intTypePromotion=1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 143
      [banner_name] => KM - Normal
      [banner_picture] => 316_1568104393.jpg
      [banner_picture2] => 413_1568104393.jpg
      [banner_picture3] => 967_1568104393.jpg
      [banner_picture4] => 918_1568188289.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 6
      [banner_link] => https://alada.vn/uu-dai/nhom-khoa-hoc-toi-thanh-cong-sao-ban-lai-khong-the.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 14:51:45
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

LUẬT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI NĂM 1996 VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM (SỐ 18/2000/QH10) NĂM 2000

Chia sẻ: Nguyen Thanh Binh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
88
lượt xem
7
download

LUẬT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI NĂM 1996 VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM (SỐ 18/2000/QH10) NĂM 2000

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để mở rộng hợp tác kinh tế với nước ngoài, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển kinh tế quốc dân trên cơ sở khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của đất nước...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LUẬT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI NĂM 1996 VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM (SỐ 18/2000/QH10) NĂM 2000

 1. LuËt  u    ícngoµin¨m  ®Ç tn     1996 vµ  Ët  öa  æi,bæ   Lu s ®   sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c LuËt  u    ícngoµit¹i Öt Nam   è 18/2000/QH10)n¨m  ®Ç tn      Vi   (s     2000 §Ó   ë   éng  îp t¸ckinh tÕ  íiníc ngoµi,phôc  ô  ù  mr h     v      v s nghiÖp  c«ng nghiÖp    Ön  iho¸,ph¸ttr Ón kinh tÕ  èc  ©n    ¬  ho¸,hi ®¹       i     qu d trªnc së      µ  ö  ông  ã  Öu  khaith¸cv s d c hi qu¶    ån  ùccña  t  íc; c¸cngu l   ®Ê n C¨n  vµo  Õn  cø  Hi ph¸p  íc Céng  µ    éi chñ  Üa  Öt n  ho x∙ h   ngh Vi   Nam   n¨m 1992; LuËt nµy    quy  nh  Ò   u    ùctiÕp nícngoµit¹ nícCéng  ®Þ v ®Ç ttr       i     hoµ    éichñ  Üa  ÖtNam. x∙h   ngh Vi   Ch ¬ng  I Nh÷ng  quy  nh   ®Þ chung §iÒu 1.  µ  níc Céng  hoµ  x∙ héi chñ nghÜa  ViÖt Nam   Nh khuyÕn  Ých    µ  u   ícngoµi®Çu   µo  ÖtNam     ¬  kh c¸cnh ®Ç tn     tv Vi   trªnc së t«n  äng ®éc  Ëp,chñ  Òn  µ  ©n  ñ  tr   l  quy v tu th ph¸p  Ëtcña  Öt lu   Vi   Nam,  ×nh  ng  µ      ïngcã  î . b ®¼ v c¸cbªn c   l i Nhµ  ícCéng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam   n  ho x∙h   ngh Vi   b¶o  é  Òn  h quy së  ÷u  ivíi èn  u   µ    Òn  îhîpph¸p kh¸ccña  µ  u   h ®è     v ®Ç tv c¸cquy l     i     nh ®Ç tnícngoµi;t¹o®iÒu  Ön  Ën  î vµ        ki thu l   quy  nh  ñ tôc ®¬n  i ®Þ th     gi¶n,   nhanh  ãng  ch cho    µ  u   ícngoµi®Çu   µo  ÖtNam. c¸cnh ®Ç tn     tv Vi   §iÒu    2.Trong  Ëtnµy,c¸ctõng÷  íi y  îchiÓu    Lu        d  ®© ®   nh sau: 1. "§Çu   ùctiÕp nícngoµi"lµviÖc  µ  u    ícngoµi® a    ttr         nh ®Ç tn     vµo  Öt Nam   èn  Vi   v b»ng  Òn  ti hoÆc   Êt  ú  µis¶n  µo    Õn b k t  n ®Ó ti   hµnh    ¹t®éng  u   c¸cho   ®Ç ttheo quy  nh  ña  Ëtnµy.   ®Þ c Lu   2.  µ  u    níc ngoµi"lµ tæ  “Nh ®Ç t       chøc kinh  Õ, c¸  ©n  íc t   nh n  ngoµi®Çu   µo  ÖtNam.   tv Vi   3. "Bªn  íc ngoµi" lµ m ét    n     bªn  å m   ét  g m hoÆc   Òu  µ  nhi nh ®Ç u    ícngoµi. tn   4. "Bªn  Öt Nam"  µ m ét    Vi   l  bªn  å m   ét  g m hoÆc   Òu  nhi doanh  nghiÖp  ÖtNam   écm äi  µnh phÇn    Õ. Vi   thu   th   kinht 5."Haibªn" lµBªn  Öt Nam   µ         Vi   v Bªn  ícngoµi. n 
 2. "NhiÒu bªn"lµ Bªn  Öt Nam   µ       Vi   v c¸c Bªn  ícngoµihoÆc     n    Bªn nícngoµivµ        c¸c Bªn  Öt Nam   Vi   hoÆc     c¸c Bªn  Öt Nam   µ      Vi   v c¸cBªn nícngoµi.   6."Doanh    nghiÖp  ã  èn  u   ícngoµi"gå m  c v ®Ç tn     doanh  nghiÖp  li   ªndoanh,doanh    nghiÖp  100%   èn  u   ícngoµi. v ®Ç tn   7. "    Doanh nghiÖp  ªndoanh" lµ doanh  li      nghiÖp  hai bªn  do    hoÆc   Òu  hîp t¸cthµnh  Ëp t¹ ViÖt Nam     ¬  ë  îp ®ång  nhi bªn      l  i     trªnc s h   li   ªndoanh  hoÆc  Öp  nh  ý  ÷aChÝnh  ñ  ícCéng  µ    éi hi ®Þ k gi   ph n   ho x∙h   chñ  nghÜa  Öt  Vi Nam   µ  Ýnh  ñ  íc ngoµi hoÆc   µ  v Ch ph n     l doanh  nghiÖp  doanh  do  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµihîp t¸c  íidoanh  c v ®Ç tn        v   nghiÖp  ÖtNam   Vi   hoÆc  doanh  do  nghiÖp  ªndoanh  îp t¸cvíi µ  li   h    nh ®Çu   ícngoµitrªnc¬  ë  îp®ång  ªn tn       sh  li   doanh. 8. "Doanh nghiÖp 100%  vèn ®Çu  t íc ngoµi" µ doanh   n  l nghiÖp  nhµ  u   ícngoµi®Çu   do  ®Ç tn     t100%   èn  ¹ ViÖtNam. v t  i   9. "Hîp ®ång  îp        h t¸ckinh doanh" lµ v¨n       b¶n  ý  Õt  ÷a    k k gi hai bªn hoÆc   Òu  nhi bªn    Õn  µnh  ¹t ®éng  u    m µ   ®Ó ti h ho   ®Ç t kh«ng  thµnh   Ëp    l  ph¸p nh©n.   10."Hîp®ång  ªn     li  doanh"lµv¨nb¶n  ý  Õt gi÷a c¸cbªn  ãit¹      kk       n  i   ®iÓ m   §iÒu  µy    µnh  Ëp  7  n ®Ó th l doanh  nghiÖp  ªndoanh  ¹  Öt li   ti Vi   Nam. 11."Hîp®ång  ©y  ùng­kinhdoanh­chuyÓn      xd      giao"lµv¨nb¶n       ký  Õt  ÷a c¬  k gi   quan  µ  íccã  Èm  Òn  ña  Öt Nam   µ  µ  nh n   th quy c Vi   v nh ®Çu    íc ngoµi®Ó   ©y  ùng, kinh doanh  tn     xd     c«ng  ×nh kÕt  Êu  ¹ tr   c h  tÇng trong  ét  êih¹n  Êt  nh;  Õt  êih¹n, nhµ  u    níc m th   nh ®Þ h th     ®Ç t   ngoµichuyÓn    giao kh«ng  åihoµn    b  c«ng  ×nh®ã   tr   cho  µ  ícViÖt Nh n     Nam. 12. “Hîp ®ång  ©y  ùng        xd ­ chuyÓn  giao    ­ kinh doanh” lµ v¨n        b¶n  ý kÕt gi÷a c¬  k      quan  µ  íccã  Èm  Òn  ña  ÖtNam   µ  nh n   th quy c Vi   v nhµ  u    ícngoµi®Ó   ©y  ùng  ®Ç tn    xd c«ng  ×nh kÕt cÊu  ¹ tÇng;sau  tr     h    khix©y  ùng    d xong,nhµ  u   ícngoµichuyÓn    ®Ç tn     giaoc«ng  ×nh®ã     tr   cho  µ   ícViÖt Nam,  Ýnh  ñ  Öt Nam   µnh  Nh n     Ch ph Vi   d cho  µ  u    nh ®Ç t quyÒn kinh doanh    c«ng  ×nh ®ã   tr   trong m ét  êih¹n nhÊt ®Þnh      th       ®Ó thuhåivèn  u   µ  înhuËn  îplý.    ®Ç tv l   i h    13.“Hîp®ång  ©y  ùng       xd ­chuyÓn giao”lµv¨nb¶n  ý  Õt gi÷a      kk     c¬ quan  µ  íc cã  Èm  Òn  ña  Öt Nam   µ  µ  u    íc nh n   th quy c Vi   v nh ®Ç t n   ngoµi®Ó   ©y  ùng    xd c«ng  ×nh kÕt  Êu  ¹ tÇng;sau    ©y  ùng  tr   c h    khix d xong,nhµ  u    ícngoµichuyÓn    ®Ç tn     giao c«ng  ×nh ®ã     tr   cho  µ  íc Nh n  
 3. ViÖt Nam,  Ýnh  ñ  Öt Nam   ¹o®iÒu  Ön    Ch ph Vi   t  ki cho  µ  u    íc nh ®Ç t n   ngoµithùchiÖn  ù        d ¸n kh¸c®Ó     åivèn  u   µ  înhuËn  îplý.   thuh   ®Ç tv l   i h  14."Khu  Õ  Êt"lµkhu    ch xu     c«ng  nghiÖp chuyªns¶n  Êthµng    xu   xuÊt khÈu,thùc hiÖn    Þch  ô        c¸cd v cho  s¶n  Êt hµng  Êt khÈu  µ  xu   xu   v ho¹t®éng  Êt khÈu, cã    xu     ranh  í ®Þa  ýx¸c ®Þnh, do  Ýnh  ñ  gi  i l      Ch ph thµnh lËp hoÆc     cho  Ðp  µnh  Ëp. ph th l 15. "Doanh    nghiÖp  Õ   Êt" lµ doanh  ch xu     nghiÖp chuyªn s¶n    xuÊt hµng  Êt khÈu, thùc  Ön    Þch  ô    xu     hi c¸c d v cho  s¶n  Êt hµng  xu   xuÊtkhÈu  µ  ¹t®éng  ÊtkhÈu  îcthµnh  Ëp vµ  ¹t®éng    v ho   xu   ®  l   ho   theo  quy  nh  ña  Ýnh  ñ  Ò  ®Þ c Ch ph v doanh  nghiÖp  Õ  Êt. ch xu 16. "Khu    c«ng nghiÖp" lµ khu     chuyªn s¶n  Êt  µng  xu h c«ng  nghiÖp  µ  ùc  Ön    Þch  ô  v th hi c¸c d v cho  s¶n  Êt c«ng  xu   nghiÖp, do    ChÝnh  ñ  µnh lËp hoÆc  ph th     cho  Ðp  µnh lËp. ph th   17. “Doanh    nghiÖp khu c«ng nghiÖp” lµ doanh     nghiÖp  îc ®  thµnh lËp vµ  ¹t®éng      ho   trongKhu    c«ng nghiÖp. 18. "Vèn  u  " lµ vèn    ùc hiÖn  ù    u  , bao  å m     ®Ç t     ®Ó th   d ¸n ®Ç t  g vèn  ph¸p ®Þnh  µ  èn    v v vay. 19. "Vèn    ph¸p  nh   ña  ®Þ c doanh nghiÖp  ã  èn  u     íc c v ®Ç t n   ngoµi   µ møc   èn   l   v ph¶i cã    µnh  Ëp    ®Ó th l doanh  nghiÖp  îc ghi ®   trong  iÒu  Ö  ® l doanh  nghiÖp. 20. "PhÇn  èn  ãp    µ phÇn  èn  ña  çi    v g “l   v c m bªn  ãp  µo  èn  gvv ph¸p ®Þnh  ña    c doanh  nghiÖp. 21. "T¸i®Çu   "  µ viÖc  ïng  î nhuËn  µ       t l  d li  v c¸c kho¶n thu  îp h  ph¸p kh¸ctõho¹t®éng  u     ÖtNam     u   µo  ù    ang         ®Ç të Vi   ®Ó ®Ç tv d ¸n ® thùc hiÖn    hoÆc    u    íië  ÖtNam   ®Ó ®Ç tm   Vi   theo c¸ch×nh     thøc ®Çu     tquy  nh  ¹ LuËtnµy.   ®Þ t   i   §iÒu  C¸c  µ  u   níc ngoµi ® îc ®Çu    vµo  Öt Nam   3.  nh ®Ç t      t Vi   trongc¸clÜnh  ùc  ña  Òn    Õ  èc  ©n.    vcn kinht qu d   Nhµ   íc ViÖt Nam   n    khuyÕn  Ých     µ  u   níc ngoµi kh c¸c nh ®Ç t     ®Çu   µo  ÷ng  Ünh  ùc  µ  a  µn  tv nh l v v ®Þ b sau  y: ®© 1­LÜnh  ùc:   v a)S¶n  Êthµng  ÊtkhÈu;   xu   xu    
 4. b)Nu«i,trång,chÕ  Õn        bi n«ng,l©m, thuû s¶n;       c)Sö  ông   d c«ng  Ö   ngh cao,kü  ËthiÖn  i,   thu   ®¹   b¶o  Ö   v m«i  ­ tr êng    i®Çu   µo  sinhth¸   , tv nghiªncøu  µ    iÓn;   v ph¸ttr d) Sö  ông  Òu    ng,chÕ  Õn   d nhi lao®é   bi nguyªnliÖuvµ  ö  ông      sd cã  Öu  hi qu¶ tµi    nguyªnthiªnnhiªnë ViÖtNam;          ®)  ©y  ùng  Õt  Êu  ¹  Çng  µ    ¬  ë  X d kc ht v c¸c c s s¶n  Êt c«ng  xu   nghiÖp quan  äng. tr 2.§Þa  µn:   b a)§Þa  µn  ã  iÒu  Ön    b c® ki kinh  Õ     éikhã  t ­x∙h   kh¨n; b)  Þa  µn  ã  iÒu  Ön  § b c® ki kinh  Õ      éi ® Æc   Öt  ã   t ­ x∙ h   bi kh kh¨n. Nhµ   íc ViÖt Nam   n    kh«ng  Êp  Ðp  u    íc ngoµivµo    c ph ®Ç t n     c¸c lÜnh  ùc  µ  a  µn  ©y  Öth¹i®Õ n   èc  v v ®Þ b g thi     qu phßng,an   ninh quèc    gia,ditÝch lÞch sö,v¨n ho¸,thuÇn             phong  ü   ôcvµ  m t   m«i  êng    tr sinh th¸ . i C¨n  vµo  cø  quy  ¹ch,®Þnh  íng  ho   h ph¸ttr Ón trong tõng  êi  i    th   kú, ChÝnh  ñ    ph quy  nh    a   µn  ®Þ c¸c ®Þ b khuyÕn  Ých  u  , ban  kh ®Ç t  hµnh  danh  ôc  ù    m d ¸nkhuyÕn  Ých,® Æc   ÖtkhuyÕn  Ých  u   kh   bi   kh ®Ç t  , danh  ôc    Ünh  ùc  u    ã  iÒu  Ön,danh  ôc    Ünh  m c¸c l v ®Ç t c ® ki   m c¸c l vùc  kh«ng  Êp  Ðp ®Çu . c ph   t C¸c  chøc  tæ  kinh tÕ  nh©n  Öt Nam   îc hîp    u   víi  t Vi   ®  t¸c®Ç t   nhµ  u    íc ngoµi trong lÜnh  ùc  µ  iÒu  Ön  ChÝnh  ñ  ®Ç t n       v v® ki do  ph quy  nh. ®Þ Ch ¬ ng II H×nh thøc  u   ®Ç t §iÒu    4. C¸c  µ  u    ícngoµi® îc®Çu    µo  Öt Nam   íi nh ®Ç tn      tv Vi   d  c¸ch×nh    thøcsau  y:   ®© 1.Hîp        t¸ckinhdoanh    ¬  ë  îp®ång  îpt¸ckinhdoanh; trªnc s h   h     2.Doanh    nghiÖp  ªn li  doanh; 3.Doanh    nghiÖp  100%   èn  u   ícngoµi. v ®Ç tn   §iÒu  Hai bªn  5.    hoÆc   Òu  nhi bªn  îc hîp    ®   t¸ckinh doanh      trªn c¬  ë  îp ®ång  îp t¸ckinh doanh    îp t¸cs¶n  Êt ph©n  sh  h     nh h     xu   chialî   i nhuËn, ph©n    chia s¶n  È m   µ    ×nh    ph v c¸c h thøc  îp    h t¸ckinh doanh    kh¸c.
 5. §èi t ng,néi dung, thêih¹n   î        kinh doanh, quyÒn  î  Üa  ô,     l ingh , v  tr¸ch nhiÖm   ña  çi    c m bªn, quan  Ö   ÷a      h gi c¸c bªn  c¸c bªn  do    tho¶  thuËn  µ    v ghitronghîp®ång  îpt¸ckinhdoanh.    h     §iÒu  Hai  6.  bªn hoÆc   Òu  nhi bªn  îc hîp    íinhau    ®  t¸c v   ®Ó thµnh lËp doanh     nghiÖp  ªn li   doanh  ¹ ViÖtNam     ¬  ë  îp®ång  t  i   trªnc s h   li   ªndoanh. Doanh  nghiÖp  ªndoanh  îc hîp t¸cvíinhµ  u    ícngoµi li   ®      ®Ç t n     hoÆc  íi v  doanh  nghiÖp  ÖtNam    thµnh  Ëp doanh  Vi   ®Ó   l  nghiÖp  ªn li   doanh  íit¹ ViÖtNam. m    i   Doanh  nghiÖp  ªndoanh  îcthµnh  Ëp  li   ®  l theo  ×nh  h thøc c«ng    ty tr¸ch nhiÖm   ÷u  ¹n, cã   c¸ch      hh t ph¸p  ©n  nh theo ph¸p  Ët ViÖt lu     Nam. §iÒu  7 1. Bªn  íc ngoµitham      n    gia doanh nghiÖp  ªndoanh  ãp  èn  li   gv ph¸p ®Þnh    b»ng: a)  Òn  íc ngoµi,tiÒn  Öt Nam   ã  ån  èc  õ ®Çu    ¹ Ti n     Vi   c ngu g t   tt   i ViÖtNam;   b)ThiÕtbÞ,m¸y  ãc,  µ  ëng,c«ng  ×nhx©y  ùng       m  nh x   tr   d kh¸c; c)Gi¸trÞquyÒn  ë  ÷u      s h c«ng  nghiÖp,bÝ  Õt kü  Ët,     quy   thu   quy tr×nhc«ng  Ö, dÞch  ô  ü  Ët.   ngh   v k thu 2. Bªn  Öt Nam     Vi   tham    gia doanh nghiÖp  ªndoanh  ãp  èn  li   gv ph¸p ®Þnh    b»ng: a)TiÒn  ÖtNam,  Ònnícngoµi;   Vi   ti     b)    Þ quyÒn  ö  ông  t  Gi¸ tr   sd ®Ê theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët lu   vÒ  t  ai; ®Ê ® c)C¸c  ån  µinguyªn,gi¸trÞquyÒn  ö  ông  Æt  íc, Æt     ngu t       sd m n  m biÓn theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   d)ThiÕtbÞ,m¸y  ãc,nhµ  ëng,c«ng  ×nhx©y  ùng       m   x   tr   d kh¸c; ®)    ÞquyÒn  ë  ÷u  Gi¸tr   s h c«ng  nghiÖp,bÝ  Õt kü  Ët,     quy   thu   quy tr×nhc«ng  Ö, dÞch  ô  ü  Ët.   ngh   v k thu 3. ViÖc    gãp  èn    c¸cbªn  v b»ng    ×nh  c¸ch thøc kh¸cvíi   ×nh       h c¸c thøc quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  vµ  1  kho¶n  §iÒu  µy  2  n ph¶i ® îc ChÝnh     phñ  Êp  Ën. ch thu
 6. §iÒu  PhÇn  èn  ãp  ña  8.  v g c Bªn  íc ngoµi hoÆc     n    c¸c Bªn  íc n  ngoµivµo  èn    v ph¸p  nh  ña  ®Þ c doanh  nghiÖp  ªndoanh  li   kh«ng  Þ  b h¹n  Õ   Ò   ch v møc   cao  Êt  nh theo  ù  s tho¶  Ën  ña    thu c c¸c bªn,nhng    kh«ng  íi30%   èn  d  v ph¸p  nh,  õnh÷ng  êng  îp do  Ýnh  ñ  ®Þ tr   tr h   Ch ph quy  nh. ®Þ §èivíidoanh     nghiÖp  ªndoanh  Òu    û lÖ  ãp  èn  èi li   nhi bªn,t   g v t   thiÓu cña  çi Bªn  ÖtNam   ChÝnh  ñ    m  Vi   do  ph quy  nh. ®Þ §èivíic¬  ë      s kinh tÕ    quan  äng do  Ýnh  ñ  Õt  nh, tr   Ch ph quy ®Þ   c¸c bªn    tho¶  Ën  thu t¨ng dÇn  û träng gãp  èn  ña    t    v c Bªn  Öt Nam   Vi   trongvèn    ph¸p ®Þnh  ña    c doanh  nghiÖp  ªn li   doanh. §iÒu 9.  Gi¸ trÞ phÇn  vèn gãp cña mçi bªn trong doanh  nghiÖp  ªn li  doanh  îcx¸c®Þnh    ¬  ë    Þ  êng  ¹ thêi®iÓ m   ®   trªnc s gi¸th tr t     i gãp  èn.TiÕn    ãp  èn  c¸cbªn tho¶ thuËn    v  ®é g v do        ghitronghîp®ång     li   ªndoanh  µ  îcc¬  v ®   quan  qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   u   ícngoµichÊp  l  n   ®Ç tn     thuËn. Gi¸trÞ thiÕtbÞ, m¸y  ãc  ïng    ãp  èn        m d ®Ó g v ph¶i® îctæ      chøc  gi¸m  nh  c  Ëp cÊp  ®Þ ®é l   chøng    chigi¸m  nh. ®Þ C¸c bªn  Þu  ch tr¸chnhiÖm  Ò   Ýnh    vt trung thùc,chÝnh    i     x¸c ®è   víi    Þ phÇn  èn  ãp  ña  ×nh.    gi¸tr   vgcm Trong  êng  îp cÇn  Õt, ¬  tr h  thi   c quan  qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   u    ícngoµicã  Òn  l  n   ®Ç t n     quy chØ  nh    ®Þ tæ chøc gi¸m  nh    ®Þ ®Ó gi¸m  nh  ¹ gi¸trÞc¸ckho¶n  èn  ãp  ña    ®Þ l        i v g c c¸c bªn. §iÒu  10.  C¸c bªn chia lî nhuËn  µ  Þu  ñiro  ña   i   v ch r   c doanh  nghiÖp  ªndoanh  li   theo tû lÖ  ãp  èn  ña  çi bªn,trõtr ng  îp c¸c     g v c m      ê h     bªn cã    tho¶ thuËn    kh¸cquy  nh    ®Þ tronghîp®ång  ªn    li   doanh. §iÒu  Héi  ng  11.  ®å qu¶n  Þ lµ c¬  tr     quan    o  ña  l∙nh®¹ c doanh  nghiÖp li  doanh, gåm  ®¹i Ön cña c¸c bªn tham  gia doanh  ªn  di nghiÖp  ªn li   doanh. C¸c  chi®Þnh  êicña  ×nh  bªn    ng   m tham    éi ®ång  giaH   qu¶n  Þ tr   theo  û  Ö  ¬ng  tlt øng  íiphÇn  èn  ãp  µo  èn  v  vg v v ph¸p  nh   ña  ®Þ c doanh nghiÖp li     ªndoanh. Trong  êng  îp li   tr h   ªndoanh      × mçi bªn  ã  t  Êt hai haibªn,th     c Ý nh     thµnh viªntrongHéi®ång        qu¶n  Þ. tr Trong  êng  îp li   tr h   ªndoanh  Òu    × mçi bªn  ã  t  Êt nhi bªn,th     c Ý nh   m ét  µnh    th viªntrongHéi®ång     qu¶n  Þ. tr
 7. N Õu   doanh  nghiÖp  ªn li   doanh  ã  ét  c m Bªn  ÖtNam   µ  Òu  Vi   v nhi Bªn  ícngoµihoÆc  ét  n    m Bªn  ícngoµivµ  Òu  n    nhi Bªn  ÖtNam,  × Vi   th   Bªn  Öt Nam   Vi   hoÆc  Bªn  íc ngoµi ®ã   ã  Òn  ö  t  Êt    n    c quy c Ý nh hai thµnh viªntrongHéi®ång        qu¶n  Þ. tr Trong  éi  ng  H ®å qu¶n  Þ cña  tr   doanh nghiÖp  ªndoanh  îc li   ®  thµnh  Ëp  ÷a  l gi doanh  nghiÖp  ªndoanh  ang  ¹t®éng  ¹  Öt li   ® ho   t iVi   Nam   íinhµ  u    níc ngoµi hoÆc   íidoanh  v  ®Ç t     v  nghiÖp  Öt Nam,  Vi   doanh  nghiÖp  ªndoanh  ang  ¹t®éng  ã  t  Êt haithµnh  li   ® ho   c Ý nh     viªn,   trong®ã   ã  t nhÊtm ét  µnh viªnlµBªn  ÖtNam.   c Ý    th       Vi   §iÒu    ñ  Þch  éi ®ång  12. Ch t H  qu¶n  Þ cña  tr   doanh nghiÖp  ªn li   doanh  c¸c bªn  ªndoanh  do    li   tho¶  Ën  ö    ñ   Þch  éi ®ång  thu c ra.Ch t H  qu¶n  Þ cã  tr   tr¸chnhiÖm   iÖu tËp, chñ  × c¸c cuéc  äp  ña  éi   tr     tr     h c H  ®ång qu¶n  Þ,gi¸m    Öc  ùc  Ön    Þ   Õt  ña  éi tr   s¸tvi th hi c¸c ngh quy c H   ®ång qu¶n  Þ. tr Tæng  Gi¸m  c  µ    ã   ®è v c¸c Ph Tæng   Gi¸m  c  Héi  ng  ®è do  ®å qu¶n  Þ bæ   Öm,  Ôn  Öm,  Þu  tr   nhi mi nhi ch tr¸chnhiÖm  ícHéi ®ång    tr     qu¶n  Þ vµ  íc ph¸p  ËtViÖt Nam   Ò   Öc  tr   tr   lu     v vi qu¶n  ý,®iÒu  µnh  l  h ho¹t®éng cña      doanh  nghiÖp. Tæng Gi¸m  c  ®è hoÆc   ã  Ph Tæng  Gi¸m  c  nhÊt lµc«ng  ®è thø     d©n ViÖtNam.      NhiÖ m  vô, quyÒn  h¹n cña Chñ  tÞch Héi ®ång  qu¶n trÞ,   Tæng Gi¸m  c, Phã  ®è   Tæng  Gi¸m  c  nhÊt ® îcghitrong §iÒu  ®è thø        lÖ  doanh nghiÖp. §iÒu 13.  C¸c  éc  äp  êng  ú  ña  éi  ng  cu h th k c H ®å qu¶n  Þ do  tr   Héi ®ång    qu¶n  ÞquyÕt ®Þnh. Héi ®ång  tr        qu¶n  Þcã  Ó  äp  Êt tr   th h b   th ng  ê theo yªu cÇu  ña  ñ  Þch Héi ®ång     c Ch t     qu¶n  ÞhoÆc  ña    tr   c hai phÇn  thµnh    éi ®ång  ba  viªnH   qu¶n  ÞhoÆc   ña Tæng  tr   c  Gi¸m  c  ®è hoÆc   ã  Ph Tæng  Gi¸m  c  nhÊt.C¸c  éc  äp  éi ®ång  ®è thø    cu h H   qu¶n  trÞdo  ñ  Þch Héi®ång    Ch t     qu¶n  Þtr ÖutËp. tr   i   Cuéc  äp  éi  ng  h H ®å qu¶n  Þ ph¶i cã  t  Êt    Çn    tr     Ý nh hai ph ba thµnh    éi ®ång  viªnH   qu¶n  Þ ®¹idiÖn  ña    li   tr     c c¸cbªn  ªndoanh tham  gia. §iÒu  14 1. Nh÷ng  Ên      v ®Ò quan  äng nhÊt trong tæ  tr       chøc  µ  ¹t®éng   v ho   cña doanh nghiÖp  ªndoanh  å m:    Öm,  Ôn  Öm  li   g bæ nhi mi nhi Tæng  
 8. Gi¸m  c, Phã  ®è   Tæng  Gi¸m  c  nhÊt;söa  æi, bæ   ®è thø    ®   sung  iÒu   ® lÖ doanh nghiÖp  Héi  ng  do  ®å qu¶n  Þ quyÕt  nh  tr   ®Þ theo nguyªn  t¾c  Êt trÝgi÷a c¸cthµnh    éi ®ång  nh        viªnH   qu¶n  Þcã  Æt  ¹ cuéc  tr   m t i häp. C¸c bªn  ªndoanh  ã  Ó  li   c th tho¶  Ën  thu trong ®iÒu  Ö    l doanh  nghiÖp    Ên    c¸cv ®Ò kh¸ccÇn  îcquyÕt ®Þnh    ®    theo nguyªnt¾c  Êt     nh   trÝ. 2. §èi víinh÷ng  Ên         v ®Ò kh«ng quy  nh  ¹  ®Þ t ikho¶n  §iÒu  1  nµy, Héi  ng    ®å qu¶n  Þ quyÕt  nh  tr   ®Þ theo nguyªn t¾c  Óu  Õt   bi quy   qu¸b¸n sè  µnh viªn  éi®ång      th    H   qu¶n  Þcã  Æt  ¹ cuéc  äp. tr   m t i h §iÒu    15.C¸c  µ  u    ícngoµi® îcthµnh  Ëp t¹ ViÖt Nam   nh ®Ç tn      l  i     doanh nghiÖp 100%   èn  u   ícngoµi. v ®Ç tn   Doanh  nghiÖp  100%   èn  u    ícngoµi® îcthµnh  Ëp theo v ®Ç tn      l    h×nh  thøc c«ng    ty tr¸chnhiÖm   ÷u  ¹n,cã     h h   t c¸ch ph¸p  ©n    nh theo  ph¸p luËtViÖtNam.      Doanh  nghiÖp 100%   èn  u    níc ngoµi ® îc hîp    íi v ®Ç t        t¸c v   doanh nghiÖp  ÖtNam    thµnh lËp doanh  Vi   ®Ó      nghiÖp  ªn li  doanh. §èivíic¬  ë      s kinh tÕ    quan  äng do  Ýnh  ñ  Õt  nh, tr   Ch ph quy ®Þ   c¸c doanh    nghiÖp  Öt Nam     ¬  ë  Vi   trªnc s tho¶  Ën  íichñ  thu v   doanh  nghiÖp, ® îc mua   ¹  ét  Çn  èn  ña     l im ph v c doanh  nghiÖp    ×nh  ®Ó h thµnh doanh    nghiÖp  ªn li  doanh. §iÒu    èn  16.V ph¸p ®Þnh  ña    c doanh  nghiÖp  ã  èn  u   íc c v ®Ç tn   ngoµiÝt  Êt ph¶ib»ng    nh     30%   èn  u    ña  v ®Ç t c doanh  nghiÖp.Trong    tr ng  îp ® Æc   Öt, û  Ö  µy  ã  Ó  Êp  ¬n  ê h  bi    l n c th th h 30%,  ng  t nh ph¶i® îc    c¬ quan qu¶n  ýnhµ  ícvÒ  u   ícngoµichÊp  Ën. l  n   ®Ç tn     thu Trong qu¸  ×nh ho¹t®éng, doanh  tr       nghiÖp  ã  èn  u    íc c v ®Ç t n   ngoµikh«ng  îcgi¶m  èn    ®  v ph¸p ®Þnh.   §iÒu    êih¹n ho¹t®éng  ña  17.Th       c doanh  nghiÖp  ã  èn  u    c v ®Ç t nícngoµivµ  êih¹n cña  îp ®ång  îp t¸ckinh doanh  îcghitrong     th     h  h     ®     GiÊy  Ðp  u   i víi õng dù    ph ®Ç t®è     t   ¸n theo quy  nh  ña  Ýnh  ñ,   ®Þ c Ch ph   nhng kh«ng    n¨m. qu¸50    C¨n  vµo  cø  quy  nh  ña  û   ®Þ c U ban  êng  ô  èc  éi,ChÝnh  th v Qu h   phñ  Õt  nh  êih¹n  µi h¬n  i  íitõng  ù    ng  èi®a   quy ®Þ th   d  ®è v   d ¸n,nh t   kh«ng   70 n¨m. qu¸   
 9. §iÒu 18. C¸c  µ  u    íc ngoµi ® îc ®Çu    µo  nh ®Ç t n      t v Khu c«ng  nghiÖp, Khu  Õ   Êt díic¸c h×nh    ch xu       thøc quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti§i 4  LuËtnµy.   Doanh nghiÖp  Öt Nam   éc    µnh  Çn  Vi   thu c¸c th ph kinh tÕ  îc   ®  hîp    íinhµ  u   níc ngoµi ®Çu   vµo  t¸cv   ®Ç t     t Khu  c«ng nghiÖp, Khu    chÕ   Êt díih×nh  xu     thøc quy  nh  ¹  iÓ m     iÓ m   §iÒu  cña    ®Þ ti® 1, ® 2  4  LuËtnµy    hoÆc  µnh lËp doanh  th     nghiÖp  100%   èn  ña  ×nh. vcm Quan  Ö     æi  µng    ÷a c¸cdoanh  h trao® h ho¸ gi     nghiÖp trong thÞ    tr ng  Öt Nam   íic¸c doanh  ê Vi   v    nghiÖp  Õ   Êt ® îccoilµ quan  Ö   ch xu         h xuÊt  Ëp  Èu  µ  nh kh v ph¶i theo      c¸c quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët xuÊt lu     nhËp  Èu. C¸c  kh   doanh  nghiÖp  Õ   Êt ® îcmua  ch xu     nguyªn liÖu,vËt      t  µng    õthÞ  êng  éi®Þa  µo  ,h ho¸t   tr n   v Khu  Õ  Êttheo thñtôc®¬n  ch xu       gi¶n,thuËn  Öndo  Ýnh  ñ    ti   Ch ph quy  nh. ®Þ   ChÝnh  ñ  ph ban  µnh  h quy  nh  Ò   ®Þ v Khu c«ng nghiÖp, Khu    chÕ  Êt. xu §iÒu    µ  u   ícngoµi®Çu   ©y  ùng  19.Nh ®Ç tn     tx d c«ng  ×nhkÕt tr     cÊu  ¹ tÇng  ã  Ó  ý  Õt   íi ¬  h  c th k k  v   quan  µ  íccã  Èm  Òn  ña  c nh n   th quy c ViÖt Nam   îp ®ång  ©y  ùng­ kinh doanh­ chuyÓn    h  xd       giao,hîp ®ång     x©y  ùng   d ­chuyÓn  giao ­kinhdoanh,hîp ®ång  ©y  ùng           xd ­chuyÓn  giao.Nhµ   u    ícngoµi® îchëng  Òn  î vµ  ùc hiÖn  Üa    ®Ç t n      quy l   th   i ngh vô quy  nh  ®Þ tronghîp®ång     . ChÝnh  ñ  ph quy  nh  ô  Ó  Ò   u   theo  îp  ng  ©y  ®Þ c th v ®Ç t h ®å x dùng­ kinh doanh­ chuyÓn        giao,hîp ®ång  ©y  ùng       xd ­ chuyÓn giao  ­kinhdoanh,hîp®ång  ©y dùng         x  ­chuyÓn giao. §iÒu 19a. Doanh    nghiÖp  ã  èn  u     íc ngoµi,c¸c    c v ®Ç t n     bªn tham    îp  ng  îp    gia h ®å h t¸cdoanh  trong qu¸  ×nh  ¹t®éng  îc  tr ho   ® phÐp  chuyÓn   æi  ×nh  ® h thøc  u   , chia,t¸ch,s¸p  Ëp,  îp  ®Ç t       nh h nhÊt  doanh  nghiÖp. ChÝnh   ñ   ph quy  nh   iÒu   Ön,  ñ  ôc  ®Þ ® ki th t chuyÓn   æi   ® h×nh  thøc  u  ,chia,t¸ch,s¸p  Ëp, hîp  Êt  ®Ç t      nh   nh doanh  nghiÖp. Ch ¬ng  i ii BiÖn  ph¸p  b¶o  ¶m   u   ® ®Ç t §iÒu    µ   ícCéng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam     20. Nh n   ho x∙h   ngh Vi   b¶o ®¶m   i xö  ®è   c«ng  b»ng  µ  v tho¶ ®¸ng  i víi   µ  u   ícngoµi   ®è     nh ®Ç tn   c¸c   ®Çu   µo ViÖtNam. tv    
 10. §iÒu    21. Trong  qu¸  ×nh  u     µo  Öt  tr ®Ç t v Vi Nam,  èn  µ  µi v v t  s¶n  îp  h ph¸p  kh¸c cña  µ  u    ícngoµi kh«ng  Þ   ng  ông     nh ®Ç t n     b tr d hoÆc   Þch  t thu b»ng  Ön  bi ph¸p  µnh  Ýnh, doanh  h ch   nghiÖp  ã   c vèn  u    ícngoµikh«ng  Þ   èc  ÷u  ®Ç tn     b qu h ho¸. Nhµ   íc  éng   µ   héi  ñ   nC ho x∙  ch nghÜa   Öt  Vi Nam   b¶o  é   h quyÒn   ë  ÷u  s h c«ng  nghiÖp, b¶o  ¶m   î  ch  îp    ® li Ý h ph¸p  ña    c c¸c nhµ  u     íc ngoµi trong  ¹t®éng  ®Ç t n     ho   chuyÓn  giao c«ng ngh Ö   t¹i Öt Nam.  Vi   §iÒu  21a  1. Trong  êng  îp  thay ® æi    tr h do    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtViÖt lu     Nam   µm  Öth¹i®Õ n   îÝch  ña  l thi     l  i c doanh  nghiÖp  ã  èn  u    íc c v ®Ç t n   ngoµivµ      c¸c bªn tham    îp ®ång  îp t¸ckinh doanh,th×  gia h   h       doanh  nghiÖp  ã  èn  u   ícngoµivµ    tham    îp ®ång  îp t¸c c v ®Ç tn     c¸cbªn  giah   h   kinh doanh  Õp tôc® îchëng    ®∙i®∙  îcquy  nh    ti       c¸cu    ®   ®Þ trong GiÊy    phÐp  u    µ  Ët nµy  ®Ç t v Lu   hoÆc   îc Nhµ   íc gi¶iquyÕt  ®  n    tho¶  ¸ng  ® theo c¸cbiÖn     ph¸p sau:   a)Thay  æi  ô c     ¹t®éng  ña  ù    ® m tiªuho   c d ¸n; b) MiÔn, gi¶m  Õ      thu theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët; lu c) ThiÖth¹icña       doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi,c¸c  c v ®Ç tn     bªn  tham    îp  ng  îp    gia h ®å h t¸ckinh  doanh  îc khÊu  õ vµo    ®  tr   thu nhËp  Þu  Õ  ña  ch thu c doanh  nghiÖp; d)  îcxem   Ðt  åith ng  §  x b   ê tho¶  ¸ng  ® trong  ét  è  êng  îp  m s tr h cÇn  Õt. thi 2. C¸c    quy  nh   íi  ®∙ih¬n  îc ban  µnh  ®Þ m u    ®  h sau    îc  khi ® cÊp  Êy  Ðp  u    Ï® îc¸p  ông  Gi ph ®Ç t s     d cho doanh  nghiÖp  ã  èn   cv ®Ç u    níc  t ngoµi  µ   v c¸c  bªn tham  gia  îp  ng   îp    h ®å h t¸c kinh  doanh. §iÒu  C¸c  µ  u    íc ngoµi ®Çu    µo  Öt Nam   îc 22.  nh ®Ç t n     t v Vi   ®  chuyÓn    ícngoµi: ran   1.Lîi     Ën    îctõho¹t®éng kinhdoanh; nhu thu®          2.Nh÷ng    kho¶n  Òntr¶cho  Öc cung  Êp  ü  Ët, Þch  ô; ti     vi   c k thu   d v 3­ TiÒn  èc  µ    ña      g v l∙c c¸ckho¶n  i vay  ícngoµitrong qu¸ tr×nh n         ho¹t®éng;   4.Vèn  u ;   ®Ç t 
 11. 5. C¸c kho¶n  Òn  µ  µis¶n  ti v t   kh¸c thuéc  Òn  ë  ÷u  îp   quy sh h  ph¸p cña  ×nh.   m §iÒu 23.  êi níc Ng  ngoµi µm viÖc t¹ ViÖt Nam  trong c¸c  l i   doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµihoÆc   µm  Öc  c v ®Ç t n     l vi cho      c¸c bªn tham    îp  ng  îp    gia h ®å h t¸ckinh doanh, sau    ép  Õ    Ëp      khin thu thu nh theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt® îcchuyÓn    ícngoµithu nhËp  îp     ra n      h  ph¸p cña  ×nh.   m §iÒu    24. C¸c tranh chÊp  ÷a c¸c bªn    gi     tham    îp ®ång  îp gia h   h  t¸c kinh    doanh  hoÆc   ÷a    gi c¸c bªn  ªndoanh  òng       li   c nh c¸c tranh  chÊp  ÷a c¸c doanh  gi     nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi,c¸c bªn  c v ®Ç t n      tham  gia hîp ®ång  îp t¸ckinh doanh  íi      h     v   doanh  c¸c nghiÖp  ÖtNam   íc Vi   tr   hÕt  ph¶i® îcgi¶i Õt th«ng qua  ¬ng îng,hoµ  .     quy     th l  gi¶i Trong  êng  îp c¸cbªn kh«ng  µ    îcth× vô  tr h       ho gi¶i     tranhchÊp  ®   ® îc ® a  gi¶iquyÕt  ¹  chøc  äng tµihoÆc   µ  ViÖt Nam     ra    titæ  tr     To ¸n    theo ph¸p luËtViÖtNam.           §è v i t i  í  ranh  Êp  i÷a  bªn  ch g c¸c  tham  ia  g doanh  iÖp i doanh  Æc  îp  ngh lªn  ho h ®ång  îp ¸ k h t c  inh  doanh,  bªn  ã  Ó   c¸c  c th tho¶  Ën rong  îp  ng  iÖc  ùa  än  thu t h ®å v l ch m ét  chøc räng  µ   tæ  t t ikh¸c  Ó   i¶   Õt  ô ranh  Êp. ® g iquy v t ch C¸c tranh chÊp  ÷a c¸cbªn      gi     ph¸tsinh tõ hîp ®ång  ©y  ùng         xd ­ kinhdoanh      ­ chuyÓn giao,hîp ®ång  ©y  ùng       xd ­chuyÓn  giao ­ kinh      doanh  µ  îp  ng  ©y  dùng    v h ®å x   ­ chuyÓn giao  îc gi¶iquyÕt  ®    theo   ph¬ng  thøcdo        c¸cbªn tho¶ thuËn      ghitronghîp®ång.    ch¬ng  IV Quy Ò n   µ  v ngh Üa  ô  ña  µ  u    ícngoµi vµ  v c nh ®Ç tn     doanh  nghiÖp  ã  èn  u   nícngoµi c v ®Ç t    §iÒu    25.Doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi,   tham  c v ®Ç tn     bªn  c¸c gia hîp ®ång  îp t¸ckinh doanh  îctuyÓn  ông    ng     h     ®  d lao ®é theo nhu    cÇu    kinhdoanh  µ  v ph¶iu    Ón  ông    tiªntuy d c«ng  ©n  ÖtNam;    d Vi   chØ ® îctuyÓn  ông  êinícngoµilµm  ÷ng    d ng       nh c«ng  Öc  ßi  áitr×nh vi ® h     ®é   ü  Ëtvµ  k thu   qu¶n  ým µ   Öt Nam   a  ¸p  l   Vi   ch ® øng  îc,nhng  ®  ph¶i  ®µo  ¹olao®éng  ÖtNam   t    Vi   thaythÕ.   QuyÒn   î vµ  l i nghÜa  ô  ña  êi lao  ng  µm  Öc    v c ng   ®é l vi trong   doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi® îcb¶o  ¶m   c v ®Ç tn      ® b»ng  îp ®ång  h  lao ®éng, tho¶  clao ®éng  Ëp  Ó  µ        í    t th v c¸cquy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt    vÒ    ng. lao®é
 12. §iÒu    êisö  ông    ng, ngêilao ®éng  ÖtNam   µ  26.Ng   d lao ®é      Vi   v ngêilao ®éng  ícngoµiph¶itu©n  ñ c¸cquy  nh  ña     n      th     ®Þ c ph¸p luËt    lao ®éng  µ    v ph¸p luËtcã  ªnquan;t«n träng danh  ù, nh©n  È m       li        d  ph vµ phong  ôccña  t  nhau. §iÒu    27. C¸c doanh nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµiph¶it«n c v ®Ç t n        träng quyÒn  ña  êilao ®éng  Öt Nam     c ng     Vi   tham    chøc  Ýnh  gia tæ  ch trÞ,tæ    chøc  Ýnh  Þ­x∙ héi theo  ch tr       quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtViÖt lu     Nam. §iÒu    28.Doanh  nghiÖp  ã  èn  u   ícngoµi, c v ®Ç tn     Bªn  ícngoµi n    tham gia  îp  ng  îp    h ®å h t¸ckinh  doanh b¶o  Óm   µis¶n  µ  hi t  v tr¸ch   nhiÖm  ©n  ù  ¹ c«ng    d s t i tyb¶o  Óm  ÖtNam   hi Vi   hoÆc  ¹ c«ng      t  i tyb¶o hiÓm kh¸c® îcphÐp  ¹t®éng  ¹ ViÖtNam.    ho   t  i   §iÒu  29.  Öc  Vi chuyÓn giao c«ng nghÖ   íc ngoµi vµo  Öt n    Vi   Nam   trongc¸cdù    u   ícngoµi® îcthùchiÖn  íi ¹ng  ãp  èn      ¸n ®Ç tn        d  d gv gi¸tr   b»ng    Þc«ng  Ö   ngh hoÆc  mua  c«ng  Ö     ¬  ë  îp ®ång, ngh trªnc s h     phïhîpvíi      ph¸p luËtvÒ      chuyÓn  giaoc«ng  Ö.   ngh ChÝnh  ñ  ÖtNam   ph Vi   khuyÕn  Ých  Öc chuyÓn  kh vi   giaonhanh    c«ng  Ö, ® Æc   Ötlµc«ng  Ö     Õn. ngh   bi     ngh tiªnti §iÒu    30.Doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi,   tham  c v ®Ç tn     bªn  c¸c gia hîp  ng  îp      ®å h t¸ckinh doanh    sau    µn  µnh  ©y  ùng  ¬  khiho th xd c b¶n  ×nh  µnh  h th doanh nghiÖp ph¶i nghiÖm     Õt    thu,quy to¸n c«ng    tr×nh,cã    Ën  ña  chøc    x¸cnh c tæ  gi¸m  nh. ®Þ Doanh nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi,c¸c   c v ®Ç tn       bªn  tham    îp gia h   ®ång  îp    h t¸ckinh doanh  ùc hiÖn  u   Çu    th   ®Ê th theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtvÒ  u  Çu.     ®Ê th §iÒu    31.Doanh nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi,   tham  c v ®Ç tn     bªn  c¸c gia hîp ®ång  îp t¸ckinh doanh  ã  Òn  ù chñ     h     c quy t  kinh doanh    theo  m ôc    tiªuquy  nh  ®Þ trongGiÊy  Ðp  u ;® îcnhËp  Èu  ÕtbÞ,   ph ®Ç t    kh thi     m¸y  ãc, vËt t  ¬ng  Ön vËn  ; ùctiÕp hoÆc   û  Òn  Êt m    ,ph ti   t¶i    tr   u quy xu   khÈu  µ    ô  v tiªuth s¶n  È m   ña  ×nh    ùc hiÖn  ù  ®Çu     ph cm ®Ó th   d ¸n  t theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   Doanh  nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi,c¸c bªn  c v ®Ç t n      tham    îp gia h   ®ång  îp t¸ckinh doanh  ph¶i u    h         tiªnmua  ¾ m   ÕtbÞ,  s thi   m¸y  ãc, m   vËt t  ¬ng  Ön vËn    ¹ ViÖtNam    ,ph ti   t¶it i     trong ®iÒu  Ön  ü  Ët,th   ki k thu   ­ ¬ng  ¹inh  m   nhau.
 13. §iÒu 32.  Doanh  nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi ® îc m ë     c v ®Ç t n       chi nh¸nh ngoµi tØnh, thµnh phè  trùc  thuéc trung  ng n¬i doanh  ¬ nghiÖp  Æt  ôsë  Ýnh    ùc hiÖn    ¹t®éng  ® tr   ch ®Ó th   c¸c ho   kinh doanh    trong ph¹m    ôc      vi,m tiªuquy  nh  ®Þ trong GiÊy  Ðp  u    µ    ph ®Ç t v ph¶i   ®uîc  û   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung  ng, n¬i   ph tr     ¬    më     chinh¸nh chÊp  Ën.   thu §iÒu    33.Doanh nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi vµ      c v ®Ç t n     c¸c bªn tham    îp  ng  îp    gia h ®å h t¸ckinh  doanh  îcmua   ¹itÖ  ¹i ©n   ®  ngo   t   ng hµng  ¬ng  ¹i    ¸p  th m ®Ó ® øng  cho c¸c giao  Þch  d v∙ng    µ    laiv c¸c giao  Þch  îc phÐp  d ®  kh¸c theo  quy  nh   ña  c¸c  ®Þ c ph¸p  Ët vÒ   lu   qu¶n  ýngo¹ihèi. l    ChÝnh  phñ  ViÖt Nam  b¶o  ®¶m   ©n   i ngo¹i Ö  cho   c ®è  t nh÷ng  ù  ® Æc   Öt quan  äng  u     d ¸n  bi   tr ®Ç t theo  ¬ng  ×nh  ña  ch tr c ChÝnh  ñ  ph trong  õng  êikú. t th   ChÝnh  ñ  Öt Nam   ph Vi   b¶o  ¶m   Öc  ç  î  ©n  i  ¹i ® vi h tr c ®è ngo   tÖ  i  íic¸c  ù   x©y  ùng  ®è v   d ¸n  d c«ng  ×nh  Õt  Êu  ¹  Çng  µ   tr kc ht v m ét  è  ù    s d ¸n quan  äng  tr kh¸c. §iÒu    34.C¸c  bªn trong doanh nghiÖp    liªndoanh  ã  Òn   c quy chuyÓn  îng    Þ phÇn  èn  ña  × nh   nh gi¸tr   vcm trong doanh  nghiÖp   liªndoanh,  ng    nh ph¶i  tiªn chuyÓn   îng  u    nh cho  c¸c bªn  trong  doanh  nghiÖp    liªndoanh.  Trong  êng  îp  tr h chuyÓn   îng  nh cho   doanh  nghiÖp  ngoµi    liªndoanh  ×  iÒu  Ön  th ® ki chuyÓn   îng  nh kh«ng  îcthuËn  î h¬n  víi®iÒu  Ön  ∙  Æt  cho      ®  li  so    ki ® ® ra  c¸c bªn trong  doanh  nghiÖp    liªndoanh.  Öc  Vi chuyÓn   îng  èn  nh v ph¶i  ® îcc¸c bªn     trong doanh  nghiÖp    liªndoanh tho¶  Ën. thu Nh÷ng  quy  ®Þnh  nµy  còng  ® îc ¸p dông  ®èi víi Öc   vi chuyÓn  îng  nh quyÒn  µ  v nghÜa  ô  ña  bªn  v c c¸c  trong  îp  ng   h ®å hîp    t¸ckinh  doanh. Nhµ   u     íc ngoµi trong  ®Ç t n     doanh nghiÖp 100%   èn  u   v ®Ç tnícngoµicã  Òn       quy chuyÓn  îng  èn  ña  × nh. nh vcm Trong  êng  îp  tr h chuyÓn  îng  èn  ã  nh v c ph¸tsinh  î    linhuËn   th× bªn chuyÓn   îng  ép  Õ   nh n thu thu  Ëp   nh doanh nghiÖp  íi v  thuÕ  Êt lµ25%. su     §iÒu    35.Doanh nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµim ë   µikho¶n  c v ®Ç tn     t  b»ng  Òn  Öt  ti Vi Nam   µ  Òn  íc ngoµi t¹  ©n   µng  Öt  v ti n     iNg h Vi Nam   hoÆc   ¹  ©n  µng  ªndoanh  ti Ng h li   hoÆc   ¹    t i nh¸nh  ©n  µng  íc chi Ng h n  ngoµi® Æt  ¹ ViÖtNam.   t i  
 14. Trong  êng  îp  Æc   Öt  îc Ng © n   µng  µ   íc ViÖt  tr h® bi ®   h Nh n   Nam   Êp  Ën, doanh  ch thu   nghiÖp  ã  èn  u    níc ngoµi  îc  cv ®Ç t   ® phÐp  ë   µikho¶n    ícngoµi. m t  ën   §iÒu 36.  Öc  Vi chuyÓn  æi  ÷a  Òn  Öt Nam   µ  Òn  íc ® gi ti Vi   v ti n   ngoµi® îcthùc hiÖn       theo tû gi¸hèi®o¸ichÝnh           thøc do  ©n  µng    Ng h Nhµ  ícViÖtNam   n    c«ng  è  ¹ thêi®iÓ m   b t    i chuyÓn  æi. ® §iÒu  37.  Doanh nghiÖp  ã  èn  u   níc ngoµi vµ  c v ®Ç t     Bªn  íc n  ngoµitham    îp ®ång  îp t¸ckinhdoanh    ông  Õ    Õ      giah   h     ¸p d ch ®é k to¸n ViÖt Nam.  êng  îp cÇn    ông  Õ     Õ       Tr h  ¸p d ch ®é k to¸nth«ng  ông  d kh¸c  th× ph¶i® îcBé  µichÝnh  Êp  Ën.       T  ch thu Ch Õ     Êu  ®é kh hao  µis¶n  è  nh  ña  t  c ®Þ c doanh  nghiÖp  ã  èn  cv ®Çu   níc ngoµi vµ  t    Bªn  íc ngoµi tham    îp  ng  îp    n    gia h ®å h t¸ckinh   doanh  îcthùchiÖn  ®    theo quy  nh  ña  Ýnh  ñ.   ®Þ c Ch ph   B¸o    µichÝnh  µng  c¸o t   h n¨m  ña  c doanh  nghiÖp  ã  èn  u   c v ®Ç t nícngoµivµ      Bªn  ícngoµitham    îp®ång  îpt¸ckinhdoanh  îc n    giah   h     ®  kiÓm    ëim ét  to¸nb   c«ng   kiÓm to¸n®éc  Ëp cña  Ötnam   ty     l  Vi   hoÆc   c«ng    Óm    c  Ëp  ty ki to¸n ®é l kh¸c ® îc phÐp  ¹t®éng  ¹  Öt Nam      ho   tiVi   theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtvÒ   Óm      ki to¸n.B¸o    µichÝnh  µng    c¸o t   h n¨m  ph¶igöicho  ¬     c quan  µichÝnh  µ  ¬  t  v c quan  qu¶n  ýnhµ  ícvÒ  l  n  ®Çu  nícngoµi. t    §iÒu  38. Doanh  nghiÖp  ã  èn  u   níc ngoµi vµ  c v ®Ç t     Bªn  íc n  ngoµi tham    gia  îp  ng  îp    h ®å h t¸c kinh  doanh  ép  Õ  n thu thu  Ëp  nh doanh  nghiÖp  25%   înhuËn    îc; l i thu ®   trongtr ng  îp khuyÕn  Ých   ê h   kh ®Çu  ,møc  Õ    Ëp  t  thu thu nh doanh  nghiÖp  µ20%   înhuËn    îc; l  l i thu ®   tr ng  îp cã  Òu    Èn  ê h   nhi tiªuchu khuyÕn  Ých  u  ,th× møc  Õ  kh ®Ç t    thu thu  Ëp  nh doanh  nghiÖp  µ 15%   î nhuËn  l  l i thu  îc;tr ng  îp  Æc   ®  ê h ® biÖtkhuyÕn  Ých  u    × møc  Õ    Ëp    kh ®Ç tth   thu thu nh doanh  nghiÖp  µ l  10%   înhuËn    îc. l i thu®   §èivíi Ünh  ùc  Çu  Ý  µ  ét  è  µinguyªn quý  Õm     l vd kh v m s t     hi kh¸c  th× møc  Õ    Ëp    thu thunh doanh  nghiÖp  theo quy  nh  ña  ËtdÇu    ®Þ c Lu   khÝ  µ  v ph¸p luËtcã  ªn     li   quan. §iÒu    ú  éc vµo  Ünh  ùc  u  ,®Þa  µn  u   quy  39.Tu thu   l v ®Ç t  b ®Ç t  ®Þnh   ¹  Òu  cña  Ët  µy, doanh  t i§i 3  Lu n   nghiÖp  ã  èn  u    níc c v ®Ç t   ngoµivµ    Bªn  ícngoµitham    îp ®ång  îp t¸ckinhdoanh  ã  Ó  n    giah   h     c th nghiÖp  ® îcmiÔn  Õ    Ëp    thu thu nh doanh  trongm ét  êigian tèi a  µ   th       l  ® c l∙ v ®   2 n¨m, kÓ   õ khib ¾t  u     t    ®Ç kinh doanh  ã    µ  îcgi¶m    i 50%   Õ  thu
 15. thu  Ëp  nh doanh nghiÖp trong m ét  êigian  èi®a   µ 2    th   t   l   n¨m  Õp ti   theo.  Tr ng  îp  ê h doanh  nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi vµ  c v ®Ç t n     Bªn  íc n  doanh  ùc  Ön  ù   cã  ngoµi tham    gia  îp  ng  îp    h ®å h t¸c kinh  th hi d ¸n ®  nhiÒu    Èn  tiªu chu khuyÕn  Ých  u   , th×  îc miÔn  Õ     kh ®Ç t   thu thu nhËp  doanh  nghiÖp  trong m ét  êigian tèi®a  µ 4    th       l   n¨m, kÓ   õ khi   t    b ¾t  u   ®Ç kinh doanh  ã    µ  îcgi¶m    c l∙ v ®   i 50%   Õ    Ëp  thu thu nh doanh  nghiÖp  trongm ét  êigiantèi a  µ4    th       l   n¨m  Õptheo. ® ti   §èivíinh÷ng  êng  îp ® Æc   Öt      tr h  bi   khuyÕn  Ých  u  ,thêi kh ®Ç t    gianmiÔn  Õ    Ëp    thu thunh doanh  nghiÖp  èi a  µ8  t   l   n¨m. ® §iÒu    40.Trong  tr×nh  ¹t®éng, doanh  qu¸  ho     nghiÖp  ã  èn   cv ®Ç u    ícngoµivµ  tn     bªn  ícngoµitham    îp  ng  îp    n    gia h ®å h t¸ckinh  doanh  sau    khi quyÕt to¸n thuÕ   íic¬    v   quan  Õ   µ   Þ   ç th×  thu m b l   ® îc chuyÓn   ç sang    l  n¨m  sau, sè  ç nµy  îc trõ vµo    l  ®   thu  Ëp   nh chÞu  Õ. Thêih¹n  îcchuyÓn  çkh«ng    n¨m. thu     ®  l  qu¸ 5  §iÒu    41.Sau    ép  Õ  khin thu thu  Ëp nh doanh  nghiÖp  µ    v c¸c nghÜa  ô  µichÝnh  v t  kh¸c,viÖc  Ých  nhËp    tr thu  cßn  ¹    ¹pc¸c  li l   ®Ó quü   ù   d phßng, quü   óc  î   ü   ë   éng    ph l iqu m r , s¶n  Êt  µ  quü   xu v c¸c  kh¸c do    doanh  nghiÖp  Õt  nh. quy ®Þ §iÒu    êng  îpt¸ ®Çu   µo    ù    42.Tr h    i tv c¸cd ¸n khuyÕn  Ých  u   kh ®Ç t Ï ® îc hoµn  ¹  ét  Çn   s     l im ph hoÆc   µn  é  Õ  to b thu thu  Ëp  nh doanh  nghiÖp  ∙  ép  ® n cho  è  î nhuËn  i u  .ChÝnh  ñ  s l i t¸ ®Ç t  ph quy  nh  û ®Þ t  lÖ  µn  Õ  ú thuéc vµo  Ünh  ùc,®Þa  µn, h×nh  ho thu tu     l v  b  thøc vµ  êi   th   h¹n t¸ ®Çu .    i t §iÒu    43.Khi chuyÓn  î nhuËn  nícngoµi,nhµ  u    íc  li  ra      ®Ç tn ngoµi ph¶i  ép  ét  n m kho¶n  Õ   µ  thu l 3%, 5%,    è  î  7% s l inhuËn   chuyÓn  nícngoµi,tïythuéc  µo  ra       v møc   èn  ãp  ña  µ  u   v g c nh ®Ç t níc ngoµi vµo  èn      v ph¸p  nh   ña  ®Þ c doanh  nghiÖp  ã  èn  u   c v ®Ç t nícngoµihoÆc   èn  ùc  Ön  îp  ng  îp        v th hi h ®å h t¸ckinh  doanh. §iÒu    êi ViÖt Nam   nh      íc ngoµi ®Ç u     Ò   íc  44. Ng     ®Þ cën     tv n theo  quy  nh   ña  Ët  µy  îc  ®Þ c Lu n ® gi¶m   20%   Õ   thu thu  Ëp   nh doanh  nghiÖp  víic¸c  ù   cïng  ¹i trõ tr ng  îp  dông   so    d ¸n  lo ,   ê   h ¸p  møc   Õ   Êt  Õ   thu su thu thu  Ëp   nh doanh nghiÖp  µ  l 10%;  îc ¸p  ®  dông  møc   Õ  Êt  Õ  thu su thu chuyÓn  î nhuËn  nícngoµi lµ 3%   li  ra       sè  î nhuËn  l i chuyÓn    ícngoµi. ra n   §iÒu    45.C¨n  vµo  cø  quy  nh  ña  Ýnh  ñ,c¬  ®Þ c Ch ph   quan  qu¶n  lýnhµ  ícvÒ   u    ícngoµiquyÕt ®Þnh    ông  Õ  ÊtthuÕ    n   ®Ç tn       ¸p d thu su  
 16. thu nhËp    doanh nghiÖp,thêih¹n miÔn, gi¶m  Õ    Ëp        thu thu nh doanh  nghiÖp  µ  Õ  Êt thuÕ  v thu su   chuyÓn  î nhuËn    ícngoµitheo    l i ra n     quy ®Þnh  ¹    iÒu      vµ  cña  Ët nµy.ThuÕ   Êt,thêi ti ® c¸c 38, 39, 43  44  Lu     su     h¹n miÔn,gi¶m  Õ  îcghitrongGiÊy  Ðp  u .     thu ®       ph ®Ç t Trong    ×nh thùc hiÖn  ù    u  , nÕu  ã  qu¸ tr     d ¸n ®Ç t  c thay ® æi  Ò    v ®iÒu  Ön  u    ×  Öc  Ôn, gi¶m  Õ  ki ®Ç t th vi mi   thu cho doanh nghiÖp  ã  c vèn  u   ícngoµivµ  ®Ç tn     Bªn  ícngoµitham    îp ®ång  îp t¸ckinh n    giah   h     doanh  Bé  µichÝnh  Õt ®Þnh. do  T   quy   §iÒu  46 1. Doanh    nghiÖp  ã  èn  u    níc ngoµi,Bªn  íc ngoµi  c v ®Ç t     n  tham   hîp  ng  îp    gia  ®å h t¸ckinh  doanh  ö  ông  Æt   t, m Æt   sd m ®Ê   níc,m Æt   Ón    bi ph¶i tr¶ tiÒn     thuª;trong  êng  îp    tr h khai th¸c tµi      nguyªn  ph¶inép  Õ  µinguyªn    thu t   theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët. lu Ch Ý nh  ñ   ph quy  Þ nh  Öc  Ô n   Æc   ® vi mi ho gi¶m   iÒn  t thuª  Êt m Æt   íc   ® ,  n, m Æt  Ón  i  í   bi ®è v i c¸c  ù   x ©y  ùng    d ¸n  d ­ kinh doanh    ­ chuy Ó n giao,  ©y  ùng    x d ­ chuy Ó n giao    ­ kinh doanh,  ©y  ùng    x d ­ chuy Ó n giao;  ù   ® Ç u    µo  Þ a  µn   d ¸n  tv ® b cã  i Ò u  Ön  ® ki kinh  Õ    héi  ã  t ­ x∙  kh kh¨n  µ  Þ a  µn  ã  i Ò u  Ön  v® b c® ki kinh  Õ      t ­ x∙ héi  Æ c   Öt  ã  ® bi kh kh¨n. 2.Trêng  îp    h Bªn  Öt Nam   ãp  èn  Vi   g v b»ng    Þ quyÒn  ö   gi¸tr   s dông  t, Bªn  Öt  ®Ê   Vi Nam   ã  c tr¸ch nhiÖ m   n   ï, gi¶i phãng     ®Ò b     m Æt  b»ng  µ  µn  µnh  v ho th c¸c  ñ  ôc    îc quyÒn   ö  ông   th t ®Ó ®   sd ®Êt.  Trong  êng  îp  µ   íc ViÖt  tr h Nh n   Nam  cho thuª ®Êt  ×  û     th U ban  ©n   ©n   nh d tØnh, thµnh  è  éc    ph thu trung  ng  ¬i  ã  ù     ¬ n c d ¸n ®Ç u     chøc  ùc  Ön  Öc  n   ï,gi¶iphãng  Æt   t tæ  th hi vi ®Ò b     m b»ng,  hoµn  µnh    ñ  ôc  th c¸c th t cho  thuª®Êt.     3.Doanh    nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi ® îcthÕ  Êp  µi c v ®Ç t n      ch t  s¶n  ¾ n   Òn  íi®Êt  µ    Þ  g li v   v gi¸ tr quyÒn   ö   ông  t    sd ®Ê ®Ó b¶o   ®¶m  vay  èn  ¹ic¸c  chøc  Ýn  ông  îc phÐp   ¹t®éng  ¹i v t  tæ  td ®  ho   t  ViÖt Nam.   ChÝnh   ñ   ph quy  nh   ®Þ c¸c  iÒu  Ön  µ  ñ  ôc  ® ki v th t doanh   nghiÖp  ã  èn  u     íc ngoµi thÕ  Êp  µ    Êp  c v ®Ç t n     ch v gi¶ich quyÒn   sö  ông  t. d ®Ê §iÒu  47 1. Thu Õ   Êt  Èu,  Õ   Ëp   Èu  i  íihµng  Êt  xu kh thu nh kh ®è v   xu khÈu,  µng  Ëp   Èu  ña  h nh kh c doanh nghiÖp  ã  èn  u    níc  cv ®Ç t
 17. ngoµi vµ    c¸c  bªn tham  gia  îp  ng  îp    h ®å h t¸c kinh doanh  îc ¸p  ®  dông theo  Ët  Õ  Êt  Èu, thuÕ  Ëp  Èu. Lu thu xu kh   nh kh 2. Doanh  nghiÖp  ã  èn  Ç u    íc  cv ® t n ngoµi   bªn  m   hîp  ng  îp   , c¸c  tha gia  ®å h t kinh  ¸c  doanh  îc  Ô n  Õ   Ëp  Èu  i  í hµng  Ëp  Èu  Ó   ¹o  µ   ® mi thu nh kh ®è v i  nh kh ® t ti s¶n  è  Þ nh,  c® bao  å m: g a) ThiÕtbÞ, m¸y m ãc;        b) Ph ¬ng  tiÖn vËn  t¶i  chuyªn dïng n»m  trong d©y   chuyÒn   c«ng  ngh Ö   µ   ¬ng  Ön  Ën  v ph ti v chuyÓn   ïng    a   d ®Ó ® ®ãn  c«ng  ©n;  nh c) Linh  Ön,  ki chi  Õt,bé   Ën   êi,phô   ïng, g ¾   ¾p,  ti   ph r  t   l khu«n  É u,  ô  Ön  i  Ìm  íithiÕtbÞ,  m ph ki ® k v     m¸y  ãc,  ¬ng  Ön  m ph ti vËn    t¶ichuyªn  ïng  d quy  nh  ¹i iÓ m   kho¶n  µy; ®Þ t  ® b  n  d) Nguyªn  Öu,vËt    ïng    Õ   ¹o thiÕtbÞ,  li   td ®Ó ch t     m¸y  ãc   m trong  ©y  d chuyÒn  c«ng  ngh Ö  hoÆc     Õ   ¹o linh kiÖn, chi  ®Ó ch t       tiÕt,bé  Ën  êi,phô   õng, g ¾   ¾p, khu«n  É u,  ô   Ön  i    ph r  t   l  m ph ki ® kÌm  íithiÕtbÞ, m¸y  ãc; v     m ®)  Ët   ©y  ùng  V tx d trong  íccha  n  s¶n  Êt  îc. xu ® ViÖc  Ôn  Õ  Ëp  Èu  i  íihµng  mi thu nh kh ®è v   ho¸  Ëp  Èu    nh kh quy ®Þnh  ¹  ti kho¶n  µy  îc¸p dông  n ®    cho  tr ng  îp m ë   éng  c¶  ê h   r quy    m« dù    ¸n,thaythÕ,® æi  íic«ng  Ö.     m  ngh 3. Nguyªn  Öu,vËt  , linh kiÖn  Ëp  Èu      li   t    nh kh ®Ó s¶n  Êt  xu cña  c¸c  ù   thuéc  Ünh  ùc  Æc   Öt  d ¸n  l v® bi khuyÕn   Ých  u     kh ®Ç t hoÆc   a  µn  ã  iÒu  Ön  ®Þ b c ® ki kinh  Õ     éi® Æc   Ötkhã  t ­x∙h   bi   kh¨n  ® îc miÔn   Õ   Ëp  Èu    thu nh kh trong  êih¹n  n¨m,  Ó   õ    ¾t  th   5  k t khi b ®Ç u  s¶n  Êt. xu   4.  Ýnh  phñ  quy  ®Þ nh  viÖc miÔn, gi¶m  thuÕ  xuÊt  Ch khÈu,  Õ   Ëp   Èu   i  íi c¸c  µng   thu nh kh ®è v   h ho¸  Æc   Öt  Çn   ® bi c khuyÕn  Ých  u    kh ®Ç tkh¸c. §iÒu    48. Doanh nghiÖp  Õ   Êt ® îcmiÔn  Õ  Êt khÈu, ch xu     thu xu     thuÕ  Ëp  Èu  i víi µng    õKhu  Õ   ÊtxuÊtkhÈu    íc nh kh ®è     h ho¸ t   ch xu     ra n   ngoµivµ  õnícngoµinhËp  Èu  µo    t      kh v Khu  Õ  Êt. ch xu Doanh  nghiÖp  Õ   Êt, doanh  ch xu   nghiÖp  ã  èn  u    níc c v ®Ç t   ngoµitrongKhu      c«ng nghiÖp  îchëng   u  ∙ivÒ   Õ  i víi ­ ®  c¸c  ®   thu ®è     tr êng  îp  h khuyÕn  Ých, ® Æc   Öt khuyÕn  Ých  u   theo    kh   bi   kh ®Ç t quy ®Þnh  ¹    iÒu      vµ  cña  Ët nµy.ChÝnh  ñ    ti ® c¸c 38, 39, 43  44  Lu     ph quy ®Þnh  ô  Ó  c th møc  Õ   ®∙i®èi  íitõng  ¹  thu u    v  lo idoanh  nghiÖp  Õ   ch xuÊt,doanh    nghiÖp  ã  èn  u   ícngoµitrongKhu  c v ®Ç tn       c«ng  nghiÖp.
 18. §iÒu 49.  µi c¸c lo¹  Õ  Ngo     ithu quy  nh  ¹  Ët  µy, doanh  ®Þ t iLu n   nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµivµ  c v ®Ç tn     Bªn  ícngoµitham    îp ®ång  n    giah   hîp    t¸ckinh doanh    ph¶inép    ¹  Õ    c¸c lo ithu kh¸c theo    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   §iÒu    êinícngoµivµ  êiViÖtNam   µm  Öc  50.Ng       ng     l vi trong c¸c    doanh nghiÖp  ã  èn  u    nícngoµihoÆc   µm  Öc  c v ®Ç t       l vi cho      c¸cbªn tham    îp ®ång  îp t¸ckinh doanh  gia h   h     ph¶inép  Õ    Ëp    thu thu nh theo   quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   §iÒu  Doanh  51.  nghiÖp  cã  èn  u    íc ngoµivµ    v ®Ç t n     Bªn  íc n  ngoµitham    îp ®ång  îp t¸ckinhdoanh  ã    giah   h     c tr¸chnhiÖm  ©n  ñ   tu th   nh÷ng quy ®Þnh  ña    c ph¸p luËtvÒ      b¶o  Ö v m«i  êng. tr §iÒu    52.Doanh  nghiÖp  ã  èn  u     íc ngoµi,hîp  ng   c v ®Ç t n     ®å hîp    t¸ckinh doanh  Ê m   ch døt  ¹t®éng  ho   trong  ÷ng  êng  îp  nh tr h sau  y: ®© 1.H Õt  êih¹n  ¹t®éng      th   ho   ghitrong  Êy  Ðp  u  ; Gi ph ®Ç t 2. Theo    iÒu  Ön  Ê m     c¸c ® ki ch døt  ¹t®éng  îc quy  nh   ho   ®  ®Þ trong  îp  ng,  iÒu  Ö  h ®å ® l doanh nghiÖp hoÆc  tho¶  Ën  ña   thu c c¸c bªn;   3.Theo  Õt  nh  ña  ¬    quy ®Þ c c quan  qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   u   l  n   ®Ç t níc ngoµi do    ¹m       vi ph nghiªm  äng  tr ph¸p  ËthoÆc   lu   quy  nh   ®Þ cña  Êy  Ðp  u  ; Gi ph ®Ç t   4.Do  Þ     b tuyªnbè      ph¸ s¶n. §iÒu  53 1. Khi  Ê m     ch døt  ¹t®éng  ho   trong  tr ng  îp  c¸c  ê h quy  nh   ®Þ t¹ic¸c    kho¶n  vµ  §iÒu  cña  Ët  µy, doanh  1  2  52  Lu n   nghiÖp  ã   c vèn  u    níc  ®Ç t ngoµi,c¸c    bªn  tham  gia  îp  ng   îp    h ®å h t¸c kinh  doanh  ph¶i tiÕn  µnh    h thanh  ý tµis¶n  l    doanh  nghiÖp, thanh  ý    l hîp  ng. ®å 2. Trong    qu¸  ×nh  tr thanh  ý tµis¶n  l    doanh  nghiÖp,  Õu   n ph¸t hiÖn    doanh  nghiÖp  ©m   µo  ×nh  ¹ng ph¸  l v t tr   s¶n  ×  Öc  th vi gi¶iquyÕt    ph¸ s¶n doanh  nghiÖp  îc thùc  Ön  ®  hi theo  ñ  ôc  th t quy  nh  ®Þ trong ph¸p  ËtvÒ     lu   ph¸ s¶n  doanh nghiÖp.
 19. 3. ViÖc      gi¶iquyÕt ph¸ s¶n doanh nghiÖp  ã  èn  u    ­ c v ®Ç t n íc ngoµi  theo quy ®Þ nh  cña ph¸p luËt vÒ  ph¸ s¶n doanh   nghiÖp. 4. Trong  êng  îp    tr h Bªn  Öt  Vi Nam   tham   doanh  gia  nghiÖp   liªndoanh  ãp  èn    g v b»ng    Þ quyÒn  ö  ông  t  µ   gi¸tr   sd ®Ê m doanh   nghiÖp  Þ     Ó  b gi¶ith hoÆc   ph¸ s¶n  ×    Þ cßn  ¹i ña  th gi¸tr   l  c quyÒn   sö   ông   t  ∙  ãp  èn  éc  µi s¶n  d ®Ê ® g v thu t   thanh  ý  ña  lc doanh   nghiÖp. Ch ¬ng V qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   u    ícngoµi l  n   ®Ç tn   §iÒu  Néi  54.  dung qu¶n  ýnhµ  íc vÒ   u    íc ngoµi bao  l  n   ®Ç t n     gå m: 1. X ©y  ùng  Õn îc,quy  ¹ch,kÕ   ¹ch  µ  Ýnh    d chi l   ho   ho v ch s¸ch  ®Çu   ícngoµi; tn   2. Ban  µnh        h c¸c v¨n b¶n ph¸p  Ët   Ò   ¹t®éng  u     íc lu   v ho   ®Ç t n   ngoµi; 3. H íng dÉn    µnh, ®Þa   ¬ng      c¸c ng   ph trong viÖc  ùc hiÖn      th   c¸c ho¹t®éng  ªn   li  quan  íhîpt¸c®Çu   ícngoµi; t      i tn   4.C Êp, thuhåiGiÊy  Ðp  u ;       ph ®Ç t 5. Quy  nh  Öc  èi hîp  ÷a    ¬    ®Þ vi ph   gi c¸c c quan  µ  íc trong nh n     viÖc qu¶n  ýho¹t®éng  u   ícngoµi;   l    ®Ç tn   6. KiÓ m       tra,thanh    µ  tra v gi¸m      ¹t®éng  u    níc s¸tc¸c ho   ®Ç t   ngoµi. §iÒu    Ýnh  ñ  èng nhÊtqu¶n  ýnhµ  ícvÒ   u   íc 55.Ch ph th     l  n   ®Ç tn   ngoµit¹ ViÖtNam.    i   ChÝnh   ñ   ph quy  nh   Öc  È m   nh   Êp  Êy  Ðp   ®Þ vi th ®Þ c Gi ph ®Ç u   , viÖc  ¨ng  ý  Êp  Êy  Ðp   u   ;  t  ® kc Gi ph ®Ç t c¨n  vµo  cø  quy   ho¹ch,kÕ   ¹ch    ho ph¸ttriÓn kinh  Õ     éi,lÜnh  ùc,tÝnh  Êt,     t ­x∙h   v  ch   quy    ña  ù  ®Ç u  ,quyÕt  nh  Öc  ©n  Êp  Êp  Êy  m« c d ¸n  t  ®Þ vi ph c c Gi phÐp  u     ®Ç t cho  û   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   trung  ng;  ¬ quy  nh  Öc  Êp  Êy  Ðp  u     i  íic¸c  ù   ®Þ vi c Gi ph ®Ç t ®è v   d ¸n ®Ç u    µo    tv Khu  c«ng nghiÖp,Khu  Õ   Êt.   ch xu
 20. §iÒu    é  Õ   ¹chvµ  Çu   µc¬  56.B K ho   § tl   quan  qu¶n  ýnhµ  ícvÒ  l  n  ®Çu   ícngoµi, óp ChÝnh  ñ  tn     gi   ph qu¶n  ýho¹t®éng  u   ícngoµi l    ®Ç tn     t¹ ViÖtNam.   i   Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu   ã  ÷ng  Öm  ô  µ  Òn  ¹n    K ho   § tc nh nhi v v quy h sau ®©y  : 1. Chñ   × x©y  ùng, tr×nh ChÝnh  ñ  Õn îc,quy  ¹ch   tr   d     ph chi l   ho   thu hót vèn  u    ícngoµi;so¹n th¶o    ù       ®Ç tn       c¸c d ¸n ph¸p  Ët,chÝnh  lu    s¸ch vÒ   u    ícngoµi;phèihîp víi   é, c¬    ®Ç tn           B   quan  c¸c ngang  é, c¬  B  quan  éc  Ýnh  ñ  thu Ch ph trong viÖc    qu¶n  ý nhµ  íc vÒ   u   níc l  n   ®Ç t   ngoµi; íng dÉn  û    h  U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéctrung   ph tr       ¬ng trongviÖc thùchiÖn        ph¸p luËt, Ýnh     ch s¸chvÒ  u  nícngoµi;   ®Ç t    2. X ©y  ùng, tæng  îp danh  ôc  ù  ®Çu   ; híng dÉn  Ò    d   h  m d ¸n  t    v thñ  ôc ®Çu  ; qu¶n  ýnhµ  íc ®èi  íic¸c ho¹t®éng  óc  Õn  µ   t  t  l  n  v      x ti v t vÊn  u ; ®Ç t 3. TiÕp  Ën  ù  ®Çu    µ  ñ  ×thÈm  nh,  Êp  Êy    nh d ¸n  t v ch tr   ®Þ c Gi phÐp  u   ®Ç tcho    ù    u   écthÈm  Òn; c¸cd ¸n®Ç tthu   quy 4.Lµ m   u  èi    Õt nh÷ng  Ên          ®Ç m gi¶i quy   v ®Ò ph¸tsinhtrongqu¸    tr×nhh×nh  µnh,tr Ónkhaivµ  ùchiÖn  ù    u   ícngoµi;   th   i     th   d ¸n ®Ç tn     5. §¸nh    Öu    gi¸hi qu¶ kinh tÕ­   éi cña  ¹t®éng  u     íc   x∙ h   ho   ®Ç t n   ngoµi; 6.KiÓ m       tra,thanh    Öc  ùc hiÖn    ¹t®éng  u    íc travi th   c¸cho   ®Ç tn   ngoµit¹ ViÖtNam      i   theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §iÒu 57. C¸c  é,  ¬  B c quan ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  thu Ch phñ  ùc hiÖn  Öc  th   vi qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   u    ícngoµitheo  l  n   ®Ç t n     chøc  n¨ng vµ  Èm  Òn:   th quy   1. Phèi hîp  íiBé   Õ   ¹ch  µ  Çu   trong  Öc  ©y  ùng      v   K ho v§ t vi x d ph¸p luËt, Ýnh      ch s¸ch,quy  ¹chli     ho   ªn quan  n   u   ícngoµi; ®Õ ®Ç tn   2.X ©y  ùng  Õ   ¹ch,danh  ôc  ù      ótvèn  u    íc   d k ho   m d ¸n thu h   ®Ç tn   ngoµicña  µnh;tæ    ng   chøc  Ën  ng,xóc  Õn®Çu ; v ®é   ti   t  3.Tham     Èm  nh    ù    u ;   giath ®Þ c¸cd ¸n ®Ç t 4. H íng dÉn, gi¶iquyÕt    ñ tôc li          c¸c th     ªnquan  n   iÓn khai, ®Õ tr     thùchiÖn  ù    u ;   d ¸n®Ç t

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản