Luật 23/2004/QH11

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:43

0
105
lượt xem
10
download

Luật 23/2004/QH11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật số 23/2004/QH11 về việc Giao thông đường thủy nội địa do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luật 23/2004/QH11

 1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 23/2004/QH11 Hà N i, ngày 15 tháng 6 năm 2004 LU T C A QU C H I NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S 23/2004/QH11 NGÀY 15 THÁNG 6 NĂM 2004 V GIAO THÔNG Ư NG THU N I NA Căn c vào Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khoá X, kỳ h p th 10;:Lu t này quy nh v giao thông ư ng thu n i a. Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Lu t này quy nh v ho t ng giao thông ư ng th y n i a; các i u ki n b o m an toàn giao thông ư ng thu n i a i v i k t c u h t ng, phương ti n và ngư i tham gia giao thông, v n t i ư ng thu n i a. i u 2. i tư ng áp d ng Lu t này áp d ng i v i t ch c, cá nhân liên quan n ho t ng giao thông ư ng thu n i a. Trư ng h p i u ư c qu c t mà C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c gia nh p có quy nh khác v i Lu t này thì áp d ng quy nh c a i u ư c qu c t ó. i u 3. Gi i thích t ng Trong Lu t này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Ho t ng giao thông ư ng thu n i a là ho t ng c a ngư i, phương ti n tham gia giao thông, v n t i ư ng thu n i a; quy ho ch phát tri n, xây d ng, khai thác, b o v k t c u h t ng giao thông ư ng thu n i a và qu n lý nhà nư c v giao thông ư ng thu n i a. 2. Lu ng ch y tàu thuy n (sau ây g i là lu ng) là vùng nư c ư c gi i h n b ng h th ng báo hi u ư ng thu n i a phương ti n i l i thông su t, an toàn.
 2. 3. Âu tàu là công trình chuyên dùng dâng nư c, h nư c ưa phương ti n qua nơi có m c nư c chênh l ch trên ư ng thu n i a. 4. ư ng th y n i a là lu ng, âu tàu, các công trình ưa phương ti n qua p, thác trên sông, kênh, r ch ho c lu ng trên h , m, phá, v ng, v nh, ven b bi n, ra o, n i các o thu c n i thu c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ư c t ch c qu n lý, khai thác giao thông v n t i. 5. Hành lang b o v lu ng là ph n gi i h n c a vùng nư c ho c d i t d c hai bên lu ng l p t báo hi u, b o v lu ng và b o m an toàn giao thông. 6. Thanh th i là vi c lo i b các v t chư ng ng i trên ư ng thu n i a. 7. Phương ti n thu n i a (sau ây g i là phương ti n) là tàu, thuy n và các c u trúc n i khác, có ng cơ ho c không có ng cơ, chuyên ho t ng trên ư ng thu n i a. 8. Phương ti n thô sơ là phương ti n không có ng cơ ch di chuy n b ng s c ngư i ho c s c gió, s c nư c. 9. Bè là phương ti n ư c k t ghép l i b ng tre, n a, g ho c các v t n i khác chuy n i ho c dùng làm phương ti n v n chuy n t m th i trên ư ng thu n i a. 10. Hoán c i phương ti n là vi c thay i tính năng, k t c u, công d ng c a phương ti n. 11. Phương ti n i i hư ng nhau là hai phương ti n i ngư c hư ng nhau mà t phương ti n c a mình nhìn th y mũi phương ti n kia th ng trư c mũi phương ti n c a mình. 12. oàn lai là oàn g m nhi u phương ti n ư c ghép v i nhau, di chuy n nh phương ti n có ng cơ chuyên lai kéo, lai Ny ho c lai áp m n. 13. oàn lai h n h p là oàn lai ư c ghép thành i hình có ít nh t hai trong ba phương th c lai kéo, lai Ny, lai áp m n. 14. Tr ng t i toàn ph n c a phương ti n là kh i lư ng tính b ng t n c a hàng hoá, nhiên li u, d u bôi trơn, nư c trong khoang két, lương th c, th c phNm, hành khách và hành lý, thuy n viên và tư trang c a h . 15. S c ch ngư i c a phương ti n là s lư ng ngư i t i a ư c phép ch trên phương ti n, tr thuy n viên, ngư i lái phương ti n và tr em dư i m t tu i. 16. V ch d u m n nư c an toàn là v ch ánh d u trên phương ti n gi i h n ph n thân phương ti n ư c phép chìm trong nư c khi ho t ng. 17. M n ư c gió c a thuy n là m n có hư ng gió th i vào cánh bu m chính.
 3. 18. Thuy n viên là ngư i làm vi c theo ch c danh quy nh trên phương ti n không có ng cơ tr ng t i toàn ph n trên 15 t n ho c phương ti n có ng cơ t ng công su t máy chính trên 15 mã l c ho c phương ti n có s c ch trên 12 ngư i. 19. Thuy n trư ng là ch c danh c a ngư i ch huy cao nh t trên phương ti n không có ng cơ tr ng t i toàn ph n trên 15 t n ho c phương ti n có ng cơ t ng công su t máy chính trên 15 mã l c ho c phương ti n có s c ch trên 12 ngư i. 20. Ngư i lái phương ti n là ngư i tr c ti p i u khi n phương ti n không có ng cơ tr ng t i toàn ph n n 15 t n ho c phương ti n có ng cơ t ng công su t máy chính n 15 mã l c ho c phương ti n có s c ch n 12 ngư i ho c bè. 21. Hoa tiêu ư ng thu n i a (sau ây g i là hoa tiêu) là ngư i tư v n, giúp thuy n trư ng i u khi n phương ti n hành trình an toàn. 22. Ngư i v n t i là t ch c, cá nhân s d ng phương ti n v n t i ngư i, hàng hóa trên ư ng thu n i a. 23. Ngư i kinh doanh v n t i là ngư i v n t i giao k t h p ng v n t i hàng hoá, hành khách v i ngư i thuê v n t i th c hi n vi c v n t i hàng hoá, hành khách mà có thu cư c phí v n t i. 24. Ngư i thuê v n t i là t ch c, cá nhân giao k t h p ng v n t i hàng hoá, hành khách v i ngư i kinh doanh v n t i. 25. Ngư i nh n hàng là t ch c, cá nhân có tên nh n hàng ghi trên gi y v n chuy n. 26. Hành lý là v t dùng, hàng hoá c a hành khách mang theo trong cùng chuy n i, bao g m hành lý xách tay và hành lý ký g i. 27. Bao g i là hàng hoá g i theo b t kỳ phương ti n ch khách nào mà ngư i g i không i cùng trên phương ti n ó. i u 4. Nguyên t c ho t ng giao thông ư ng thu n i a 1. Ho t ng giao thông ư ng thu n i a ph i b o m thông su t, tr t t , an toàn cho ngư i, phương ti n, tài s n và b o v môi trư ng; ph c v phát tri n kinh t - xã h i và góp ph n b o m qu c phòng, an ninh, b o v ch quy n và l i ích qu c gia. 2. B o m tr t t , an toàn giao thông ư ng thu n i a là trách nhi m c a toàn xã h i, c a chính quy n các c p, c a t ch c, cá nhân qu n lý ho c tr c ti p tham gia giao thông; th c hi n ng b các gi i pháp v k thu t, an toàn c a phương ti n, k t c u h t ng giao thông ư ng thu n i a; ào t o, nâng cao trình chuyên môn, nghi p v ; ph bi n, giáo d c ý th c ch p hành pháp lu t cho ngư i tham gia giao thông ư ng thu n i a; x lý nghiêm các hành vi vi ph m pháp lu t v tr t t , an toàn giao thông ư ng thu n i a theo quy nh c a pháp lu t. 3. Phát tri n giao thông ư ng thu n i a ph i theo quy ho ch, k ho ch và ng b .
 4. 4. Qu n lý ho t ng giao thông ư ng thu n i a ư c th c hi n th ng nh t trên cơ s phân công, phân c p trách nhi m, quy n h n rõ ràng, ng th i có s ph i h p ch t ch gi a các b , ngành và chính quy n các c p. i u 5. Chính sách phát tri n giao thông ư ng thu n i a 1. Nhà nư c ưu tiên u tư phát tri n k t c u h t ng giao thông ư ng thu n i a trên các tuy n giao thông ư ng thu n i a tr ng i m, khu v c kinh t tr ng i m, vùng sâu, vùng xa có l i th v giao thông ư ng thu n i a so v i các lo i hình giao thông khác. 2. Nhà nư c khuy n khích, t o i u ki n cho t ch c, cá nhân Vi t Nam, t ch c, cá nhân nư c ngoài u tư phát tri n k t c u h t ng giao thông ư ng thu n i a, ng d ng khoa h c, công ngh tiên ti n, ào t o ngu n nhân l c chuyên ngành và u tư kinh doanh, khai thác v n t i ư ng thu n i a phát tri n giao thông ư ng thu n i a b n v ng. i u 6. Tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v giao thông ư ng thu n i a 1. T ch c liên quan n giao thông ư ng thu n i a có trách nhi m tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v giao thông ư ng thu n i a cho nhân dân và cán b , công ch c, ngư i lao ng trong ph m vi qu n lý c a mình. 2. Cơ quan thông tin, tuyên truy n có trách nhi m t ch c tuyên truy n, ph bi n pháp lu t v giao thông ư ng thu n i a thư ng xuyên, r ng rãi n toàn dân. 3. Cơ quan qu n lý nhà nư c v giáo d c và ào t o có trách nhi m ch o vi c giáo d c pháp lu t v giao thông ư ng thu n i a trong các cơ s giáo d c phù h p v i c i m c a t ng vùng lãnh th . i u 7. Trách nhi m c a t ch c, cá nhân khi có tai n n trên ư ng thu n i a 1. Thuy n trư ng, ngư i lái phương ti n và ngư i có m t t i nơi x y ra tai n n giao thông ư ng thu n i a ho c phát hi n ngư i, phương ti n b n n trên ư ng thu n i a ph i tìm m i bi n pháp k p th i c u ngư i, phương ti n, tài s n b n n; b o v d u v t, v t ch ng liên quan n tai n n; báo cho cơ quan công an ho c U ban nhân dân nơi g n nh t và ph i có m t theo yêu c u c a cơ quan i u tra có thNm quy n. 2. Cơ quan công an ho c U ban nhân dân nơi nh n ư c tin báo ph i c ngay ngư i n nơi x y ra tai n n ho c nơi phát hi n ngư i, phương ti n b n n, ư c quy n huy ng ngư i, phương ti n c u v t, c u ch a ngư i b n n, b o v tài s n, phương ti n b n n, d u v t, v t ch ng liên quan n tai n n; b o m tr t t , an toàn giao thông thông su t; trư ng h p tai n n, s c gây tác h i n môi trư ng thì ph i báo ngay cho cơ quan qu n lý nhà nư c v b o v môi trư ng. 3. Cơ quan công an ho c cơ quan khác c a Nhà nư c có thNm quy n khi nh n ư c tin x y ra tai n n trên ư ng thu n i a ph i k p th i ti n hành i u tra và x lý theo quy nh c a pháp lu t.
 5. 4. U ban nhân dân nơi x y ra tai n n ho c nơi phát hi n ngư i b n n có trách nhi m giúp ngư i b n n; trư ng h p tai n n gây ch t ngư i, sau khi cơ quan i u tra có thNm quy n ng ý cho chôn c t mà n n nhân không rõ tung tích, không có thân nhân ho c thân nhân không có kh năng chôn c t thì ti n hành chôn c t n n nhân theo quy nh c a pháp lu t. i u 8. Các hành vi b c m 1. Phá ho i công trình giao thông ư ng thu n i a; t o v t chư ng ng i gây c n tr giao thông ư ng thu n i a. 2. M c ng, b n thu n i a trái phép; ón, tr ngư i ho c x p, d hàng hoá không úng nơi quy nh. 3. Xây d ng trái phép nhà, l u quán ho c các công trình khác trên ư ng thu n i a và ph m vi b o v k t c u h t ng giao thông ư ng thu n i a. 4. t, á, cát, s i ho c ch t th i khác, khai thác trái phép khoáng s n trong ph m vi lu ng và hành lang b o v lu ng; t c nh ngư c , phương ti n khai thác, nuôi tr ng thu s n trên lu ng. 5. ưa phương ti n không i u ki n ho t ng theo quy nh t i i u 24 c a Lu t này tham gia giao thông ư ng thu n i a; s d ng phương ti n không úng công d ng ho c không úng vùng ho t ng theo gi y ch ng nh n an toàn k thu t và b o v môi trư ng c a cơ quan ăng ki m. 6. B trí thuy n viên không nh biên theo quy nh khi ưa phương ti n vào ho t ng; thuy n viên, ngư i lái phương ti n làm vi c trên phương ti n không có b ng, ch ng ch chuyên môn ho c b ng, ch ng ch chuyên môn không phù h p. 7. Ch hàng hoá c h i, d cháy, d n , ng v t l n chung v i hành khách; ch quá s c ch ngư i c a phương ti n ho c quá v ch d u m n nư c an toàn. 8. Làm vi c trên phương ti n khi trong máu có n ng c n vư t quá 80 miligam/100 mililít máu ho c 40 miligam/1lít khí th ho c có các ch t kích thích khác mà pháp lu t c m s d ng. 9. B tr n sau khi gây tai n n tr n tránh trách nhi m; xâm ph m tính m ng, tài s n khi phương ti n b n n; l i d ng vi c x y ra tai n n làm m t tr t t , c n tr vi c x lý tai n n. 10. Vi ph m báo hi u h n ch t o sóng ho c các báo hi u c m khác. 11. T ch c ua ho c tham gia ua trái phép phương ti n trên ư ng thu n i a; l ng lách gây nguy hi m cho phương ti n khác. 12. L i d ng ch c v , quy n h n sách nhi u, gây phi n hà khi th c hi n nhi m v ; th c hi n ho c cho phép th c hi n hành vi vi ph m pháp lu t v giao thông ư ng thu n i a.
 6. 13. Các hành vi khác vi ph m pháp lu t v giao thông ư ng thu n i a. Chương 2: QUY HO CH, XÂY D NG VÀ B O V K T C U H T NG GIAO THÔNG Ư NG THU N I NA i u 9. K t c u h t ng giao thông ư ng thu n i a 1. K t c u h t ng giao thông ư ng thu n i a bao g m ư ng thu n i a; c ng, b n thu n i a; kè, p giao thông và các công trình ph tr khác. 2. ư ng thu n i a ư c phân lo i thành ư ng thu n i a qu c gia, ư ng thu n i a a phương và ư ng thu n i a chuyên dùng. ư ng thu n i a ư c chia thành các c p k thu t. 3. Trách nhi m t ch c qu n lý, b o trì ư ng thu n i a ư c phân c p như sau: a) B Giao thông v n t i t ch c qu n lý, b o trì ư ng thu n i a qu c gia; b) U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương (sau ây g i chung là U ban nhân dân c p t nh) t ch c qu n lý, b o trì ư ng thu n i a a phương; c) T ch c, cá nhân có ư ng th y n i a chuyên dùng t ch c qu n lý, b o trì ư ng thu n i a chuyên dùng ư c giao. 4. T ch c, cá nhân quy nh t i kho n 3 i u này ph i b trí l c lư ng qu n lý, b o trì ư ng thu n i a (sau ây g i là ơn v qu n lý ư ng thu n i a). 5. B trư ng B Giao thông v n t i quy t nh vi c phân lo i, phân c p k thu t, tiêu chuNn c p k thu t, công b tuy n ư ng thu n i a và quy nh vi c t ch c qu n lý ư ng thu n i a. i u 10. Quy ho ch phát tri n k t c u h t ng giao thông ư ng thu n i a 1. Quy ho ch phát tri n k t c u h t ng giao thông ư ng thu n i a ph i căn c vào chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch lưu v c sông, các quy ho ch khác có liên quan và nhi m v b o m qu c phòng, an ninh. Các ngành khi l p quy ho ch, d án xây d ng công trình có liên quan n giao thông ư ng thu n i a ph i có ý ki n tham gia b ng văn b n c a cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n v giao thông ư ng thu n i a, tr các công trình phòng, ch ng l t, bão, b o v ê. 2. Th tư ng Chính ph phê duy t quy ho ch t ng th phát tri n k t c u h t ng giao thông ư ng thu n i a trên cơ s ngh c a B trư ng B Giao thông v n t i. 3. B trư ng B Giao thông v n t i ch trì ph i h p v i các b và U ban nhân dân c p t nh có liên quan t ch c xây d ng và phê duy t quy ho ch vùng phát tri n k t
 7. c u h t ng giao thông ư ng thu n i a trên cơ s quy ho ch t ng th ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. 4. U ban nhân dân c p t nh t ch c xây d ng và phê duy t quy ho ch chi ti t phát tri n k t c u h t ng giao thông ư ng thu n i a c a a phương trên cơ s quy ho ch vùng phát tri n k t c u h t ng giao thông ư ng thu n i a. 5. Cơ quan có thNm quy n phê duy t quy ho ch phát tri n k t c u h t ng giao thông ư ng thu n i a có trách nhi m công b quy ho ch và quy t nh vi c i u ch nh quy ho ch. i u 11. Xây d ng m i, c i t o, nâng c p k t c u h t ng giao thông ư ng thu n i a Vi c xây d ng m i, c i t o, nâng c p k t c u h t ng giao thông ư ng thu n i a ph i tuân theo quy ho ch, b o m tiêu chuNn k thu t, i u ki n an toàn giao thông cho m i i tư ng tham gia giao thông và tuân theo quy nh c a pháp lu t v u tư, xây d ng, ê i u và phòng, ch ng l t, bão. i u 12. Báo hi u ư ng thu n i a 1. Báo hi u ư ng thu n i a bao g m phao, bi n báo, èn hi u và thi t b ph tr khác nh m hư ng d n giao thông cho phương ti n ho t ng trên ư ng thu n i a. 2. H th ng báo hi u ư ng thu n i a bao g m: a) Báo hi u d n lu ng ch gi i h n lu ng ho c hư ng tàu ch y; b) Báo hi u ch v trí nguy hi m ch nơi có v t chư ng ng i ho c v trí nguy hi m khác trên lu ng; c) Báo hi u thông báo ch d n thông báo c m, thông báo h n ch ho c ch d n các tình hu ng có liên quan n lu ng. 3. Tuy n ư ng th y n i a ã ư c công b , qu n lý ph i ư c l p t và duy trì h th ng báo hi u ư ng th y n i a. 4. Ch công trình, t ch c, cá nhân gây ra v t chư ng ng i trên ư ng th y n i a có trách nhi m l p t k p th i và duy trì báo hi u ư ng th y n i a theo quy nh trong su t th i gian xây d ng công trình ho c th i gian t n t i v t chư ng ng i ó. 5. B trư ng B Giao thông v n t i quy nh chi ti t v báo hi u ư ng thu n i a. i u 13. C ng, b n thu n i a 1. C ng thu n i a là h th ng các công trình ư c xây d ng phương ti n, tàu bi n neo u, x p, d hàng hoá, ón, tr hành khách và th c hi n các d ch v khác. C ng thu n i a bao g m c ng công c ng và c ng chuyên dùng.
 8. B n thu n i a là v trí c l p ư c gia c phương ti n neo u, x p, d hàng hoá, ón, tr hành khách. B n thu n i a bao g m b n công c ng và b n chuyên dùng. C ng, b n thu n i a chuyên dùng là c ng, b n thu n i a c a m t ho c m t s t ch c kinh t ch dùng x p, d hàng hoá, v t tư ph c v cho s n xu t ho c ph c v óng m i, s a ch a phương ti n cho chính t ch c ó. 2. Vi c xây d ng c ng, b n thu n i a ph i phù h p v i quy ho ch và b o m tiêu chuNn k thu t. 3. T ch c, cá nhân khi l p d án xây d ng c ng, b n thu n i a ph i có ý ki n b ng văn b n c a cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n v giao thông ư ng thu n i a. 4. C ng thu n i a ư c phân thành các c p k thu t. B trư ng B Giao thông v n t i quy nh c p k thu t, tiêu chuNn c p k thu t c a c ng thu n i a, tiêu chuNn c a b n thu n i a, tr trư ng h p quy nh t i kho n 5 i u này. 5. B trư ng B Qu c phòng, B trư ng B Công an, B trư ng B Thu s n trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình quy nh tiêu chuNn c ng, b n thu n i a làm nhi m v qu c phòng, an ninh, c ng cá, b n cá. i u 14. N i dung và ph m vi b o v công trình thu c k t c u h t ng giao thông ư ng thu n i a 1. B o v công trình thu c k t c u h t ng giao thông ư ng thu n i a là ho t ng b o m an toàn và tu i th c a công trình thu c k t c u h t ng, bi n pháp phòng ng a, ngăn ch n và x lý hành vi xâm ph m công trình. 2. Ph m vi b o v công trình thu c k t c u h t ng giao thông ư ng thu n i a bao g m công trình và hành lang b o v công trình, ph n trên không, ph n dư i m t t có liên quan n an toàn công trình và an toàn giao thông ư ng thu n i a. i u 15. B o v lu ng 1. Ph m vi b o v lu ng bao g m lu ng, hành lang b o v lu ng và ph n trên không, ph n t liên quan n an toàn c a lu ng và an toàn giao thông v n t i ư ng thu n i a. 2. M i v t chư ng ng i trong ph m vi b o v lu ng ph i ư c thanh th i ho c x lý theo quy nh t i i u 16 và i u 20 c a Lu t này. 3. Ch u tư công trình ho c t ch c, cá nhân thi công công trình, khai thác khoáng s n trong ph m vi b o v lu ng ph i tuân theo các quy nh sau ây: a) Khi l p d án xây d ng công trình, khai thác khoáng s n ph i có ý ki n b ng văn b n c a cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n v giao thông ư ng thu n i a;
 9. b) Khi xây d ng m i, c i t o, nâng c p công trình c u ư ng b , c u ư ng s t ho c công trình khác qua lu ng ph i b o m chi u cao, chi u r ng khoang thông thuy n, sâu an toàn c a áy lu ng theo tiêu chuNn c p k thu t tuy n ư ng thu n i a ư c xác nh trong quy ho ch ã công b ; c) Trư c khi thi công công trình ho c khai thác khoáng s n ph i có phương án b o m giao thông thông su t, an toàn ư c cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n v giao thông ư ng thu n i a ch p thu n b ng văn b n; d) Khi hoàn thành công trình ho c k t thúc vi c khai thác khoáng s n ph i thanh th i v t chư ng ng i do xây d ng công trình, khai thác khoáng s n gây ra và ư c ơn v qu n lý ư ng thu n i a ph trách khu v c xác nh n giao thông trên lu ng ư c b o m như trư c khi thi công công trình, khai thác khoáng s n; bàn giao h sơ công trình liên quan n ph m vi b o v lu ng cho ơn v qu n lý ư ng thu n i a; ) B i thư ng thi t h i phát sinh liên quan n ph m vi b o v lu ng do thi công công trình ho c khai thác khoáng s n gây ra. i u 16. Hành lang b o v lu ng 1. Trong ph m vi hành lang b o v lu ng, ho t ng thu s n và các ho t ng khác không ư c làm che khu t báo hi u, nh hư ng n t m nhìn c a ngư i tr c ti p i u khi n phương ti n và ph i theo hư ng d n c a ơn v qu n lý ư ng thu n i a. Khi hành lang lu ng thay i, ơn v qu n lý ư ng thu n i a ph i thông báo và yêu c u t ch c, cá nhân có ho t ng th y s n ho c các ho t ng khác ph i di chuy n, thu h p ho c thanh th i v t chư ng ng i do h gây ra trên lu ng m i. 2. Trong ph m vi hành lang b o v lu ng không ư c xây d ng nhà, các công trình khác, khai thác khoáng s n trái phép. 3. U ban nhân dân c p t nh quy nh c th vi c h p ch , làng chài, làng ngh và các ho t ng khác trên hành lang b o v lu ng, b o m giao thông ư ng thu n i a thông su t, tr t t , an toàn và b o v môi trư ng. 4. Chính ph quy nh ph m vi hành lang b o v lu ng. i u 17. B o v kè, p giao thông 1. Ph m vi b o v kè giao thông ư c quy nh như sau: a) i v i kè p b ư c tính t u kè và t cu i kè tr v hai phía thư ng lưu và h lưu, m i phía 50 mét; t nh kè tr vào phía b t i thi u 10 mét; t chân kè tr ra phía lu ng 20 mét; b) i v i kè m hàn, bao g m c m kè, kè ơn ư c tính t chân kè v hai phía thư ng lưu và h lưu, m i phía 50 mét; t g c kè tr vào phía b 50 mét; t chân u kè tr ra phía lu ng 20 mét.
 10. 2. Ph m vi b o v p giao thông ư c tính t hai u p theo tr c d c v m i phía 50 mét, t chân p phía thư ng lưu tr v phía thư ng lưu và t chân p phía h lưu tr v phía h lưu, m i phía 100 mét. 3. Trong ph m vi b o v kè, p giao thông không ư c th c hi n các hành vi sau ây: a) v t li u, phương ti n, thi t b gây s t l kè, p; b) Neo, bu c phương ti n; c) S d ng ch t n , khai thác khoáng s n ho c có hành vi khác gây nh hư ng n kè, p. i u 18. B o v các công trình khác thu c k t c u h t ng giao thông ư ng th y n i a 1. i v i c ng, b n thu n i a, âu tàu, công trình ưa phương ti n qua p, thác, ph m vi b o v bao g m vùng t, vùng nư c theo quy t nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 2. i v i báo hi u ư ng thu n i a, tr neo, c c neo, m c thu chí, m c o c, ph m vi b o v là 5 mét, k t i m ngoài cùng tr ra m i phía c a tr neo, c c neo, m c thu chí, m c o c. 3. Trong ph m vi b o v các công trình quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này, không ư c th c hi n các hành vi sau ây: a) Neo, bu c phương ti n, súc v t vào phao, c t báo hi u, m c thu chí, m c o c; b) Làm hư h ng, t ý di chuy n ho c làm gi m hi u l c c a báo hi u; c) Th i các ch t c h i nh hư ng n b n và tu i th c a công trình. i u 19. Trách nhi m b o v công trình thu c k t c u h t ng giao thông ư ng thu n i a 1. U ban nhân dân các c p, t ch c, cá nhân có trách nhi m b o v công trình thu c k t c u h t ng giao thông ư ng thu n i a. 2. T ch c, cá nhân khi phát hi n công trình thu c k t c u h t ng giao thông ư ng thu n i a b hư h ng ho c b xâm h i ph i k p th i báo cho U ban nhân dân, ơn v qu n lý ư ng thu n i a ho c cơ quan công an nơi g n nh t. Cơ quan, ơn v nh n ư c tin báo ph i k p th i th c hi n các bi n pháp kh c ph c b o m giao thông thông su t, an toàn. i u 20. Thanh th i v t chư ng ng i 1. V t chư ng ng i trái phép trên lu ng, hành lang b o v lu ng ph i ư c thanh th i b o m an toàn giao thông.
 11. ơn v qu n lý ư ng thu n i a có trách nhi m l p h sơ theo dõi v t chư ng ng i có nh hư ng n an toàn giao thông ư ng thu n i a. 2. T ch c, cá nhân gây ra v t chư ng ng i có trách nhi m thanh th i v t chư ng ng i trong th i h n do ơn v qu n lý ư ng thu n i a quy nh; n u không th c hi n thanh th i trong th i h n quy nh thì ơn v qu n lý ư ng thu n i a th c hi n thanh th i v t chư ng ng i ó và t ch c, cá nhân gây ra v t chư ng ng i ph i ch u m i chi phí. 3. ơn v qu n lý ư ng thu n i a có trách nhi m thanh th i v t chư ng ng i t nhiên ho c v t chư ng ng i không xác nh ư c t ch c, cá nhân gây ra. i u 21. H n ch giao thông trên ư ng th y n i a 1. Cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n v giao thông ư ng th y n i a công b c th th i gian, v trí và m c h n ch giao thông trên ư ng th y n i a trong các trư ng h p sau ây: a) Có v t chư ng ng i t xu t gây c n tr giao thông trên lu ng; b) Phòng, ch ng l t, bão, thiên tai, c u h , c u n n; c) Khi có yêu c u c a cơ quan có thNm quy n v thi công công trình, ho t ng th thao, l h i, di n t p ho c b o m qu c phòng, an ninh trên ư ng thu n i a. 2. B trư ng B Giao thông v n t i quy nh thNm quy n công b và các bi n pháp b o m giao thông trong các trư ng h p quy nh t i kho n 1 i u này. i u 22. Qu n lý, b o trì ư ng thu n i a N i dung qu n lý, b o trì ư ng thu n i a bao g m: 1. Kh o sát, theo dõi, thông báo tình tr ng th c t c a lu ng; t ch c giao thông; thanh tra, ki m tra vi c b o v công trình thu c k t c u h t ng giao thông ư ng thu n i a; 2. S a ch a, b o trì nh kỳ ho c t xu t lu ng, báo hi u, thi t b , công trình ph c v trên tuy n giao thông ư ng thu n i a, phương ti n dùng qu n lý, b o trì ư ng th y n i a; thanh th i v t chư ng ng i; phòng, ch ng và kh c ph c h u qu l t, bão. i u 23. Ngu n tài chính qu n lý, b o trì ư ng thu n i a 1. Ngu n tài chính b o m cho vi c qu n lý, b o trì ư ng thu n i a bao g m: a) Ngân sách nhà nư c; b) Ngu n thu khác theo quy nh c a pháp lu t. 2. Chính ph quy nh c th vi c qu n lý, s d ng ngu n tài chính qu n lý, b o trì ư ng thu n i a.
 12. Chương 3: PHƯƠNG TI N THU N I NA i u 24. i u ki n ho t ng c a phương ti n 1. i v i phương ti n không có ng cơ tr ng t i toàn ph n trên 15 t n, phương ti n có ng cơ t ng công su t máy chính trên 15 mã l c, phương ti n có s c ch trên 12 ngư i, khi ho t ng trên ư ng thu n i a ph i b o m các i u ki n sau ây: a) t tiêu chuNn ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng theo quy nh t i các kho n 2, 3 và 4 i u 26 c a Lu t này; b) Có gi y ch ng nh n ăng ký phương ti n thu n i a, gi y ch ng nh n an toàn k thu t và b o v môi trư ng; k ho c g n s ăng ký, sơn v ch d u m n nư c an toàn, s lư ng ngư i ư c phép ch trên phương ti n; c) Có nh biên thuy n viên và danh b thuy n viên. 2. i v i phương ti n không có ng cơ tr ng t i toàn ph n t 5 t n n 15 t n, phương ti n có ng cơ t ng công su t máy chính t 5 mã l c n 15 mã l c ho c có s c ch t 5 ngư i n 12 ngư i, khi ho t ng trên ư ng th y n i a ph i b o m các i u ki n quy nh t i i m a và i m b kho n 1 i u này. 3. i v i phương ti n không có ng cơ tr ng t i toàn ph n t 1 t n n dư i 5 t n ho c có s c ch t 5 ngư i n 12 ngư i, phương ti n có ng cơ công su t máy chính dư i 5 mã l c ho c có s c ch dư i 5 ngư i, khi ho t ng trên ư ng th y n i a ph i b o m an toàn, sơn v ch d u m n nư c an toàn và có gi y ch ng nh n ăng ký. 4. i v i phương ti n thô sơ có tr ng t i toàn ph n dư i 1 t n ho c có s c ch dư i 5 ngư i ho c bè, khi ho t ng trên ư ng th y n i a ph i b o m an toàn theo quy nh c a U ban nhân dân c p t nh nơi ch phương ti n ăng ký h khNu thư ng trú. i u 25. ăng ký phương ti n 1. Phương ti n có ngu n g c h p pháp, t tiêu chuNn ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t thì ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p ăng ký. 2. Phương ti n c a t ch c, cá nhân ư c ăng ký t i nơi ch phương ti n t tr s ho c nơi ăng ký h khNu thư ng trú. 3. Phương ti n ph i ư c ăng ký l i khi chuy n quy n s h u, thay i tên, tính năng k thu t ho c ch phương ti n thay i tr s , chuy n nơi ăng ký h khNu sang t nh khác. 4. Ch phương ti n ph i khai báo xoá tên và n p l i gi y ch ng nh n ăng ký phương ti n cho cơ quan ã ăng ký phương ti n trong các trư ng h p sau ây:
 13. a) Phương ti n b m t tích; b) Phương ti n b phá hu ; c) Phương ti n không còn kh năng ph c h i; d) Phương ti n ư c chuy n như ng ra nư c ngoài. 5. B trư ng B Giao thông v n t i quy nh vi c ăng ký phương ti n, tr các phương ti n quy nh t i kho n 6 i u này. 6. B trư ng B Qu c phòng, B trư ng B Công an, B trư ng B Thu s n trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình quy nh và t ch c ăng ký phương ti n làm nhi m v qu c phòng, an ninh, tàu cá. 7. Mi n ăng ký i v i phương ti n quy nh t i kho n 4 i u 24 c a Lu t này. 8. U ban nhân dân c p t nh t ch c ăng ký phương ti n theo quy nh c a B trư ng B Giao thông v n t i và t ch c qu n lý phương ti n ư c mi n ăng ký. i u 26. ăng ki m phương ti n 1. Phương ti n quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u 24 c a Lu t này thu c di n ăng ki m; ch các lo i phương ti n này ph i th c hi n quy nh sau ây: a) Khi óng m i, hoán c i, s a ch a ph c h i phương ti n ph i có h sơ thi t k ư c cơ quan ăng ki m phê duy t; b) Trong quá trình phương ti n ho t ng ph i ch u s ki m tra v an toàn k thu t và b o v môi trư ng c a cơ quan ăng ki m Vi t Nam; ch u trách nhi m b o m tình tr ng an toàn k thu t và b o v môi trư ng c a phương ti n theo các tiêu chuNn quy nh gi a hai kỳ ki m tra. 2. Cơ quan ăng ki m khi th c hi n ki m tra an toàn k thu t c a phương ti n ph i tuân theo h th ng quy ph m, tiêu chuNn Vi t Nam, tiêu chuNn ngành. Ngư i ng u cơ quan ăng ki m và ngư i tr c ti p th c hi n ki m tra ph i ch u trách nhi m v k t qu ki m tra. 3. B trư ng B Giao thông v n t i quy nh tiêu chuNn ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng c a phương ti n; quy nh và t ch c th c hi n th ng nh t vi c ăng ki m phương ti n trong ph m vi c nư c, tr các phương ti n quy nh t i kho n 4 i u này. 4. B trư ng B Qu c phòng, B trư ng B Công an, B trư ng B Thu s n trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình quy nh tiêu chuNn ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng c a phương ti n làm nhi m v qu c phòng, an ninh, tàu cá; quy nh và t ch c vi c ăng ki m phương ti n làm nhi m v qu c phòng, an ninh, tàu cá. i u 27. Cơ s óng m i, hoán c i, s a ch a ph c h i phương ti n
 14. 1. Cơ s óng m i, hoán c i, s a ch a ph c h i phương ti n thu c di n ăng ki m theo quy nh t i kho n 1 i u 26 c a Lu t này ph i i u ki n theo quy nh c a Chính ph . 2. Khi óng m i, hoán c i, s a ch a ph c h i phương ti n thu c di n ăng ki m ph i tuân theo tiêu chuNn ch t lư ng, an toàn k thu t và phù h p v i h sơ thi t k ã ư c cơ quan ăng ki m duy t. Trong quá trình thi công ph i ch u s ki m tra, giám sát c a cơ quan ăng ki m v tiêu chuNn ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng. i u 28. Nh p kh u phương ti n Phương ti n nh p khNu ph i b o m ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng; vi c nh p khNu phương ti n ph i th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. Chương 4 THUY N VIÊN VÀ NGƯ I LÁI PHƯƠNG TI N i u 29. Ch c danh và tiêu chu n ch c danh thuy n viên 1. Ch c danh thuy n viên trên phương ti n bao g m thuy n trư ng, thuy n phó, máy trư ng, máy phó, thu th , th máy. Ch phương ti n có trách nhi m b trí các ch c danh, nh biên thuy n viên làm vi c trên phương ti n và l p danh b thuy n viên theo quy nh. 2. Thuy n viên làm vi c trên phương ti n ph i b o m các i u ki n sau ây: a) 16 tu i tr lên và không quá 55 tu i i v i n , 60 tu i i v i nam; b) tiêu chuNn s c kho và ph i ư c ki m tra s c kho nh kỳ hàng năm; c) Có b ng, ch ng ch chuyên môn phù h p v i ch c danh, lo i phương ti n. 3. B trư ng B Y t th ng nh t v i B trư ng B Giao thông v n t i quy nh tiêu chuNn s c kh e c a thuy n viên. 4. B trư ng B Giao thông v n t i quy nh tiêu chuNn ch c danh, ch trách nhi m và nh biên thuy n viên c a t ng lo i phương ti n, tr trư ng h p quy nh t i kho n 5 i u này. 5. B trư ng B Qu c phòng, B trư ng B Công an, B trư ng B Thu s n trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình quy nh tiêu chuNn ch c danh, ch trách nhi m và nh biên thuy n viên c a phương ti n làm nhi m v qu c phòng, an ninh, tàu cá. i u 30. B ng, ch ng ch chuyên môn
 15. 1. B ng thuy n trư ng, máy trư ng ư c phân thành ba h ng: h ng nh t, h ng nhì, h ng ba. 2. Ch ng ch chuyên môn bao g m ch ng ch hu n luy n an toàn cơ b n, ch ng ch nghi p v và ch ng ch chuyên môn c bi t. 3. B ng, ch ng ch chuyên môn c a thuy n viên, ngư i lái phương ti n b thu h i ho c b tư c quy n s d ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 31. ào t o, c p b ng và ch ng ch chuyên môn 1. Cơ s ào t o thuy n viên, ngư i lái phương ti n ph i có i u ki n quy nh t i kho n 3 và kho n 4 i u này. 2. Vi c ào t o thuy n viên, ngư i lái phương ti n ph i th c hi n úng n i dung, chương trình quy nh cho t ng h ng b ng, lo i ch ng ch chuyên môn. 3. B trư ng B Giao thông v n t i quy nh i u ki n c a cơ s ào t o thuy n viên, ngư i lái phương ti n; quy ch tuy n sinh; n i dung, chương trình ào t o; các lo i ch ng ch chuyên môn; quy ch thi, c p, i b ng, ch ng ch chuyên môn cho thuy n viên, ngư i lái phương ti n, tr trư ng h p quy nh t i kho n 4 i u này. 4. B trư ng B Qu c phòng, B trư ng B Công an, B trư ng B Th y s n trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình quy nh i u ki n c a cơ s ào t o thuy n viên, ngư i lái phương ti n; quy ch tuy n sinh; n i dung, chương trình ào t o; quy ch thi, c p, i b ng, ch ng ch chuyên môn cho thuy n viên, ngư i lái phương ti n c a phương ti n làm nhi m v qu c phòng, an ninh, tàu cá. i u 32. i u ki n d thi nâng h ng b ng thuy n trư ng, máy trư ng 1. Ngư i có b ng thuy n trư ng, máy trư ng h ng ba, có th i gian làm vi c theo ch c danh b ng h ng ba ít nh t 24 tháng ho c có th i gian làm vi c theo ch c danh ào t o ít nh t 12 tháng i v i ngư i t t nghi p chương trình trung h c chuyên ngành ư c d thi l y b ng thuy n trư ng, máy trư ng h ng nhì. 2. Ngư i có b ng thuy n trư ng, máy trư ng h ng nhì và có th i gian làm vi c theo ch c danh b ng h ng nhì ít nh t 36 tháng ư c d thi l y b ng thuy n trư ng, máy trư ng h ng nh t. i u 33. m nhi m ch c danh thuy n trư ng 1. Thuy n viên có b ng thuy n trư ng h ng nh t ư c m nhi m ch c danh thuy n trư ng c a các lo i phương ti n sau ây: a) Tàu khách có s c ch trên 100 ngư i; b) Phà có tr ng t i toàn ph n trên 150 t n; c) Phương ti n ch hàng có tr ng t i toàn ph n trên 500 t n;
 16. d) oàn lai có tr ng t i toàn ph n trên 1000 t n; ) Phương ti n không thu c lo i quy nh t i các i m a, b, c và d kho n 1 i u này có t ng công su t máy chính trên 400 mã l c. 2. Thuy n viên có b ng thuy n trư ng h ng nhì ư c m nhi m ch c danh thuy n trư ng c a các lo i phương ti n sau ây: a) Tàu khách có s c ch t trên 50 ngư i n 100 ngư i; b) Phà có tr ng t i toàn ph n t trên 50 t n n 150 t n; c) Phương ti n ch hàng có tr ng t i toàn ph n t trên 150 t n n 500 t n; d) oàn lai có tr ng t i toàn ph n t trên 400 t n n 1000 t n; ) Phương ti n không thu c lo i quy nh t i các i m a, b, c và d kho n 2 i u này có t ng công su t máy chính t trên 150 mã l c n 400 mã l c. 3. Thuy n viên có b ng thuy n trư ng h ng ba ư c m nhi m ch c danh thuy n trư ng c a các lo i phương ti n sau ây: a) Tàu khách có s c ch t trên 12 ngư i n 50 ngư i; b) Phà có tr ng t i toàn ph n n 50 t n; c) Phương ti n ch hàng có tr ng t i toàn ph n t trên 15 t n n 150 t n; d) oàn lai có tr ng t i toàn ph n n 400 t n; ) Phương ti n không thu c lo i quy nh t i các i m a, b, c và d kho n 3 i u này có t ng công su t máy chính t trên 15 mã l c n 150 mã l c. 4. Thuy n viên có b ng thuy n trư ng h ng cao hơn ư c m nhi m ch c danh thuy n trư ng c a lo i phương ti n ư c quy nh cho ch c danh thuy n trư ng h ng th p hơn. 5. Thuy n viên có b ng thuy n trư ng ư c m nhi m ch c danh thuy n phó c a lo i phương ti n ư c quy nh cho ch c danh thuy n trư ng cao hơn m t h ng. i u 34. m nhi m ch c danh máy trư ng 1. Thuy n viên có b ng máy trư ng h ng nh t ư c m nhi m ch c danh máy trư ng c a phương ti n có t ng công su t máy chính trên 400 mã l c. 2. Thuy n viên có b ng máy trư ng h ng nhì ư c m nhi m ch c danh máy trư ng c a phương ti n có t ng công su t máy chính t trên 150 mã l c n 400 mã l c. 3. Thuy n viên có b ng máy trư ng h ng ba ư c m nhi m ch c danh máy trư ng c a phương ti n có t ng công su t máy chính t trên 15 mã l c n 150 mã l c.
 17. 4. Thuy n viên có b ng máy trư ng h ng cao hơn ư c m nhi m ch c danh máy trư ng c a lo i phương ti n ư c quy nh cho ch c danh máy trư ng h ng th p hơn. 5. Thuy n viên có b ng máy trư ng ư c m nhi m ch c danh máy phó c a lo i phương ti n ư c quy nh cho ch c danh máy trư ng cao hơn m t h ng. i u 35. i u ki n c a ngư i lái phương ti n 1. Ngư i lái phương ti n không có ng cơ tr ng t i toàn ph n t 5 t n n 15 t n, phương ti n có ng cơ t ng công su t máy chính t 5 mã l c n 15 mã l c ho c có s c ch t 5 ngư i n 12 ngư i ph i có các i u ki n sau ây: a) 18 tu i tr lên và không quá 55 tu i i v i n , 60 tu i i v i nam; b) Có ch ng nh n s c kho c a cơ quan y t và bi t bơi; c) Có ch ng ch lái phương ti n. 2. Ngư i lái phương ti n không có ng cơ tr ng t i toàn ph n dư i 5 t n ho c có s c ch n 12 ngư i, phương ti n có ng cơ công su t máy chính dư i 5 mã l c ho c có s c ch dư i 5 ngư i ph i 15 tu i tr lên, s c kho , bi t bơi, ph i h c t p pháp lu t v giao thông ư ng thu n i a và ư c c p gi y ch ng nh n. Trư ng h p s d ng phương ti n vào m c ích kinh doanh thì tu i c a ngư i lái phương ti n ph i tuân theo quy nh t i i m a kho n 1 i u này. 3. U ban nhân dân c p t nh t ch c vi c ào t o, c p ch ng ch lái phương ti n, gi y ch ng nh n h c t p pháp lu t v giao thông ư ng thu n i a cho ngư i lái phương ti n. Chương 5: QUY T C GIAO THÔNG VÀ TÍN HI U C A PHƯƠNG TI N M c 1: QUY T C GIAO THÔNG i u 36. Ch p hành quy t c giao thông ư ng thu n i a 1. Thuy n trư ng, ngư i lái phương ti n khi i u khi n phương ti n ho t ng trên ư ng thu n i a ph i tuân theo quy t c giao thông và báo hi u ư ng thu n i a quy nh t i Lu t này. 2. Thuy n trư ng tàu bi n khi i u khi n tàu bi n ho t ng trên ư ng thu n i a ph i tuân theo báo hi u ư ng thu n i a và quy t c giao thông quy nh i v i phương ti n có ng cơ. 3. Thuy n trư ng, ngư i lái phương ti n khi hành trình ph i i u khi n phương ti n v i t c an toàn có th x lý các tình hu ng tránh va, không gây m t an toàn i v i phương ti n khác ho c t n h i n các công trình; gi kho ng cách an toàn gi a phương ti n mình ang i u khi n v i phương ti n khác; ph i gi m t c c a phương ti n trong các trư ng h p sau ây:
 18. a) i g n phương ti n ang th c hi n nghi p v trên lu ng, phương ti n b n n, phương ti n ch hàng nguy hi m; b) i trong ph m vi c ng, b n thu n i a; c) i g n ê, kè khi có nư c l n. 4. Thuy n trư ng, ngư i lái phương ti n khi hành trình không ư c bám, bu c phương ti n c a mình vào phương ti n ch khách, phương ti n ch hàng nguy hi m ang hành trình ho c phương ti n ch khách, phương ti n ch hàng nguy hi m bám, bu c vào phương ti n c a mình, tr trư ng h p c u h , c u n n ho c trư ng h p b t kh kháng. i u 37. Hành trình trong i u ki n t m nhìn b h n ch và nơi lu ng giao nhau, lu ng cong g p 1. Khi hành trình trong i u ki n có sương mù, mưa to ho c vì lý do khác mà t m nhìn b h n ch , thuy n trư ng, ngư i lái phương ti n ph i gi m t c c a phương ti n ng th i phát âm hi u theo quy nh t i kho n 1 i u 48 c a Lu t này và ph i có ngư i c nh gi i nh ng v trí c n thi t trên phương ti n. Trư ng h p không nhìn rõ ư ng thì ph i neo u phương ti n, b trí ngư i c nh gi i và phát âm hi u theo quy nh t i kho n 2 i u 48 c a Lu t này. 2. Khi phương ti n i vào nơi lu ng giao nhau, lu ng cong g p, thuy n trư ng, ngư i lái phương ti n ph i gi m t c c a phương ti n, phát tín hi u nhi u l n theo quy nh t i i u 46 c a Lu t này và i sát v phía lu ng ã báo cho n khi phương ti n qua kh i nơi lu ng giao nhau, lu ng cong g p. i u 38. Quy n ưu tiên c a phương ti n làm nhi m v c bi t 1. Nh ng phương ti n làm nhi m v c bi t sau ây ư c ưu tiên i trư c khi qua âu tàu, c ng, p, c u không m thư ng xuyên, nơi có i u ti t giao thông, lu ng giao nhau, lu ng cong g p, theo th t sau ây: a) Phương ti n ch a cháy; b) Phương ti n c u n n; c) Phương ti n h ê; d) Phương ti n c a quân i, công an làm nhi m v khNn c p; ) Phương ti n, oàn phương ti n có công an h t ng ho c d n ư ng. 2. Phương ti n quy nh t i kho n 1 i u này ph i ch ng phát tín hi u i u ng theo quy nh t i i u 46 c a Lu t này. 3. Thuy n trư ng, ngư i lái phương ti n c a phương ti n không quy nh t i kho n 1 i u này khi th y tín hi u c a phương ti n làm nhi m v c bi t ph i gi m t c phương ti n c a mình, i sát v m t phía lu ng như ng ư ng.
 19. i u 39. Phương ti n tránh nhau khi i i hư ng nhau 1. Khi hai phương ti n i i hư ng nhau có nguy cơ va ch m, thuy n trư ng, ngư i lái phương ti n ph i gi m t c , tránh và như ng ư ng theo nguyên t c sau ây: a) Phương ti n i ngư c nư c ph i tránh và như ng ư ng cho phương ti n i xuôi nư c. Trư ng h p nư c ng, phương ti n nào phát tín hi u xin ư ng trư c thì phương ti n kia ph i tránh và như ng ư ng; b) Phương ti n thô sơ ph i tránh và như ng ư ng cho phương ti n có ng cơ, phương ti n có ng cơ công su t nh hơn ph i tránh và như ng ư ng cho phương ti n có ng cơ công su t l n hơn, phương ti n i m t mình ph i tránh và như ng ư ng cho oàn lai; c) M i phương ti n ph i tránh bè và tránh phương ti n có tín hi u m t ch ng, phương ti n b n n, phương ti n ang th c hi n nghi p v trên lu ng. 2. Khi tránh nhau, phương ti n ư c như ng ư ng ph i ch ng phát tín hi u i u ng theo quy nh t i i u 46 c a Lu t này và i v phía lu ng ã báo, phương ti n kia ph i tránh và như ng ư ng. i u 40. Phương ti n tránh nhau khi i c t hư ng nhau Khi hai phương ti n i c t hư ng nhau có nguy cơ va ch m, thuy n trư ng, ngư i lái phương ti n ph i gi m t c , tránh và như ng ư ng theo nguyên t c sau ây: 1. Phương ti n thô sơ ph i tránh và như ng ư ng cho phương ti n có ng cơ; 2. M i phương ti n ph i tránh bè; 3. Phương ti n có ng cơ nào nhìn th y phương ti n có ng cơ khác bên m n ph i c a mình thì ph i tránh và như ng ư ng cho phương ti n ó. i u 41. Thuy n bu m tránh nhau 1. Phương ti n khi di chuy n b ng bu m tránh nhau theo nguyên t c sau ây: a) Thuy n i thu n gió tránh thuy n i ngư c gió; b) Thuy n ư c gió m n trái tránh thuy n ư c gió m n ph i; c) Thuy n i trên gió tránh thuy n i dư i gió. 2. Phương ti n thô sơ khác ph i tránh thuy n bu m. i u 42. Phương ti n vư t nhau 1. Phương ti n vư t nhau th c hi n theo nguyên t c sau ây: a) Phương ti n xin vư t ph i phát âm hi u m t ti ng dài, l p l i nhi u l n;
 20. b) Phương ti n b vư t, khi nghe th y âm hi u xin vư t, n u th y an toàn ph i gi m t c và phát âm hi u i u ng theo quy nh t i i m a ho c i m b kho n 1 i u 46 c a Lu t này và i v phía lu ng ã báo cho n khi phương ti n xin vư t ã vư t qua; n u không th cho vư t thì phát âm hi u 5 ti ng ng n; c) Phương ti n xin vư t, khi nghe th y âm hi u i u ng c a phương ti n b vư t thì m i ư c vư t; khi vư t ph i phát âm hi u báo phía vư t c a mình và ph i gi kho ng cách ngang an toàn v i phương ti n b vư t. 2. Phương ti n xin vư t không ư c vư t trong các trư ng h p sau ây: a) Nơi có báo hi u c m vư t; b) Phía trư c có phương ti n i ngư c l i hay có v t chư ng ng i; c) Nơi lu ng giao nhau, lu ng cong g p ho c có báo hi u chi u r ng lu ng h n ch ; d) Khi i qua khoang thông thuy n c a c u, c ng, âu tàu, khu v c i u ti t giao thông; ) Trư ng h p khác không b o m an toàn. i u 43. Phương ti n i qua khoang thông thuy n c a c u, c ng 1. Trư c khi ưa phương ti n i qua khoang thông thuy n, thuy n trư ng, ngư i lái phương ti n ph i th c hi n các quy nh sau ây: a) N m v ng các thông s chi u r ng, chi u cao c a khoang thông thuy n, tình tr ng lu ng và dòng ch y; b) Ki m tra h th ng lái, neo, m ch ng va, sào ch ng; c) Trư ng h p là oàn lai, ph i l p phương án l p ghép i hình phù h p v i chi u r ng và chi u cao c a khoang thông thuy n, phân công nhi m v c th cho t ng thuy n viên. 2. Thuy n trư ng, ngư i lái phương ti n ch ư c ưa phương ti n qua khoang thông thuy n khi xét th y i u ki n an toàn; trư ng h p c n thi t, ph i xin ch d n c a b ph n i u ti t giao thông ho c ơn v qu n lý ư ng thu n i a. 3. Thuy n trư ng, ngư i lái phương ti n ph i i u khi n phương ti n i úng khoang có báo hi u thông thuy n; i v i nh ng khoang thông thuy n có phao d n lu ng, ph i i u khi n phương ti n i trong gi i h n c a hai hàng phao. 4. Nơi khoang thông thuy n có dòng nư c xoáy ho c ch y xi t, n u th y không an toàn, thuy n trư ng, ngư i lái phương ti n ph i tìm bi n pháp ưa phương ti n qua khoang thông thuy n an toàn; trư ng h p ph i ch qua khoang thông thuy n, phương ti n ph i ư c neo bu c ch c ch n t i v trí an toàn và b trí ngư i tr c trên phương ti n.
Đồng bộ tài khoản