intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Luật đấu thầu 61/2005/QH

Chia sẻ: Haivan Haivan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

447
lượt xem
126
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu giúp cho đơn vị, cơ quan nắm được luật khi tổ chức, hoặc tham gia đầu thầu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luật đấu thầu 61/2005/QH

 1. Quèc héi céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc LuËt sè: 61 /2005/QH11 Quèc héi n­íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam Kho¸ XI, Kú häp thø 8 (Tõ ngµy 18 th¸ng 10 ®Õn ngµy 29 th¸ng 11 n¨m 2005) luËt ®Êu thÇu C¨n cø vµo HiÕn ph¸p n­íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam n¨m 1992 ®· ®­îc söa ®æi, bæ sung theo NghÞ quyÕt sè 51/2001/QH10 ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001 cña Quèc héi khãa X, kú häp thø 10; LuËt nµy quy ®Þnh vÒ ®Êu thÇu. Ch­¬ng I Nh÷ng quy ®Þnh chung §iÒu 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh LuËt nµy quy ®Þnh vÒ c¸c ho¹t ®éng ®Êu thÇu ®Ó lùa chän nhµ thÇu cung cÊp dÞch vô t­ vÊn, mua s¾m hµng ho¸, x©y l¾p ®èi víi gãi thÇu thuéc c¸c dù ¸n sau ®©y: 1. Dù ¸n sö dông vèn nhµ n­íc tõ 30% trë lªn cho môc tiªu ®Çu t­ ph¸t triÓn, bao gåm: a) Dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng míi, n©ng cÊp më réng c¸c dù ¸n ®· ®Çu t­ x©y dùng; b) Dù ¸n ®Çu t­ ®Ó mua s¾m tµi s¶n kÓ c¶ thiÕt bÞ, m¸y mãc kh«ng cÇn l¾p ®Æt; c) Dù ¸n quy ho¹ch ph¸t triÓn vïng, quy ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh, quy ho¹ch x©y dùng ®« thÞ, n«ng th«n; d) Dù ¸n nghiªn cøu khoa häc, ph¸t triÓn c«ng nghÖ, hç trî kü thuËt; ®) C¸c dù ¸n kh¸c cho môc tiªu ®Çu t­ ph¸t triÓn; 2. Dù ¸n sö dông vèn nhµ n­íc ®Ó mua s¾m tµi s¶n nh»m duy tr× ho¹t ®éng th­êng xuyªn cña c¬ quan nhµ n­íc, tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, tæ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 2. 2 chøc chÝnh trÞ x· héi - nghÒ nghiÖp, tæ chøc x· héi, tæ chøc x· héi - nghÒ nghiÖp, ®¬n vÞ vò trang nh©n d©n; 3. Dù ¸n sö dông vèn nhµ n­íc ®Ó mua s¾m tµi s¶n nh»m phôc vô viÖc c¶i t¹o, söa ch÷a lín c¸c thiÕt bÞ, d©y chuyÒn s¶n xuÊt, c«ng tr×nh, nhµ x­ëng ®· ®Çu t­ cña doanh nghiÖp nhµ n­íc. §iÒu 2. §èi t­îng ¸p dông 1. Tæ chøc, c¸ nh©n trong n­íc vµ n­íc ngoµi tham gia ho¹t ®éng ®Êu thÇu c¸c gãi thÇu thuéc c¸c dù ¸n quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 cña LuËt nµy. 2. Tæ chøc, c¸ nh©n liªn quan ®Õn ho¹t ®éng ®Êu thÇu c¸c gãi thÇu thuéc c¸c dù ¸n quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 cña LuËt nµy. 3. Tæ chøc, c¸ nh©n cã dù ¸n kh«ng thuéc ph¹m vi ®iÒu chØnh cña LuËt nµy chän ¸p dông LuËt nµy. §iÒu 3. ¸p dông LuËt ®Êu thÇu, ph¸p luËt cã liªn quan, ®iÒu ­íc quèc tÕ, tháa thuËn quèc tÕ 1. Ho¹t ®éng ®Êu thÇu ph¶i tu©n thñ quy ®Þnh cña LuËt nµy vµ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt cã liªn quan. 2. Tr­êng hîp cã ®Æc thï vÒ ®Êu thÇu quy ®Þnh ë luËt kh¸c th× ¸p dông theo quy ®Þnh cña luËt ®ã. 3. §èi víi dù ¸n sö dông vèn hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc (gäi t¾t lµ ODA), viÖc ®Êu thÇu ®­îc thùc hiÖn trªn c¬ së néi dung ®iÒu ­íc quèc tÕ mµ Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam lµ thµnh viªn hoÆc tháa thuËn quèc tÕ mµ c¬ quan, tæ chøc cã thÈm quyÒn cña Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ®· ký kÕt. §iÒu 4. Gi¶i thÝch tõ ng÷ Trong LuËt nµy, c¸c tõ ng÷ d­íi ®©y ®­îc hiÓu nh­ sau: 1. Vèn nhµ n­íc bao gåm vèn ng©n s¸ch nhµ n­íc, vèn tÝn dông do Nhµ n­íc b¶o l·nh, vèn tÝn dông ®Çu t­ ph¸t triÓn cña Nhµ n­íc, vèn ®Çu t­ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp nhµ n­íc vµ c¸c vèn kh¸c do Nhµ n­íc qu¶n lý. 2. §Êu thÇu lµ qu¸ tr×nh lùa chän nhµ thÇu ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña bªn mêi thÇu ®Ó thùc hiÖn gãi thÇu thuéc c¸c dù ¸n quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 cña LuËt nµy trªn c¬ së b¶o ®¶m tÝnh c¹nh tranh, c«ng b»ng, minh b¹ch vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ. 3. Ho¹t ®éng ®Êu thÇu bao gåm c¸c ho¹t ®éng cña c¸c bªn liªn quan trong qu¸ tr×nh lùa chän nhµ thÇu. 4. Tr×nh tù thùc hiÖn ®Êu thÇu gåm c¸c b­íc chuÈn bÞ ®Êu thÇu, tæ chøc ®Êu thÇu, ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu, thÈm ®Þnh vµ phª duyÖt kÕt qu¶ ®Êu thÇu, th«ng b¸o kÕt qu¶ ®Êu thÇu, th­¬ng th¶o, hoµn thiÖn hîp ®ång vµ ký kÕt hîp ®ång. 5. §Êu thÇu trong n­íc lµ qu¸ tr×nh lùa chän nhµ thÇu ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña bªn mêi thÇu víi sù tham gia cña c¸c nhµ thÇu trong n­íc. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 3. 3 6. §Êu thÇu quèc tÕ lµ qu¸ tr×nh lùa chän nhµ thÇu ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña bªn mêi thÇu víi sù tham gia cña c¸c nhµ thÇu n­íc ngoµi vµ nhµ thÇu trong n­íc. 7. Dù ¸n lµ tËp hîp c¸c ®Ò xuÊt ®Ó thùc hiÖn mét phÇn hay toµn bé c«ng viÖc nh»m ®¹t ®­îc môc tiªu hay yªu cÇu nµo ®ã trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh dùa trªn nguån vèn x¸c ®Þnh. 8. Ng­êi cã thÈm quyÒn lµ ng­êi ®­îc quyÒn quyÕt ®Þnh dù ¸n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §èi víi c¸c dù ¸n cã sù tham gia vèn nhµ n­íc cña doanh nghiÖp nhµ n­íc tõ 30% trë lªn, trõ c¸c dù ¸n sö dông 100% vèn nhµ n­íc, th× ng­êi cã thÈm quyÒn lµ Héi ®ång qu¶n trÞ hoÆc ®¹i diÖn cã thÈm quyÒn cña c¸c bªn tham gia gãp vèn. 9. Chñ ®Çu t­ lµ ng­êi së h÷u vèn hoÆc ®­îc giao tr¸ch nhiÖm thay mÆt chñ së h÷u, ng­êi vay vèn trùc tiÕp qu¶n lý vµ thùc hiÖn dù ¸n quy ®Þnh t¹i kho¶n 7 §iÒu nµy. 10. Bªn mêi thÇu lµ chñ ®Çu t­ hoÆc tæ chøc chuyªn m«n cã ®ñ n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm ®­îc chñ ®Çu t­ sö dông ®Ó tæ chøc ®Êu thÇu theo c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êu thÇu. 11. Nhµ thÇu lµ tæ chøc, c¸ nh©n cã ®ñ t­ c¸ch hîp lÖ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 7, §iÒu 8 cña LuËt nµy. 12. Nhµ thÇu chÝnh lµ nhµ thÇu chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc tham gia ®Êu thÇu, ®øng tªn dù thÇu, ký kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång nÕu ®­îc lùa chän (sau ®©y gäi lµ nhµ thÇu tham gia ®Êu thÇu). Nhµ thÇu tham gia ®Êu thÇu mét c¸ch ®éc lËp gäi lµ nhµ thÇu ®éc lËp. Nhµ thÇu cïng víi mét hoÆc nhiÒu nhµ thÇu kh¸c tham gia ®Êu thÇu trong mét ®¬n dù thÇu th× gäi lµ nhµ thÇu liªn danh. 13. Nhµ thÇu t­ vÊn lµ nhµ thÇu tham gia ®Êu thÇu cung cÊp c¸c s¶n phÈm ®¸p øng yªu cÇu vÒ kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm chuyªn m«n quy ®Þnh t¹i kho¶n 34 §iÒu nµy. 14. Nhµ thÇu cung cÊp lµ nhµ thÇu tham gia ®Êu thÇu c¸c gãi thÇu cung cÊp hµng hãa quy ®Þnh t¹i kho¶n 35 §iÒu nµy. 15. Nhµ thÇu x©y dùng lµ nhµ thÇu tham gia ®Êu thÇu c¸c gãi thÇu x©y l¾p quy ®Þnh t¹i kho¶n 36 §iÒu nµy. 16. Nhµ thÇu EPC lµ nhµ thÇu tham gia ®Êu thÇu ®Ó thùc hiÖn gãi thÇu EPC quy ®Þnh t¹i kho¶n 21 §iÒu nµy. 17. Nhµ thÇu phô lµ nhµ thÇu thùc hiÖn mét phÇn c«ng viÖc cña gãi thÇu trªn c¬ së tho¶ thuËn hoÆc hîp ®ång ®­îc ký víi nhµ thÇu chÝnh. Nhµ thÇu phô kh«ng ph¶i lµ nhµ thÇu chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc tham gia ®Êu thÇu. 18. Nhµ thÇu trong n­íc lµ nhµ thÇu ®­îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng theo ph¸p luËt ViÖt Nam. 19. Nhµ thÇu n­íc ngoµi lµ nhµ thÇu ®­îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng theo ph¸p luËt cña n­íc mµ nhµ thÇu mang quèc tÞch. 20. Gãi thÇu lµ mét phÇn cña dù ¸n, trong mét sè tr­êng hîp ®Æc biÖt gãi thÇu lµ toµn bé dù ¸n; gãi thÇu cã thÓ gåm nh÷ng néi dung mua s¾m gièng nhau PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 4. 4 thuéc nhiÒu dù ¸n hoÆc lµ khèi l­îng mua s¾m mét lÇn ®èi víi mua s¾m th­êng xuyªn. 21. Gãi thÇu EPC lµ gãi thÇu bao gåm toµn bé c¸c c«ng viÖc thiÕt kÕ, cung cÊp thiÕt bÞ, vËt t­ vµ x©y l¾p. 22. Hå s¬ mêi s¬ tuyÓn lµ toµn bé tµi liÖu bao gåm c¸c yªu cÇu vÒ n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm ®èi víi nhµ thÇu lµm c¨n cø ph¸p lý ®Ó bªn mêi thÇu lùa chän danh s¸ch nhµ thÇu mêi tham gia ®Êu thÇu. 23. Hå s¬ dù s¬ tuyÓn lµ toµn bé tµi liÖu do nhµ thÇu lËp theo yªu cÇu cña hå s¬ mêi s¬ tuyÓn. 24. Hå s¬ mêi thÇu lµ toµn bé tµi liÖu sö dông cho ®Êu thÇu réng r·i hoÆc ®Êu thÇu h¹n chÕ bao gåm c¸c yªu cÇu cho mét gãi thÇu lµm c¨n cø ph¸p lý ®Ó nhµ thÇu chuÈn bÞ hå s¬ dù thÇu vµ ®Ó bªn mêi thÇu ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu nh»m lùa chän nhµ thÇu tróng thÇu; lµ c¨n cø cho viÖc th­¬ng th¶o, hoµn thiÖn vµ ký kÕt hîp ®ång. 25. Hå s¬ dù thÇu lµ toµn bé tµi liÖu do nhµ thÇu lËp theo yªu cÇu cña hå s¬ mêi thÇu vµ ®­îc nép cho bªn mêi thÇu theo quy ®Þnh nªu trong hå s¬ mêi thÇu. 26. Gi¸ gãi thÇu lµ gi¸ trÞ gãi thÇu ®­îc x¸c ®Þnh trong kÕ ho¹ch ®Êu thÇu trªn c¬ së tæng møc ®Çu t­ hoÆc tæng dù to¸n, dù to¸n ®­îc duyÖt vµ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh. 27. Gi¸ dù thÇu lµ gi¸ do nhµ thÇu nªu trong ®¬n dù thÇu thuéc hå s¬ dù thÇu. Tr­êng hîp nhµ thÇu cã th­ gi¶m gi¸ th× gi¸ dù thÇu lµ gi¸ sau gi¶m gi¸. 28. Gi¸ ®Ò nghÞ tróng thÇu lµ gi¸ do bªn mêi thÇu ®Ò nghÞ trªn c¬ së gi¸ dù thÇu cña nhµ thÇu ®­îc lùa chän tróng thÇu sau söa lçi, hiÖu chØnh c¸c sai lÖch theo yªu cÇu cña hå s¬ mêi thÇu. 29. Gi¸ tróng thÇu lµ gi¸ ®­îc phª duyÖt trong kÕt qu¶ lùa chän nhµ thÇu lµm c¬ së ®Ó th­¬ng th¶o, hoµn thiÖn vµ ký kÕt hîp ®ång. 30. Chi phÝ trªn cïng mét mÆt b»ng bao gåm gi¸ dù thÇu do nhµ thÇu ®Ò xuÊt ®Ó thùc hiÖn gãi thÇu sau khi ®· söa lçi vµ hiÖu chØnh sai lÖch, céng víi c¸c chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó vËn hµnh, b¶o d­ìng vµ c¸c chi phÝ kh¸c liªn quan ®Õn tiÕn ®é, chÊt l­îng, nguån gèc cña hµng hãa hoÆc c«ng tr×nh thuéc gãi thÇu trong suèt thêi gian sö dông. Chi phÝ trªn cïng mét mÆt b»ng dïng ®Ó so s¸nh, xÕp h¹ng hå s¬ dù thÇu vµ ®­îc gäi lµ gi¸ ®¸nh gi¸. 31. Hîp ®ång lµ v¨n b¶n ký kÕt gi÷a chñ ®Çu t­ vµ nhµ thÇu ®­îc lùa chän trªn c¬ së tháa thuËn gi÷a c¸c bªn nh­ng ph¶i phï hîp víi quyÕt ®Þnh phª duyÖt kÕt qu¶ lùa chän nhµ thÇu. 32. B¶o ®¶m dù thÇu lµ viÖc nhµ thÇu thùc hiÖn mét trong c¸c biÖn ph¸p ®Æt cäc, ký quü hoÆc nép th­ b¶o l·nh ®Ó b¶o ®¶m tr¸ch nhiÖm dù thÇu cña nhµ thÇu trong thêi gian x¸c ®Þnh theo yªu cÇu cña hå s¬ mêi thÇu. 33. B¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång lµ viÖc nhµ thÇu thùc hiÖn mét trong c¸c biÖn ph¸p ®Æt cäc, ký quü hoÆc nép th­ b¶o l·nh ®Ó b¶o ®¶m tr¸ch nhiÖm thùc PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 5. 5 hiÖn hîp ®ång cña nhµ thÇu tróng thÇu trong thêi gian x¸c ®Þnh theo yªu cÇu cña hå s¬ mêi thÇu. 34. DÞch vô t­ vÊn bao gåm: a) DÞch vô t­ vÊn chuÈn bÞ dù ¸n gåm cã lËp, ®¸nh gi¸ b¸o c¸o quy ho¹ch, tæng s¬ ®å ph¸t triÓn, kiÕn tróc, b¸o c¸o nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi, b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi; b) DÞch vô t­ vÊn thùc hiÖn dù ¸n gåm cã kh¶o s¸t, lËp thiÕt kÕ, tæng dù to¸n vµ dù to¸n, lËp hå s¬ mêi thÇu, ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu, gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ; c) DÞch vô t­ vÊn ®iÒu hµnh qu¶n lý dù ¸n, thu xÕp tµi chÝnh, ®µo t¹o, chuyÓn giao c«ng nghÖ vµ c¸c dÞch vô t­ vÊn kh¸c. 35. Hµng ho¸ gåm m¸y mãc, thiÕt bÞ, nguyªn liÖu, nhiªn liÖu, vËt liÖu, hµng tiªu dïng vµ c¸c dÞch vô kh«ng ph¶i lµ dÞch vô t­ vÊn. 36. X©y l¾p gåm nh÷ng c«ng viÖc thuéc qu¸ tr×nh x©y dùng vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, c¶i t¹o, söa ch÷a lín. 37. KiÕn nghÞ trong ®Êu thÇu lµ viÖc nhµ thÇu tham gia ®Êu thÇu ®Ò nghÞ xem xÐt l¹i kÕt qu¶ lùa chän nhµ thÇu vµ nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh ®Êu thÇu khi thÊy quyÒn, lîi Ých cña m×nh bÞ ¶nh h­ëng. 38. HÖ thèng m¹ng ®Êu thÇu quèc gia lµ hÖ thèng øng dông c«ng nghÖ th«ng tin do c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc vÒ ®Êu thÇu x©y dùng vµ qu¶n lý nh»m môc ®Ých qu¶n lý thèng nhÊt th«ng tin vÒ ®Êu thÇu phôc vô c¸c ho¹t ®éng ®Êu thÇu. 39. ThÈm ®Þnh ®Êu thÇu lµ viÖc kiÓm tra, ®¸nh gi¸ cña c¬ quan, tæ chøc cã chøc n¨ng thÈm ®Þnh vÒ kÕ ho¹ch ®Êu thÇu, hå s¬ mêi thÇu vµ kÕt qu¶ lùa chän nhµ thÇu ®Ó lµm c¬ së cho ng­êi cã thÈm quyÒn xem xÐt, quyÕt ®Þnh theo quy ®Þnh cña LuËt nµy. ViÖc thÈm ®Þnh kÕt qu¶ lùa chän nhµ thÇu kh«ng ph¶i lµ ®¸nh gi¸ l¹i hå s¬ dù thÇu. §iÒu 5. Th«ng tin vÒ ®Êu thÇu 1. C¸c th«ng tin sau ®©y vÒ ®Êu thÇu ph¶i ®­îc ®¨ng t¶i trªn tê b¸o vÒ ®Êu thÇu vµ trang th«ng tin ®iÖn tö vÒ ®Êu thÇu cña c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc vÒ ®Êu thÇu: a) KÕ ho¹ch ®Êu thÇu; b) Th«ng b¸o mêi s¬ tuyÓn, kÕt qu¶ s¬ tuyÓn; c) Th«ng b¸o mêi thÇu ®èi víi ®Êu thÇu réng r·i; d) Danh s¸ch nhµ thÇu ®­îc mêi tham gia ®Êu thÇu; ®) KÕt qu¶ lùa chän nhµ thÇu; e) Th«ng tin xö lý vi ph¹m ph¸p luËt vÒ ®Êu thÇu; g) V¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ ®Êu thÇu hiÖn hµnh; h) C¸c th«ng tin liªn quan kh¸c. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 6. 6 2. C¸c th«ng tin quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy sau khi ®­îc ®¨ng t¶i trªn tê b¸o vÒ ®Êu thÇu vµ trang th«ng tin ®iÖn tö vÒ ®Êu thÇu cã thÓ ®¨ng trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng kh¸c ®Ó t¹o thuËn tiÖn trong viÖc tiÕp cËn cña c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n cã quan t©m. ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt th«ng tin vÒ ®Êu thÇu. §iÒu 6. KÕ ho¹ch ®Êu thÇu 1. KÕ ho¹ch ®Êu thÇu ph¶i ®­îc ng­êi cã thÈm quyÒn phª duyÖt b»ng v¨n b¶n sau khi phª duyÖt quyÕt ®Þnh ®Çu t­ hoÆc phª duyÖt ®ång thêi víi quyÕt ®Þnh ®Çu t­ trong tr­êng hîp ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó lµm c¬ së ph¸p lý cho chñ ®Çu t­ tæ chøc lùa chän nhµ thÇu, trõ gãi thÇu cÇn thùc hiÖn tr­íc khi cã quyÕt ®Þnh ®Çu t­. Ng­êi phª duyÖt kÕ ho¹ch ®Êu thÇu ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt vÒ quyÕt ®Þnh cña m×nh. 2. KÕ ho¹ch ®Êu thÇu ph¶i lËp cho toµn bé dù ¸n; tr­êng hîp ch­a ®ñ ®iÒu kiÖn vµ thËt cÇn thiÕt th× ®­îc phÐp lËp kÕ ho¹ch ®Êu thÇu cho mét sè gãi thÇu ®Ó thùc hiÖn tr­íc. 3. Trong kÕ ho¹ch ®Êu thÇu ph¶i nªu râ sè l­îng gãi thÇu vµ néi dung cña tõng gãi thÇu. Néi dung cña tõng gãi thÇu bao gåm: a) Tªn gãi thÇu; b) Gi¸ gãi thÇu; c) Nguån vèn; d) H×nh thøc lùa chän nhµ thÇu; ph­¬ng thøc ®Êu thÇu; ®) Thêi gian lùa chän nhµ thÇu; e) H×nh thøc hîp ®ång; g) Thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång. 4. ViÖc ph©n chia dù ¸n thµnh c¸c gãi thÇu ph¶i c¨n cø theo tÝnh chÊt kü thuËt, tr×nh tù thùc hiÖn, b¶o ®¶m tÝnh ®ång bé cña dù ¸n vµ cã quy m« gãi thÇu hîp lý. Mçi gãi thÇu chØ cã mét hå s¬ mêi thÇu vµ ®­îc tiÕn hµnh ®Êu thÇu mét lÇn. Mét gãi thÇu ®­îc thùc hiÖn theo mét hîp ®ång; tr­êng hîp gãi thÇu gåm nhiÒu phÇn ®éc lËp th× ®­îc thùc hiÖn theo mét hoÆc nhiÒu hîp ®ång. §iÒu 7. T­ c¸ch hîp lÖ cña nhµ thÇu lµ tæ chøc Nhµ thÇu lµ tæ chøc cã t­ c¸ch hîp lÖ khi cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y: 1. GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh, GiÊy chøng nhËn ®Çu t­ ®­îc cÊp theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hoÆc cã quyÕt ®Þnh thµnh lËp ®èi víi c¸c tæ chøc kh«ng cã ®¨ng ký kinh doanh trong tr­êng hîp lµ nhµ thÇu trong n­íc; cã ®¨ng ký ho¹t ®éng do c¬ quan cã thÈm quyÒn cña n­íc mµ nhµ thÇu mang quèc tÞch cÊp trong tr­êng hîp lµ nhµ thÇu n­íc ngoµi; 2. H¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp; 3. Kh«ng bÞ c¬ quan cã thÈm quyÒn kÕt luËn vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh kh«ng PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 7. 7 lµnh m¹nh, ®ang l©m vµo t×nh tr¹ng ph¸ s¶n hoÆc nî ®äng kh«ng cã kh¶ n¨ng chi tr¶; ®ang trong qu¸ tr×nh gi¶i thÓ. §iÒu 8. T­ c¸ch hîp lÖ cña nhµ thÇu lµ c¸ nh©n Nhµ thÇu lµ c¸ nh©n cã t­ c¸ch hîp lÖ khi cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y: 1. N¨ng lùc hµnh vi d©n sù ®Çy ®ñ theo quy ®Þnh ph¸p luËt cña n­íc mµ c¸ nh©n ®ã lµ c«ng d©n; 2. §¨ng ký ho¹t ®éng hîp ph¸p hoÆc chøng chØ chuyªn m«n phï hîp do c¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp; 3. Kh«ng bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù. §iÒu 9. Yªu cÇu ®èi víi bªn mêi thÇu vµ tæ chuyªn gia ®Êu thÇu 1. C¸ nh©n tham gia bªn mêi thÇu ph¶i cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y: a) Am hiÓu ph¸p luËt vÒ ®Êu thÇu; b) Cã kiÕn thøc vÒ qu¶n lý dù ¸n; c) Cã tr×nh ®é chuyªn m«n phï hîp víi yªu cÇu cña gãi thÇu theo c¸c lÜnh vùc kü thuËt, tµi chÝnh, th­¬ng m¹i, hµnh chÝnh vµ ph¸p lý; d) Cã tr×nh ®é ngo¹i ng÷ ®¸p øng yªu cÇu ®èi víi gãi thÇu ®­îc tæ chøc ®Êu thÇu quèc tÕ, gãi thÇu thuéc dù ¸n sö dông vèn ODA. 2. Tuú theo tÝnh chÊt vµ møc ®é phøc t¹p cña gãi thÇu, thµnh phÇn tæ chuyªn gia ®Êu thÇu bao gåm c¸c chuyªn gia vÒ lÜnh vùc kü thuËt, tµi chÝnh, th­¬ng m¹i, hµnh chÝnh, ph¸p lý vµ c¸c lÜnh vùc cã liªn quan. Thµnh viªn tæ chuyªn gia ®Êu thÇu ph¶i cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y: a) Cã chøng chØ tham gia kho¸ häc vÒ ®Êu thÇu; b) Cã tr×nh ®é chuyªn m«n liªn quan ®Õn gãi thÇu; c) Am hiÓu c¸c néi dung cô thÓ t­¬ng øng cña gãi thÇu; d) Cã tèi thiÓu 3 n¨m c«ng t¸c trong lÜnh vùc liªn quan ®Õn néi dung kinh tÕ, kü thuËt cña gãi thÇu. Thµnh viªn tæ chuyªn gia ®Êu thÇu kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i tham gia bªn mêi thÇu vµ ng­îc l¹i. 3. Tr­êng hîp chñ ®Çu t­ cã ®ñ nh©n sù ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy th× tù m×nh lµm bªn mêi thÇu. Tr­êng hîp chñ ®Çu t­ kh«ng ®ñ nh©n sù hoÆc nh©n sù kh«ng ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy th× tiÕn hµnh lùa chän theo quy ®Þnh cña LuËt nµy mét tæ chøc t­ vÊn hoÆc mét tæ chøc ®Êu thÇu chuyªn nghiÖp cã ®ñ n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm thay m×nh lµm bªn mêi thÇu. Trong mäi tr­êng hîp, chñ ®Çu t­ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ qu¸ tr×nh lùa chän nhµ thÇu theo quy ®Þnh cña LuËt nµy vµ ký kÕt hîp ®ång víi nhµ thÇu tróng thÇu sau khi th­¬ng th¶o, hoµn thiÖn hîp ®ång. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 8. 8 §iÒu 10. §iÒu kiÖn tham gia ®Êu thÇu ®èi víi mét gãi thÇu Nhµ thÇu tham gia ®Êu thÇu ®èi víi mét gãi thÇu ph¶i cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y: 1. Cã t­ c¸ch hîp lÖ quy ®Þnh t¹i §iÒu 7, §iÒu 8 cña LuËt nµy; 2. ChØ ®­îc tham gia trong mét hå s¬ dù thÇu ®èi víi mét gãi thÇu víi t­ c¸ch lµ nhµ thÇu ®éc lËp hoÆc lµ nhµ thÇu liªn danh. Tr­êng hîp liªn danh ph¶i cã v¨n b¶n tháa thuËn gi÷a c¸c thµnh viªn, trong ®ã quy ®Þnh râ ng­êi ®øng ®Çu cña liªn danh, tr¸ch nhiÖm chung vµ tr¸ch nhiÖm riªng cña tõng thµnh viªn ®èi víi c«ng viÖc thuéc gãi thÇu; 3. §¸p øng yªu cÇu nªu trong th«ng b¸o mêi thÇu hoÆc th­ mêi thÇu cña bªn mêi thÇu; 4. B¶o ®¶m c¹nh tranh trong ®Êu thÇu theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 11 cña LuËt nµy. §iÒu 11. B¶o ®¶m c¹nh tranh trong ®Êu thÇu 1. Nhµ thÇu khi tham gia ®Êu thÇu c¸c gãi thÇu thuéc dù ¸n quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 cña LuËt nµy ph¶i b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu vÒ tÝnh c¹nh tranh sau ®©y: a) Nhµ thÇu t­ vÊn lËp b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi kh«ng ®­îc tham gia ®Êu thÇu cung cÊp dÞch vô t­ vÊn lËp thiÕt kÕ kü thuËt cña dù ¸n, nhµ thÇu t­ vÊn ®· tham gia thiÕt kÕ kü thuËt cña dù ¸n kh«ng ®­îc tham gia ®Êu thÇu c¸c b­íc tiÕp theo, trõ tr­êng hîp ®èi víi gãi thÇu EPC; b) Nhµ thÇu tham gia ®Êu thÇu ph¶i ®éc lËp vÒ tæ chøc, kh«ng cïng phô thuéc vµo mét c¬ quan qu¶n lý vµ ®éc lËp vÒ tµi chÝnh víi nhµ thÇu t­ vÊn lËp hå s¬ mêi thÇu, ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu; c) Nhµ thÇu t­ vÊn gi¸m s¸t thùc hiÖn hîp ®ång ph¶i ®éc lËp vÒ tæ chøc, kh«ng cïng phô thuéc vµo mét c¬ quan qu¶n lý vµ ®éc lËp vÒ tµi chÝnh víi nhµ thÇu thùc hiÖn hîp ®ång; d) Nhµ thÇu tham gia ®Êu thÇu c¸c gãi thÇu thuéc dù ¸n ph¶i ®éc lËp vÒ tæ chøc, kh«ng cïng phô thuéc vµo mét c¬ quan qu¶n lý vµ ®éc lËp vÒ tµi chÝnh víi chñ ®Çu t­ cña dù ¸n. 2. C¸c quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy ph¶i ®­îc thùc hiÖn chËm nhÊt lµ ba n¨m theo lé tr×nh do ChÝnh phñ quy ®Þnh, kÓ tõ khi LuËt nµy cã hiÖu lùc. ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vÒ b¶o ®¶m c¹nh tranh trong ®Êu thÇu. §iÒu 12. C¸c hµnh vi bÞ cÊm trong ®Êu thÇu 1. §­a, nhËn hoÆc ®ßi hái bÊt cø thø g× cã gi¸ trÞ cña c¸ nh©n vµ tæ chøc cã liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh lùa chän nhµ thÇu, thùc hiÖn hîp ®ång dÉn ®Õn nh÷ng hµnh ®éng thiÕu trung thùc, kh«ng kh¸ch quan trong viÖc quyÕt ®Þnh lùa chän nhµ thÇu, ký kÕt, thùc hiÖn hîp ®ång. 2. Dïng ¶nh h­ëng c¸ nh©n ®Ó t¸c ®éng, can thiÖp hoÆc cè ý b¸o c¸o sai hoÆc kh«ng trung thùc vÒ c¸c th«ng tin lµm sai lÖch kÕt qu¶ lùa chän nhµ thÇu, ký kÕt, thùc hiÖn hîp ®ång. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 9. 9 3. CÊu kÕt, th«ng ®ång gi÷a bªn mêi thÇu víi nhµ thÇu, gi÷a c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc víi bªn mêi thÇu vµ víi nhµ thÇu ®Ó thay ®æi hå s¬ dù thÇu, th«ng ®ång víi c¬ quan thÈm ®Þnh, thanh tra lµm ¶nh h­ëng ®Õn lîi Ých cña tËp thÓ, lîi Ých cña quèc gia. 4. Tæ chøc hoÆc c¸ nh©n võa tham gia ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu võa thÈm ®Þnh kÕt qu¶ lùa chän nhµ thÇu ®èi víi cïng mét gãi thÇu. 5. Nªu yªu cÇu vÒ nh·n hiÖu, xuÊt xø hµng ho¸ cô thÓ trong hå s¬ mêi thÇu ®èi víi ®Êu thÇu mua s¾m hµng ho¸, x©y l¾p hoÆc gãi thÇu EPC. 6. Tham gia ®Êu thÇu víi t­ c¸ch lµ nhµ thÇu ®èi víi gãi thÇu do m×nh lµm bªn mêi thÇu. 7. Chia dù ¸n thµnh c¸c gãi thÇu tr¸i víi quy ®Þnh t¹i kho¶n 4 §iÒu 6 cña LuËt nµy. 8. Nhµ thÇu tham gia ®Êu thÇu cung cÊp hµng ho¸, x©y l¾p cho gãi thÇu do m×nh cung cÊp dÞch vô t­ vÊn, trõ tr­êng hîp ®èi víi gãi thÇu EPC. 9. TiÕt lé nh÷ng tµi liÖu, th«ng tin vÒ ®Êu thÇu sau ®©y: a) Néi dung hå s¬ mêi thÇu tr­íc thêi ®iÓm ph¸t hµnh theo quy ®Þnh; b) Néi dung c¸c hå s¬ dù thÇu, c¸c sæ tay ghi chÐp, c¸c biªn b¶n cuéc häp xÐt thÇu, c¸c ý kiÕn nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ cña chuyªn gia hoÆc nhµ thÇu t­ vÊn ®èi víi tõng hå s¬ dù thÇu tr­íc khi c«ng bè kÕt qu¶ lùa chän nhµ thÇu; c) C¸c yªu cÇu lµm râ hå s¬ dù thÇu cña bªn mêi thÇu vµ tr¶ lêi cña nhµ thÇu trong qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu tr­íc khi c«ng bè kÕt qu¶ lùa chän nhµ thÇu; d) B¸o c¸o cña bªn mêi thÇu, b¸o c¸o cña tæ chuyªn gia, b¸o c¸o cña nhµ thÇu t­ vÊn, b¸o c¸o cña c¬ quan chuyªn m«n cã liªn quan trong qu¸ tr×nh ®Êu thÇu, xÐt thÇu vµ thÈm ®Þnh tr­íc khi c«ng bè kÕt qu¶ lùa chän nhµ thÇu; ®) KÕt qu¶ lùa chän nhµ thÇu tr­íc khi ®­îc phÐp c«ng bè theo quy ®Þnh; e) C¸c tµi liÖu ®Êu thÇu cã liªn quan kh¸c ®­îc ®ãng dÊu b¶o mËt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ b¶o mËt. 10. S¾p ®Æt ®Ó cha mÑ ®Î, cha mÑ vî hoÆc cha mÑ chång, vî hoÆc chång, con ®Î, con nu«i, con d©u, con rÓ, anh chÞ em ruét tham gia c¸c gãi thÇu mµ m×nh lµm bªn mêi thÇu hoÆc lµ thµnh viªn tæ chuyªn gia ®Êu thÇu, tæ chuyªn gia thÈm ®Þnh kÕt qu¶ lùa chän nhµ thÇu hoÆc lµ ng­êi phª duyÖt kÕt qu¶ lùa chän nhµ thÇu. 11. Lµm tr¸i quy ®Þnh qu¶n lý vèn, g©y khã kh¨n trong thñ tôc cÊp ph¸t, thanh quyÕt to¸n theo hîp ®ång ®· ký gi÷a chñ ®Çu t­ vµ nhµ thÇu. 12. Dµn xÕp, th«ng ®ång gi÷a hai hay nhiÒu nhµ thÇu ®Ó mét nhµ thÇu tróng thÇu trong cïng mét gãi thÇu, gi÷a nhµ thÇu thùc hiÖn gãi thÇu vµ nhµ thÇu t­ vÊn gi¸m s¸t thùc hiÖn, gi÷a nhµ thÇu thùc hiÖn gãi thÇu vµ c¬ quan, tæ chøc ®­îc giao nhiÖm vô nghiÖm thu kÕt qu¶ thùc hiÖn. 13. §øng tªn tham gia ®Êu thÇu c¸c gãi thÇu thuéc c¸c dù ¸n do c¬ quan, tæ chøc mµ m×nh ®· c«ng t¸c trong thêi h¹n mét n¨m kÓ tõ khi th«i viÖc t¹i c¬ quan, tæ chøc ®ã. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 10. 10 14. Cho nhµ thÇu kh¸c sö dông t­ c¸ch cña m×nh ®Ó tham gia ®Êu thÇu hoÆc chuyÓn nh­îng cho nhµ thÇu kh¸c thùc hiÖn hîp ®ång sau khi tróng thÇu. 15. Lîi dông viÖc kiÕn nghÞ trong ®Êu thÇu ®Ó c¶n trë qu¸ tr×nh ®Êu thÇu vµ ký kÕt hîp ®ång, c¶n trë c¸c nhµ thÇu kh¸c tham gia ®Êu thÇu. 16. ¸p dông c¸c h×nh thøc lùa chän nhµ thÇu kh«ng ph¶i lµ h×nh thøc ®Êu thÇu réng r·i khi kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÒu tõ §iÒu 19 ®Õn §iÒu 24 cña LuËt nµy. 17. Tæ chøc ®Êu thÇu khi nguån vèn cho gãi thÇu ch­a ®­îc x¸c ®Þnh dÉn tíi t×nh tr¹ng nî ®äng vèn cña nhµ thÇu. §iÒu 13. §Êu thÇu quèc tÕ 1. ViÖc tæ chøc ®Êu thÇu quèc tÕ ®­îc thùc hiÖn trong c¸c tr­êng hîp sau ®©y: a) Gãi thÇu thuéc dù ¸n sö dông vèn ODA mµ nhµ tµi trî quy ®Þnh ph¶i ®Êu thÇu quèc tÕ; b) Gãi thÇu mua s¾m hµng hãa mµ hµng hãa ®ã ë trong n­íc ch­a ®ñ kh¶ n¨ng s¶n xuÊt; c) Gãi thÇu mµ nhµ thÇu trong n­íc kh«ng cã kh¶ n¨ng ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña hå s¬ mêi thÇu hoÆc ®· tæ chøc ®Êu thÇu trong n­íc nh­ng kh«ng chän ®­îc nhµ thÇu tróng thÇu. 2. Tr­êng hîp khi tróng thÇu nhµ thÇu n­íc ngoµi kh«ng thùc hiÖn ®óng cam kÕt liªn danh hoÆc sö dông nhµ thÇu phô ViÖt Nam (nÕu cã) ®· ®­îc kª khai trong hå s¬ dù thÇu víi khèi l­îng vµ gi¸ trÞ dµnh cho phÝa nhµ thÇu ViÖt Nam th× nhµ thÇu ®ã sÏ bÞ lo¹i. 3. Nhµ thÇu n­íc ngoµi tróng thÇu thùc hiÖn gãi thÇu t¹i ViÖt Nam ph¶i tu©n theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ ViÖt Nam vÒ qu¶n lý nhµ thÇu n­íc ngoµi. §iÒu 14. ¦u ®·i trong ®Êu thÇu quèc tÕ §èi t­îng ®­îc h­ëng ­u ®·i trong ®Êu thÇu quèc tÕ bao gåm: 1. Nhµ thÇu lµ doanh nghiÖp ®­îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam theo LuËt doanh nghiÖp vµ LuËt ®Çu t­; 2. Nhµ thÇu liªn danh khi cã thµnh viªn trong liªn danh lµ nhµ thÇu thuéc quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy ®¶m nhËn c«ng viÖc cã gi¸ trÞ trªn 50% ®èi víi gãi thÇu dÞch vô t­ vÊn, x©y l¾p hoÆc gãi thÇu EPC; 3. Nhµ thÇu tham gia ®Êu thÇu gãi thÇu cung cÊp hµng hãa mµ hµng hãa ®ã cã chi phÝ s¶n xuÊt trong n­íc chiÕm tû lÖ tõ 30% trë lªn. ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vÒ ­u ®·i trong ®Êu thÇu quèc tÕ. §iÒu 15. §ång tiÒn dù thÇu 1. §ång tiÒn dù thÇu ®­îc quy ®Þnh trong hå s¬ mêi thÇu theo nguyªn t¾c mét ®ång tiÒn cho mét khèi l­îng cô thÓ. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 11. 11 2. Trong qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu, viÖc quy ®æi vÒ cïng mét ®ång tiÒn ®Ó so s¸nh ph¶i c¨n cø vµo tû gi¸ gi÷a ®ång ViÖt Nam vµ ®ång tiÒn n­íc ngoµi theo quy ®Þnh trong hå s¬ mêi thÇu. 3. C¸c lo¹i chi phÝ trong n­íc ph¶i ®­îc chµo thÇu b»ng ®ång ViÖt Nam. §iÒu 16. Ng«n ng÷ trong ®Êu thÇu Ng«n ng÷ sö dông trong hå s¬ mêi thÇu, hå s¬ dù thÇu vµ c¸c tµi liÖu trao ®æi gi÷a bªn mêi thÇu vµ c¸c nhµ thÇu ®èi víi ®Êu thÇu trong n­íc lµ tiÕng ViÖt; ®èi víi ®Êu thÇu quèc tÕ lµ tiÕng ViÖt, tiÕng Anh. §iÒu 17. Chi phÝ trong ®Êu thÇu 1. Chi phÝ liªn quan ®Õn viÖc chuÈn bÞ hå s¬ dù thÇu vµ tham gia ®Êu thÇu thuéc tr¸ch nhiÖm cña nhµ thÇu. 2. Chi phÝ liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh lùa chän nhµ thÇu ®­îc x¸c ®Þnh trong tæng møc ®Çu t­ hoÆc tæng dù to¸n cña dù ¸n. 3. Hå s¬ mêi thÇu ®­îc b¸n cho nhµ thÇu. ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vÒ chi phÝ trong ®Êu thÇu. Ch­¬ng II lùa chän nhµ thÇu Môc 1 H×nh thøc lùa chän nhµ thÇu §iÒu 18. §Êu thÇu réng r·i 1. ViÖc lùa chän nhµ thÇu ®Ó thùc hiÖn gãi thÇu thuéc c¸c dù ¸n quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 cña LuËt nµy ph¶i ¸p dông h×nh thøc ®Êu thÇu réng r·i, trõ tr­êng hîp quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÒu tõ §iÒu 19 ®Õn §iÒu 24 cña LuËt nµy. 2. §èi víi ®Êu thÇu réng r·i, kh«ng h¹n chÕ sè l­îng nhµ thÇu tham dù. Tr­íc khi ph¸t hµnh hå s¬ mêi thÇu, bªn mêi thÇu ph¶i th«ng b¸o mêi thÇu theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 5 cña LuËt nµy ®Ó c¸c nhµ thÇu biÕt th«ng tin tham dù. Bªn mêi thÇu ph¶i cung cÊp hå s¬ mêi thÇu cho c¸c nhµ thÇu cã nhu cÇu tham gia ®Êu thÇu. Trong hå s¬ mêi thÇu kh«ng ®­îc nªu bÊt cø ®iÒu kiÖn nµo nh»m h¹n chÕ sù tham gia cña nhµ thÇu hoÆc nh»m t¹o lîi thÕ cho mét hoÆc mét sè nhµ thÇu g©y ra sù c¹nh tranh kh«ng b×nh ®¼ng. §iÒu 19. §Êu thÇu h¹n chÕ 1. §Êu thÇu h¹n chÕ ®­îc ¸p dông trong c¸c tr­êng hîp sau ®©y: a) Theo yªu cÇu cña nhµ tµi trî n­íc ngoµi ®èi víi nguån vèn sö dông cho gãi thÇu; PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 12. 12 b) Gãi thÇu cã yªu cÇu cao vÒ kü thuËt hoÆc kü thuËt cã tÝnh ®Æc thï; gãi thÇu cã tÝnh chÊt nghiªn cøu, thö nghiÖm mµ chØ cã mét sè nhµ thÇu cã kh¶ n¨ng ®¸p øng yªu cÇu cña gãi thÇu. 2. Khi thùc hiÖn ®Êu thÇu h¹n chÕ, ph¶i mêi tèi thiÓu n¨m nhµ thÇu ®­îc x¸c ®Þnh lµ cã ®ñ n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm tham gia ®Êu thÇu; tr­êng hîp thùc tÕ cã Ýt h¬n n¨m nhµ thÇu, chñ ®Çu t­ ph¶i tr×nh ng­êi cã thÈm quyÒn xem xÐt, quyÕt ®Þnh cho phÐp tiÕp tôc tæ chøc ®Êu thÇu h¹n chÕ hoÆc ¸p dông h×nh thøc lùa chän kh¸c. §iÒu 20. ChØ ®Þnh thÇu 1. ChØ ®Þnh thÇu ®­îc ¸p dông trong c¸c tr­êng hîp sau ®©y: a) Sù cè bÊt kh¶ kh¸ng do thiªn tai, ®Þch häa, sù cè cÇn kh¾c phôc ngay th× chñ ®Çu t­ hoÆc c¬ quan chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý c«ng tr×nh, tµi s¶n ®ã ®­îc chØ ®Þnh ngay nhµ thÇu ®Ó thùc hiÖn; trong tr­êng hîp nµy chñ ®Çu t­ hoÆc c¬ quan chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý c«ng tr×nh, tµi s¶n ®ã ph¶i cïng víi nhµ thÇu ®­îc chØ ®Þnh tiÕn hµnh thñ tôc chØ ®Þnh thÇu theo quy ®Þnh trong thêi h¹n kh«ng qu¸ m­êi l¨m ngµy kÓ tõ ngµy chØ ®Þnh thÇu; b) Gãi thÇu do yªu cÇu cña nhµ tµi trî n­íc ngoµi; c) Gãi thÇu thuéc dù ¸n bÝ mËt quèc gia; dù ¸n cÊp b¸ch v× lîi Ých quèc gia, an ninh an toµn n¨ng l­îng do Thñ t­íng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh khi thÊy cÇn thiÕt; d) Gãi thÇu mua s¾m c¸c lo¹i vËt t­, thiÕt bÞ ®Ó phôc håi, duy tu, më réng c«ng suÊt cña thiÕt bÞ, d©y chuyÒn c«ng nghÖ s¶n xuÊt mµ tr­íc ®ã ®· ®­îc mua tõ mét nhµ thÇu cung cÊp vµ kh«ng thÓ mua tõ c¸c nhµ thÇu cung cÊp kh¸c do ph¶i b¶o ®¶m tÝnh t­¬ng thÝch cña thiÕt bÞ, c«ng nghÖ; ®) Gãi thÇu dÞch vô t­ vÊn cã gi¸ gãi thÇu d­íi n¨m tr¨m triÖu ®ång, gãi thÇu mua s¾m hµng hãa, x©y l¾p cã gi¸ gãi thÇu d­íi mét tû ®ång thuéc dù ¸n ®Çu t­ ph¸t triÓn; gãi thÇu mua s¾m hµng hãa cã gi¸ gãi thÇu d­íi mét tr¨m triÖu ®ång thuéc dù ¸n hoÆc dù to¸n mua s¾m th­êng xuyªn; tr­êng hîp thÊy cÇn thiÕt th× tæ chøc ®Êu thÇu. 2. Khi thùc hiÖn chØ ®Þnh thÇu, ph¶i lùa chän mét nhµ thÇu ®­îc x¸c ®Þnh lµ cã ®ñ n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña gãi thÇu vµ ph¶i tu©n thñ quy tr×nh thùc hiÖn chØ ®Þnh thÇu do ChÝnh phñ quy ®Þnh. 3. Tr­íc khi thùc hiÖn chØ ®Þnh thÇu quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm b, c, d vµ ® kho¶n 1 §iÒu nµy, dù to¸n ®èi víi gãi thÇu ®ã ph¶i ®­îc phª duyÖt theo quy ®Þnh. §iÒu 21. Mua s¾m trùc tiÕp 1. Mua s¾m trùc tiÕp ®­îc ¸p dông khi hîp ®ång ®èi víi gãi thÇu cã néi dung t­¬ng tù ®­îc ký tr­íc ®ã kh«ng qu¸ s¸u th¸ng. 2. Khi thùc hiÖn mua s¾m trùc tiÕp, ®­îc mêi nhµ thÇu tr­íc ®ã ®· ®­îc lùa chän th«ng qua ®Êu thÇu ®Ó thùc hiÖn gãi thÇu cã néi dung t­¬ng tù. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 13. 13 3. §¬n gi¸ ®èi víi c¸c néi dung thuéc gãi thÇu ¸p dông mua s¾m trùc tiÕp kh«ng ®­îc v­ît ®¬n gi¸ cña c¸c néi dung t­¬ng øng thuéc gãi thÇu t­¬ng tù ®· ký hîp ®ång tr­íc ®ã. 4. §­îc ¸p dông mua s¾m trùc tiÕp ®Ó thùc hiÖn gãi thÇu t­¬ng tù thuéc cïng mét dù ¸n hoÆc thuéc dù ¸n kh¸c. §iÒu 22. Chµo hµng c¹nh tranh trong mua s¾m hµng hãa 1. Chµo hµng c¹nh tranh ®­îc ¸p dông trong tr­êng hîp cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y: a) Gãi thÇu cã gi¸ gãi thÇu d­íi hai tû ®ång; b) Néi dung mua s¾m lµ nh÷ng hµng ho¸ th«ng dông, s½n cã trªn thÞ tr­êng víi ®Æc tÝnh kü thuËt ®­îc tiªu chuÈn ho¸ vµ t­¬ng ®­¬ng nhau vÒ chÊt l­îng. 2. Khi thùc hiÖn chµo hµng c¹nh tranh, ph¶i göi yªu cÇu chµo hµng cho c¸c nhµ thÇu. Nhµ thÇu göi b¸o gi¸ ®Õn bªn mêi thÇu mét c¸ch trùc tiÕp, b»ng fax hoÆc qua ®­êng b­u ®iÖn. §èi víi mçi gãi thÇu ph¶i cã tèi thiÓu ba b¸o gi¸ tõ ba nhµ thÇu kh¸c nhau. §iÒu 23. Tù thùc hiÖn 1. H×nh thøc tù thùc hiÖn ®­îc ¸p dông trong tr­êng hîp chñ ®Çu t­ lµ nhµ thÇu cã ®ñ n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm ®Ó thùc hiÖn gãi thÇu thuéc dù ¸n do m×nh qu¶n lý vµ sö dông. 2. Khi ¸p dông h×nh thøc tù thùc hiÖn, dù to¸n cho gãi thÇu ph¶i ®­îc phª duyÖt theo quy ®Þnh. §¬n vÞ gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn gãi thÇu ph¶i ®éc lËp víi chñ ®Çu t­ vÒ tæ chøc vµ tµi chÝnh. §iÒu 24. Lùa chän nhµ thÇu trong tr­êng hîp ®Æc biÖt Tr­êng hîp gãi thÇu cã ®Æc thï riªng biÖt mµ kh«ng thÓ ¸p dông c¸c h×nh thøc lùa chän nhµ thÇu quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÒu tõ §iÒu 18 ®Õn §iÒu 23 cña LuËt nµy th× chñ ®Çu t­ ph¶i lËp ph­¬ng ¸n lùa chän nhµ thÇu, b¶o ®¶m môc tiªu c¹nh tranh vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ tr×nh Thñ t­íng ChÝnh phñ xem xÐt, quyÕt ®Þnh. Môc 2 Quy ®Þnh chung vÒ ®Êu thÇu §iÒu 25. §iÒu kiÖn ph¸t hµnh hå s¬ mêi thÇu Hå s¬ mêi thÇu ®­îc ph¸t hµnh khi cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y: 1. KÕ ho¹ch ®Êu thÇu ®­îc duyÖt; 2. Hå s¬ mêi thÇu ®­îc duyÖt; 3. Th«ng b¸o mêi thÇu hoÆc danh s¸ch nhµ thÇu ®­îc mêi tham gia ®Êu thÇu ®· ®­îc ®¨ng t¶i theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 5 cña LuËt nµy. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 14. 14 §iÒu 26. Ph­¬ng thøc ®Êu thÇu 1. Ph­¬ng thøc ®Êu thÇu mét tói hå s¬ ®­îc ¸p dông ®èi víi h×nh thøc ®Êu thÇu réng r·i vµ ®Êu thÇu h¹n chÕ cho gãi thÇu mua s¾m hµng hãa, x©y l¾p, gãi thÇu EPC. Nhµ thÇu nép hå s¬ dù thÇu gåm ®Ò xuÊt vÒ kü thuËt vµ ®Ò xuÊt vÒ tµi chÝnh theo yªu cÇu cña hå s¬ mêi thÇu. ViÖc më thÇu ®­îc tiÕn hµnh mét lÇn. 2. Ph­¬ng thøc ®Êu thÇu hai tói hå s¬ ®­îc ¸p dông ®èi víi ®Êu thÇu réng r·i vµ ®Êu thÇu h¹n chÕ trong ®Êu thÇu cung cÊp dÞch vô t­ vÊn. Nhµ thÇu nép ®Ò xuÊt vÒ kü thuËt vµ ®Ò xuÊt vÒ tµi chÝnh riªng biÖt theo yªu cÇu cña hå s¬ mêi thÇu. ViÖc më thÇu ®­îc tiÕn hµnh hai lÇn; trong ®ã, ®Ò xuÊt vÒ kü thuËt sÏ ®­îc më tr­íc ®Ó ®¸nh gi¸, ®Ò xuÊt vÒ tµi chÝnh cña tÊt c¶ c¸c nhµ thÇu cã ®Ò xuÊt kü thuËt ®­îc ®¸nh gi¸ lµ ®¸p øng yªu cÇu ®­îc më sau ®Ó ®¸nh gi¸ tæng hîp. Tr­êng hîp gãi thÇu cã yªu cÇu kü thuËt cao th× ®Ò xuÊt vÒ tµi chÝnh cña nhµ thÇu ®¹t sè ®iÓm kü thuËt cao nhÊt sÏ ®­îc më ®Ó xem xÐt, th­¬ng th¶o. 3. Ph­¬ng thøc ®Êu thÇu hai giai ®o¹n ®­îc ¸p dông ®èi víi h×nh thøc ®Êu thÇu réng r·i, ®Êu thÇu h¹n chÕ cho gãi thÇu mua s¾m hµng hãa, x©y l¾p, gãi thÇu EPC cã kü thuËt, c«ng nghÖ míi, phøc t¹p, ®a d¹ng vµ ®­îc thùc hiÖn theo tr×nh tù sau ®©y: a) Trong giai ®o¹n mét, theo hå s¬ mêi thÇu giai ®o¹n mét, c¸c nhµ thÇu nép ®Ò xuÊt vÒ kü thuËt, ph­¬ng ¸n tµi chÝnh nh­ng ch­a cã gi¸ dù thÇu; trªn c¬ së trao ®æi víi tõng nhµ thÇu tham gia giai ®o¹n nµy sÏ x¸c ®Þnh hå s¬ mêi thÇu giai ®o¹n hai; b) Trong giai ®o¹n hai, theo hå s¬ mêi thÇu giai ®o¹n hai, c¸c nhµ thÇu ®· tham gia giai ®o¹n mét ®­îc mêi nép hå s¬ dù thÇu giai ®o¹n hai bao gåm: ®Ò xuÊt vÒ kü thuËt; ®Ò xuÊt vÒ tµi chÝnh, trong ®ã cã gi¸ dù thÇu; biÖn ph¸p b¶o ®¶m dù thÇu. §iÒu 27. B¶o ®¶m dù thÇu 1. Khi tham gia ®Êu thÇu gãi thÇu cung cÊp hµng hãa, x©y l¾p, gãi thÇu EPC, nhµ thÇu ph¶i thùc hiÖn biÖn ph¸p b¶o ®¶m dù thÇu tr­íc thêi ®iÓm ®ãng thÇu. Tr­êng hîp ¸p dông ph­¬ng thøc ®Êu thÇu hai giai ®o¹n, nhµ thÇu thùc hiÖn biÖn ph¸p b¶o ®¶m dù thÇu trong giai ®o¹n hai. 2. Gi¸ trÞ b¶o ®¶m dù thÇu ®­îc quy ®Þnh trong hå s¬ mêi thÇu theo mét møc x¸c ®Þnh c¨n cø tÝnh chÊt cña tõng gãi thÇu cô thÓ nh­ng kh«ng v­ît qu¸ 3% gi¸ gãi thÇu ®­îc duyÖt. 3. Thêi gian cã hiÖu lùc cña b¶o ®¶m dù thÇu b»ng thêi gian hiÖu lùc cña hå s¬ dù thÇu céng thªm ba m­¬i ngµy. 4. Tr­êng hîp cÇn gia h¹n hiÖu lùc cña hå s¬ dù thÇu, bªn mêi thÇu ph¶i yªu cÇu nhµ thÇu gia h¹n t­¬ng øng hiÖu lùc b¶o ®¶m dù thÇu; trong tr­êng hîp nµy, nhµ thÇu kh«ng ®­îc thay ®æi néi dung hå s¬ dù thÇu ®· nép bao gåm c¶ gi¸ dù thÇu vµ ph¶i gia h¹n t­¬ng øng hiÖu lùc cña b¶o ®¶m dù thÇu. Tr­êng hîp nhµ thÇu tõ chèi gia h¹n hiÖu lùc cña hå s¬ dù thÇu th× bªn mêi thÇu ph¶i hoµn tr¶ b¶o ®¶m dù thÇu cho nhµ thÇu. 5. B¶o ®¶m dù thÇu ®­îc tr¶ l¹i cho c¸c nhµ thÇu kh«ng tróng thÇu trong thêi gian kh«ng qu¸ ba m­¬i ngµy kÓ tõ ngµy th«ng b¸o kÕt qu¶ ®Êu thÇu. §èi víi nhµ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 15. 15 thÇu tróng thÇu, b¶o ®¶m dù thÇu ®­îc hoµn tr¶ sau khi nhµ thÇu thùc hiÖn biÖn ph¸p b¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 55 cña LuËt nµy. 6. Nhµ thÇu kh«ng ®­îc nhËn l¹i b¶o ®¶m dù thÇu trong c¸c tr­êng hîp sau ®©y: a) Rót hå s¬ dù thÇu sau khi ®ãng thÇu mµ hå s¬ dù thÇu vÉn cßn hiÖu lùc; b) Trong thêi h¹n ba m­¬i ngµy kÓ tõ khi nhËn ®­îc th«ng b¸o tróng thÇu cña bªn mêi thÇu mµ kh«ng tiÕn hµnh hoÆc tõ chèi tiÕn hµnh th­¬ng th¶o, hoµn thiÖn hîp ®ång hoÆc ®· th­¬ng th¶o, hoµn thiÖn xong nh­ng tõ chèi ký hîp ®ång mµ kh«ng cã lý do chÝnh ®¸ng; c) Kh«ng thùc hiÖn biÖn ph¸p b¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 55 cña LuËt nµy. §iÒu 28. Nguyªn t¾c ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu 1. ViÖc ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu ph¶i c¨n cø vµo tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu vµ c¸c yªu cÇu kh¸c trong hå s¬ mêi thÇu ®Ó b¶o ®¶m lùa chän ®­îc nhµ thÇu cã ®ñ n¨ng lùc, kinh nghiÖm, cã gi¶i ph¸p kh¶ thi ®Ó thùc hiÖn gãi thÇu. 2. ViÖc ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu ngoµi quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy cßn ph¶i c¨n cø vµo hå s¬ dù thÇu ®· nép vµ c¸c tµi liÖu gi¶i thÝch lµm râ hå s¬ dù thÇu cña nhµ thÇu. 3. ViÖc ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu ph¶i tu©n theo tr×nh tù quy ®Þnh t¹i §iÒu 35 cña LuËt nµy. §iÒu 29. Ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu 1. Ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu ph¶i ®­îc thÓ hiÖn th«ng qua tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ trong hå s¬ mêi thÇu. Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu gåm tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ vÒ n¨ng lùc, kinh nghiÖm trong tr­êng hîp kh«ng ¸p dông s¬ tuyÓn; tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ vÒ mÆt kü thuËt; tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ tæng hîp ®èi víi gãi thÇu dÞch vô t­ vÊn hoÆc c¸c néi dung ®Ó x¸c ®Þnh chi phÝ trªn cïng mét mÆt b»ng vÒ kü thuËt, tµi chÝnh, th­¬ng m¹i ®Ó so s¸nh, xÕp h¹ng c¸c hå s¬ dù thÇu ®èi víi gãi thÇu mua s¾m hµng hãa, x©y l¾p, gãi thÇu EPC. 2. §èi víi gãi thÇu dÞch vô t­ vÊn th× sö dông ph­¬ng ph¸p chÊm ®iÓm ®Ó ®¸nh gi¸ vÒ mÆt kü thuËt. Khi x©y dùng tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ ph¶i x¸c ®Þnh møc yªu cÇu tèi thiÓu vÒ mÆt kü thuËt nh­ng kh«ng ®­îc quy ®Þnh thÊp h¬n 70% tæng sè ®iÓm vÒ mÆt kü thuËt; tr­êng hîp gãi thÇu cã yªu cÇu kü thuËt cao th× møc yªu cÇu tèi thiÓu vÒ mÆt kü thuËt ph¶i quy ®Þnh kh«ng thÊp h¬n 80%. ViÖc x©y dùng tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ ®Ó so s¸nh, xÕp h¹ng hå s¬ dù thÇu ®­îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh sau ®©y: a) §èi víi gãi thÇu dÞch vô t­ vÊn kh«ng yªu cÇu kü thuËt cao th× sö dông thang ®iÓm tæng hîp ®Ó xÕp h¹ng hå s¬ dù thÇu. Trong thang ®iÓm tæng hîp ph¶i b¶o ®¶m nguyªn t¾c tû träng ®iÓm vÒ kü thuËt kh«ng thÊp h¬n 70% tæng sè ®iÓm cña thang ®iÓm tæng hîp. Hå s¬ dù thÇu cña nhµ thÇu cã sè ®iÓm tæng hîp cao nhÊt ®­îc xÕp thø nhÊt; PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 16. 16 b) §èi víi gãi thÇu dÞch vô t­ vÊn cã yªu cÇu kü thuËt cao th× nhµ thÇu cã hå s¬ dù thÇu ®¹t ®iÓm kü thuËt cao nhÊt ®­îc xÕp thø nhÊt ®Ó xem xÐt ®Ò xuÊt vÒ mÆt tµi chÝnh. 3. §èi víi gãi thÇu mua s¾m hµng ho¸, x©y l¾p, gãi thÇu EPC th× sö dông ph­¬ng ph¸p chÊm ®iÓm hoÆc ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ theo tiªu chÝ “®¹t”, “kh«ng ®¹t” ®Ó ®¸nh gi¸ vÒ mÆt kü thuËt. Khi x©y dùng tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ vÒ mÆt kü thuËt lµ thang ®iÓm, ph¶i x¸c ®Þnh møc yªu cÇu tèi thiÓu vÒ mÆt kü thuËt nh­ng b¶o ®¶m kh«ng ®­îc quy ®Þnh thÊp h¬n 70% tæng sè ®iÓm vÒ mÆt kü thuËt; tr­êng hîp yªu cÇu kü thuËt cao th× møc yªu cÇu tèi thiÓu kh«ng ®­îc quy ®Þnh thÊp h¬n 80%. §èi víi c¸c hå s¬ dù thÇu ®· v­ît qua ®¸nh gi¸ vÒ mÆt kü thuËt th× c¨n cø vµo chi phÝ trªn cïng mét mÆt b»ng vÒ kü thuËt, tµi chÝnh, th­¬ng m¹i ®Ó so s¸nh, xÕp h¹ng. Hå s¬ dù thÇu cña nhµ thÇu cã chi phÝ thÊp nhÊt trªn cïng mét mÆt b»ng ®­îc xÕp thø nhÊt. ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vÒ ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu. §iÒu 30. §Êu thÇu qua m¹ng §Êu thÇu qua m¹ng ®­îc thùc hiÖn trùc tuyÕn th«ng qua hÖ thèng m¹ng. ViÖc ®¨ng t¶i th«ng b¸o mêi thÇu, ph¸t hµnh hå s¬ mêi thÇu, nép hå s¬ dù thÇu, ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu vµ th«ng b¸o kÕt qu¶ lùa chän nhµ thÇu ®­îc thùc hiÖn trªn hÖ thèng m¹ng ®Êu thÇu quèc gia do c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc vÒ ®Êu thÇu x©y dùng vµ thèng nhÊt qu¶n lý. ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vÒ viÖc ¸p dông h×nh thøc ®Êu thÇu qua m¹ng. §iÒu 31. Quy ®Þnh vÒ thêi gian trong ®Êu thÇu C¨n cø vµo tÝnh chÊt cña tõng gãi thÇu, ng­êi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh cô thÓ thêi gian trong ®Êu thÇu theo quy ®Þnh sau ®©y: 1. Thêi gian s¬ tuyÓn nhµ thÇu tèi ®a lµ ba m­¬i ngµy ®èi víi ®Êu thÇu trong n­íc, bèn m­¬i l¨m ngµy ®èi víi ®Êu thÇu quèc tÕ kÓ tõ ngµy ph¸t hµnh hå s¬ mêi s¬ tuyÓn ®Õn khi cã kÕt qu¶ s¬ tuyÓn ®­îc duyÖt; 2. Thêi gian th«ng b¸o mêi thÇu tèi thiÓu lµ m­êi ngµy tr­íc khi ph¸t hµnh hå s¬ mêi thÇu; 3. Thêi gian chuÈn bÞ hå s¬ dù thÇu tèi thiÓu lµ m­êi l¨m ngµy ®èi víi ®Êu thÇu trong n­íc, ba m­¬i ngµy ®èi víi ®Êu thÇu quèc tÕ kÓ tõ ngµy ph¸t hµnh hå s¬ mêi thÇu ®Õn thêi ®iÓm ®ãng thÇu; 4. Thêi gian cã hiÖu lùc cña hå s¬ dù thÇu tèi ®a lµ mét tr¨m t¸m m­¬i ngµy kÓ tõ thêi ®iÓm ®ãng thÇu; tr­êng hîp cÇn thiÕt cã thÓ yªu cÇu gia h¹n thêi gian cã hiÖu lùc cña hå s¬ dù thÇu nh­ng kh«ng qu¸ ba m­¬i ngµy; 5. Thêi gian ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu tèi ®a lµ bèn m­¬i l¨m ngµy ®èi víi ®Êu thÇu trong n­íc, s¸u m­¬i ngµy ®èi víi ®Êu thÇu quèc tÕ kÓ tõ ngµy më thÇu ®Õn khi chñ ®Çu t­ cã b¸o c¸o vÒ kÕt qu¶ ®Êu thÇu tr×nh ng­êi cã thÈm quyÒn xem xÐt, quyÕt ®Þnh; PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 17. 17 6. Thêi gian thÈm ®Þnh tèi ®a lµ hai m­¬i ngµy cho viÖc thùc hiÖn ®èi víi tõng néi dung vÒ kÕ ho¹ch ®Êu thÇu, hå s¬ mêi thÇu, kÕt qu¶ lùa chän nhµ thÇu. §èi víi gãi thÇu thuéc thÈm quyÒn phª duyÖt cña Thñ t­íng ChÝnh phñ, thêi gian thÈm ®Þnh tèi ®a lµ ba m­¬i ngµy cho viÖc thùc hiÖn ®èi víi tõng néi dung vÒ kÕ ho¹ch ®Êu thÇu, kÕt qu¶ lùa chän nhµ thÇu. Môc 3 Tr×nh tù thùc hiÖn ®Êu thÇu §iÒu 32. ChuÈn bÞ ®Êu thÇu 1. S¬ tuyÓn nhµ thÇu ViÖc s¬ tuyÓn nhµ thÇu ®­îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh sau ®©y: a) ViÖc s¬ tuyÓn nhµ thÇu ®­îc thùc hiÖn tr­íc khi tæ chøc ®Êu thÇu nh»m chän ®­îc c¸c nhµ thÇu ®ñ n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm theo yªu cÇu cña gãi thÇu ®Ó mêi tham gia ®Êu thÇu; ®èi víi c¸c gãi thÇu mua s¾m hµng ho¸, gãi thÇu EPC cã gi¸ gãi thÇu tõ ba tr¨m tû ®ång trë lªn, gãi thÇu x©y l¾p cã gi¸ gãi thÇu tõ hai tr¨m tû ®ång trë lªn ph¶i ®­îc tiÕn hµnh s¬ tuyÓn; b) Tr×nh tù thùc hiÖn s¬ tuyÓn bao gåm lËp hå s¬ mêi s¬ tuyÓn; th«ng b¸o mêi s¬ tuyÓn; tiÕp nhËn vµ qu¶n lý hå s¬ dù s¬ tuyÓn; ®¸nh gi¸ hå s¬ dù s¬ tuyÓn; tr×nh vµ phª duyÖt kÕt qu¶ s¬ tuyÓn; th«ng b¸o kÕt qu¶ s¬ tuyÓn; c) Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ hå s¬ dù s¬ tuyÓn ph¶i ®­îc nªu trong hå s¬ mêi s¬ tuyÓn theo mÉu hå s¬ mêi s¬ tuyÓn do ChÝnh phñ quy ®Þnh bao gåm tiªu chuÈn vÒ n¨ng lùc kü thuËt, tiªu chuÈn vÒ n¨ng lùc tµi chÝnh vµ tiªu chuÈn vÒ kinh nghiÖm. 2. LËp hå s¬ mêi thÇu Hå s¬ mêi thÇu ®­îc lËp theo mÉu do ChÝnh phñ quy ®Þnh vµ bao gåm c¸c néi dung sau ®©y: a) Yªu cÇu vÒ mÆt kü thuËt: §èi víi gãi thÇu dÞch vô t­ vÊn, bao gåm c¸c yªu cÇu vÒ kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm chuyªn m«n ®èi víi chuyªn gia (®iÒu kho¶n tham chiÕu); §èi víi gãi thÇu mua s¾m hµng hãa, bao gåm yªu cÇu vÒ ph¹m vi cung cÊp, sè l­îng, chÊt l­îng hµng ho¸ ®­îc x¸c ®Þnh th«ng qua ®Æc tÝnh, th«ng sè kü thuËt, tiªu chuÈn c«ng nghÖ, tiªu chuÈn s¶n xuÊt, thêi gian b¶o hµnh, yªu cÇu vÒ m«i tr­êng vµ c¸c yªu cÇu cÇn thiÕt kh¸c; §èi víi gãi thÇu x©y l¾p, bao gåm yªu cÇu theo hå s¬ thiÕt kÕ kü thuËt kÌm theo b¶ng tiªn l­îng, chØ dÉn kü thuËt vµ c¸c yªu cÇu cÇn thiÕt kh¸c; b) Yªu cÇu vÒ mÆt tµi chÝnh, th­¬ng m¹i, bao gåm c¸c chi phÝ ®Ó thùc hiÖn gãi thÇu, gi¸ chµo vµ biÓu gi¸ chi tiÕt, ®iÒu kiÖn giao hµng, ph­¬ng thøc vµ ®iÒu kiÖn thanh to¸n, nguån tµi chÝnh, ®ång tiÒn dù thÇu vµ c¸c ®iÒu kho¶n nªu trong ®iÒu kiÖn chung vµ ®iÒu kiÖn cô thÓ cña hîp ®ång. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 18. 18 c) Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸, yªu cÇu quan träng, ®iÒu kiÖn ­u ®·i (nÕu cã), thuÕ, b¶o hiÓm vµ c¸c yªu cÇu kh¸c. 3. Mêi thÇu ViÖc mêi thÇu ®­îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh sau ®©y: a) Th«ng b¸o mêi thÇu ®èi víi ®Êu thÇu réng r·i; b) Göi th­ mêi thÇu ®èi víi ®Êu thÇu h¹n chÕ hoÆc ®èi víi ®Êu thÇu réng r·i cã s¬ tuyÓn. §iÒu 33. Tæ chøc ®Êu thÇu 1. Ph¸t hµnh hå s¬ mêi thÇu Hå s¬ mêi thÇu ®­îc ph¸t hµnh cho c¸c nhµ thÇu tham gia ®Êu thÇu réng r·i, cho c¸c nhµ thÇu theo danh s¸ch ®­îc mêi tham gia ®Êu thÇu h¹n chÕ hoÆc cho c¸c nhµ thÇu ®· v­ît qua b­íc s¬ tuyÓn. Tr­êng hîp hå s¬ mêi thÇu cÇn söa ®æi sau khi ph¸t hµnh th× ph¶i th«ng b¸o ®Õn c¸c nhµ thÇu ®· nhËn hå s¬ mêi thÇu tèi thiÓu m­êi ngµy tr­íc thêi ®iÓm ®ãng thÇu. 2. TiÕp nhËn vµ qu¶n lý hå s¬ dù thÇu C¸c hå s¬ dù thÇu nép theo yªu cÇu cña hå s¬ mêi thÇu ph¶i ®­îc bªn mêi thÇu tiÕp nhËn vµ qu¶n lý theo chÕ ®é qu¶n lý hå s¬ “MËt”. 3. Më thÇu ViÖc më thÇu ph¶i ®­îc tiÕn hµnh c«ng khai ngay sau thêi ®iÓm ®ãng thÇu ®èi víi c¸c hå s¬ dù thÇu ®­îc nép theo yªu cÇu cña hå s¬ mêi thÇu. Th«ng tin chÝnh nªu trong hå s¬ dù thÇu cña tõng nhµ thÇu ph¶i ®­îc c«ng bè trong buæi më thÇu, ®­îc ghi l¹i trong biªn b¶n më thÇu cã ch÷ ký x¸c nhËn cña ®¹i diÖn bªn mêi thÇu, ®¹i diÖn nhµ thÇu vµ ®¹i diÖn c¬ quan liªn quan tham dù. §iÒu 34. Lµm râ hå s¬ mêi thÇu 1. Tr­êng hîp nhµ thÇu cÇn lµm râ hå s¬ mêi thÇu th× ph¶i göi v¨n b¶n ®Ò nghÞ ®Õn bªn mêi thÇu ®Ó xem xÐt vµ xö lý. 2. ViÖc lµm râ hå s¬ mêi thÇu ®­îc bªn mêi thÇu thùc hiÖn theo mét hoÆc c¸c h×nh thøc sau ®©y: a) Göi v¨n b¶n lµm râ hå s¬ mêi thÇu cho c¸c nhµ thÇu ®· nhËn hå s¬ mêi thÇu; b) Trong tr­êng hîp cÇn thiÕt, tæ chøc héi nghÞ tiÒn ®Êu thÇu ®Ó trao ®æi vÒ nh÷ng néi dung trong hå s¬ mêi thÇu mµ c¸c nhµ thÇu ch­a râ. Néi dung trao ®æi ph¶i ®­îc bªn mêi thÇu ghi l¹i thµnh biªn b¶n vµ lËp thµnh v¨n b¶n lµm râ hå s¬ mêi thÇu göi cho c¸c nhµ thÇu. 3. V¨n b¶n lµm râ hå s¬ mêi thÇu quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy lµ mét phÇn cña hå s¬ mêi thÇu. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 19. 19 §iÒu 35. Tr×nh tù ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu 1. §¸nh gi¸ s¬ bé hå s¬ dù thÇu ®Ó lo¹i bá c¸c hå s¬ dù thÇu kh«ng hîp lÖ, kh«ng b¶o ®¶m yªu cÇu quan träng cña hå s¬ mêi thÇu. 2. §¸nh gi¸ chi tiÕt hå s¬ dù thÇu ®­îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh sau ®©y: a) §¸nh gi¸ vÒ mÆt kü thuËt ®Ó x¸c ®Þnh c¸c hå s¬ dù thÇu ®¸p øng c¬ b¶n yªu cÇu cña hå s¬ mêi thÇu; b) §èi víi gãi thÇu mua s¾m hµng hãa, x©y l¾p, gãi thÇu EPC th× x¸c ®Þnh chi phÝ trªn cïng mét mÆt b»ng vÒ kü thuËt, tµi chÝnh, th­¬ng m¹i ®Ó so s¸nh, xÕp h¹ng c¸c hå s¬ dù thÇu. §èi víi gãi thÇu dÞch vô t­ vÊn th× ®¸nh gi¸ tæng hîp ®Ó so s¸nh, xÕp h¹ng c¸c hå s¬ dù thÇu; riªng gãi thÇu dÞch vô t­ vÊn cã yªu cÇu kü thuËt cao th× xem xÐt ®Ò xuÊt vÒ mÆt tµi chÝnh ®èi víi nhµ thÇu xÕp thø nhÊt vÒ mÆt kü thuËt. §iÒu 36. Lµm râ hå s¬ dù thÇu 1. Nhµ thÇu kh«ng ®­îc thay ®æi, bæ sung hå s¬ dù thÇu sau thêi ®iÓm ®ãng thÇu. 2. Sau khi më thÇu, nhµ thÇu cã tr¸ch nhiÖm lµm râ hå s¬ dù thÇu khi cã yªu cÇu cña bªn mêi thÇu. ViÖc lµm râ hå s¬ dù thÇu ®­îc thùc hiÖn d­íi h×nh thøc trao ®æi trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp, nh­ng ph¶i b¶o ®¶m kh«ng lµm thay ®æi néi dung c¬ b¶n cña hå s¬ dù thÇu ®· nép, kh«ng thay ®æi gi¸ dù thÇu. Néi dung lµm râ hå s¬ dù thÇu ph¶i thÓ hiÖn b»ng v¨n b¶n vµ ®­îc bªn mêi thÇu b¶o qu¶n nh­ mét phÇn cña hå s¬ dù thÇu. 3. ViÖc lµm râ hå s¬ dù thÇu chØ ®­îc thùc hiÖn gi÷a bªn mêi thÇu vµ nhµ thÇu cã hå s¬ dù thÇu cÇn ph¶i lµm râ. §iÒu 37. XÐt duyÖt tróng thÇu ®èi víi ®Êu thÇu cung cÊp dÞch vô t­ vÊn Nhµ thÇu t­ vÊn ®­îc xem xÐt ®Ò nghÞ tróng thÇu khi ®¸p øng ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y: 1. Cã hå s¬ dù thÇu hîp lÖ; 2. Cã ®Ò xuÊt vÒ mÆt kü thuËt bao gåm n¨ng lùc, kinh nghiÖm, gi¶i ph¸p vµ nh©n sù ®­îc ®¸nh gi¸ lµ ®¸p øng yªu cÇu; 3. Cã ®iÓm tæng hîp vÒ mÆt kü thuËt vµ vÒ mÆt tµi chÝnh cao nhÊt; tr­êng hîp gãi thÇu cã yªu cÇu kü thuËt cao th× cã ®iÓm vÒ mÆt kü thuËt cao nhÊt; 4. Cã gi¸ ®Ò nghÞ tróng thÇu kh«ng v­ît gi¸ gãi thÇu ®­îc duyÖt. §iÒu 38. XÐt duyÖt tróng thÇu ®èi víi ®Êu thÇu mua s¾m hµng hãa, x©y l¾p vµ EPC Nhµ thÇu cung cÊp hµng hãa, x©y l¾p hoÆc thùc hiÖn gãi thÇu EPC sÏ ®­îc xem xÐt ®Ò nghÞ tróng thÇu khi ®¸p øng ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y: 1. Cã hå s¬ dù thÇu hîp lÖ; 2. §­îc ®¸nh gi¸ lµ ®¸p øng yªu cÇu vÒ n¨ng lùc, kinh nghiÖm; PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 20. 20 3. Cã ®Ò xuÊt vÒ mÆt kü thuËt ®­îc ®¸nh gi¸ lµ ®¸p øng yªu cÇu theo hÖ thèng ®iÓm hoÆc theo tiªu chÝ “®¹t”, “kh«ng ®¹t”; 4. Cã chi phÝ thÊp nhÊt trªn cïng mét mÆt b»ng; 5. Cã gi¸ ®Ò nghÞ tróng thÇu kh«ng v­ît gi¸ gãi thÇu ®­îc duyÖt. §iÒu 39. Tr×nh duyÖt vµ thÈm ®Þnh kÕt qu¶ ®Êu thÇu 1. Bªn mêi thÇu ph¶i lËp b¸o c¸o vÒ kÕt qu¶ ®Êu thÇu ®Ó chñ ®Çu t­ tr×nh ng­êi cã thÈm quyÒn xem xÐt, quyÕt ®Þnh vµ göi ®Õn c¬ quan, tæ chøc cã tr¸ch nhiÖm thÈm ®Þnh. 2. C¬ quan, tæ chøc ®­îc giao nhiÖm vô thÈm ®Þnh cã tr¸ch nhiÖm lËp b¸o c¸o thÈm ®Þnh kÕt qu¶ ®Êu thÇu trªn c¬ së b¸o c¸o cña chñ ®Çu t­ ®Ó tr×nh ng­êi cã thÈm quyÒn xem xÐt, quyÕt ®Þnh. §iÒu 40. Phª duyÖt kÕt qu¶ ®Êu thÇu 1. Ng­êi cã thÈm quyÒn chÞu tr¸ch nhiÖm xem xÐt, phª duyÖt kÕt qu¶ ®Êu thÇu trªn c¬ së b¸o c¸o vÒ kÕt qu¶ ®Êu thÇu vµ b¸o c¸o thÈm ®Þnh kÕt qu¶ ®Êu thÇu. 2. Tr­êng hîp cã nhµ thÇu tróng thÇu th× v¨n b¶n phª duyÖt kÕt qu¶ ®Êu thÇu ph¶i cã c¸c néi dung sau ®©y: a) Tªn nhµ thÇu tróng thÇu; b) Gi¸ tróng thÇu; c) H×nh thøc hîp ®ång; d) Thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång; ®) C¸c néi dung cÇn l­u ý (nÕu cã). 3. Tr­êng hîp kh«ng cã nhµ thÇu tróng thÇu, trong v¨n b¶n phª duyÖt kÕt qu¶ ®Êu thÇu ph¶i nªu râ kh«ng cã nhµ thÇu nµo tróng thÇu vµ hñy ®Êu thÇu ®Ó thùc hiÖn lùa chän nhµ thÇu theo quy ®Þnh cña LuËt nµy. §iÒu 41. Th«ng b¸o kÕt qu¶ ®Êu thÇu 1. ViÖc th«ng b¸o kÕt qu¶ ®Êu thÇu ®­îc thùc hiÖn ngay sau khi cã quyÕt ®Þnh phª duyÖt kÕt qu¶ ®Êu thÇu cña ng­êi cã thÈm quyÒn. 2. Trong th«ng b¸o kÕt qu¶ ®Êu thÇu kh«ng ph¶i gi¶i thÝch lý do ®èi víi nhµ thÇu kh«ng tróng thÇu. §iÒu 42. Th­¬ng th¶o, hoµn thiÖn hîp ®ång vµ ký kÕt hîp ®ång 1. ViÖc th­¬ng th¶o, hoµn thiÖn hîp ®ång ®Ó ký kÕt hîp ®ång víi nhµ thÇu tróng thÇu ph¶i dùa trªn c¬ së sau ®©y: a) KÕt qu¶ ®Êu thÇu ®­îc duyÖt; b) MÉu hîp ®ång ®· ®iÒn ®ñ c¸c th«ng tin cô thÓ cña gãi thÇu; c) C¸c yªu cÇu nªu trong hå s¬ mêi thÇu; PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2