Luật 23/2008/QH12

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:46

0
97
lượt xem
4
download

Luật 23/2008/QH12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật số 23/2008/QH12 về việc giao thông đường bộ do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luật 23/2008/QH12

 1. QU C H I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- Lu t s : 23/2008/QH12 Hà N i, ngày 13 tháng 11 năm 2008 LU T GIAO THÔNG Ư NG B Căn c Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung m t s i u theo Ngh quy t s 51/2001/QH10; Qu c h i ban hành Lu t giao thông ư ng b . CHƯƠNG I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Lu t này quy nh v quy t c giao thông ư ng b ; k t c u h t ng giao thông ư ng b ; phương ti n và ngư i tham gia giao thông ư ng b ; v n t i ư ng b và qu n lý nhà nư c v giao thông ư ng b . i u 2. i tư ng áp d ng Lu t này áp d ng i v i t ch c, cá nhân liên quan n giao thông ư ng b trên lãnh th nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam. i u 3. Gi i thích t ng Trong Lu t này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. ư ng b g m ư ng, c u ư ng b , h m ư ng b , b n phà ư ng b . 2. Công trình ư ng b g m ư ng b , nơi d ng xe, xe trên ư ng b , èn tín hi u, bi n báo hi u, v ch k ư ng, c c tiêu, rào ch n, o giao thông, d i phân cách, c t cây s , tư ng, kè, h th ng thoát nư c, tr m ki m tra t i tr ng xe, tr m thu phí và các công trình, thi t b ph tr ư ng b khác. 3. K t c u h t ng giao thông ư ng b g m công trình ư ng b , b n xe, bãi xe, tr m d ng ngh và các công trình ph tr khác trên ư ng b ph c v giao thông và hành lang an toàn ư ng b . 4. t c a ư ng b là ph n t trên ó công trình ư ng b ư c xây d ng và ph n t d c hai bên ư ng b qu n lý, b o trì, b o v công trình ư ng b .
 2. 5. Hành lang an toàn ư ng b là d i t d c hai bên t c a ư ng b , tính t mép ngoài t c a ư ng b ra hai bên b o m an toàn giao thông ư ng b . 6. Ph n ư ng xe ch y là ph n c a ư ng b ư c s d ng cho phương ti n giao thông qua l i. 7. Làn ư ng là m t ph n c a ph n ư ng xe ch y ư c chia theo chi u d c c a ư ng, có b r ng cho xe ch y an toàn. 8. Kh gi i h n c a ư ng b là kho ng tr ng có kích thư c gi i h n v chi u cao, chi u r ng c a ư ng, c u, b n phà, h m ư ng b các xe k c hàng hóa x p trên xe i qua ư c an toàn. 9. ư ng ph là ư ng ô th , g m lòng ư ng và hè ph . 10. D i phân cách là b ph n c a ư ng phân chia m t ư ng thành hai chi u xe ch y riêng bi t ho c phân chia ph n ư ng c a xe cơ gi i và xe thô sơ. D i phân cách g m lo i c nh và lo i di ng. 11. Nơi ư ng giao nhau cùng m c (sau ây g i là nơi ư ng giao nhau) là nơi hai hay nhi u ư ng b g p nhau trên cùng m t m t ph ng, g m c m t b ng hình thành v trí giao nhau ó. 12. ư ng cao t c là ư ng dành cho xe cơ gi i, có d i phân cách chia ư ng cho xe ch y hai chi u riêng bi t; không giao nhau cùng m c v i m t ho c các ư ng khác; ư c b trí y trang thi t b ph c v , b o m giao thông liên t c, an toàn, rút ng n th i gian hành trình và ch cho xe ra, vào nh ng i m nh t nh. 13. ư ng chính là ư ng b o m giao thông ch y u trong khu v c. 14. ư ng nhánh là ư ng n i vào ư ng chính. 15. ư ng ưu tiên là ư ng mà trên ó phương ti n tham gia giao thông ư ng b ư c các phương ti n giao thông n t hư ng khác như ng ư ng khi qua nơi ư ng giao nhau, ư c c m bi n báo hi u ư ng ưu tiên. 16. ư ng gom là ư ng gom h th ng ư ng giao thông n i b c a các khu ô th , công nghi p, kinh t , dân cư, thương m i - d ch v và các ư ng khác vào ư ng chính ho c vào ư ng nhánh trư c khi u n i vào ư ng chính. 17. Phương ti n giao thông ư ng b g m phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b , phương ti n giao thông thô sơ ư ng b . 18. Phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b (sau ây g i là xe cơ gi i) g m xe ô tô; máy kéo; rơ moóc ho c sơ mi rơ moóc ư c kéo b i xe ô tô, máy kéo; xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh; xe g n máy (k c xe máy i n) và các lo i xe tương t . 19. Phương ti n giao thông thô sơ ư ng b (sau ây g i là xe thô sơ) g m xe p (k c xe p máy), xe xích lô, xe lăn dùng cho ngư i khuy t t t, xe súc v t kéo và các lo i xe tương t .
 3. 20. Xe máy chuyên dùng g m xe máy thi công, xe máy nông nghi p, lâm nghi p và các lo i xe c ch ng khác s d ng vào m c ích qu c phòng, an ninh có tham gia giao thông ư ng b . 21. Phương ti n tham gia giao thông ư ng b g m phương ti n giao thông ư ng b và xe máy chuyên dùng. 22. Ngư i tham gia giao thông g m ngư i i u khi n, ngư i s d ng phương ti n tham gia giao thông ư ng b ; ngư i i u khi n, d n d t súc v t; ngư i i b trên ư ng b . 23. Ngư i i u khi n phương ti n g m ngư i i u khi n xe cơ gi i, xe thô sơ, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông ư ng b . 24. Ngư i lái xe là ngư i i u khi n xe cơ gi i. 25. Ngư i i u khi n giao thông là c nh sát giao thông; ngư i ư c giao nhi m v hư ng d n giao thông t i nơi thi công, nơi ùn t c giao thông, b n phà, t i c u ư ng b i chung v i ư ng s t. 26. Hành khách là ngư i ư c ch trên phương ti n v n t i hành khách ư ng b , có tr ti n. 27. Hành lý là v t phNm mà hành khách mang theo trên cùng phương ti n ho c g i theo phương ti n khác. 28. Hàng hóa là máy móc, thi t b , nguyên v t li u, nhiên li u, hàng tiêu dùng, ng v t s ng và các ng s n khác ư c v n chuy n b ng phương ti n giao thông ư ng b . 29. Hàng nguy hi m là hàng hóa có ch a các ch t nguy hi m khi ch trên ư ng có kh năng gây nguy h i t i tính m ng, s c kh e con ngư i, môi trư ng, an toàn và an ninh qu c gia. 30. V n t i ư ng b là ho t ng s d ng phương ti n giao thông ư ng b v n chuy n ngư i, hàng hóa trên ư ng b . 31. Ngư i v n t i là t ch c, cá nhân s d ng phương ti n giao thông ư ng b th c hi n ho t ng v n t i ư ng b . 32. Cơ quan qu n lý ư ng b là cơ quan th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c chuyên ngành thu c B Giao thông v n t i; cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương (sau ây g i chung là c p t nh), y ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (sau ây g i chung là c p huy n); y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n (sau ây g i chung là c p xã). i u 4. Nguyên t c ho t ng giao thông ư ng b
 4. 1. Ho t ng giao thông ư ng b ph i b o m thông su t, tr t t , an toàn, hi u qu ; góp ph n phát tri n kinh t - xã h i, b o m qu c phòng, an ninh và b o v môi trư ng. 2. Phát tri n giao thông ư ng b theo quy ho ch, t ng bư c hi n i và ng b ; g n k t phương th c v n t i ư ng b v i các phương th c v n t i khác. 3. Qu n lý ho t ng giao thông ư ng b ư c th c hi n th ng nh t trên cơ s phân công, phân c p trách nhi m, quy n h n c th , ng th i có s ph i h p ch t ch gi a các b , ngành và chính quy n a phương các c p. 4. B o m tr t t , an toàn giao thông ư ng b là trách nhi m c a cơ quan, t ch c, cá nhân. 5. Ngư i tham gia giao thông ph i có ý th c t giác, nghiêm ch nh ch p hành quy t c giao thông, gi gìn an toàn cho mình và cho ngư i khác. Ch phương ti n và ngư i i u khi n phương ti n ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c b o m an toàn c a phương ti n tham gia giao thông ư ng b . 6. M i hành vi vi ph m pháp lu t giao thông ư ng b ph i ư c phát hi n, ngăn ch n k p th i, x lý nghiêm minh, úng pháp lu t. i u 5. Chính sách phát tri n giao thông ư ng b 1. Nhà nư c t p trung các ngu n l c phát tri n giao thông ư ng b , ưu tiên u tư phát tri n k t c u h t ng giao thông ư ng b vùng kinh t tr ng i m, các thành ph , mi n núi, vùng sâu, vùng xa, biên gi i, h i o, vùng dân t c thi u s ; có chính sách huy ng các ngu n l c qu n lý, b o trì ư ng b . 2. Nhà nư c có chính sách ưu tiên phát tri n v n t i hành khách công c ng; h n ch s d ng phương ti n giao thông cá nhân các thành ph . 3. Nhà nư c khuy n khích, t o i u ki n cho t ch c, cá nhân Vi t Nam và nư c ngoài u tư, kinh doanh khai thác k t c u h t ng giao thông ư ng b và ho t ng v n t i ư ng b ; nghiên c u, ng d ng khoa h c, công ngh tiên ti n và ào t o ngu n nhân l c trong lĩnh v c giao thông ư ng b . i u 6. Quy ho ch giao thông v n t i ư ng b 1. Quy ho ch giao thông v n t i ư ng b là quy ho ch lĩnh v c chuyên ngành, g m quy ho ch k t c u h t ng, quy ho ch phương ti n giao thông và v n t i ư ng b . 2. Quy ho ch giao thông v n t i ư ng b ư c l p trên cơ s chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i, b o m qu c phòng, an ninh và h i nh p qu c t , ng b v i quy ho ch ngành, lĩnh v c; g n k t ch t ch v i quy ho ch các chuyên ngành giao thông v n t i khác. 3. Quy ho ch giao thông v n t i ư ng b ư c l p cho ít nh t 10 năm và nh hư ng phát tri n cho ít nh t 10 năm ti p theo; ư c i u ch nh phù h p v i tình hình phát tri n
 5. kinh t - xã h i trong t ng giai o n. Vi c i u ch nh quy ho ch ph i b o m tính k th a c a các quy ho ch ã ư c phê duy t. Quy ho ch giao thông v n t i ư ng b sau khi ư c phê duy t ph i ư c công b cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan bi t, th c hi n và tham gia giám sát. 4. Quy ho ch giao thông v n t i ư ng b ph i xác nh rõ m c tiêu, quan i m, tính ch t và quy mô phát tri n; nhu c u s d ng t, nhu c u v n, ngu n v n, ngu n nhân l c; xác nh danh m c các d án, d án ưu tiên; ánh giá tác ng c a quy ho ch; xác nh cơ ch , chính sách và gi i pháp th c hi n quy ho ch. 5. B Giao thông v n t i l p quy ho ch giao thông v n t i ư ng b trong ph m vi c nư c, liên vùng, vùng; quy ho ch qu c l , ư ng cao t c trình Th tư ng Chính ph phê duy t sau khi có ý ki n c a các b , cơ quan ngang b và U ban nhân dân c p t nh có liên quan. 6. U ban nhân dân c p t nh t ch c l p, trình H i ng nhân dân cùng c p quy t nh quy ho ch giao thông v n t i ư ng b do a phương qu n lý, trư c khi trình H i ng nhân dân cùng c p quy t nh ph i có ý ki n c a B Giao thông v n t i. i v i quy ho ch giao thông v n t i ư ng b c a thành ph tr c thu c trung ương lo i ô th c bi t thì U ban nhân dân thành ph l p, trình H i ng nhân dân cùng c p thông qua và ph i có ý ki n c a B Giao thông v n t i, B Xây d ng trư c khi trình Th tư ng Chính ph phê duy t. 7. Quy ho ch các công trình k thu t h t ng khác ph i phù h p, ng b v i quy ho ch k t c u h t ng giao thông ư ng b . 8. Nhà nư c b o m v n ngân sách nhà nư c và có chính sách huy ng các ngu n v n khác cho công tác l p quy ho ch giao thông v n t i ư ng b . i u 7. Tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v giao thông ư ng b 1. Cơ quan thông tin, tuyên truy n có trách nhi m t ch c tuyên truy n, ph bi n pháp lu t v giao thông ư ng b thư ng xuyên, r ng rãi n toàn dân. 2. U ban nhân dân các c p trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m t ch c tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v giao thông ư ng b t i a phương, có hình th c tuyên truy n, ph bi n phù h p n ng bào các dân t c thi u s . 3. Cơ quan qu n lý nhà nư c v giáo d c và ào t o có trách nhi m ưa pháp lu t v giao thông ư ng b vào chương trình gi ng d y trong nhà trư ng và các cơ s giáo d c khác phù h p v i t ng ngành h c, c p h c. 4. M t tr n T qu c Vi t Nam và các t ch c thành viên c a M t tr n có trách nhi m ph i h p v i cơ quan h u quan và chính quy n a phương tuyên truy n, v n ng nhân dân th c hi n pháp lu t v giao thông ư ng b .
 6. 5. Cơ quan, t ch c có trách nhi m t ch c tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v giao thông ư ng b cho cán b , chi n sĩ, công ch c, viên ch c, ngư i lao ng khác thu c thNm quy n qu n lý. Thành viên trong gia ình có trách nhi m tuyên truy n, giáo d c, nh c nh thành viên khác ch p hành pháp lu t v giao thông ư ng b . i u 8. Các hành vi b nghiêm c m 1. Phá ho i ư ng, c u, h m, b n phà ư ng b , èn tín hi u, c c tiêu, bi n báo hi u, gương c u, d i phân cách, h th ng thoát nư c và các công trình, thi t b khác thu c k t c u h t ng giao thông ư ng b . 2. ào, khoan, x ư ng trái phép; t, chư ng ng i v t trái phép trên ư ng; t, r i v t nh n, ch t gây trơn trên ư ng; trái phép v t li u, ph th i, th i rác ra ư ng; m ư ng, u n i trái phép vào ư ng chính; l n, chi m ho c s d ng trái phép t c a ư ng b , hành lang an toàn ư ng b ; t ý tháo m n p c ng, tháo d , di chuy n trái phép ho c làm sai l ch công trình ư ng b . 3. S d ng lòng ư ng, l ư ng, hè ph trái phép. 4. ưa xe cơ gi i, xe máy chuyên dùng không b o m tiêu chuNn an toàn k thu t và b o v môi trư ng tham gia giao thông ư ng b . 5. Thay i t ng thành, linh ki n, ph ki n xe cơ gi i t m th i t tiêu chuNn k thu t c a xe khi i ki m nh. 6. ua xe, c vũ ua xe, t ch c ua xe trái phép, l ng lách, ánh võng. 7. i u khi n phương ti n giao thông ư ng b mà trong cơ th có ch t ma túy. 8. i u khi n xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng trên ư ng mà trong máu ho c hơi th có n ng c n. i u khi n xe mô tô, xe g n máy mà trong máu có n ng c n vư t quá 50 miligam/100 mililít máu ho c 0,25 miligam/1 lít khí th . 9. i u khi n xe cơ gi i không có gi y phép lái xe theo quy nh. i u khi n xe máy chuyên dùng tham gia giao thông ư ng b không có ch ng ch b i dư ng ki n th c pháp lu t v giao thông ư ng b , b ng ho c ch ng ch i u khi n xe máy chuyên dùng. 10. Giao xe cơ gi i, xe máy chuyên dùng cho ngư i không i u ki n i u khi n xe tham gia giao thông ư ng b . 11. i u khi n xe cơ gi i ch y quá t c quy nh, giành ư ng, vư t Nu.
 7. 12. B m còi, rú ga liên t c; b m còi trong th i gian t 22 gi n 5 gi , b m còi hơi, s d ng èn chi u xa trong ô th và khu ông dân cư, tr các xe ư c quy n ưu tiên ang i làm nhi m v theo quy nh c a Lu t này. 13. L p t, s d ng còi, èn không úng thi t k c a nhà s n xu t i v i t ng lo i xe cơ gi i; s d ng thi t b âm thanh gây m t tr t t an toàn giao thông, tr t t công c ng. 14. V n chuy n hàng c m lưu thông, v n chuy n trái phép ho c không th c hi n y các quy nh v v n chuy n hàng nguy hi m, ng v t hoang dã. 15. e d a, xúc ph m, tranh giành, lôi kéo hành khách; b t ép hành khách s d ng d ch v ngoài ý mu n; chuy n t i, xu ng khách ho c các hành vi khác nh m tr n tránh phát hi n xe ch quá t i, quá s ngư i quy nh. 16. Kinh doanh v n t i b ng xe ô tô khi không áp ng i u ki n kinh doanh theo quy nh. 17. B tr n sau khi gây tai n n tr n tránh trách nhi m. 18. Khi có i u ki n mà c ý không c u giúp ngư i b tai n n giao thông. 19. Xâm ph m tính m ng, s c kh e, tài s n c a ngư i b n n và ngư i gây tai n n. 20. L i d ng vi c x y ra tai n n giao thông hành hung, e d a, xúi gi c, gây s c ép, làm m t tr t t , c n tr vi c x lý tai n n giao thông. 21. L i d ng ch c v , quy n h n, ngh nghi p c a b n thân ho c ngư i khác vi ph m pháp lu t v giao thông ư ng b . 22. S n xu t, s d ng trái phép ho c mua, bán bi n s xe cơ gi i, xe máy chuyên dùng. 23. Hành vi vi ph m quy t c giao thông ư ng b , hành vi khác gây nguy hi m cho ngư i và phương ti n tham gia giao thông ư ng b . CHƯƠNG II QUY T C GIAO THÔNG Ư NG B i u 9. Quy t c chung 1. Ngư i tham gia giao thông ph i i bên ph i theo chi u i c a mình, i úng làn ư ng, ph n ư ng quy nh và ph i ch p hành h th ng báo hi u ư ng b . 2. Xe ô tô có trang b dây an toàn thì ngư i lái xe và ngư i ng i hàng gh phía trư c trong xe ô tô ph i th t dây an toàn. i u 10. H th ng báo hi u ư ng b
 8. 1. H th ng báo hi u ư ng b g m hi u l nh c a ngư i i u khi n giao thông; tín hi u èn giao thông, bi n báo hi u, v ch k ư ng, c c tiêu ho c tư ng b o v , rào ch n. 2. Hi u l nh c a ngư i i u khi n giao thông quy nh như sau: a) Tay giơ th ng ng báo hi u cho ngư i tham gia giao thông các hư ng d ng l i; b) Hai tay ho c m t tay dang ngang báo hi u cho ngư i tham gia giao thông phía trư c và phía sau ngư i i u khi n giao thông ph i d ng l i; ngư i tham gia giao thông phía bên ph i và bên trái c a ngư i i u khi n giao thông ư c i; c) Tay ph i giơ v phía trư c báo hi u cho ngư i tham gia giao thông phía sau và bên ph i ngư i i u khi n giao thông ph i d ng l i; ngư i tham gia giao thông phía trư c ngư i i u khi n giao thông ư c r ph i; ngư i tham gia giao thông phía bên trái ngư i i u khi n giao thông ư c i t t c các hư ng; ngư i i b qua ư ng ph i i sau lưng ngư i i u khi n giao thông. 3. Tín hi u èn giao thông có ba m u, quy nh như sau: a) Tín hi u xanh là ư c i; b) Tín hi u là c m i; c) Tín hi u vàng là ph i d ng l i trư c v ch d ng, tr trư ng h p ã i quá v ch d ng thì ư c i ti p; trong trư ng h p tín hi u vàng nh p nháy là ư c i nhưng ph i gi m t c , chú ý quan sát, như ng ư ng cho ngư i i b qua ư ng. 4. Bi n báo hi u ư ng b g m năm nhóm, quy nh như sau: a) Bi n báo c m bi u th các i u c m; b) Bi n báo nguy hi m c nh báo các tình hu ng nguy hi m có th x y ra; c) Bi n hi u l nh báo các hi u l nh ph i thi hành; d) Bi n ch d n ch d n hư ng i ho c các i u c n bi t; ) Bi n ph thuy t minh b sung các lo i bi n báo c m, bi n báo nguy hi m, bi n hi u l nh và bi n ch d n. 5. V ch k ư ng là v ch ch s phân chia làn ư ng, v trí ho c hư ng i, v trí d ng l i. 6. C c tiêu ho c tư ng b o v ư c t mép các o n ư ng nguy hi m hư ng d n cho ngư i tham gia giao thông bi t ph m vi an toàn c a n n ư ng và hư ng i c a ư ng.
 9. 7. Rào ch n ư c t nơi ư ng b th t h p, u c u, u c ng, u o n ư ng c m, ư ng c t không cho xe, ngư i qua l i ho c t nh ng nơi c n i u khi n, ki m soát s i l i. 8. B trư ng B Giao thông v n t i quy nh c th v báo hi u ư ng b . i u 11. Ch p hành báo hi u ư ng b 1. Ngư i tham gia giao thông ph i ch p hành hi u l nh và ch d n c a h th ng báo hi u ư ng b . 2. Khi có ngư i i u khi n giao thông thì ngư i tham gia giao thông ph i ch p hành hi u l nh c a ngư i i u khi n giao thông. 3. T i nơi có bi n báo hi u c nh l i có báo hi u t m th i thì ngư i tham gia giao thông ph i ch p hành hi u l nh c a báo hi u t m th i. 4. T i nơi có v ch k ư ng dành cho ngư i i b , ngư i i u khi n phương ti n ph i quan sát, gi m t c và như ng ư ng cho ngư i i b , xe lăn c a ngư i khuy t t t qua ư ng. Nh ng nơi không có v ch k ư ng cho ngư i i b , ngư i i u khi n phương ti n ph i quan sát, n u th y ngư i i b , xe lăn c a ngư i khuy t t t ang qua ư ng thì ph i gi m t c , như ng ư ng cho ngư i i b , xe lăn c a ngư i khuy t t t qua ư ng b o m an toàn. i u 12. T c xe và kho ng cách gi a các xe 1. Ngư i lái xe, ngư i i u khi n xe máy chuyên dùng ph i tuân th quy nh v t c xe ch y trên ư ng và ph i gi m t kho ng cách an toàn i v i xe ch y li n trư c xe c a mình; nơi có bi n báo "C ly t i thi u gi a hai xe" ph i gi kho ng cách không nh hơn s ghi trên bi n báo. 2. B trư ng B Giao thông v n t i quy nh v t c xe và vi c t bi n báo t c ; t ch c th c hi n t bi n báo t c trên các tuy n qu c l . 3. Ch t ch U ban nhân dân c p t nh t ch c th c hi n vi c t bi n báo t c trên các tuy n ư ng do a phương qu n lý. i u 13. S d ng làn ư ng 1. Trên ư ng có nhi u làn ư ng cho xe i cùng chi u ư c phân bi t b ng v ch k phân làn ư ng, ngư i i u khi n phương ti n ph i cho xe i trong m t làn ư ng và ch ư c chuy n làn ư ng nh ng nơi cho phép; khi chuy n làn ư ng ph i có tín hi u báo trư c và ph i b o m an toàn. 2. Trên ư ng m t chi u có v ch k phân làn ư ng, xe thô sơ ph i i trên làn ư ng bên ph i trong cùng, xe cơ gi i, xe máy chuyên dùng i trên làn ư ng bên trái.
 10. 3. Phương ti n tham gia giao thông ư ng b di chuy n v i t c th p hơn ph i i v bên ph i. i u 14. Vư t xe 1. Xe xin vư t ph i có báo hi u b ng èn ho c còi; trong ô th và khu ông dân cư t 22 gi n 5 gi ch ư c báo hi u xin vư t b ng èn. 2. Xe xin vư t ch ư c vư t khi không có chư ng ng i v t phía trư c, không có xe ch y ngư c chi u trong o n ư ng nh vư t, xe ch y trư c không có tín hi u vư t xe khác và ã tránh v bên ph i. 3. Khi có xe xin vư t, n u i u ki n an toàn, ngư i i u khi n phương ti n phía trư c ph i gi m t c , i sát v bên ph i c a ph n ư ng xe ch y cho n khi xe sau ã vư t qua, không ư c gây tr ng i i v i xe xin vư t. 4. Khi vư t, các xe ph i vư t v bên trái, tr các trư ng h p sau ây thì ư c phép vư t bên ph i: a) Khi xe phía trư c có tín hi u r trái ho c ang r trái; b) Khi xe i n ang ch y gi a ư ng; c) Khi xe chuyên dùng ang làm vi c trên ư ng mà không th vư t bên trái ư c. 5. Không ư c vư t xe khi có m t trong các trư ng h p sau ây: a) Không b o m các i u ki n quy nh t i kho n 2 i u này; b) Trên c u h p có m t làn xe; c) ư ng vòng, u d c và các v trí có t m nhìn h n ch ; d) Nơi ư ng giao nhau, ư ng b giao nhau cùng m c v i ư ng s t; ) Khi i u ki n th i ti t ho c ư ng không b o m an toàn cho vi c vư t; e) Xe ư c quy n ưu tiên ang phát tín hi u ưu tiên i làm nhi m v . i u 15. Chuy n hư ng xe 1. Khi mu n chuy n hư ng, ngư i i u khi n phương ti n ph i gi m t c và có tín hi u báo hư ng r . 2. Trong khi chuy n hư ng, ngư i lái xe, ngư i i u khi n xe máy chuyên dùng ph i như ng quy n i trư c cho ngư i i b , ngư i i xe p ang i trên ph n ư ng dành riêng cho h , như ng ư ng cho các xe i ngư c chi u và ch cho xe chuy n hư ng khi quan sát th y không gây tr ng i ho c nguy hi m cho ngư i và phương ti n khác.
 11. 3. Trong khu dân cư, ngư i lái xe, ngư i i u khi n xe máy chuyên dùng ch ư c quay u xe nơi ư ng giao nhau và nơi có bi n báo cho phép quay u xe. 4. Không ư c quay u xe ph n ư ng dành cho ngư i i b qua ư ng, trên c u, u c u, g m c u vư t, ng m, trong h m ư ng b , ư ng cao t c, t i nơi ư ng b giao nhau cùng m c v i ư ng s t, ư ng h p, ư ng d c, o n ư ng cong t m nhìn b che khu t. i u 16. Lùi xe 1. Khi lùi xe, ngư i i u khi n ph i quan sát phía sau, có tín hi u c n thi t và ch khi nào th y không nguy hi m m i ư c lùi. 2. Không ư c lùi xe khu v c c m d ng, trên ph n ư ng dành cho ngư i i b qua ư ng, nơi ư ng b giao nhau, ư ng b giao nhau cùng m c v i ư ng s t, nơi t m nhìn b che khu t, trong h m ư ng b , ư ng cao t c. i u 17. Tránh xe i ngư c chi u 1. Trên ư ng không phân chia thành hai chi u xe ch y riêng bi t, hai xe i ngư c chi u tránh nhau, ngư i i u khi n ph i gi m t c và cho xe i v bên ph i theo chi u xe ch y c a mình. 2. Các trư ng h p như ng ư ng khi tránh nhau quy nh như sau: a) Nơi ư ng h p ch cho m t xe ch y và có ch tránh xe thì xe nào g n ch tránh hơn ph i vào v trí tránh, như ng ư ng cho xe kia i; b) Xe xu ng d c ph i như ng ư ng cho xe ang lên d c; c) Xe nào có chư ng ng i v t phía trư c ph i như ng ư ng cho xe không có chư ng ng i v t i trư c. 3. Xe cơ gi i i ngư c chi u g p nhau không ư c dùng èn chi u xa. i u 18. D ng xe, xe trên ư ng b 1. D ng xe là tr ng thái ng yên t m th i c a phương ti n giao thông trong m t kho ng th i gian c n thi t cho ngư i lên, xu ng phương ti n, x p d hàng hóa ho c th c hi n công vi c khác. 2. xe là tr ng thái ng yên c a phương ti n giao thông không gi i h n th i gian. 3. Ngư i i u khi n phương ti n khi d ng xe, xe trên ư ng b ph i th c hi n quy nh sau ây: a) Có tín hi u báo cho ngư i i u khi n phương ti n khác bi t;
 12. b) Cho xe d ng, nơi có l ư ng r ng ho c khu t bên ngoài ph n ư ng xe ch y; trư ng h p l ư ng h p ho c không có l ư ng thì ph i cho xe d ng, sát mép ư ng phía bên ph i theo chi u i c a mình; c) Trư ng h p trên ư ng ã xây d ng nơi d ng xe, xe ho c quy nh các i m d ng xe, xe thì ph i d ng, xe t i các v trí ó; d) Sau khi xe, ch ư c r i kh i xe khi ã th c hi n các bi n pháp an toàn; n u xe chi m m t ph n ư ng xe ch y ph i t ngay bi n báo hi u nguy hi m phía trư c và phía sau xe ngư i i u khi n phương ti n khác bi t; ) Không m c a xe, c a xe m ho c bư c xu ng xe khi chưa b o m i u ki n an toàn; e) Khi d ng xe, không ư c t t máy và không ư c r i kh i v trí lái; g) Xe trên o n ư ng d c ph i ư c chèn bánh. 4. Ngư i i u khi n phương ti n không ư c d ng xe, xe t i các v trí sau ây: a) Bên trái ư ng m t chi u; b) Trên các o n ư ng cong và g n u d c t m nhìn b che khu t; c) Trên c u, g m c u vư t; d) Song song v i m t xe khác ang d ng, ; ) Trên ph n ư ng dành cho ngư i i b qua ư ng; e) Nơi ư ng giao nhau và trong ph m vi 5 mét tính t mép ư ng giao nhau; g) Nơi d ng c a xe buýt; h) Trư c c ng và trong ph m vi 5 mét hai bên c ng tr s cơ quan, t ch c; i) T i nơi ph n ư ng có b r ng ch cho m t làn xe; k) Trong ph m vi an toàn c a ư ng s t; l) Che khu t bi n báo hi u ư ng b . i u 19. D ng xe, xe trên ư ng ph Ngư i i u khi n phương ti n khi d ng xe, xe trên ư ng ph ph i tuân theo quy nh t i i u 18 c a Lu t này và các quy nh sau ây: 1. Ph i cho xe d ng, sát theo l ư ng, hè ph phía bên ph i theo chi u i c a mình; bánh xe g n nh t không ư c cách xa l ư ng, hè ph quá 0,25 mét và không
 13. gây c n tr , nguy hi m cho giao thông. Trư ng h p ư ng ph h p, ph i d ng xe, xe v trí cách xe ô tô ang bên kia ư ng t i thi u 20 mét. 2. Không ư c d ng xe, xe trên ư ng xe i n, trên mi ng c ng thoát nư c, mi ng h m c a ư ng i n tho i, i n cao th , ch dành riêng cho xe ch a cháy l y nư c. Không ư c phương ti n giao thông lòng ư ng, hè ph trái quy nh. i u 20. X p hàng hóa trên phương ti n giao thông ư ng b 1. Hàng hóa x p trên xe ph i g n gàng, ch ng bu c ch c ch n, không rơi vãi d c ư ng, không kéo lê hàng hóa trên m t ư ng và không c n tr vi c i u khi n xe. 2. Khi x p hàng hóa vư t phía trư c và phía sau xe thì ban ngày ph i có c báo hi u màu , ban êm ho c khi tr i t i ph i có èn báo hi u. 3. B trư ng B Giao thông v n t i quy nh c th vi c x p hàng hóa trên phương ti n giao thông ư ng b . i u 21. Trư ng h p ch ngư i trên xe ô tô ch hàng 1. Ch ư c ch ngư i trên xe ô tô ch hàng trong các trư ng h p sau ây: a) Ch ngư i i làm nhi m v phòng, ch ng thiên tai ho c th c hi n nhi m v khNn c p; ch cán b , chi n sĩ c a l c lư ng vũ trang nhân dân i làm nhi m v ; ch ngư i b n n i c p c u; b) Ch công nhân duy tu, b o dư ng ư ng b ; ch ngư i i th c hành lái xe trên xe t p lái; ch ngư i di u hành theo oàn; c) Gi i t a ngư i ra kh i khu v c nguy hi m ho c trong trư ng h p khNn c p khác theo quy nh c a pháp lu t. 2. Xe ô tô ch ngư i trong các trư ng h p quy nh t i kho n 1 i u này ph i có thùng c nh, b o m an toàn khi tham gia giao thông. i u 22. Quy n ưu tiên c a m t s lo i xe 1. Nh ng xe sau ây ư c quy n ưu tiên i trư c xe khác khi qua ư ng giao nhau t b t kỳ hư ng nào t i theo th t : a) Xe ch a cháy i làm nhi m v ; b) Xe quân s , xe công an i làm nhi m v khNn c p, oàn xe có xe c nh sát d n ư ng; c) Xe c u thương ang th c hi n nhi m v c p c u; d) Xe h ê, xe i làm nhi m v kh c ph c s c thiên tai, d ch b nh ho c xe i làm nhi m v trong tình tr ng khNn c p theo quy nh c a pháp lu t;
 14. ) oàn xe tang. 2. Xe quy nh t i các i m a, b, c và d kho n 1 i u này khi i làm nhi m v ph i có tín hi u còi, c , èn theo quy nh; không b h n ch t c ; ư c phép i vào ư ng ngư c chi u, các ư ng khác có th i ư c, k c khi có tín hi u èn và ch ph i tuân theo ch d n c a ngư i i u khi n giao thông. Chính ph quy nh c th tín hi u c a xe ư c quy n ưu tiên. 3. Khi có tín hi u c a xe ư c quy n ưu tiên, ngư i tham gia giao thông ph i nhanh chóng gi m t c , tránh ho c d ng l i sát l ư ng bên ph i như ng ư ng. Không ư c gây c n tr xe ư c quy n ưu tiên. i u 23. Qua phà, qua c u phao 1. Khi n b n phà, c u phao, các xe ph i x p hàng tr t t , úng nơi quy nh, không làm c n tr giao thông. 2. Khi xu ng phà, ang trên phà và khi lên b n, m i ngư i ph i xu ng xe, tr ngư i i u khi n xe cơ gi i, xe máy chuyên dùng, ngư i b nh, ngư i già y u và ngư i khuy t t t. 3. Xe cơ gi i, xe máy chuyên dùng ph i xu ng phà trư c, xe thô sơ, ngư i i b xu ng phà sau; khi lên b n, ngư i i b lên trư c, các phương ti n giao thông lên sau theo hư ng d n c a ngư i i u khi n giao thông. 4. Th t ưu tiên qua phà, qua c u phao quy nh như sau: a) Các xe ư c quy n ưu tiên quy nh t i kho n 1 i u 22 c a Lu t này; b) Xe ch thư báo; c) Xe ch th c phNm tươi s ng; d) Xe ch khách công c ng. Trong trư ng h p các xe cùng lo i ưu tiên n b n phà, c u phao thì xe nào n trư c ư c qua trư c. i u 24. Như ng ư ng t i nơi ư ng giao nhau Khi n g n ư ng giao nhau, ngư i i u khi n phương ti n ph i cho xe gi m t c và như ng ư ng theo quy nh sau ây: 1. T i nơi ư ng giao nhau không có báo hi u i theo vòng xuy n, ph i như ng ư ng cho xe i n t bên ph i; 2. T i nơi ư ng giao nhau có báo hi u i theo vòng xuy n, ph i như ng ư ng cho xe i bên trái;
 15. 3. T i nơi ư ng giao nhau gi a ư ng không ưu tiên và ư ng ưu tiên ho c gi a ư ng nhánh và ư ng chính thì xe i t ư ng không ưu tiên ho c ư ng nhánh ph i như ng ư ng cho xe i trên ư ng ưu tiên ho c ư ng chính t b t kỳ hư ng nào t i. i u 25. i trên o n ư ng b giao nhau cùng m c v i ư ng s t, c u ư ng b i chung v i ư ng s t 1. Trên o n ư ng b giao nhau cùng m c v i ư ng s t, c u ư ng b i chung v i ư ng s t, phương ti n giao thông ư ng s t ư c quy n ưu tiên i trư c. 2. T i nơi ư ng b giao nhau cùng m c v i ư ng s t có èn tín hi u, rào ch n và chuông báo hi u, khi èn tín hi u m u ã b t sáng, có ti ng chuông báo hi u, rào ch n ang d ch chuy n ho c ã óng, ngư i tham gia giao thông ư ng b ph i d ng l i phía ph n ư ng c a mình và cách rào ch n m t kho ng cách an toàn; khi èn tín hi u ã t t, rào ch n m h t, ti ng chuông báo hi u ng ng m i ư c i qua. 3. T i nơi ư ng b giao nhau cùng m c v i ư ng s t ch có èn tín hi u ho c chuông báo hi u, khi èn tín hi u m u ã b t sáng ho c có ti ng chuông báo hi u, ngư i tham gia giao thông ư ng b ph i d ng ngay l i và gi kho ng cách t i thi u 5 mét tính t ray g n nh t; khi èn tín hi u ã t t ho c ti ng chuông báo hi u ng ng m i ư c i qua. 4. T i nơi ư ng b giao nhau cùng m c v i ư ng s t không có èn tín hi u, rào ch n và chuông báo hi u, ngư i tham gia giao thông ư ng b ph i quan sát c hai phía, khi th y ch c ch n không có phương ti n ư ng s t ang i t i m i ư c i qua, n u th y có phương ti n ư ng s t ang i t i thì ph i d ng l i và gi kho ng cách t i thi u 5 mét tính t ray g n nh t và ch khi phương ti n ư ng s t ã i qua m i ư c i. 5. Khi phương ti n tham gia giao thông ư ng b b hư h ng t i nơi ư ng b giao nhau cùng m c v i ư ng s t ho c trong ph m vi an toàn ư ng s t thì ngư i i u khi n phương ti n ph i b ng m i cách nhanh nh t t báo hi u trên ư ng s t cách t i thi u 500 mét v hai phía báo cho ngư i i u khi n phương ti n ư ng s t và tìm cách báo cho ngư i qu n lý ư ng s t, nhà ga nơi g n nh t, ng th i ph i b ng m i bi n pháp nhanh chóng ưa phương ti n ra kh i ph m vi an toàn ư ng s t. 6. Nh ng ngư i có m t t i nơi phương ti n tham gia giao thông ư ng b b hư h ng trên o n ư ng b giao nhau cùng m c v i ư ng s t có trách nhi m giúp ngư i i u khi n phương ti n ưa phương ti n ra kh i ph m vi an toàn ư ng s t. i u 26. Giao thông trên ư ng cao t c 1. Ngư i lái xe, ngư i i u khi n xe máy chuyên dùng trên ư ng cao t c ngoài vi c tuân th các quy t c giao thông quy nh t i Lu t này còn ph i th c hi n các quy nh sau ây: a) Khi vào ư ng cao t c ph i có tín hi u xin vào và ph i như ng ư ng cho xe ang ch y trên ư ng, khi th y an toàn m i cho xe nh p vào dòng xe làn ư ng sát mép
 16. ngoài, n u có làn ư ng tăng t c thì ph i cho xe ch y trên làn ư ng ó trư c khi vào làn ư ng c a ư ng cao t c; b) Khi ra kh i ư ng cao t c ph i th c hi n chuy n d n sang làn ư ng phía bên ph i, n u có làn ư ng gi m t c thì ph i cho xe ch y trên làn ư ng ó trư c khi r i kh i ư ng cao t c; c) Không ư c cho xe ch y làn d ng xe khNn c p và ph n l ư ng; d) Không ư c cho xe ch y quá t c t i a và dư i t c t i thi u ghi trên bi n báo hi u, sơn k trên m t ư ng. 2. Ngư i lái xe, ngư i i u khi n xe máy chuyên dùng ph i cho xe ch y cách nhau m t kho ng cách an toàn ghi trên bi n báo hi u. 3. Ch ư c d ng xe, xe nơi quy nh; trư ng h p bu c ph i d ng xe, xe không úng nơi quy nh thì ngư i lái xe ph i ưa xe ra kh i ph n ư ng xe ch y, n u không th ư c thì ph i báo hi u ngư i lái xe khác bi t. 4. Ngư i i b , xe thô sơ, xe g n máy, xe mô tô và máy kéo; xe máy chuyên dùng có t c thi t k nh hơn 70 km/h không ư c i vào ư ng cao t c, tr ngư i, phương ti n, thi t b ph c v vi c qu n lý, b o trì ư ng cao t c. i u 27. Giao thông trong h m ư ng b Ngư i i u khi n phương ti n trong h m ư ng b ngoài vi c tuân th các quy t c giao thông quy nh t i Lu t này còn ph i th c hi n các quy nh sau ây: 1. Xe cơ gi i, xe máy chuyên dùng ph i b t èn; xe thô sơ ph i b t èn ho c có v t phát sáng báo hi u; 2. Ch ư c d ng xe, xe nơi quy nh. i u 28. T i tr ng và kh gi i h n c a ư ng b 1. Ngư i i u khi n phương ti n ph i tuân th các quy nh v t i tr ng, kh gi i h n c a ư ng b và ch u s ki m tra c a cơ quan có thNm quy n. 2. Trư ng h p c bi t, xe quá t i tr ng, quá kh gi i h n c a ư ng b , xe bánh xích gây hư h i m t ư ng có th ư c lưu hành trên ư ng nhưng ph i ư c cơ quan qu n lý ư ng b có thNm quy n c p gi y phép và ph i th c hi n các bi n pháp b t bu c b o v ư ng b , b o m an toàn giao thông. 3. B trư ng B Giao thông v n t i quy nh v t i tr ng, kh gi i h n c a ư ng b và công b v t i tr ng, kh gi i h n c a qu c l ; quy nh vi c c p gi y phép lưu hành cho xe quá t i tr ng, quá kh gi i h n c a ư ng b , xe bánh xích gây hư h i m t ư ng. 4. Ch t ch U ban nhân dân c p t nh công b v t i tr ng, kh gi i h n c a ư ng b do a phương qu n lý.
 17. i u 29. Xe kéo xe và xe kéo rơ moóc 1. M t xe ô tô ch ư c kéo theo m t xe ô tô ho c xe máy chuyên dùng khác khi xe này không t ch y ư c và ph i b o m các quy nh sau ây: a) Xe ư c kéo ph i có ngư i i u khi n và h th ng lái c a xe ó ph i còn hi u l c; b) Vi c n i xe kéo v i xe ư c kéo ph i b o m ch c ch n, an toàn; trư ng h p h th ng hãm c a xe ư c kéo không còn hi u l c thì xe kéo nhau ph i n i b ng thanh n i c ng; c) Phía trư c c a xe kéo và phía sau c a xe ư c kéo ph i có bi n báo hi u. 2. Xe kéo rơ moóc ph i có t ng tr ng lư ng l n hơn t ng tr ng lư ng c a rơ moóc ho c ph i có h th ng hãm có hi u l c cho rơ moóc. 3. Không ư c th c hi n các hành vi sau ây: a) Xe kéo rơ moóc, xe kéo sơ mi rơ moóc kéo thêm rơ moóc ho c xe khác; b) Ch ngư i trên xe ư c kéo; c) Kéo theo xe thô sơ, xe g n máy, xe mô tô. i u 30. Ngư i i u khi n, ngư i ng i trên xe mô tô, xe g n máy 1. Ngư i i u khi n xe mô tô hai bánh, xe g n máy ch ư c ch m t ngư i, tr nh ng trư ng h p sau thì ư c ch t i a hai ngư i: a) Ch ngư i b nh i c p c u; b) Áp gi i ngư i có hành vi vi ph m pháp lu t; c) Tr em dư i 14 tu i. 2. Ngư i i u khi n, ngư i ng i trên xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe g n máy ph i i mũ b o hi m có cài quai úng quy cách. 3. Ngư i i u khi n xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe g n máy không ư c th c hi n các hành vi sau ây: a) i xe dàn hàng ngang; b) i xe vào ph n ư ng dành cho ngư i i b và phương ti n khác; c) S d ng ô, i n tho i di ng, thi t b âm thanh, tr thi t b tr thính; d) S d ng xe kéo, Ny xe khác, v t khác, mang, vác và ch v t c ng k nh;
 18. ) Buông c hai tay ho c i xe b ng m t bánh i v i xe hai bánh, b ng hai bánh i v i xe ba bánh; e) Hành vi khác gây m t tr t t , an toàn giao thông. 4. Ngư i ng i trên xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe g n máy khi tham gia giao thông không ư c th c hi n các hành vi sau ây: a) Mang, vác v t c ng k nh; b) S d ng ô; c) Bám, kéo ho c Ny các phương ti n khác; d) ng trên yên, giá èo hàng ho c ng i trên tay lái; ) Hành vi khác gây m t tr t t , an toàn giao thông. i u 31. Ngư i i u khi n, ngư i ng i trên xe p, ngư i i u khi n xe thô sơ khác 1. Ngư i i u khi n xe p ch ư c ch m t ngư i, tr trư ng h p ch thêm m t tr em dư i 7 tu i thì ư c ch t i a hai ngư i. Ngư i i u khi n xe p ph i th c hi n quy nh t i kho n 3 i u 30 c a Lu t này; ngư i ng i trên xe p khi tham gia giao thông ph i th c hi n quy nh t i kho n 4 i u 30 c a Lu t này. 2. Ngư i i u khi n, ngư i ng i trên xe p máy ph i i mũ b o hi m có cài quai úng quy cách. 3. Ngư i i u khi n xe thô sơ khác ph i cho xe i hàng m t, nơi có ph n ư ng dành cho xe thô sơ thì ph i i úng ph n ư ng quy nh; khi i ban êm ph i có báo hi u phía trư c và phía sau xe. Ngư i i u khi n xe súc v t kéo ph i có bi n pháp b o m v sinh trên ư ng. 4. Hàng hóa x p trên xe thô sơ ph i b o m an toàn, không gây c n tr giao thông và che khu t t m nhìn c a ngư i i u khi n. i u 32. Ngư i i b 1. Ngư i i b ph i i trên hè ph , l ư ng; trư ng h p ư ng không có hè ph , l ư ng thì ngư i i b ph i i sát mép ư ng. 2. Ngư i i b ch ư c qua ư ng nh ng nơi có èn tín hi u, có v ch k ư ng ho c có c u vư t, h m dành cho ngư i i b và ph i tuân th tín hi u ch d n. 3. Trư ng h p không có èn tín hi u, không có v ch k ư ng, c u vư t, h m dành cho ngư i i b thì ngư i i b ph i quan sát các xe ang i t i, ch qua ư ng khi b o m an toàn và ch u trách nhi m b o m an toàn khi qua ư ng.
 19. 4. Ngư i i b không ư c vư t qua d i phân cách, không u bám vào phương ti n giao thông ang ch y; khi mang vác v t c ng k nh ph i b o m an toàn và không gây tr ng i cho ngư i và phương ti n tham gia giao thông ư ng b . 5. Tr em dư i 7 tu i khi i qua ư ng ô th , ư ng thư ng xuyên có xe cơ gi i qua l i ph i có ngư i l n d t; m i ngư i có trách nhi m giúp tr em dư i 7 tu i khi i qua ư ng. i u 33. Ngư i khuy t t t, ngư i già y u tham gia giao thông 1. Ngư i khuy t t t s d ng xe lăn không có ng cơ ư c i trên hè ph và nơi có v ch k ư ng dành cho ngư i i b . 2. Ngư i khi m th khi i trên ư ng b ph i có ngư i d t ho c có công c báo hi u cho ngư i khác nh n bi t ó là ngư i khi m th . 3. M i ngư i có trách nhi m giúp ngư i khuy t t t, ngư i già y u khi i qua ư ng. i u 34. Ngư i d n d t súc v t i trên ư ng b 1. Ngư i d n d t súc v t i trên ư ng b ph i cho súc v t i sát mép ư ng và b o m v sinh trên ư ng; trư ng h p c n cho súc v t i ngang qua ư ng thì ph i quan sát và ch ư c i qua ư ng khi có i u ki n an toàn. 2. Không ư c d n d t súc v t i vào ph n ư ng dành cho xe cơ gi i. i u 35. Các ho t ng khác trên ư ng b 1. T ch c ho t ng văn hóa, th thao, di u hành, l h i trên ư ng b th c hi n theo quy nh sau ây: a) Cơ quan, t ch c có nhu c u s d ng ư ng b ti n hành ho t ng văn hóa, th thao, di u hành, l h i ph i ư c cơ quan qu n lý ư ng b có thNm quy n th ng nh t b ng văn b n v phương án b o m giao thông trư c khi xin phép t ch c các ho t ng trên theo quy nh c a pháp lu t; b) Trư ng h p c n h n ch giao thông ho c c m ư ng thì cơ quan qu n lý ư ng b ph i ra thông báo phương án phân lu ng giao thông; cơ quan, t ch c có nhu c u s d ng ư ng b quy nh t i i m a kho n 1 i u này ph i th c hi n vi c ăng t i thông báo trên các phương ti n thông tin i chúng và th c hi n các bi n pháp b o m tr t t , an toàn cho ngư i và phương ti n tham gia giao thông ư ng b ; c) y ban nhân dân nơi t ch c ho t ng văn hóa, th thao, di u hành, l h i có trách nhi m ch o cơ quan ch c năng c a a phương t ch c vi c phân lu ng, b o m giao thông t i khu v c di n ra ho t ng văn hóa, th thao, di u hành, l h i. 2. Không ư c th c hi n các hành vi sau ây: a) H p ch , mua, bán hàng hóa trên ư ng b ;
 20. b) T t p ông ngư i trái phép trên ư ng b ; c) Th rông súc v t trên ư ng b ; d) Phơi thóc, lúa, rơm r , nông s n ho c v t khác trên ư ng b ; ) t bi n qu ng cáo trên t c a ư ng b ; e) L p t bi n hi u, bi n qu ng cáo ho c thi t b khác làm gi m s chú ý, gây nh m l n n i dung bi n báo hi u ho c gây c n tr ngư i tham gia giao thông; g) Che khu t bi n báo hi u, èn tín hi u giao thông; h) S d ng bàn trư t, pa-tanh, các thi t b tương t trên ph n ư ng xe ch y; i) Hành vi khác gây c n tr giao thông. i u 36. S d ng ư ng ph và các ho t ng khác trên ư ng ph 1. Lòng ư ng và hè ph ch ư c s d ng cho m c ích giao thông. 2. Các ho t ng khác trên ư ng ph ph i th c hi n theo quy nh t i kho n 1 i u 35 c a Lu t này, trư ng h p c bi t, vi c s d ng t m th i m t ph n lòng ư ng, hè ph vào m c ích khác do y ban nhân dân c p t nh quy nh nhưng không ư c làm nh hư ng n tr t t , an toàn giao thông. 3. Không ư c th c hi n các hành vi sau ây: a) Các hành vi quy nh t i kho n 2 i u 35 c a Lu t này; b) rác ho c ph th i không úng nơi quy nh; c) Xây, t b c, b trái phép trên ư ng. i u 37. T ch c giao thông và i u khi n giao thông 1. T ch c giao thông g m các n i dung sau ây: a) Phân làn, phân lu ng, phân tuy n và quy nh th i gian i l i cho ngư i và phương ti n tham gia giao thông ư ng b ; b) Quy nh các o n ư ng c m i, ư ng i m t chi u, nơi c m d ng, c m ,c m quay u xe; l p t báo hi u ư ng b ; c) Thông báo khi có s thay i v vi c phân lu ng, phân tuy n, th i gian i l i t m th i ho c lâu dài; th c hi n các bi n pháp ng c u khi có s c x y ra và các bi n pháp khác v i l i trên ư ng b b o m giao thông thông su t, an toàn. 2. Trách nhi m t ch c giao thông quy nh như sau:
Đồng bộ tài khoản