Luận văn tốt nghiệp công trình chung cư_Chương 3

Chia sẻ: Trần Huyền My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
159
lượt xem
61
download

Luận văn tốt nghiệp công trình chung cư_Chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công tác mặt phẳng được thực hiện trước tiên nhằm tạo điều kiện tốt cho các công tác thi công sau này.
- tổ chức thi công gồm 3 giai đoạn
+ Giao đoạn chuẩn bị
+ Giao đoạn thi công chính
+ Giao đoạn hoàn thiện.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn tốt nghiệp công trình chung cư_Chương 3

 1. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 99 – 04 GVHD : TS. NGUYEÃN COÂNG THAÏNH CHÖÔNG III : BIEÄN PHAÙP KYÕ THUAÄT THI COÂNG VAØ CHOÏN MAÙY THI COÂNG A. TOÅ CHÖÙC THI COÂNG: • Coâng taùc maët baèng ñöôïc thöïc hieän tröôùc tieân nhaèm taïo ñieàu kieän toát cho caùc coâng taùc thi coâng sau naøy. • Toå chöùc thi coâng goàm 3 giai ñoaïn : o Giai ñoaïn chuaån bò. o Giai ñoaïn thi coâng chính. o Giai ñoaïn hoaøn thieän. I. GIAI ÑOAÏN CHUAÅN BÒ : Bao goàm caùc coâng taùc sau : 1) Caûi taïo maët baèng sau cho phuø hôïp caùc coâng taùc thi coâng. 2) Laép döïng haøng raøo baûo veä taïm thôøi. 3) Xaây duïng nhaø ôû cho ban chæ huy coâng tröôøng, laùn traïi coâng nhaân, nhaø aên, nhaø veä sinh,traïm y teá, kho chöùa vaät lieäu,… nhaèm phuïc vuï cho coâng tröôøng. 4) Laép ñaët heä thoáng ñieän nöôùc. 5) Thi coâng caùc heä thoáng raõnh tieâu nöôùc taõm thôøi, caùc hoá ga trung gian. 6) Taäp keát maùy moùc, thieát bò vaø vaän haønh thöû tröôùc khi ñöa vaøo söû duïng. 7) Xaùc ñònh cao ñoä vaø ñònh vò coâng trình. II. GIAI ÑOAÏN THI COÂNG CHÍNH : a) Ñoái vôùi phaàn moùng goàm caùc coâng taùc sau: - Thi coâng eùp coïc. - Thi coâng ñaøo ñaát baèng maùy ñaøo gaàu saáp vaø baèng thuû coâng, haøn caùc thanh theùp vaøo ñaàu coïc (4Φ12 l = 0.3m). - Vaän chuyeån ñaát ñaøo ra khoûi coâng trình baèng xe ben. - Töø caùc coïc ñaõ ñöôïc haï xuoáng xaùc ñònh chính xaùc vò trí moùng, ñoå beâtoâng loùt ñaù 4x6 maùc 100 daøy 100mm. - Laép döïng coffa vaø coát theùp laàn löôït cho moùng, coå moùng vaø ñaø kieàn. - Ñuùc beâtoâng laàn löôït cho moùng , coå moùng vaø ñaø kieàn. Ñoái vôùi phaàn noåi cuûa coâng trình goàm caùc coâng taùc sau: SVTH : PHAÏM HOAØNG VUÕ PHAÀN THI COÂNG TRANG : 87
 2. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 99 – 04 GVHD : TS. NGUYEÃN COÂNG THAÏNH Thi coâng beâtoâng coát theùp coät, daàm, saøn, caàu thang. III. GIAI ÑOAÏN HOAØN THIEÄN : 1) Caùc coâng vieäc trang trí, hoaøn thieän cuûa coâng trình, toâ traùt vöõa töôøng, traùt taàng, laùt gaïch neàn, laép döïng caùc heä thoáng cöûa, queùt voâi,…. 2) Laép ñaët caùc thieát bò ñieän : ñeøn chieáu saùng, ñeøn trang trí, quaït, heä thoáng baùo chaùy, maùy phaùt ñieän döï phoøng khi nguoàn ñieän gaëp söï coá. 3) Laép ñaët caùc heä thoáng phoøng chaùy chöõa chaùy. 4) Veä sinh phoøng oác. B. BIEÄN PHAÙP THI COÂNG : I. THI COÂNG PHAÀN MOÙNG : 1) Phaûi xaùc ñònh chinh xaùc vò trí vaø cao ñoä cuûa coâng trình. 2) Thi coâng eùp coïc ñöôïc tieán haønh khi coïc eùp thöû ñaõ ñöôïc thöû taûi ñuùng yeâu caàu cuûa thieát keá. 3) Thi coâng ñaøo ñaát : do khoái löôïng ñaát caàn ñaøo cuûa coâng trình khaù lôùn neân thöïc hieän ñaøo theo töøng tuyeán sau cho phuø hôïp thi coâng. Do chieàu saâu ñaøo caïn neân ta coù theå söû duïng maùy ñaøo gaàu saáp ñeå thi coâng. II. THI COÂNG ÑUÙC BEÂ TOÂNG COÁT THEÙP PHAÀN THAÂN NHAØ: 1) Vôùi chieàu cao coâng trình vöøa phaûi, ta coù theå söû duïng caåu thaùp töï haønh ñeå ñoå beâtoâng coät, caàu thang, vaän chuyeån vaät lieäu,…. 2) Ñoå beâtoâng daàm saøn baèng maùy bôm beâtoâng. III. PHAÂN ÑOAÏN, PHAÂN ÑÔÏT THI COÂNG : 1) Thi coâng ñuùc BT khung nhaø ñöôïc thöïc hieän theo tieán ñoä xieân. 2) Khi phaân ñôït, phaân ñoaïn coâng trình caàn phaûi ñaûm baûo khoái löôïng beâ toâng thích öùng vôùi nhu caàu cung caáp, naêng suaát ñoå beâ toâng trong ngaøy vaø phaûi ñaûm baûo ñuùng yeâu caàu veà caáu taïo maïch ngöøng. 3) Coâng trình ñöôïc phaân ñôït, phaân ñoaïn nhö sau : a) Ñuùc coät,caàu thang taàng i vaø daàm saøn taàng i+1 laø 1 ñôït. b) Ñuùc beâ toâng moãi ñôït ñöôïc chia laøm 2 phaân ñoaïn. C. COÂNG TAÙC COFFA, GIAØN GIAÙO : Do thi coâng coâng trình trong muøa möa, neân ta choïn phöông aùn duøng taám coffa ñònh hình, giaøn giaùo vaø caây choáng baèng theùp. I. ÖU ÑIEÅM CUÛA COFFA THEÙP : 1) Ñoä luaân löu cao (treân 50 laàn). 2) Nhieàu kích côû khaùc nhau, khaû naêng chòu löïc cao. 3) Beà maët nhaün boùng laøm beà maët cuûa keát caáu hoaøn haûo. 4) Laép döïng vaø thaùo dôû deå daøng, nhanh choáng. 5) Tieát kieäm ñöôïc raát nhieåu thôøi gian vaø chi phí. SVTH : PHAÏM HOAØNG VUÕ PHAÀN THI COÂNG TRANG : 88
 3. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 99 – 04 GVHD : TS. NGUYEÃN COÂNG THAÏNH CAÙC THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT : 1) Khung coffa ñöôïc laøm baèng theùp caùn noùng, coù cöôøng ñoä chòu löïc cao ñeå baûo veä vaùn eùp khoâng bò gaõy vaø xöôùc. 2) Vaùn eùp khoâng thaám nöôùc, ñöôïc baûo veä bôûi lôùp nhöïa phenol, deå caïo röûa sau khi thaùo dôû. 3) Caùc thoâng soá kyõ thuaät cuûa moät soá chi tieát chính : a) Kích thöôùc taám coffa chuaån : B(mm) 900 1200 1500 1800 A(mm) 100 6.9kg 8.7kg 10.5kg 12.4kg 150 7.8kg 9.6kg 12kg 13.7kg 200 8.7kg 11kg 12.8kg 15.5kg 250 9.6kg 12.6kg 14.6kg 16.5kg 300 10.1kg 12.8kg 16kg 17.4kg 350 11kg 13.7kg 17kg 19.2kg 400 11.9kg 14.6kg 17.8kg 21kg 450 12.4kg 15.5kg 18.7kg 22.3kg 500 13.3kg 16.9kg 20.1kg 24kg 550 14.2kg 18.3kg 22kg 26kg 600 14.6kg 19kg 23kg 28kg b) Kích thöôùc taám goùc ngoaøi : A B C Troïng löôïng (mm) (mm) (mm) kg 65 65 900 5.319 65 65 1200 7.092 65 65 1500 8.865 65 65 1800 10.638 c) Kích thöôùc taám ñoân goùc : SVTH : PHAÏM HOAØNG VUÕ PHAÀN THI COÂNG TRANG : 89
 4. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 99 – 04 GVHD : TS. NGUYEÃN COÂNG THAÏNH A B C Troïng löôïng (mm) (mm) (mm) kg 50 50 900 2.574 50 50 1200 3.672 50 50 1500 4.59 50 50 1800 5.508 d) Kích thöôùc taám goùc trong : A B C Troïng löôïng (mm) (mm) (mm) kg 100 100 900 7.254 100 100 1200 9.66 100 100 1500 12.07 100 100 1800 14.5 150 150 900 9.49 150 150 1200 12.66 150 150 1500 15.82 150 150 1800 18.99 e) Kích thöôùc taám goùc trong duøng cho saøn : A B C (mm) (mm) (mm) 100 100 900 150 150 1200 100 100 1500 150 150 1800 II. GIAØN GIAÙO VAØ CAÙC BOÄ PHAÄN PHUÏ: 1) Söû duïng giaøn giaùo, caây choáng baèng theùp. 2) Öu ñieåm : a) Deã laép raùp, khaõ naêng chòu löït toát. b) Khoâng bò giôùi haïn bôûi chieàu cao. SVTH : PHAÏM HOAØNG VUÕ PHAÀN THI COÂNG TRANG : 90
 5. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 99 – 04 GVHD : TS. NGUYEÃN COÂNG THAÏNH III. NGHIEÄM THU COFFA, GIAØN GIAÙO : 1) Coffa ñöôïc laép döïng phaûi ñuùng vò trí, khoâng bò bieán daïng 2) Moái noái giöõa 2 taám coffa phaûi kín. 3) Coffa, giaøn giaùo, saøn coâng taùc khi lieân keát vôùi nhau phaûi vöõng chaéc vaø oån ñònh. 4) Coffa, giaøn giaùo sau khi söû duïng xong phaûi caïo röûa saïch seõ, xeáp thaønh töøng loaïi rieâng leõ, traùnh söï laãn loän. D. COÂNG TAÙC COÁT THEÙP : 1) Coát theùp ñöôïc gia coâng taïi coâng tröôøng. 2) Khi gia coâng coát theùp phaûi ñaûm baûo khoâng bò gæ seùt nhieàu. 3) Khi gia coâng phaûi ñaûm baûo ñuùng yeâu caàu kyõ thuaät veà chieàu daøi vaø ñöôøng kính. 4) Tröôøng hôïp noái coát theùp phaûi thoaû maõn ñieàu kieän : chieàu daøi ñoaïn noái töø (30-45)d. Ñoái vôùi nhöõng thanh theùp coù ñöôøng kính lôùn thì phaûi noái baèng phöông phaùp haøn, chieàu daøi ñöôøng haøn töø (10-15)d. 5) Khi ñaët coát theùp phaûi ñaûm baûo khoaûng caùch giöõa caùc thanh trong 1 lôùp vaø giöõa caùc lôùp vôùi nhau. 6) Giöõa coát theùp vaø coffa phaûi coù mieáng cheâm ñeå baûo ñaûm ñoä daøy cuûa lôùp baûo veä. 7) Nghieäm thu coát theùp sau khi gia coâng : a) Kieåm tra maùc vaø ñöôøng kính coát theùp cho phuø hôïp vôùi yeâu caàu thieát keá. b) Kieåm tra hình daùng, kích thöôùc sau khi gia coâng. c) Kieåm tra vò trí chaát löôïng caùc moái noái buoäc. d) Kieåm tra cöøông ñoä vaø chaát löôïng moái haøn. 8) Nghieäm thu coát theùp sau laép ñaët : a) Kieåm tra kích thöôùc coát theùp, soá löôïng vaø khoaûng caùch giöõa caùc lôùp coát theùp, nhöõng choã giao nhau ñaõ uoäc hoaëc haøn chöa. b) Phaûi ñaûm baûo khoâng bò dòch chuyeån khi ñoå beâtoâng. E. COÂNG TAÙC BEÂ TOÂNG : 1) Vöõa beâtoâng ñöôïc mua töø coâng ty beâtoâng MEKONG. Chaát löôïng cuûa beâtoâng seõ ñöôïc nhaø maùy baûo ñaûm. 2) Caàn phaûi laáy maãu beâtoâng ñeå kieåm tra ñoä suït vaø cöôøng ñoä. 3) Tröôùc khi ñuùc BT caàn phaûi kieåm tra laïi moät soá coâng vieäc sau: a) Kieåm tra coffa: o Kieåm tra vò trí, tim, coát, hình daïng. SVTH : PHAÏM HOAØNG VUÕ PHAÀN THI COÂNG TRANG : 91
 6. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 99 – 04 GVHD : TS. NGUYEÃN COÂNG THAÏNH o Kieåm tra giaøn giaùo choáng ñôõ. o Doïn saïch raùc baån vaø buøn ñaát ôû trong coffa. b) Kieåm tra coát theùp : o Caïo saïch daàu baån baùm treân coát theùp. o Caùc mieáng ñeäm lôùp baûo veä vaø giaù ñôõ phaûi ñaët ñuùng qui ñònh. Phaûi ñoå beâtoâng moùng loùt tröôùc khi ñoå beâtoâng moùng. Ñoå beâtoâng nhöõng keát caáu chaïy daøi phaûi theo höôùng vaø theo lôùp nhaát ñònh. Vôùi nhöõng caáu kieän coù khoái löôïng lôùn phaûi tieán haønh ñoå nhieàu lôùp choàng leân nhau, moãi lôùp daøy 20-30cm. Sau khi ñoå xong moãi lôùp phaûi ñaàm ngay lôùp ñoù. Khi ñoå phaûi giöõ höôùng rôi thaúng ñöùng vaø giaûm chieàu cao rôi töï do. Thoâng thöôøng chieàu cao rôi töï do khoaûng 1.5-2m. Do coät trong coâng trình coù chieàu cao lôùn hôn giôùi haïn cho pheùp neân ta phaûi boá trí loã chöøa ñoå beâtoâng moãi ñôït. Trong tröôøng hôïp khoâng theå tieán haønh ñoå beâtoâng moät caùch lieân tuïc toaøn boä keát caáu coâng trình, maø phaûi giaùn ñoaïn ôû nhieàu vò trí theo yeâu caàu veà toå chöùc lao ñoäng vaø kyõ thuaät thì phaûi boá trí maïch ngöøng ôû nhöõng vò trí nhaát ñònh. Ñaàm beâtoâng : o Ñaàm beâtoâng laø ñeå beâtoâng ñoàng nhaát, lieân tuïc, chaéc ñaëc, khoâng coù hieän töôïng roãng beân trong vaø beân ngoaøi ñeå beâ toâng baùm chaëc vaøo coát theùp. o Khi ñaàm baèng ñaàm duøi thì ñaàu ñaàm duøi phaûi caém saâu vaøo lôùp beâtoâng döôùi laø 5-10cm, ñeå lieân keát 2 lôùp laïi vôùi nhau. Thôøi gian ñaàm taïi 1 vò trí tuyø thuoäc vaøo ñoä ñaëc cuûa vöõa vaø khaõ naêng maïnh yeáu cuûa maùy ñaàm. Daáu hieäu chöùng toû ñaàm xong 1 choã laø vöõa beâtoâng khoâng suït luùn nöõa, boït khí khoâng noåi leân nöõa. o Ñaàm xong 1 choã phaûi ruùt ñaàm leân töø töø ñeå vöõa beâ toâng laép ñaày loã ñaàm khoâng cho boït khí loït vaøo. Khoaûng caùch 2 vò trí ñaàm ≤ r (r : baùn kính aûnh höôûng cuûa maùy ñaàm) ñeå cho caùc vuøng ñaàm choàng leân nhau khoâng boû soùt. o Khoâng ñöôïc ñeå ñaàm va chaïm maïnh vaøo coát theùp laøm phaù vôû söï ninh keát cuûa beâtoâng hoaëc laøm sai leäch coát theùp. Baûo döôõng beâtoâng : o Trong moïi tröôøng hôïp phaûi töôùi nöôùc khoâng cho beâtoâng bò traéng maët. o Nöôùc duøng töôùi phaûi ñaûm baûo yeâu caàu kyõ thuaät nhö nöôc troän beâtoâng. SVTH : PHAÏM HOAØNG VUÕ PHAÀN THI COÂNG TRANG : 92
 7. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 99 – 04 GVHD : TS. NGUYEÃN COÂNG THAÏNH o Khi duøng caùt, bao taûi ñeå phuû thì thôùi gian caùch quaûng giöõa 2 laàn töôùi ≥ 1.5 laàn thôøi gian qui ñònh. o Caùc maët beâtoâng coù dieän tích naèm ngang lôùn coù theå xaây be bôø xung quanh vaø ñoå 1 lôùp nöôùc vaøo trong ñoù. o Trong quaù trình baûo döôõng khoâng ñöôïc va chaïm maïnh vaøo coffa vaø giaøn giaùo. Thaùo dôõ coffa : o Thôøi gian thaùo coffa tuyø thuoäc vaøo toác ñoä ninh keát cuûa xi maêng, nhieät ñoä, loaïi keát caáu vaø tính chòu löïc cuûa coffa. Thöôøng thì coät ñöôïc thaùo coffa sau khi ñoå beâtoâng 2 ngaøy, daàm saøn ñöôïc thaùo sau 14-16 ngaøy vôùi tröôøng hôïp hôïp khoâng duøng phuï gia. o Trình tröï thaùo dôõ coffa : - Thaùo caùc taám neâm, thanh choáng neïp, thanh choáng xieân… - Thaùo caùc taám coffa coät. - Thaùo caùc taám coffa saøn baét ñaàu töø ngoaøi vaøo. - Thaùo coffa daàm ngang vaø daám doïc. - Thu doïn caùc caây choáng, giaøn giaùo, dôõ coffa ñaùy daàm. F. KYÕ THUAÄT THI COÂNG : I. PHAÀN NGAÀM : 1) THI COÂNG COÏC : a) Choïn maùy eùp coïc : Coâng trình naèm trong trung taâm TP neân phöông aùn eùp coïc ñöôïc öu tieân nhaát. Nguyeân lyù cuûa phöông phaùp eùp coïc laø duøng ñoái troïng laøm ñoaøn baåy, ñoái troïng laø caùc maãu beâtoâng ñuùc saün. Ñoái troïng coù troïng löôïng baèng 1.5 laàn löïc eùp. Löïc eùp = 1.5 ÷ 2 laàn khaû naêng chòu löïc cuûa coïc. Löïc eùp N = 2x30 = 60 T. Ñoái troïng N’ = 1.5x60 = 90 T. Choïn ñoái troïng 120T. Choïn maùy eùp EBT 120, Pmin = 120 T coù nhöõng thoâng soá kyõ thuaät sau : Kích thöôùc maùy : o Chieàu cao loàng eùp h = 8.2m. o Chieàu daøi saùt xi (giaù eùp) l = 8 ÷10m. o Beà roäng saùt xi b = 3.2m. o Toång dieän tích ñaùy pistoâng eùp : S = 830cm2. o Bôm daàu coù Pmax = 250 kg/cm2. o Haønh trình eùp 1000mm. o Naêng suaát eùp 100m/ca. SVTH : PHAÏM HOAØNG VUÕ PHAÀN THI COÂNG TRANG : 93
 8. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 99 – 04 GVHD : TS. NGUYEÃN COÂNG THAÏNH Khaõ naêng eùp vaø kích thöôùc coïc : o Loaïi coïc : beâ toâng coát theùp. o Chieàu daøi coïc Lmax = 5m. o Tieát dieän coïc : 25x25cm. Thôøi gian eùp hoaøn thaønh coïc: o T = 4640/(2x100) = 23.2 ca. Nguoán ñoäng löïc vaø thieát bò keøm theo : o Ñoäng cô ñieän 14.5KVA, nguoàn ñieän 3 pha :220/380V. o Maùy haøn 24KVA ñeå duøng khi haøn noái coïc vaø theùp neo. Khi thi coâng eùp coïc 2 maùy eùp coïc vaø 3 giaù eùp. Ñeå khi eùp xong nhoùm coïc naøy ta caåu ñoái troïng vaø maùy eùp qua giaù eùp coøn laïi ñeå quaù trình eùp ñöôïc lieân tuïc. b) Caåu coïc baèng caàn truïc töï haønh baèng baùnh xích : Caàn truïc maõ hieäu EO-10011D coù caùc thoâng soá sau : Chieàu daøi tay caàn L = 17.5m. Söùc naâng lôùn nhaát : Qmax = 11T. Söùc naâng nhoû nhaát : Qmin = 11T. Taàm vôùi lôùn nhaát : Rmax = 16.35m.. Taàm vôùi nhoû nhaát : Rmin = 5.09m. Chieàu cao caàn truïc C : C = 1.57m. Khoaûng caùch truïc caàn ñeán meùp sau xe : 3.88m. Kieåm tra khaõ naêng laøm vieäc cuûa caåu : Ñoái vôùi coïc : • hp ≥ 1.5 m. • hl ≥ 2 m. • hckieän ≥ 5 m. • han toaøn ≥ 1 m. • hcd ≥ 1.4 m. Ñeå caåu laøm vieäc taïi Rmin thì [H] ≥ H, taïi Rmax thì [Q] ≥ Q. Vôùi H = hp + hl +hckieän + han toaøn + hcd –C =1.5+2+5+1+1.4-1.57 = 9.33m H = 9.33m < Hmax. Qcoïc = 2.5x0.25x0.25x1.1x5 = 0.86T < Qmin = 2.2T Qñt = 2T < Qmin = 2.2T Coâng trình coù chieàu roäng laø 24m, neân coù theå boá trí caàn truïc chaïy ôû khoaûng giöõa coâng trình ñeå caåu coïc. Taàm vôùi cuûa maùy laø 16.35m ñuû ñeå bao quaùt toaøn boä coâng trình. c) Caùc böôùc thi coâng coïc : Tröôùc heát chuaån bò maët baèng vaø saép xeáp coïc hôïp lyù. SVTH : PHAÏM HOAØNG VUÕ PHAÀN THI COÂNG TRANG : 94
 9. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 99 – 04 GVHD : TS. NGUYEÃN COÂNG THAÏNH Kieåm tra toaøn boä tim coïc baèng maùy kinh vó. Duøng nöôùc sôn chia khoaûng caùch treân coïc, moãi vaïch caùch nhau 1m nhaèm ghi lyù lòch coïc. Ñeå traùnh bò leäch tim coïc trong thi coâng, ta duøng thanh theùp daøi 0.5m caám vaøo ñaát, ñaàu coïc coù coät daây nylong maøu ñeå nhaän bieát tim coïc. Qui trình eùp coïc : Caåu laép giaøn, khung, ñoái troïng vaøo ñuùng vò trí moùng. Vò trí ñaët ñoái troïng nhö hình trong baûn veõ vôùi moãi beân laø 60T o Böôùc 1 : Ñaøo 1 loã saâu khoaûng 0.3m taïi vò trí muõi coïc nhaèm ñònh vò trí muõi coïc ñuùng vò trí. Caåu döïng coïc BTCT vaøo khung eùp. Ñieàu chænh muõi coïc vaøo ñuùng vò trí thieát keá, kieåm tra baèng maùy kinh vó vaø ñaûm baûo coïc phaûi thaúng ñöùng. Thöïc hieän böôùc 2. o Böôùc 2 : Tieán haønh eùp coïc. Trong quaù trình eùp coïc phaûi ñaûm baûo : • Coïc luoân thaúng ñöùng • Coïc treân vaø coïc döôùi phaûi ñuùng taâm khi noái coïc. • Ñöôøng haøn noái coïc phaûi ñuû khaõ nang chòu löïc. • Thöôøng xuyeân kieåm tra ñoä choái coïc. • EÙp xong ñoaïn coïc ñaàu ta tieán haønh böôùc 3. o Böôùc 3 : • Caåu ñoaïn coïc loùi ñöa vaøo khung eùp. • Ñaàu coïc loùi phaûi chuïp vaøo ñaàu coïc BTCT sao cho vöøa khích nhau vaø tim cuûa 2 coïc phaûi truøng nhau. • EÙp coïc giaù ñeå ñöa ñaàu coïc BTCT ñeán cao trình thieát keá ñöôïc xaùc ñònh baèng maùy thuyû bình. 2) THI COÂNG ÑAØO ÑAÁT : a) Choïn maùy ñaøo : Choïn maùy xuùc 1 gaàu saáp, daãn ñoäng thuyû löïc vôùi ñieàu kieän coù theå ñoå leân xe ben. Choïn maùy ñaøo maõ hieäu EO-3324 vôùi caùc thoâng kyõ thuaät sau: Dung tích gaàu q = 0.63 m3. Baùn kính ñaøo lôùn nhaát : Rmax = 7.6m. Chieàu cao ñoå ñaát lôøn nhaát : h = 5.3m. Ñoä saâu ñaøo lôùn nhaát laø H = 4.5m. Troïng löôïng maùy : Q = 12.8T. Thôøi gian 1 chu kyø ñaøo : tck = 18s. SVTH : PHAÏM HOAØNG VUÕ PHAÀN THI COÂNG TRANG : 95
 10. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 99 – 04 GVHD : TS. NGUYEÃN COÂNG THAÏNH Kích thöôùc giôùi haïn maùy ñaøo : o a = 2.81m. o Beà roäng : b = 2.64m. o Chieàu cao : c = 3.84m. Naêng suaát maùy ñaøo : N = q x nck x Ktg x Kd/Kt. Vôùi :Kd = 1.2(heä soá ñaày gaàu ñoái vôùi ñaát caáp II) Kt = 1.25(heä soá tôi cuûa ñaát) Ktg = 0.7(heä soá söû duïng thôøi gian) nck = 3600/ Tck.(soá chu kyø ñaøo trong 1 giôø) Tck = Kvt x Kquay.(thôøi gian 1 chu kyø s) tck = 18s (thôøi cuûa 1 chu kyø khi goùc quay = 900. Kvt=1.1(heä soá phuï thuoäc vaøo ñieàu kieän ñoå ñaát cuûa maùy ñaøo) Kquay = 1(heä soá goùc quay) ⇒ Tck = 1.8x1.1x1 = 19.8(s). ⇒ nck = 3600/19.8 = 182(chu kyø) ⇒ Naêng suaát cuûa amyù ñaøo : N = 0.63x182x0.7x1.2/1.25 = 77.1(m3/h) Moät ca laøm 7 giôø : 7x77.1 = 539.7 m3. Thôøi gian ñaøo ñaát cuûa maùy : T = 2741.131/539.7 = 5.08 ca. Choïn 5 ca. b) Choïn xe ben vaän chuyeån ñaát : Khoái löôïng ñaát caàn vaän chuyeån : 2741.131x1.25 = 3426.4 m3. Choïn xe chôû ñaát maõ hieäu CXZ46RI: Chieàu daøi l = 4.9m. Chieàu roäng b = 2.2 m. Chieàu cao h = 0.65. Dung tích thuøng : 4.9x2.2x0.65 = 7.01m3. 3) THI COÂNG MOÙNG : Sau khi ñaøo ñaát hoá moùng, xaùc ñònh laïi caùc cao trình caàn thieát. Trình töï thi coâng moùng goàm caùc böôùc sau : Xaùc ñònh laïi moät caùch chính xaùc tim moùng vaø cao ñoä ñaàu coïc baèng maùy kinh vó, maùy thuyû bình, sau ñoù ñaùnh daáu coïc caån thaän. Uoán caùc thanh theùp ñaõ ñöôïc haøng saün vaøo ñaàu coïc ñeå lieân keát vôùi moùng. Ñoå BT loùt moùng ñaù 4x6 maùc 100 daøy 100mm. Vaùn khuoân moùng ñöôïc söû duïng vaùn khuoân tieâu chuaån baèng theùp 500x1200 vaø 600x1500. SVTH : PHAÏM HOAØNG VUÕ PHAÀN THI COÂNG TRANG : 96
 11. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 99 – 04 GVHD : TS. NGUYEÃN COÂNG THAÏNH Kieåm tra laïi kích thöôùc caùc hoá moùng. Coát theùp moùng ñöôïc gia coâng tröôùc vaø ñöôïc ñöa xuoáng baèng tay. Theùp coät chôø ñöôïc chöøa 1 ñoaïn 0.6m. Beâ toâng ñöôïc mua töø nhaø maùy chôû ñeán coâng tröôøng. Beâ toâng ñöôïc ñoå baèng maùy bôm beâtoâng. Do chieàu cao lôùn nhaát cuûa caùc moùng laø 0.6m, neân khi ñoå beâtoâng ta ñoå thaønh 2 lôùp, moãi lôùp daøy 0.3m. Beâtoâng ñoå leân tôùi ñaâu ñaàm tôùi ñoù. Tính toaùn caáu taïo coffa moùng : o Caáu taïo : Coffa moùng ñöôïc caáu taïo bôûi caùc taám coffa tieâu chuaån : Moùng M1 vaø M3 : 4 taám 600x1500 Moùng M2 vaø M4 : 4 taám 500x1200 Caùc taám coffa moùng ñöôïc lieân keát vôùi nhau baèng caùc choát neâm ngaén. o Kieåm tra khaõ naêng chòu löïc cuûa coffa : Chieàu cao moùng H = 0.6m Ñoä beàn uoán cuûa coffa laø [Q] = 836kg. Löïc ñoäng do ñoå BT baèng maùy bôm BT : Pb = 400kg/m2. Löïc rung ñoäng do ñaàm BT baèng ñaàm duøi : Pñ = 130kg/m2. Taûi trong ngang khi ñoå beâtoâng vaø ñaàm : P = n.γ.H + Pb + Pñ = 1.1x2500x0.6 + 400 + 130 = 2180kg/m2. Löïc taùc duïng leân thaønh moùng vôùi khoaûng caùch khung choáng laø 0.6m Q = 2180x0.6x0.6 = 784.8kg < [Q] = 836kg. II. PHAÀN THAÂN : 1) CHOÏN MAÙY THI COÂNG : a) Choïn caåu thaùp : Caàn truïc thaùp maõ hieäu LC-1040 coù caùc thoâng soá sau : Taàm vôùi max Rmax = 40m. Taàm vôùi min Rmin = 2m. Söùc caåu max Qmax = 3T. Söùc caåu min Qmin = 1.1T. Coâng trình coù toång chieàu daøi laø 55.22m, chieàu roäng 24m. Khoaûng caùch töø meùp ngoaøi giaøn giaùo baûo veä ñeán truïc giöõa coâng trình laø 29.4m. Do ñoù ta boá trí 1 caàn truïc thaùp ôû giöõa coâng trình. Khoaûng caùch töø meùp ngoaøi giaøn giaùo baûo veä ñeán truïc caåu thaùp laø 1.2m. b) Choïn maùy bôm beâtoâng : Choïn maùy bôm beâtoâng 601HD cuûa SCHWING : SVTH : PHAÏM HOAØNG VUÕ PHAÀN THI COÂNG TRANG : 97
 12. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 99 – 04 GVHD : TS. NGUYEÃN COÂNG THAÏNH Naêng suaát 66m3/h. AÙp suaát bôm laø : 70bar. Theå tích xilanh : 72lít. Söùc chöùa phieåu naïp lieäu laø 500lít. Naêng suaát ñoäng cô laø : 90KW. Troïng löôïng laø 5160kg. c) Choïn xe troän vaø vaän chuyeån beâtoâng: Choïn xe troän vaø vaän chuyeån beâtoâng CXZ46PM: Dung tích hình hoïc 10.7m3. Dung tích chöùa 10.7m3. Ñoä nghieâng 160. Heä thoáng ñieàu khieån baèng thuyû löïc. d) Choïn thuøng ñöïng beâtoâng : Söû duïng thuøng ñöïng beâtoâng coù cöûa beân V = 0.28m3 e) Choïn ñaàm duøi : o Söû duïng ñaàm duøi chaïy baèng maùy noå FUJI-32. Ñoäng cô GE-5B. Ñöôøng kính duøi d = 32mm. Chieàu daøi duøi l = 387mm. Chieàu daøi daây duøi L = 5.5m. Bieân ñoä rung 1.4mm. Troïng löôïng q = 15kg. o Söû duïng ñaàm duøi chaïy baèng ñieän JBN-35: Ñoäng cô 800W. Ñöôøng kính duøi d = 36mm. Chieàu daøi duøi l = 240mm. Chieàu daøi daây duøi L = 1.2m. Bieân ñoä rung 0.8mm. Ñieän aùp 220V. Troïng löôïng q = 7.5kg. 2) THI COÂNG COÄT: a) Coâng taùc ñònh vò coät: o Caùc ñieåm khoán cheá maët baèng vaø cao ñoä ñöôïc boá trí xung quanh khu vöïc xaây döïng phaûi ñöôïc ñaùnh daáu roõ raøng taïi nhöõng vò trí nhaát ñònh. o Ñeå khoáng cheá truïc ñöùng cuûa coâng trình khi ñoå beâtoâng saøn moãi taàng ta chöøa 1 loã vuoâng 10x10cm, töø ñoù ta coù theå daån cao ñoä töø vò trí taàng treät leân caùc taàng khaùc baèng maùy kinh vó vaø thöôùc theùp. SVTH : PHAÏM HOAØNG VUÕ PHAÀN THI COÂNG TRANG : 98
 13. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 99 – 04 GVHD : TS. NGUYEÃN COÂNG THAÏNH o Caùc ñöôøng tim truïc ñöôïc vaïch treân saøn baèng daây möïc, töø ñoù xaùc ñònh tim coät vaø vò trí ñaët coffa. Ñoä thaúng ñöùng cuûa coffa ñöôïc kieåm tra baèng maùy kinh vó vaø daây doïi. b) Coâng taùc coát theùp coät: o Coát theùp coät ñöôïc uoán vaø caét saún theo thieát keá vaø ñöôïc ñöa leân baèng caàn truïc thaùp. o Coâng taùc haøn vaø buoäc coát theùp ñöôïc tieán haønh ngay vò trí coät. Chieàu daøi ñoaïn noái ≥ 30d(d: ñöôøng kính coát theùp). o Kieåm tra cöï ly kích thöôùc, cöï ly vaø chaát löôïng coát theùp. c) Coffa coät: o Söû duïng caùc taám coffa theùp tieâu chuaån. o Ñeå khoáng hieän töôïng phình coffa coät khi ñoå beâtoâng ta söû duïng caùc goâng coät baèng theùp coù theå thay ñoåi kích thöôùc ñeå phuø hôïp vôùi kích thöôùc coät. o Coffa coät ñöôïc laép gheùp saún vaø ñöa leân baèng caàn truïc thaùp. o Boá trí caùc khoaûng troáng taïi chaân coät vaø giöõa coät ñeå veä sinh chaân coät vaø giaûm chieàu cao ñoå beâ toâng. o Söû duïng caùc taám goùc ngoaøi ñeå lieân keát 4 taám coffa coät laïi. Coät ñöôïc giöõ thaúng ñöùng baèng caùc thanh choáng xieân (choáng ñeàu ôû 4 beân coät) vaø caùc thanh theùp chaèng. Lieân keát chaân coffa coät vôùi saøn baèng khung ñònh vò goã. Tính toaùn caáu taïo coffa coät: Tính caây choáng xieân: caây choáng xieân ñöôïc boá trí ñeå choáng laïi aùp löïc ngang cuûa gioù taùc duïng leân coät. + Chieàu cao coät : hcoät = 3-0.4 = 2.6m. + Chieàu cao coffa : 1.5+1.2 = 2.7m. + Taûi troïng gioù : 83kg/m2. + AÙp löïc ngang do gioù gaây ra: p = 83x0.4x2.7 = 89.64kg. + Noäi löïc taùc duïng coät choáng xieân: 89.64x2.7x 2.47 P= = 215.43kg. 1.5x1.85 Vaäy coät choáng xieân ñuû khaõ naêng chòu löïc. Ñoái vôùi caùc coät ôû khung truïc D vaø E do chæ choáng ñöôïc 3 caïnh neân coù theå duøng theùp chaèng ôû caïnh ñoái dieän. SVTH : PHAÏM HOAØNG VUÕ PHAÀN THI COÂNG TRANG : 99
 14. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 99 – 04 GVHD : TS. NGUYEÃN COÂNG THAÏNH GOÂNG THEÙP SAØN COÂNG TAÙC 600 1500 70 KHOAÛNG TROÁNG ÑOÅ BEÂ 24 600 TOÂNG ÑÔÏT I CUÛA COÄT 2600 550 THEÙP NEO 1850 1500 1200 COÄT CHOÁNG XIEÂN 550 GIAØN GIAÙO ÑOAØN KEÂ GOÃ CÖÛA VEÄ SINH 50x100 350 CHAÂN COÄT KHUNG ÑÒNH VÒ CHAÂN COÄT DAÀM DOÏC 200x300 ÑINH LIEÂN KEÁT KHUNG ÑÒNH VÒ CHAÂN COÄT VÔÙI SAØN DAÀM NGANG 200x400 COÄT 200x300 THEÙP CHOÂN ÑÒNH VÒ GOÂNG THEÙP TAÁM CPTC TAÁM GOÙC NGOAØI CHOÁT CAØI d) Beâtoâng coät: o Beâ toâng ñöôïc troäng baèng maùy taïi baõi troän. Beâtoâng ñöôïc chöùa vaø vaän chuyeån leân cao baèng thuøng chöùa vaø caàn truïc thaùp. o Vôùi chieàu cao coät laø 3-0.4 = 2.6m coät ñöôïc chia laøm 2 ñoaïn ñeå ñoå beâtoâng : 1.5 + 1.1 m(tính töø maët saøn), beâtoâng coät ñöôïc ñoå vaøo coät taïi khoaûng troáng ôû giöõa coät ñeå traùnh söï phaân taàng. Sau khi ñoå xong ñoaïn coät cao 1.5m ta laép khoaûng troáng laïi vaø tieán haønh ñoå beâtoâng phaàn coät coøn laïi. Rieâng ôû taàng treät chieàu cao coät laø 3.3-0.4 = 2.9m, coät ñöôïc chia laøm 2 ñoaïn laø 1.5+1.4m. o Beâtoâng coät ñöôïc ñaàm baèng ñaàm duøi maùy noå (do coù daây caàm daøi), chieàu cao moãi lôùp beâtoâng ñöôïc ñaàm laø 30cm. o Caùc yeâu caàu cuûa beâtoâng khi ñoå: + Beâtoâng ñöôïc ñoå lieân tuïc ñeå hoaøn thaønh 1 caáu kieän. + Thôøi gian chöùa beâtoâng trong thuøng chöùa khoâng ñöôïc quaù 15’. + Khoái löôïng beâtoâng ñöôïc ñoå vaøo thuøng khoâng ñöôïc quaù 95% dung tích cuûa thuøng chöùa. + Moãi ca troän phaûi ñöôïc laáy maãu thí nghieäm ñeå kieåm tra. 3) THI COÂNG DAÀM, SAØN: SVTH : PHAÏM HOAØNG VUÕ PHAÀN THI COÂNG TRANG : 100
 15. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 99 – 04 GVHD : TS. NGUYEÃN COÂNG THAÏNH a) Coâng taùc coffa: o Trình töï laép ñaët coffa phaûi hôïp lyù, heä thoáng coffa ñöôïc laép xong phaûi baûo ñaûm chaéc chaén vaø deã thaùo dôõ. o Coät choáng phaûi ñaûm baûo khaõ naêng chòu löïc khi ñoå beâtoâng. o Caàn coù moác traéc ñaïc ñeå kieåm tra tim truïc vaø cao ñoä cuûa keát caáu. o Taïo 1 soá loå troáng ñeå thoaùt nöôùc vaø raùc khi veä sinh beà maët coffa, caùc loå naøy ñöôïc bòt kín tröôùc khi ñoå beâtoâng. Tính toaùn caáu taïo coffa saøn: + Chieàu daøy saøn 80mm. + Khoaûng caùch giöõa 2 coät choáng theo phöông doïc laø 100cm. + Khoaûng caùch giöõa 2 coät choáng theo phöông ngang laø 80cm . + Khoaûng caùch giöõa 2 söôøn ngang laø 60cm. + Khoaûng caùch giöõa 2 söôøn doïc laø 80cm. @ Caáu taïo coffa saøn: Caáu taïo coffa saøn bao goàm caùc taám coffa tieâu chuaån ñöôïc gaùc leân heä thoáng söôøn ngang _ söôøn doïc _ coät choáng. SAØN DAØY 80mm SÖÔØN NGANG SÖÔØN DOÏC TAÁM COFFA COÄT CHOÁNG TIEÂU CHUAÅN 1000 Coffa saøn ñöôïc laøm baèng caùc taám coffa tieâu chuaån neân ta khoâng caàn tính coffa maø chæ kieåm tra khaõ naêng laøm vieäc cuûa chuùng vaø tính toaùn caùc söôøn ngang, söôøn doïc. @ Kieåm tra khaû naêng laøm vieäc cuûa caùc taám coffa tieâu chuaån: + Ñoä beàn keùo cuûa taám coffa tieâu chuaån : 65-75kg/mm2. + Ñoä beàn uoán cuûa taám coffa tieâu chuaån : 836kg. + Troïng löôïng cuûa taám coffa tieâu chuaån 500x1800 : 24kg. + Taûi phaân boá leân beà maët saøn treân 1m2 : - Troïng löôïng baûn thaân cuûa beâtoâng saøn: psaøn = 0.08x2500x1.1 = 220kg/m2. - Hoaït taûi do bôm beâtoâng baèng maùi: p1 = 400kg/m2. - Hoaït taûi do ngöôøi thöïc hieän ñoå beâtoâng: SVTH : PHAÏM HOAØNG VUÕ PHAÀN THI COÂNG TRANG : 101
 16. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 99 – 04 GVHD : TS. NGUYEÃN COÂNG THAÏNH p2 = 200kg/m2. - Hoaït taûi do ñaàm beâtoâng baèng maùi: p3 = 130kg/m2. - Troïng löôïng baûn thaân cuûa taám coffa tieâu chuaån: pkhung CPTC = (500x900+500x1200) = (13.3 + 16.9)x1.1 = 33.22kg/m2. Troïng löôïng baûn thaân cuûa vaùn eùp : pvaùn eùp = 0.012x1200x1.1 = 15.84kg/m2. ⇒ ptaám CPTC = pkhung CPTC + pvaùn eùp = 33.22 + 15.84 = 49.06kg/m2. ⇒ Toång taûi phaân boá ñeàu taùc duïng leân 1m2 saøn : ∑P = psaøn + p1 + p2 + p3 + ptaám CPTC = 220 + 400 + 200 + 130 + 49.06 = 999.06kg/m2. Do khoaûng caùch giöõa 2 söôøn ngang laø 60cm neân dieän tích lôùn nhaát maø taám coffa tieâu chuaån phaûi chòu laø 0.6x0.6 = 0.36m2. ⇒ Löïc taùc duïng leân taám coffa laø Q = 0.36x999.06 = 359.662kg
 17. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 99 – 04 GVHD : TS. NGUYEÃN COÂNG THAÏNH Psn.l2 603.836x12 M = = = 75.5kg.m max 8 8 + Chieàu cao caàn thieát cuûa söôøn ngang : 6.M 6x7550 h≥ = = 9.62cm. Choïn h = 10cm. b. ⎡δ ⎤ 5x98 ⎢ ⎣ ⎥ ⎦ @ Kieåm tra ñoä voõng cuûa söôøn ngang : + Ñoä voõng cuûa söôøn ngang ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc sau : 5 q.l 4 f = x max 384 100.E.I Vôùi E = 1.2x106 (moâ dun ñaøn hoài cuûa goã) b.h 3 5x10 3 I= = = 416.67cm4.(moment quaùn tính) 12 12 5 q.l 4 5 603.836x10 0 4 ⇒ f = x = x = 0.0157cm. max 384 100.E.I 384 100x1.2x10 6 x416.67 + Ñoä voõng cho pheùp cuûa söôøn ngang : [f ] = 3 .l = 3 x100 = 0.3cm > fmax = 0.0157cm. 1000 1000 @ Tính kích thöôùc söôøn doïc : + Choïn söôøn doïc 60x120mm. + Toång taûi phaân boá ñeàu taùc duïng leân 1m2 saøn: ∑P = 999.06kg/m2. + Taûi troïng do troïng löôïng baûn thaân söôøn doïc : pbt = 0.06x0.12x800x1.1 = 6.336kg/m. + Toång taûi phaân boá taùc duïng leân söôøn ngang : ∑Psöôøn ngang = 603.836kg/m. Taûi troïng taùc duïng leân söôøn doïc chính laø taûi troïng taäp trung cuûa söôøn ngang gaùc leân söôøn doïc: psd = 603.836x1m = 603.836kg. Sô ñoà tính cuûa söôøn doïc laø 1 daàm ñôn giaûn goái leân 2 coät choáng. Nhòp tính toaùn cuûa söôøn doïc laø khoaûng caùch 2 coät choáng theo phöông doïc l =1m. + Moment lôùn nhaát taùc duïng leân söôøn ngang : Pbt.l2 6.336x12 M = 0.2xPsd + = 0.2x603.836 + = 121.56kg.m max 8 8 + Chieàu cao caàn thieát cuûa söôøn doïc : 6.M 6x12156 h≥ = = 11.14cm. Choïn h = 12cm. b.[δ ] 6x98 SVTH : PHAÏM HOAØNG VUÕ PHAÀN THI COÂNG TRANG : 103
 18. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 99 – 04 GVHD : TS. NGUYEÃN COÂNG THAÏNH SAØN DAØY 80mm SÖÔØN NGANG SÖÔØN DOÏC TAÁM COFFA COÄT CHOÁNG TIEÂU CHUAÅN 1000 P = 603.836kg P = 603.836kg Pbt = 6.336kg/m 200 600 200 @ Kieåm tra ñoä voõng cuûa söôøn doïc : + Ñoä voõng cuûa söôøn ngang ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc sau : 5 (qsd + psd ).l 4 f = x max 384 100.E.I 6 Vôùi E = 1.2x10 (moâ dun ñaøn hoài cuûa goã) b.h 3 6x12 3 I= = = 864cm4.(moment quaùn tính) 12 12 5 2x603.836x 100 4 ⇒ f = x = 0.0152cm. max 384 100x1.2x10 6 x864 + Ñoä voõng cho pheùp cuûa söôøn ngang : [f ] = 3 .l = 3 x100 = 0.3cm > fmax = 0.0152cm. 1000 1000 @ Kieåm tra coät choáng : + Löïc taùc duïng leân coät choáng: P = 603.836 + 6.336x1 = 610.2kg. + Taûi troïng cho pheùp cuûa coät choáng: [P] = 1000kg > P = 610.2kg. ⇒ Coät choáng ñuû khaõ naêng chòu löïc. Kieåm tra khaõ naêng oån ñònh : + Ñoä cao caàn thieát cuûa coät choáng : h = 3-(0.08+0.063+0.1+0.12) = 2.637m. + Tröôøng hôïp ñænh vaø chaân coät khoâng oån ñònh : [P] = (30/h) = 30/2.637 = 1137.7 > P = 610.2kg. Do chieàu cao choáng nhoû, neân chæ caàn giaèng ngang ôû gaàn ñaàu vaø chaân coät choáng. Tính toaùn caáu taïo coffa daàm : @ Caáu taïo coffa daàm : + Coffa daàm ñöôïc caáu taïo bôûi caùc taám coffa tieâu chuaån, caùc taám coffa daàm ñöôïc coáñònh bôûi caùc khoaù ñaø baèng goã. Khoaûng caùch giöõa caùc khoaù ñaø laø 0.6m, khoaûng caùch giöõa caùc coät choáng theo chieàu daøi ñaø laø 1m. SVTH : PHAÏM HOAØNG VUÕ PHAÀN THI COÂNG TRANG : 104
 19. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 99 – 04 GVHD : TS. NGUYEÃN COÂNG THAÏNH + Do saøn coù h = 0.08m, neân thaønh ñaø cuûa daàm 200x300 ta söû duïng taám thaønh 150 + 100 (taám goùc trong) phaàn coøn dö cuûa coffa thaønh cho thoøng xuoáng vaø duøng daàm goã keâ. + Ñoái vôùi daàm 200x400, ta söû duïng coffa buø baèng vaùn daøy 3cm, noù lieân keát vôùi taám coffa tieâu chuaån 150 vaø taám goùc trong cuûa saøn baèng bulong. Taám thaønh lieân keát vôùi taám ñaùy baèng choát lieân keát. @ Kieåm tra khaû naêng laøm vieäc cuûa coffa daàm : # Ñoái vôùi coffa ñaùy : + Ñoä beàn keùo cuûa taám coffa tieâu chuaån : 65-75kg/mm2. + Ñoä beàn uoán cuûa taám coffa tieâu chuaån : 836kg. + Troïng löôïng cuûa taám coffa tieâu chuaån 200x1800 : 15.5kg. + Taûi phaân boá leân beà maët ñaùy daàm : - Troïng löôïng baûn thaân cuûa beâtoâng daàm : pdaàm = 0.2x0.4x2500x1.1 = 220kg/m. - Hoaït taûi do bôm beâtoâng baèng maùi: p1 = 400kg/m2. - Hoaït taûi do ngöôøi thöïc hieän ñoå beâtoâng: p2 = 200kg/m2. - Hoaït taûi do ñaàm beâtoâng baèng maùi: p3 = 130kg/m2. ⇒ ∑P = [1x(400 + 200 + 130)x0.2]+15.5 = 161.5kg < 836kg. ⇒ Coffa ñaùy ñuû khaû naêng chòu löïc. THEÙP CHÔØ CUÛA COÄT SAØN DAØY 80 TAÁM GOÙC TRONG CUÛA SAØN TAÁM COFFA VAÙN DAØY 30mm DAÀM GOÃ 60x120 DAÀM GOÃ 60x120 TAÊNG VI ÑIEÀU CHÆNH COÄT COÄT CHOÁNG THEÙP SVTH : PHAÏM HOAØNG VUÕ PHAÀN THI COÂNG TRANG : 105
 20. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 99 – 04 GVHD : TS. NGUYEÃN COÂNG THAÏNH # Ñoái vôùi coffa thaønh : Do söû duïng taám goùc trong 100 neân chieàu cao ñaø coøn laïi laø: Hñaø = 400-80-100 = 220mm. Löïc ñoäng do ñoå beâtoâng baèng maùy bôm : Pbôm = 400kg/m2. + Taûi troïng ngang khi ñoå beâtoâng: Pngang = γ.Hñaø.n + Pbôm = 2500x0.22x1.1 + 400 = 1005kg/m2. + Löïc taùc duïng leân thaønh ñaø vôùi khoaûng caùch khoaù ñaø laø 1m. Q = 1005x0.22x1 = 221.1kg < 836kg. Trình töï laép raùp vaùn khuoân daàm saøn : - Ñaët giaùo choáng coâng cuï ñuùng vò trí , ñieàu chænh kích treân ñaàu giaùo choáng ñuùng yeâu caàu . - Ñaët ñaø ngang baèng goå treân ñaàu kích , kieåm tra laïi tim daàm vaø cao ñoä cuûa ñaø ngang . - Ñaët vaùn khuoân ñaùy daàm , thaønh daàm , thanh giaèng lieân keát giöõa hai thaønh daàm , con ñoän . - Ñaët daøn giaùo khoâng gian, kieåm tra cao ñoä saøn baèng nhöõng kích vít treân ñaàu caùc oáng daùo . - Ñaët vaùn khuoân saøn . b) Coâng taùc coát theùp: o Coát theùp ñöôïc söû duïng phaûi ñaûm baûo yeâu caàu thieát keá : nhö chuûng loaïi, ñöôøng kính, chaát löôïng… o Yeâu caàu veà caét uoán, haøn buoäc, chieàu daøi ñoaïn noái, thay ñoåi coát theùp, vaän chuyeån vaø laép döïng phaûi ñuùng kyõ thuaät. c) Coâng taùc beâtoâng: o Beâtoâng ñoå daàm saøn ñöôïc bôm töø maùy bôm beâtoâng. o OÁng bôm beâtoâng ñöôïc ñaët caëp theo khung ñöùng cuûa coâng trình vaø ñöôïc giaèng chaéc chaén vaøo coâng trình. o Caàn ñöôïc tieán haønh ñoàng thôøi theo töøng lôùp ngang, moãi lôùp daøy 20÷30cm vaø ñaàm ngay. Ñoái vôùi keát caáu saøn thì chæ caàn ñoå moät lôùp. Ñoái vôùi keát caáu daàm thì neân ñoå thaønh lôùp theo kieåu baäc thang. Khoâng neân ñoå töøng lôùp chaïy suoát chieàu daøi daàm . o Ñoå beâ toâng trong daàm tröôùc roài môùi ñoå beâ toâng ra saøn . o Khi ñuùc beâ toâng saøn, ñeå baûo ñaûm ñoä daøy ñoàng ñeàu ta ñoùng sô nhöõng moùc cöõ vaøo coáp pha saøn, meùp treân coïc moác truøng vôùi cao trình saøn. Khi ñuùc beâ toâng xong thì ruùt coïc moác leân vaø laáp vöõa loå hôû ñoàng thôøi laø maët saøn. SVTH : PHAÏM HOAØNG VUÕ PHAÀN THI COÂNG TRANG : 106

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản