luận văn: thiết kế chi tiết máy, chương 3

Chia sẻ: Van Teo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
64
lượt xem
26
download

luận văn: thiết kế chi tiết máy, chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong đó +,Với KR=0,5.Kd là hệ số phụ thuộc vào vật liệu bánh răng và loại răng.Truyền động bánh răng thẳng bàng thép Kd=100 MPa1/3 KR=0,5.100=50 Mpa1/3 +,Kbe là hệ số chiều rộng vành răng Kbe=b/Re=0,25 ,0,3 Ta chọn Kbe=0,25 +, KHlà hệ số kể đến sự phân bố không đều tải trọng trên chiều rộng vành răng bánh răng côn,tra bảng 6.21 ta có K be .u1 0,25.4,5 0.643 2  K be 2  0,25

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: luận văn: thiết kế chi tiết máy, chương 3

  1. Chương 3: TÝnh bé truyÒn cÊp nhanh a,X¸c ®Þnh chiÒu dµi c«n ngoµi: Theo c«ng thøc(6.52a) T1 .K H Re  K R . u12  1.3 1  K be .K be .u1 . H 2 Trong ®ã +,Víi KR=0,5.Kd lµ hÖ sè phô thuéc vµo vËt liÖu b¸nh r¨ng vµ lo¹i r¨ng.TruyÒn ®éng b¸nh r¨ng th¼ng bµng thÐp Kd=100 MPa1/3 KR=0,5.100=50 Mpa1/3 +,Kbe lµ hÖ sè chiÒu réng vµnh r¨ng Kbe=b/Re=0,25  0,3 Ta chän Kbe=0,25 +, KH lµ hÖ sè kÓ ®Õn sù ph©n bè kh«ng ®Òu t¶i träng trªn chiÒu réng vµnh r¨ng b¸nh r¨ng c«n,tra b¶ng 6.21 ta cã K be .u1 0,25.4,5   0.643 2  K be 2  0,25 Trôc b¸nh c«n l¾p trªn æ ®òa ,s¬ ®å I ,HB
  2. Theo b¶ng 6.8 lÊy trÞ sè tiªu chuÈn mte=2 (mm) do ®ã mtm=(1-0,5.Kbe).mte=(1-0,5.0,25).2=1,75(mm) d m1 39,65 Z1    22,66 mtm 1,75 Ta chän z1=23 r¨ng Sè r¨ng b¸nh lín z2=u1.z1=4,5.23=103,5 LÊy z2=104 r¨ng VËy tû sè truyÒn thùc lµ ut= Z 2 = 104 = 4,522 Z1 23 -,Gãc c«n chia   1=arctg  Z1  =arctg     23    12,47 0  Z2   104  1+2=900 2=900-1=900-12,470=77,530 Theo b¶ng 6.20 v¬i z1=23 chän hÖ sè dÞch chØnh ®Òu x1=0,4x2=- 0,4 §-êng kÝnh trung b×nh cña b¸nh nhá dm1=z1.mtm=23.1,75=40,25(mm) ChiÒu dµI c«n ngoµi Re= 0,5.mte . Z12  Z 22  0,5.2. 23 2  104 2  106,51mm c,KiÓm nghiÖm r¨ng vÒ ®é bÒn tiÕp xóc: Theo (6.8) H  Z M .Z H .Z  2.T1 .K H . u12  1 0,85.b.d m1 .u m -,Theo b¶ng 6.5 ta ZM=274 Mpa1/3 -,Theo b¶ng 6.12 víi x=x1+x2=0 ta ®-îc ZH=1,76 -,Theo c«ng thøc (6.59a) 4   Z = 3 Víi =1,88 - 3,2( 1  1 ) =1,88-3,2   1  1    1,71 Z1 Z 2  23 104  4  1,71 Z =  0,874 3 -,Theo c«ng thøc (6.61) KH=KH.KH.KHV víi b¸nh r¨ng c«n r¨ng th¼ng KH=1
  3. +,VËn tèc vßng theo (6.22) .d m1 .n1 3,14.40,25.501,79 V    1,057m / s  60000 60000 theo b¶ng 6.13 dïng cÊp chÝnh x¸c 9 d m1 .u  1 +,Theo (6.64) H=H.g0.v. u1 trong ®ã theo b¶ng 6.15 ta cã H=0,006 theo b¶ng 6.16 ta ®-îc g0=82 40,25.4,522  1  H= 0,006.82.1,057.  3,648 4,522 +,Tõ c«ng thøc (6.63)  H .b.d m1 K HV  1  2.T1 .K H .K H Víi b=Kbe.Re=0,25.106,51=26,63(mm) Chän chiÒu réng vµnh r¨ng b=26(mm) Thay c¸c gi¸ trÞ võa tÝnh ®-îc vµo (6.58) ta cã 2.16595,79.1,257. 4,522   1 2 H= 274.1,76.0,874.  460,45MPa  0,85.26.4,522.40,25 2 -,X¸c ®Þnh chÝnh x¸c øng suÊt tiÕp xóc cho phÐp: Theo (6.1) víi v=1,075(m/s)
  4. K be .u1 0,244.4,522 Tû sè   0,628 2  K be 2  0,244 Tra b¶ng 6.21 ta ®-îc KF=1,25 Theo c«ng thøc (6.64) d .u  1 F= H.go.v m1 1 u1 Tra b¶ng 6.15 vµ 6.16 ta ®-îc H=0,016 vµ go=82  = 0,016.82.1,057. 40,25.4,522  1  9,722 F 4,522 -,HÖ sè kÓ ®Õn t¶I träng ®éng xuÊt hiÖn trong vïng ¨n khíp tÝnh theo( 6.68)  .b.d KFV=1+ F m1  1  9,722.26.40,25  1,245 2.T 1.K F .K F 2.16595,79.1,25.1 -,HÖ sè t¶I träng khi tÝnh vÒ uèn lµ KF=kF.KF.KFV=1,25.1.1,245=1,556 -,Víi r¨ng th¼ng th× Y=1 -,Víi =1,71  Y=1/=1/1,71=0,585 -,Sè r¨ng t-¬ng ®-¬ng ZV1=Z1/cos(1)=23/coc(12,47)=23,56 ZV2=Z1/cos(2)=104/cos(77,53)=481,64 Vµ víi x1=0,4; x2=-0,4 tra b¶ng 6.18 ta ®-îc YF1=3,45; YF2=3,6 VËþ F1= 2.16595,79.1,556.0,585.3,45  66,96MPa    F 1   257,14MPa  0,85.26.1,75.40,25 F2=F1. YF 2  66,96. 3,6  69,87MPa    F 2   241,71MPa  YF 1 3,45 VËy ®iÒu kiÖn bÒn uèn ®-îc b¶o ®¶m: e, KiÓm nghiÖm r¨ng vÒ qu¸ t¶i:
  5. theo (6.48) víi K qt =1,8 Hmax=H. K qt  460,45. 1,8  617,76MPa    H max  1260MPa  theo (6.49) F1max=F1. K qt  66,96.1,8  120,53MPa    F 1 max  464MPa  F2max=F2. K qt  69,87.1,8  125,77MPa    F 2 max  360MPa  g,C¸c th«ng sè vµ kÝch th-íc bé truyÒn b¸nh r¨ng c«n: B¶ng 3 : C¸c th«ng sèvµ kÝch th-íc bé truyÒn cÊp nhanh ChiÒu dµi c«n ngoµi Re 106,51 M« ®un vßng ngoµi mte 2 ChiÒu réng vµnh r¨ng bw 26 Tû sè truyÒn Um 4,522 Gãc nghiªng cña r¨ng  0 Sè r¨ng b¸nh r¨ng Z Z1=23;Z2=104 HÖ sè dÞch chØnh x x1=0,4;x2=-0,4 §-êng kÝnh chia ngoµi de de1=46;de2=208 Gãc c«n chia  1=12,470;2=77,530 ChiÒu cao r¨ng ngoµi he he=4,4 ChiÒu cao ®Çu r¨ng ngoµi hae hae1=2,8;hae2=1,2 ChiÒu cao ch©n r¨ng ngoµi hfe hfe1=1,8;hfe2=3,2 §-êng kÝnh ®Ønh r¨ng ngoµi dae dae1=51,47;dae2=208,52
Đồng bộ tài khoản