Luật 22/2008/QH12

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
124
lượt xem
12
download

Luật 22/2008/QH12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật số 22/2008/QH12 về việc cán bộ, công chức do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luật 22/2008/QH12

 1. QU C H I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- Lu t s : 22/2008/QH12 Hà N i, ngày 13 tháng 11 năm 2008 LU T CÁN B , CÔNG CH C Căn c Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung m t s i u theo Ngh quy t s 51/2001/QH10; Qu c h i ban hành Lu t cán b , công ch c. CHƯƠNG I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng Lu t này quy nh v cán b , công ch c; b u c , tuy n d ng, s d ng, qu n lý cán b , công ch c; nghĩa v , quy n c a cán b , công ch c và i u ki n b o m thi hành công v . i u 2. Ho t ng công v c a cán b , công ch c Ho t ng công v c a cán b , công ch c là vi c th c hi n nhi m v , quy n h n c a cán b , công ch c theo quy nh c a Lu t này và các quy nh khác có liên quan. i u 3. Các nguyên t c trong thi hành công v 1. Tuân th Hi n pháp và pháp lu t. 2. B o v l i ích c a Nhà nư c, quy n, l i ích h p pháp c a t ch c, công dân. 3. Công khai, minh b ch, úng thNm quy n và có s ki m tra, giám sát. 4. B o m tính h th ng, th ng nh t, liên t c, thông su t và hi u qu . 5. B o m th b c hành chính và s ph i h p ch t ch . i u 4. Cán b , công ch c 1. Cán b là công dân Vi t Nam, ư c b u c , phê chuNn, b nhi m gi ch c v , ch c danh theo nhi m kỳ trong cơ quan c a ng C ng s n Vi t Nam, Nhà nư c, t ch c chính tr - xã h i trung ương, t nh, thành ph tr c thu c trung ương (sau ây g i chung là c p t nh), huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (sau ây g i chung là c p huy n), trong biên ch và hư ng lương t ngân sách nhà nư c.
 2. 2. Công ch c là công dân Vi t Nam, ư c tuy n d ng, b nhi m vào ng ch, ch c v , ch c danh trong cơ quan c a ng C ng s n Vi t Nam, Nhà nư c, t ch c chính tr - xã h i trung ương, c p t nh, c p huy n; trong cơ quan, ơn v thu c Quân i nhân dân mà không ph i là sĩ quan, quân nhân chuyên nghi p, công nhân qu c phòng; trong cơ quan, ơn v thu c Công an nhân dân mà không ph i là sĩ quan, h sĩ quan chuyên nghi p và trong b máy lãnh o, qu n lý c a ơn v s nghi p công l p c a ng C ng s n Vi t Nam, Nhà nư c, t ch c chính tr - xã h i (sau ây g i chung là ơn v s nghi p công l p), trong biên ch và hư ng lương t ngân sách nhà nư c; i v i công ch c trong b máy lãnh o, qu n lý c a ơn v s nghi p công l p thì lương ư c b o m t qu lương c a ơn v s nghi p công l p theo quy nh c a pháp lu t. 3. Cán b xã, phư ng, th tr n (sau ây g i chung là c p xã) là công dân Vi t Nam, ư c b u c gi ch c v theo nhi m kỳ trong Thư ng tr c H i ng nhân dân, y ban nhân dân, Bí thư, Phó Bí thư ng y, ngư i ng u t ch c chính tr - xã h i; công ch c c p xã là công dân Vi t Nam ư c tuy n d ng gi m t ch c danh chuyên môn, nghi p v thu c y ban nhân dân c p xã, trong biên ch và hư ng lương t ngân sách nhà nư c. i u 5. Các nguyên t c qu n lý cán b , công ch c 1. B o m s lãnh oc a ng C ng s n Vi t Nam, s qu n lý c a Nhà nư c. 2. K t h p gi a tiêu chuNn ch c danh, v trí vi c làm và ch tiêu biên ch . 3. Th c hi n nguyên t c t p trung dân ch , ch trách nhi m cá nhân và phân công, phân c p rõ ràng. 4. Vi c s d ng, ánh giá, phân lo i cán b , công ch c ph i d a trên phNm ch t chính tr , o c và năng l c thi hành công v . 5. Th c hi n bình ng gi i. i u 6. Chính sách i v i ngư i có tài năng Nhà nư c có chính sách phát hi n, thu hút, b i dư ng, tr ng d ng và ãi ng x ng áng i v i ngư i có tài năng. Chính ph quy nh c th chính sách i v i ngư i có tài năng. i u 7. Gi i thích t ng Trong Lu t này, các t ng sau ây ư c hi u như sau: 1. Cơ quan s d ng cán b , công ch c là cơ quan, t ch c, ơn v ư c giao thNm quy n qu n lý, phân công, b trí, ki m tra vi c th c hi n nhi m v , quy n h n c a cán b , công ch c.
 3. 2. Cơ quan qu n lý cán b , công ch c là cơ quan, t ch c, ơn v ư c giao thNm quy n tuy n d ng, b nhi m, nâng ng ch, nâng lương, cho thôi vi c, ngh hưu, gi i quy t ch , chính sách và khen thư ng, k lu t i v i cán b , công ch c. 3. V trí vi c làm là công vi c g n v i ch c danh, ch c v , cơ c u và ng ch công ch c xác nh biên ch và b trí công ch c trong cơ quan, t ch c, ơn v . 4. Ng ch là tên g i th hi n th b c v năng l c và trình chuyên môn, nghi p v c a công ch c. 5. B nhi m là vi c cán b , công ch c ư c quy t nh gi m t ch c v lãnh o, qu n lý ho c m t ng ch theo quy nh c a pháp lu t. 6. Mi n nhi m là vi c cán b , công ch c ư c thôi gi ch c v , ch c danh khi chưa h t nhi m kỳ ho c chưa h t th i h n b nhi m. 7. Bãi nhi m là vi c cán b không ư c ti p t c gi ch c v , ch c danh khi chưa h t nhi m kỳ. 8. Giáng ch c là vi c công ch c gi ch c v lãnh o, qu n lý b h xu ng ch c v th p hơn. 9. Cách ch c là vi c cán b , công ch c lãnh o, qu n lý không ư c ti p t c gi ch c v lãnh o, qu n lý khi chưa h t nhi m kỳ ho c chưa h t th i h n b nhi m. 10. i u ng là vi c cán b , công ch c ư c cơ quan có thNm quy n quy t nh chuy n t cơ quan, t ch c, ơn v này n làm vi c cơ quan, t ch c, ơn v khác. 11. Luân chuy n là vi c cán b , công ch c lãnh o, qu n lý ư c c ho c b nhi m gi m t ch c danh lãnh o, qu n lý khác trong m t th i h n nh t nh ti p t c ư c ào t o, b i dư ng và rèn luy n theo yêu c u nhi m v . 12. Bi t phái là vi c công ch c c a cơ quan, t ch c, ơn v này ư c c n làm vi c t i cơ quan, t ch c, ơn v khác theo yêu c u nhi m v . 13. T ch c là vi c cán b , công ch c lãnh o, qu n lý ngh ư c thôi gi ch c v khi chưa h t nhi m kỳ ho c chưa h t th i h n b nhi m. CHƯƠNG II NGHĨA V , QUY N C A CÁN B , CÔNG CH C M c 1. NGHĨA V C A CÁN B , CÔNG CH C i u 8. Nghĩa v c a cán b , công ch c iv i ng, Nhà nư c và nhân dân 1. Trung thành v i ng C ng s n Vi t Nam, Nhà nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam; b o v danh d T qu c và l i ích qu c gia. 2. Tôn tr ng nhân dân, t n t y ph c v nhân dân.
 4. 3. Liên h ch t ch v i nhân dân, l ng nghe ý ki n và ch u s giám sát c a nhân dân. 4. Ch p hành nghiêm ch nh ư ng l i, ch trương, chính sách c a ng và pháp lu t c a Nhà nư c. i u 9. Nghĩa v c a cán b , công ch c trong thi hành công v 1. Th c hi n úng, y và ch u trách nhi m v k t qu th c hi n nhi m v , quy n h n ư c giao. 2. Có ý th c t ch c k lu t; nghiêm ch nh ch p hành n i quy, quy ch c a cơ quan, t ch c, ơn v ; báo cáo ngư i có thNm quy n khi phát hi n hành vi vi ph m pháp lu t trong cơ quan, t ch c, ơn v ; b o v bí m t nhà nư c. 3. Ch ng và ph i h p ch t ch trong thi hành công v ; gi gìn oàn k t trong cơ quan, t ch c, ơn v . 4. B o v , qu n lý và s d ng hi u qu , ti t ki m tài s n nhà nư c ư c giao. 5. Ch p hành quy t nh c a c p trên. Khi có căn c cho r ng quy t nh ó là trái pháp lu t thì ph i k p th i báo cáo b ng văn b n v i ngư i ra quy t nh; trư ng h p ngư i ra quy t nh v n quy t nh vi c thi hành thì ph i có văn b n và ngư i thi hành ph i ch p hành nhưng không ch u trách nhi m v h u qu c a vi c thi hành, ng th i báo cáo c p trên tr c ti p c a ngư i ra quy t nh. Ngư i ra quy t nh ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v quy t nh c a mình. 6. Các nghĩa v khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 10. Nghĩa v c a cán b , công ch c là ngư i ng u Ngoài vi c th c hi n quy nh t i i u 8 và i u 9 c a Lu t này, cán b , công ch c là ngư i ng u cơ quan, t ch c, ơn v còn ph i th c hi n các nghĩa v sau ây: 1. Ch o t ch c th c hi n nhi m v ư c giao và ch u trách nhi m v k t qu ho t ng c a cơ quan, t ch c, ơn v ; 2. Ki m tra, ôn c, hư ng d n vi c thi hành công v c a cán b , công ch c; 3. T ch c th c hi n các bi n pháp phòng, ch ng quan liêu, tham nhũng, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí và ch u trách nhi m v vi c x y ra quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, t ch c, ơn v ; 4. T ch c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v dân ch cơ s , văn hóa công s trong cơ quan, t ch c, ơn v ; x lý k p th i, nghiêm minh cán b , công ch c thu c quy n qu n lý có hành vi vi ph m k lu t, pháp lu t, có thái quan liêu, hách d ch, c a quy n, gây phi n hà cho công dân; 5. Gi i quy t k p th i, úng pháp lu t, theo thNm quy n ho c ki n ngh cơ quan có thNm quy n gi i quy t khi u n i, t cáo và ki n ngh c a cá nhân, t ch c;
 5. 6. Các nghĩa v khác theo quy nh c a pháp lu t. M c 2. QUY N C A CÁN B , CÔNG CH C i u 11. Quy n c a cán b , công ch c ư c b o m các i u ki n thi hành công v 1. ư c giao quy n tương x ng v i nhi m v . 2. ư c b o m trang thi t b và các i u ki n làm vi c khác theo quy nh c a pháp lu t. 3. ư c cung c p thông tin liên quan n nhi m v , quy n h n ư c giao. 4. ư c ào t o, b i dư ng nâng cao trình chính tr , chuyên môn, nghi p v . 5. ư c pháp lu t b o v khi thi hành công v . i u 12. Quy n c a cán b , công ch c v ti n lương và các ch liên quan n ti n lương 1. ư c Nhà nư c b o m ti n lương tương x ng v i nhi m v , quy n h n ư c giao, phù h p v i i u ki n kinh t - xã h i c a t nư c. Cán b , công ch c làm vi c mi n núi, biên gi i, h i o, vùng sâu, vùng xa, vùng dân t c thi u s , vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn ho c trong các ngành, ngh có môi trư ng c h i, nguy hi m ư c hư ng ph c p và chính sách ưu ãi theo quy nh c a pháp lu t. 2. ư c hư ng ti n làm thêm gi , ti n làm êm, công tác phí và các ch khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 13. Quy n c a cán b , công ch c v ngh ngơi Cán b , công ch c ư c ngh hàng năm, ngh l , ngh gi i quy t vi c riêng theo quy nh c a pháp lu t v lao ng. Trư ng h p do yêu c u nhi m v , cán b , công ch c không s d ng ho c s d ng không h t s ngày ngh hàng năm thì ngoài ti n lương còn ư c thanh toán thêm m t kho n ti n b ng ti n lương cho nh ng ngày không ngh . i u 14. Các quy n khác c a cán b , công ch c Cán b , công ch c ư c b o m quy n h c t p, nghiên c u khoa h c, tham gia các ho t ng kinh t , xã h i; ư c hư ng chính sách ưu ãi v nhà , phương ti n i l i, ch b o hi m xã h i, b o hi m y t theo quy nh c a pháp lu t; n u b thương ho c hy sinh trong khi thi hành công v thì ư c xem xét hư ng ch , chính sách như thương binh ho c ư c xem xét công nh n là li t sĩ và các quy n khác theo quy nh c a pháp lu t. M c 3. O C, VĂN HÓA GIAO TI P C A CÁN B , CÔNG CH C i u 15. o c c a cán b , công ch c
 6. Cán b , công ch c ph i th c hi n c n, ki m, liêm, chính, chí công vô tư trong ho t ng công v . i u 16. Văn hóa giao ti p công s 1. Trong giao ti p công s , cán b , công ch c ph i có thái l ch s , tôn tr ng ng nghi p; ngôn ng giao ti p ph i chuNn m c, rõ ràng, m ch l c. 2. Cán b , công ch c ph i l ng nghe ý ki n c a ng nghi p; công b ng, vô tư, khách quan khi nh n xét, ánh giá; th c hi n dân ch và oàn k t n i b . 3. Khi thi hành công v , cán b , công ch c ph i mang phù hi u ho c th công ch c; có tác phong l ch s ; gi gìn uy tín, danh d cho cơ quan, t ch c, ơn v và ng nghi p. i u 17. Văn hóa giao ti p v i nhân dân 1. Cán b , công ch c ph i g n gũi v i nhân dân; có tác phong, thái l ch s , nghiêm túc, khiêm t n; ngôn ng giao ti p ph i chuNn m c, rõ ràng, m ch l c. 2. Cán b , công ch c không ư c hách d ch, c a quy n, gây khó khăn, phi n hà cho nhân dân khi thi hành công v . M c 4. NH NG VI C CÁN B , CÔNG CH C KHÔNG Ư C LÀM i u 18. Nh ng vi c cán b , công ch c không ư c làm liên quan n o c công v 1. Tr n tránh trách nhi m, thoái thác nhi m v ư c giao; gây bè phái, m t oàn k t; t ý b vi c ho c tham gia ình công. 2. S d ng tài s n c a Nhà nư c và c a nhân dân trái pháp lu t. 3. L i d ng, l m d ng nhi m v , quy n h n; s d ng thông tin liên quan n công v v l i. 4. Phân bi t i x dân t c, nam n , thành ph n xã h i, tín ngư ng, tôn giáo dư i m i hình th c. i u 19. Nh ng vi c cán b , công ch c không ư c làm liên quan n bí m t nhà nư c 1. Cán b , công ch c không ư c ti t l thông tin liên quan n bí m t nhà nư c dư i m i hình th c. 2. Cán b , công ch c làm vi c ngành, ngh có liên quan n bí m t nhà nư c thì trong th i h n ít nh t là 05 năm, k t khi có quy t nh ngh hưu, thôi vi c, không ư c làm công vi c có liên quan n ngành, ngh mà trư c ây mình ã m nhi m cho t ch c, cá nhân trong nư c, t ch c, cá nhân nư c ngoài ho c liên doanh v i nư c ngoài.
 7. 3. Chính ph quy nh c th danh m c ngành, ngh , công vi c, th i h n mà cán b , công ch c không ư c làm và chính sách i v i nh ng ngư i ph i áp d ng quy nh t i i u này. i u 20. Nh ng vi c khác cán b , công ch c không ư c làm Ngoài nh ng vi c không ư c làm quy nh t i i u 18 và i u 19 c a Lu t này, cán b , công ch c còn không ư c làm nh ng vi c liên quan n s n xu t, kinh doanh, công tác nhân s quy nh t i Lu t phòng, ch ng tham nhũng, Lu t th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí và nh ng vi c khác theo quy nh c a pháp lu t và c a cơ quan có thNm quy n. CHƯƠNG III CÁN B TRUNG ƯƠNG, C P T NH, C P HUY N i u 21. Cán b 1. Cán b quy nh t i kho n 1 i u 4 c a Lu t này bao g m cán b trong cơ quan c a ng C ng s n Vi t Nam, Nhà nư c, t ch c chính tr - xã h i trung ương, c p t nh, c p huy n. 2. Cơ quan có thNm quy n c a ng C ng s n Vi t Nam căn c vào i u l c a ng C ng s n Vi t Nam, c a t ch c chính tr - xã h i và quy nh c a Lu t này quy nh c th ch c v , ch c danh cán b làm vi c trong cơ quan c a ng C ng s n Vi t Nam, t ch c chính tr - xã h i. Ch c v , ch c danh cán b làm vi c trong cơ quan nhà nư c ư c xác nh theo quy nh c a Lu t t ch c Qu c h i, Lu t t ch c Chính ph , Lu t t ch c Toà án nhân dân, Lu t t ch c Vi n ki m sát nhân dân, Lu t t ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân, Lu t ki m toán nhà nư c và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. i u 22. Nghĩa v , quy n c a cán b 1. Th c hi n các nghĩa v , quy n quy nh t i Chương II và các quy nh khác có liên quan c a Lu t này. 2. Th c hi n nhi m v , quy n h n theo quy nh c a Hi n pháp, pháp lu t và i u l c a t ch c mà mình là thành viên. 3. Ch u trách nhi m trư c ng, Nhà nư c, nhân dân và trư c cơ quan, t ch c có thNm quy n v vi c th c hi n nhi m v , quy n h n ư c giao. i u 23. B u c , b nhi m ch c v , ch c danh cán b trong cơ quan c a ng C ng s n Vi t Nam, t ch c chính tr - xã h i Vi c b u c , b nhi m ch c v , ch c danh cán b trong cơ quan c a ng C ng s n Vi t Nam, t ch c chính tr - xã h i ư c th c hi n theo quy nh c a i u l , pháp lu t có liên quan.
 8. i u 24. B u c , phê chu n, b nhi m ch c v , ch c danh cán b trong cơ quan nhà nư c Vi c b u c , phê chuNn, b nhi m ch c v , ch c danh cán b theo nhi m kỳ trong cơ quan nhà nư c t trung ương n c p huy n ư c th c hi n theo quy nh c a Hi n pháp, Lu t t ch c Qu c h i, Lu t t ch c Chính ph , Lu t t ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân, Lu t t ch c Tòa án nhân dân, Lu t t ch c Vi n ki m sát nhân dân, Lu t ki m toán nhà nư c, Lu t b u c i bi u Qu c h i, Lu t b u c i bi u H i ng nhân dân. i u 25. ào t o, b i dư ng i v i cán b 1. Vi c ào t o, b i dư ng cán b ph i căn c vào tiêu chuNn, ch c v , ch c danh cán b , yêu c u nhi m v và phù h p v i quy ho ch cán b . 2. Ch ào t o, b i dư ng cán b do cơ quan có thNm quy n c a ng C ng s n Vi t Nam, U ban thư ng v Qu c h i, Chính ph quy nh. i u 26. i u ng, luân chuy n cán b 1. Căn c vào yêu c u nhi m v , quy ho ch cán b , cán b ư c i u ng, luân chuy n trong h th ng các cơ quan c a ng C ng s n Vi t Nam, Nhà nư c, t ch c chính tr - xã h i. 2. Vi c i u ng, luân chuy n cán b ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t và c a cơ quan có thNm quy n. i u 27. M c ích ánh giá cán b ánh giá cán b làm rõ phNm ch t chính tr , o c, năng l c, trình chuyên môn, nghi p v , k t qu th c hi n nhi m v ư c giao. K t qu ánh giá là căn c b trí, s d ng, ào t o, b i dư ng, khen thư ng, k lu t và th c hi n chính sách i v i cán b . i u 28. N i dung ánh giá cán b 1. Cán b ư c ánh giá theo các n i dung sau ây: a) Ch p hành ư ng l i, ch trương, chính sách c a ng và pháp lu t c a Nhà nư c; b) PhNm ch t chính tr , o c, l i s ng, tác phong và l l i làm vi c; c) Năng l c lãnh o, i u hành, t ch c th c hi n nhi m v ; d) Tinh th n trách nhi m trong công tác; ) K t qu th c hi n nhi m v ư c giao.
 9. 2. Vi c ánh giá cán b ư c th c hi n hàng năm, trư c khi b u c , phê chuNn, b nhi m, quy ho ch, i u ng, ào t o, b i dư ng, khi k t thúc nhi m kỳ, th i gian luân chuy n. ThNm quy n, trình t , th t c ánh giá cán b ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t và c a cơ quan có thNm quy n. i u 29. Phân lo i ánh giá cán b 1. Căn c vào k t qu ánh giá, cán b ư c phân lo i ánh giá như sau: a) Hoàn thành xu t s c nhi m v ; b) Hoàn thành t t nhi m v ; c) Hoàn thành nhi m v nhưng còn h n ch v năng l c; d) Không hoàn thành nhi m v . 2. K t qu phân lo i ánh giá cán b ư c lưu vào h sơ cán b và thông báo n cán b ư c ánh giá. 3. Cán b 02 năm liên ti p hoàn thành nhi m v nhưng còn h n ch v năng l c ho c có 02 năm liên ti p, trong ó 01 năm hoàn thành nhi m v nhưng còn h n ch v năng l c và 01 năm không hoàn thành nhi m v thì cơ quan, t ch c có thNm quy n b trí công tác khác. Cán b 02 năm liên ti p không hoàn thành nhi m v thì cơ quan, t ch c có thNm quy n mi n nhi m, cho thôi làm nhi m v . i u 30. Xin thôi làm nhi m v , t ch c, mi n nhi m 1. Cán b có th xin thôi làm nhi m v ho c t ch c, mi n nhi m trong các trư ng h p sau ây: a) Không s c kh e; b) Không năng l c, uy tín; c) Theo yêu c u nhi m v ; d) Vì lý do khác. 2. ThNm quy n, trình t , th t c xin thôi làm nhi m v , t ch c, mi n nhi m ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t và c a cơ quan có thNm quy n. i u 31. Ngh hưu i v i cán b 1. Cán b ư c ngh hưu theo quy nh c a B lu t lao ng.
 10. 2. Trư c 06 tháng, tính n ngày cán b ngh hưu, cơ quan, t ch c, ơn v qu n lý cán b ph i thông báo cho cán b b ng văn b n v th i i m ngh hưu; trư c 03 tháng, tính n ngày cán b ngh hưu, cơ quan, t ch c, ơn v qu n lý cán b ra quy t nh ngh hưu. 3. Trong trư ng h p c bi t, i v i cán b gi ch c v t B trư ng ho c tương ương tr lên có th ư c kéo dài th i gian công tác theo quy nh c a cơ quan có thNm quy n. CHƯƠNG IV CÔNG CH C TRUNG ƯƠNG, C P T NH, C P HUY N M c 1. CÔNG CH C VÀ PHÂN LO I CÔNG CH C i u 32. Công ch c 1. Công ch c quy nh t i kho n 2 i u 4 c a Lu t này bao g m: a) Công ch c trong cơ quan c a ng C ng s n Vi t Nam, t ch c chính tr - xã h i; b) Công ch c trong cơ quan nhà nư c; c) Công ch c trong b máy lãnh o, qu n lý c a ơn v s nghi p công l p; d) Công ch c trong cơ quan, ơn v thu c Quân i nhân dân mà không ph i là sĩ quan, quân nhân chuyên nghi p, công nhân qu c phòng; công ch c trong cơ quan, ơn v thu c Công an nhân dân mà không ph i là sĩ quan, h sĩ quan chuyên nghi p. 2. Chính ph quy nh c th i u này. i u 33. Nghĩa v , quy n c a công ch c 1. Th c hi n các nghĩa v , quy n quy nh t i Chương II và các quy nh khác có liên quan c a Lu t này. 2. Th c hi n nhi m v , quy n h n theo quy nh c a Hi n pháp, pháp lu t. 3. Ch u trách nhi m trư c cơ quan, t ch c có thNm quy n v vi c th c hi n nhi m v , quy n h n ư c giao. i u 34. Phân lo i công ch c 1. Căn c vào ng ch ư c b nhi m, công ch c ư c phân lo i như sau: a) Lo i A g m nh ng ngư i ư c b nhi m vào ng ch chuyên viên cao c p ho c tương ương; b) Lo i B g m nh ng ngư i ư c b nhi m vào ng ch chuyên viên chính ho c tương ương;
 11. c) Lo i C g m nh ng ngư i ư c b nhi m vào ng ch chuyên viên ho c tương ương; d) Lo i D g m nh ng ngư i ư c b nhi m vào ng ch cán s ho c tương ương và ng ch nhân viên. 2. Căn c vào v trí công tác, công ch c ư c phân lo i như sau: a) Công ch c gi ch c v lãnh o, qu n lý; b) Công ch c không gi ch c v lãnh o, qu n lý. M c 2. TUY N D NG CÔNG CH C i u 35. Căn c tuy n d ng công ch c Vi c tuy n d ng công ch c ph i căn c vào yêu c u nhi m v , v trí vi c làm và ch tiêu biên ch . i u 36. i u ki n ăng ký d tuy n công ch c 1. Ngư i có các i u ki n sau ây không phân bi t dân t c, nam n , thành ph n xã h i, tín ngư ng, tôn giáo ư c ăng ký d tuy n công ch c: a) Có m t qu c t ch là qu c t ch Vi t Nam; b) 18 tu i tr lên; c) Có ơn d tuy n; có lý l ch rõ ràng; d) Có văn b ng, ch ng ch phù h p; ) Có phNm ch t chính tr , o c t t; e) s c kho th c hi n nhi m v ; g) Các i u ki n khác theo yêu c u c a v trí d tuy n. 2. Nh ng ngư i sau ây không ư c ăng ký d tuy n công ch c: a) Không cư trú t i Vi t Nam; b) M t ho c b h n ch năng l c hành vi dân s ; c) ang b truy c u trách nhi m hình s ; ang ch p hành ho c ã ch p hành xong b n án, quy t nh v hình s c a Tòa án mà chưa ư c xóa án tích; ang b áp d ng bi n pháp x lý hành chính ưa vào cơ s ch a b nh, cơ s giáo d c. i u 37. Phương th c tuy n d ng công ch c
 12. 1. Vi c tuy n d ng công ch c ư c th c hi n thông qua thi tuy n, tr trư ng h p quy nh t i kho n 2 i u này. Hình th c, n i dung thi tuy n công ch c ph i phù h p v i ngành, ngh , b o m l a ch n ư c nh ng ngư i có phNm ch t, trình và năng l c áp ng yêu c u tuy n d ng. 2. Ngư i có i u ki n quy nh t i kho n 1 i u 36 c a Lu t này cam k t tình nguy n làm vi c t 05 năm tr lên mi n núi, biên gi i, h i o, vùng sâu, vùng xa, vùng dân t c thi u s , vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn thì ư c tuy n d ng thông qua xét tuy n. 3. Chính ph quy nh c th vi c thi tuy n, xét tuy n công ch c. i u 38. Nguyên t c tuy n d ng công ch c 1. B o m công khai, minh b ch, khách quan và úng pháp lu t. 2. B o m tính c nh tranh. 3. Tuy n ch n úng ngư i áp ng yêu c u nhi m v và v trí vi c làm. 4. Ưu tiên tuy n ch n ngư i có tài năng, ngư i có công v i nư c, ngư i dân t c thi u s . i u 39. Cơ quan th c hi n tuy n d ng công ch c 1. Tòa án nhân dân t i cao, Vi n ki m sát nhân dân t i cao, Ki m toán Nhà nư c th c hi n tuy n d ng và phân c p tuy n d ng công ch c trong cơ quan, t ch c, ơn v thu c quy n qu n lý. 2. Văn phòng Qu c h i, Văn phòng Ch t ch nư c th c hi n tuy n d ng công ch c trong cơ quan, ơn v thu c quy n qu n lý. 3. B , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph tuy n d ng và phân c p tuy n d ng công ch c trong cơ quan, t ch c, ơn v thu c quy n qu n lý. 4. y ban nhân dân c p t nh tuy n d ng và phân c p tuy n d ng công ch c trong cơ quan, t ch c, ơn v thu c quy n qu n lý. 5. Cơ quan c a ng C ng s n Vi t Nam, t ch c chính tr - xã h i tuy n d ng và phân c p tuy n d ng công ch c trong cơ quan, t ch c, ơn v thu c quy n qu n lý. i u 40. T p s i v i công ch c Ngư i ư c tuy n d ng vào công ch c ph i th c hi n ch t p s theo quy nh c a Chính ph . i u 41. Tuy n ch n, b nhi m Th m phán, Ki m sát viên
 13. Vi c tuy n ch n, b nhi m ThNm phán Tòa án nhân dân, Ki m sát viên Vi n ki m sát nhân dân ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v t ch c Tòa án nhân dân và pháp lu t v t ch c Vi n ki m sát nhân dân. M c 3. CÁC QUY NNH V NG CH CÔNG CH C i u 42. Ng ch công ch c và vi c b nhi m vào ng ch công ch c 1. Ng ch công ch c bao g m: a) Chuyên viên cao c p và tương ương; b) Chuyên viên chính và tương ương; c) Chuyên viên và tương ương; d) Cán s và tương ương; ) Nhân viên. 2. Vi c b nhi m vào ng ch ph i b o m các i u ki n sau ây: a) Ngư i ư c b nhi m có tiêu chuNn chuyên môn, nghi p v c a ng ch; b) Vi c b nhi m vào ng ch ph i úng thNm quy n và b o m cơ c u công ch c c a cơ quan, t ch c, ơn v . 3. Vi c b nhi m vào ng ch công ch c ư c th c hi n trong các trư ng h p sau ây: a) Ngư i ư c tuy n d ng ã hoàn thành ch t ps ; b) Công ch c trúng tuy n kỳ thi nâng ng ch; c) Công ch c chuy n sang ng ch tương ương. i u 43. Chuy n ng ch công ch c 1. Chuy n ng ch là vi c công ch c ang gi ng ch c a ngành chuyên môn này ư c b nhi m sang ng ch c a ngành chuyên môn khác có cùng th b c v chuyên môn, nghi p v . 2. Công ch c ư c chuy n ng ch ph i có tiêu chuNn chuyên môn, nghi p v c a ng ch ư c chuy n và phù h p v i nhi m v , quy n h n ư c giao. 3. Công ch c ư c giao nhi m v không phù h p v i chuyên môn, nghi p v c a ng ch công ch c ang gi thì ph i ư c chuy n ng ch cho phù h p. 4. Không th c hi n nâng ng ch, nâng lương khi chuy n ng ch. i u 44. Nâng ng ch công ch c
 14. 1. Vi c nâng ng ch ph i căn c vào v trí vi c làm, phù h p v i cơ c u công ch c c a cơ quan, t ch c, ơn v và thông qua thi tuy n. 2. Công ch c có tiêu chuNn, i u ki n m nh n v trí vi c làm tương ng v i ng ch cao hơn thì ư c ăng ký d thi nâng ng ch. 3. Kỳ thi nâng ng ch ư c t ch c theo nguyên t c c nh tranh, công khai, minh b ch, khách quan và úng pháp lu t. i u 45. Tiêu chu n, i u ki n ăng ký d thi nâng ng ch công ch c 1. Cơ quan, t ch c, ơn v có nhu c u v công ch c m nh n v trí vi c làm tương ng v i ng ch d thi thì công ch c c a cơ quan, t ch c, ơn v ó ư c ăng ký d thi. 2. Công ch c ăng ký d thi nâng ng ch ph i có phNm ch t chính tr , o c, năng l c, trình chuyên môn, nghi p v áp ng yêu c u c a ng ch d thi. i u 46. T ch c thi nâng ng ch công ch c 1. N i dung và hình th c thi nâng ng ch công ch c ph i phù h p v i chuyên môn, nghi p v c a ng ch d thi, b o m l a ch n công ch c có năng l c, trình chuyên môn, nghi p v phù h p v i tiêu chuNn c a ng ch d thi và áp ng yêu c u nhi m v . 2. B N i v ch trì, ph i h p v i cơ quan, t ch c h u quan t ch c kỳ thi nâng ng ch công ch c. 3. Chính ph quy nh c th v vi c thi nâng ng ch công ch c. M c 4. ÀO T O, B I DƯ NG CÔNG CH C i u 47. Ch ào t o, b i dư ng công ch c 1. N i dung, chương trình, hình th c, th i gian ào t o, b i dư ng công ch c ph i căn c vào tiêu chuNn ch c danh, ch c v lãnh o, qu n lý, tiêu chuNn c a ng ch công ch c và phù h p v i yêu c u nhi m v . 2. Hình th c ào t o, b i dư ng công ch c bao g m: a) B i dư ng theo tiêu chuNn ng ch công ch c; b) ào t o, b i dư ng theo các ch c danh lãnh o, qu n lý. 3. N i dung, chương trình, th i gian ào t o, b i dư ng công ch c do Chính ph quy nh. i u 48. Trách nhi m c a cơ quan, t ch c, ơn v trong ào t o, b i dư ng công ch c
 15. 1. Cơ quan, t ch c, ơn v qu n lý công ch c có trách nhi m xây d ng và công khai quy ho ch, k ho ch ào t o, b i dư ng t o ngu n và nâng cao năng l c, trình chuyên môn, nghi p v c a công ch c. 2. Cơ quan, t ch c, ơn v s d ng công ch c có trách nhi m t o i u ki n công ch c tham gia ào t o, b i dư ng nâng cao năng l c, trình chuyên môn, nghi p v c a công ch c. 3. Kinh phí ào t o, b i dư ng công ch c do ngân sách nhà nư c c p và các ngu n thu khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 49. Trách nhi m và quy n l i c a công ch c trong ào t o, b i dư ng 1. Công ch c tham gia ào t o, b i dư ng ph i ch p hành nghiêm ch nh quy ch ào t o, b i dư ng và ch u s qu n lý c a cơ s ào t o, b i dư ng. 2. Công ch c tham gia ào t o, b i dư ng ư c hư ng nguyên lương và ph c p; th i gian ào t o, b i dư ng ư c tính vào thâm niên công tác liên t c, ư c xét nâng lương theo quy nh c a pháp lu t. 3. Công ch c t k t qu xu t s c trong khóa ào t o, b i dư ng ư c bi u dương, khen thư ng. 4. Công ch c ã ư c ào t o, b i dư ng n u t ý b vi c, xin thôi vi c ph i n bù chi phí ào t o, b i dư ng theo quy nh c a pháp lu t. M c 5. I U NG, B NHI M, LUÂN CHUY N, BI T PHÁI, T CH C, MI N NHI M I V I CÔNG CH C i u 50. i u ng công ch c 1. Vi c i u ng công ch c ph i căn c vào yêu c u nhi m v và phNm ch t chính tr , o c, năng l c, trình chuyên môn, nghi p v c a công ch c. 2. Công ch c ư c i u ng ph i t yêu c u v chuyên môn, nghi p v phù h p v i v trí vi c làm m i. i u 51. B nhi m công ch c gi ch c v lãnh o, qu n lý 1. Vi c b nhi m công ch c gi ch c v lãnh o, qu n lý ph i căn c vào: a) Nhu c u, nhi m v c a cơ quan, t ch c, ơn v ; b) Tiêu chuNn, i u ki n c a ch c v lãnh o, qu n lý. ThNm quy n, trình t , th t c b nhi m công ch c lãnh o, qu n lý ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t và c a cơ quan có thNm quy n.
 16. 2. Th i h n b nhi m công ch c gi ch c v lãnh o, qu n lý là 05 năm; khi h t th i h n, cơ quan, t ch c, ơn v có thNm quy n ph i xem xét b nhi m l i ho c không b nhi m l i. 3. Công ch c ư c i u ng n cơ quan, t ch c, ơn v khác ho c ư c b nhi m ch c v lãnh o, qu n lý m i thì ương nhiên thôi gi ch c v lãnh o, qu n lý ang m nhi m, tr trư ng h p kiêm nhi m. i u 52. Luân chuy n công ch c 1. Căn c vào yêu c u nhi m v , quy ho ch, k ho ch s d ng công ch c, công ch c lãnh o, qu n lý ư c luân chuy n trong h th ng các cơ quan c a ng C ng s n Vi t Nam, Nhà nư c, t ch c chính tr - xã h i. 2. Chính ph quy nh c th vi c luân chuy n công ch c. i u 53. Bi t phái công ch c 1. Cơ quan, t ch c, ơn v qu n lý công ch c bi t phái công ch c n làm vi c cơ quan, t ch c, ơn v khác theo yêu c u nhi m v . 2. Th i h n bi t phái không quá 03 năm, tr m t s ngành, lĩnh v c do Chính ph quy nh. 3. Công ch c bi t phái ph i ch p hành phân công công tác c a cơ quan, t ch c, ơn v nơi ư c c n bi t phái. 4. Công ch c bi t phái n mi n núi, biên gi i, h i o, vùng sâu, vùng xa, vùng dân t c thi u s , vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn ư c hư ng các chính sách ưu ãi theo quy nh c a pháp lu t. 5. Cơ quan, t ch c, ơn v qu n lý công ch c bi t phái có trách nhi m b trí công vi c phù h p cho công ch c khi h t th i h n bi t phái. 6. Không th c hi n bi t phái công ch c n ang mang thai ho c nuôi con dư i 36 tháng tu i. i u 54. T ch c ho c mi n nhi m i v i công ch c 1. Công ch c lãnh o, qu n lý có th t ch c ho c mi n nhi m trong các trư ng h p sau ây: a) Không s c kh e; b) Không năng l c, uy tín; c) Theo yêu c u nhi m v ; d) Vì lý do khác.
 17. 2. Công ch c lãnh o, qu n lý sau khi t ch c ho c mi n nhi m ư c b trí công tác phù h p v i chuyên môn, nghi p v ư c ào t o ho c ngh hưu, thôi vi c. 3. Công ch c lãnh o, qu n lý xin t ch c ho c mi n nhi m nhưng chưa ư c c p có thNm quy n ng ý cho t ch c ho c mi n nhi m v n ph i ti p t c th c hi n nhi m v , quy n h n c a mình. 4. ThNm quy n, trình t , th t c xem xét, quy t nh vi c t ch c ho c mi n nhi m công ch c lãnh o, qu n lý ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t và c a cơ quan có thNm quy n. M c 6. ÁNH GIÁ CÔNG CH C i u 55. M c ích ánh giá công ch c ánh giá công ch c làm rõ phNm ch t chính tr , o c, năng l c, trình chuyên môn, nghi p v , k t qu th c hi n nhi m v ư c giao. K t qu ánh giá là căn c b trí, s d ng, b nhi m, ào t o, b i dư ng, khen thư ng, k lu t và th c hi n chính sách i v i công ch c. i u 56. N i dung ánh giá công ch c 1. Công ch c ư c ánh giá theo các n i dung sau ây: a) Ch p hành ư ng l i, ch trương, chính sách c a ng và pháp lu t c a Nhà nư c; b) PhNm ch t chính tr , o c, l i s ng, tác phong và l l i làm vi c; c) Năng l c, trình chuyên môn, nghi p v ; d) Ti n và k t qu th c hi n nhi m v ; ) Tinh th n trách nhi m và ph i h p trong th c hi n nhi m v ; e) Thái ph c v nhân dân. 2. Ngoài nh ng quy nh t i kho n 1 i u này, công ch c lãnh o, qu n lý còn ư c ánh giá theo các n i dung sau ây: a) K t qu ho t ng c a cơ quan, t ch c, ơn v ư c giao lãnh o, qu n lý; b) Năng l c lãnh o, qu n lý; c) Năng l c t p h p, oàn k t công ch c. 3. Vi c ánh giá công ch c ư c th c hi n hàng năm, trư c khi b nhi m, quy ho ch, i u ng, ào t o, b i dư ng, khi k t thúc th i gian luân chuy n, bi t phái. 4. Chính ph quy nh trình t , th t c ánh giá công ch c.
 18. i u 57. Trách nhi m ánh giá công ch c 1. Ngư i ng u cơ quan, t ch c, ơn v s d ng công ch c có trách nhi m ánh giá công ch c thu c quy n. 2. Vi c ánh giá ngư i ng u cơ quan, t ch c, ơn v do ngư i ng u cơ quan, t ch c c p trên qu n lý tr c ti p th c hi n. i u 58. Phân lo i ánh giá công ch c 1. Căn c vào k t qu ánh giá, công ch c ư c phân lo i ánh giá theo các m c như sau: a) Hoàn thành xu t s c nhi m v ; b) Hoàn thành t t nhi m v ; c) Hoàn thành nhi m v nhưng còn h n ch v năng l c; d) Không hoàn thành nhi m v . 2. K t qu phân lo i ánh giá công ch c ư c lưu vào h sơ công ch c và thông báo n công ch c ư c ánh giá. 3. Công ch c 02 năm liên ti p hoàn thành nhi m v nhưng còn h n ch v năng l c ho c có 02 năm liên ti p, trong ó 01 năm hoàn thành nhi m v nhưng còn h n ch v năng l c và 01 năm không hoàn thành nhi m v thì cơ quan, t ch c, ơn v có thNm quy n b trí công tác khác. Công ch c 02 năm liên ti p không hoàn thành nhi m v thì cơ quan, t ch c, ơn v có thNm quy n gi i quy t thôi vi c. M c 7. THÔI VI C, NGH HƯU I V I CÔNG CH C i u 59. Thôi vi c i v i công ch c 1. Công ch c ư c hư ng ch thôi vi c n u thu c m t trong các trư ng h p sau ây: a) Do s p x p t ch c; b) Theo nguy n v ng và ư c c p có thNm quy n ng ý; c) Theo quy nh t i kho n 3 i u 58 c a Lu t này. 2. Công ch c xin thôi vi c theo nguy n v ng thì ph i làm ơn g i cơ quan, t ch c, ơn v có thNm quy n xem xét, quy t nh. Trong th i h n 30 ngày, k t ngày nh n ơn, cơ quan, t ch c, ơn v có thNm quy n ph i tr l i b ng văn b n, n u không ng ý cho thôi vi c thì ph i nêu rõ lý do; trư ng h p chưa ư c cơ quan, t ch c,
 19. ơn v có thNm quy n ng ý mà t ý b vi c thì không ư c hư ng ch thôi vi c và ph i b i thư ng chi phí ào t o, b i dư ng theo quy nh c a pháp lu t. 3. Không gi i quy t thôi vi c i v i công ch c ang trong th i gian xem xét k lu t ho c truy c u trách nhi m hình s . 4. Không gi i quy t thôi vi c i v i công ch c n ang mang thai ho c nuôi con dư i 36 tháng tu i, tr trư ng h p xin thôi vi c theo nguy n v ng. i u 60. Ngh hưu i v i công ch c 1. Công ch c ư c ngh hưu theo quy nh c a B lu t lao ng. 2. Trư c 06 tháng, tính n ngày công ch c ngh hưu, cơ quan, t ch c, ơn v qu n lý công ch c ph i thông báo b ng văn b n v th i i m ngh hưu; trư c 03 tháng, tính n ngày công ch c ngh hưu, cơ quan, t ch c, ơn v qu n lý công ch c ra quy t nh ngh hưu. CHƯƠNG V CÁN B , CÔNG CH C C P XÃ i u 61. Ch c v , ch c danh cán b , công ch c c p xã 1. Cán b , công ch c c p xã quy nh t i kho n 3 i u 4 c a Lu t này bao g m cán b c p xã và công ch c c p xã. 2. Cán b c p xã có các ch c v sau ây: a) Bí thư, Phó Bí thư ng u ; b) Ch t ch, Phó Ch t ch H i ng nhân dân; c) Ch t ch, Phó Ch t ch U ban nhân dân; d) Ch t ch U ban M t tr n T qu c Vi t Nam; ) Bí thư oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh; e) Ch t ch H i Liên hi p Ph n Vi t Nam; g) Ch t ch H i Nông dân Vi t Nam (áp d ng i v i xã, phư ng, th tr n có ho t ng nông, lâm, ngư, diêm nghi p và có t ch c H i Nông dân Vi t Nam); h) Ch t ch H i C u chi n binh Vi t Nam. 3. Công ch c c p xã có các ch c danh sau ây: a) Trư ng Công an;
 20. b) Ch huy trư ng Quân s ; c) Văn phòng - th ng kê; d) a chính - xây d ng - ô th và môi trư ng ( i v i phư ng, th tr n) ho c a chính - nông nghi p - xây d ng và môi trư ng ( i v i xã); ) Tài chính - k toán; e) Tư pháp - h t ch; g) Văn hóa - xã h i. Công ch c c p xã do c p huy n qu n lý. 4. Cán b , công ch c c p xã quy nh t i kho n 2 và kho n 3 i u này bao g m c cán b , công ch c ư c luân chuy n, i u ng, bi t phái v c p xã. 5. Căn c vào i u ki n kinh t - xã h i, quy mô, c i m c a a phương, Chính ph quy nh c th s lư ng cán b , công ch c c p xã. i u 62. Nghĩa v , quy n c a cán b , công ch c c p xã 1. Th c hi n các nghĩa v , quy n quy nh t i Lu t này, quy nh khác c a pháp lu t có liên quan, i u l c a t ch c mà mình là thành viên. 2. Cán b , công ch c c p xã khi gi ch c v ư c hư ng lương và ch b o hi m; khi thôi gi ch c v , n u i u ki n, tiêu chuNn theo quy nh c a pháp lu t ư c xem xét chuy n thành công ch c, trong trư ng h p này, ư c mi n ch t p s và hư ng ch , chính sách liên t c; n u không ư c chuy n thành công ch c mà chưa i u ki n ngh hưu thì thôi hư ng lương và th c hi n óng b o hi m t nguy n theo quy nh c a pháp lu t; trư ng h p là cán b , công ch c ư c i u ng, luân chuy n, bi t phái thì cơ quan có thNm quy n b trí công tác phù h p ho c gi i quy t ch theo quy nh c a pháp lu t. Chính ph quy nh c th kho n này. i u 63. B u c , tuy n d ng, ào t o, b i dư ng cán b , công ch c c p xã 1. Vi c b u c cán b c p xã ư c th c hi n theo quy nh c a Lu t t ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân, Lu t b u c i bi u H i ng nhân dân, i u l c a t ch c có liên quan, các quy nh khác c a pháp lu t và c a cơ quan có thNm quy n. 2. Vi c tuy n d ng công ch c c p xã ph i thông qua thi tuy n; i v i các xã mi n núi, biên gi i, h i o, vùng sâu, vùng xa, vùng dân t c thi u s , vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn thì có th ư c tuy n d ng thông qua xét tuy n. Ch t ch U ban nhân dân c p huy n t ch c tuy n d ng công ch c c p xã theo quy nh c a Chính ph .
Đồng bộ tài khoản