intTypePromotion=3

Luận văn tốt nghiệp: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh công ty cổ phần thủy sản Minh Hải

Chia sẻ: Abc Sdf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:103

0
576
lượt xem
290
download

Luận văn tốt nghiệp: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh công ty cổ phần thủy sản Minh Hải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh là một vấn đề rất quan trọng đối với sự thành công hay thất bại của mỗi công ty. Đối với công ty cổ phần thủy sản Minh Hải cũng vậy, việc phân tích này được công ty rất coi trọng. Qua phân tích tình hình kinh doanh của công ty, …

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn tốt nghiệp: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh công ty cổ phần thủy sản Minh Hải

 1. www.kinhtehoc.net TRƯ NG I H C C N THƠ KHOA KINH T - QU N TRN KINH DOANH ----- ----- LU N VĂN T T NGHI P PHÂN TÍCH HI U QU HO T NG KINH DOANH CÔNG TY C PH N TH Y S N MINH H I Giáo viên hư ng d n Sinh viên th c hi n: NGUY N THN KIM PHƯ NG LÊ THUÝ H NG Mã s SV: 4053538 L p:KT0520A1 Ngành:K toán t ng h p K 31 C n Thơ, 5/2009 http://www.kinhtehoc.net
 2. www.kinhtehoc.net L IC MT Khi còn h c ph thông, ta thư ng nghe câu:” h c ph i i ôi v i hành”. Nhưng c p ph thông, chúng ta chưa có i u ki n th c hành, vì th nh ng gì chúng ta h c ch là lý thuy t suông. Gi ây, dư i ngôi trư ng i h c, th y cô ã t o m i i u ki n cho chúng em ti p c n v i th c t , thông qua các bài t p nhóm, các nghiên c u, chuyên kinh t , chuyên ngành và t bi t th hi n rõ nh t là làm lu n văn t t nghi p. Làm lu n văn t t nghi p, m t m t giúp cho chúng em c ng c ki n th c chuyên ngành và bi t v n d ng vào th c t , m t khác giúp chúng em ti p c n ư c v i th c t qua 2 tháng th c t p. lu n văn t k t qu t t và th c t thì òi h i ph i n l c và có ki n th c cá nhân, bên c nh ó c n có s giúp t n tình c a giáo viên hư ng d n và các Cô Chú trong cơ quan, trong quá trình th c hi n lu n văn. Gi ây lu n văn ã hoàn thành, cũng có nghĩa là chúng em cũng ph i r i xa ngôi trư ng thân yêu này. Nh l i m i ngày nào bư c vào c ng trư ng i h c, t t c u xa l v i chúng em. Nh s nhi t tình d y d c a quý th y cô, nh t là các th y cô khoa Kinh T - Qu n Tr Kinh Doanh, chúng em ã có ư c nh ng ki n th c quý báu, làm hành trang cho em bư c vào i, giúp ích cho xã h i và cũng giúp ích cho b n thân. Gi ây, khi không có th y cô bên c nh, không còn nghe nh ng l i d y c a th y cô n a, có l chúng em s r t khó khăn trên nh ng bư c i vào i u tiên c a mình. Bu i ti c nào ch ng tàn, tuy Th y Cô không bên c nh n a nhưng nh ng l i d y b o c a th y cô v n vang v ng mãi trong u chúng em, s là ng l c ti p s c cho chúng em ti n bư c trên con ư ng y khó khăn này. Em xin chân thành c m ơn Ban ch nhi m Khoa Kinh T - Qu n Tr Kinh Doanh c a Trư ng i h c C n Thơ cùng quý th y cô ã t o i u ki n thu n l i, t n tình gi ng d y và truy n t nh ng ki n th c quý báu cho chúng em trong su t nh ng năm tháng i h c và làm lu n văn t t nghi p. c bi t, em xin chân thành c m ơn s quan tâm hư ng d n, giúp tn tình c a cô Nguy n Th Kim Phư ng ã t o i u ki n em hoàn thành m t cách t t nh t lu n văn t t nghi p. http://www.kinhtehoc.net
 3. www.kinhtehoc.net Do th i gian và ki n th c có h n nên lu n văn không tránh kh i nh ng sai sót. Em r t mong s góp ý c a quý Th y cô và các b n lu n văn ư c t t hơn. Cu i cùng em xin kính chúc quý Th y cô cùng các cô chú, anh ch em trong công ty ư c nhi u s c kh e, công tác t t. Em xin chân thành c m ơn! C n Thơ, ngày 05/05/2009. Sinh viên th c hi n: Lê Thúy H ng http://www.kinhtehoc.net
 4. www.kinhtehoc.net L I CAM OAN  Em cam oan r ng tài này là do chính em th c hi n, các s li u thu th p và k t qu phân tích trong tài là trung th c, tài không trùng v i b t kỳ tài nghiên c u khoa h c nào. C n Thơ, ngày 05/05/2009. Sinh viên th c hi n: Lê Thúy H ng http://www.kinhtehoc.net
 5. www.kinhtehoc.net NH N XÉT C A CƠ QUAN TH C T P ********************** ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... Ngày …. tháng …. năm … Th trư ng ơn v (ký tên và óng d u) http://www.kinhtehoc.net
 6. www.kinhtehoc.net NH N XÉT C A GIÁO VIÊN HƯ NG D N ********************** ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... Ngày …. tháng …. năm … Giáo viên hư ng d n (ký và ghi h tên) http://www.kinhtehoc.net
 7. www.kinhtehoc.net NH N XÉT C A GIÁO VIÊN PH N BI N ********************** ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... Ngày …. tháng …. năm … Giáo viên ph n bi n (ký và ghi h tên) http://www.kinhtehoc.net
 8. www.kinhtehoc.net M CL C Trang Chương 1:GI I THI U ....................................................................................... 1 1.1. Lý do ch n tài ............................................................................................. 1 1.2. M c tiêu nghiên c u ........................................................................................ 2 1.2.1. M c tiêu chung ......................................................................................... 2 1.2.2. M c tiêu c th ......................................................................................... 2 1.3. Ph m vi nghiên c u ......................................................................................... 2 1.3.1. Không gian ............................................................................................... 2 1.3.2. Th i gian................................................................................................... 3 1.3.3. i tư ng nghiên c u ............................................................................... 3 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LU N VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U .. 4 2.1. Phương pháp lu n ............................................................................................ 4 2.1.1. Nh ng v n cơ b n v phân tích hi u qu ho t ng s n xu t kinh doanh ...................................................................................................................... 4 2.1.2. Các ch tiêu ánh giá hi u qu ho t ng s n xu t kinh doanh .............. 5 2.1.3. Các nhân t nh hư ng n ho t ng kinh doanh .................................. 8 2.2. Phương pháp nghiên c u ................................................................................. 9 2.2.1. Phương pháp so sánh .............................................................................. 9 2.2.2. Phương pháp t s tài chính ................................................................. 10 Chương 3: GI I THI U KHÁI QUÁT V CÔNG TY C PH N TH Y S N MINH H I.................................................................................................. 16 3.1. L ch s hình thành và phát tri n c a công ty ................................................. 16 3.1.1. Gi i thi u v công ty ........................................................................... 16 3.1.2. L ch s hình thành và s phát tri n c a công ty................................... 16 3.2. Ch c năng, nhi m v , cơ c u t ch c c a công ty ........................................ 17 3.2.1. Ch c năng............................................................................................. 17 3.2.2. Nhi m v .............................................................................................. 18 3.2.3. Cơ c u t ch c ...................................................................................... 19 3.3. S n phNm và nâng l c ho t ng s n xu t kinh doanh c a công ty .............. 22 3.3.1. Các lo i s n phNm ................................................................................ 22 http://www.kinhtehoc.net
 9. www.kinhtehoc.net 3.3.2. Nâng l c s n xu t kinh doanh .............................................................. 26 3.4. Ngu n nguyên li u và m c tiêu ch t lư ng ................................................... 27 3.4.1. Ngu n nguyên li u ............................................................................. 27 3.4.2. M c tiêu ch t lư ng s n phNm ........................................................... 28 3.5. Phương hư ng ho t ng c a công ty trong năm 2009 ................................. 29 3.5.1. V th trư ng ........................................................................................ 29 3.5.2. V u tư xây d ng cơ b n và thi t b ................................................. 30 3.5.3. V tình hình tài chính c a công ty........................................................ 30 Chương 4: PHÂN TÍCH HI U QU HO T NG S N XU T KINH DOANH C A CÔNG TY .................................................................................. 31 4.1. ánh giá chung k t qu s n xu t kinh doanh c a công ty trong 3 năm ........ 31 4.2. Phân tích tình hình th c hi n doanh thu ....................................................... 34 4.2.1. Phân tích chung tình hình th c hi n daonh thu qua 3 năm ................. 34 4.2.2. Phân tích t tr ng gi a doanh thu xu t khNu v i doanh thu ban hàng ni a ................................................................................................................... 40 4.2.3. Phân tích tình hình doanh thu theo các nhóm m t hàng ...................... 41 4.2.4. Phân tích tình hình tiêu th c a công ty theo th trư ng ...................... 44 4.3. Phân tích tình hình bi n ng chi phí qua 3 năm: ......................................... 54 4.3.1. Phân tích chung bi n ng chi phí qua 3 năm ..................................... 54 4.3.2.Phân tích chi phí s n xu t kinh doanh theo y u t ................................ 59 4.4. Phân tích bi n ng l i nhu n qua 3 năm...................................................... 61 4.5. Phân tích m t s ch tiêu tài chính ................................................................ 66 4.5.1. Phân tích các t s thanh toán .............................................................. 66 4.5.1.1. T l thanh toán ng n h n ............................................................... 66 4.5.1.2. T l thanh toán nhanh .................................................................... 67 4.5.1.3. T l thanh toán b ng ti n m t ........................................................ 68 4.5.1.4. T l thanh toán lãi vay ................................................................... 68 4.5.2. Phân tích kh nâng luân chuy n v n .................................................... 70 4.5.2.1. Luân chuy n hàng t n kho ............................................................. 70 4.5.2.2. Luân chuy n kho n ph i thu ........................................................... 71 4.5.2.3. Luân chuy n tài s n c nh ............................................................ 71 4.5.2.4. Luân chuy n v n s h u ................................................................. 72 http://www.kinhtehoc.net
 10. www.kinhtehoc.net 4.5.3. Phân tích kh năng sinh l i .................................................................. 73 4.5.3.1. T su t l i nhu n trên doanh thu (ROS) ......................................... 73 4.5.3.2. T su t l i nhu n trên v n s h u ( ROE) ...................................... 74 4.5.3.3. T su t l i nhu n trên tài s n ( ROA) ............................................. 74 Chương 5: M T S GI I PHÁP NH M NÂNG CAO HI U QU KINHDOANH ..................................................................................................... 76 5.1. K t qu t ư c c a công ty ........................................................................ 76 5.2. Nh ng h n ch c a công ty............................................................................ 77 5.3. M t s bi n pháp nh m nâng cao hi u qu ho t ng s n xu t kinh doanh cho công ty trong th i gian t i .............................................................................. 78 5.3.1. Nâng cao hi u qu s d ng v n ........................................................... 78 5.3.2. Nâng cao kh nâng thanh toán ............................................................. 79 5.3.3. M r ng th trư ng tăng doanh s ........................................................ 80 5.4. M t s bi n pháp nh m nâng cao ho t ng xu t khNu................................. 82 5.4.1. Nghiên c u th trư ng xu t khNu ......................................................... 82 5.4.2. Chú ý ngu n nguyên li u ..................................................................... 82 Chương 6: K T LU N VÀ KI N NGHN......................................................... 83 6.1. K t lu n .......................................................................................................... 83 6.2. Ki n ngh ........................................................................................................ 83 6.2.1. i v i công ty ..................................................................................... 83 6.2.2. i v i nhà nư c .................................................................................. 84 Tài li u tham kh o. http://www.kinhtehoc.net
 11. www.kinhtehoc.net DANH M C B NG Trang B ng 1: Khái quát tình hình kinh doanh c a Công ty qua 3 năm .................... 32 B ng 2: T ng h p doanh thu c a Công ty qua 3 năm ..................................... 35 B ng 3: T tr ng gi a doanh thu xu t khNu và doanh thu n i a c a công ty qua 3 năm................................................................................................................ 39 B ng 4: Tình hình kinh doanh theo nhóm m t hàng c a Công ty ................... 42 B ng 5: S lư ng và ơn giá theo nhóm m t hàng tiêu th ........................... 42 B ng 6: T ng h p doanh thu bán hàng theo th trư ng ................................... 45 B ng 7: Cơ c u các m t hàng xu t khNu sang M ........................................... 47 B ng 8: Cơ c u m t hàng xu t khNu sang Nh t ............................................... 50 B ng 9: T tr ng doanh thu c a các m t hàng xu t khNu sang Nh t .............. 50 B ng 10: Cơ c u m t hàng xu t khNu sang Châu Âu ...................................... 52 B ng 11: T ng h p chi phí c a công ty qua 3 năm ......................................... 55 B ng 12: T ng h p chi phí s n xu t kinh doanh theo y u t qua 3 năm......... 60 B ng 13: T ng h p l i nhu n c a công ty qua 3 năm .................................... 62 B ng 14: Th hi n t l thanh toán qua 3 năm ................................................ 66 B ng 15: Th hi n t l thanh toán lãi vay ...................................................... 68 B ng 16: Th hi n kh năng luân chuy n v n c a Công ty ............................ 70 B ng 17: Th hi n kh năng sinh l i ............................................................... 73 http://www.kinhtehoc.net
 12. www.kinhtehoc.net DANH M C HÌNH Trang Hình 1: Sơ cơ c u t ch c c a Công ty C Ph n Th y S n Minh H i........... 19 Hình 2: M t s hình nh v s n phNm c a Công ty ............................................. 26 Hình 3: K t qu ho t ng kinh doanh c a Công ty qua 3 năm .......................... 33 Hình 4: Bi u th hi n t ng doanh thu c a Công ty qua 3 năm ....................... 36 Hình 5: Cơ c u th trư ng xu t khNu c a Công ty qua 3 năm ............................ 45 Hình 6: Cơ c u các m t hàng xu t khNu sang M ............................................... 47 Hình 7: Bi u th hi n t ng chi phí qua 3 năm ................................................ 56 http://www.kinhtehoc.net
 13. www.kinhtehoc.net DANH M C CÁC T VI T T T - HTK: Hàng t n kho - NPT: N ph i thu - TSC : Tài s n c nh - VSH: V n s h u http://www.kinhtehoc.net
 14. www.kinhtehoc.net TÓM T T Phân tích hi u qu ho t ng s n xu t kinh doanh là m t v n r t quan tr ng i v i s thành công hay th t b i c a m i công ty. i v i Công Ty C Ph n Th y S n Minh H i cũng v y, vi c phân tích này ư c công ty r t coi tr ng. Sau th i gian th c t p công ty, em cũng th y ư c t ng quát tình hình s n xu t kinh doanh c a Công ty. Qua phân tích cho ta th y tình hình kinh doanh c a Công ty qua các năm u mang l i l i nhu n, tuy năm 2008 có gi m so v i 2007. V n c a Công ty luôn ư c m b o và tăng qua 3 năm, còn tài s n thì Công ty có mua s m, ưa vào s d ng nh ng máy móc, dây chuy n hi n i. Th trư ng c a Công ty luôn ư c m r ng qua các năm. Tuy nhiên, công ty v n còn m t s m t h n ch như: kh năng thanh toán còn th p, lư ng v n công ty ang i chi m d ng c a các ơn v khác l n. T th c tr ng tài chính c a công ty, tài cũng ưa ra m t s gi i pháp nâng cao hi u qu ho t ng cho công ty như: m r ng th trư ng tăng kh năng tiêu th ; nâng cao kh năng thanh toán; ào t o tay ngh công nhân, h giá thành, chi n lư c a d ng hóa ch ng lo i và xúc ti n bán hàng. http://www.kinhtehoc.net
 15. www.kinhtehoc.net CHƯƠNG 1: GI I THI U 1.1. Lý do ch n tài: Như chúng ta ã bi t tình hình hi n nay, nư c ta ã hòa vào xu th h i nh p c a th gi i không bao lâu, k t qu t ư c cũng th t kh quan và em l i nhi u cơ h i cho t nư c ta phát tri n. Nhưng nh ng cơ h i y chưa ư c t nư c ta t n d ng, phát huy h t thì nư c ta ph i i u v i nh ng thách th c, khó khăn m i và ph i cùng v i th gi i nhanh chóng kh c ph c, ó là cu c kh ng ho ng kinh t toàn c u. Cũng như các nư c khác, s ki n này ang d n d n tác ng n nư c ta. Vì th trong n n kinh t như hi n nay, òi h i các doanh nghi p ph i c nh tranh t n t i và phát tri n. Môi trư ng c nh tranh này ngày càng gay g t, vi c gi i quy t ba v n kinh t cơ b n: s n xu t cái gì, s n xu t như th nào, s n xu t cho ai, òi h i các doanh nghi p ph i t ra các quy t nh kinh doanh th t úng n. Trong cu c c nh tranh ó có nhi u doanh nghi p tr v ng, phát tri n s n xu t, nhưng không ít doanh nghi p thua l ph i gi i th và phá s n. có th tr v ng trong n n kinh t này, v n t lên hàng u i v i các doanh nghi p là hi u qu ho t ng s n xu t kinh doanh. t ư c hi u qu ho t ng s n xu t kinh doanh cao, doanh nghi p ph i thư ng xuyên ki m tra, ánh giá m i di n bi n và k t qu c a quá trình s n xu t kinh doanh như ánh giá tình hình s n xu t, tiêu th , tình hình s d ng lao ng, v t tư, ti n v n, tình hình giá thành, tài chính, ánh giá bi n ng c a th trư ng…Trên cơ s ó ra nh ng gi i pháp úng n nh m thúc Ny ti n b k thu t, s d ng h p lý lao ng, v t tư, tài s n c nh, tăng nâng su t, nâng cao ch t lư ng s n phNm, h giá thành…Hay nói cách khác là các doanh nghi p ph i ti n t i m c tiêu t i a hóa l i nhu n. Do ó, t hi u qu kinh doanh và nâng cao hi u qu kinh doanh luôn là v n ư c quan tâm c a doanh nghi p và tr thành i u ki n s ng còn doanh nghi p có th t n t i và phát tri n trên thương trư ng. Chính vì v y, vi c phân tích thư ng xuyên ho t ng kinh doanh c a công ty s giúp cho các nhà qu n tr ánh giá y , chính xác m i di n bi n và k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh, bi t ư c nh ng m t m nh, m t y u c a công ty phát huy hay kh c ph c. ng th i bi t ư c các nhân t nh hư ng n k t qu kinh doanh, http://www.kinhtehoc.net
 16. www.kinhtehoc.net phát hi n ư c nh ng quy lu t c a các m t ho t ng trong m t doanh nghi p d a vào các d li u quá kh làm cơ s cho các quy t nh hi n t i và ưa ra nh ng d báo, ho ch nh, chính sách trong tương lai. T ây, ta s tìm ra nh ng bi n pháp h u hi u không ng ng nâng cao hi u qu kinh doanh c a công ty. Th y ư c t m quan tr ng cũng như nh ng l i ích mà vi c phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh mang l i cho Công Ty, nên em ã ch n tài: “ Phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh t i Công Ty C Ph n Th y S n Minh H i ” làm n i dung nghiên c u cho lu n văn t t nghi p c a mình. 1.2. M c tiêu nghiên c u: 1.2.1. M c tiêu t ng quát: M c tiêu t ng quát c a tài là phân tích hi u qu ho t ng s n xu t kinh doanh t i Công Ty C Ph n Th y S n Minh H i và qua ó ưa ra m t s gi i pháp nh m nâng cao hi u qu ho t ng s n xu t kinh doanh c a công ty. 1.2.2. M c tiêu c th : Thông qua vi c nghiên c u v tình hình ho t ng s n xu t kinh doanh và nâng cao hi u qu kinh doanh c a công ty thì tài hư ng n m c tiêu c th sau: - Phân tích tình hình doanh thu, chi phí, l i nhu n qua ba năm 2006, 2007, 2008. - ánh giá hi u qu ho t ng kinh doanh c a Công Ty thông qua m t s ch tiêu tài chính cơ b n. - Tìm ra m t s bi n pháp nh m nâng cao hi u qu ho t ng s n xu t kinh doanh c a Công Ty trong th i gian t i. 1.3. Ph m vi nghiên c u: Do th i gian th c t p th c t có h n, lư ng ki n th c th c t th t s có ư c trong lĩnh v c phân tích chưa ư c sâu s c, lư ng thông tin ti p nh n còn nhi u h n ch , s li u thu th p thì chưa hoàn thi n l m nên tài ch nghiên c u ng n g n trong ph m vi sau : - V không gian : nghiên c u hi u qu ho t ng s n xu t kinh doanh t i Công Ty C Ph n Th y S n Minh H i. - V th i gian : Lu n văn ch ư c th c hi n kho ng 3 tháng, t tháng 2 n tháng 4 năm 2009. http://www.kinhtehoc.net
 17. www.kinhtehoc.net -V i tư ng nghiên c u :Phân tích k t qu ho t ng kinh doanh c a Công Ty C Ph n Th y S n Minh H i. http://www.kinhtehoc.net
 18. www.kinhtehoc.net CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LU N VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 2.1. Phương pháp lu n: 2.1.1. Nh ng v n cơ b n v phân tích hi u qu ho t ng s n xu t kinh doanh: 2.1.1.1. Khái ni m: Phân tích ho t ng kinh doanh là quá trình nghiên c u, ánh giá toàn b quá trình và k t qu ho t ng kinh doanh doanh nghi p, nh m làm rõ ch t lư ng ho t ng kinh doanh và các ngu n ti m năng c n ư c khai thác, trên cơ s ó ra các phương án và gi i pháp nâng cao hi u qu ho t ng s n xu t kinh doanh doanh nghi p 2.1.1.2. Ý nghĩa: Phân tích ho t ng kinh doanh là công c phát hi n nh ng kh năng ti m tàng trong ho t ng kinh doanh, mà còn là công c c i ti n cơ ch qu n lý trong kinh doanh. Phân tích ho t ng kinh doanh cho phép các nhà doanh nghi p nhìn nh n úng n v kh năng, s c m nh cũng như nh ng h n ch trong doanh nghi p c a mình. Phân tích ho t ng kinh doanh là cơ s quan tr ng ra các quy t nh kinh doanh. Phân tích ho t ng kinh doanh là công c quan tr ng trong nh ng ch c năng qu n tr có hi u qu doanh nghi p. Phân tích ho t ng kinh doanh là bi n pháp quan tr ng phòng ng a r i ro . Tài li u phân tích ho t ng kinh doanh không ch c n thi t cho các nhà qu n tr bên trong doanh nghi p mà còn c n thi t cho các i tư ng bên ngoài khác, khi h có quan h v ngu n l i v i doanh nghi p. 2.1.1.3. Nhi m v : tr thành m t công c quan tr ng c a quá trình nh n th c, ho t ng kinh doanh doanh nghi p và là cơ s cho vi c ra các quy t nh kinh doanh úng n, phân tích ho t ng kinh doanh có nh ng nhi m v sau: http://www.kinhtehoc.net
 19. www.kinhtehoc.net Ki m tra và ánh giá k t qu ho t ng kinh doanh thông qua các ch tiêu kinh t ã xây d ng. Xác nh các nhân t nh hư ng c a các ch tiêu và tìm nguyên nhân gây nên các m c nh hư ng ó. xu t các gi i pháp nh m khai thác ti m năng và kh c ph c nh ng t n t i y u kém c a quá trình ho t ng kinh doanh. Xây d ng phương án kinh doanh căn c vào m c tiêu ã nh. 2.1.1.4. Vai trò: Phân tích ho t ng kinh doanh chi m m t v trí quan tr ng trong quá trình ho t ng c a doanh nghi p. ó là m t công c qu n lý kinh t có hi u qu mà các doanh nghi p ã s d ng t trư c t i nay. Như chúng ta ã bi t, m i ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p u n m trong th tác ng liên hoàn v i nhau. Do ó, ch có th ti n hành phân tích các ho t ng kinh doanh m t cách toàn di n, m i có th giúp cho các nhà doanh nghi p ánh giá y và sâu s c m i ho t ng kinh t trong tr ng thái th c c a chúng. Chính vì v y mà vi c phân tích ho t ng kinh doanh s có tác d ng: Giúp doanh nghi p t ánh giá mình v th m nh, th y u c ng c , phát huy hay kh c ph c, c i ti n qu n lý. Phát huy m i ti m năng th trư ng, khai thác t i a nh ng ngu n l c c a doanh nghi p, nh m t n hi u qu cao nh t trong kinh doanh. K t qu c a phân tích là cơ s ra các quy t nh qu n tr ng n h n và dài h n. 2.1.2. Các ch tiêu ánh giá hi u qu ho t ng s n xu t kinh doanh: 2.1.2.1. Doanh thu: Doanh thu c a doanh nghi p bao g m: doanh thu bán hàng và cung c p d ch v , doanh thu thu n, doanh thu ho t ng tài chính và thu nh p khác. Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v : là giá tr s n phNm hàng hóa, d ch v mà doanh nghi p ã bán ra trong kỳ. Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v c a doanh nghi p ư c xác nh b ng công th c: G = ∑qipi Trong ó: http://www.kinhtehoc.net
 20. www.kinhtehoc.net qi: Kh i lư ng s n phNm hàng hóa và cung c p d ch v lo i i mà doanh nghi p tiêu th trong kỳ, tính b ng ơn v hi n v t pi: Giá bán ơn v s n phNm hàng hóa lo i i i = 1,n n: S lư ng m t hàng s n phNm hàng hóa mà doanh nghi p ã tiêu th trong kỳ. Doanh thu thu n: Ch tiêu này ph n ánh s doanh thu bán hàng hóa, thành phNm và cung c p d ch v ã tr các kho n gi m tr . Ta có công th c: Doanh thu thu n = Doanh thu – Các kho n gi m tr Các kho n gi m tr bao g m: - Chi t kh u thương m i: là s ti n mà khách hàng ư c hư ng do mua v i s lư ng l n. - Gi m giá hàng bán: là s ti n gi m giá hàng bán cho ngư i mua hàng c a doanh nghi p cho s hàng hóa, thành phNm ã bán b kém, m t phNm ch t. - Hàng bán b tr l i: là t ng giá bán c a hàng hóa, thành phNm ã bán b tr l i do không úng qui nh c a h p ng. - Thu tiêu th c bi t, thu xu t khNu ph i n p, thu giá tr gia tăng tính theo phương pháp tr c ti p. Doanh thu ho t ng tài chính: là các kho n thu nh p thu c ho t ng tài chính c a doanh nghi p, g m: ho t ng góp v n liên doanh; ho t ng u tư mua, bán ch ng khoán ng n h n và dài h n; thu lãi ti n g i, ti n cho vay; thu lãi bán ngo i t ; các ho t ng u tư khác. Thu nh p khác: là các kho n thu nh p t các ho t ng ngoài ho t ng kinh doanh chính và ho t ng tài chính c a doanh nghi p như: thu v như ng bán, thanh lý tài s n c nh; thu ti n ph t vi ph m h p ng; thu các kho n n khó òi ã x lý xoá s ; thu ti n b o hi m b i thư ng;… 2.1.2.2. Chi phí: Chi phí là s hao phí th hi n b ng ti n trong quá trình kinh doanh v i mong mu n mang v m t s n phNm, d ch v hoàn thành ho c m t k t qu kinh doanh nh t nh. Chi phí phát sinh trong các ho t ng s n xu t, thương m i, http://www.kinhtehoc.net

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản