intTypePromotion=1
ADSENSE

Luật Doanh nghiệp 2005

Chia sẻ: Huong Mua Ha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:128

731
lượt xem
178
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật Doanh nghiệp được quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/7/2006. Việc ban hành và thực thi luật Doanh nghiệp 2005 được đánh giá là một bước tiến lớn trong việc hoàn thiện khung pháp luật về doanh nghiệp, xóa bỏ sự chia cắt và đối xử khác nhau theo thành phần kinh tế và nguồn gốc sở hữu. Mời các bạn tham khảo để biết thêm chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luật Doanh nghiệp 2005

 1. Tìm hieåu veà
 2. Tìm hieåu veà LUAÄT DOANH NGHIEÄP 2005 Taøi lieäu naøy ñöôïc xaây döïng bôûi Vieän Quaûn lyù Kinh teá Trung öông (CIEM), Coâng ty Vision & Associates, vaø Toå chöùc Hôïp taùc Kyõ thuaät Ñöùc (GTZ).
 3. LÔØI GIÔÙI THIEÄU LÔØI GIÔÙI THIEÄU Luaät Doanh nghieäp ñöôïc Quoác hoäi thoâng qua ngaøy 29 thaùng 11 naêm 2005 vaø baét ñaàu coù hieäu löïc töø ngaøy 1 thaùng 7 naêm 2006 (sau ñaây goïi laø Luaät Doanh nghieäp 2005). Luaät Doanh nghieäp 2005 thay theá khoâng chæ Luaät Doanh nghieäp 1999 maø coøn caû Luaät Doanh nghieäp Nhaø nöôùc 2003 vaø Luaät Ñaàu tö Nöôùc ngoaøi taïi Vieät Nam veà caùc vaán ñeà lieân quan ñeán toå chöùc quaûn lyù doanh nghieäp. Vieäc ban haønh vaø thöïc thi Luaät Doanh nghieäp 2005 ñöôïc ñaùnh giaù laø moät böôùc tieán lôùn trong vieäc hoaøn thieän khung phaùp luaät veà doanh nghieäp, xoùa boû söï chia caét vaø ñoái xöû khaùc nhau theo thaønh phaàn kinh teá vaø nguoàn goác sôû höõu. 2005 Vôùi nhaän thöùc raèng, seõ gioáng nhö Luaät Doanh nghieäp 1999, vieäc tuyeân truyeàn, phoå bieán saâu vaø roäng raõi noäi dung cuûa Luaät Doanh nghieäp 2005 ñeán moïi ñoái töôïng seõ laø moät yeáu toá quan troïng troïng goùp phaàn vaøo thöïc thi ñaày ñuû vaø coù hieäu quaû cuûa Luaät Doanh nghieäp 2005, Vieän Nghieân cöùu Quaûn lyù kinh teá Trung öông (CIEM) vaø Chöông trình Phaùt trieån LUAÄT DOANH NGHIEÄP Doanh nghieäp Nhoû vaø Vöøa MPI – GTZ ñaõ coù saùng kieán xaây döïng cuoán “Tìm hieåu veà Luaät Doanh nghieäp 2005”. Taøi lieäu naøy seõ bao goàm nhöõng noäi dung cô baûn nhaát cuûa Luaät, ñöôïc trình baøy theo loái dieãn giaûi ñeå ñaûm baûo nhöõng vaán ñeà cô baûn vaø phöùc taïp cuûa luaät seõ ñöôïc trình baøy moät caùch deã hieåu cho ngöôøi ñoïc. Ngoaøi ra, ôû nhieàu noäi dung coøn ñöôïc minh hoïa theâm baèng caùc thoâng tin thöïc teá vaø löu yù caùc ñieåm môùi so vôùi Luaät Doanh nghieäp 1999. Muïc tieâu cuûa cuoán saùch naøy laø nhaèm Tìm hieåu veà giuùp cho caùc nhaø ñaàu tö, doanh nghieäp vaø cô quan vaø caùn boä Nhaø nöôùc coù lieân quan hieåu ñöôïc saâu saéc vaø chính xaùc noäi dung cuûa Luaät Doanh nghieäp 2005, thoâng qua ñoù seõ goùp phaàn laøm cho Luaät ñöôïc thöïc hieän moät caùch coù hieäu quaû vaø ñaày ñuû. 2
 4. Cuoán saùch naøy ñöôïc bieân soaïn bôûi nhoùm chuyeân gia cuûa Vieän Nghieân cöùu Quaûn lyù Kinh teá Trung öông, Coâng ty Vision & Associates vaø Toå chöùc Hôïp taùc kyõ thuaät Ñöùc (GTZ). Nhoùm taùc giaû xin caûm ôn caùc yù kieán ñoùng goùp vaø söï hoã trôï kyõ thuaät cuûa Tieán syõ Ñinh Vaên AÂn - Vieän tröôûng Vieän Quaûn lyù Kinh teá Trung öông (CIEM), OÂng Thomas Finkel vaø OÂng Leâ Duy Bình (GTZ). Taøi lieäu naøy ñöôïc xaây döïng cho muïc ñích tham khaûo. Khoâng neân söû duïng taøi lieäu naøy ñeå thay theá cho caùc vaên baûn chính thöùc hoaëc caùc yù kieán tö vaán chuyeân nghieäp. Nhoùm taùc giaû chòu traùch nhieäm veà noäi dung, caùc quan ñieåm vaø dieãn giaûi trong taøi lieäu naøy. Maëc duø ñaõ coù coá gaéng, nhöng cuoán saùch vaãn khoâng theå traùnh khoûi nhöõng khieám khuyeát vaø haïn cheá. Nhoùm taùc giaû raát mong nhaän ñöôïc yù kieán ñoùng goùp töø caùc ñoäc giaû. Tìm hieåu veà LUAÄT DOANH NGHIEÄP 2005 Haø Noäi naêm 2006 3
 5. GIÔÙI THIEÄU 10 A. Boái caûnh 10 B. Muïc ñích 11 C. Cô caáu cuûa Taøi lieäu 11 Chöông 1. Giôùi thieäu chung veà Luaät Doanh nghieäp 2005 14 A. Giôùi thieäu chung 14 1. Söï caàn thieát phaûi ban haønh Luaät Doanh nghieäp 2005 14 2. Boá cuïc cuûa Luaät Doanh nghieäp 2005 18 3. Moái quan heä giöõa Luaät Doanh nghieäp 2005 vôùi caùc luaät coù lieân quan 23 B. Ñoái töôïng aùp duïng vaø phaïm vi ñieàu chænh 23 1. Ñoái töôïng aùp duïng 23 2. Phaïm vi ñieàu chænh 25 C. Quyeàn vaø nghóa vuï cô baûn cuûa doanh nghieäp 26 1. Quyeàn vaø nghóa vuï cuûa doanh nghieäp 26 Tìm hieåu veà LUAÄT DOANH NGHIEÄP 2005 2. Nhöõng haønh vi bò caám trong ñaêng kyù kinh doanh 29 Chöông 2. Ñaêng kyù thaønh laäp doanh nghieäp 30 A. Ngaønh, ngheà kinh doanh vaø ñieàu kieän kinh doanh 30 1. Ngaønh, ngheà kinh doanh 30 2. Ñieàu kieän kinh doanh 31 B. Cô quan Ñaêng kyù kinh doanh 32 C. Ñoái töôïng ñöôïc thaønh laäp, goùp voán, mua coå phaàn vaø quaûn lyù doanh nghieäp 32 4 1. Ñoái töôïng caám thaønh laäp vaø quaûn lyù doanh nghieäp 33 2. Ñoái töôïng caám goùp voán, mua coå phaàn 35
 6. D. Trình töï, thuû tuïc ñaêng kyù kinh doanh 36 1. Trình töï ñaêng kyù kinh doanh 36 2. Hoà sô ñaêng kyù kinh doanh 37 3. Hoà sô ñaêng kyù ñaàu tö cuûa nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi laàn ñaàu ñaàu tö vaøo Vieät Nam 38 3.1 Döï aùn thuoäc ñoái töôïng ñaêng kyù ñaàu tö 39 3.2 Döï aùn thuoäc ñoái töôïng thaåm tra ñaàu tö 39 4. Ñieàu kieän caáp Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh 40 E. Nhöõng vaán ñeà caàn xem xeùt khi ñaêng kyù kinh doanh 41 1. Ñaët teân doanh nghieäp 41 2. Truï sôû chính cuûa doanh nghieäp 43 3. Chuyeån quyeàn sôû höõu taøi saûn 44 4. Ñònh giaù taøi saûn goùp voán 45 5. Coâng boá noäi dung ñaêng kyù kinh doanh 46 6. Vaên phoøng ñaïi dieän, chi nhaùnh vaø ñòa ñieåm kinh doanh 47 7. Hôïp ñoàng kyù tröôùc khi ñaêng kyù kinh doanh 48 Tìm hieåu veà LUAÄT DOANH NGHIEÄP 2005 Chöông 3. Coâng ty Traùch nhieäm Höõu haïn 50 A. Giôùi thieäu chung 50 B. Coâng ty Traùch nhieäm Höõu haïn hai thaønh vieân trôû leân 52 1. Ñònh nghóa 52 2. Thöïc hieän vieäc goùp voán 52 3. Quyeàn vaø nghóa vuï cuûa thaønh vieân 54 3.1 Quyeàn cuûa thaønh vieân 54 3.2 Nghóa vuï cuûa thaønh vieân 57 4. Cô caáu toå chöùc quaûn lyù 58 5 4.1 Hoäi ñoàng Thaønh vieân 59
 7. 4.2 Chuû tòch Hoäi ñoàng Thaønh vieân 63 4.3 Giaùm ñoác, Toång Giaùm ñoác 64 4.4 Ban Kieåm soaùt 67 4.5 Nghóa vuï chung cuûa thaønh vieân hoäi ñoàng thaønh vieân, Chuû tòch coâng ty, Giaùm ñoác, toång giaùm ñoác 67 4.6 Hôïp ñoàng, giao dòch cuûa coâng ty Traùch nhieäm Höõu haïn hai thaønh vieân trôû leân phaûi ñöôïc pheâ chuaån 68 C. Coâng ty Traùch nhieäm Höõu haïn moät thaønh vieân 71 1. Ñònh nghóa 71 2. Quyeàn vaø nghóa vuï cuûa Chuû sôû höõu 71 2.1 Quyeàn cuûa chuû sôû höõu laø caù nhaân 71 2.2 Quyeàn cuûa Chuû sôû höõu laø toå chöùc 72 2.3 Nghóa vuï cuûa Chuû sôû höõu coâng ty 74 2.4 Cô caáu toå chöùc quaûn lyù 74 a. Coâng ty Traùch nhieäm Höõu haïn moät thaønh vieân do moät toå chöùc laøm chuû sôû höõu 74 b. Coâng ty Traùch nhieäm Höõu haïn moät thaønh vieân do Tìm hieåu veà LUAÄT DOANH NGHIEÄP 2005 moät caù nhaân laøm chuû sôû höõu 77 c. Hoäi ñoàng Thaønh vieân 77 d. Chuû tòch Hoäi ñoàng Thaønh vieân 80 e. Chuû tòch Coâng ty 81 f. Giaùm ñoác, Toång Giaùm ñoác 82 g. Kieåm soaùt vieân 84 h. Nghóa vuï chung cuûa thaønh vieân Hoäi ñoàng Thaønh vieân, Chuû tòch coâng ty, Giaùm ñoác, Toång Giaùm ñoác vaø Kieåm soaùt vieân 85 6 i. Hôïp ñoàng, giao dòch cuûa coâng ty Traùch nhieäm Höõu haïn moät thaønh vieân laø toå chöùc phaûi ñöôïc pheâ chuaån 86
 8. Chöông 4. Coâng ty Coå phaàn 88 A. Ñònh nghóa 88 B. Coå phaàn 88 C. Coå ñoâng 89 1. Caùc loaïi coå ñoâng 89 2. Quyeàn vaø nghóa vuï cuûa caùc loaïi coå ñoâng 90 2.1 Coå ñoâng saùng laäp 90 2.2 Coå ñoâng phoå thoâng 90 2.3 Coå ñoâng öu ñaõi bieåu quyeát 93 2.4 Coå ñoâng öu ñaõi coå töùc 94 2.5 Coå ñoâng öu ñaõi hoaøn laïi 94 D. Cô caáu toå chöùc quaûn lyù 94 1. Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng 95 1.1 Quyeàn vaø nghóa vuï cuûa Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng 95 1.2 Trieäu taäp hoïp Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng 96 1.3 Ñieàu kieän tieán haønh hoïp vaø Tìm hieåu veà LUAÄT DOANH NGHIEÄP 2005 thoâng qua quyeát ñònh cuûa Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng 98 1.4 Baàu doàn phieáu 100 2. Hoäi ñoàng quaûn trò 101 2.1 Quyeàn vaø nghóa vuï cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò 101 2.2 Tieâu chuaån vaø ñieàu kieän cuûa thaønh vieân Hoäi ñoàng quaûn trò 103 2.3 Trieäu taäp hoïp Hoäi ñoàng quaûn trò 104 2.4 Ñieàu kieän tieán haønh hoïp vaø thoâng qua quyeát ñònh cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò 105 3. Chuû tòch Hoäi ñoàng quaûn trò 105 4. Giaùm ñoác, Toång giaùm ñoác 106 7
 9. 5. Ban Kieåm soaùt 107 5.1 Quyeàn vaø nghóa vuï cuûa Ban Kieåm soaùt 108 5.2 Tieâu chuaån vaø ñieàu kieän cuûa thaønh vieân Ban Kieåm soaùt 110 6. Nghóa vuï chung cuûa ngöôøi quaûn lyù 110 7. Hôïp ñoàng, giao dòch cuûa coâng ty coå phaàn phaûi ñöôïc pheâ duyeät 112 Chöông 5. Toå chöùc laïi, giaûi theå vaø phaù saûn doanh nghieäp 114 A. Toå chöùc laïi 114 1. Chia, taùch, hôïp nhaát vaø saùp nhaäp doanh nghieäp 114 1.1 Chia doanh nghieäp 114 1.2 Taùch doanh nghieäp 115 1.3 Hôïp nhaát doanh nghieäp 116 1.4 Saùp nhaäp doanh nghieäp 118 2. Chuyeån ñoåi coâng ty 119 2.1 Chuyeån ñoåi coâng ty Traùch nhieäm Höõu haïn, Tìm hieåu veà LUAÄT DOANH NGHIEÄP 2005 coâng ty coå phaàn 119 2.2 Chuyeån ñoåi Coâng ty nhaø nöôùc 120 2.3 Ñaêng kyù laïi doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi ñang hoaït ñoäng theo Luaät Ñaàu tö nöôùc ngoaøi sang hoaït ñoäng theo Luaät Doanh nghieäp 2005 121 B. Giaûi theå 122 1. Caùc tröôøng hôïp giaûi theå 122 2. Ñieàu kieän giaûi theå 122 3. Thuû tuïc giaûi theå 122 8 3.1 Thoâng qua quyeát ñònh giaûi theå doanh nghieäp 123
 10. 3.2 Göûi quyeát ñònh giaûi theå 123 3.3 Ñaêng baùo quyeát ñònh giaûi theå 123 3.4 Toå chöùc thanh lyù taøi saûn doanh nghieäp 124 3.5 Thöù töï thanh toaùn nôï 124 3.6 Sau khi ñaõ thanh toaùn heát caùc khoaûn nôï vaø chi phí giaûi theå doanh nghieäp 124 3.7 Xoaù teân doanh nghieäp 124 C. Phaù saûn 125 1. Ñieàu kieän phaù saûn 125 2. Thuû tuïc phaù saûn 126 Danh muïc caùc töø vieát taét BKS Ban kieåm soaùt Tìm hieåu veà LUAÄT DOANH NGHIEÄP 2005 CP Coå phaàn DNNN Doanh nghieäp nhaø nöôùc ÑKKD Ñaêng kyù kinh doanh HÑND Hoäi ñoàng nhaân daân HÑQT Hoäi ñoàng quaûn trò HÑTV Hoäi ñoàng thaønh vieân KHÑT Keá hoaïch vaø Ñaàu tö TGÑ Toång giaùm ñoác TNHH Traùch nhieäm höõu haïn UBND UÛy ban nhaân daân WTO Toå chöùc Thöông maïi Theá giôùi 9
 11. GIÔÙI THIEÄU GIÔÙI THIEÄU A. BOÁI CAÛNH Thaùng 11 naêm 2005, Quoác hoäi ñaõ chính thöùc thoâng qua hai luaät quan troïng laø Luaät Doanh nghieäp 2005 vaø Luaät Ñaàu tö 2005. Ñaây laø hai Luaät ñöôïc ñaùnh giaù laø coù taùc ñoäng lôùn tôùi moâi tröôøng kinh doanh ôû Vieät Nam. Muïc tieâu chính cuûa Luaät Doanh nghieäp 2005 laø taïo laäp moät khung phaùp luaät chung, bình ñaúng cho taát caû caùc loaïi hình doanh nghieäp ôû Vieät Nam, thuoäc moïi thaønh phaàn kinh teá, khoâng phaân bieät laø DNNN, tö nhaân, hay coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi. Muïc tieâu naøy hoaøn toaøn 2005 phuø hôïp vôùi nhöõng ñoøi hoûi môùi cuûa moâi tröôøng kinh doanh trong nöôùc, ñoàng thôøi phuø hôïp vôùi caùc cam keát quoác teá cuûa Vieät Nam trong quaù trình hoäi nhaäp kinh teá quoác teá. Chính vì vaäy, vieäc aùp duïng Luaät Doanh nghieäp 2005 cuõng nhö caùc vaên baûn höôùng daãn thi haønh Luaät naøy treân thöïc teá ñöôïc coi laø heát söùc quan troïng, nhaèm thoåi moät "luoàng gioù môùi" vaøo moâi tröôøng kinh doanh taïi Vieät Nam. LUAÄT DOANH NGHIEÄP Nhaèm giuùp caùc cô quan Nhaø nöôùc lieân quan, caùc doanh nghieäp, caùc hieäp hoäi kinh doanh vaø caùc beân tham gia khaùc, ôû caû Trung öông vaø ñòa phöông naém baét ñöôïc nhöõng ñieåm môùi vaø noäi dung chính cuûa Luaät Doanh nghieäp 2005, Vieän Nghieân cöùu Quaûn lyù Kinh teá Trung öông (CIEM), Coâng ty Vision & Associates vaø Toå chöùc Hôïp taùc Kyõ thuaät Ñöùc ñaõ tieán haønh caùc hoaït ñoäng ñaøo taïo cho caùc ñoái töôïng noùi treân veà caùc Tìm hieåu veà noäi dung cuûa hai luaät noùi treân, trong ñoù troïng taâm laø caùc noäi dung cuûa Luaät Doanh nghieäp 2005 vaø xaây döïng cuoán saùch Tìm hieåu veà Luaät Doanh nghieäp 2005. 10
 12. B. MUÏC ÑÍCH Cuoán saùch Tìm hieåu veà Luaät doanh nghieäp 2005 ñöôïc xaây döïng nhö moät caåm nang, nhaèm giuùp naâng cao hieåu bieát veà Luaät Doanh nghieäp 2005 cuûa caùc caùn boä laøm vieäc trong caùc cô quan nhaø nöôùc lieân quan (ÑKKD, ñaêng kyù ñaàu tö, thueá, haûi quan, coâng an, v.v...), caùc doanh nghieäp, caùc hieäp hoäi kinh doanh, vaø ñoái töôïng khaùc, qua ñoù goùp phaàn naâng cao hieäu quaû thöïc hieän Luaät Doanh nghieäp 2005. C. CÔ CAÁU CUÛA TAØI LIEÄU Cuoán saùch Tìm hieåu veà Luaät Doanh nghieäp 2005 goàm naêm (5) chöông sau ñaây: Chöông 1: Giôùi thieäu chung veà Luaät Doanh nghieäp 2005 Chöông naøy giôùi thieäu chung veà boái caûnh vaø söï caàn thieát phaûi ban haønh Luaät Doanh nghieäp 2005, cô caáu cuûa Luaät, moái quan heä cuûa Luaät vôùi caùc luaät khaùc. Chöông naøy cuõng chæ ra caùc ñieåm môùi, khaùc bieät veà ñoái töôïng ñieàu chænh vaø phaïm vi aùp duïng cuûa luaät, caùc quyeàn vaø nghóa vuï cô baûn cuûa doanh nghieäp, theo quy ñònh cuûa Luaät Doanh nghieäp 2005 so vôùi Luaät Doanh nghieäp 1999. Tìm hieåu veà LUAÄT DOANH NGHIEÄP 2005 Chöông 2: Ñaêng kyù thaønh laäp doanh nghieäp Chöông naøy trình baøy caùc noäi dung chính, caùc ñieåm môùi vaø khaùc bieät veà ngaønh ngheà vaø ñieàu kieän kinh doanh, cô quan ÑKKD, ñoái töôïng ñöôïc thaønh laäp, goùp voán, mua coå phaàn vaø tham gia quaûn lyù doanh nghieäp, trình töï thuû tuïc ÑKKD, cuõng nhö caùc vaán ñeà caàn ñöôïc xem xeùt khi tieán haønh ÑKKD, theo quy ñònh cuûa Luaät Doanh nghieäp 2005 so vôùi caùc quy ñònh cuûa Luaät Doanh nghieäp 1999. 11
 13. Chöông 3: Coâng ty Traùch nhieäm höõu haïn Chöông naøy trình baøy caùc noäi dung chính, caùc ñieåm môùi vaø khaùc bieät veà cô caáu quaûn trò cuûa caùc coâng ty TNHH, theo quy ñònh cuûa Luaät Doanh nghieäp 2005 so vôùi caùc quy ñònh cuûa Luaät Doanh nghieäp 1999. Chöông 4: Coâng ty Coå phaàn Chöông naøy trình baøy caùc noäi dung chính, caùc ñieåm môùi vaø khaùc bieät veà cô caáu quaûn trò cuûa caùc coâng ty coå phaàn, theo quy ñònh cuûa Luaät Doanh nghieäp 2005 so vôùi caùc quy ñònh cuûa Luaät Doanh nghieäp 1999. Chöông 5: Toå chöùc laïi, giaûi theå vaø phaù saûn doanh nghieäp Chöông naøy trình baøy caùc noäi dung chính, caùc ñieåm môùi vaø khaùc bieät veà toå chöùc laïi, giaûi theå vaø phaù saûn doanh nghieäp, theo quy ñònh cuûa Luaät Doanh nghieäp 2005 so vôùi caùc quy ñònh cuûa Luaät Doanh nghieäp 1999. Tìm hieåu veà LUAÄT DOANH NGHIEÄP 2005 12
 14. 13 Tìm hieåu veà LUAÄT DOANH NGHIEÄP 2005
 15. CHÖÔNG 1 GIÔÙI THIEÄU CHUNG VEÀ LUAÄT DOANH NGHIEÄP 2005 Chöông naøy giôùi thieäu chung veà boái caûnh vaø söï caàn thieát phaûi ban haønh Luaät Doanh nghieäp 2005, cô caáu cuûa Luaät, moái quan heä cuûa Luaät vôùi caùc luaät khaùc, cuõng nhö chæ ra caùc ñieåm môùi, khaùc bieät veà ñoái töôïng ñieàu chænh vaø phaïm vi aùp duïng cuûa Luaät, caùc quyeàn vaø nghóa vuï cô baûn cuûa doanh nghieäp, theo quy ñònh cuûa Luaät Doanh nghieäp 2005 so vôùi Luaät Doanh nghieäp 1999. A. GIÔÙI THIEÄU CHUNG 2005 1. Söï caàn thieát phaûi ban haønh Luaät Doanh nghieäp 2005 Trong gaàn 20 naêm qua, keå töø khi ban haønh Luaät Coâng ty naêm 1990, phaùp luaät veà doanh nghieäp ôû nöôùc ta ñaõ töøng böôùc ñöôïc boå sung, söûa ñoåi vaø hoaøn thieän. Luaät Doanh nghieäp 1999, Luaät Doanh nghieäp Nhaø nöôùc 2003, Luaät Ñaàu tö Nöôùc ngoaøi taïi Vieät Nam, cuøng caùc vaên baûn höôùng daãn thi haønh, ñaõ hình thaønh moät heä thoáng phaùp luaät veà LUAÄT DOANH NGHIEÄP doanh nghieäp ôû nöôùc ta. Söï ra ñôøi cuûa Luaät Doanh nghieäp 1999 ñaùnh daáu söï ñoåi môùi cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc trong vieäc ñaùnh giaù, thöøa nhaän vai troø vaø taàm quan troïng cuûa caùc doanh nghieäp, doanh nhaân nhö laø ñoäng löïc chuû yeáu trong coâng cuoäc ñoåi môùi, phaùt trieån vaø hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc. Ñieàu naøy ñöôïc theå hieän raát roõ qua vieäc Luaät Doanh nghieäp 1999 ñaõ Tìm hieåu veà cuï theå hoùa Ñieàu 57 cuûa Hieán phaùp nöôùc Coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam trao cho moïi ngöôøi daân quyeàn töï chuû, töï quyeát trong vieäc thaønh laäp, toå chöùc, quaûn lyù doanh nghieäp vaø thöïc hieän caùc hoaït ñoäng kinh doanh. 14
 16. Tuy vaäy, tröôùc yeâu caàu môùi veà phaùt trieån kinh teá vaø hoäi nhaäp kinh teá quoác teá, heä thoáng phaùp luaät hieän haønh veà doanh nghieäp noùi chung vaø Luaät Doanh nghieäp 1999 noùi rieâng ñaõ boäc loä nhieàu ñieåm khoâng coøn phuø hôïp. Tröôùc heát, ñoù laø söï chia taùch, khaùc bieät trong caùc quy ñònh veà thaønh laäp, toå chöùc vaø hoaït ñoäng aùp duïng ñoái vôùi caùc doanh nghieäp thuoäc caùc thaønh phaàn kinh teá khaùc nhau. Ñieàu naøy ñaõ taïo ra moät saân chôi khoâng bình ñaúng giöõa caùc doanh nghieäp thuoäc caùc thaønh phaàn kinh teá, ñoàng thôøi taïo ra caùc thoùi quen haønh xöû khaùc nhau cuûa caùc cô quan nhaø nöôùc khaùc nhau ñoái vôùi caùc loaïi hình doanh nghieäp khaùc nhau. Ñaây laø lyù do caàn phaûi coù moät luaät thoáng nhaát aùp duïng chung cho taát caû caùc loaïi hình doanh nghieäp thuoäc moïi thaønh phaàn kinh teá. Coù theå deã daøng nhaän thaáy söï hôïp lyù cuûa Luaät Doanh nghieäp 1999 trong quy ñònh thaønh laäp doanh nghieäp laø söï khích leä vaø ñieàu kieän ñeå cho caùc doanh nghieäp ôû Vieät Nam ra ñôøi vaø phaùt trieån nhanh choùng veà soá löôïng trong hôn 5 naêm qua. Tuy nhieân, tröôùc yeâu caàu môùi cuûa hoäi nhaäp kinh teá quoác teá, caùc doanh nghieäp cuûa Vieät Nam caàn phaûi ñöôïc Tìm hieåu veà LUAÄT DOANH NGHIEÄP 2005 "naâng caáp" caû veà chaát löôïng ñeå ñuû söùc caïnh tranh vaø phaùt trieån trong moâi tröôøng kinh doanh môùi khi Vieät Nam ñaõ ñi nhöõng böôùc cuoái cuøng cuûa quaù trình gia nhaäp WTO. Ñaây laø lyù do ñeå Luaät Doanh nghieäp 2005 phaûi coù caùc quy ñònh cuï theå veà quaûn trò doanh nghieäp, moät vaán ñeà maø tröôùc ñoù chöa thöïc söï ñöôïc quan taâm trong Luaät Doanh nghieäp 1999. Vieäc ban haønh Luaät Doanh nghieäp 2005 ñeå aùp duïng thoáng nhaát cho caùc loaïi hình doanh nghieäp thuoäc moïi thaønh phaàn kinh teá coøn goùp phaàn tích cöïc vaøo vieäc thöïc hieän nhaát quaùn chính saùch phaùt trieån kinh teá nhieàu thaønh phaàn ñöôïc xaùc ñònh trong Hieán phaùp, trong caùc Nghò quyeát cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc; khai thaùc maïnh meõ moïi nguoàn löïc trong vaø ngoaøi nöôùc cho phaùt trieån kinh teá töø moïi thaønh phaàn kinh teá; khôi daäy 15
 17. tinh thaàn naêng ñoäng, quyeát taâm, töï chuû cuûa caùc doanh nghieäp, doanh nhaân; naâng cao söùc caïnh tranh cuûa caùc doanh nghieäp - moät ñoäng löïc quan troïng cuûa söï phaùt trieån; taïo khung phaùp lyù thoáng nhaát, minh baïch, bình ñaúng hôn cho moïi loaïi hình doanh nghieäp vaø taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho quaù trình hoäi nhaäp kinh teá quoác teá. Luaät Doanh nghieäp 2005 ñaõ ñöôïc xaây döïng vôùi tö töôûng chæ ñaïo nhö sau: (i) Theå cheá hoùa ñaày ñuû, nhaát quaùn chuû tröông, chính saùch ñoåi môùi cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc, nhaát laø caùc chuû tröông, chính saùch veà phaùt trieån neàn kinh teá thò tröôøng, coù söï tham gia cuûa nhieàu thaønh phaàn kinh teá; (ii) Tieáp tuïc ñoåi môùi chöùc naêng cuûa Nhaø nöôùc; coi khuyeán khích, höôùng daãn vaø trôï giuùp laø nhöõng chöùc naêng chính; coi nhaø ñaàu tö vaø doanh nghieäp laø ñoái töôïng phuïc vuï, laø ñoái taùc bình ñaúng cuûa cô quan haønh chính nhaø nöôùc. Toân troïng quyeàn cuûa doanh nghieäp trong toå chöùc quaûn lyù noäi boä, töï chuû thoûa thuaän vaø ñònh ñoaït caùc quan heä noäi boä phuø hôïp phaùp luaät Vieät Nam vaø caùc cam keát quoác teá; Tìm hieåu veà LUAÄT DOANH NGHIEÄP 2005 (iii) “Ñôn giaû n hoaù thuû tuï c haø n h chính”, “kieâ n quyeá t xoù a boû nhöõ n g quy ñònh vaø thuû tuï c mang naë n g tính haø n h chính vaø quan lieâ u , bao caá p , kìm haõ m söï phaù t trieå n cuû a löï c löôï n g saû n xuaá t , gaâ y phieà n haø , saù c h nhieã u cho doanh nghieä p vaø nhaâ n daâ n ”; “giaû m maï n h, tieá n tôù i xoù a boû söï phaâ n bieä t veà chính saù c h vaø phaù p luaä t giöõ a ñaà u tö trong nöôù c vaø ñaà u tö nöôù c ngoaø i ”; (iv) Noäi dung cuûa Luaät Doanh nghieäp phaûi phuø hôïp vôùi nhöõng ñieàu öôùc maø nöôùc ta ñaõ cam keát trong caùc thoûa thuaän ña phöông vaø song phöông, nhaát laø caùc nguyeân taéc cô baûn nhö “Quy cheá 16
 18. ñoái xöû quoác gia” 1 vaø “Quy cheá toái hueä quoác” 2; (v) “Khaån tröông chuyeån DNNN sang hoaït ñoäng theo cheá ñoä coâng ty döôùi hình thöùc coâng ty TNHH hoaëc coâng ty coå phaàn.v.v... ñaûm baûo DNNN coù ñaày ñuû quyeàn cuûa moät phaùp nhaân”; “xaùc ñònh roõ loä trình chuyeån ñoåi DNNN”; (vi) Ñaåy maïnh coå phaàn hoùa, ñoåi môùi cô baûn chöùc naêng, nhieäm vuï vaø phöông thöùc quaûn lyù DNNN, taïo ñieàu kieän vaø ñoäng löïc ñeå DNNN huy ñoäng theâm ñöôïc voán ñaàu tö töø beân ngoaøi, tieáp thu vaø ñoåi môùi coâng ngheä, kyõ naêng quaûn trò hieän ñaïi; qua ñoù, caûi thieän vaø naâng cao hieäu quaû vaø naêng löïc caïnh tranh cuûa töøng DNNN noùi rieâng vaø cuûa khu vöïc kinh teá nhaø nöôùc noùi chung; (vii) Keá thöøa, phaùt trieån theâm nhöõng ñoåi môùi vaø tieán boä ñaõ ñaït ñöôïc trong caùc vaên baûn phaùp luaät coù lieân quan, nhaát laø Luaät Doanh nghieäp 1999; 1 “Nguyeân taéc ñoái xöû quoác gia”: Nguyeân taéc ñoái xöû quoác gia trong caùc hieäp ñònh song phöông hay ña phöông ñöôïc hieåu laø caù nhaân, toå chöùc nöôùc ngoaøi seõ ñöôïc höôûng nhöõng quyeàn vaø nghóa vuï ngang vôùi caù nhaân, toå chöùc cuûa quoác gia sôû taïi ngoaïi tröø nhöõng haïn cheá nhaát ñònh vì lôïi ích vaø an ninh quoác gia cuûa quoác gia sôû taïi. Ví duï theo Hieäp ñònh thöông maïi Vieät Nam – Hoa Kyø, Tìm hieåu veà LUAÄT DOANH NGHIEÄP 2005 caùc nhaø cung caáp dòch vuï Hoa Kyø coù theå cung caáp dòch vuï tö vaán phaùp lyù döôùi caùc hình thöùc chi nhaùnh, coâng ty 100% voán Hoa Kyø, coâng ty lieân doanh töông töï nhö doanh nghieäp Vieät Nam (tröôùc khi Hieäp ñònh thöông maïi Vieät Nam – Hoa Kyø coù hieäu löïc, caùc coâng ty cuûa Hoa Kyø khoâng ñöôïc pheùp thaønh laäp coâng ty 100% voán nöôùc ngoaøi cung caáp dòch vuï phaùp lyù taïi Vieät Nam). 2 “Nguyeân taéc toái hueä quoác”: Nguyeân taéc toái hueä quoác trong caùc hieäp ñònh song phöông hay ña phöông ñöôïc hieåu laø neáu moät quoác gia daønh cho coâng daân hay toå chöùc cuûa moät quoác gia thöù ba moät söï ñoái xöû öu ñaõi naøo ñoù thì quoác gia naøy cuõng seõ phaûi daønh söï öu ñaõi ñoù cho coâng daân hay toå chöùc cuûa quoác gia kia. Ví duï Hieäp ñònh thöông maïi Vieät Nam – Hoa Kyø coù quy ñònh raèng “moãi Beân daønh ngay laäp töùc vaø voâ ñieàu kieän cho haøng hoùa coù xuaát xöù taïi hoaëc ñöôïc xuaát khaåu töø laõnh thoå cuûa Beân kia söï ñoái xöû khoâng keùm thuaän lôïi hôn söï ñoái xöû daønh cho haøng hoùa töông töï coù xuaát xöù taïi hoaëc ñöôïc xuaát khaåu töø laõnh thoå cuûa baát cöù nöôùc thöù ba naøo khaùc trong taát caû caùc vaán ñeà lieân quan tôùi thueá quan, phí, phöông thöùc thanh toaùn, quy ñònh veà xuaát nhaäp khaåu vaø quy ñònh phaùp luaät khaùc…”. Nhö vaäy coù theå hieåu raèng khi Vieät Nam aùp moät möùc thueá nhaäp khaåu öu ñaõi cho saûn phaåm cuûa moät quoác gia khaùc thì caùc saûn phaåm töông töï coù xuaát xöù 17 taïi hoaëc ñöôïc xuaát khaåu töø Hoa Kyø seõ ñöôïc höôûng möùc thueá nhaäp khaåu ñoù.
 19. (viii) Tieáp tuïc môû roäng vaø phaùt trieån quyeàn töï do kinh doanh. Doanh nghieäp thuoäc caùc thaønh phaàn kinh teá coù quyeàn kinh doanh caùc ngaønh, ngheà maø phaùp luaät khoâng caám; toân troïng quyeàn töï chuû kinh doanh hôïp phaùp cuûa doanh nghieäp, aùp duïng phoå bieán cheá ñoä ÑKKD (thay cho caáp pheùp), xoùa boû cô cheá “xin-cho”, “pheâ duyeät”, “chaáp thuaän” baát hôïp lyù, gaây phieàn haø cho doanh nghieäp. 2. Boá cuïc cuûa Luaät Doanh nghieäp 2005 Luaät Doanh nghieäp naêm 2005 goàm coù 10 chöông vaø 172 ñieàu, so vôùi Luaät Doanh nghieäp 1999 chæ coù 10 chöông vaø 124 ñieàu. Maëc duø khoâng coù söï thay ñoåi lôùn veà soá löôïng chöông nhöng noäi dung cuûa Luaät Doanh nghieäp 2005 ñöôïc quy ñònh chi tieát vaø roõ raøng hôn nhieàu so vôùi Luaät Doanh nghieäp 1999, theå hieän ôû soá löôïng caùc ñieàu khoaûn trong töøng chöông, cuï theå nhö sau: Chöông I - Nhöõng quy ñònh chung, goàm 12 ñieàu (töø Ñieàu 1 ñeán Ñieàu 12) So vôùi Luaät Doanh nghieäp 1999 (chæ coù 8 ñieàu), Luaät Doanh nghieäp 2005 ñaõ quy ñònh cuï theå vaø chi tieát hôn veà ñoái töôïng aùp duïng, phaïm vi ñieàu chænh, caùc ngaønh ngheà vaø ñieàu kieän kinh doanh, caùc quyeàn vaø Tìm hieåu veà LUAÄT DOANH NGHIEÄP 2005 nghóa vuï cuûa doanh nghieäp. Ñieàu ñaëc bieät laø Luaät Doanh nghieäp 2005 ñaõ môû roäng phaïm vi ñieàu chænh vaø ñoái töôïng aùp duïng bao goàm taát caû moïi loaïi hình doanh nghieäp khoâng phaân bieät nguoàn voán ñaàu tö vaø ñoái töôïng ñaêng kyù thaønh laäp doanh nghieäp, bao goàm caû caùc toå chöùc, caù nhaân nöôùc ngoaøi. Luaät Doanh nghieäp 2005 cuõng quy ñònh roõ caùc Boä, cô quan ngang Boä, HÑND vaø UBND caùc caáp khoâng ñöôïc quy ñònh veà ngaønh ngheà caám kinh doanh, ngaønh ngheà kinh doanh coù ñieàu kieän vaø ñieàu kieän kinh doanh caùc ngaønh ngheà ñoù. Beân caïnh ñoù, Luaät Doanh nghieäp 2005 coøn boå sung moät soá quy ñònh môùi cuï theå nhö: quyeàn vaø nghóa vuï cuûa caùc doanh nghieäp saûn xuaát, 18 cung öùng caùc saûn phaåm vaø dòch vuï coâng ích (Ñieàu 10); caùc haønh vi bò caám (Ñieàu 11) vaø cheá ñoä löu giöõ taøi lieäu cuûa doanh nghieäp (Ñieàu 12).
 20. Chöông II - Thaønh laäp doanh nghieäp vaø ñaêng kyù kinh doanh, goàm 25 ñieàu (töø Ñieàu 13 ñeán Ñieàu 37) So vôùi Luaät Doanh nghieäp 1999 (chæ coù 16 ñieàu), Luaät Doanh nghieäp 2005 coù quy ñònh cuï theå hôn veà thaønh laäp doanh nghieäp vaø ÑKKD. Ngoaøi caùc quy ñònh töông töï nhö Luaät Doanh nghieäp 1999, Luaät Doanh nghieäp 2005 coù boå sung theâm caùc quy ñònh môùi, cuï theå nhö: quy ñònh veà hoà sô, trình töï, thuû tuïc, ñieàu kieän vaø noäi dung ÑKKD, ñaàu tö cuûa nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi laàn ñaàu tieân ñaàu tö vaøo Vieät Nam, ngoaøi caùc quy ñònh töông töï aùp duïng cho vieäc ñaêng kyù thaønh laäp caùc doanh nghieäp trong nöôùc (Ñieàu 20) vaø quy ñònh veà vieäc ñaët teân doanh nghieäp (Ñieàu 31, 32, 33 vaø 34). Chöông III - Coâng ty Traùch nhieäm höõu haïn (töø Ñieàu 38 ñeán Ñieàu 76) Muïc I: Coâng ty TNHH hai thaønh vieân trôû leân, goàm 25 ñieàu (töø Ñieàu 38 ñeán Ñieàu 62) So vôùi Luaät Doanh nghieäp 1999 (chæ coù 19 ñieàu), Luaät Doanh nghieäp 2005 ñaõ chuù troïng hôn ñeán vaán ñeà quaûn trò ñoái vôùi coâng ty TNHH vôùi caùc quy ñònh chi tieát hôn. Tìm hieåu veà LUAÄT DOANH NGHIEÄP 2005 Beân caïnh ñoù, Luaät Doanh nghieäp 2005 coøn coù theâm nhieàu quy ñònh môùi, cuï theå nhö sau: Ngöôøi ñaïi dieän theo uûy quyeàn (Ñieàu 48); Thuû tuïc thoâng qua quyeát ñònh cuûa Hoäi ñoàng Thaønh vieân theo hình thöùc laáy yù kieán baèng vaên baûn (Ñieàu 54); Nghóa vuï cuûa thaønh vieân Hoäi ñoàng Thaønh vieân, Giaùm ñoác, Toång giaùm ñoác (Ñieàu 56); Tieâu chuaån vaø ñieàu kieän laøm Giaùm ñoác, Toång giaùm ñoác (Ñieàu 57); Thuø lao, tieàn löông vaø thöôûng cuûa thaønh vieân Hoäi ñoàng Thaønh vieân, Giaùm ñoác, Toång giaùm ñoác (Ñieàu 58). 19
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2