Luật công nghệ thông tin số 67/2006/QH11

Chia sẻ: Võ Kim Thông | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

0
201
lượt xem
63
download

Luật công nghệ thông tin số 67/2006/QH11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Căn cứ Luật công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 đã được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luật công nghệ thông tin số 67/2006/QH11

 1. 1
 2. I. HƯ NG D N CHUNG 1. Hư ng d n này dùng ñ xác ñ nh giá tr các ph n m m theo mô hình hư ng ñ i tư ng ñư c phát tri n m i, ho c nâng c p, ch nh s a s d ng ngu n v n ngân sách nhà nư c ph c v cho ng d ng công ngh thông tin trong ho t ñ ng c a cơ quan nhà nư c. 2. Xác ñ nh giá tr ph n m m là vi c xác ñ nh kh i lư ng công vi c c th , phương th c tính toán, ki m tra trên cơ s n l c gi công ñ th c hi n các trư ng h p s d ng (use- case) quy ñ nh trong Bi u ñ use-case theo các ch d n có liên quan trên nguyên t c tuân th các tiêu chu n, quy ñ nh v ng d ng công ngh thông tin c a Vi t Nam. 3. Các t ng dư i ñây ñư c hi u như sau: - “Software - ph n m m” là nh ng chương trình ñi u khi n các ch c năng ph n c ng và hư ng d n ph n c ng th c hi n các tác v c a mình. - “Use case”: th hi n m t giao tác c th thu c t p trình t các giao tác mà ph n m m th c hi n ñ cung c p hay ti p nh n các giá tr khi m t ch c năng c a ph n m m ñư c s d ng. - “Use case diagram – Bi u ñ use case” dùng mô t các tác nhân và k t n i gi a tác nhân v i các use case nh m miêu t ch c năng mà ph n m m cung c p. - “Actor - tác nhân” là ngư i hay h th ng bên ngoài tương tác, trao ñ i thông tin v i ph n m m. - “Activity diagram – Bi u ñ ho t ñ ng” th hi n quá trình th c hi n c a m t hay nhi u ho t ñ ng ñư c g n v i m t l p (class) ñ i tư ng dư i tác ñ ng c a các s ki n bên ngoài. - “Unified Modelling Language (UML) - ngôn ng mô hình hóa th ng nh t” dùng ñ ñ c t m t ph n hay toàn b ph n m m v i các mô hình nghi p v t nh ng góc nhìn t ng m c tr u tư ng khác nhau thông qua s d ng các c u t mô hình t o nên các bi u ñ (diagram) th hi n các ñ i tư ng g m c u trúc d li u, hành vi cũng như cách các ñ i tư ng k t h p v i nhau và ñư c s d ng ñ ñ c t khi phát tri n, ho c nâng c p, ch nh s a ph n m m. - “Phát tri n ph n m m n i b ” là vi c phát tri n, gia công, s n xu t ph n m m theo các yêu c u riêng c a khách hàng ho c ngư i s d ng nh m ñáp ng yêu c u ñ c thù c a t ch c và ñư c s d ng trong n i b t ch c ñó. - “Ch nh s a ph n m m n i b ” là vi c s a ñ i, làm tăng hi u năng c a ph n m m n i b ñã có nh m t i ưu hóa kh năng x lý các yêu c u c a ngư i s d ng. - “Nâng c p ph n m m n i b ” là vi c ch nh s a ph n m m n i b v i vi c tăng cư ng ch c năng-kh năng x lý c a ph n m m ñã có nh m ñáp ng thêm m t s yêu c u c a ngư i s d ng. 4. Giá tr ph n m m ñư c xác ñ nh là cơ s cho vi c l p chi phí ng d ng công ngh thông tin trong ho t ñ ng c a cơ quan nhà nư c, l p b ng kh i lư ng m i th u khi t ch c l a ch n nhà th u, qu n lý chi phí trong trư ng h p ch ñ nh th u ho c t th c hi n. 5. N i dung h sơ ph c v cho vi c xác ñ nh giá tr ñ i v i ph n ñư c phát tri n, ho c ñư c nâng c p, ch nh s a c a ph n m m bao g m các tài li u nêu t i m c 2 Ph n II. 2
 3. ð i v i nh ng x lý ph c t p c a ph n m m nhưng không th xác ñ nh ñư c kh i 6. lư ng gi công c th thì có th t m xác ñ nh và ghi chú là “kh i lư ng t m tính”. Kh i lư ng t m tính này s ñư c xác ñ nh l i khi quy t toán ho c th c hi n theo quy ñ nh c t i h p ñ ng giao nh n th u phát tri n, ho c nâng c p, ch nh s a ph n m m. th 7. ð i v i nh ng ph n m m có ñi m ñ c thù mà hư ng d n xác ñ nh chi phí gi công chưa phù h p thì các t ch c, cá nhân có th t ñưa phương pháp xác ñ nh gi công trên cơ s phù h p v i hư ng d n này và ph i có thuy t minh c th cách tính. 8. Trư ng h p s d ng các tài li u, hư ng d n c a nư c ngoài ñ th c hi n vi c xác ñ nh chi phí gi công c n nghiên c u, tham kh o hư ng d n này ñ b o ñ m nguyên t c th ng nh t v qu n lý chi phí phát tri n, ho c nâng c p, ch nh s a ph n m m ph c v ng d ng công ngh thông tin trong ho t ñ ng c a cơ quan nhà nư c. II. HƯ NG D N C TH 1. Yêu c u ñ i v i vi c xác ñ nh giá tr ph n m m 1.1. Giá tr ph n m m ph i ñư c ño, ñ m, tính toán theo trình t phù h p v i quy trình công ngh , trình t phát tri n, ho c nâng c p, ch nh s a ph n m m. 1.2. Tùy theo ñ c ñi m và tính ch t t ng ph n m m, có th xác ñ nh giá tr cho t ng nhóm ch c năng ph n m m, và ph i tuân th nguyên t c không trùng l p. 1.3. Các thuy t minh, ghi chú ho c ch d n liên quan t i quá trình xác ñ nh giá tr ph n m m c n nêu rõ ràng, ng n g n, d hi u, phù h p v i các n i dung mô t yêu c u k thu t c a ph n m m. Khi tính toán nh ng công vi c c n di n gi i thì ph i có di n gi i c th . 1.4. Các s li u dùng trong tính toán ph i phù h p v i s li u c a h sơ ph c v xác ñ nh giá tr ph n m m. N u l y s li u t ngu n khác thì ph i ghi rõ ngu n s li u. 1.5. M c lương lao ñ ng bình quân c n ñư c tính ñúng, tính ñ ti n lương, các kho n lư ng ph và ph c p lương (k c các kho n h tr lương). 1.6. H s ph c t p v môi trư ng, k thu t - công ngh và m c lương lao ñ ng bình quân ch ra ñi u ki n năng l c v k thu t và kinh nghi m mà lao ñ ng c a ñơn v thi công c n ph i ñáp ng ñ có th phát tri n, nâng c p, ch nh s a ph n m m n i b . 2. H sơ ph c v xác ñ nh giá tr ph n m m 2.1. Ph c v xác ñ nh giá tr ph n m m trong trư ng h p t ch c l a ch n nhà th u: a) Tên ph n m m; b) Các thông s ch y u: - Các qui trình nghi p v c n ñư c tin h c hóa (t ch c, v n hành c a qui trình, s n ph m c a quá trình nghi p v , các giao tác x lý c a qui trình nghi p v ); - Các tác nhân tham gia vào qui trình nghi p v và m i liên h gi a các tác nhân (con ngu i, các ngu n l c, s n ph m, thi t b ph c v cho x lý nghi p v , các y u t ñóng vai trò h tr khác); - Danh sách các yêu c u ch c năng c n có c a ph n m m và các yêu c u phi ch c năng (các ràng bu c ñ i v i h th ng: ràng bu c môi trư ng, s ph thu c vào h n n); 3
 4. - B ng s p x p th t ưu tiên các yêu c u ch c năng c a ph n m m (ch c năng b t bu c ph i có, ch c năng mong mu n có, ch c năng tùy ch n); - B ng chuy n ñ i yêu c u ch c năng sang trư ng h p s d ng (phân lo i theo 3 m c ñ ph c t p c a x lý: ñơn gi n, trung bình, ph c t p); - Bi u ñ v các trư ng h p s d ng l p theo ngôn ng Mô hình hóa th ng nh t (UML) trên cơ s nhóm các ch c năng t B ng s p x p th t ưu tiên các yêu c u ch c năng c a ph n m m. c) Các yêu c u phi ch c năng: - Yêu c u c n ñáp ng ñ i v i cơ s d li u (n u c n có cơ s d li u); - Yêu c u v b o m t (xác ñ nh chu n b o m t ñư c s d ng, mô hình ki m tra, xác th c, b o m t d li u); - Yêu c u v m thu t, k thu t c n ñ t ñư c c a các giao di n chương trình; - Các yêu c u c n ñáp ng v th i gian x lý, ñ ph c t p x lý c a các ch c năng ph n m m; - Các yêu c u v ràng bu c x lý lôgic ñ i v i vi c nh p (hay chuy n ñ i) d li u thông qua s d ng các ô nh p li u do giao di n chương trình cung c p; - Các yêu c u v cài ñ t, h t ng, ñư ng truy n, an toàn v n hành, khai thác, s d ng; - Các yêu c u phi ch c năng khác. d) Các yêu c u v năng l c c a cán b tham gia phát tri n, nâng c p, ch nh s a ph n m m; ñ) Yêu c u v môi trư ng cho phát tri n, nâng c p, ch nh s a ph n m m; e) Yêu c u v ñ ph c t p k thu t-công ngh c a ph n m m. 2.2. Ph c v xác ñ nh giá tr ph n m m trong trư ng h p ch ñ nh th u ho c t th c hi n: a) N i dung m c 2.1 nêu trên; b) B ng mô t t ng trư ng h p s d ng trong Bi u ñ v các trư ng h p s d ng; c) Bi u ñ ho t ñ ng (activity diagram) c a t ng trư ng h p s d ng; d) Yêu c u v m c ñ ch u ñ ng sai h ng ñ i v i các l i cú pháp l p trình, l i x lôgic trong x lý d li u, l i ki m soát tính ñúng ñ n c a d li u ñ u vào. 3. Trình t xác ñ nh giá tr ph n m m 3.1. Nghiên c u, ki m tra n m v ng các thông tin c n có trong H sơ ph c v xác ñ nh giá tr ph n m m. Trư ng h p c n thi t yêu c u gi i thích rõ các v n ñ có liên quan ñ n n i dung mô t yêu c u k thu t c a ph n m m ñã nêu trong h sơ. 3.2. L p B ng s p x p th t ưu tiên các yêu c u ch c năng c a ph n m m (Ph l c I); 3.3. L p B ng chuy n ñ i yêu c u ch c năng sang trư ng h p s d ng (Ph l c II); 3.4. L p B ng tính toán ñi m các tác nhân (actors) tương tác, trao ñ i thông tin v i ph n m m (Ph l c III). B ng tính toán này ph i phù h p v i Bi u ñ trư ng h p s d ng, th hi n ñư c ñ y ñ lo i, s lư ng tác nhân và b n ch t tương tác c a các tác nhân. 4
 5. 3.5. Th c hi n ñ m các trư ng h p s d ng (use-case) và l p B ng tính toán ñi m các trư ng h p s d ng (Ph l c IV). B ng tính toán này c n l p theo th t tri n khai phát tri n, ho c nâng c p, ch nh s a ph n m m. 3.6. L p B ng tính toán h s ph c t p k thu t-công ngh (Ph l c V). B ng tính toán này ph i phù h p v i n i dung yêu c u ch c năng và phi ch c năng c a ph n m m ñã ñư c nêu trong H sơ. 3.7. L p B ng tính toán h s tác ñ ng môi trư ng và nhóm làm vi c, h s ph c t p v môi trư ng (Ph l c VI). B ng tính toán này ph i phù h p v i n i dung yêu c u phi ch c năng c a ph n m m ñã ñư c nêu trong H sơ. 3.8. N i suy ñánh giá kinh nghi m, n i suy th i gian lao ñ ng trên cơ s b ng tính h s tác ñ ng môi trư ng. 3.9. Xác ñ nh m c lương lao ñ ng bình quân ñ i v i vi c phát tri n, ho c nâng c p, ch nh s a ph n m m. 3.10. T ng h p giá tr ñã tính toán các bư c trên vào B ng tính toán giá tr ph n m m (Ph l c VII) theo các trư ng h p: phát tri n, ho c nâng c p, ch nh s a ph n m m. Giá tr sau khi tính toán ñư c x lý theo nguyên t c làm tròn các tr s . Ví d v xác ñ nh giá tr ph n m m tham kh o m c 6 dư i ñây. 4. Xác ñ nh giá tr ph n m m Giá tr ph n m m (G) ñư c tính theo công th c sau: G = 1,4 x E x P x H x 1,1 Trong ñó: E: Giá tr n l c; P: Th i gian lao ñ ng ñ th c hi n 1 ñi m trư ng h p s d ng (use-case) sau hi u ch nh; H: M c lương lao ñ ng bình quân; 1,4: H s n l c cho ñi u ch nh, s a l i; 1,1: Thu VAT (10%). 4.1. Giá tr n l c th c t (E) xác ñ nh theo công th c sau: E = 10/6 x AUCP Trong ñó: 10/6: H s ñi u ch nh n l c; AUCP: Giá tr ñi m trư ng h p s d ng sau hi u ch nh, ñư c tính theo công th c: AUCP = UUCP x TCF x EF v i: UUCP: Giá tr ñi m trư ng h p s d ng (Use-case) trư c hi u ch nh; TCF: H s ph c t p k thu t-công ngh ; EF: H s ph c t p môi trư ng; a) Giá tr ñi m trư ng h p s d ng trư c hi u ch nh (UUCP) xác ñ nh theo công th c: UUCP = TAW + TBF Trong ñó: TAW: Giá tr ñi m các tác nhân, ñư c nêu c th t i Ph l c III; 5
 6. TBF: Giá tr ñi m các trư ng h p s d ng, ñư c nêu c th t i Ph l c IV. b) H s ph c t p k thu t - công ngh (TCF) xác ñ nh theo công th c: TCF = 0,6 + (0,01 x TFW) Trong ñó: 0,6; và 0,01: Tr ng s ño chu n; TFW: H s k thu t – công ngh , ñư c nêu c th t i Ph l c V. c) H s ph c t p môi trư ng (EF) xác ñ nh theo công th c: EF = 1,4 + (-0,03 x EFW) Trong ñó: 1,4; và 0,03: Tr ng s ño chu n; EFW: H s tác ñ ng môi trư ng và nhóm làm vi c, và ñư c nêu c th t i Ph l c VI. 4.2. Th i gian lao ñ ng ñ th c hi n 1 ñi m trư ng h p s d ng sau hi u ch nh (P) xác ñ nh b ng n i suy trên cơ s c a ñ n ñ nh kinh nghi m, và ñư c nêu c th t i Ph l c VI. 4.3. M c lương lao ñ ng bình quân (H) ñư c xác ñ nh căn c theo m t b ng giá c a th trư ng lao ñ ng ph bi n c a t ng khu v c ho c m c ti n lương ñư c cơ quan nhà nư c, ñ a phương công b và các các kho n lương ph , ph c p lương (k c các kho n h tr lương) t i th i ñi m tính toán theo công th c: H = g nc x (1+f) Trong ñó: g nc : M c ñơn giá ti n lương gi công tr c ti p bình quân tương ng v i c p b c lương. Tuỳ theo tính ch t, ñi u ki n, các yêu c u c th v năng l c k thu t và kinh nghi m mà xác ñ nh b c lương lao ñ ng bình quân cho phù h p; f: T ng các kho n ph c p lương, lương ph có tính ch t n ñ nh, tính theo công th c sau: f = f1 + f 2 + f 3 Trong ñó: f1 : T ng các kho n ph c p lương có tính ch t n ñ nh (k c các kho n h tr lương); f 2 : Lương ph và m t s chi phí có th tr tr c ti p cho ngư i lao ñ ng; f 3 H s ñi u ch nh cho phù h p v i th trư ng nhân công khu v c và ñ c thù c a môi trư ng lao ñ ng. Ngoài ra, m c lương lao ñ ng bình quân (H) còn có th ñư c xác ñ nh b ng các phương pháp khác như: - Phương pháp so sánh; - Phương pháp chuyên gia; - Phương pháp k t h p s d ng s li u theo công b c a các cơ quan khác có ch c năng… 5. Xác ñ nh th i ñi m tính toán, thu th p và x lý các s li u ph c v xác ñ nh giá tr ph n m m 6
 7. 5.1. Th i ñi m tính toán a) Căn c vào ti n ñ th c hi n nhi m v chi ng d ng công ngh thông tin trong ho t ñ ng c a cơ quan nhà nư c ñ xác ñ nh th i ñi m tính toán. b) Trư ng h p ph c v cho công tác l p và qu n lý chi phí ñ u tư ng d ng công ngh thông tin c a ngành và ñ a phương, th i ñi m tính toán căn c vào tình hình d án và tình hình c a khu v c. c) Trư ng h p ph c v cho công tác thanh toán ph thu c vào ñi u ki n c th c a h p ñ ng giao nh n th u phát tri n, ho c nâng c p, ch nh s a ph n m m, th i ñi m tính toán căn c theo ñi u ki n qui ñ nh trong h p ñ ng. 5.2. Thu th p và x lý s li u a) Các s li u c n thu th p bao g m: - Các s li u theo qui ñ nh t i m c 2 nêu trên; - Các ch ñ chính sách, quy ñ nh v qu n lý chi phí ng d ng công ngh thông tin, s d ng lao ñ ng, v t tư, công c -d ng c thi công, m c lương bình quân và các chi phí có liên quan th i ñi m tính toán; - Thông tin v giá c th trư ng lao ñ ng (ví d : thông báo giá, h th ng thang, b ng lương do các ñơn v t xây d ng, m c ti n lương t i thi u và thang, b ng lương theo qui ñ nh c a nhà nư c, lương lao ñ ng bình quân do ñ a phương công b cùng các kho n lư ng ph , ph c p lương, k c các kho n h tr lương). b) Vi c x lý s li u thu th p g m các công tác rà soát, ki m tra l i s li u và d li u. 6. Ví d v xác ñ nh giá tr ph n m m Ví d v xác ñ nh giá tr cho ph n m m “website trên Internet” nêu t i Ph l c VIII. III. CÁC PHƯƠNG PHÁP KHÁC Ngoài phương pháp nêu trên, giá tr ph n m m còn có th ñư c xác ñ nh b ng các phương pháp khác như: - Phương pháp so sánh; - Phương pháp chuyên gia; - Phương pháp k t h p s d ng s li u theo công b c a các cơ quan khác có ch c năng … 7
 8. Ph l c I ƯU TIÊN CÁC YÊU C U CH C NĂNG B N G S P X P TH T C A PH N M M Tên ph n m m............................... M cñ TT Mô t yêu c u Phân lo i Ghi chú 1 2 ... n Ghi chú: - Khi ñi n thông tin vào B ng này c n căn c vào: + Các qui trình nghi p v c n ñư c tin h c hóa (t ch c, v n hành c a qui trình, s n ph m c a quá trình nghi p v , các giao tác x lý c a qui trình nghi p v ); + Các tác nhân tham gia vào qui trình nghi p v và m i liên h gi a các tác nhân (con ngu i, các ngu n l c, s n ph m, thi t b ph c v cho x lý nghi p v , các y u t ñóng vai trò h tr khác); + Danh sách các yêu c u ch c năng c n có c a ph n m m và các yêu c u phi ch c năng (các ràng bu c ñ i v i h th ng: ràng bu c môi trư ng, s ph thu c vào h n n); + K t qu h i/ñáp tr c ti p ñ i di n ñơn v th hư ng v các yêu c u c th , tiêu chí c th mà ph n m m ph i ñáp ng ñư c; + Kinh nghi m c a cán b l p B ng. m c t i ña và ph i ñ m b o ñ t ñư c s ñ ng thu n c a - Thông tin mô t yêu c u c n chi ti t ñ i di n ñơn v th hư ng. - Phân lo i t ng yêu c u ch c năng theo các lo i sau: d li u ñ u vào, d li u ñ u ra, yêu c u truy v n, cơ s d li u, d li u tra c u. - M c ñ ph c t p c a t ng yêu c u ch c năng ñư c chia thành 3 m c: ñơn gi n, trung bình, ph c t p. 8
 9. Ph l c I I B NG CHUY N ð I YÊU C U CH C NĂNG SANG TRƯ NG H P S D NG (USE-CASE) Tên ph n m m............................... M cñ TT Tên Use-case Tên tác Tên tác Mô t trư ng h p nhân nhân ph c n thi t chính s d ng 1 2 ... n Ghi chú: - Khi ñi n thông tin vào B ng này c n căn c vào B ng s p x p th t ưu tiên các yêu c u ch c năng làm cơ s cho vi c ñi n thông tin. - X p lo i m c ñ c n thi t cho t ng Use-case theo 3 c p: B t bu c (B), Mong mu n (M), Tuỳ ch n (T). 9
 10. Ph l c III B NG TÍNH TOÁN ðI M CÁC TÁC NHÂN (ACTORS) TƯƠNG TÁC, TRAO ð I THÔNG TIN V I PH N M M Tên ph n m m............................... ði m c a t ng TT Lo i Actor Mô t S tác Ghi chú nhân lo i tác nhân ðơn gi n (simple actor) Thu c lo i giao di n c a 1 chương trình Giao di n tương tác ho c 2 Trung bình (average actor) ph c v m t giao th c ho t ñ ng Giao di n ñ h a 3 Ph c t p (complex actor) TAW C ng (1+2+3) Ghi chú: - Lo i ñơn gi n: M t máy tính v i giao di n l p trình ng d ng API. - Lo i trung bình: Ho c là giao di n ngư i - máy qua “command line” ho c thông qua m t giao th c nào ñó nhưng không có l p trình qua API. - Lo i ph c t p: giao di n ngư i - máy qua GUI (giao di n ñ ho ). - ði m c a t ng lo i tác nhân (ñơn v tính: ñi m) ñư c xác ñ nh theo công th c: ði m c a t ng lo i tác nhân = S tác nhân x Tr ng s Trong ñó: Tr ng s ñư c qui ñ nh như sau: TT Lo i Actor Tr ng s 1 ðơn gi n (simple actor) 1 2 Trung bình (average actor) 2 3 Ph c t p (complex actor) 3 10
 11. Ph l c I V B NG TÍNH TOÁN ðI M CÁC TRƯ NG H P S D NG (USE-CASE) Tên ph n m m............................... S trư ng ði m c a TT Lo i Mô t h ps t ng lo i trư ng h p d ng (Use-case) s d ng 1 Các yêu c u ph i th a mãn thì ph n m m m i B ñư c ch p nh n. ðơn gi n Use-case ñơn gi n 7 transactions Trung bình Ph c t p C ng (1+2+3) TBF Ghi chú: - ði m c a t ng lo i trư ng h p s d ng (ñơn v tính: ñi m) ñư c xác ñ nh theo công th c: ði m c a t ng lo i = S trư ng x Tr ng x H s trư ng h p s d ng h p s d ng s BMT V i Tr ng s , H s BMT ñư c qui ñ nh như sau: Lo i trư ng Tr ng TT Hs h p s d ng s BMT 1 B ðơn gi n 5 1 Trung bình 5 1 Ph c t p 5 1 2 M ðơn gi n 10 1,2 Trung bình 10 1,2 Ph c t p 10 1,2 3 T ðơn gi n 15 1,5 Trung bình 15 1,5 Ph c t p 15 1,5 11
 12. Ph l c V B NG TÍNH TOÁN H S PH C T P K THU T-CÔNG NGH Tên ph n m m............................... TT Các h s Giá tr Kt Ghi chú x p h ng qu I H s KT-CN (TFW) 1 H th ng phân tán (Distributed System) Tính ch t ñáp ng t c th i ho c yêu c u ñ m 2 b o thông lư ng (response throughput performance objectives) 3 Hi u qu s d ng tr c tuy n (end user efficiency online) ð ph c t p c a x lý bên trong (complex 4 internal processing) Mã ngu n ph i tái s d ng ñư c (Code must be 5 reuseable) D cài ñ t (Easy to install) 6 7 D s d ng (Easy to use) Kh năng chuy n ñ i (Portable) 8 Kh năng d thay ñ i (Easy to change) 9 S d ng ñ ng th i (Concurrent) 10 Có các tính năng b o m t ñ c bi t 11 12 Cung c p truy nh p tr c ti p t i các ph n m m third party Yêu c u phương ti n ñào t o ñ c bi t cho 13 ngư i s d ng II H s ph c t p v KT-CN (TCF) Ghi chú: - H s k thu t – công ngh (TFW) t i c t K t qu (ñơn v tính: giá tr ) ñư c xác ñ nh theo công th c: 13 TFW = ∑ Qixephang x Tr ng i=1 s Qixephang : Giá tr x p h ng c a 13 h s thành ph n; Trong ñó Giá tr x p h ng ñư c xác ñ nh trong kho ng t 0 ñ n 5 v i ý nghĩa: 0 = Không quan tr ng; 5 = Có vai trò tác ñ ng căn b n; Tr ng s ñư c qui ñ nh như sau: Th t các h s KT-CN thành ph n Tr ng s 1 2 2 1 3 1 4 1 5 1 12
 13. 6 0,5 7 0,5 8 2 9 1 10 1 11 1 12 1 13 1 13
 14. Ph l c VI B NG TÍNH TOÁN H S TÁC ð NG MÔI TRƯ NG VÀ NHÓM LÀM VI C, H S PH C T P V MÔI TRƯ NG Tên ph n m m............................... I. D ki n trình ñ và kinh nghi m c n có c a nhân công lao ñ ng K năng ði m ñánh giá TTT K năng l p trình 1 HTML PHP/MySQL Java Javascript VB VC++ C/C++ Microsoft.NET Kylix Perl C# Delphi ... 2 Ki n th c v ph n m m Flash Illustrator Photoshop Firework SQL server Oracle IIS Frontpage MS Word MS Excel Open Office MS Access Visio MS Project Linux Unix Win NT Win 2000/XP LAN WAN Internet Intranet ... 3 Hi u bi t v qui trình và kinh nghi m th c t (ghi rõ lo i) 14
 15. Có áp d ng qui trình phát tri n ph n m m theo m u RUP và có hi u bi t v RUP Có kinh nghi m v ng d ng tương t (application experiences) Có kinh nghi m v hư ng ñ i tư ng (Object Oriented) Có kh năng lãnh ñ o Nhóm Có tính cách năng ñ ng Lo i khác (ghi rõ lo i) 4 … II. Tính toán h s tác ñ ng môi trư ng và nhóm làm vi c, h s ph c t p v môi trư ng, xác ñ nh ñ n ñ nh kinh nghi m và n i suy th i gian lao ñ ng (P) Các h s tác ñ ng môi trư ng ðn TT Giá tr Kt ñ nh x p h ng qu kinh nghi m H s tác ñ ng môi trư ng và nhóm làm vi c (EFW) I ðánh giá cho t ng thành viên 1 Có áp d ng qui trình phát tri n ph n m m theo m u RUP và có hi u bi t v RUP Có kinh nghi m v ng d ng tương t (application 2 experiences) Có kinh nghi m v hư ng ñ i tư ng (Object Oriented) 3 Có kh năng lãnh ñ o Nhóm 4 Tính ch t năng ñ ng 5 ðánh giá chung cho D án ð n ñ nh c a các yêu c u 6 7 Có s d ng các nhân viên làm Part-time (m t ph n th i gian) 8 Dùng ngôn ng l p trình lo i khó H s ph c t p v môi trư ng (EF) II III ð n ñ nh kinh nghi m (ES) N i suy th i gian lao ñ ng (P) IV Ghi chú: - ði m ñánh giá trong b ng t i m c I n m trong kho ng t 1 ñ n 5 v i các ý nghĩa như sau: + ði m 1: Trình ñ y u; + ði m 3: Trung bình; + ði m 5: Gi i; ch p nh n ñi m ñánh giá l 01 ch s th p phân sau d u ph y. - K t qu ñánh giá b ng cho ñi m t i m c I là cơ s cho vi c xác ñ nh Giá tr x p h ng t i m c II. - H s tác ñ ng môi trư ng và nhóm làm vi c (EFW) trong c t K t qu (ñơn v tính: giá tr ) ñư c xác ñ nh theo công th c: 15
 16. 8 ∑ EFW = x Tr ng M ixephang i=1 s M ixephang : Giá tr x p h ng c a 8 h s thành ph n; Trong ñó Giá tr x p h ng, và Tr ng s ñư c qui ñ nh như sau: Th t các h s tác Giá tr x p h ng Tr ng ñ ng môi trư ng (T 0 ñ n 5) s ðánh giá cho t ng thành viên 1 0 = Không có kinh nghi m 1,5 3 = Trung bình 5 = Trình ñ chuyên gia 2 0 = Không có kinh nghi m 0,5 3 = Trung bình 5 = Trình ñ chuyên gia 3 0 = Không có kinh nghi m 1 3 = Trung bình 5 = Trình ñ chuyên gia 4 0 = Không có kinh nghi m 0,5 3 = Trung bình 5 = Trình ñ chuyên gia 0 = Không năng ñ ng 5 1 3 = Trung bình 5 = Cao ðánh giá chung cho Nhóm làm vi c 0 = R t b t ñ nh 6 2 5 = Không hay thay ñ i 7 0 = Không có nhân viên làm Part-time -1 3 = Có nhân viên làm Part-time 5 = T t c ñ u làm Part-time 8 0 = Ngôn ng l p trình d -1 3 = Trung bình 5 = Khó - ð n ñ nh kinh nghi m (ES) ñư c xác ñ nh b ng t ng c a các giá tr n i suy t K t qu tính toán các h s tác ñ ng môi trư ng và nhóm làm vi c tương ng (ñơn v tính: giá tr ), c th như sau: 8 ES = ∑ S inoisuy i=1 S inoisuy : Giá tr n i suy tương ng c a 8 h s thành ph n, c th : Trong ñó K t qu Giá tr n i suy ≤0 0 >0 0,05 >1 0,1 >2 0,6 16
 17. >3 1 - Th i gian lao ñ ng (P) ñư c xác ñ nh trên cơ s n i suy ð n ñ nh kinh nghi m (ñơn v tính: gi ), c th như sau: ES Giá tr n i suy (P)
 18. Ph l c VII B NG TÍNH TOÁN GIÁ TR PH N M M Tên ph n m m............................... TT H ng m c D i n gi i Giá tr Ghi chú Tính ñi m trư ng h p s d ng I (Use-case) 1 ði m Actor (TAW) Ph l c III 2 ði m Use-case (TBF) Ph l c IV 3 Tính ñi m UUCP UUCP = TAW +TBF 4 H s ph c t p v KT-CN (TCF) TCF = 0,6 + (0,01 x TFW) 5 H s ph c t p v môi trư ng (EF) EF = 1,4 + (-0,03 x EFW) 6 Tính ñi m AUCP AUCP = UUCP x TCF x EF II N i suy th i gian lao ñ ng (P) P = ngư i/gi /AUCP E = 10/6 x AUCP III Giá tr n l c th c t (E) H = ngư i/gi IV M c lương lao ñ ng bình quân (H) V ð nh giá ph n m m n i b (G) G = 1,4 x E x P x H x 1,1 Ghi chú: - Nêu các ghi chú c n thi t nh m gi i thích, làm rõ k t qu tính toán và cơ s tính toán; 18
 19. Ph l c VIII VÍ D V XÁC ð NH GIÁ TR CHO PH N M M “WEBSITE TRÊN INTERNET” ƯU TIÊN CÁC YÊU C U CH C NĂNG B NG S P X P TH T C A PH N M M Tên ph n m m: Website trên Internet M cñ TT Mô t yêu c u Phân lo i Ngư i qu n tr HT (h th ng) có th thêm bài vi t uñ ðơn gi n 1 D li u vào (Input Data) Ngư i qu n tr HT có th s a chi ti t bài vi t uñ ðơn gi n 2 D li u vào (Input Data) Ngư i qu n tr HT có th xóa bài vi t uñ ðơn gi n 3 D li u vào (Input Data) Ngư i qu n tr HT có th thêm tin m i uñ ðơn gi n 4 D li u vào (Input Data) Ngư i qu n tr HT có th s a tin t c uñ ðơn gi n 5 D li u vào (Input Data) Ngư i qu n tr HT có th xóa tin t c uñ ðơn gi n 6 D li u vào (Input Data) Khi ngư i s d ng th c hi n thao tác xóa hay ch nh uñ ðơn gi n 7 D li u ra (Output Data) s a, HT hi n thông báo confirm cho tác v này Ngư i qu n tr HT có th c u hình giao di n giao D li u ñ u vào (Input Data) 8 Trung bình ti p v i end-user c a HT: thay ñ i layout Ngư i qu n tr HT có th c u hình giao di n giao D li u ñ u vào (Input Data) 9 Trung bình ti p v i end-user c a HT: thay ñ i cách hi n th các chuyên m c Ngư i qu n tr HT có th c u hình giao di n giao D li u ñ u vào (Input Data) 10 Trung bình ti p v i end-user c a HT: cách hi n th các qu ng cáo Ngư i qu n tr HT có th c u hình giao di n giao D li u ñ u vào (Input Data) 11 Trung bình ti p v i end-user c a HT: thay ñ i cách th c hi n th tin t c Ngư i qu n tr HT có th c u hình giao di n giao D li u ñ u vào (Input Data) 12 Trung bình ti p v i end-user c a HT: thay ñ i cách th c hi n th bài vi t Ngư i qu n tr HT có th thay ñ i chuyên m c D li u ñ u vào (Input Data) 13 Trung bình Ngư i qu n tr HT có th xóa chuyên m c D li u ñ u vào (Input Data) ðơn gi n 14 Ngư i qu n tr HT có th t o m i chuyên m c D li u ñ u vào (Input Data) ðơn gi n 15 Ngư i qu n tr HT có th li t kê các chuyên m c 16 Các yêu c u truy v n (Query) Trung bình Ngư i qu n tr HT có th thêm m i ch ñ thông tin D li u ñ u vào (Input Data) ðơn gi n 17 Ngư i qu n tr HT có th thay ñ i ch ñ thông tin D li u ñ u vào (Input Data) 18 Trung bình Ngư i qu n tr HT có th xóa ch ñ thông tin D li u ñ u vào (Input Data) ðơn gi n 19 Ngư i qu n tr HT có th li t kê các ch ñ thông tin 20 Các yêu c u truy v n (Query) Trung bình Ngư i qu n tr HT có th thêm m i cu c thăm dò ý D li u ñ u vào (Input Data) ðơn gi n 21 ki n Ngư i qu n tr HT có th thay ñ i n i dung cu c D li u ñ u vào (Input Data) 22 Ph c t p thăm dò ý ki n Ngư i qu n tr HT có th tính toán k t qu thăm dò ý 23 Các yêu c u truy v n (Query) Ph c t p ki n Ngư i qu n tr HT có th c u hình thư vi n hình nh, D li u ñ u vào (Input Data) 24 Trung bình DL c a HT (thêm, b t, ch nh s a) Ngư i qu n tr HT c u hình website thông qua m t D li u ñ u vào (Input Data) 25 Ph c t p b ng ñi u khi n tích h p (control panel) Ngư i qu n tr HT có th t o l p các quy n s d ng D li u ñ u vào (Input Data) 26 Ph c t p c a ngư i s d ng Ngư i qu n tr HT có th s a ñ i các quy n s d ng D li u ñ u vào (Input Data) 27 Ph c t p c a ngư i s d ng Ngư i qu n tr HT có th h y b các quy n s d ng D li u ñ u vào (Input Data) ðơn gi n 28 19

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản