LUẬT DÂN SỰ : KHÁI NIỆM CHUNG VỀ LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM

Chia sẻ: Hoang Thi Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
723
lượt xem
177
download

LUẬT DÂN SỰ : KHÁI NIỆM CHUNG VỀ LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo luật dân sự - Khái niệm chung về luật dân sự Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LUẬT DÂN SỰ : KHÁI NIỆM CHUNG VỀ LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM

  1. ĐỀ CƯƠNG BAI HOC VÂN ĐỀ 1 – MODUL1 LUÂT ̀ ̣ ́ ̣ DÂN SỰ: KHAI NIÊM CHUNG VỀ LUÂT DÂN ́ ̣ ̣ SỰ VIÊT NAM ̣ Posted on 10/08/2008 by Civillawinfor ̀ A. YÊU CÂU: Sinh viên phai tich luy 17 muc tiêu nhân thức được hướng dân trong Đề cương môn ̉́ ̃ ̣ ̣ ̃ ̣ hoc: ̣ - 6 bâc 1 ̣ - 5 bâc 2 ̣ - 6 bâc 3 ́́ Lưu y: Ngoai cac muc tiêu nhân thức trên. Khuyên khich sinh viên hướng tới cac muc ́ ̀́ ̣ ̣ ́ ́ ̣ tiêu nhân thức cua riêng minh. ̣ ̉ ̀ Tim hiêu thêm ở đây ̀ ̉ B. THỜI LƯỢNG: - 2 tiêt lý thuyêt (90 phut); ́ ́ ́ ́ ̉ ̣ ́ - 2 tiêt thao luân (90 phut) Tim hiêu thêm ở đây ̀ ̉ ̀ ̣ B. TAI LIÊU - BLDS năm 1995 và BLDS năm 2005 - Nghị quyết 45/2005/QH11 ngày 14-06-2005 về thi hành Bộ luật dân sự năm 2005 ̣ ̀ ̉ ̣ ́ ̣ - Luât ban hanh văn ban qui pham phap luât ́ ̉ ́ - Cac văn ban khac - Giao trinh Luât dân sự Viêt Nam tâp 1 cua Đai hoc Luât Hà Nôi năm 2005 – 2008 ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ ̣ - Giao trinh Luât dân sự Viêt Nam (Phân chung) – Khoa Luât Đai hoc Quôc gia Hà Nôi, ́ ̀ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ năm 2002;
  2. - Cac tai liêu được đinh hướng trong cuôn Đề cương môn hoc danh cho vân đề 1 – ́̀ ̣ ̣ ́ ̣ ̀ ́ Modul1; - Cac bai viêt được đăng trên trang thongtinphapluatdansu theo đường link: ́ ̀ ́ http://thongtinphapluatdansu.wordpress.com/category/luat-dan-su/lds-qui-dinh-chung/ - Câu hoi thao luân danh cho vân đề : link1 link2 ̉ ̉ ̣ ̀ ́ C. ĐINH HƯỚNG NÔI DUNG BAI HOC ̣ ̣ ̀ ̣ 1. Đôi tượng và phương phap điêu chinh cua Luât dân sự ́ ́ ̀ ̉ ̉ ̣ 1.1. Nôi dung 1: Đôi tượng điêu chinh cua luât dân sự ̣ ́ ̀ ̉ ̉ ̣ Cac quan hệ nhân thân và quan hệ tai san trong giao lưu dân sự (Cac chủ thể tham gia ́ ̀̉ ́ quan hệ đôc lâp, binh đăng, tự nguyên cam kêt, thoa thuân và chiu trach nhiêm tai san) ̣̣ ̀ ̉ ̣ ́ ̉ ̣ ̣ ́ ̣ ̀̉ 1.1.1. Quan hệ tai san: Cac quan hệ xã hôi giữa con người với con người thông qua ̀̉ ́ ̣ ̣̀̉ ̣́ môt tai san nhât đinh ̣ ̉ * Đăc điêm: - Thứ nhât, Quan hệ tai san thuôc đôi tượng điêu chinh cua Luât dân sự đa dang, phong ́ ̀̉ ̣ ́ ̀ ̉ ̉ ̣ ̣ ́ phu: + Đa dang về linh vực: Bao gôm cac quan hệ trong trang thai “tinh” (quan hệ xac đinh ̣ ̃ ̀ ́ ̣ ́ ̃ ̣́ môt tai san thuôc về ai? – Quan hệ sở hữu) và trong trang thai “đông” (tai san là đôi ̣̀̉ ̣ ̣ ́ ̣ ̀̉ ́ tượng cac quan hệ trong quá trinh trao đôi cua giao lưu dân sự – mua ban, tăng cho, ́ ̀ ̉̉ ́ ̣ thuê, gửi giữ, vân chuyên, gia công…); ̣ ̉ + Đa dang về đôi tượng: vât, tiên, giây tờ có gia, quyên tai san; tai san hiên tai, tai san ̣ ́ ̣ ̀ ́ ́ ̀̀̉ ̀̉ ̣̣̀̉ hinh thanh trong tương lai; tai san vô hinh, tai san hữu hinh… ̀ ̀ ̀̉ ̀ ̀̉ ̀ + Đa dang về chủ thê: cá nhân, phap nhân, hộ gia đinh, tổ hợp tac và Nhà nước; chủ thể ̣ ̉ ́ ̀ ́ mang quôc tich Viêt Nam, chủ thể mang quôc tich nước ngoai. ̣́ ̣ ̣́ ̀ - Thứ hai, Quan hệ tai san thuôc đôi tượng điêu chinh cua Luât dân sự mang tinh ý chí ̀̉ ̣ ́ ̀ ̉ ̉ ̣ ́ + Phan anh và ghi nhân ý chí cua cac chủ thể trong quan hệ tai san: trong xac lâp, thay ̉́ ̣ ̉ ́ ̀̉ ̣́ đôi, châm dứt quan hê; ̉ ́ ̣ + Chiu tac đông bởi ý chí cua nhà nước – Tinh phù hợp với qui đinh cua BLDS: môi ̣́ ̣ ̉ ́ ̣ ̉ ̃ quan hệ tai san trong giao lưu dân sự đêu chiu môt qui chế phap lý từ nhà nước (quan hệ ̀̉ ̀ ̣ ̣ ́ có đôi tượng là tai san câm lưu thông, han chế chế lưu thông, tự do lưu thông; có đôi ́ ̀̉ ́ ̣ ́ tượng là bât đông san…). ́ ̣ ̉
  3. - Thứ ba, quan hệ tai san thuôc đôi tượng điêu chinh cua Luât dân sự mang tinh chât giá ̀̉ ̣ ́ ̀ ̉ ̉ ̣ ́ ́ trị và tinh được băng tiên Tinh chât hang hoa – tiên tê: ́ ̀ ̀ ́ ́̀ ́ ̣̀ + Đôi tượng cua quan hệ tai san là hang hoa có giá trị và được xac đinh thông qua sự ́ ̉ ̀̉ ̀ ́ ̣́ trao đôi hang hoa, chiu sự chi phôi cua qui luât giá tri; ̉̀ ́ ̣ ́̉ ̣ ̣ + Tinh chât hang hoa cua tai san cung phụ thuôc vao ý chí cua nhà nước. Ví du: Quyên ́ ́̀ ́ ̉̀̉ ̃ ̣ ̀ ̉ ̣ ̀ sử dung đât lai chiu những qui đinh riêng… ̣ ̣́ ̣ ̣ - Thứ tư, Quan hệ tai san thuôc đôi tượng điêu chinh cua Luât dân sự có tinh chât đên ̣̉ ̣ ́ ̀ ̉ ̉ ̣ ́ ́̀ bù tương đương trong trao đôi ̉ + Chủ thể trong môt quan hệ tai san cụ thể để hưởng dung môt tai san thì phai châp nhân ̣ ̀̉ ̣ ̣̀̉ ̉ ́ ̣ môt sự đên bù ngang giá trị – Đôi môt giá trị tương đương và ngược lai; ̣ ̀ ̉ ̣ ̣ + Cung môt tai san nhưng trong những quan hệ khac nhau, chủ thể khac nhau mức đên ̀ ̣̀̉ ́ ́ ̀ bù ngang giá trị là khac nhau; ́ + Môt số quan hệ tai san không mang tinh chât đên bù ngang giá (không phổ biên): tăng ̣ ̀̉ ́ ́̀ ́ ̣ cho, mượn… ̉ ̉ ̣ * Câu hoi thao luân: + Nêu 5 ví dụ về quan hệ tai san thuôc đôi tượng điêu chinh cua Luât dân sự; ̀̉ ̣ ́ ̀ ̉ ̉ ̣ + Tim cac nganh luât cung có đôi tượng điêu chinh là quan hệ tai san và nêu sự khac biêt ̀ ́ ̀ ̣̃ ́ ̀ ̉ ̀̉ ́ ̣ với Luât dân sư; ̣ + Cho cac ví dụ về quan hệ tai san có đôi tượng là tai san vô hinh, hữu hinh. ́ ̀̉ ́ ̀̉ ̀ ̀ 1.1.2. Quan hệ nhân thân: Cac quan hệ xã hôi phat sinh từ môt giá trị tinh thân găn liên ́ ̣ ́ ̣ ̀ ̀ ́ ̀ với môt cá nhân hoăc môt tổ chức ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ * Đăc điêm: - Thứ nhât, quan hệ nhân thân thuôc đôi tượng điêu chinh cua luât dân sự luôn găn liên ́ ̣ ́ ̀ ̉ ̉ ̣ ́ ́ ̀ môt chủ thể xac đinh theo qui đinh cua phap luât và có thể chiu anh hưởng bởi cac yêu tố ̣ ̣́ ̣ ̉ ́ ̣ ̣̉ ́ ́ đao đức, truyên thông, phong tuc, tâp quan; ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ́ - Thứ hai, về nguyên tăc cac quan hệ nhân thân không mang tinh giá tri, không tinh ́ ́ ́ ̣ ́ được thanh tiên; ̀ ̀ - Thứ ba, cac giá trị tinh thân là đôi tượng cua quan hệ nhân thân về nguyên tăc không là ́ ̀ ́ ̉ ́ đôi tượng để trao đôi, chuyên dich; ́ ̉ ̉ ̣ * Cac nhom quan hệ nhân thân: ́ ́
  4. - Quan hệ nhân thân không găn với tai san: là cac quan hệ nhân thân không mang lai cho ́ ̀̉ ́ ̣ chủ thể bât kỳ môt lợi ich vât chât nao: danh dự, nhân phâm, uy tin, tên ho… ́ ̣ ́ ̣ ́̀ ̉ ́ ̣ - Quan hệ nhân thân găn với tai san: là cac quan hệ mang lai cho chủ thể những lợi ich ́ ̀̉ ́ ̣ ́ vât chât nhât đinh: quyên tac gia, quyên sở hữu công nghiêp, quyên đôi với giông, cây ̣ ́ ̣́ ̀́ ̉ ̀ ̣ ̀ ́ ́ ̀ ̣ trông vât nuôi ̉ ̉ ̣ * Câu hoi thao luân: + Nêu 5 ví dụ về quan hệ nhân thân thuôc đôi tượng điêu chinh cua Luât dân sự; ̣ ́ ̀ ̉ ̉ ̣ + Tim cac nganh luât cung có đôi tượng điêu chinh là quan hệ nhân thân và nêu sự khac ̀ ́ ̀ ̣̃ ́ ̀ ̉ ́ biêt so với Luât dân sự; ̣ ̣ + Nêu sự khac nhau cơ ban giữa quan hệ nhân thân găn với tai san và quan hệ nhân thân ́ ̉ ́ ̀̉ không găn với tai san. ́ ̀̉ 1.2. Nôi dung 2: Phương phap điêu chinh cua Luât dân sự ̣ ́ ̀ ̉ ̉ ̣ Biên phap, cach thức thông qua đó phap luât tac đông đên cac quan hệ tai san, quan hệ ̣ ́ ́ ́ ̣́ ̣ ́ ́ ̀̉ nhân thân thuôc đôi tượng điêu chinh cua luât dân sự ̣ ́ ̀ ̉ ̉ ̣ ̣ ̉ * Đăc điêm: - Thứ nhât, cac chủ thể binh đăng với nhau trên phương diên phap lý ́ ́ ̀ ̉ ̣ ́ + Điêu kiên găn liên là cac chủ thể đôc lâp về tổ chức và tai san ̀ ̣ ́ ̀ ́ ̣̣ ̀̉ + Không phân biêt thanh phân xã hôi ̣ ̀ ̀ ̣ ́ ̣ ̀ + Không ap đăt quyên uy cho nhau. - Thứ hai, cac chủ thể có quyên tự đinh đoat: ́ ̀ ̣ ̣ + Xac lâp, thực hiên, châm dứt và nôi dung quan hệ phụ thuôc vao sự tuy nghi và theo ý ̣́ ̣ ́ ̣ ̣ ̀ ̀ chí cua chủ thê; ̉ ̉ + Sự đinh đoat có hiêu lực cua chủ thể có giá trị băt buôc đôi với tât cả cac chủ thể trong ̣ ̣ ̣ ̉ ́ ̣ ́ ́ ́ quan hê, được phap luât tôn trong và bao vê; ̣ ́ ̣ ̣ ̉ ̣ + Quyên đinh đoat cua chủ thể bị han chế vì lợi ich công, quyên, lợi ich hợp phap cua ̀ ̣ ̣̉ ̣ ́ ̀ ́ ́ ̉ cac chủ thể khac. ́ ́ - Thứ ba, cac chủ thể dân sự phai chiu trach nhiêm dân sự khi vi pham cam kêt có hiêu ́ ̉ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̣ lực hoăc vi pham cac qui đinh cua phap luât dân sự (chủ yêu là trach nhiêm tai san): ̣ ̣ ́ ̣ ̉ ́ ̣ ́ ́ ̣ ̀̉
  5. + Nghia vụ trong luât dân sự thường là nghia vụ tai san; ̃ ̣ ̃ ̀̉ + Người gây thiêt hai có nghia vụ bù đăp cac tôn thât về vât chât cho người bị thiêt hai ̣̣ ̃ ́ ́̉ ́ ̣ ́ ̣̣ (nêu người bị thiêt hai hoăc người đai diên hợp phap cua họ có yêu câu); ́ ̣̣ ̣ ̣ ̣ ́ ̉ ̀ + Ngoai trach nhiêm tai san, chủ thể vi pham cam kêt có hiêu lực hoăc vi pham cac qui ̀ ́ ̣ ̀̉ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ́ đinh cua phap luât dân sự con phai thực hiên cac trach nhiêm dân sự khac: châm dứt ̣ ̉ ́ ̣ ̀ ̉ ̣ ́ ́ ̣ ́ ́ ̀ ̣ ̃ ̉ ́ hanh vi vi pham, xin lôi công khai, đăng tin cai chinh…. - Thứ tư, cac tranh châp dân sự được giai quyêt theo nguyên tăc thoa thuân và hoa giai ́ ́ ̉ ́ ́ ̉ ̣ ̀ ̉ giữa cac chủ thể ́ + Cac chủ thể tự thoa thuân để giai quyêt tranh châp; ́ ̉ ̣ ̉ ́ ́ + Cac chủ thể có thể giai quyêt qua vai trò hoa giai cua cac cơ quan, tổ chức, cá nhân do ́ ̉ ́ ̀ ̉̉ ́ họ thoa thuân hoăc theo qui đinh phap luât (Ví du: hoa giai theo thủ tuc tố tung tai Toa ̉ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ̀ ̉ ̣ ̣ ̣ ̀ án); + Cơ quan nhà nước có thâm quyên có thể ap dung cac biên phap cưỡng chế cân thiêt ̉ ̀ ́ ̣ ́ ̣ ́ ̀ ́ theo trinh tự, thủ tuc luât đinh để giai quyêt cac tranh châp dân sự mà cac chủ thể không ̀ ̣ ̣̣ ̉ ́́ ́ ́ có hoăc không thể thoa thuân hoăc hoa giai. ̣ ̉ ̣ ̣ ̀ ̉ - Thứ năm, cac chủ thể có thể bao vệ cac quyên dân sự theo phương thức kiên dân sự. ́ ̉ ́ ̀ ̣ ̉ ̉ ̣ * Câu hoi thao luân: + Phân biêt phương phap điêu chinh cua luât dân sự với phương phap điêu chinh cua ̣ ́ ̀ ̉ ̉ ̣ ́ ̀ ̉ ̉ Luât hanh chinh, luât hinh sự. ̣̀ ́ ̣̀ 2. Quá trinh hinh thanh và phat triên cua phap luât dân sự Viêt Nam – Nôi dung 3 ̀ ̀ ̀ ́ ̉ ̉ ́ ̣ ̣ ̣ * Thời kỳ nhà nước phong kiên (Tham khao thêm Giao trinh lich sử Nhà nước và phap ́ ̉ ́ ̀ ̣ ́ luât Viêt Nam – Đai hoc Luât Hà nôi): ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ - Bộ luât Hông Đức (Nhà Lê); ̣ ̀ - Bộ Luât Hoang Viêt luât lệ (nhà Nguyên) ̣ ̀ ̣ ̣ ̃ Tim đoc trên thư viên trường Đai hoc Luât Hà Nôi. ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ * Thời kỳ Phap thuôc (Tham khao thêm Giao trinh lich sử Nhà nước và phap luât Viêt ́ ̣ ̉ ́ ̀ ̣ ́ ̣ ̣ Nam – Đai hoc Luât Hà Nôi): ̣ ̣ ̣ ̣ - Bộ Dân luât gian yêu Nam Kỳ 1883; ̣ ̉ ́ - Bộ Dân luât Băc kỳ 1931; ̣ ́
  6. - Bộ Dân luât Trung kỳ 1936; ̣ Tim đoc trên thư viên trường Đai hoc Luât Hà Nôi. ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ * Thời kỳ 1945 – 1954 (Tham khao thêm Giao trinh Luât dân sự Viêt Nam – Đai hoc ̉ ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ Luât Hà Nôi và cac luân an tiên sy, sach tham khao có liên quan); ̣ ̣ ́ ̣́ ́ ̃́ ̉ * Thời kỳ 1954 – 1986 (Tham khao thêm Giao trinh Luât dân sự Viêt Nam – Đai hoc ̉ ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ Luât Hà Nôi và cac luân an tiên sỹ , sach tham khao có liên quan); ̣ ̣ ́ ̣́ ́ ́ ̉ * Thời kỳ 1986 – 2005 (Tham khao thêm Giao trinh Luât dân sự Viêt Nam – Đai hoc ̉ ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ Luât Hà Nôi và cac luân an tiên sy, sach tham khao có liên quan); ̣ ̣ ́ ̣́ ́ ̃́ ̉ * Thời kỳ 2005 – nay (Tham khao thêm Giao trinh Luât dân sự Viêt Nam – Đai hoc Luât ̉ ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ Hà Nôi và cac luân an tiên sy, sach tham khao có liên quan); ̣ ́ ̣́ ́ ̃́ ̉ ̉ ̉ ̣ * Câu hoi thao luân: + Xac đinh cac điêu kiên chinh trị – kinh tế – văn hoa – xã hôi đã tac đông đên cac quan ̣́ ́ ̀ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̣ ́ ́ hệ dân sự và phap luât dân sự ở môi thời ky; ́ ̣ ̃ ̀ + Sự cân thiêt cân thiêt ban hanh Bộ luât dân sự năm 2005 và quan điêm chỉ đao xây ̀ ́̀ ́ ̀ ̣ ̉ ̣ dựng Bộ luât dân sự năm 2005 (Tim đoc thêm Những vân đề cơ ban cua Bộ luât dân sự ̣ ̀ ̣ ́ ̉ ̉ ̣ năm 2005 – Bộ Tư phap – NXB. Tư phap năm 2005) ́ ́ 3. Nguôn cua Luât dân sự Viêt Nam – Nôi dung 4 ̀ ̉ ̣ ̣ ̣ 3.1. Khai niêm nguôn cua Luât dân sự ́ ̣ ̀ ̉ ̣ Là cac loai văn ban qui pham phap luât do cơ quan nhà nước có thâm quyên ban hanh ́ ̣ ̉ ̣ ́ ̣ ̉ ̀ ̀ theo môt trinh tự, thủ tuc luât đinh và có chứa đung cac qui pham phap luât dân sự. ̣̀ ̣ ̣̣ ̣ ́ ̣ ́ ̣ * Điêu kiên để môt văn ban qui pham phap luât là nguôn cua Luât dân sự: ̀ ̣ ̣ ̉ ̣ ́ ̣ ̀ ̉ ̣ - Tinh hợp phap cua văn ban qui pham phap luât đo: ́ ́ ̉ ̉ ̣ ́ ̣ ́ + Được ban hanh bởi cơ quan nhà nước có thâm quyên; ̀ ̉ ̀ + Được ban hanh theo trinh tự, thủ tuc được qui đinh trong Luật Ban hành văn bản quy ̀ ̀ ̣ ̣ phạm pháp luật; + Có hiêu lực ap dung với quan hệ dân sự được điêu chinh (Hiêu lực về thời gian, ̣ ́ ̣ ̀ ̉ ̣ không gian) - Văn ban phai chứa đựng cac qui pham phap luât dân sự: qui đinh về xử sự cua cac chủ ̉ ̉ ́ ̣ ́ ̣ ̣ ̉ ́ thể trong cac quan hệ dân sự cụ thể ́
  7. 3.2 Phân loai nguôn cua luât dân sự (Theo tiêu chí hiêu lực cua văn ban): ̣ ̀ ̉ ̣ ̣ ̉ ̉ ́ ́ - Hiên phap - Cac văn ban luât: Bộ luât và cac luât ́ ̉ ̣ ̣ ́ ̣ - Cac văn ban dưới luât: Lênh, Phap lênh, , Nghị đinh, Nghị quyêt, thông tư, thông tư ́ ̉ ̣ ̣ ̣́ ̣ ́ ̣ ̣́ liên tich, quyêt đinh ̉ ̉ ̣ * Câu hoi thao luân: + Xac đinh cac văn ban luât là nguôn cua luât dân sự; ̣́ ́ ̉ ̣ ̀ ̉ ̣ + Xac đinh cac qui đinh trong Hiên phap là nguôn cua Luât dân sự; ̣́ ́ ̣ ́ ́ ̀ ̉ ̣ + Nêu 10 Nghị đinh do chinh phủ ban hanh là nguôn cua Luât dân sự Viêt Nam hiên ̣ ́ ̀ ̀ ̉ ̣ ̣ ̣ ̀ hanh; + Nêu cac Nghị quyêt hưỡng dân cua Toa an tôi cao là nguôn cua Luât dân sự. ́ ́ ̃ ̉ ̀́ ́ ̀ ̉ ̣ 4. Qui pham phap luât dân sự và ap dung luât dân sự ̣ ́ ̣ ́ ̣ ̣ 4.1. Nôi dung 5 – Qui pham phap luât dân sự ̣ ̣ ́ ̣ * Khai niêm: Đinh nghia, đăc điêm, câu tao cua qui pham phap luât (Đoc giao trinh Lý ́ ̣ ̣ ̃ ̣ ̉ ̣́ ̉ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̀ lâân nhà nước và Phap luât Viêt Nam và Giao trinh Luât dân sự cua Đai hoc Luât Hà ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̀ ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ ̣ Nôi) ̣ * Phân loai: - Qui pham mênh lênh: qui đinh cac xử sự băt buôc chủ thể dân sự phai tuân thủ ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ̣ ̉ - Qui pham tuy nghi lựa chon: Phap luât dự liêu nhiêu cach xử sự khac nhau và chủ thể ̣ ̀ ̣ ́ ̣ ̣ ̀ ́ ́ có quyên lựa chon môt trong cac xử sự đo. ̀ ̣ ̣ ́ ́ - Qui pham tuy nghi theo thoa thuân: Qui pham cho phep cac chủ thể được toan quyên ̣ ̀ ̉ ̣ ̣ ́ ́ ̀ ̀ đinh đoat theo ý chí cua minh – Xử sự do chủ thể quyêt đinh theo ý chí ̣ ̣ ̉ ̀ ̣́ ̉ ̉ ̣ * Câu hoi thao luân: + Tai sao trong luât dân sự lai có qui pham tuy nghị lựa chon và qui pham tuy nghi theo ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ̀ ̉ ̣ thoa thuân? + Phân biêt giữa qui pham tuy nghi theo lựa chon và qui pham uy nghi theo thoa thuân; ̣ ̣ ̀ ̣ ̀ ̉ ̣ + Cho it nhât 5 ví dụ đôi với môi loai qui pham phap luât dân sự. ́ ́ ́ ̃ ̣ ̣ ́ ̣
  8. 4.2. Nôi dung 6 – Ap dung luât dân sự, ap dung tương tự luât, ap dung tâp quan ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̣ ̣́ ̣ ̣ ́ 4.2.1. Ap dung luât dân sự: ́ ̣ ̣ ́ ̣ * Khai niêm: - Đinh nghia (Giao trinh Luât dân sự Viêt nam); ̣ ̃ ́ ̀ ̣ ̣ - Cac yêu tó tac đông đên hiêu quả ap dung luât dân sự: ́ ́ ́ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ́ ́ ̉ ̣ + Tinh đung đăn cua qui pham; + Ý thức phap luât cua cac chủ thể dân sự; ́ ̣̉ ́ + Hiêu quả tổ chức, hoat đông cua cac cơ quan Nhà nước có thâm quyên trong ap dung ̣ ̣ ̣ ̉ ́ ̉ ̀ ́ ̣ ̣ luât. * Hâu quả phap lý cua ap dung luât dân sự ̣ ́ ̉́ ̣ ̣ - Công nhân hoăc lam phat sinh quyên dân sự cua chủ thê; ̣ ̣̀ ́ ̀ ̉ ̉ - Công nhân hoăc lam phat sinh nghia vụ dân sự cua chủ thê; ̣ ̣̀ ́ ̃ ̉ ̉ - Ap dung cac trach nhiêm dân sự đôi với chủ thể vi pham ́ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̣ * Hiêu lực ap dung luât dân sự: ̣ ́ ̣ ̣ - Hiêu theo thời gian: ̣ + Đôi với những quan hệ dân sự phat sinh trước ngay 1/7/1996 (Ngay Bộ luât dân sự ́ ́ ̀ ̀ ̣ năm 1995 có hiêu lực); ̣ + Đôi với cac quan hệ dân sự phat sinh từ ngay 1/7/1996 đên ngay 1/1/2006 (Ngay Bộ ́ ́ ́ ̀ ́ ̀ ̀ luât dân sự năm 2005 có hiêu lực); ̣ ̣ + Đôi với quan hệ dân sự phat sinh từ ngay 1/1/2006 ́ ́ ̀ Lưu y: Hiêu lực hôi tố trong luât dân sự ́ ̣ ̀ ̣ - Hiêu lực về không gian: ̣ + Có hiêu lực đôi với cac quan hệ dân sự trên lanh thổ Viêt Nam. Trừ trường hợp cac ̣ ́ ́ ̃ ̣ ́ Điêu ước quôc tế mà Viêt Nam tham giá hoăc ký kêt qui đinh khac. ̀ ́ ̣ ̣ ́ ̣ ́ + Có hiêu lực đôi với cac quan hệ dân sự trên lanh thổ nước ngoai nêu điêu ước quôc tế ̣ ́ ́ ̃ ̀́ ̀ ́ mà viêt Nam tham giá hoăc ký kêt có viên dân. ̣ ̣ ́ ̣ ̃
  9. 4.2.2. Ap dung tương luât ́ ̣ ̣ ̣ ̃ * Đinh nghia; * Điêu kiên: Quan hệ được điêu chinh là quan hệ dân sự; chưa được trực tiêp qui đinh ̀ ̣ ̀ ̉ ́ ̣ trong Bộ luât dân sự hoăc cac văn ban hướng dân; đã được qui đinh trong cac văn ban ̣ ̣ ́ ̉ ̃ ̣ ́ ̉ phap luât khac con hiêu lực. ́ ̣ ́ ̀ ̣ ́ ̣ ̣ ́ 4.2.3. Ap dung tâp quan ̣ ̃ * Đinh nghia * Điêu kiên: Quan hệ dân sự cụ thể chưa dduwwojc qui đinh trong Bộ luât dân sự hoăc ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ cac văn ban phap luât khac; đã có tâp quan ap dung cho quan hệ dân sự đo; tâp quan ́ ̉ ́ ̣ ́ ̣ ́́ ̣ ̣́ ́ được ap dung có nôi dung không trai với cac nguyên tăc cơ ban cua luât dân sự. ́ ̣ ̣ ́ ́ ́ ̉ ̉ ̣ ̉ ̉ ̣ * Câu hoi thao luân: + Cho it nhât 5 ví dụ cho môi hâu quả phap lý cua ap dung luât dân sự; ́ ́ ̣̃ ́ ̉́ ̣ ̣ + Tim it nhât 3 ví dụ về ap dung BLDS năm 1995 mà không ap dung BLDS năm 2005; ̀́ ́ ́ ̣ ́ ̣ + Tim 3 ví dụ về ap dung tương tự Luât; ̀ ́ ̣ ̣ + Tim 3 ví dụ về ap dung tâp quan. ̀ ́ ̣ ̣ ́ 5. Cac nguyên tăc cơ ban cua luât dân sự Viêt Nam – Nôi dung 8 ́ ́ ̉ ̉ ̣ ̣ ̣ ̣ ̃ 5.1. Đinh nghia: 5.2. Cac nguyên tăc cơ ban, đăc trưng cua Luât dân sự ́ ́ ̉ ̣ ̉ ̣ - Nguyên tăc tự do, tự nguyên cam kêt thoa thuân; ́ ̣ ́ ̉ ̣ ́̀ ̉ - Nguyên tăc binh đăng; - Nguyên tăc thiên chi, trung thực; ́ ̣ ́ ́ ̀ ̉ - Nguyên tăc hoa giai. * Cac nguyên tăc cơ ban khac ́ ́ ̉ ́ - Nguyên tăc chiu trach nhiêm phap lý – trach nhiêm dân sự (Nguyên tăc nay cung có thể ́ ̣ ́ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̀ ̃ được coi là nguyên tăc đăc trưng nêu xuât phat từ cac đăc thù cua trach nhiêm dân sự so ́ ̣ ́ ́ ́ ́ ̣ ̉ ́ ̣ với cac trach nhiêm phap lý khac); ́ ́ ̣ ́ ́
  10. - Nguyên tăc tôn trong đao đức, phong tuc tâp quan; ́ ̣ ̣ ̣̣ ́ - Nguyên tăc tôn trong và bao vệ quyên dân sự; ́ ̣ ̉ ̀ - Nguyên tăc tôn trong lợi ich công, quyên, lợi ich cua người khac; ́ ̣ ́ ̀ ́ ̉ ́ - Nguyên tăc tuân thủ phap luât. ́ ́ ̣ ̉ ̉ ̣ * Câu hoi thao luân: + Tai sao Luât dân sự lai có cac nguyên tăc cơ ban, đăc trưng; ̣ ̣ ̣ ́ ́ ̉ ̣ + Chứng minh cac nguyên tăc cơ ban không đăc trưng cua luât dân sự cung có thể được ́ ́ ̉ ̣ ̉ ̣ ̃ áp dung ở cac nganh luât khac. ̣ ́ ̀ ̣ ́
Đồng bộ tài khoản