y Statistics 9.8 6 9.8 100.0 Total 61 100.0 100.0 Thong ke can thiet cho hoat dong cua cong ty N Valid 61 Missing 0 Mean 3.59 Std. Deviation .74 Nghieân cöùu thöïc traïng hoaït ñoäng cuûa caùc doanh nghieäp sau khi thöïc hieän ISO 9000
 15. Bang 5.44 Sau ISO 9001:2000, viec thu thap va phan tich du lieu cho hoat dong cai tien o cong ty duoc thuc hien Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid It thuc hien 14 23.0 23.0 23.0 Co thuc hien 30 49.2 49.2 72.1 Thuc hien thuong xuyen 7 11.5 11.5 83.6 Thuc hien rat thuong Statistics 16.4 10 16.4 100.0 xuyen Total Sau ISO 9001:2000, viec thu thap va phan tich du 61 100.0 100.0 lieu cho hoat dong cai tien o cong ty duoc thuc hien N Valid 61 Missing 0 Mean 3.21 Std. Deviation .99 Bang 5.45 Sau ISO 9001:2000, to chuc du dinh ap dung 5S Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Khong 44 72.1 72.1 72.1 Co 13 21.3 21.3 93.4 Da thuc hien 4 Statistics 6.6 6.6 100.0 Total 61 100.0 100.0 Sau ISO 9001:2000, to chuc du dinh ap dung 5S N Valid 61 Missing 0 Mode 0 Std. Deviation .60 Bang 5.46 Sau ISO 9001:2000, to chuc du dinh ap dung 6 Sigma Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Khong 59 96.7 96.7 96.7 Co 2 3.3 Statistics 3.3 100.0 Total 61 100.0 100.0 Sau ISO 9001:2000, to chuc du dinh ap dung 6 Sigma N Valid 61 Missing 0 Mode 0 Std. Deviation .18 Bang 5. 47 Sau ISO 9001:2000, to chuc du dinh ap dung Benchmarking Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Khong 59 96.7 96.7 96.7 Co 2 3.3 Statistics 3.3 100.0 Total 61 100.0 100.0 Sau ISO 9001:2000, to chuc du dinh ap dung Benchmarking N Valid 61 Missing 0 Mode 0 Std. Deviation .18 Nghieân cöùu thöïc traïng hoaït ñoäng cuûa caùc doanh nghieäp sau khi thöïc hieän ISO 9000
 16. Bang 5.48 Sau ISO 9001:2000, to chuc du dinh ap dung QCC Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Khong 56 91.8 91.8 91.8 Co 3 4.9 4.9 96.7 Da thuc hien 2 Statistics 3.3 3.3 100.0 Total 61 100.0 100.0 Sau ISO 9001:2000, to chuc du dinh ap dung QCC N Valid 61 Missing 0 Mode 0 Std. Deviation .41 Bang 5.49 Sau ISO 9001:2000, to chuc du dinh ap dung ISO 14000 Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Khong 53 86.9 86.9 86.9 Co 4 6.6 6.6 93.4 Da thuc hien 4 Statistics 6.6 6.6 100.0 Total 61 100.0 100.0 Sau ISO 9001:2000, to chuc du dinh ap dung ISO 14000 N Valid 61 Missing 0 Mode 0 Std. Deviation .54 Bang 5.50 Sau ISO 9001:2000, to chuc du dinh ap dung SA 8000 Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Khong 60 98.4 98.4 98.4 Co 1 Statistics 1.6 1.6 100.0 Total 61 100.0 100.0 Sau ISO 9001:2000, to chuc du dinh ap dung SA 8000 N Valid 61 Missing 0 Mode 0 Std. Deviation .13 Bang 5.51 Sau ISO 9001:2000, to chuc du dinh ap dung TPM Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Khong 60 98.4 98.4 98.4 Co 1 1.6 Statistics 1.6 100.0 Total 61 100.0 100.0 Sau ISO 9001:2000, to chuc du dinh ap dung TPM N Valid 61 Missing 0 Mode 0 Std. Deviation .13 Nghieân cöùu thöïc traïng hoaït ñoäng cuûa caùc doanh nghieäp sau khi thöïc hieän ISO 9000
 17. Bang 5.52 Sau ISO 9001:2000, to chuc du dinh ap dung TQM Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Khong 59 96.7 96.7 96.7 Co 1 1.6 1.6 98.4 Da thuc hien 1 Statistics 1.6 1.6 100.0 Total 61 100.0 100.0 Sau ISO 9001:2000, to chuc du dinh ap dung TQM N Valid 61 Missing 0 Mode 0 Std. Deviation .28 Bang 5.53 Sau ISO 9001:2000, to chuc du dinh ap dung Giai thuong chat luong VN 1000 diem Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Khong 59 96.7 96.7 96.7 Co 1 1.6 1.6 98.4 Statistics Da thuc hien 1 1.6 1.6 100.0 Total Sau ISO 9001:2000, to chuc du dinh ap 61 100.0 100.0 dung Giai thuong chat luong VN 1000 diem N Valid 61 Missing 0 Mode 0 Std. Deviation .28 Bang 5.54 Kho khan do chung khong ro rang, kho thuc hien Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Khong chon 33 54.1 54.1 54.1 Kho khan thu 3 2 3.3 3.3 57.4 Kho khan thu 2 13 21.3 21.3 78.7 Kho khan nhat 13 21.3 21.3 100.0 Total 61 100.0 100.0 Bang 5.55 Kho khan do ap dung chung nhung khong tao duoc su khac biet ro rang voi cac doi thu khac Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Khong chon 55 90.2 90.2 90.2 Kho khan thu 3 6 9.8 9.8 100.0 Total 61 100.0 100.0 Bang 5.56 Kho khan do tu tuong, nhan thuc, thoi quen cua nhan vien ke ca can bo quan ly co tam ly chong lai su thay doi Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Khong chon 32 52.5 52.5 52.5 Kho khan thu 3 7 11.5 11.5 63.9 Kho khan thu 2 8 13.1 13.1 77.0 Kho khan nhat 14 23.0 23.0 100.0 Total 61 100.0 100.0 Nghieân cöùu thöïc traïng hoaït ñoäng cuûa caùc doanh nghieäp sau khi thöïc hieän ISO 9000
 18. Bang 5.57 Kho khan do ky nang nha tu van chua cao, tu van chua sat voi tinh hinh hoat dong cua to chuc Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Khong chon 36 59.0 59.0 59.0 Kho khan thu 3 11 18.0 18.0 77.0 Kho khan thu 2 9 14.8 14.8 91.8 Kho khan nhat 5 8.2 8.2 100.0 Total 61 100.0 100.0 Bang 5.58 Kho khan do kha nang quan tri, dieu hanh thap, hoat dong SXKD chua co quy hoach mang tam chien luoc trung va dai han Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Khong chon 49 80.3 80.3 80.3 Kho khan thu 3 10 16.4 16.4 96.7 Kho khan thu 2 2 3.3 3.3 100.0 Total 61 100.0 100.0 Bang 5.59 Kho khan do phan cap chua du manh, thoi quen can thiep sau vao moi cong viec cua lanh dao nhung lai do du trong quyet dinh nen ton nhieu thoi gian cho cac buoi hop Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Khong chon 53 86.9 86.9 86.9 Kho khan thu 3 6 9.8 9.8 96.7 Kho khan thu 2 2 3.3 3.3 100.0 Total 61 100.0 100.0 Bang 5.60 Kho khan do chay mau chat xam Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Khong chon 38 62.3 62.3 62.3 Kho khan thu 3 9 14.8 14.8 77.0 Kho khan thu 2 5 8.2 8.2 85.2 Kho khan nhat 9 14.8 14.8 100.0 Total 61 100.0 100.0 Bang 5.61 Kho khan do kinh phi tu van cao Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Khong chon 42 68.9 68.9 68.9 Kho khan thu 3 7 11.5 11.5 80.3 Kho khan thu 2 4 6.6 6.6 86.9 Kho khan nhat 8 13.1 13.1 100.0 Total 61 100.0 100.0 Bang 5.62 Kho khan do trinh do cong nghe, MMTB su dung la lac hau, TB hon tap cua nhieu nuoc san xuat Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Khong chon 28 45.9 45.9 45.9 Kho khan thu 3 3 4.9 4.9 50.8 Kho khan thu 2 18 29.5 29.5 80.3 Kho khan nhat 12 19.7 19.7 100.0 Total 61 100.0 100.0 Nghieân cöùu thöïc traïng hoaït ñoäng cuûa caùc doanh nghieäp sau khi thöïc hieän ISO 9000
 19. Bang 5.63 Tong thoi gian nhan ISO9000 * Hieu qua hoat dong cua cong ty sau khi nhan ISO 9001:2000 Crosstabulation Count Hieu qua hoat dong cua cong ty sau khi nhan ISO 9001:2000 Co chieu huong Ngay mot di xuong Van nhu the tot hon Total Tong thoi 1 2 25 6 33 gian 2 7 8 15 nhan 3 1 3 4 ISO9000 4 3 3 5 5 5 7 1 1 Total Chi-Square Tests 33 2 26 61 Asymp. Sig. Value df (2-sided) Pearson Chi-Square 23.171a 10 .010 Likelihood Ratio 27.785 10 .002 Linear-by-Linear Association 18.646 1 .000 N of Valid Cases 61 a. 14 cells (77.8%) have expected count less than 5. The Bang 5.64 Tong thoi gian nhan ISO9000 * Muc do thoa man cua cong ty voi ISO 9001:2000 minimum expected count is .03. Crosstabulation Count Muc do thoa man cua cong ty voi ISO 9001:2000 Hoan toan khong Khong Khong Hoan toan thoa man thoa man quan tam Thoa man thoa man Total Tong thoi 1 3 20 8 1 1 33 gian 2 8 4 3 15 nhan 3 3 1 4 ISO9000 4 2 1 3 5 3 2 5 7 1 1 Total 3 31 12 11 4 61 Chi-Square Tests Asymp. Sig. Value df (2-sided) Pearson Chi-Square 42.049a 20 .003 Likelihood Ratio 42.132 20 .003 Linear-by-Linear 22.853 1 .000 Association N of Valid Cases 61 a. 26 cells (86.7%) have expected count less than 5. The Bang 5.65 Cong ty tu van * Hieu qua hoat dong cua cong ty sau khi nhan ISO minimum expected count is .05. 9001:2000 Crosstabulation Count Hieu qua hoat dong cua cong ty sau khi nhan ISO 9001:2000 Co chieu huong di Ngay mot xuong Van nhu the tot hon Total Cong ty Tu van Viet Nam 2 26 8 36 tu van Tu van nuoc ngoai 7 17 24 Tu thuc hien 1 1 Total 2 33 26 61 Chi-Square Tests Asymp. Sig. Value df (2-sided) Pearson Chi-Square 15.642 4 .004 Likelihood Ratio 17.040 4 .002 Linear-by-Linear 14.701 1 .000 Association N of Valid Cases 61 Nghieân cöùu thöïc traïng hoaït ñoäng cuûa caùc doanh nghieäp sau khi thöïc hieän ISO 9000
 20. Bang 5.66 Cong ty tu van * Muc do thoa man cua cong ty voi ISO 9001:2000 Crosstabulation Count Muc do thoa man cua cong ty voi ISO 9001:2000 Hoan toan khong Khong Khong Hoan toan thoa man thoa man quan tam Thoa man thoa man Total Cong ty Tu van Viet Nam 3 23 6 3 1 36 tu van Tu van nuoc ngoai 8 6 7 3 24 Tu thuc hien 1 1 Total 3 31 12 11 4 61 Chi-Square Tests Asymp. Sig. Value df (2-sided) Pearson Chi-Square 15.350a 8 .053 Likelihood Ratio 15.510 8 .050 Linear-by-Linear 11.802 1 .001 Association N of Valid Cases 61 a. 11 cells (73.3%) have expected count less than 5. The Bang 5.67 Cong ty tu van * Ky nang cua nha tu van Crosstabulation minimum expected count is .05. Count Ky nang cua nha tu van Kem Trung binh Kha Tot Rat tot Total Cong ty Tu van Viet Nam 1 23 10 1 1 36 tu van Tu van nuoc ngoai 6 12 5 1 24 Total 1 29 Tests 22 Chi-Square 6 2 60 Asymp. Sig. Value df (2-sided) Pearson Chi-Square 11.890a 4 .018 Likelihood Ratio 12.696 4 .013 Linear-by-Linear 9.131 1 .003 Association N of Valid Cases 60 a. 6 cells (60.0%) have expected count less than 5. The Bang 5.68 Muc do thoa man cua cong ty voi ISO 9001:2000 * Sau ISO 9001:2000, viec thu thap va minimum expected count is .40. phan tich du lieu cho hoat dong cai tien o cong ty duoc thuc hien Crosstabulation Count Sau ISO 9001:2000, viec thu thap va phan tich du lieu cho hoat dong cai tien o cong ty duoc thuc hien Thuc hien Thuc hien rat It thuc hien Co thuc hien thuong xuyen thuong xuyen Total Muc do thoa Hoan toan khong 1 2 3 man cua cong thoa man ty voi ISO Khong thoa man 12 17 2 31 9001:2000 Khong quan tam 1 9 2 12 Thoa man 2 4 5 11 Hoan toan thoa man 1 3 4 Total Chi-Square Tests 30 14 7 10 61 Asymp. Sig. Value df (2-sided) Pearson Chi-Square 43.321 12 .000 Likelihood Ratio 47.670 12 .000 Linear-by-Linear 27.879 1 .000 Association N of Valid Cases 61 Nghieân cöùu thöïc traïng hoaït ñoäng cuûa caùc doanh nghieäp sau khi thöïc hieän ISO 9000

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản