intTypePromotion=1

Luật doanh nghiệp do Quốc hội ban hành

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:50

0
432
lượt xem
109
download

Luật doanh nghiệp do Quốc hội ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luật doanh nghiệp do Quốc hội ban hành

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Lu Ët d o a n h   g hi Ö p   n s è  13/1999/Q H10 n g µ y  12 th¸ng 6 n¨ m  1999 § Ó   ãp  Çn    g ph ph¸thuy  éilùcphôc  ô  ù  n   v s nghiÖp  c«ng nghiÖp    Ön  ho¸,hi ®¹iho¸ ®Êt  íc;®Èy  ¹nh     n  m c«ng  éc  æi  íikinh tÕ;b¶o  ¶m   Òn  ùdo,  cu ® m     ® quy t  b×nh  ng   ícph¸p  Ëttrong kinh doanh  ña    ®¼ tr   lu       c c¸c doanh  nghiÖp  éc  äi  thu m thµnh  Çn  ph kinh tÕ;b¶o  é  Òn  µ  îÝch  îp ph¸p  ña  µ  u  ;t¨ngc­    h quy v l i h  c nh ®Ç t    êng  Öu  ùcqu¶n  ýnhµ  íc®èi víi   ¹t®éng  hi l   l  n       ho   c¸c kinh doanh;   C¨n  vµo  Õn  cø  Hi ph¸p  íc Céng  µ    éi chñ  Üa  Öt Nam   n  ho x∙ h   ngh Vi   n¨m   1992; LuËt nµy    quy  nh  Ò   ®Þ v c«ng    tytr¸chnhiÖm   ÷u  ¹n,c«ng      Çn,    hh  tycæ ph c«ng    îp danh  µ  tyh   v doanh  nghiÖp   ©n. tnh C h ¬ n g  I  n h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    ¹m    iÒu  1. Ph vi® chØnh 1. LuËt  µy    n quy  nh  Öc  µnh  Ëp,tæ  ®Þ vi th l   chøc  qu¶n  ý vµ  ¹t®éng  l   ho   cña    ¹  ×nh  c¸c lo ih doanh  nghiÖp: c«ng      ty tr¸ch nhiÖ m   ÷u  ¹n, c«ng        hh  ty cæ phÇn, c«ng    îp danh  µ    tyh   v doanh  nghiÖp   ©n. tnh 2. Doanh  nghiÖp  µ  íc,doanh  nh n   nghiÖp  ña  chøc  Ýnh  Þ,tæ  c tæ  ch tr   chøc  Ýnh  Þ ­ x∙ héi khi® îc chuyÓn  æi  µnh  ch tr             ® th c«ng    ty tr¸chnhiÖ m   ÷u    h h¹n,c«ng      Çn  × ® îc®iÒu    tycæ ph th     chØnh theo  Ët nµy.Tr×nh  ùvµ  ñ tôc Lu     t   th     chuyÓn  æi  Ch Ýnh  ñ  ® do  ph quy  nh. ®Þ §i Ò u   p  ông  Ët doanh  2. ¸ d Lu   nghiÖp  µ    Ëtcã  ªnquan v c¸clu   li   ViÖc  µnh  Ëp,tæ  th l   chøc  qu¶n  ý vµ  ¹t®éng  ña  l   ho   c doanh nghiÖp    trªn l∙nh thæ  Öt Nam   dông    Vi   ¸p  theo quy  nh  ña  Ët  µy  µ    ®Þ c Lu n v c¸c quy  nh   ®Þ ph¸p luËtkh¸ccã  ªnquan.      li     Trêng  îp  ã  ù  h c s kh¸c nhau  ÷a    gi quy  nh  ña  Ët  µy  µ  ®Þ c Lu n v quy  nh   ®Þ cña  Ëtchuyªn ngµnh  Ò   ïng m ét  Ên  ,  ×    ông  lu     vc   v ®Ò th ¸p d theo  quy  nh  ña  ®Þ c luËtchuyªn ngµnh.     §i Ò u      Ých  õng÷ 3. Gi¶ith t  Trong  Ët nµy,c¸ctõng÷  íi y  îchiÓu    Lu        d  ®© ®   nh sau: 1. “Doanh    nghiÖp” lµ tæ      chøc  kinh tÕ  ã      c tªnriªng,cã  µis¶n,cã  ôsë    t    tr   giao  Þch    nh,  îc ®¨ng  ý  d æn ®Þ ®  k kinh doanh    theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët lu   nh»m   ôc  ch  ùc hiÖn    ¹t®éng  m ®Ý th   c¸cho   kinhdoanh.    
 2. 2 2. “Kinh doanh”  µ viÖc  ùc  Ön  ét, m ét  è    l  th hi m   s hoÆc   Êt c¶    t   c¸c c«ng  ®o¹n  ña  c qu¸  ×nh  u  , tõ s¶n  Êt ®Õ n     ô  tr ®Ç t    xu   tiªuth s¶n  È m   ph hoÆc  cung  øng  Þch  ô    Þ  êng  d v trªnth tr nh»m   ôc  ch  m ®Ý sinh lî .  i 3. “Hå  ¬  îp  Ö” lµ hå  ¬  ã  y     Êy  ê theo    s h l     s c ®Ç ®ñ gi t   quy  nh  ña  Ët ®Þ c Lu   nµy,cã  éidung  îckhai®óng  µ      n  ®    v ®ñ theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.     4. “Gãp  èn” lµ viÖc  a  µis¶n  µo    v    ® t  v c«ng      ë thµnh  ñ  ë  ÷u  ty ®Ó tr   ch s h hoÆc     ñ  ë  ÷u  c¸cch s h chung  ña c c«ng    µis¶n  ãp  èn  ã  Ó  µtiÒn ViÖt ty.T   g v c th l       Nam,  ¹itÖ  ù do  ngo   t   chuyÓn  æi, vµng, gi¸trÞ quyÒn  ö  ông  t, gi¸trÞ ®       sd ®Ê       quyÒn  ë  ÷u  Ý tuÖ, c«ng  s h tr     nghÖ,  Ý   Õt  ü  Ët,c¸c tµis¶n  b quy k thu       kh¸c ghi    trong§iÒu  Ö    l c«ng    thµnh    ãp    ¹othµnh  èn  ña  tydo  viªng ®Ó t   v c c«ng  ty. 5. “PhÇn  èn  ãp” lµtû lÖ  èn  µ   ñ  ë  ÷u    v g       v m ch s h hoÆc   ñ  ë  ÷u  ch s h chung  cña  c«ng    ãp  µo  èn  iÒu  Ö. tyg v v ® l 6. “Vèn  iÒu  Ö”lµsè  èn  tÊtc¶  µnh    ãp  µ  îcghivµo  Òu    ® l     v do    th viªng v ®     §i lÖ  c«ng ty. 7.  èn  “V ph¸p  nh”  µ møc   èn  èithiÓu  ®Þ l  v t  ph¶i cã    theo quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p luËt®Ó   µnh  Ëp doanh      th l  nghiÖp. 8.“Vèn  ã  Òn  Óu  Õt”lµphÇn  èn  ãp,theo    êisë  ÷u  ã    c quy bi quy     vg  ®ã ng   h c quyÒn  Óu  Õt  Ò   ÷ng  Ên    îc Héi ®ång  µnh    bi quy v nh v ®Ò ®     th viªnhoÆc   ¹ihéi §    ®ång    «ng  Õt ®Þnh. cæ ® quy   9. "Cæ     tøc"lµ sè  Òn  µng      ti h n¨m  îc trÝch tõ lî nhuËn  ña  ®      i c c«ng      ty ®Ó tr¶cho  çi cæ   Çn.   m   ph 10. “Thµnh      viªns¸ng  Ëp”lµ ngêi tham    l      gia th«ng qua  Òu  Ö  u     §i l ®Ç tiªn cña  c«ng    ty."Cæ   «ng  ® s¸ng lËp"lµthµnh         viªns¸ng lËp c«ng      Çn.    tycæ ph   11. "Thµnh    îp danh" lµ thµnh    Þu    viªnh      viªnch tr¸chnhiÖm     b»ng  µn  é  to b tµis¶n  ña  × nh  Ò     Üa  ô  ña    cm v c¸cngh v c c«ng  ty. 12. “Ngêi qu¶n  ýdoanh      l  nghiÖp” lµ chñ  ë  ÷u     s h doanh  nghiÖp    ©n, t nh   thµnh    îp danh  i víi viªnh   ®è     c«ng    îp danh,thµnh    éi ®ång  µnh  tyh     viªnH   th viªn,   Chñ   Þch  t c«ng    µnh    éi ®ång  ty,th viªnH   qu¶n  Þ,Gi¸m  c  tr   ®è (Tæng  gi¸m  c), ®è   c¸c chøc    danh qu¶n  ýquan  äng kh¸c do  Òu  Ö  l  tr     §i l c«ng    ty quy  nh  i  íi ®Þ ®è v   c«ng    tytr¸chnhiÖm  ÷u  ¹n vµ    h h   c«ng      Çn. tycæ ph 13.“Tæ    chøc  ¹ doanh  l  i nghiÖp”lµviÖc     chia,t¸ch,hîp nhÊt,s¸p nhËp  µ          v chuyÓn  æi  ® doanh  nghiÖp.   14. “Ngêi cã  ªnquan” lµ nh÷ng  êi cã      li      ng   quan  Ö   íinhau  h v  trong c¸c tr    ­ êng  îp díi y: h   ®© a)    Doanh  nghiÖp  Ñ   µ  m v doanh  nghiÖp  con; b)    Doanh  nghiÖp  µ  êihoÆc   ã m   êicã  v ng   nh ng   kh¶  n¨ng    èiviÖc    chiph   ra quyÕt  nh, ho¹t®éng  ña  ®Þ    c doanh  nghiÖp    ®ã th«ng qua    ¬  c¸cc quan  qu¶n  ý l  doanh nghiÖp;   c)   Doanh  nghiÖp  µ  êiqu¶n  ýdoanh  v ng   l  nghiÖp; d) Nhã m   êitho¶ thuËn  ïng phèihîp ®Ó   ©u  ãm  Çn  èn  ãp,cæ     ng     c     th t ph vg  phÇn  hoÆc   î Ých    li  ë c«ng    ty hoÆc       èi viÖc  quyÕt  nh   ña  ®Ó chi ph   ra  ®Þ c c«ng  ty;
 3. 3 ®)   î,chång, bè, bè  V      nu«i,m Ñ,  Ñ     m nu«i,con, con      nu«i,anh  Þ       ch em ruét cña  êi qu¶n  ý doanh    ng   l  nghiÖp, thµnh    viªn c«ng      «ng  ã      ty,cæ ® c cæ phÇn    èi. chiph    Ò u    §i 4. B¶o  ¶m   ña  µ   íc®èi  íidoanh  ® c Nh n   v  nghiÖp  µ  êisë  ÷u  v ng   h doanh  nghiÖp 1. Nhµ   íc c«ng  Ën  ù  ån  ¹  ©u  µi vµ    n  nh s t ti l d   ph¸ttr Ón cña    ¹  ×nh   i   c¸c lo ih doanh  nghiÖp  îc quy  nh  ®  ®Þ trong  Ët  µy, b¶o  ¶m   ù  ×nh  ng   íc Lu n   ® sb ®¼ tr   ph¸p  Ët cña    lu   c¸c doanh nghiÖp, thõa  Ën  Ýnh    nh t sinh  î hîp  l i ph¸p  ña  ¹t c ho   ®éng  kinhdoanh.     2. Nhµ   íc c«ng  Ën  µ    n  nh v b¶o  é  Òn  ë  ÷u  µis¶n,vèn  u  , thu h quy s h t    ®Ç t    nhËp, c¸c quyÒn  µ  î Ých  îp     v l  i h ph¸p kh¸c cña    doanh nghiÖp  µ  ñ  ë  ÷u  v ch s h doanh nghiÖp. 3.  µi s¶n  µ  èn  u    hîp  T  v v ®Ç t ph¸p  ña  c doanh nghiÖp  µ  ñ  ë  ÷u  v ch s h doanh nghiÖp kh«ng  Þ   èc  ÷u  b qu h ho¸,kh«ng  Þ   Þch    bt thu b»ng  Ön  bi ph¸p  hµnh  Ýnh. ch Trêng  îp thËtcÇn  Õtv×  ýdo  èc  h    thi   l   qu phßng,an   ninh vµ  ×  îÝch  èc    v l  i qu gia,Nhµ   íc quyÕt  nh  ng    n  ®Þ tr mua  hoÆc   ng  ông  µis¶n  tr d t  doanh  nghiÖp,  th× chñ  ë  ÷u    s h hoÆc     ñ  ë  ÷u  c¸cch s h chung  ña  c doanh  nghiÖp  îcthanh    ®  to¸n hoÆc   åith ng  b   ê theo    Þ  êng  ¹  êi®iÓ m   Õt  nh  ng  gi¸th tr ti   th quy ®Þ tr mua   hoÆc   tr dông  µ  îct¹o®iÒu  Ön  Ën  î®Ó   u  ,kinh doanh  µo  Ünh  ùc, ng  v®   ki thu l   i ®Ç t    vl v  ®Þa  µn  Ých  îp. b th h §i Ò u 5. Tæ  chøc §¶ng  éng  C s¶n  Öt Nam,  Vi   c«ng  oµn  µ      ® v c¸c tæ chøc  Ýnh  Þ­x∙héikh¸ctrong doanh  ch tr            nghiÖp Tæ   chøc §¶ng  éng  C s¶n  Öt Nam   Vi   trong doanh    nghiÖp  ¹t®éng  ho   theo  HiÕn  ph¸p,ph¸p luËtvµ          c¸cquy  nh  ña  ®Þ c §¶ng  éng  C s¶n  ÖtNam. Vi   Tæ   chøc c«ng  oµn  µ    chøc  Ýnh  Þ­ x∙héikh¸ctrong doanh  ® v c¸ctæ  ch tr             nghiÖp  ¹t®éng  ho   theo HiÕn    ph¸p vµ    ph¸p luËt.     §i Ò u    µnh,nghÒ     6. Ng   kinh doanh 1. Theo    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët,doanh  lu   nghiÖp  îc tù chñ  ¨ng  ý  µ  ®    ® kv thùc hiÖn    kinh doanh    µnh,nghÒ     c¸c ng   kh«ng  éc ®èi t ng quy  nh  ¹ c¸c thu    î   ®Þ ti     kho¶n    vµ  §iÒu  µy. 2,3  4  n 2. C Ê m     kinh doanh    µnh, nghÒ   ©y  ¬ng  ¹i®Õ n   èc    c¸c ng   g ph h  qu phßng,   an  ninh,trËttù,an  µn    éi,truyÒn  èng  Þch sö,v¨n ho¸,®¹o  øc, thuÇn        to x∙h   th l      ®   phong  ü   ôc ViÖt  m t  Nam   µ  v søc  Î cña  ©n  ©n.  Ýnh  ñ  kho   nh d Ch ph c«ng  è  b danh  ôc  ô  Ó  µnh,nghÒ   Ê m   m c th ng   c kinhdoanh.   3. §èivíi      doanh nghiÖp  kinh doanh    µnh,nghÒ   µ   Ët,   c¸cng   m lu   ph¸p lÖnh    hoÆc   Þ  nh  ngh ®Þ quy  nh  ®Þ ph¶icã  iÒu  Ön,th×   ® ki   doanh  nghiÖp chØ  îc ®  kinhdoanh    µnh,nghÒ       ã      iÒu  Ön    c¸cng   ®ã khic ®ñ c¸c® ki theo quy  nh.   ®Þ 4. §èivíi      doanh  nghiÖp  kinh doanh    µnh,nghÒ   µ   Ët,   c¸cng   m lu   ph¸p lÖnh    hoÆc  nghÞ   nh   ßi  ái ph¶i cã  èn  ®Þ ® h    v ph¸p  nh   ®Þ hoÆc  chøng chØ   µnh  h
 4. 4 nghÒ,  ×  th doanh nghiÖp    ®ã chØ   îc ®¨ng  ý  ®  k kinh doanh    ã    èn  khi c ®ñ v hoÆc   chøng  chØ  µnh  Ò   h ngh theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.     §i Ò u    Òn  ña  7. Quy c doanh  nghiÖp Theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët,doanh  lu   nghiÖp  ¹t®éng  ho   theo  Ët nµy  Lu   cã  Òn: quy 1.ChiÕ m   ÷u,sö  ông,®Þnh  o¹ttµis¶n  ña    h  d   ®    c doanh  nghiÖp;   2. Chñ   ng  ùa chän  µnh, nghÒ,  a   µn  u  ,h×nh    ®é l  ng   ®Þ b ®Ç t  thøc  u  , ®Ç t  kÓ   li   c¶  ªndoanh,gãp  èn  µo    v v doanh  nghiÖp kh¸c,chñ  ng  ë   éng    ®é m r quy    m« vµ  µnh,nghÒ   ng   kinh doanh;   3.Chñ  ng  ×m  Õm  Þ  êng,kh¸ch hµng  µ  ý  Õt  îp ®ång;   ®é t ki th tr     vkk h  4.Lùa  än  ×nh    ch h thøc vµ    c¸ch thøc huy  ng  èn;     ®é v 5.Kinh    doanh  ÊtkhÈu  µ  Ëp  Èu; xu   v nh kh 6.TuyÓn, thuªvµ  ö  ông    ng        sd lao®é theo yªu cÇu     kinhdoanh;   7. Tù  ñ    ch kinh doanh,chñ  ng    ông  ¬ng      ®é ¸p d ph thøc qu¶n  ýkhoa  äc, l  h  hiÖn  i®Ó   ©ng  ®¹   n cao  Öu  hi qu¶  µ  v kh¶  n¨ng  ¹nh tranh; c  8.Tõ  èivµ  èc¸o m äi    Çu    ch   t     yªu c cung  Êp    ån  ùckh«ng  îcph¸p c c¸cngu l   ®    luËt quy  nh   ña  Êt  ú  nh©n,  ¬    ®Þ c b k c¸  c quan hay  chøc  µo, trõ nh÷ng  tæ  n    kho¶n  ùnguyÖn  ng  ãp  ×  ôc  ch  ©n  o  µ  t  ®ã g v m ®Ý nh ®¹ v c«ng  ch; Ý 9.C¸c  Òn    quy kh¸cdo    ph¸p luËtquy  nh.    ®Þ §i Ò u    Üa  ô  ña  8. Ngh v c doanh  nghiÖp Doanh  nghiÖp  ¹t®éng  ho   theo quy  nh  ña  Ët nµy  ã  Üa  ô:   ®Þ c Lu   c ngh v 1.Ho¹t®éng      kinh doanh    theo ®óng    µnh,nghÒ   ∙  ¨ng  ý;   c¸cng   ®® k 2. LËp    Õ     sæ k to¸n,ghichÐp    Õ      sæ k to¸n,ho¸ ®¬n,     chøng  õ vµ  Ëp    t   l b¸o c¸o tµichÝnh     trung thùc,chÝnh      x¸c; 3. §¨ng  ý  Õ, kª khaithuÕ, nép  Õ  µ  ùc hiÖn    Üa  ô  µi   k thu         thu v th   c¸c ngh v t  chÝnh  kh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt;   4.B¶o  ¶m   Êtl ng hµng      ® ch  î   ho¸ theo tiªuchuÈn  ∙  ¨ng  ý;    ®® k 5.  khai vµ  nh   ú  Kª    ®Þ k b¸o  c¸o  Ýnh    y     ch x¸c,®Ç ®ñ c¸c  th«ng    Ò   tin v doanh  nghiÖp  µ  ×nh  ×nh  µichÝnh  ña  vt h t  c doanh  nghiÖp  íi ¬  v   quan  ¨ng  ý  c ® k kinh doanh; khi ph¸t hiÖn       c¸c th«ng    ∙  khai hoÆc   tin ® kª    b¸o c¸o  µ kh«ng  l  chÝnh    x¸c,kh«ng  y    ®Ç ®ñ hoÆc     ¹o, th× ph¶ikÞp  êihiÖu  nh  ¹ c¸c gi¶ m       th   ®Ý l    i th«ng      íi ¬  tin®ã v   quan  ¨ng  ý  c ® k kinhdoanh;   6. ¦u tiªnsö  ông    ng       d lao ®é trong níc,b¶o  ¶m   Òn, lî Ých  ña  êi    ® quy    i c ng   lao  ng  ®é theo  quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët vÒ   lu   lao  ng;  ®é t«n  äng  tr quyÒn    tæ chøc c«ng  oµn  ® theo ph¸p luËtvÒ         c«ng  oµn; ® 7.Tu©n  ñ quy  nh  ña    th   ®Þ c ph¸p luËtvÒ   èc      qu phßng,an    ninh,trËttù,an       toµn    éi,b¶o  Ö   µinguyªn,m«i  êng, b¶o  Ö     Ých  Þch  ö,v¨n ho¸ vµ  x∙h   v t    tr   v dit l s      danh lam  ¾ng  th c¶nh; 8.Thùc  Ön    Üa  ô    hi c¸cngh v kh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.  
 5. 5 C h ¬ n g  II th µ n h l Ë p v µ  ® ¨n g k ý  kinh d o a n h §i Ò u    Òn  µnh  Ëp  µ  9. Quy th l v qu¶n  ýdoanh  l  nghiÖp Tæ  chøc, c¸ nh©n  ã  Òn  µnh  Ëp  µ     c quy th l v qu¶n  ý doanh  l  nghiÖp, trõ    nh÷ng  êng  îp sau  y: tr h  ®© 1.   ¬    C quan  µ  íc,®¬n  Þ  éc lùcl ng vò  nh n   v thu    î   trang nh©n  ©n  ö  ông    d sd tµis¶n  ña  µ   ícvµ    c Nh n   c«ng  ü    µnh  Ëp doanh  qu ®Ó th l  nghiÖp  kinh doanh      thu lîriªngcho  ¬    i   c quan,®¬n  Þ  × nh;   vm 2.  C¸n  é, c«ng  b  chøc theo quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët vÒ   lu   c¸n  é, c«ng  b  chøc; 3.   Ü     S quan, h¹  Ü     s quan, qu©n  ©n    nh chuyªn nghiÖp, c«ng  ©n  èc      nh qu phßng trong c¸cc¬      quan,®¬n  Þ  éc Qu © n   i nh©n  ©n; sÜ    v thu   ®é   d   quan,h¹ sÜ     quan  chuyªn nghiÖp    trong c¸cc¬      quan,®¬n  Þ  éc C«ng  nh©n  ©n;   v thu   an  d 4. C¸n  é    o, qu¶n  ýnghiÖp  ô    b l∙nh®¹   l  v trong c¸c doanh     nghiÖp  µ  íc, nh n   trõnh÷ng  êi® îccö  µm  idiÖn      ng     l ®¹   ®Ó qu¶n  ýphÇn  èn  ãp  ña  µ   íct¹ l  v g c Nh n     i doanh nghiÖp  kh¸c; 5.   êicha  µnh   Ng   th niªn;ngêithµnh    Þ   ¹n  Õ       niªnb h ch hoÆc   Þ   Êt  bm n¨ng  lùchµnh    ©n  ù;   vid s 6.   êi ®ang  Þ       Ng   b truycøu  tr¸chnhiÖ m   ×nh  ù    h s hoÆc   ang  ® ph¶ichÊp    hµnh  ×nh  ¹ttïhoÆc   Þ  µ   ícquyÒn  µnh  Ò   ×  ¹m    éi h ph     b To ¸n t   h ngh v ph c¸ct   bu«n  lËu,lµm  µng      h gi¶,bu«n  hµng    b¸n  gi¶,kinh doanh    Ðp, trènthuÕ, lõa dèi   tr¸ph i        kh¸ch hµng  µ    éi   v c¸ct  kh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt;   7.  ñ   Ch doanh  nghiÖp   ©n, thµnh    îp danh  ña  tnh   viªnh   c c«ng    îp danh, tyh     Gi¸m  c  ®è (Tæng  gi¸m  c),Chñ   Þch  µ    µnh    éi ®ång  ®è   t v c¸c th viªnH   qu¶n  Þ, tr   Héi ®ång  µnh    ña    th viªnc doanh  nghiÖp  Þ  b tuyªnbè      ph¸ s¶n  kh«ng  îcquyÒn  ®  thµnh  Ëp  l doanh  nghiÖp, kh«ng  îc lµm  êi qu¶n  ý doanh    ®  ng   l  nghiÖp trong  thêih¹n  õ m ét  n   n¨m, kÓ   õ ngµy    t  ®Õ ba    t  doanh  nghiÖp  Þ   b tuyªn bè      ph¸ s¶n,   trõc¸ctr ng  îp quy  nh  ¹ LuËt ph¸ s¶n     ê h   ®Þ t i    doanh nghiÖp; 8.     Tæ chøc  ícngoµi, êinícngoµikh«ng  êng  ót¹ ViÖtNam. n   ng       th tr     i   §i Ò u    Òn  ãp  èn 10. Quy gv 1. Tæ     chøc, c¸ nh©n  îc quyÒn  ãp  èn  µo     ®  g v v c«ng    ty tr¸chnhiÖm   ÷u    h h¹n,c«ng      Çn, c«ng    îp danh,trõnh÷ng  êng  îp sau  y:   tycæ ph   tyh      tr h  ®© a)   ¬    C quan  µ  íc,®¬n  Þ  éc lùcl ng vò  nh n   v thu    î   trang nh©n  ©n  ö  ông    d sd tµis¶n  ña  µ   ícvµ    c Nh n   c«ng  ü  ãp  èn  µo  qu g v v doanh  nghiÖp      î riªng ®Ó thu l   i   cho  ¬  c quan,®¬n  Þ  × nh;   vm b)  C¸c  i îng kh«ng  îc quyÒn  ãp  èn  µo    ®è t   ®  g v v doanh  nghiÖp theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËtvÒ     é,c«ng      c¸n b   chøc. 2. Tæ     chøc  ícngoµi,ngêinícngoµikh«ng  êng  ót¹ ViÖt Nam,  êi n         th tr   i     ng   ViÖtNam   nh      ícngoµicã  Òn  ãp  èn  µo    ®Þ cë n     quy g v v c«ng    tytr¸chnhiÖ m  ÷u    h
 6. 6 h¹n, c«ng      Çn,    ty cæ ph c«ng    îp  ty h danh theo quy  nh   ña  Ët  ®Þ c Lu khuyÕn  khÝch  u    ®Ç ttrong níc.   §i Ò u    îp  ng  îcký  íckhi®¨ng  ý    11. H ®å ®   tr     k kinh doanh 1.  îp  ng  ôc  ô  H ®å ph v cho  Öc  µnh  Ëp  vi th l doanh  nghiÖp  ã  Ó   îc c th ®   thµnh    viªns¸ng  Ëp  l hoÆc   êi®¹idiÖn  ng     theo  û  Òn  ña  ã m   µnh    u quy c nh th viªn s¸ng lËp ký  Õt.   k 2.  êng  îp  Tr h doanh nghiÖp  îc thµnh  Ëp, th×  ®  l  doanh nghiÖp  µ ngêi l    tiÕp  Ën  Òn  µ  Üa  ô    nh quy v ngh v ph¸tsinh tõ hîp ®ång  ∙  ý  Õt       ® k k quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  µy. 1  n 3.  êng  îp  Tr h doanh  nghiÖp  kh«ng  îc thµnh  Ëp, th×  êi ký  Õt  îp ®  l  ng   k h   ®ång  theo quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy  µn  µn  ®Þ t  i 1  n ho to hoÆc   ªn®íichÞu  li     tr¸ch  nhiÖ m  Ò   Öc  ùc hiÖn  îp ®ång  . v vi th   h  ®ã §i Ò u    ×nh  ùthµnh  Ëp  12. Tr t  l doanh  nghiÖp  µ  ¨ng  ý  v® k kinhdoanh   1. Ng êithµnh  Ëp      l doanh  nghiÖp ph¶ilËp  µ  ép    å  ¬  ¨ng  ý    v n ®ñ h s ® k kinh   doanh theo  quy  nh  ña  Ët nµy  ¹ c¬  ®Þ c Lu   t i quan  ¨ng  ý    ® k kinh doanh  éc Uû     thu   ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng, n¬idoanh    ph tr          nghiÖp  Æt   ® trôsë  Ýnh  µ    ch v ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m  Ò   Ýnh  Ýnh      vt ch x¸c,trung thùc cña  éi     n  dung  å  ¬  ¨ng  ý  hs® k kinhdoanh.   2. C¬     quan  ¨ng  ý  ® k kinh doanh    kh«ng  ã  Òn  cÇu  êithµnh  Ëp c quy yªu  ng   l  doanh nghiÖp  ép  n thªm    Êy tê,hå  ¬  c¸cgi     s kh¸cngoµihå  ¬      s quy  nh  ¹ LuËt ®Þ t i   nµy  i  íitõng  ¹  ×nh  ®è v   lo ih doanh  nghiÖp. C¬     quan  ¨ng  ý  ® k kinh doanh    chØ   chÞu tr¸chnhiÖ m  Ò   Ýnh  îp lÖ  ña  å  ¬  ¨ng  ý    vt h c hs® k kinh doanh.     3. C¬     quan  ¨ng  ý  ® k kinh doanh  ã    c tr¸chnhiÖm     Õt  Öc  ¨ng  ý    gi¶iquy vi ® k kinh doanh    trong thêih¹n  êi l¨m  µy, kÓ   õ ngµy  Ën  îc hå  ¬; n Õu  õ    m   ng   t   nh ®  s  t  chèicÊp  Êy    gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh  ×    th ph¶ith«ng    b¸o b»ng    v¨n b¶n  cho  êithµnh  Ëp doanh  ng   l  nghiÖp  Õt.Th«ng  ph¶inªu  â lýdo  µ    bi   b¸o    r     v c¸c yªu cÇu  öa  æi,bæ     s ®   sung. §i Ò u    å   ¬  ¨ng  ý    13. H s ® k kinhdoanh Hå   ¬  ¨ng  ý  s® k kinhdoanh    bao  å m: g 1.§¬n  ¨ng  ý    ® k kinh doanh;   2.§iÒu  Ö  i víi   l ®è     c«ng  ty; 3. Danh    s¸ch thµnh    i  íic«ng      viªn®è v   ty tr¸chnhiÖm   ÷u  ¹n,danh    hh  s¸ch  thµnh    îp danh  i víi viªnh   ®è    c«ng    îp danh,danh  tyh     s¸ch cæ   «ng   ® s¸ng lËp ®èi     víi  c«ng      Çn; tycæ ph 4.§èivíi      doanh nghiÖp  kinh doanh    µnh,nghÒ   ßi  áiph¶icã  èn    c¸cng   ® h   v ph¸p  nh  × ph¶icã  ®Þ th     thªm    Ën  Ò   èn  ña  ¬  x¸c nh v v c c quan,tæ    chøc  ã  Èm   c th quyÒn  theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.  
 7. 7 §i Ò u    éi dung  n  ¨ng  ý    14. N   ®¬ ® k kinhdoanh 1.§¬n  ¨ng  ý    ® k kinh doanh    ph¶icã    éidung  ñ  Õu    c¸cn   ch y sau  y: ®© a)    Tªn  doanh  nghiÖp;   b)   Þa   § chØ  ôsë  Ýnh  ña  tr   ch c doanh  nghiÖp; c)  ôc    µ  µnh,nghÒ    M tiªuv ng   kinhdoanh;   d)   èn  iÒu  Ö  i  íic«ng    èn  u    ban  u   ña  ñ  V ® l ®è v   ty,v ®Ç t ®Ç c ch doanh  nghiÖp  i víi ®è     doanh  nghiÖp   ©n; tnh ®)  Ph Çn   èn  ãp  ña  çi  µnh    i  íic«ng      v g c m th viªn ®è v   ty tr¸chnhiÖ m   ÷u    h h¹n vµ    c«ng    îp danh;sè    Çn  µ     «ng  tyh     cæ ph m cæ ® s¸ng lËp ®¨ng  ý     k mua,  ¹lo i   cæ   Çn, m Ö nh       Çn  µ  ph   gi¸cæ ph v tæng  è    Çn  îcquyÒn  µo  cña  s cæ ph ®  ch b¸n  tõng lo¹ ®èi víi        i c«ng      Çn; tycæ ph e)   ä     ÷  ý, ®Þa   H tªn,ch k   chØ   êng  ó cña  ñ  th tr   ch doanh  nghiÖp  i  íi ®è v   doanh  nghiÖp   ©n;  ña  êi ®¹idiÖn  t nh c ng     theo ph¸p  Ët®èi  íic«ng    lu   v  ty tr¸ch   nhiÖ m   ÷u  ¹n  µ  h h v c«ng      Çn;  ña  Êtc¶  µnh    îp  ty cæ ph c t   th viªn h danh  i  íi ®è v   c«ng    îp danh. tyh   2. §¬n  ¨ng  ý    ® k kinh doanh  îc lËp  ®  theo  É u   èng  Êt  c¬  m th nh do  quan  ®¨ng  ý  k kinhdoanh    quy  nh. ®Þ §i Ò u    éi dung  Òu  Ö  15. N   §i l c«ng  ty §iÒu  Ö  l c«ng    typh¶icã    éidung  ñ  Õu    c¸cn   ch y sau  y: ®© 1.Tªn,®Þa      chØ  ôsë  Ýnh,chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn  Õu  ã); tr   ch       ®¹   (n c 2.M ôc    µ  µnh,nghÒ     tiªuv ng   kinh doanh;   3.Vèn  iÒu  Ö;   ® l 4. Hä     a     tªn,®Þ chØ   ña  Êtc¶  µnh    îp  c t   th viªn h danh  i  íic«ng    îp ®è v   ty h   danh; tªn,®Þa      chØ  ña  µnh    i  íic«ng    c th viªn®è v   ty tr¸chnhiÖ m   ÷u  ¹n;tªn,   hh   ®Þa chØ  ña    «ng  c cæ ® s¸ng lËp ®èi víi        c«ng      Çn; tycæ ph 5. Ph Çn  èn  ãp  µ    Þ vèn  ãp  ña  çi  µnh    i  íic«ng      v g v gi¸tr   g c m th viªn®è v   ty tr¸chnhiÖm   ÷u  ¹n  µ    h h v c«ng    îp danh;sè    Çn  µ     «ng  tyh     cæ ph m cæ ® s¸ng  Ëp  l cam   Õt  k mua,  ¹    Çn,  Ö nh       Çn  µ  lo icæ ph m gi¸cæ ph v tæng  è    Çn  îc s cæ ph ®  quyÒn  µo    ña  õng lo¹ ®èi víi ch b¸n c t   i       c«ng      Çn; tycæ ph   6. Quy Òn   µ  Üa  ô  ña  µnh    i  íic«ng      v ngh v c th viªn®è v   ty tr¸chnhiÖ m   ÷u    h h¹n,c«ng    îp danh;cña    «ng  i víi   tyh     cæ ® ®è    c«ng      Çn; tycæ ph 7.C¬   Êu  chøc    c tæ  qu¶n  ý; l 8. Ng êi ®¹idiÖn       theo ph¸p  Ët®èi  íic«ng    lu   v  ty tr¸chnhiÖ m   ÷u  ¹n  µ    hhv c«ng      Çn; tycæ ph 9. Th Ó     thøc  th«ng  qua  Õt  nh  ña  quy ®Þ c c«ng    ty;nguyªn t¾c    Õt   gi¶iquy   tranhchÊp  éibé;   n  10.Nh÷ng  êng  îp thµnh    ã  Ó    Çu    tr h  viªnc th yªu c c«ng    tymua  ¹ phÇn  èn  l i v gãp  i  íic«ng    ®è v   ty tr¸chnhiÖ m   ÷u  ¹n    h h hoÆc     Çn  i  íic«ng      cæ ph ®è v   ty cæ phÇn;
 8. 8 11. C¸c  ¹  ü  µ    lo iqu v møc  í h¹n  õng  ¹  ü  îclËp  ¹  gi   t i lo iqu ®   t i c«ng    ty;nguyªn  t¾c  ©n  ph chialînhuËn,tr¶cæ     Þu  çtrongkinh doanh;   i     tøc,ch l       12. C¸c  êng  îp    Ó, tr×nh  ù gi¶ithÓ  µ  ñ  ôc thanh  ýtµis¶n    tr h gi¶ith   t    v th t   l    c«ng  ty; 13.Th Ó     thøc söa  æi,bæ     ®   sung  Òu  Ö  §i l c«ng  ty; 14. Ch÷  ý  ña  Êtc¶  µnh    îp danh  i víic«ng    îp danh; cña    k c t   th viªnh   ®è     tyh     ngêi ®¹i diÖn     theo ph¸p  Ët hoÆc   Êt c¶  µnh  lu   t   th viªn ®èi  íic«ng      v  ty tr¸ch   nhiÖ m   ÷u  ¹n;cña  êi®¹idiÖn  hh  ng     theo ph¸p  ËthoÆc   Êtc¶    «ng  lu   t   cæ ® s¸ng  lËp ®èi víi      c«ng      Çn. tycæ ph C¸c  éi dung  n  kh¸c cña  Òu  Ö    §i l c«ng    thµnh  ty do  viªn,cæ   «ng    ® tho¶  thuËn  ng  nh kh«ng  îctr¸víi ®     i quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u    16. Danh    µnh    s¸ch th viªnc«ng    tytr¸chnhiÖm   ÷u  ¹n,c«ng      hh  ty hîp danh,danh      s¸ch cæ   «ng   ® s¸ng lËp c«ng      Çn    tycæ ph Danh  s¸ch  µnh    th viªn c«ng    ty tr¸ch nhiÖ m   ÷u  ¹n, c«ng    îp    hh  ty h danh,  danh s¸ch cæ   «ng   ® s¸ng  Ëp  l c«ng      Çn  tycæ ph ph¶icã    éidung  ñ  Õu     c¸c n   ch y sau  y: ®© 1. Tªn,®Þa       chØ  ña  µnh    i  íic«ng    c th viªn®è v   ty tr¸chnhiÖ m   ÷u  ¹n  µ    hhv c«ng    îp danh;cña    «ng  tyh     cæ ® s¸ng lËp ®èi víi        c«ng      Çn; tycæ ph 2. Ph Çn  èn  ãp, gi¸trÞ vèn  ãp, lo¹  µis¶n,sè îng,gi¸trÞ cßn  ¹ cña    v g     g  i  t  l     l i tõng  ¹ tµis¶n  ãp  èn,thêih¹n  ãp  èn  i víi lo i     g v     g v ®è     c«ng    tytr¸chnhiÖm   ÷u  ¹n   h h  vµ c«ng    îp  ty h danh; sè îng    Çn,  ¹    Çn,  ¹  µis¶n, sè îng  µi   l cæ ph lo icæ ph lo i   t   l t  s¶n,gi¸trÞcßn  ¹cña  õng lo¹ tµis¶n  ãp  èn    Çn, thêih¹n gãp  èn        l i t   i    g v cæ ph       v cæ phÇn  i víi ®è     c«ng      Çn; tycæ ph   3.  ä     ÷  ý  ña  êi ®¹i diÖn  H tªn,ch k c ng     theo ph¸p  Ët hoÆc   ña  Êt c¶  lu   c t  thµnh viªn,cæ   «ng   ® s¸ng  Ëp  i víic«ng    l ®è     tytr¸chnhiÖ m   ÷u  ¹n  µ    h h v c«ng    ty cæ   Çn; cña  Êtc¶  µnh    îp danh  i víi ph   t   th viªnh   ®è    c«ng    îp danh. tyh   §i Ò u 17.  Òu  Ön  Êp  Êy  §i ki c gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh  µ  v thêi®iÓ m   ¾t  u     b ®Ç kinh doanh   1. Doanh    nghiÖp  îccÊp  Êy  ®  gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh  Õu  ã    n c ®ñ     iÒu  Ön  c¸c® ki sau  y: ®© a)   µnh,nghÒ    Ng   kinhdoanh    kh«ng  éc ®èi t ng cÊ m   thu    î   kinhdoanh;     b)    Tªn  ña  c doanh  nghiÖp  îc® Æt  ng    ®  ®ó nh quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  ®Þ ti   1  24  ña  Ët nµy; c Lu   c)  ã   å  ¬  ¨ng  ý   C h s ® k kinhdoanh  îp lÖ    h   theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   d)   ép    Ö  Ý  ¨ng  ý   N ®ñ l ph ® k kinh doanh    theo quy  nh.   ®Þ 2. Doanh    nghiÖp  ã  Òn  ¹t®éng  c quy ho   kinh doanh  Ó   õ ngµy  îc cÊp    k t  ®  giÊy chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh.§èivíi ÷ng  µnh,nghÒ          nh ng   kinh doanh    cã  iÒu  Ön  ×  ® ki th doanh nghiÖp  îcquyÒn  ®  kinh doanh    µnh, nghÒ       c¸c ng   ®ã kÓ   õ ngµy  îc c¬  t  ®   quan  µ  íc cã  Èm  Òn  Êp  Êy  Ðp  nh n   th quy c gi ph kinh doanh    hoÆc   ã    iÒu  Ön  c ®ñ ® ki kinhdoanh    theo quy  nh.   ®Þ
 9. 9 §i Ò u    éi dung  Êy chøng  Ën  ¨ng  ý    18. N   gi   nh ® k kinhdoanh GiÊy chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh    ph¶icã    éi dung  ñ  Õu      c¸c n   ch y sau ®©y: 1. Tªn,®Þa       chØ  ôsë  Ýnh  ña  tr   ch c doanh nghiÖp,chinh¸nh,v¨n phßng        ®¹idiÖn  Õu  ã);   (n c 2.M ôc    µ  µnh,nghÒ     tiªuv ng   kinh doanh;   3.Vèn  iÒu  Ö  i víi   ® l ®è    c«ng    tytr¸chnhiÖm   ÷u  ¹n,c«ng      Çn  µ    hh  tycæ ph v c«ng    îp danh;vèn  u    tyh     ®Ç tban  u   i víi doanh  ®Ç ®è       nghiÖp   ©n; vèn  tnh   ph¸p  ®Þnh   i  íidoanh  ®è v   nghiÖp kinh doanh  µnh, nghÒ   ßi  ái ph¶i cã  èn  ng   ® h   v ph¸p ®Þnh;   4.  ä     a   H tªn,®Þ chØ   êng  ó cña  êi ®¹i diÖn  th tr   ng     theo ph¸p  Ët cña  lu   doanh  nghiÖp; 5. Tªn,®Þa      chØ  ña  µnh    i víi c th viªn®è     c«ng    tytr¸chnhiÖ m   ÷u  ¹n;cæ     hh  ®«ng  s¸ng  Ëp  i víi l ®è     c«ng      Çn; hä    a  tycæ ph   tªn,®Þ chØ  êng  ócña  µnh  th tr   th viªnhîp danh  i víi    ®è     c«ng    îp danh. tyh   §i Ò u    19. Thay  æi  éidung  ¨ng  ý    ® n  ® k kinh doanh  1. Khi thay  æi    a      ® tªn,®Þ chØ   ô së  Ýnh, chi nh¸nh, v¨n  tr   ch      phßng  i ®¹   diÖn  Õu  ã),m ôc    µ  µnh,nghÒ   (n c   tiªuv ng   kinh doanh,vèn  iÒu  Ö,vèn  u       ® l  ®Ç t cña  ñ  ch doanh  nghiÖp, thay ® æi  êi qu¶n  ý,ngêi ®¹idiÖn      ng   l     theo ph¸p  Ët lu   cña doanh  nghiÖp  µ    Ên    v c¸c v ®Ò kh¸c trong  éi dung  å  ¬  ¨ng  ý    n  hs® k kinh   doanh,th× doanh     nghiÖp  ph¶i®¨ng  ý  íi ¬    k v   quan  ¨ng  ý  c ® k kinh doanh  Ë m     ch nhÊt m êil¨m  µy  íckhithùc hiÖn  Öc      ng tr       vi thay ® æi.   2. Trêng  îp  ã    h c thay ® æi  éi dung  ña  Êy    n  c gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh  doanh,doanh    nghiÖp  îccÊp  ¹ giÊy chøng  Ën  ¨ng  ý  ®  l i   nh ® k kinh doanh;tr ng     ê hîp cã    thay ® æi    kh¸c,doanh    nghiÖp  îccÊp  Êy chøng  Ën  ®  gi   nh thay ® æi  ¨ng    ® ký  kinh doanh.   §i Ò u    20. Cung  Êp  c th«ng    Ò   éidung  ¨ng  ý  tinv n   ® k kinhdoanh    1. Trong  êih¹n    th   b¶y  µy, kÓ   õ ngµy  Êp  Êy  ng   t   c gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh,giÊy chøng  Ën        nh thay ® æi  ¨ng  ý    ® k kinh doanh,c¬      quan  ¨ng  ý  ® k kinh doanh    ph¶igöib¶n     sao  Êy chøng  Ën    gi   nh ®ã cho  ¬  c quan  Õ, c¬  thu   quan  thèng    ¬  kª,c quan  qu¶n  ý ngµnh  l  kinh tÕ, kü  Ët cïng  Êp, Uû       thu   c   ban  ©n nh d©n  Ön,  Ën, thÞ    µnh  è  éc  huy qu   x∙,th ph thu tØnh  ¬i doanh  n  nghiÖp  Æt   ô ® tr   së  Ýnh. ch 2.Tæ     chøc,c¸nh©n  îcyªu cÇu  ¬     ®   c quan  ¨ng  ý  ® k kinh doanh    cung  Êp  c th«ng    Ò   éi dung  ¨ng  ý  tinv n   ® k kinh doanh, cÊp    b¶n sao  Êy  gi chøng  Ën  nh ®¨ng  ý  k kinh  doanh, giÊy    chøng  Ën  nh thay  æi  ¨ng  ý  ® ® k kinh doanh    hoÆc   b¶n  Ých  ôc néi dung  ¨ng  ý  tr l    ® k kinh doanh  µ    v ph¶i tr¶phÝ      theo quy  nh   ®Þ cña ph¸p luËt.   3. C¬     quan  ¨ng  ý  ® k kinh doanh  ã  Üa  ô    c ngh v cung  Êp  y    µ  Þp  c ®Ç ®ñ v k thêic¸c th«ng    Ò   éidung  ¨ng  ý     tinv n   ® k kinh doanh    theo    Çu  ña  chøc, yªu c c tæ    c¸nh©n    quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy. ®Þ t  i 2  n 
 10. 10 §i Ò u    21. C«ng  è  éidung  ¨ng  ý    bn  ® k kinhdoanh  1. Trong  êih¹n  m ¬i ngµy, kÓ   õ ngµy  îc cÊp  Êy    th   ba      t  ®  gi chøng  Ën  nh ®¨ng  ý  k kinh doanh,doanh      nghiÖp ph¶i®¨ng  ®Þa  ¬ng    b¸o  ph hoÆc   hµng  b¸o  ngµy  ña  c trung ¬ng    trong ba  è  ªntiÕp vÒ     éidung  ñ  Õu    s li     c¸cn   ch y sau  y: ®© a)    Tªn  doanh  nghiÖp; b)  §Þa    chØ  ôsë  Ýnh  ña  tr   ch c doanh nghiÖp, chinh¸nh,v¨n       phßng  i ®¹   diÖn  Õu  ã); (n c c)  ôc    µ  µnh,nghÒ    M tiªuv ng   kinhdoanh;   d)   èn  iÒu  Ö  i víi  V ® l ®è     c«ng    tytr¸chnhiÖm   ÷u  ¹n,c«ng      Çn  µ    hh  tycæ ph v c«ng    îpdanh;vèn  u   tyh     ®Ç tban  u  ivíi ®Ç ®è     doanh  nghiÖp   ©n; tnh ®) Tªn  µ  a    v ®Þ chØ  ña  ñ  ë  ÷u,cña  Êtc¶  µnh    c ch s h   t   th viªns¸ng lËp;   e)  Hä     µ  a     tªn v ®Þ chØ   êng  ócña  êi ®¹idiÖn  th tr   ng     theo ph¸p  Ëtcña  lu   doanh  nghiÖp; g)   ¬i ®¨ng  ý   N   k kinhdoanh.   2.Khithay ® æi  éidung  ¨ng  ý         n  ® k kinh doanh,doanh    nghiÖp  ph¶ic«ng  è    b néidung  ÷ng    æi      nh thay® ®ã theo quy  nh  ¹kho¶n  §iÒu  µy.   ®Þ t   i 1  n §i Ò u    22. ChuyÓn  Òn  ë  ÷u  µis¶n quy s h t  1. Sau    îc cÊp  Êy    khi®   gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh, ngêi cam   Õt        k gãp  èn  µo  v v c«ng    tytr¸chnhiÖm  ÷u  ¹n,c«ng      Çn  µ    hh  tycæ ph v c«ng    îp danh  tyh   ph¶i chuyÓn  Òn  ë  ÷u  µis¶n  ãp  èn    quy s h t  g v cho  c«ng    ty theo quy  nh    ®Þ sau ®©y:  a)   èivíi µis¶n  ã  ¨ng  ý   §      t c® k hoÆc     Þ quyÒn  ö  ông  t,th×  êi gi¸tr   sd ®Ê   ng   gãp  èn  v ph¶ilµm  ñ  ôc chuyÓn  Òn  ë  ÷u  µis¶n      th t   quy s h t  ®ã hoÆc   Òn  ö  quy s dông  t  ®Ê cho  c«ng    ¹ c¬  tyt   quan  µ  íccã  Èm  Òn. i nh n   th quy ViÖc chuyÓn  Òn  ë  ÷u  i víitµis¶n  ãp  èn  quy s h ®è       g v kh«ng ph¶ichÞu  Ö    l phÝ  ícb¹; tr   b)  §èi víitµis¶n        kh«ng  ¨ng  ý  Òn  ë  ÷u, viÖc  ãp  èn  ® k quy sh   g v ph¶i® îc   thùc hiÖn    b»ng  Öc  vi giao nhËn  µis¶n  ãp  èn  ã    Ën    t  g v c x¸cnh b»ng    biªnb¶n. Biªnb¶n    giao nhËn    ph¶icã    éidung  ñ  Õu: tªnvµ  a    c¸cn   ch y     ®Þ chØ  ôsë  tr   chÝnh  ña  c c«ng      µ  a  ty;tªnv ®Þ chØ  êigãp  èn;lo¹ tµis¶n  µ  è  n  Þ  µi ng   v   i    v s ®¬ v t   s¶n  ãp  èn;tæng    Þc¸ctµis¶n  ãp  èn  µ  ûlÖ  ña  gv  gi¸tr       g v v t   c tæng    Þtµis¶n  gi¸tr     ®ã   trong vèn  iÒu  Ö  ña    ® l c c«ng    µy  ty;ng giao nhËn; ch÷  ý  ña  êigãp  èn      k c ng   v vµ  êi®¹idiÖn  ng     theo ph¸p luËtcña       c«ng  ty; c)     Çn    Cæ ph hoÆc   Çn  èn  ãp  ph v g b»ng    µis¶n  c¸c t   kh«ng  ph¶ilµ tiÒn      ViÖt Nam,  ¹itÖ  ù do    ngo   t   chuyÓn  æi, vµng  ®   chØ  îc coilµ thanh    ®      to¸nxong  khiquyÒn  ë  ÷u  îp ph¸p ®èi víi µis¶n  ãp  èn  ∙    sh h        t g v ® chuyÓn  sang  c«ng ty. 2. Tµi s¶n  îc sö  ông  µo  ¹t®éng     ® d v ho   kinh doanh  ña    c doanh  nghiÖp   t nh©n kh«ng  ph¶ilµm  ñ tôcchuyÓn  Òn  ë  ÷u    th     quy s h cho  doanh nghiÖp.
 11. 11 §i Ò u    Þnh    µis¶n  ãp  èn 23. § gi¸t   gv 1.  µi s¶n  ãp  èn  Õu   T  gvn kh«ng ph¶i lµ tiÒn  Öt Nam,  ¹itÖ  ù do     Vi   ngo   t   chuyÓn  æi,vµng,th× ph¶i® îc®Þnh  ®         gi¸. 2. §èi víitµis¶n  ãp  èn  µo        g v v doanh  nghiÖp    µnh  Ëp,th×  Êt c¶  khi th l  t  thµnh    viªns¸ng lËp lµngêi®Þnh      µis¶n  .    Þc¸ctµis¶n  ãp  èn         gi¸c¸ct   ®ã Gi¸tr       gv ph¶i® îcth«ng     qua theo nguyªn t¾c  Êt trÝ.     nh   3. Trong    ×nh ho¹t®éng, Héi ®ång    qu¸ tr        qu¶n  Þ c«ng      Çn, Héi tr   tycæ ph    ®ång  µnh    th viªnc«ng    tytr¸chnhiÖ m   ÷u  ¹n,tÊtc¶  µnh    îp danh  ña    h h     th viªnh   c c«ng    îp danh  µngêi®Þnh    µis¶n  ãp  èn. tyh   l    gi¸t   gv 4.Ng êi®Þnh        gi¸quy  nh  ¹ c¸ckho¶n  vµ  §iÒu  µy  ®Þ t    i 2  3  n ph¶ichÞu    tr¸ch   nhiÖ m   Ò   Ýnh  vt trung thùc,chÝnh    i  íigi¸trÞ tµis¶n  ãp  èn. Trêng      x¸c ®è v         gv  hîp gi¸trÞ tµis¶n  ãp  èn  îc®Þnh       g v ®  cao  ¬n  víigi¸trÞ thùc tÕ  ña  ã  ¹  h so          c n ti thêi®iÓ m   ãp  èn, th×  êi gãp  èn  µ  êi ®Þnh      gv  ng   v v ng   gi¸ph¶igãp    è  èn    ®ñ s v nh ®∙  îc ®Þnh    Õu   ©y  Öth¹icho  êi kh¸c th×  ®  gi¸;n g thi     ng     ph¶i li   ichÞu    ªn®í   tr¸chnhiÖ m  åith ng.   b  ê Trêng  îp ngêicã  Òn, nghÜa  ô  µ  îÝch  ªnquan  h    quy   v v l  i li   chøng minh  îc ®  tµis¶n  ãp  èn  îc®Þnh      víigi¸trÞ thùc tÕ  ¹  êi®iÓ m   ãp  èn,   g v ®  gi¸saiso          ti  th gv  th×  ã  Òn  cÇu  ¬  c quy yªu  c quan  ¨ng  ý  ® k kinh doanh  éc  êi ®Þnh      bu ng   gi¸ph¶i  ®Þnh    ¹ hoÆc   gi¸l   i chØ  nh  chøc  ®Þ tæ  gi¸m  nh    ®Þ ®Ó gi¸m  nh  ¹ gi¸trÞ tµi ®Þ l        i s¶n  ãp  èn. gv  §i Ò u      ôsë  µ  dÊu  ña  24. Tªn,tr   v con  c doanh  nghiÖp 1.Tªn  ña    c doanh  nghiÖp  ph¶ib¶o  ¶m:   ® a)  Kh«ng  ïnghoÆc   ©y  Ç m   Én  íitªn cña    tr   g nh l v    doanh nghiÖp kh¸c ®∙    ®¨ng  ý  k kinhdoanh;   b)  Kh«ng    ¹m  vi ph truyÒn  èng  Þch  ö, v¨n  th l s  ho¸,®¹o  øc  µ  Çn    ® v thu phong  ü   ôccña  ©n  éc; m t  d t c)     Ph¶i viÕtb»ng  Õng  Öt vµ  ã  Ó  Õtthªm      ti Vi   c th vi   b»ng  ét  m hoÆc   ét  m sè  Õng  ícngoµivíi ti n    khæ   ÷  á  ¬n; ch nh h d)  Ngoµi c¸c quy  nh  ãi t¹    iÓ m     vµ  kho¶n  µy, th×         ®Þ n  i ® c¸c a, b  c  n  cßn ph¶i viÕt râ  ¹  ×nh      lo ih doanh  nghiÖp: c«ng      ty tr¸ch nhiÖ m   ÷u  ¹n, cô m   õ   hh  t  "tr¸chnhiÖ m   ÷u  ¹n" viÕt t¾t lµ "TNHH"; c«ng      Çn,  õ “cæ  Çn”    hh         ty cæ ph t  ph viÕt t¾t  µ “Cp”; c«ng    îp    l    ty h danh, tõ  îp danh”  Õt t¾t  µ “HD”; doanh    “h   vi   l    nghiÖp   ©n, tõ“tnh©n”  Õtt¾tlµ“TN”. tnh      vi         2. Trô  ë  Ýnh  ña    s ch c doanh  nghiÖp ph¶ië        trªnl∙nhthæ  Öt Nam;  Vi   ph¶i   cã  a   ®Þ chØ   îc x¸c ®Þnh,  å m   è  µ, tªn phè  â  è)  ®   g s nh     (ng ph hoÆc     tªn th«n,   lµng,x∙,phêng, thÞ  Ên;huyÖn,  Ën, thÞ    µnh  è  éc       tr   qu   x∙,th ph thu tØnh; tØnh,     thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng;sè  iÖn  ¹i µ  è    Õu  ã). ph tr        ® tho   s fax(n c v 3.Doanh    nghiÖp  ã  c con  Êu  d riªngtheo quy  nh  ña  Ýnh  ñ.     ®Þ c Ch ph §i Ò u    phßng  idiÖn,chinh¸nh  ña  25. V¨n  ®¹      c doanh  nghiÖp 1. V¨n phßng  i diÖn  µ  n   Þ   ô   éc  ña  ®¹   l ®¬ v ph thu c doanh nghiÖp, cã    nhiÖ m  ô  idiÖn  v ®¹   theo  û  Òn  u quy cho  îÝch  ña  l i c doanh nghiÖp  µ  ùc hiÖn  v th  
 12. 12 viÖc b¶o  Ö     îÝch  .  éi dung  ¹t®éng  ña    v c¸c l   i ®ã N   ho   c v¨n phßng  idiÖn  ®¹   ph¶i   phïhîp víi éidung  ¹t®éng  ña         n ho   c doanh  nghiÖp 2. Chi nh¸nh  µ®¬n  Þ  ô  éc cña     l  v ph thu   doanh nghiÖp,cã  Ö m   ô  ùc   nhi v th   hiÖn  µn  é  to b hoÆc   ét  Çn  m ph chøc  n¨ng  ña  c doanh  nghiÖp,kÓ   chøc    c¶  n¨ng  ®¹idiÖn    theo  û  Òn. Ngµnh, nghÒ   u quy     kinh doanh  ña      c chinh¸nh  ph¶iphïhîp     víi µnh,nghÒ    ng   kinhdoanh  ña    c doanh  nghiÖp.  3. Doanh    nghiÖp  ã  Òn  Ëp chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn    c quy l      ®¹   ë trong n­   íc vµ  íc ngoµi.Tr×nh  ù vµ  ñ  ôc lËp      n    t   th t   chi nh¸nh, v¨n    phßng  i diÖn    ®¹   do ChÝnh  ñ  ph quy  nh. ®Þ C h ¬ n g  III c « n g  ty tr¸ch n hi Ö m  h ÷ u  h ¹ n M ô c  I  c« n g  ty tr¸ch n hi Ö m  h ÷ u  h ¹ n c ã   ai th µ nh viªn  ë  h tr lªn §i Ò u    26. C«ng    tytr¸chnhiÖm  ÷u  ¹n   hh 1.C«ng      tytr¸chnhiÖ m  ÷u  ¹n lµdoanh    h h    nghiÖp,trong ®ã:     a)  Thµnh    Þu    viªn ch tr¸chnhiÖ m   Ò       v c¸c kho¶n  î vµ    Üa  ô  µi n   c¸c ngh v t  s¶n kh¸c cña    doanh  nghiÖp trong ph¹m    è  èn  ∙    vis v ® cam   Õt  ãp  µo  k g v doanh  nghiÖp; b)   Çn  èn  ãp  ña  µnh     Ph v g c th viªnchØ  îcchuyÓn  îng theo  ®  nh   quy  nh   ®Þ t¹ §iÒu  cña  Ët nµy;   i 32  Lu   c)   µnh    ã  Ó  µ tæ    Th viªnc th l   chøc,c¸ nh©n;  è îng  µnh       s l th viªnkh«ng  ît v  qu¸ n¨m  ¬i.   m 2.C«ng      tytr¸chnhiÖm  ÷u  ¹n kh«ng  îcquyÒn    µnh    Õu.   h h  ®  ph¸th cæ phi 3. C«ng      tytr¸chnhiÖ m   ÷u  ¹n  ã     h h c tc¸ch ph¸p nh©n  Ó   õ ngµy  îccÊp      k t  ®  giÊy chøng  Ën  ¨ng  ý    nh ® k kinh doanh.   §i Ò u    ùc  Ön  ãp  èn  µ  Êp  Êy  27. Th hi g v v c gi chøng  Ën  Çn  èn  ãp nh ph v g 1. Thµnh      viªnph¶igãp  èn  y    µ  ng  ¹n    ∙    v ®Ç ®ñ v ®ó h nh ® cam   Õt.Trêng  k  hîp cã  µnh      th viªnkh«ng  ãp  y    µ  ng  ¹n  è  èn  ∙  g ®Ç ®ñ v ®ó h s v ® cam   Õt,th×  è  k s vèn  a  ãp  îc coi lµ nî cña  µnh      i  íic«ng    µnh      ch g ®         th viªn ®ã ®è v   ty;th viªn ®ã ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm   åith ng  Öth¹iph¸tsinh do    b   ê thi         kh«ng  ãp    µ  ng  g ®ñ v ®ó h¹n sè  èn  ∙    v ® cam  Õt. k  Ng êi ®¹i diÖn     theo  ph¸p  Ëtcña  lu   c«ng    ty ph¶i th«ng    b¸o b»ng v¨n    b¶n vÒ   êng  îp nãit¹  o¹n  kho¶n  µy  tr h    i ® 1  n cho  ¬  c quan  ¨ng  ý  ® k kinh doanh    trong  thêih¹n  m ¬i ngµy, kÓ   õ thêi®iÓ m     ba      t    cam   Õt  ãp  èn; sau  êih¹n  µy, kgv  th   n  n Õu kh«ng  ã  c th«ng  b»ng    b¸o  v¨n b¶n  n   ¬  ®Õ c quan  ¨ng  ý  ® k kinh doanh,th×      thµnh    a  ãp    èn  µ  êi ®¹idiÖn  viªnch g ®ñ v v ng     theo ph¸p  Ëtcña  lu   c«ng    ty ph¶i   cïng  ªn®íichÞu  li     tr¸chnhiÖm   i  íic«ng    Ò   Çn  èn  a  ãp  µ      ®è v   ty v ph v ch g v c¸c thiÖth¹iph¸tsinh do         kh«ng  ãp    µ  ng  ¹n sè  èn  ∙  g ®ñ v ®ó h   v ® cam   Õt. k 
 13. 13 2. T¹ithêi®iÓ m   ãp      Þ phÇn  èn  ãp, thµnh    îc c«ng         g ®ñ gi¸tr   vg  viªn ®   ty cÊp  Êy chøng  Ën  Çn  èn  ãp.GiÊy  gi   nh ph vg  chøng  Ën  Çn  èn  ãp  ã    nh ph v g c c¸c néidung  ñ  Õu    ch y sau  y: ®© a)    Tªn,trôsë      c«ng  ty; b)   è  µ  µy  Êp  Êy chøng  Ën  ¨ng  ý   S v ng c gi   nh ® k kinhdoanh;   c) Vèn  iÒu  Ö  ña     ® l c c«ng ty; d)    Tªn,®Þa    chØ  ña  µnh  c th viªn; ®) Ph Çn  èn  ãp,gi¸trÞvèn  ãp  ña  µnh    v g     g c th viªn; e)   è  µ  µy  Êp  Êy chøng  Ën  Çn  èn  ãp;  S v ng c gi   nh ph v g g)   ÷  ý  ña  êi®¹idiÖn   Ch k c ng     theo ph¸p luËtcña       c«ng  ty. 3. Trêng  îp  Êy    h gi chøng  Ën  Çn  èn  ãp  Þ   Êt, bÞ   nh ph v g b m   r¸ch,bÞ     ch¸y   hoÆc   Þ     û  íih×nh  b tiªuhu d   thøc kh¸c, thµnh    viªn ® îc c«ng    Êp  ¹  Êy    ty c l igi   chøng  Ën  Çn  èn  ãp  µ  nh ph v g v ph¶itr¶phÝ  c«ng       do  tyquy  nh. ®Þ §i Ò u      ¨ng  ý  µnh  28. Sæ ® k th viªn 1. C«ng      ty ph¶i lËp    ¨ng  ý  µnh      sæ ® k th viªn ngay sau    ¨ng  ý  khi ® k kinh  doanh.Sæ   ¨ng  ý  µnh     ® k th viªnph¶icã    éidung  ñ  Õu    c¸cn   ch y sau  y: ®© a)    Tªn,trôsë  ña      c c«ng  ty; b)  Tªn,®Þa       chØ,  ÷  ý  ña  µnh    ch k c th viªnhoÆc   ña  êi ®¹idiÖn  c ng     theo  ph¸p luËtcña  µnh     th viªn; c)     Þ vèn  ãp  ¹  êi®iÓ m   ãp  èn  µ  Çn  èn  ãp  ña  õng  Gi¸ tr   g t ith   g v v ph vgct thµnh  viªn;thêi®iÓ m   ãp  èn; lo¹  µis¶n  ãp  èn, sè îng,gi¸trÞ cña  õng    g v  i  t g v  l     t  lo¹ tµi   s¶n  ãp  èn; i  gv d)   è  µ  µy  Êp  Êy chøng  Ën  Çn  èn  ãp  ña  õng thµnh   S v ng c gi   nh ph v g c t   viªn. 2. Sæ   ¨ng  ý  µnh    îc l gi÷ t¹  ôsë  Ýnh  ña    ® k th viªn®  u    i   ch tr c c«ng    ty hoÆc   n¬ikh¸c,nhng      ph¶ith«ng  b»ng      b¸o  v¨n b¶n cho  ¬  c quan  ¨ng  ý  ® k kinh doanh    vµ  Êtc¶  µnh    Õt. t   th viªnbi §i Ò u    Òn  ña  µnh  29. Quy c th viªn 1.Thµnh      viªnc«ng    tytr¸chnhiÖm  ÷u  ¹n cã  Òn:   h h   quy a)   îc chia lî nhuËn  §     i sau    khi c«ng    ∙  ép  Õ  µ  µn  µnh    ty ® n thu v ho th c¸c nghÜa  ô  µichÝnh  v t  kh¸c theo    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtt ng     ¬ øng  íi Çn  èn  v  ph v gãp  µo  v c«ng  ty; b)  Tham   ù  äp  éi  ng  µnh    d h H ®å th viªn,tham      gia th¶o  Ën,kiÕn  Þ, lu   ngh   biÓu  Õt c¸cvÊn    éc thÈm  Òn  ña  éi ®ång  µnh  quy     ®Ò thu   quy c H   th viªn; c)  ã   è  Õu  Óu  Õt t ng   C s phi bi quy  ¬ øng  íi Çn  èn  ãp; v  ph v g d)    Xem     ¨ng  ý  µnh  sæ ® k th viªn,   Õ     k to¸n,     µi Ýnh  µng  sæ   c¸o t   b¸o ch h n¨m,   c¸ctµiliÖu kh¸ccña         c«ng    µ  Ën  tyv nh b¶n  Ých lôchoÆc   tr     b¶n sao    µiliÖu c¸ct     nµy; ®) §îcchiagi¸trÞtµis¶n          cßn  ¹ cña  l i c«ng   ¬ng  tyt øng  íi Çn  èn  ãp  v  ph vg khic«ng      Ó    tygi¶ith hoÆc     ph¸ s¶n;
 14. 14 e)   îcu    ãp   §   tiªng thªm  èn  µo  v v c«ng      tykhic«ng      èn  iÒu  Ö;® îc tyt¨ngv ® l    quyÒn chuyÓn  îng m ét  Çn  nh   ph hoÆc   µn  é  Çn  èn  ãp; to b ph v g g)   ëikiÖn   Kh   Gi¸m  c  ®è (Tæng gi¸m  c) t¹ Toµ      ®è   i   ¸n khiGi¸m  c  ®è (Tæng   gi¸m  c)  ®è kh«ng  ùc hiÖn  ng  Üa  ô  ña  ×nh,  ©y  Öth¹i®Õ n   î th   ®ó ngh vc m g thi     l i Ých  ña  µnh    ; c th viªn®ã h)    C¸c  Òn  quy kh¸cquy  nh  ¹ LuËt nµy  µ  Òu  Ö    ®Þ t  i   v §i l c«ng ty. 2.  µnh  Th viªn hoÆc   ã m   µnh    nh th viªn së  ÷u     h trªn 35%   èn  iÒu  Ö  v ® l hoÆc   û lÖ  t   kh¸c nhá  ¬n  §iÒu  Ö    h do  l c«ng    ty quy  nh  ã  Òn  ®Þ c quy yªu  Çu  c tr Öu tËp  äp  éi ®ång  µnh        Õt  ÷ng  Ên    éc thÈm   i  h H  th viªn®Ó gi¶iquy nh v ®Ò thu   quyÒn. §i Ò u    Üa  ô  ña  µnh  30. Ngh v c th viªn 1.   ãp  ,  ng  ¹n  è  èn  ∙   G ®ñ ®ó h s v ® cam   Õt  µ  Þu  k v ch tr¸chnhiÖ m   Ò       v c¸c kho¶n  î vµ    Üa  ô  µis¶n  n   c¸c ngh v t  kh¸c cña    c«ng    ty trong ph¹m    è  èn  ∙    vis v ® cam   Õt  ãp  µo  k g v c«ng  ty. 2.  ©n  ñ §iÒu  Ö   Tu th   l c«ng  ty. 3.  Êp  µnh  Õt ®Þnh  ña  éi ®ång  µnh   Ch h quy   c H  th viªn. 4.   ùc  Ön    Üa  ô   Th hi c¸cngh v kh¸cquy  nh  ¹ LuËt nµy  µ  Òu  Ö    ®Þ ti     v §i l c«ng  ty. §i Ò u    31. Mua  ¹phÇn  èn  ãp l  i vg 1.  µnh  Th viªn cã    quyÒn  yªu  Çu  c c«ng    ty mua   ¹  Çn   èn  ãp  ña  l iph vg c m × nh,  Õu  µnh      á  Õu  èng  n th viªn®ã b phi ch hoÆc  ph¶n  i b»ng    ®è   v¨n b¶n  i ®è   víi  Õt ®Þnh  ña  éi ®ång  µnh    Ò     Ên    quy   c H  th viªnv c¸cv ®Ò sau  y: ®© a)   öa  æi,bæ    S ®   sung    éidung  c¸cn   trong §iÒu  Ö    l c«ng    ªnquan  n   tyli   ®Õ quyÒn  µ  Üa  ô  ña  µnh  v ngh v c th viªn,quyÒn  µ  Ö m   ô  ña  éi ®ång  µnh    v nhi vc H  th viªn; b)      Tæ chøc  ¹c«ng  l  i ty; c)   C¸c  êng  îp kh¸cquy  nh  ¹ §iÒu  Ö  tr h    ®Þ t  i l c«ng  ty. Yªu  Çu  c mua   ¹ phÇn  èn  ãp  l i v g ph¶ib»ng      v¨n b¶n  µ  îcgöi®Õ n   v®    c«ng  tytrong thêih¹n  êil¨m  µy,kÓ   õ ngµy        m   ng   t   th«ng  qua  Õt  nh  Ò     Ên  quy ®Þ v c¸cv ®Ò  quy  nh  ¹ c¸c®iÓ m     vµ  kho¶n  µy. ®Þ t    i a,b  c  n 2. Khi cã      yªu  Çu  ña  µnh    c c th viªnquy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  §iÒu  µy, n Õu   1  n  kh«ng  tho¶  Ën  îc vÒ     ×  thu ®   gi¸,th c«ng    ty ph¶i mua   ¹  Çn  èn  ãp  ña    l iph vg c thµnh viªn ®ã     theo    Þ  êng  gi¸ th tr hoÆc     îc tÝnh  gi¸ ®   theo  nguyªn  ¾c    t quy ®Þnh  ¹  Òu  Ö  ti §i l c«ng    ty trong thêih¹n  êi l¨m  µy, kÓ   õ ngµy  Ën  îc    m  ng   t   nh ®  yªu cÇu.   ViÖc thanh    to¸nchØ  îcthùc hiÖn  Õu  ®    n sau    khithanh      Çn  èn  to¸n®ñ ph v gãp  îc mua   ¹   ®  l i c«ng    Én  , ty v b¶o  ¶m   ® thanh to¸n ®ñ       c¸c kho¶n  î  µ    n v c¸c nghÜa  ô  µis¶n  v t  kh¸c. 
 15. 15 §i Ò u    32. ChuyÓn  îng phÇn  èn  ãp nh   vg Thµnh    viªn c«ng    ty tr¸ch nhiÖ m   ÷u  ¹n  ã  Òn    h h c quy chuyÓn  îng  ét  nh m phÇn hoÆc   µn  é  Çn  èn  ãp  ña  ×nh  to b ph vgcm cho  êi kh¸c theo  ng     quy  nh   ®Þ sau  y: ®© 1.   µnh    èn    Th viªnmu chuyÓn  îng  ét  Çn  nh m ph hoÆc   µn  é  Çn  èn  to b ph v gãp  ph¶ichµo  phÇn  èn      b¸n  v ®ã cho  Êtc¶    µnh    t   c¸c th viªncßn  ¹ theo  û lÖ ­ l i t  t ¬ng  øng  íi Çn  èn  ãp  ña  ä  v  ph v g c h trong c«ng    íi ïng ®iÒu  Ön;   tyv  c  ki 2.  ChØ   îc chuyÓn  îng  ®  nh cho  êi kh«ng  ng   ph¶i lµ thµnh    Õu        viªn n c¸c thµnh    viªncßn  ¹cña  l   c«ng    i tykh«ng mua hoÆc kh«ng mua  Õt. h §i Ò u    ö  ýphÇn  èn  ãp  33. X l   v g trong c¸ctr ng  îp kh¸c    ê h   1. Trêng  îp thµnh    µc¸ nh©n  Þ   Õt    h  viªnl     b ch hoÆc   Þ   µ    b To ¸n tuyªnbè  µ   l  ®∙  Õt,th×  êi thõa  Õ   ã  Ó  ëthµnh  µnh    ña  ch   ng   k c th tr   th viªnc c«ng    Õu  îc ty,n ®  Héi ®ång  µnh    Êp  Ën.   th viªnch thu 2. Trêng  îp  ã  µnh    Þ   ¹n  Õ     h c th viªn b h ch hoÆc   Þ   Êt  bm n¨ng  ùc hµnh    l  vi d©n  ù, th×  Òn  µ  s  quy v nghÜa  ô  ña  µnh      v c th viªn ®ã trong c«ng    îc thùc ty ®     hiÖn  th«ng qua  êigi¸m  é,n Õu  îcHéi ®ång  µnh    Êp  Ën. ng   h  ®   th viªnch thu 3. Trêng  îp ngêithõa  Õ     h    k quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy  ®Þ ti  1  n kh«ng  îcHéi ®   ®ång  µnh    Êp  Ën  th viªn ch thu hoÆc   kh«ng  èn   ë thµnh  µnh  mu tr   th viªn,ngêi     gi¸m  é  ña  µnh    h c th viªnquy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  µy  2  n kh«ng  îc Héi  ng  ®  ®å thµnh    Êp  Ën,thµnh    µ tæ  viªnch thu   viªnl   chøc  Þ     Ó  b gi¶ith hoÆc   Þ     b ph¸ s¶n,  th×  Çn  èn  ãp  ña  µnh      îc c«ng    ph v g c th viªn ®ã ®   ty mua   ¹ theo  li  quy  nh  ¹ ®Þ t  i §iÒu  cña  Ët  µy  31  Lu n hoÆc   îc chuyÓn  îng  ®  nh theo  quy  nh  ¹  Òu    ®Þ ti§i 32 cña  Ët nµy. Lu   4.Trêng  îp phÇn  èn  ãp  ña  µnh    µc¸nh©n  Þ  Õt m µ     h  v g c th viªnl     b ch   kh«ng  kh«ng  ã  êi thõa  Õ,  êi thõa  Õ   õ chèi nhËn  õa  Õ   c ng   k ng   k t    th k hoÆc   Þ   Êt b tru   quyÒn  õa  Õ   × c«ng    th k th   typh¶inép    Þ phÇn  èn  ãp    µo  ©n    gi¸tr   v g ®ã v ng s¸ch  nhµ  íc. n §i Ò u    ¬   Êu  chøc  34. C c tæ  qu¶n  ýc«ng  l  ty C«ng   ty tr¸ch nhiÖm   ÷u  ¹n  ã  õ    µnh    ë lªn ph¶i cã: Héi   h h c t hai th viªn tr         ®ång  µnh  th viªn,Chñ   Þch  éi ®ång  µnh    t H  th viªn,Gi¸m  c    ®è (Tæng  gi¸m  c). ®è   C«ng    ty tr¸ch nhiÖm   ÷u  ¹n  ã    êi m ét  µnh      h h c trªnm   th viªn ph¶i cã    Ban  Óm   ki so¸t.Quy Òn,  Üa  ô  µ  Õ     µm  Öc  ña    ngh v v ch ®é l vi c Ban  Óm   ki so¸t,Trëng      ban kiÓm    §iÒu  Ö  so¸tdo  l c«ng    tyquy  nh. ®Þ §i Ò u    éi ®ång  µnh  35. H   th viªn 1. Héi  ng  µnh    å m   Êtc¶  µnh    ®å th viªng t   th viªn,lµ c¬      quan  Õt  nh   quy ®Þ cao  Êt cña  nh   c«ng    êng  îp thµnh    µtæ  ty.Tr h  viªnl   chøc,th× thµnh         viªn®ã chØ   ®Þnh  idiÖn  ña  ×nh  µo  éi ®ång  µnh  ®¹   cm v H  th viªn.Héi ®ång  µnh    äp     th viªnh Ýt  Êt m çi n¨m  ét  Çn. nh     ml 2.  éi ®ång  µnh    ã    Òn  µ  Öm  ô   H   th viªnc c¸cquy v nhi v sau  y: ®©
 16. 16 a)    Quy Õt  nh  ¬ng  íng ph¸ttr Ónc«ng  ®Þ ph h    i   ty; b)  Quy Õt  nh    ®Þ t¨ng hoÆc     gi¶m  èn  iÒu  Ö,quyÕt  nh  êi®iÓ m   v® l  ®Þ th   vµ  ¬ng  ph thøc huy  ng    ®é thªm  èn; v c)    Quy Õt  nh  ¬ng  ®Þ ph thøc ®Ç u    µ  ù    u    ã    Þlính¬n    tv d ¸n ®Ç tc gi¸tr     50%   tæng    Þtµi gi¸tr    s¶n  îcghitrongsæ   Õ     ña  ®     k to¸nc c«ng    tyhoÆc   ûlÖ  t   kh¸cnhá    h¬n  quy  nh  ¹ §iÒu  Ö  ®Þ t  i l c«ng ty; d)    Th«ng  qua  îp ®ång    h  vay,cho      µis¶n  ã    Þb»ng  vay,b¸n t   c gi¸tr   hoÆc   ín l  h¬n 50%   tæng    Þ tµis¶n  îcghitrong sæ   Õ     ña  gi¸tr     ®     k to¸nc c«ng    tyhoÆc   û lÖ  t  kh¸cnhá  ¬n  ®Þnh  ¹§iÒu  Ö    h quy  t  i l c«ng ty; ®)  B Çu,  Ôn  Ö m,    Ö m   ñ   Þch  éi ®ång  µnh    mi nhi b∙inhi Ch t H  th viªn;quyÕt    ®Þnh     Öm,  Ôn  Öm,  bæ nhi mi nhi c¸ch chøc Gi¸m  c  ®è (Tæng gi¸m  c), kÕ   ®è   to¸ntr ng  µ    é    ë v c¸n b qu¶n  ýquan  äng kh¸cquy  nh  ¹ §iÒu  Ö  l  tr     ®Þ t  i l c«ng  ty; e)  Quy Õt  nh   ®Þ møc  ¬ng, lî Ých  l  i   kh¸c ®èi  íiGi¸m  c    v  ®è (Tæng  gi¸m  ®èc),kÕ     ëng  µ      é    to¸ntr v c¸cc¸n b qu¶n  ýquan  äng kh¸cquy  nh  ¹ §iÒu  Ö  l  tr     ®Þ ti   l c«ng  ty; g)  Th«ng    qua b¸o    µichÝnh  µng  c¸o t   h n¨m,  ¬ng  sö  ông  µ  ©n   ph ¸n  d v ph chialînhuËn    i hoÆc   ¬ng    ö  ýlçcña  ph ¸n x l     c«ng  ty; h)    Quy Õt  nh  ¬  Êu  chøc  ®Þ c c tæ  qu¶n  ýc«ng  l  ty; i) Quy Õt  nh  µnh  Ëp chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn;    ®Þ th l      ®¹   k)  öa  æi,bæ    S ®   sung  Òu  Ö  §i l c«ng  ty; l) Quy Õt  nh  chøc  ¹c«ng     ®Þ tæ  l  i ty; m) Quy Õt  nh    Ó    ®Þ gi¶ith c«ng  ty; n)    C¸c  Òn  µ  Öm   ô  quy v nhi v kh¸cquy  nh  ¹ LuËt nµy  µ  Òu  Ö    ®Þ ti     v §i l c«ng  ty. §i Ò u    ñ  Þch  éi ®ång  µnh  36. Ch t H  th viªn 1. Héi ®ång  µnh    Çu  ét  µnh    µm  ñ   Þch.Chñ   Þch  éi    th viªnb m th viªnl Ch t   t H  ®ång  µnh    ã  Ó  th viªnc th kiªm  Gi¸m  c  ®è (Tæng gi¸m  c) c«ng  ®è   ty. 2.Chñ  Þch  éi ®ång  µnh    ã    Òn  µ  Ö m  ô    t H  th viªnc c¸cquy v nhi v sau  y: ®© a)  Èn  Þ  ¬ng  ×nh,kÕ   ¹ch ho¹t®éng  ña  éi®ång  µnh   Chu b ch tr   ho     c H  th viªn; b)  ChuÈn  Þ   ¬ng  ×nh,néi dung, tµiliÖu häp  éi  ng  µnh      b ch tr         H ®å th viªn hoÆc     Êy ý  Õn    µnh  ®Ó l   ki c¸cth viªn; c)   Öu  Ëp  µ  ñ  ¹cuéc  äp  éi ®ång  µnh      Tri t v ch to   h H  th viªnhoÆc   ùc hiÖn  th   viÖc  Êy ý  Õn    µnh  l   ki c¸cth viªn; d)   Gi¸m    Öc  chøc  ùchiÖn  Õt ®Þnh  ña  éi®ång  µnh  s¸tvi tæ  th   quy   c H  th viªn; ®)  Thay  Æt   éi  ng  µnh    ý    Õt  nh  ña  éi  ng    m H ®å th viªn k c¸c quy ®Þ c H ®å thµnh viªn; e)  C¸c  Òn  µ  Öm   ô    quy v nhi v kh¸c ® îcquy  nh  ¹  Ët nµy  µ  Òu  Ö     ®Þ ti Lu   v §i l c«ng  ty. 3. NhiÖ m   ú  ña  ñ   Þch  éi ®ång  µnh      k c Ch t H  th viªnkh«ng    n¨m. Chñ   qu¸ ba    tÞch  éi ®ång  µnh    ã  Ó  îcbÇu  ¹ . H  th viªnc th ®   li
 17. 17 4.Trêng  îp §iÒu  Ö    h  l c«ng   tyquy  nh  ñ  Þch  éi ®ång  µnh    µ ®Þ Ch t H  th viªnl   ngêi®¹idiÖn     theo ph¸p luËt, × c¸cgiÊy têgiao dÞch          th      ph¶ighirâ ®iÒu  .      ®ã §i Ò u    Öu  Ëp  äp  éi ®ång  µnh  37. Tri t h H   th viªn 1. Héi  ng  µnh    îc tr Öu tËp  äp  Êt  khinµo    ®å th viªn®   i   h b cø    theo yªu  Çu  c cña  ñ   Þch  éi ®ång  µnh    Ch t H  th viªnhoÆc  theo  cÇu  ña  µnh    yªu  c th viªnhoÆc   nhã m   µnh    th viªnquy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  cña  Ët nµy. ®Þ t  i 2  29  Lu   2.Ch ¬ng  ×nh vµ    µiliÖu häp    tr   c¸ct     ph¶i® îcgöicho  µnh        th viªnc«ng    ­ tytr ícngµy    khaim¹c  éc  äp.Thêih¹n göitr cdo  Òu  Ö    cu h         í   §i l c«ng    tyquy  nh. ®Þ §i Ò u    Òu  Ön  µ  Ó  38. §i ki v th thøc  Õn hµnh  äp  éi ®ång  µnh  ti   h H  th viªn 1. Cuéc  äp  éi ®ång  µnh    îctiÕn  µnh    ã  è  µnh    ù    h H  th viªn®   h khic s th viªnd häp  idiÖn  t  Êt 65%   èn  iÒu  Ö.Tû  Ö  ô  Ó  §iÒu  Ö  ®¹   Ý nh   v® l   l c th do  l c«ng      tyquy ®Þnh.  2.Trêng  îp cuéc  äp  Çn  nhÊt kh«ng    iÒu  Ön  Õn hµnh    h  h l thø    ®ñ ® ki ti   theo  quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  §iÒu  µy, th×  îc tr Öu tËp  äp  Çn  1  n  ®  i   h l thø    hai trong thêi    h¹n  êil¨m  µy,kÓ   õ ngµy  éc  äp  Çn  nhÊt dù  nh  m   ng   t   cu h l thø    ®Þ khaim¹c.Cuéc      häp  éi ®ång  µnh    iÖu tËp  Çn  hai® îctiÕn  µnh    ã  è  µnh  H  th viªntr   l thø      h khic s th viªndù  äp  idiÖn  t  Êt 50%   èn  iÒu  Ö.Tû  Ö  ô  Ó  §iÒu  Ö    h ®¹   Ý nh   v® l   l c th do  l c«ng  tyquy  nh.   ®Þ 3. Trêng  îp  éc  äp  iÖu tËp  Çn    h cu h tr   l thø   hai kh«ng    iÒu  Ön  Õn  ®ñ ® ki ti hµnh  theo quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  §iÒu  µy, th×  îc tr Öu tËp  äp  Çn  2  n   ®  i   h l thø    ba trong thêih¹n  êingµy,kÓ   õ ngµy  éc  äp  Çn  haidù  nh     m    t  cu h l thø    ®Þ khaim¹c.     Trong  êng  îp nµy,cuéc  äp  éi ®ång  µnh    îctiÕn hµnh  tr h    h H  th viªn®     kh«ng  ô  ph thuéc sè  µnh    ù  äp.   th viªnd h   4.Thµnh    ã  Ó  û  Òn    viªnc th u quy b»ng    v¨n b¶n cho  µnh    th viªnkh¸cdù  äp   h Héi  ng  µnh  ®å th viªn.Th Ó     thøc  Õn  µnh  äp  éi  ng  µnh  ti h h H ®å th viªn,h×nh    thøc biÓu  Õt do  Òu  Ö    quy   §i l c«ng    tyquy  nh. ®Þ §i Ò u    Õt  nh  ña  éi ®ång  µnh  39. Quy ®Þ c H   th viªn 1. Héi  ng  µnh      ®å th viªn th«ng qua    Õt  nh  éc  Èm   Òn  c¸c quy ®Þ thu th quy b»ng  ×nh  h thøc biÓu  Õt t¹ cuéc  äp    quy     i h hoÆc   Êy ý  Õn  l   ki b»ng    v¨n b¶n. 2.Quy Õt  nh  ña  éi ®ång  µnh    îcth«ng    ®Þ c H  th viªn®   qua  ¹ cuéc  äp  t  i h khi: a)   îcsè  Õu  idiÖn  t  Êt 51%   è  èn  ña    µnh    ù  äp   §   phi ®¹   Ý nh   s v c c¸c th viªnd h chÊp  Ën.Tû  Ö  ô  Ó  §iÒu  Ö  thu   l c th do  l c«ng    tyquy  nh; ®Þ b)   èi víiquyÕt  nh  §   ®Þ b¸n  µis¶n  ã    Þ b»ng  t  c gi¸tr   hoÆc   ính¬n  l  50%   tæng    Þtµis¶n  îcghitrong sæ   Õ     ña  gi¸tr     ®     k to¸nc c«ng    tyhoÆc   ûlÖ  á  ¬n  t   nh h quy  nh  ¹  Òu  Ö  ®Þ ti§i l c«ng    öa  æi  µ    ty,s ® v bæ sung  Òu  Ö  §i l c«ng    chøc  ty,tæ  l¹     Ó  igi¶ith c«ng    ×  , ty th ph¶i® îc sè  Õu  idiÖn      phi ®¹   cho  t  Êt 75%   è  èn  Ý nh   sv cña    µnh    ù  äp  Êp  Ën.Tû  Ö  ô  Ó  §iÒu  Ö  c¸c th viªnd h ch thu   l c th do  l c«ng      tyquy ®Þnh. 3. Quy Õt  nh  ña  éi  ng  µnh    îc th«ng    ®Þ c H ®å th viªn ®   qua  íih×nh  d  thøc  lÊy ý  Õn    ki b»ng    v¨n b¶n    îcsè  µnh    idiÖn  t  Êt 65%   èn  iÒu  khi®   th viªn®¹   Ý nh   v® lÖ  Êp  Ën.Tû  Ö  ô  Ó  §iÒu  Ö  ch thu   l c th do  l c«ng    tyquy  nh. ®Þ  
 18. 18 §i Ò u      häp  éi ®ång  µnh  40. Biªnb¶n  H  th viªn 1. TÊt  c¸c cuéc  äp  éi  ng  µnh      c¶    h H ®å th viªn ph¶i ® îc ghi vµo          sæ biªn b¶n  ña  c c«ng  ty. 2. Biªn b¶n  äp  éi ®ång  µnh        h H  th viªnph¶ilµm    xong  µ  v th«ng qua ngay  tr ckhib Õ   ¹c.Biªnb¶n  í    m     ph¶icã    éidung  ñ  Õu    c¸cn   ch y sau  y: ®© a)   êigian vµ  a  iÓ m   äp;  Th     ®Þ ® h b)    Tæng  è  µnh    ù  äp  µ  ûlÖ  èn  iÒu  Ö  µ   ä  idiÖn; s th viªnd h v t   v ® l m h ®¹   c)  ¬ng  ×nh lµm  Öc;  Ch tr   vi d)   ã m   ¾tý  Õn    Óu  ¹ cuéc  äp;  T t   ki ph¸tbi t   i h ®) C¸c  Ên    Óu  Õt,kÕt    v ®Ò bi quy   qu¶  Óu  Õt ®èi víi õng vÊn    µ  bi quy       t  ®Ò v c¸cquyÕt ®Þnh  ∙  îcth«ng      ®®   qua; e)  Hä     µ  ÷  ý  ña  ñ   Þch  éi ®ång  µnh      tªnv ch k c Ch t H  th viªnhoÆc   êi ® îc ng     Chñ  Þch  éi ®ång  µnh    y  Òn  ñ  ¹cuéc  äp. t H  th viªnñ quy ch to   h §i Ò u    41. Gi¸m  c  ®è (Tæng  gi¸m  c) ®è 1. Gi¸m  c    ®è (Tæng  gi¸m  c) c«ng    µngêi®iÒu  µnh  ¹t®éng  ®è   tyl     h ho   kinh  doanh  µng  µy  ña  h ng c c«ng    Þu  ty,ch tr¸chnhiÖ m   ícHéi ®ång  µnh    Ò     tr     th viªnv viÖc  ùc hiÖn    Òn  µ  Üa  ô  ña  ×nh.  êng  îp §iÒu  Ö  th   c¸c quy v ngh vc m Tr h  l c«ng    ty kh«ng  quy  nh  ñ   Þch  éi  ng  µnh    µ ngêi ®¹i diÖn  ®Þ Ch t H ®å th viªn l      theo  ph¸p  luËt, × Gi¸m  c     th ®è (Tæng  gi¸m  c)  µngêi®¹idiÖn  ®è l      theo ph¸p luËtcña     c«ng  ty.   2.Gi¸m  c    ®è (Tæng  gi¸m  c) cã    Òn  ®è   c¸cquy sau  y: ®© a)      Tæ chøc  ùc hiÖn    Õt ®Þnh  ña  éi ®ång  µnh  th   c¸cquy   c H  th viªn; b)    Quy Õt  nh  Êtc¶    Ên    ªnquan  n   ¹t®éng  µng  µy  ®Þ t   c¸c v ®Ò li   ®Õ ho   h ng cña  c«ng  ty; c)     Tæ chøc  ùc  Ön  Õ   ¹ch  th hi k ho kinh doanh  µ  Õ   ¹ch  u    cña  v k ho ®Ç t c«ng  ty; d)    Ban  µnh  h quy  Õ   ch qu¶n  ýnéibé  l     c«ng  ty; ®)     Ö m,  Ôn  Ö m,  Bæ nhi mi nhi c¸ch chøc    c¸c chøc danh qu¶n  ý trong l    c«ng    õc¸cchøc  ty,tr     danh  éc thÈm  Òn  ña  éi ®ång  µnh  thu   quy c H   th viªn; e)   ý  Õt  îp ®ång  ©n   K k h   nh danh c«ng    õtr ng  îp thuéc thÈm  Òn  ty,tr   ê h     quy cña  ñ  Þch  éi ®ång  µnh  Ch t H  th viªn; g)   Õn  Þ  ¬ng    è  Ýc¬  Êu  chøc   Ki ngh ph ¸n b tr   c tæ  c«ng  ty; h)   ×nh  Tr b¸o c¸o  Õt  quy to¸n tµichÝnh  µng     h n¨m    éi  ng  µnh  lªn H ®å th viªn; i)  Õn  Þ  ¬ng    ö  ông  înhuËn   Ki ngh ph ¸n s d l  i hoÆc   ö  ýc¸c kho¶n  çtrong x l    l    kinhdoanh;   k)  Ón  ông    ng;  Tuy d lao®é
 19. 19 l) C¸c  Òn     quy kh¸c ® îc quy  nh  ¹  Òu  Ö     ®Þ ti §i l c«ng    ¹  îp  ng    ty,t ih ®å lao ®éng  µ   m Gi¸m  c  ®è (Tæng  gi¸m  c)  ý  íic«ng    µ  ®è k v   tyv theo  Õt  nh  ña  quy ®Þ c Héi ®ång  µnh    th viªn. 3.Gi¸m  c    ®è (Tæng  gi¸m  c) c«ng    ã    Üa  ô  ®è   tyc c¸cngh v sau  y: ®© a)   ùc  Ön    Th hi c¸c quyÒn  µ  Ö m   ô  îc giao  ét  v nhi v®  m c¸ch trung  ùc, th   m É n     ×  îÝch  îp ph¸p cña  c¸n v l   i h    c«ng  ty; b)    Kh«ng  îcl¹m  ông  a  Þ  µ  Òn  ¹n,sö  ông  µis¶n  ña  ®  d ®Þ v v quy h d t  c c«ng  ty®Ó     îriªngcho    thu l   i   b¶n  ©n,cho  êikh¸c;kh«ng  îctiÕtlébÝ   Ët  ña  th   ng     ®      m c c«ng    õtr ng  îp ® îcHéi ®ång  µnh    Êp  Ën; ty,tr   ê h       th viªnch thu c)       Khi c«ng    ty kh«ng  thanh to¸n ®ñ       c¸c kho¶n  î vµ    Üa  ô  µi n   c¸c ngh v t  s¶n  kh¸c®Õ n   ¹n ph¶itr¶th× ph¶ith«ng    ×nh  ×nh  µichÝnh  ña    h         b¸o t h t  c c«ng    ty cho  Êtc¶  µnh    t   th viªnc«ng    µ  ñ  î biÕt;kh«ng  îct¨ngtiÒn l ng, kh«ng  tyv ch n     ®     ¬   ® îc tr¶tiÒn  ëng     th cho c«ng  ©n    ña  nh viªnc c«ng    Ó   cho  êi qu¶n  ý; ty,k c¶  ng   l  ph¶i chÞu    tr¸chnhiÖ m     ©n  Ò   Öth¹ix¶y  ®èi  íichñ  î do    c¸ nh v thi     ra  v  n   kh«ng  thùc hiÖn  Üa  ô    ngh v quy  nh  ¹ ®iÓ m   µy;kiÕn  Þ  Ön  ®Þ t i n  ngh bi ph¸p kh ¾c  ôc    ph khã  kh¨n vÒ   µichÝnh  ña    t  c c«ng  ty; d)  Thùc  Ön    Üa  ô    hi c¸c ngh v kh¸c do    ph¸p  Ëtvµ  Òu  Ö  lu   §i l c«ng      ty quy ®Þnh. §i Ò u    hîp ®ång    îcHéi ®ång  µnh    Êp  Ën 42. C¸c    ph¶i®     th viªnch thu 1. TÊt  c¸c hîp ®ång    c¶      kinh tÕ,lao ®éng, d©n  ù  ña        s c c«ng    íithµnh  tyv   viªn,Gi¸m  c    ®è (Tæng  gi¸m  c)  ®è c«ng    íingêi cã  ªnquan  ña  ä  u   ty,v     li   c h ®Ò ph¶i® îcth«ng  cho  Êtc¶  µnh    ÕtchË m   Êt m êil¨m  µy  íckhi    b¸o  t   th viªnbi   nh     ng tr     ký. 2. Trêng  îp  ã  µnh      Ön  îp  ng  ã  Ýnh  Êt t lî th×  ã    h c th viªnph¸thi h ®å ct ch      ic quyÒn    Çu  éi ®ång  µnh    yªu c H   th viªnxem   Ðt vµ  Õt ®Þnh. Trong  êng  îp x   quy     tr h  nµy, hîp  ng    ®å chØ  îc ký  ®   sau    ã  Õt  nh  ña  éi ®ång  µnh  khic quy ®Þ c H  th viªn.  N Õ u   îp  ng  îc ký  µ   a  îc Héi ®ång  µnh    Êp  Ën, th×  îp h ®å ®   m ch ®     th viªnch thu   h  ®ång    hiÖu  µ  îcxö  ýtheo  ®ã v«  v ®   l  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët. ÷ng  êig©y  lu  Nh ng   thiÖth¹icho     c«ng    ty ph¶ibåi th ng  Öth¹iph¸tsinh,hoµn        ê thi         tr¶cho c«ng    ty tÊtc¶      c¸ckho¶n  îthu ® îctõviÖc  ùc hiÖn  îp ®ång  . l        i th   h  ®ã §i Ò u    43. T¨ng,gi¶m  èn  iÒu  Ö   v® l 1. Theo  Õt  nh  ña  éi ®ång  µnh    quy ®Þ c H  th viªn,c«ng    ã  Ó    èn    ty c th t¨ng v ®iÒu  Ö  l b»ng  c¸ch: a)    T¨ng  èn  ãp  ña  µnh  v g c th viªn;   b)   Òu    §i chØnh    t¨ng møc  èn  iÒu  Ö ¬ng  v® lt øng  íigi¸trÞ tµis¶n      v        t¨ng lªn cña  c«ng  ty; c)  Õp  Ën  èn  ãp  ña  µnh    íi.  Ti nh v g c th viªnm 2. Trêng  îp    h t¨ng vèn  ãp  ña  µnh    g c th viªn,th×  èn  ãp    v g thªm  îc ph©n  ®  chiacho  õng  µnh   ¬ng    t th viªnt øng  íi Çn  èn  ãp  ña  ä  v  ph v g c h trong vèn  iÒu  Ö    ® l cña c«ng    Õ u   ã  µnh    ty.N c th viªnkh«ng  ãp  g thªm  èn,th× phÇn  èn  ãp    ­ v   v g ®ã ® îcchiacho  µnh        th viªnkh¸ctheo tûlÖ  Çn  èn  ãp ¬ng        ph vgt øng.
 20. 20 3. Theo  Õt  nh  ña  éi ®ång  µnh    quy ®Þ c H  th viªn,c«ng    ã  Ó    tyc th gi¶m  èn  v ®iÒu  Ö  l b»ng  c¸ch: a)  Hoµn    ét  Çn  èn  ãp    tr¶m ph v g cho  µnh    th viªntheo  û lÖ  èn  ãp  ña  t  v g c hä  trongvèn  iÒu  Ö  ña    ® l c c«ng ty; b)  §iÒu    chØnh gi¶m møc   èn  iÒu  Ö ¬ng  v® lt øng  íigi¸trÞ tµis¶n  v        gi¶m  xuèng  ña  c c«ng  ty. C«ng    tychØ  ã  Òn  c quy gi¶m  èn  iÒu  Ö  v® l theo quy  nh  ¹ ®iÓ m   kho¶n    ®Þ t   i a  nµy,nÕu     ngay sau    µn    khiho tr¶cho  µnh  th viªn,c«ng    Én    ty v b¶o  ¶m   ® thanh  to¸n®ñ       c¸ckho¶n  îvµ    Üa  ô  µis¶n  n   c¸cngh v t   kh¸c. §i Ò u    Òu  Ön      înhuËn 44. §i ki ®Ó chial   i C«ng    ty tr¸chnhiÖm   ÷u  ¹n    h h chØ  îc chia lî nhuËn  ®    i cho    µnh    c¸c th viªn khic«ng      tykinh doanh  ã  i®∙  µn  µnh  Üa  ô  ép  Õ  µ    Üa    c l∙  ho th , ngh v n thu v c¸cngh vô  µichÝnh  t  kh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËtvµ      ngay sau    khichialînhuËn    i c«ng    Én  tyv thanh        to¸n®ñ c¸c kho¶n  î vµ    Üa  ô  µis¶n  n   c¸c ngh v t  kh¸c ®∙  n     ®Õ h¹n tr¶.   §i Ò u    45. Thu  åiphÇn  èn  ãp  ∙  µn    h  v g ® ho tr¶hoÆc   înhuËn  ∙  l  i ® chia Trêng  îp  µn    ét  Çn  èn  ãp  gi¶m  èn  iÒu  Ö    íiquy  h ho tr¶m ph v g do  v® l tr¸ v   i ®Þnh  ¹  tikho¶n  §iÒu  cña  Ët  µy  3  43  Lu n hoÆc   chia lî nhuËn     i cho  µnh    th viªn tr¸víi    i quy  nh  ¹ §iÒu  cña  Ët nµy,th× tÊtc¶  µnh    ®Þ ti  44  Lu         th viªnph¶ihoµn      tr¶ cho c«ng    è  Òn,tµis¶n  ty s ti     kh¸c ®∙  Ën    nh hoÆc  ph¶icïng  ªn®íichÞu    li     tr¸ch  nhiÖ m  Ò   v kho¶n  ît ng  ¬ng  íi Çn  èn  ∙  n  ¬ ® v  ph v ® gi¶m  hoÆc   înhuËn  ∙  l  i ® chiat ­ ¬ng øng  íi Çn  èn  ãp. v  ph v g   M ô c  II C « n g  ty tr¸ch n hi Ö m  h ÷ u  h ¹ n m é t  µ nh viªn th §i Ò u    46. C«ng    tytr¸chnhiÖm  ÷u  ¹n m ét  µnh    h h  th viªn 1. C«ng      tytr¸chnhiÖ m   ÷u  ¹n  ét  µnh    µ doanh    h h m th viªnl   nghiÖp  m ét  do  tæ chøc  µm  ñ  ë  ÷u  l ch s h (sau  y   äi lµ chñ  ë  ÷u  ®© g     s h c«ng    ñ  ë  ÷u  ty);ch s h chÞu tr¸chnhiÖ m   Ò       v c¸c kho¶n  î vµ    Üa  ô  µis¶n  n   c¸c ngh v t  kh¸c cña    doanh  nghiÖp trong ph¹m    è  èn  iÒu  Ö  ña    vis v ® l c doanh  nghiÖp. 2.Chñ  ë  ÷u    s h c«ng    ã  Òn  tyc quy chuyÓn  îng toµn  é  nh   b hoÆc   ét  Çn  m ph vèn  iÒu  Ö  ña  ® l c c«ng    tycho  chøc,c¸nh©n  tæ     kh¸c. 3. C«ng      ty tr¸chnhiÖ m   ÷u  ¹n  ét  µnh      h h m th viªn kh«ng  îc quyÒn    ®  ph¸t hµnh    Õu. cæ phi 4. C«ng      ty tr¸chnhiÖ m   ÷u  ¹n  ét  µnh    ã      h h m th viªnc t c¸ch ph¸p  ©n  Ó     nh k tõngµy  îccÊp  Êy chøng  Ën  ¨ng  ý    ®  gi   nh ® k kinhdoanh.   §i Ò u  .Quy Òn  µ  Üa  ô  ña  ñ  ë  ÷u  47   v ngh v c ch s h c«ng  ty 1.Chñ  ë  ÷u    s h c«ng    ã    Òn  tyc c¸cquy sau  y:  ®©
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2