intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Luật 38/2009/QH12

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
186
lượt xem
45
download

Luật 38/2009/QH12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật số 38/2009/QH12 do Quốc hội ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luật 38/2009/QH12

 1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ c l p - T do - H nh phúc -------- Lu t s : 38/2009/QH12 LU T S A I, B SUNG M T S I U C A CÁC LU T LIÊN QUAN N U TƯ XÂY D NG CƠ B N Căn c Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung m t s i u theo Ngh quy t s 51/2001/QH10; Qu c h i ban hành Lu t s a i, b sung m t s i u liên quan n u tư xây d ng cơ b n c a Lu t xây d ng s 16/2003/QH11, Lu t u th u s 61/2005/QH11, Lu t doanh nghi p s 60/2005/QH11, Lu t t ai s 13/2003/QH11 và Lu t nhà s 56/2005/QH11. i u 1. S a i, b sung m t s i u c a Lu t xây d ng. 1. i u 7 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 7. Năng l c ho t ng xây d ng, năng l c hành ngh xây d ng 1. T ch c, cá nhân có i u ki n v năng l c ho t ng xây d ng, hành ngh xây d ng ư c tham gia các ho t ng sau: a) Tư v n thi t k quy ho ch xây d ng, l p và thNm nh d án u tư, thi t k xây d ng, nh giá xây d ng, giám sát thi công và qu n lý d án u tư xây d ng công trình; b) Kh o sát xây d ng công trình; c) Thi công xây d ng công trình; d) Thí nghi m chuyên ngành xây d ng; ) Ki m nh ch t lư ng công trình xây d ng; e) Ch ng nh n i u ki n b o m an toàn ch u l c công trình xây d ng và ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng. 2. Cá nhân tham gia ho t ng xây d ng ph i có năng l c hành ngh xây d ng ư c xác nh theo c p b c trên cơ s trình chuyên môn do m t t ch c chuyên môn ào t o xác nh n, kinh nghi m, o c ngh nghi p, tr trư ng h p c bi t do Chính ph quy nh.
 2. Cá nhân ho t ng tư v n thi t k quy ho ch xây d ng, thi t k xây d ng, giám sát thi công, kh o sát xây d ng công trình ph i có ch ng ch hành ngh phù h p và ph i ch u trách nhi m cá nhân v công vi c c a mình. 3. T ch c ho t ng xây d ng ph i có năng l c ho t ng xây d ng ư c xác nh theo c p b c trên cơ s năng l c hành ngh xây d ng c a các cá nhân trong t ch c, kinh nghi m ho t ng xây d ng, kh năng tài chính, thi t b và năng l c qu n lý c a t ch c. 4. T ch c, cá nhân nư c ngoài ho t ng xây d ng trên lãnh th C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ph i có năng l c quy nh t i kho n 2 và kho n 3 i u này và ư c cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n c p gi y phép ho t ng. 5. Chính ph quy nh c th v năng l c ho t ng xây d ng c a t ch c, năng l c hành ngh xây d ng c a cá nhân và vi c c p ch ng ch hành ngh xây d ng cho cá nhân.” 2. i u 40 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 40. i u ch nh d án u tư xây d ng công trình có s d ng 30% v n nhà nư c tr lên 1. D án u tư xây d ng công trình có s d ng 30% v n nhà nư c tr lên ư c i u ch nh khi có m t trong các trư ng h p sau ây: a) Do nh hư ng c a ng t, bão, lũ, l t, sóng th n, h a ho n, ch h a ho c s ki n b t kh kháng khác; b) Xu t hi n các y u t em l i hi u qu cao hơn cho d án; c) Khi quy ho ch xây d ng thay i tr c ti p nh hư ng n a i m, quy mô, m c tiêu c a d án; d) Các trư ng h p khác theo quy nh c a Chính ph . 2. Khi vi c i u ch nh d án làm thay i a i m, quy mô, m c tiêu d án, vư t t ng m c u tư ã ư c phê duy t thì ch u tư ph i báo cáo ngư i quy t nh u tư quy t nh; trư ng h p i u ch nh d án không làm thay i a i m, quy mô, m c tiêu d án, không vư t t ng m c u tư thì ch u tư ư c t quy t nh. 3. N i dung i u ch nh d án ph i ư c thNm nh trư c khi quy t nh.” 3. B sung i u 40a vào sau i u 40 như sau: “ i u 40a. Giám sát, ánh giá d án u tư xây d ng công trình 1. D án u tư xây d ng công trình ph i ư c giám sát, ánh giá phù h p v i t ng lo i ngu n v n:
 3. a) i v i d án s d ng 30% v n nhà nư c tr lên, cơ quan nhà nư c có thNm quy n th c hi n giám sát, ánh giá toàn b quá trình u tư theo n i dung và các ch tiêu ã ư c phê duy t; b) i v i d án s d ng ngu n v n khác, cơ quan nhà nư c có thNm quy n th c hi n giám sát, ánh giá v m c tiêu, s phù h p v i các quy ho ch liên quan, vi c s d ng t, ti n u tư và b o v môi trư ng. 2. Chính ph quy nh c th n i dung giám sát, ánh giá và vi c t ch c th c hi n giám sát, ánh giá d án u tư xây d ng công trình .” 4. i u 43 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 43. Qu n lý chi phí d án u tư xây d ng công trình 1. Qu n lý chi phí d án u tư xây d ng công trình ph i b o m m c tiêu u tư và hi u qu d án, phù h p v i ngu n v n s d ng và giai o n u tư. 2. Nhà nư c th c hi n qu n lý chi phí d án u tư xây d ng công trình, hư ng d n phương pháp l p và qu n lý chi phí d án u tư xây d ng công trình; cơ quan qu n lý nhà nư c v xây d ng công b nh m c, ch tiêu kinh t - k thu t và các thông tin liên quan ch u tư tham kh o xác nh chi phí u tư. 3. Ch u tư xây d ng công trình ch u trách nhi m qu n lý chi phí d án u tư xây d ng công trình t giai o n chuNn b u tư n khi công trình ư c ưa vào khai thác, s d ng. Ch u tư ư c thuê t ch c, cá nhân tư v n th c hi n vi c l p, thNm tra và ki m soát chi phí d án u tư xây d ng công trình phù h p v i ngu n v n s d ng, i u ki n c th c a công trình xây d ng.” 5. i u 54 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 54. Các bư c thi t k xây d ng công trình 1. Thi t k xây d ng công trình g m thi t k cơ s , thi t k k thu t, thi t k b n v thi công và các bư c thi t k khác theo thông l qu c t . Thi t k cơ s ư c l p trong giai o n l p d án u tư xây d ng công trình; các bư c thi t k ti p theo ư c l p trong giai o n tri n khai th c hi n d án u tư xây d ng công trình. 2. Tùy theo quy mô, tính ch t và m c ph c t p c a công trình c th , thi t k xây d ng công trình có th th c hi n theo nhi u bư c. Ngư i quy t nh u tư quy t nh các bư c thi t k khi phê duy t d án. 3. Chính ph quy nh c th các bư c thi t k i v i t ng lo i công trình.” 6. i u 55 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 55. Thi tuy n, tuy n ch n thi t k ki n trúc công trình xây d ng
 4. 1. Công trình công c ng có quy mô l n, có yêu c u ki n trúc c thù ph i ư c t ch c thi tuy n ho c tuy n ch n thi t k ki n trúc công trình; ngư i quy t nh u tư quy t nh vi c thi tuy n ho c tuy n ch n thi t k ki n trúc công trình; i v i công trình khác thì vi c thi tuy n ho c tuy n ch n thi t k ki n trúc công trình do ch u tư quy t nh. 2. Chi phí thi tuy n, tuy n ch n thi t k ki n trúc công trình ư c tính vào t ng m c u tư c a công trình xây d ng. 3. Tác gi c a thi t k ki n trúc công trình trúng tuy n ho c ư c tuy n ch n ư c b o h quy n tác gi , ư c ưu tiên l a ch n l p d án u tư xây d ng công trình và thi t k xây d ng khi có i u ki n năng l c theo quy nh. 4. Chính ph quy nh c th vi c thi tuy n, tuy n ch n thi t k ki n trúc công trình xây d ng.” 7. i u 59 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 59. ThNm nh, phê duy t thi t k xây d ng công trình 1. Thi t k xây d ng ph i ư c thNm nh và phê duy t. Ngư i thNm nh, phê duy t thi t k ch u trách nhi m trư c pháp lu t v k t qu thNm nh, phê duy t c a mình. 2. Ngư i quy t nh u tư t ch u trách nhi m v vi c thNm nh thi t k cơ s và các n i dung khác c a d án khi thNm nh d án u tư xây d ng công trình phê duy t d án; trong trư ng h p c n thi t, ngư i quy t nh u tư g i h sơ l y ý ki n các cơ quan liên quan v thi t k cơ s . Trong n i dung phê duy t d án ph i xác nh rõ các gi i pháp thi t k cơ s c n tuân th và các gi i pháp thi t k cơ s cho phép ch u tư ư c thay i trong các bư c thi t k ti p theo. 3. Ch u tư t ch c thNm nh, phê duy t các bư c thi t k ti p theo phù h p v i thi t k cơ s ã ư c duy t. 4. Chính ph quy nh c th n i dung thNm nh, phê duy t thi t k xây d ng công trình.” i u 2. S a i, b sung m t s i u c a Lu t u th u. 1. Kho n 30 và kho n 39 i u 4 ư c s a i, b sung như sau: “30. Giá ánh giá là giá ư c xác nh trên cùng m t m t b ng v các y u t k thu t, tài chính, thương m i và ư c dùng so sánh, x p h ng h sơ d th u i v i gói th u mua s m hàng hóa, xây l p ho c gói th u EPC. Giá ánh giá bao g m giá d th u do nhà th u xu t th c hi n gói th u sau khi ã s a l i và hi u ch nh sai l ch, c ng v i các chi phí c n thi t v n hành, b o dư ng và các chi phí khác liên quan n ti n , ch t lư ng, ngu n g c c a hàng hóa ho c công trình thu c gói th u trong su t th i gian s d ng.”
 5. “39. ThNm nh u th u là vi c ki m tra, ánh giá c a cơ quan, t ch c có ch c năng thNm nh k ho ch u th u, h sơ m i th u và k t qu l a ch n nhà th u làm cơ s cho ngư i có thNm quy n ho c ch u tư xem xét, quy t nh theo quy nh c a Lu t này. Vi c thNm nh k t qu l a ch n nhà th u không ph i là ánh giá l i h sơ d th u.” 2. i u 11 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 11. B o m c nh tranh trong u th u 1. Nhà th u khi tham gia u th u các gói th u thu c d án quy nh t i i u 1 c a Lu t này ph i b o m các yêu c u sau ây v tính c nh tranh: a) Nhà th u tham gia u th u ph i c l p v t ch c, không cùng ph thu c vào m t cơ quan qu n lý và c l p v tài chính v i nhà th u tư v n l p h sơ m i th u, ánh giá h sơ d th u; b) Nhà th u tư v n giám sát th c hi n h p ng ph i c l p v t ch c, không cùng ph thu c vào m t cơ quan qu n lý và c l p v tài chính v i nhà th u th c hi n h p ng; c) Nhà th u tham gia u th u các gói th u thu c d án ph i c l p v t ch c, không cùng ph thu c vào m t cơ quan qu n lý và c l p v tài chính v i ch u tư d án. 2. Chính ph quy nh c th v b o m c nh tranh trong u th u.” 3. B sung kho n 18 và kho n 19 vào i u 12 như sau: “18. Bên m i th u không bán h sơ m i th u cho nhà th u theo th i gian ư c xác nh t i thông báo m i th u, thư m i th u. 19. S d ng lao ng nư c ngoài khi lao ng trong nư c có kh năng th c hi n và áp ng yêu c u th c hi n gói th u.” 4. i m c, i m kho n 1 và kho n 3 i u 20 ư c s a i, b sung như sau: “1. Ch nh th u ư c áp d ng trong các trư ng h p sau ây: c) Gói th u mang tính ch t bí m t qu c gia; gói th u thu c d án c p bách vì l i ích qu c gia; ) Gói th u có giá tr trong h n m c ư c ch nh th u ho c do yêu c u c bi t khác theo quy nh c a Chính ph .” “3. Trư c khi th c hi n ch nh th u i v i các gói th u quy nh t i các i m b, c, d và kho n 1 i u này, d toán i v i gói th u ph i ư c phê duy t theo quy nh c a pháp lu t; i v i gói th u quy nh t i i m còn ph i b o m vi c ch nh th u hi u qu hơn u th u.”
 6. 5. Kho n 1 và kho n 3 i u 29 ư c s a i, b sung như sau: “1. Phương pháp ánh giá h sơ d th u ph i ư c th hi n thông qua tiêu chuNn ánh giá trong h sơ m i th u. Tiêu chuNn ánh giá h sơ d th u g m tiêu chuNn ánh giá v năng l c, kinh nghi m trong trư ng h p không áp d ng sơ tuy n; tiêu chuNn ánh giá v k thu t; tiêu chuNn ánh giá t ng h p i v i gói th u d ch v tư v n ho c các n i dung xác nh giá ánh giá trên cùng m t m t b ng v k thu t, tài chính, thương m i so sánh, x p h ng các h sơ d th u i v i gói th u mua s m hàng hóa, xây l p, gói th u EPC.” “3. i v i gói th u mua s m hàng hoá, xây l p, gói th u EPC thì s d ng phương pháp ch m i m ho c phương pháp ánh giá theo tiêu chí “ t”, “không t” ánh giá v k thu t; khi xây d ng tiêu chuNn ánh giá v k thu t là thang i m, ph i xác nh m c yêu c u t i thi u v k thu t, b o m không ư c quy nh th p hơn 70% t ng s i m v k thu t; trư ng h p yêu c u v k thu t cao thì m c yêu c u t i thi u không ư c quy nh th p hơn 80%; i v i các h sơ d th u ã vư t qua ánh giá v k thu t thì căn c vào giá ánh giá trên cùng m t m t b ng v k thu t, tài chính, thương m i so sánh, x p h ng. H sơ d th u c a nhà th u có giá ánh giá th p nh t trên cùng m t m t b ng ư c x p th nh t. Chính ph quy nh c th v ánh giá h sơ d th u.” 6. Kho n 5 i u 31 ư c s a i, b sung như sau: “5. Th i gian ánh giá h sơ d th u t i a là b n mươi lăm ngày i v i u th u trong nư c, sáu mươi ngày i v i u th u qu c t , k t ngày m th u n ngày bên m i th u trình ch u tư phê duy t k t qu u th u.” 7. i m a kho n 1 i u 32 ư c s a i, b sung như sau: “a) Căn c tính ch t, quy mô c a gói th u, vi c sơ tuy n nhà th u ư c th c hi n trư c khi t ch c u th u r ng rãi nh m ch n ư c các nhà th u có năng l c và kinh nghi m theo yêu c u c a gói th u m i tham gia u th u.” 8. Kho n 2 i u 33 ư c s a i, b sung như sau: “2. Ti p nh n và qu n lý h sơ d th u H sơ d th u n p theo yêu c u c a h sơ m i th u ph i ư c bên m i th u ti p nh n và qu n lý theo ch qu n lý h sơ “M t”. H sơ d th u n p sau th i i m óng th u là không h p l và b lo i.” 9. i m b kho n 2 i u 35 ư c s a i, b sung như sau: “b) i v i gói th u mua s m hàng hóa, xây l p, gói th u EPC thì xác nh giá ánh giá trên cùng m t m t b ng v k thu t, tài chính, thương m i so sánh, x p h ng các h sơ d th u; i v i gói th u d ch v tư v n thì ánh giá t ng h p so sánh, x p h ng các h sơ d th u; riêng gói th u d ch v tư v n có yêu c u v k thu t cao thì xem xét xu t v tài chính i v i nhà th u x p th nh t v k thu t.”
 7. 10. Kho n 4 i u 38 ư c s a i, b sung như sau: “4. Có giá ánh giá th p nh t trên cùng m t m t b ng;” 11. i u 39 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 39. Trình duy t và thNm nh k t qu u th u 1. Bên m i th u ph i l p báo cáo v k t qu u th u trình ch u tư xem xét, quy t nh và g i n cơ quan, t ch c có trách nhi m thNm nh. 2. Cơ quan, t ch c thNm nh có trách nhi m l p báo cáo thNm nh k t qu u th u trên cơ s báo cáo c a bên m i th u trình ch u tư xem xét, quy t nh.” 12. Kho n 1 i u 40 ư c s a i, b sung như sau: “1. Ch u tư có trách nhi m xem xét, phê duy t k t qu u th u trên cơ s báo cáo v k t qu u th u và báo cáo thNm nh k t qu u th u.” 13. Kho n 1 i u 41 ư c s a i, b sung như sau: “1. Vi c thông báo k t qu u th u ư c th c hi n ngay sau khi có quy t nh phê duy t k t qu u th u c a ch u tư.” 14. Kho n 3 i u 42 ư c s a i, b sung như sau: “3. Trư ng h p vi c thương th o, hoàn thi n h p ng không thành thì ch u tư xem xét, l a ch n nhà th u x p h ng ti p theo; trư ng h p các nhà th u x p h ng ti p theo cũng không áp ng yêu c u thì xem xét x lý tình hu ng theo quy nh.” 15. Kho n 2 i u 43 ư c s a i, b sung như sau: “2. Căn c vào quy t nh c a ch u tư, bên m i th u có trách nhi m thông báo n các nhà th u tham gia u th u v vi c h y u th u.” 16. i u 46 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 46. Nguyên t c xây d ng h p ng 1. H p ng ph i phù h p v i quy nh c a Lu t này và các quy nh c a pháp lu t có liên quan. 2. Trư ng h p là nhà th u liên danh, trong h p ng ký v i ch u tư ph i có ch ký c a t t c các thành viên tham gia liên danh. 3. Giá h p ng không ư c vư t giá trúng th u.” 17. Kho n 2 và kho n 3 i u 57 ư c s a i, b sung như sau:
 8. “2. Vi c i u ch nh h p ng ch áp d ng trong th i gian th c hi n h p ng theo h p ng ã ký và ph i ư c ch u tư xem xét, quy t nh. Giá h p ng sau i u ch nh không d n n làm tăng t ng m c u tư ư c duy t, tr trư ng h p ư c ngư i có thNm quy n quy t nh u tư cho phép. 3. Trư ng h p có phát sinh h p lý nh ng công vi c ngoài quy nh trong h p ng mà không làm thay i m c tiêu u tư ho c t ng m c u tư thì ch u tư th a thu n v i nhà th u ã ký h p ng tính toán b sung các công vi c phát sinh và ký k t ph l c b sung h p ng; trư ng h p th a thu n không thành thì n i dung công vi c phát sinh ó hình thành m t gói th u m i và ti n hành l a ch n nhà th u theo quy nh c a Lu t này.” 18. i u 60 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 60. Trách nhi m c a ngư i có thNm quy n 1. Quy t nh hình th c l a ch n nhà th u, bao g m c hình th c ch nh th u theo quy nh t i kho n 1 i u 20 c a Lu t này. 2. Phê duy t k ho ch u th u. 3. Gi i quy t ki n ngh trong u th u. 4. X lý vi ph m pháp lu t v u th u theo quy nh t i i u 75 c a Lu t này và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. 5. Hu , ình ch cu c th u ho c không công nh n k t qu l a ch n nhà th u khi phát hi n có hành vi vi ph m pháp lu t v u th u ho c các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. 6. Ch u trách nhi m trư c pháp lu t v các quy t nh c a mình.” 19. B sung các kho n 13, 14 và 15 vào i u 61 như sau: “13. Phê duy t h sơ m i th u. 14. Phê duy t k t qu l a ch n nhà th u. 15. Quy t nh x lý tình hu ng trong u th u.” 20. i m c kho n 1 i u 70 ư c s a i, b sung như sau: “c) Ch u tư là ngư i quy t nh x lý tình hu ng trong u th u và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v quy t nh c a mình.” 21. i m a và i m c kho n 1 i u 75 ư c s a i, b sung như sau: “a) C nh cáo ư c áp d ng trong trư ng h p t ch c, cá nhân vi ph m các quy nh c a Lu t này, tr trư ng h p quy nh t i i u 12 c a Lu t này; nhà th u trúng th u nhưng c tình không ti n hành thương th o, hoàn thi n h p ng ho c ã thương
 9. th o, hoàn thi n h p ng nhưng không ký; nhà th u ã ký h p ng nhưng c tình không th c hi n m t ph n hay toàn b h p ng; nhà th u th c hi n gói th u d ch v tư v n, mua s m hàng hóa, xây l p ho c gói th u EPC không b o m ch t lư ng và ti n theo th a thu n trong h p ng;” “c) C m tham gia ho t ng u th u i v i t ch c, cá nhân vi ph m quy nh t i i u 12 c a Lu t này ho c có t ba hành vi vi ph m tr lên b c nh cáo theo quy nh t i i m a kho n này.” i u 3. S a i, b sung i m a kho n 2 i u 170 c a Lu t doanh nghi p như sau: “a) ăng ký l i và t ch c qu n lý, ho t ng theo quy nh c a Lu t này và pháp lu t có liên quan; vi c ăng ký l i ư c th c hi n trong th i h n năm năm, k t ngày Lu t này có hi u l c; ” i u 4. S a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai. 1. Kho n 20 i u 4 ư c s a i, b sung như sau: “20. Gi y ch ng nh n quy n s d ng t, quy n s h u nhà và tài s n khác g n li n v i t là gi y ch ng nh n do cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p cho ngư i có quy n s d ng t, quy n s h u nhà , quy n s h u tài s n khác g n li n v i t b o h quy n và l i ích h p pháp c a ngư i có quy n s d ng t, quy n s h u nhà , quy n s h u tài s n khác g n li n v i t.” 2. Kho n 1 i u 10 ư c s a i, b sung như sau: “1. Nhà nư c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t, quy n s h u nhà và tài s n khác g n li n v i t cho ngư i có quy n s d ng t, quy n s h u nhà , quy n s h u tài s n khác g n li n v i t.” 3. i u 48 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 48. Gi y ch ng nh n quy n s d ng t, quy n s h u nhà và tài s n khác g n li n v i t 1. Gi y ch ng nh n quy n s d ng t, quy n s h u nhà và tài s n khác g n li n v i t ư c c p cho ngư i có quy n s d ng t, quy n s h u nhà và quy n s h u tài s n khác g n li n v i t theo m t lo i th ng nh t trong c nư c do B Tài nguyên và Môi trư ng phát hành; i v i nhà , tài s n khác g n li n v i t thì cơ quan nhà nư c có thNm quy n ch xác nh n quy n s h u vào Gi y ch ng nh n quy n s d ng t, quy n s h u nhà và tài s n khác g n li n v i t quy nh t i kho n này khi có yêu c u c a ch s h u. 2. Gi y ch ng nh n quy n s d ng t, Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t , Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà , Gi y ch ng nh n quy n s h u công trình xây d ng ã ư c c p theo quy nh c a pháp lu t v t ai, pháp lu t v nhà , pháp lu t v xây d ng và pháp lu t v dân s trư c ngày 01 tháng 8 năm 2009 v n có giá tr pháp lý và không ph i i sang Gi y ch ng nh n quy n s
 10. d ng t, quy n s h u nhà và tài s n khác g n li n v i t theo quy nh c a Lu t này; trư ng h p ngư i ã ư c c p gi y ch ng nh n có nhu c u c p i thì ư c i sang lo i gi y m i theo quy nh c a Lu t này và không ph i n p l phí. Khi chuy n quy n s d ng t, quy n s h u nhà , tài s n khác g n li n v i t thì ngư i nh n quy n s d ng t, quy n s h u nhà , tài s n khác g n li n v i t ư c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t, quy n s h u nhà và tài s n khác g n li n v i t theo quy nh c a Lu t này. Trư ng h p chưa ư c c p m t trong các lo i gi y ch ng nh n quy nh t i kho n này thì th c hi n vi c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t, quy n s h u nhà và tài s n khác g n li n v i t theo quy nh c a Lu t này. 3. Chính ph quy nh v h sơ, trình t , th t c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t, quy n s h u nhà và tài s n khác g n li n v i t.” 4. B sung kho n 10 vào i u 49 như sau: “10. Các trư ng h p khác theo quy nh c a Chính ph .” 5. i u 52 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 52. ThNm quy n c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t, quy n s h u nhà và tài s n khác g n li n v i t 1. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t, quy n s h u nhà và tài s n khác g n li n v i t cho t ch c, cơ s tôn giáo, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài ư c giao t, cho thuê t th c hi n d án u tư; t ch c, cá nhân nư c ngoài. 2. U ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t, quy n s h u nhà và tài s n khác g n li n v i t cho h gia ình, cá nhân, c ng ng dân cư, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài s h u nhà g n li n v i quy n s d ng t . 3. Cơ quan có thNm quy n c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t, quy n s h u nhà và tài s n khác g n li n v i t quy nh t i kho n 1 i u này ư c y quy n cho cơ quan qu n lý tài nguyên và môi trư ng cùng c p. Chính ph quy nh c th i u ki n ư c y quy n c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, quy n s h u nhà và tài s n khác g n li n v i t. 4. Cơ quan qu n lý tài nguyên và môi trư ng c p t nh và c p huy n là u m i ti p nh n h sơ và th c hi n các th t c trình y ban nhân dân cùng c p quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t, quy n s h u nhà và tài s n khác g n li n v i t.” 6. Thay c m t “Gi y ch ng nh n quy n s d ng t” t i tên c a M c 5 Chương II, t i kho n 3 i u 4, các i u 6, 42, 43, 46, 47, 49, 50, 51, 90, 105, 106, 119, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 136, 144 và 146 c a Lu t t ai b ng c m t
 11. “Gi y ch ng nh n quy n s d ng t, quy n s h u nhà và tài s n khác g n li n v i t.” 7. Bãi b i u 123 c a Lu t t ai. i u 5. S a i, b sung m t s i u c a Lu t nhà . 1. S a i, b sung kho n 1 i u 132 như sau: “1. ã ư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, quy n s h u nhà và tài s n khác g n li n v i t theo quy nh c a pháp lu t.” 2. Thay c m t “Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà ” t i các i u 10, 21, 22, 36, 57, 78, 93, 95, 125, 139 và kho n 2 i u 66, i m b kho n 2 i u 106 c a Lu t nhà b ng c m t “Gi y ch ng nh n quy n s d ng t, quy n s h u nhà và tài s n khác g n li n v i t”. 3. Thay c m t “m t trong các gi y t quy nh t i i u 15 c a Lu t này” t i kho n 3 i u 66 c a Lu t nhà b ng c m t “gi y t ch ng minh t o l p h p pháp”. 4. Thay c m t “theo trình t quy nh t i i u 16 c a Lu t này” t i kho n 5 i u 93 c a Lu t nhà b ng c m t “theo quy nh c a Chính ph ”. 5. B c m t “theo quy nh c a Lu t này” t i kho n 6 i u 21, kho n 1 i u 22, i m b kho n 2 i u 106, kho n 2 i u 125 c a Lu t nhà . 6. B c m t “theo quy nh t i i u 16 c a Lu t này” t i kho n 3 i u 105 c a Lu t nhà . 7. Bãi b các i u 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 127, 128, 130, 138 và 152 c a Lu t nhà . i u6 Chính ph hư ng d n th ng nh t áp d ng các thu t ng có cùng n i dung nhưng có tên g i khác nhau trong các lu t liên quan n n u tư xây d ng cơ b n. i u7 1. Lu t này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 8 năm 2009. 2. Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành các i u, kho n ư c giao trong Lu t; hư ng d n nh ng n i dung c n thi t khác c a Lu t này áp ng yêu c u qu n lý nhà nư c. Lu t này ã ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá XII, kỳ h p th 5 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2009.
 12. CH TNCH QU C H I Nguy n Phú Tr ng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản