intTypePromotion=1

Luật Doanh nghiệp Nhà nước số 39-L/CTN của Quốc hội

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:23

0
269
lượt xem
30
download

Luật Doanh nghiệp Nhà nước số 39-L/CTN của Quốc hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật Doanh nghiệp Nhà nước số 39-L/CTN của Quốc hội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luật Doanh nghiệp Nhà nước số 39-L/CTN của Quốc hội

 1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA LUËT  D O A N H  N G HI Ö P   H µ  N í C N §Ó     ph¸thuy      ñ  o  ña  vaitrß ch ®¹ c kinh tÕ  èc    qu doanh  trong n Òn    kinh tÕ    hµng    Òu  µnh  Çn  ho¸ nhi th ph theo  ¬  Õ   Þ  êng  ã  ù  c ch th tr c s qu¶n  ýcña  µ   ­ l  Nh n íc,theo  nh  íng x∙héichñ  Üa; b¶o  ¶m   Òn  µ  îÝch  îp ph¸p cña    ®Þ h      ngh   ® quy v l  i h    doanh  nghiÖp  µ  íc;t¨ngcêng  nh n     qu¶n  ýnhµ  íc®èi víidoanh  l  n     nghiÖp;thóc    ®Èy  doanh  nghiÖp  µ  íc ho¹t®éng  ã  Öu  nh n     c hi qu¶  µ  ùc  Ön  ng    v th hi ®ó c¸c m ôc    Nhµ   ícgiao cho  tiªudo  n    doanh  nghiÖp; C¨n  vµo  Òu  vµ  Òu  cña  Õn  cø  §i 19  §i 84  Hi ph¸p  ícCéng  µ    éichñ  n  ho x∙h   nghÜa  ÖtNam   Vi   n¨m 1992; LuËt nµy    quy  nh  Ò   ®Þ v doanh  nghiÖp  µ  íc. nh n CH ¬NG   I NH÷ NG   QUY   NH   ®Þ CHUN G §i Ò u 1 Doanh nghiÖp  µ  íclµtæ  nh n     chøc  kinh tÕ  Nhµ   íc®Ç u    èn,thµnh    do  n  tv   lËp  µ  chøc  v tæ  qu¶n  ý,ho¹t®éng  l    kinh doanh hoÆc   ¹t®éng  ho   c«ng  ch, Ý  nh»m   ùc hiÖn    ôc    th   c¸cm tiªukinhtÕ     éido  µ   ícgiao.   ­x∙h   Nh n   Doanh nghiÖp  µ  íccã   nh n   tc¸ch ph¸p  ©n, cã    Òn  µ  Üa  ô    nh   c¸c quy v ngh v d©n  ù,tù chÞu  s    tr¸chnhiÖm   Ò   µn  é  ¹t®éng, kinh doanh    v to b ho       trong ph¹m      vi sè  èn  doanh  v do  nghiÖp qu¶n  ý. l Doanh nghiÖp  µ  íc cã    äi,cã  nh n   tªng   con  Êu  d riªngvµ  ã  ôsë  Ýnh    c tr   ch trªnl∙nhthæ  ÖtNam.    Vi   §i Ò u 2 LuËt  µy  dông  i  íidoanh  n ¸p  ®è v   nghiÖp  µ  íc tæ  nh n   chøc  íih×nh  d  thøc  doanh nghiÖp  c  Ëp, tæng  ®é l   c«ng    ty,doanh  nghiÖp  µnh  th viªn cña    tæng  c«ng    µ  tyv qu¶n  ýphÇn  èn  ña  µ   íc®Ç u        l  v c Nh n   të c¸cdoanh  nghiÖp. §i Ò u 3 Trong  Ët nµy,c¸ctõng÷  íi y  îchiÓu    Lu        d  ®© ®   nh sau: 1­  èn  µ   íc giao  "V Nh n   cho doanh nghiÖp  qu¶n  ý vµ  ö  ông"  µ vèn  l  s d l  ng©n s¸ch cÊp, vèn  ã  ån  èc  ©n      c ngu g ng s¸ch vµ  èn  ña    v c doanh  nghiÖp  µ  nh níctùtÝch  ü.    lu 2­ "Doanh nghiÖp  µ  íc ®éc  Ëp":lµ doanh  nh n   l    nghiÖp  µ  íc kh«ng    nh n   ë trongc¬  Êu  chøc  ña    c tæ  c doanh  nghiÖp kh¸c. 3­ "Doanh    nghiÖp  µ  ícho¹t®éng  nh n     kinh doanh" lµdoanh       nghiÖp  µ   Nh nícho¹t®éng  ñ  Õu     ch y nh»m   ôc    înhuËn. m tiªul   i
 2. 2 4­ "Doanh nghiÖp  µ  íc ho¹t®éng  nh n     c«ng  ch":lµ doanh  Ý    nghiÖp  µ  nh níc ho¹t®éng      s¶n  Êt,cung  xu   øng  Þch  ô  d v c«ng  éng  c theo    Ýnh  c¸c ch s¸ch  cña  µ   íchoÆc   ùctiÕp thùc hiÖn  Öm  ô  èc  Nh n   tr       nhi v qu phßng,an   ninh. 5­ "Cæ   Çn    èicña  µ   íc"lµc¸clo¹ cæ   Çn    ph chiph   Nh n         ph sau  y: i ®© a) Cæ   Çn  ña  µ   ícchiÕm      ph c Nh n   trªn50%   (n¨m  ¬iphÇn  m  tr¨m)tæng  è    s cã  Çn  ña  ph c doanh  nghiÖp; b) Cæ   Çn  ña  µ   ícÝt  Êt gÊp    Çn    Çn  ña    «ng  ín   ph c Nh n   nh   hail cæ ph c cæ ® l  nhÊt kh¸ctrong doanh        nghiÖp. 6­ "Cæ   Çn  Æc   Ötcña  µ   íc"lµcæ   Çn  ña  µ   íctrong m ét    ph ® bi   Nh n     ph c Nh n     sè doanh  nghiÖp  µ   µ   íc kh«ng  ã    Çn    èi,nhng  ã  Òn  m Nh n   c cæ ph chi ph   c quy quyÕt  nh  ét  è  Ên    ®Þ m s v ®Ò quan  äng cña  tr   doanh nghiÖp theo tho¶  Ën  thu trong®iÒu  Ö    l doanh nghiÖp. §i Ò u 4 Doanh nghiÖp  µ  íc ho¹t®éng  nh n     theo  Ët nµy  µ    Lu   v c¸c quy  nh  ®Þ kh¸c  cña  ph¸p luËt.   Nhµ   ícb¶o  é    Òn  µ  îÝch  îp ph¸p,b¶o  ¶m   ù  ×nh  ng   n  h c¸c quy v l  i h    ® sb ®¼ tr cph¸p luËtcña    í     c¸cdoanh nghiÖp  µ  íc. nh n Ch Ýnh   ñ  ph quy  nh   ô  Ó   Öc    µnh  Ët  µy  i  íidoanh  ®Þ c th vi thih Lu n ®è v   nghiÖp  µ  íc ho¹t®éng  nh n     c«ng  ch  Ý trong m ét  è  Ünh  ùc  Æc   Öt quan    sl v® bi   trängvµ  ùctiÕp phôc  ô  èc    tr     v qu phßng,an   ninh. §i Ò u 5 Tæ  chøc §¶ng  éng  c s¶n  Öt  Vi Nam   trong doanh nghiÖp  µ  íc ho¹t nh n     ®éng theo HiÕn    ph¸p,ph¸p luËtcña  µ   ícCéng  µ    éichñ  Üa  Öt      Nh n   ho x∙h   ngh Vi   Nam   µ    v c¸cquy  nh  ña  ®Þ c §¶ng  éng  c s¶n  ÖtNam. Vi   Tæ   chøc c«ng  oµn  µ    chøc  Ýnh  Þ­ x∙héikh¸ctrong doanh  ® v c¸ctæ  ch tr             nghiÖp  µ  ícho¹t®éng  nh n     theo HiÕn    ph¸p vµ    ph¸p luËt.   CH ¬NG   II QUY Ò N   µ   V NGH Ü A   ô  ñ A   VC DOANH   NGHI Ö P   µ   íC NH N Mô C   I QUY Ò N   ñ A   C DOANH   NGHI Ö P   µ   íC NH N §i Ò u 6 1­ Doanh nghiÖp  µ  íc cã  Òn  nh n   quy qu¶n  ý,sö  ông  èn, ®Êt  ai,tµi l  d v  ®    nguyªn  µ    ån  ùc kh¸c do  µ   íc giao  v c¸c ngu l     Nh n   theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët lu   ®Ó   ùc hiÖn    ôc    Ö m   ô  th   c¸c m tiªu,nhi v kinh doanh    hoÆc   ¹t®éng  ho   c«ng  ch  Ý do  µ   ícgiao. Nh n  
 3. 3 2­ Doanh  nghiÖp  µ  íc ho¹t®éng  nh n     kinh doanh  ã  Òn    c quy chuyÓn  ­ nh îng, cho    thuª,thÕ  Êp,  Ç m   è  µis¶n  éc    ch c c t  thu quyÒn  qu¶n  ý cña  l  doanh  nghiÖp,trõnh÷ng  ÕtbÞ, nhµ  ëng     thi     x quan  äng theo  tr   quy  nh  ña  Ýnh  ®Þ c Ch phñ ph¶i® îcc¬      quan  qu¶n  ýNhµ   íccã  Èm  Òn  l  n   th quy cho  Ðp    ph trªnnguyªn  t¾c b¶o  µn  µ    iÓn vèn;®èi víi t  ai,tµinguyªn thuéc quyÒn  to v ph¸ttr        ®Ê ®         qu¶n  lýcña    doanh  nghiÖp  ùc hiÖn  th   theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   3­ Doanh    nghiÖp  µ  ícho¹t®éng  nh n     c«ng  ch  îcthùc hiÖn    Òn  Ý ®    c¸c quy chuyÓn  îng,cho  nh   thuª,thÕ  Êp, cÇ m   è  µis¶n  éc  Òn    ch   c t  thu quy qu¶n  ýcña  l  doanh  nghiÖp    îcc¬  khi®   quan  qu¶n  ýNhµ   íccã  Èm  Òn  l  n   th quy cho  Ðp. ph §i Ò u 7 1­ Doanh    nghiÖp  µ  ícho¹t®éng  nh n     kinh doanh  ã  Òn  chøc    c quy tæ  qu¶n  lý, chøc   tæ  kinh doanh      nh sau: a)    Tæ chøc  é  b m¸y  qu¶n  ý,tæ  l   chøc kinh doanh  ï hîp víim ôc    µ    ph       tiªuv nhiÖ m  ô  µ   ícgiao; v Nh n   b) §æi  íic«ng  Ö,    m  ngh trangthiÕtbÞ;     c) §Æt      chinh¸nh,v¨n    phßng  idiÖn  ña  ®¹   c doanh nghiÖp    ë trong níc,ë     nícngoµitheo quy  nh  ña  Ýnh  ñ;       ®Þ c Ch ph d)  ù   T nguyªn  tham    gia tæng c«ng    µ  íc,trõ nh÷ng  ty nh n     tæng c«ng    ty nhµ  íc ® Æc   Öt quan  äng  ChÝnh  ñ  n  bi   tr do  ph chØ   nh     n  Þ   µnh  ®Þ c¸c ®¬ v th viªn; ®)  Kinh doanh  ÷ng  µnh  Ò   ïhîp víi ôc    µ  Ö m   ô  µ   nh ng ngh ph       m tiªuv nhi v Nh níc giao;m ë   éng      r quy    m« kinh doanh theo kh¶ n¨ng  ña  c doanh  nghiÖp  µ  v nhu  Çu  ña  Þ  êng; kinh doanh    c c th tr     bæ sung  ÷ng  µnh  Ò   nh ng ngh kh¸c ® îcc¬     quan  µ  íccã  Èm  Òn  nh n   th quy cho  Ðp; ph e) Tù  ùa chän  Þ  êng;® îcxuÊt khÈu,nhËp  Èu    l  th tr        kh theo  quy  nh  ña  ®Þ c Nhµ   íc; n g) Tù  Õt  nh      quy ®Þ gi¸mua,    s¶n  È m   µ  Þch  ô,trõnh÷ng    gi¸b¸n  ph vd v   s¶n phÈ m,  Þch  ô  Nhµ   íc®Þnh  d v do  n  gi¸; h) §Çu ,li     t  ªndoanh,li   Õt,gãp  èn    Çn    ªnk   v cæ ph theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËt; i)X ©y  ùng, ¸p  ông    nh    d  d c¸c ®Þ møc     ng, vËt t  n    Òn ¬ng  lao ®é    , ®¬ gi¸ti l trªn®¬n  Þ    v s¶n  È m   ph trong khu«n    khæ     nh  c¸c®Þ møc,  n    ña  µ   íc; ®¬ gi¸c Nh n k) TuyÓn  än, thuª m ín,bè  Ý,sö  ông, ®µo  ¹olao ®éng,  ùa chän    ch       tr   d   t    l  c¸c h×nh    thøc   ¬ng, th ng  µ  ã  tr¶ l  ë v c c¸c  quyÒn  kh¸c cña  êi sö  ông      ng   d lao ®éng  theo  quy  nh  ña  é   Ëtlao ®éng  µ    ®Þ c B lu     v c¸c quy  nh  ®Þ kh¸c cña    ph¸p  luËt; îcquyÒn  Õt  nh     ® quy ®Þ møc ¬ng  µ  ëng  l v th cho  êilao ®éng    ¬  ë  ng     trªnc s c¸c ®¬n    Òn ¬ng    n  Þ    gi¸ti l trªn®¬ v s¶n  È m   ph hoÆc     Ý   Þch  ô  µ  Öu  chiph d v v hi qu¶  ¹t®éng  ña  ho   c doanh  nghiÖp. 2­ Doanh nghiÖp  µ  ícho¹t®éng  nh n     c«ng  ch  ã  Òn  chøc  Ý c quy tæ  qu¶n  lý, chøc  ¹t®éng     tæ  ho   nh sau: a) Thùc  Ön    Òn    hi c¸cquy quy  nh  ¹ c¸c§iÓ m              µ  Kho¶n  ®Þ t    i a,b,c,d,g,iv k  1  Òu  µy; §i n
 4. 4 b)  ö   ông    ån  ùc ® îc giao    chøc  ¹t®éng  Sd c¸c ngu l     ®Ó tæ  ho   kinh doanh    bæ  sung  theo quy  nh   ña  Ýnh  ñ, nhng  ®Þ c Ch ph   kh«ng  µm  l ¶nh  ëng  n   h ®Õ viÖc  ùc hiÖn  ôc    Ö m   ô  Ýnh  µho¹t®éng  th   m tiªu,nhi v ch l    c«ng  ch  Nhµ   íc Ý do  n  giao cho    doanh  nghiÖp; c) §Çu ,li     t  ªndoanh,li   Õt,gãp  èn    Çn    ªnk   v cæ ph theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËtkhi® îcc¬        quan  qu¶n  ýNhµ   íccã  Èm  Òn  l  n   th quy cho  Ðp; ph d) §îcxuÊtkhÈu,nhËp  Èu         kh theo quy  nh  ña  µ   íc.   ®Þ c Nh n §i Ò u 8 1­ Doanh  nghiÖp  µ   íc ho¹t®éng  Nh n     kinh doanh  ã  Òn    c quy qu¶n  ý tµi l    chÝnh    nh sau: a)  îc sö  ông  èn  µ    ü  ña  §  d v v c¸c qu c doanh  nghiÖp    ôc  ô  Þp  êi ®Ó ph v k th   c¸cnhu  Çu    c trongkinh doanh      theo nguyªn t¾c      b¶o  µn  µ  ã  µn  to v c ho tr¶; b)  ù   T huy  ng  èn    ¹t®éng  ®é v ®Ó ho   kinh doanh, nhng    kh«ng thay  æi  ® h×nh thøc së  ÷u;® îcph¸thµnh    Õu   h     tr¸phi theo  i quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët; îc lu     ® thÕ  Êp    ÞquyÒn  ö  ông  t  ¾n  Òn víi µis¶n  éc quyÒn  ch gi¸tr   sd ®Ê g li       t thu   qu¶n  ý l  cña doanh  nghiÖp  ¹    ©n  µng  Öt Nam     t i ng c¸c h Vi   ®Ó vay  èn  v kinh doanh    theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt;   c) §îc sö  ông  ü  Êu    d qu kh hao  ¬  c b¶n  ña  c doanh  nghiÖp; møc   µ  û lÖ    v t  trÝch quü  Êu    kh hao  ¬  c b¶n,chÕ     ö  ông  µ    ®é s d v qu¶n  ýquü  Êu  l  kh hao  ¬    c b¶n do  Ýnh  ñ  Ch ph quy  nh; ®Þ d) Sau    ∙  µm    Üa  ô  i víi µ   íc,lËp quü  u      iÓn   khi® l ®ñ ngh v ®è     Nh n     ®Ç tph¸ttr   vµ    ü  c¸cqu kh¸ctheo    quy  nh, doanh  ®Þ   nghiÖp  îcchiaphÇn  înhuËn  ®    l  i cßn  ¹ l i cho  êilao®éng  ng     theo cèng  Õn  ña  çi ngêivµo  Õt    hi c m     k qu¶  kinhdoanh    trong  n¨m  µ  v theo    Çn.  Ýnh  ñ  cæ ph Ch ph quy  nh    ÕtchÕ     ©n  èi lî ®Þ chi ti   ®é ph ph     i nhuËn sau  Õ  ãit¹ §iÓ m   µy; thu n    i n ®)  îchëng    Õ     î Êp, trî   §  c¸c ch ®é tr  c     hoÆc     Õ     ®∙ikh¸c cña  gi¸ c¸c ch ®é u      Nhµ   íckhithùc hiÖn    Öm   ô  n      c¸c nhi v s¶n  Êt hoÆc   xu   cung øng  Þch  ô  ôc  d v ph vô  èc  qu phßng, an    ninh,phßng  èng    ch thiªntai  ¹t®éng    ,ho   c«ng  ch  Ý hoÆc   cung  Êp  c s¶n  È m,  Þch  ô  ph d v theo  Ýnh  ch s¸ch gi¸cña  µ   íc kh«ng    ï    Nh n   ®ñ b   ®¾ p     Ý  chiph s¶n  Êt,s¶n  È m,  Þch  ô  µy  ña  xu   ph d v n c doanh  nghiÖp; e) §îchëng    Õ     ®∙i®Ç u       c¸c ch ®é u    thoÆc   i u    t¸ ®Ç ttheo quy  nh  ña  ®Þ c Nhµ   íc. n 2­ Doanh nghiÖp  µ   íc ho¹t ®éng  nh n     c«ng  ch  ùc  Ön  Ý th hi c¸c  quyÒn   qu¶n  ýtµichÝnh  l    quy  nh  ¹ c¸c§iÓ m         µ  Kho¶n  §iÒu  µy  µ  ã  ®Þ ti     c,d,® v e  1  n vc c¸cquyÒn    sau  y: ®© a)  îc Nhµ   íc cÊp  §  n  kinh  Ý   ph theo  ù  d to¸n hµng    n¨m hoÆc  theo  n   ®¬ ® Æt  µng  ña  µ   ícdo  ¬  h c Nh n   c quan  µ   íccã  Èm  Òn  Öt,phïhîp víi Nh n   th quy duy         nhiÖ m  ô  Õ   ¹ch Nhµ   ícgiao cho  v k ho   n    doanh  nghiÖp; b)  îc huy  ng  èn, gäi vèn  ªndoanh, thÕ  Êp    Þ  §  ®é v   li     ch gi¸tr quyÒn  ö  s dông  t  ¾n   Òn víitµis¶n  éc quyÒn  ®Ê g li       thu   qu¶n  ýcña  l  doanh nghiÖp  ¹    ti c¸c ng©n  µng  ña  Öt Nam     h c Vi   ®Ó vay  èn  ôc  ô  ¹t®éng  v ph v ho   c«ng  ch  Ý theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËtkhi® îcc¬          quan  µ   íccã  Èm  Òn  Nh n   th quy cho  Ðp; ph
 5. 5 c)Doanh    nghiÖp  cung øng    c¸cs¶n  È m   ph hoÆc   Þch  ô  ã    Ý  îc d v c thu ph ®   sö  ông  Ý   d ph theo quy  nh   ña  Ýnh  ñ    ôc  ô  ¹t ®éng  ña  ®Þ c Ch ph ®Ó ph v ho   c doanh nghiÖp. §i Ò u 9 Doanh nghiÖp  µ  íccã  Òn  õchèivµ  èc¸o m äi    Çu  nh n   quy t    t    yªu c cung  Êp  c c¸c nguån  ùc kh«ng  îc ph¸p  Ëtquy  nh  ña  Êt  ú    ©n,  ¬    l  ®  lu   ®Þ c b k c¸ nh c quan  hay  chøc  µo, trõnh÷ng  tæ  n    kho¶n  ù nguyÖn  ng  ãp  ×  ôc  ch  ©n  t  ®ã g vm ®Ý nh ®¹o  µ  v c«ng  ch. Ý Mô C   II NGH Ü A   ô   ñ A   VC DOANH   NGHI Ö P   µ   íC NH N §i Ò u 10 1­ Doanh nghiÖp  µ  íc cã  Üa  ô  ö  ông  ã  Öu  nh n   ngh vsd c hi qu¶, b¶o  µn    to vµ ph¸ttr Ón vèn  Nhµ   íc giao,bao  å m   phÇn  èn  u     µo   i   do  n    g c¶  v ®Ç t v doanh  nghiÖp kh¸c (nÕu  ã);nhËn  µ  ö  ông  ã  Öu    c  vsd c hi qu¶  µinguyªn,®Êt  ai  µ  t    ®v c¸cnguån  ùckh¸cdo  µ   ícgiao cho    l    Nh n     doanh  nghiÖp. 2­ Doanh nghiÖp  µ  íc ho¹t®éng  nh n     kinh doanh  ã  Üa  ô  ö  ông    c ngh vsd vèn  µ    ån  ùc do  µ   íc giao    ùc hiÖn  ôc    v c¸c ngu l   Nh n   ®Ó th   m tiªukinh doanh  µ    v nh÷ng  Ö m  ô  Æc   Ötdo  µ   ícgiao. nhi v® bi   Nh n   3­ Doanh  nghiÖp  µ  íc ho¹t®éng  nh n     c«ng  ch  ã  Ý c nghÜa  ô  ö  ông  vsd vèn, kinh  Ý,    ån  ùc do  µ   íc giao      ph c¸c ngu l   Nh n   ®Ó cung  Êp    c c¸c s¶n  È m   ph hoÆc   Þch  ô  d v c«ng  ch  Ý cho    i t ng theo khung    c¸c®è  î     gi¸hoÆc   Ý  ChÝnh  ph do  phñ quy  nh. ®Þ §i Ò u 11 Doanh nghiÖp  µ  íc cã  Üa  ô  nh n   ngh v qu¶n  ý ho¹t®éng  l    kinh doanh  µ  v ho¹t®éng    c«ng  ch  Ý sau  y: ®© 1­  §¨ng  ý  k kinh  doanh  µ  v kinh  doanh  ng  µnh  ®ó ng nghÒ   ∙  ¨ng  ý; ®® k  chÞu tr¸chnhiÖ m   íc Nhµ   íc vÒ   Õt    tr   n   k qu¶  ¹t®éng  ña  ho   c doanh  nghiÖp  µ  v chÞu tr¸chnhiÖ m   íckh¸ch hµng,tr cph¸p  ËtvÒ     tr       í  lu   s¶n  È m   µ  Þch  ô    ph vd v do doanh nghiÖp  ùc hiÖn; th   2­ X ©y  ùng  Õn îcph¸ttr Ón,kÕ   ¹ch    d chi l     i   ho s¶n  Êt kinh doanh  ï hîp xu     ph     víi Ö m   ô  îcNhµ   ícgiao vµ   nhi v®  n    nhu  Çu  ña  Þ  êng.ChiÕn îcph¸ttr Ón c c th tr   l    i   cña doanh  nghiÖp  µ  ícho¹t®éng  nh n     kinh doanh,ho¹t®éng       c«ng  ch  µ  Õ   Ý vk ho¹ch  µng  h n¨m  ña  c doanh  nghiÖp  µ  íc ho¹t®éng  nh n     c«ng  ch  Ý ph¶i® îc c¬     quan  µ   íccã  Èm  Òn  Èn  Nh n   th quy chu y; 3­ §æi  íi,hiÖn  iho¸ c«ng  Ö   µ  ¬ng    m  ®¹     ngh v ph thøc qu¶n  ý;sö  ông    l  d thu nhËp  õ chuyÓn  îng tµis¶n    i u  ,® æi  íithiÕtbÞ, c«ng  Ö   ña  t  nh     ®Ó t¸ ®Ç t    m     ngh c doanh nghiÖp; 4­ Thùc  Ön    Üa  ô  i víi êilao ®éng    hi c¸cngh v ®è    ng     theo quy  nh  ña  é  ®Þ cB luËtlao®éng, b¶o  ¶m        ® cho  êilao®éng  ng     tham    giaqu¶n  ýdoanh  l  nghiÖp;
 6. 6 5­  ùc  Ön    Th hi c¸c quy  nh  ña  µ   íc vÒ   ®Þ c Nh n   b¶o  Ö   µinguyªn,m«i  ­ v t    tr êng,quèc    phßng  µ  ninh quèc  v an    gia; 6­ Thùc  Ön  Õ     c¸o thèng    c¸o ®Þnh  ú    hi ch ®é b¸o    kª,b¸o    k theo  quy  nh   ®Þ cña  µ   íc vµ  Nh n   b¸o  c¸o  Êt  êng  b th theo yªu  Çu  ña  i diÖn  ñ  ë  ÷u; c c ®¹   ch s h   chÞu tr¸chvÒ   Ýnh    ùc hiÖn  ña    c¸o;  t x¸cth   c c¸cb¸o  7­  Þu  ù  Óm     ña  idiÖn  ñ  ë  ÷u; tu©n  ñ    Ch s ki trac ®¹   ch s h   th c¸c quy  nh   ®Þ vÒ  thanh    ña  ¬  tra c c quan  µichÝnh  µ  ña    ¬  t  v c c¸c c quan  µ   íc cã  Èm   Nh n   th quyÒn  theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u 12 1­ Doanh nghiÖp  µ  íc cã  Üa  ô  ùc hiÖn  ng  Õ     µ    nh n   ngh v th   ®ó ch ®é v c¸c quy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ý vèn, tµis¶n, c¸c quü, vÒ   Õ   l          k to¸n,h¹ch    to¸n,chÕ       ®é kiÓm  to¸n vµ    Õ       c¸c ch ®é kh¸c do  µ   íc quy  nh;  Þu    Nh n   ®Þ ch tr¸chnhiÖm   Ò     v tÝnh    ùc vµ  îp ph¸p cña    ¹t®éng  µi Ýnh  ña  x¸cth   h     c¸cho   t  ch c doanh nghiÖp. 2­ Doanh  nghiÖp  µ  íc cã  nh n   nghÜa  ô v c«ng  è  b c«ng  khai b¸o    c¸o  µi t  chÝnh  µng  h n¨m, c¸cth«ng      ¸nh    ng  n   µ     tin®Ó ® gi¸®ó ®¾ v kh¸ch quan  Ò   ¹t   v ho   ®éng  ña  c doanh  nghiÖp.Ch Ýnh  ñ    ph quy  nh  ô  Ó  Õ     ®Þ c th ch ®é c«ng  khaib¸o    c¸o tµichÝnh  µ     v th«ng    ña    ¹ doanh  tinc c¸clo i  nghiÖp  µ  íc. nh n 3­ Doanh    nghiÖp  µ  ícho¹t®éng  nh n     kinh doanh  ùc hiÖn    Üa  ô    th   c¸cngh v nép  Õ  µ    thu v c¸ckho¶n  ép  ©n  n ng s¸ch nhµ  íctheo quy  nh  ña    n    ®Þ c ph¸p luËt.   4­ Doanh    nghiÖp  µ  ícho¹t®éng  nh n     c«ng  ch  ã  Üa  ô: Ý c ngh v a) Nép  ©n    ng s¸ch c¸ckho¶n    Ò   Ý  µ       thu v ph v c¸ckho¶n    thu kh¸c(nÕu  ã);   c b)  êng  îp  Tr h doanh  nghiÖp  µ  íc ho¹t®éng  nh n     c«ng  ch  ã  ùc  Ön  Ý c th hi ho¹t®éng    kinh doanh  × ph¶itæ    th     chøc  ¹ch to¸nriªngvµ  ùc hiÖn  Üa  ô  h     th   ngh v nép  Õ  i víi ¹t®éng  thu ®è      ho kinh doanh    theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   CH ¬NG   I II THµ NH   ËP,    L Tæ CHøC   ¹I, L  GI¶ITH Ó,    PH¸  S¶N   DOANH   NGHI Ö P   µ   íC  NH N Mô C   I THµ NH   ËP,  ¨NG   ý  L ® K KINH  DOANH §i Ò u 13 ViÖc  µnh  Ëp míidoanh  th l   nghiÖp  µ  íc® îcthùc hiÖn    ÷ng  µnh, nh n       ë nh ng   lÜnh  ùc  v then chèt,     quan  ängcã    ông  ë   êng  µ  ¹o®iÒu  Ön  tr   t¸cd m® v t  ki cho   c¸c thµnh  Çn  ph kinh tÕ    kh¸cph¸ttr Ón,thóc ®Èy  ù    ëng     i     s t¨ngtr nhanh  µ  ©u  Òn   vl b cña  Òn  n kinh tÕ,®iÒu  Õtvµ  íng dÉn  Òn     ti   h   n kinh tÕ  Þ  êng    th tr theo  nh  ­ ®Þ h íng x∙héichñ  Üa.      ngh Nh÷ng  µnh, lÜnh  ùc  îc  tiªnxem   Ðt    µnh  Ëp  íi doanh  ng   v ® u    x khi th l m  nghiÖp  µ  íctrong tõng thêikú  Ch Ýnh  ñ  nh n         do  ph quy  nh. ®Þ §i Ò u 14
 7. 7 1­  ñ  ëng  ¬  Th tr c quan  s¸ng  Ëp  l doanh nghiÖp  µ  íc lµ ngêi ®Ò   Þ  nh n       ngh thµnh  Ëp vµ  chøc  ùc hiÖn    ñ tôc®Ò   Þ  µnh  Ëp doanh  l   tæ  th   c¸cth     ngh th l  nghiÖp  nhµ  íc. n 2­ Ng êi®Ò   Þ  µnh  Ëp doanh      ngh th l  nghiÖp  µ  ícph¶ilËp vµ  öihå  ¬  nh n       g  s ®Ò   Þ  µnh  Ëp  ngh th l doanh nghiÖp  µ  íc ®Õ n   êi cã  Òn  Õt  nh   nh n   ng   quy quy ®Þ thµnh  Ëp doanh  l  nghiÖp  µ  íc;hå  ¬  å m: nh n   s g a) Tê  ×nh ®Ò   Þ  µnh  Ëp doanh    tr   ngh th l  nghiÖp; b) § Ò     µnh  Ëp doanh    ¸n th l  nghiÖp c)Dù   Õn    ki møc  èn  iÒu  Ö; v® l d) Dù     th¶o ®iÒu  Ö  ña    l c doanh  nghiÖp; ®)  Êy    Þ  Gi ®Ò ngh cho  doanh  nghiÖp  ö  ông  t. sd ®Ê §i Ò u 15 1­  ñ íng Ch Ýnh  ñ  Õt  nh  µnh  Ëp  Th t   ph quy ®Þ th l hoÆc   û  Òn  u quy cho  é   B tr ng  é   ë B qu¶n  ý ngµnh, Chñ   Þch  û   l    t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc trung  ng  ¬ quyÕt  nh   µnh  Ëp  ®Þ th l c¸c  tæng c«ng    µ   íc vµ    ty nh n   c¸c doanh nghiÖp  µ   íc®éc  Ëp cã  Nh n   l   quy    ínhoÆc   m« l   quan  äng. tr 2­ Bé   ëng  é     tr B qu¶n  ýngµnh,Chñ   Þch  û   l    t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh    phè  ùc thuéc  tr   trung  ng  Õt  nh  µnh  Ëp    ¬ quy ®Þ th l c¸c doanh nghiÖp  µ  íc nh n   kh«ng quy  nh  ¹ Kho¶n  §iÒu  µy  ®Þ t  i 1  n theo ph©n  Êp  ña  Ýnh  ñ.   c c Ch ph §i Ò u 16 1­  íc khi quyÕt  nh  µnh  Ëp  Tr     ®Þ th l doanh  nghiÖp  µ  íc,ph¶i lËp  éi nh n     h  ®ång  Èm  nh    th ®Þ ®Ó xem  Ðt c¸c®iÒu  Ön  x   ki quy  nh  ¹ Kho¶n  §iÒu  µy. ®Þ t i 2  n  ChÝnh  ñ  ph quy  nh  Öc  µnh  Ëp,thµnh  Çn, chÕ     µm  Öc  ña  éi ®Þ vi th l  ph   ®é l vi c H   ®ång  Èm  nh  µ  ×nh tùthÈm  nh  th ®Þ v tr     ®Þ doanh  nghiÖp  µ  íc. nh n 2­ §iÒu  Ön      ki ®Ó xem   Ðt quyÕt  nh  µnh  Ëp  x  ®Þ th l doanh  nghiÖp  µ  íc nh n   gå m: a) Cã   å  ¬  îp lÖ    h s h   theo quy  nh  ¹ Kho¶n  §iÒu  LuËt nµy;   ®Þ t  i 2  14    b) § Ò     µnh  Ëp doanh    ¸n th l  nghiÖp  µ  ícb¶o  ¶m   Ýnh  nh n   ® t kh¶    µ  Öu  thi hi v qu¶,phï hîp víi Õn îcvµ         chi l   quy  ¹ch ph¸ttr Ón kinh tÕ      éicña  µ   íc, ho     i     ­ x∙h   Nh n   ®¸p øng  cÇu  yªu  c«ng  Ö   µ  ngh v quy  nh  ña  µ   ícvÒ   ®Þ c Nh n   b¶o  Ö  v m«i  êng  tr vµ    c¸cquy  nh  ®Þ kh¸ccña    ph¸p luËt;   c) Møc   èn  iÒu  Ö  ï hîp víiquy    v® l ph       m«,  µnh, nghÒ   ng   kinh doanh, lÜnh      vùc  ¹t®éng  µ  ho   v kh«ng  Êp  ¬n  èn  th h v ph¸p  nh  Ch Ýnh  ñ  ®Þ do  ph quy  nh:  ®Þ cã  chøng  Ën  ña  ¬  nh c c quan  µi Ýnh  Ò   ån  µ  t  ch v ngu v møc  èn  Êp; vc d) Dù     th¶o  iÒu  Ö  ña  ® l c doanh  nghiÖp kh«ng    íi tr¸v   i quy  nh  ña  Ët ®Þ c Lu   nµy  µ    v c¸cquy  nh  ®Þ kh¸ccña    ph¸p luËt®èi víi        doanh  nghiÖp  µ  íc; nh n ®)  ã     Ën  ng    ña  ¬  C x¸c nh ®å ý c c quan  µ   íc cã  Èm   Òn  Ò   ¬i Nh n   th quy v n  ® Æt  ôsë  µ  Æt   tr   v m b»ng s¶n  Êtkinhdoanh  ña  xu     c doanh  nghiÖp. 3­ Trªn c¬  ë  Õt  Ën      s k lu b»ng    v¨n b¶n  ña  éi ®ång  Èm  nh,  êicã  c H  th ®Þ ng   quyÒn  Õt  nh  µnh  Ëp  quy ®Þ th l doanh nghiÖp  µ  íc ra  Õt  nh  µnh  nh n   quy ®Þ th
 8. 8 lËp; tr ng  îp   ê h kh«ng  Êp  Ën  µnh  Ëp  ch nh th l doanh nghiÖp, th×    ph¶i tr¶ lêi      b»ng  v¨n b¶n trong  êih¹n  th   kh«ng qu¸  ngµy  30  (ba  ¬i ngµy),kÓ   õ ngµy  n    t  nhËn    å  ¬  îp lÖ. ®ñ h s h   4­ ViÖc    Ö m   ñ   Þch  µ    µnh    éi ®ång    bæ nhi Ch t v c¸c th viªnH   qu¶n  Þ (nÕu  tr   cã),tæng    gi¸m  c  ®è hoÆc  gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp ph¶i® îc thùc hiÖn       trong  thêih¹n    kh«ng    ngµy  m ¬i ngµy),kÓ   õ ngµy  ã  Õt  nh  µnh  qu¸ 30  (ba      t  c quy ®Þ th lËp doanh    nghiÖp. §i Ò u 17 1­ Doanh nghiÖp  Õn  µnh  ¨ng  ý  ti h ® k kinh doanh  ¹  û   t iU ban  Õ   ¹ch  k ho tØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng  ¬idoanh    ph tr       n  nghiÖp  Æt  ôsë  Ýnh. ® tr   ch Hå   ¬  ¨ng  ý  s® k kinh doanh  bao  å m:  Õt  nh  µnh  Ëp,®iÒu  Ö  g quy ®Þ th l  l doanh nghiÖp, giÊy    chøng  Ën  nh quyÒn  ö  ông  ô së  Ýnh  ña  sd tr   ch c doanh  nghiÖp, quyÕt  nh    Ö m   ñ   Þch  µ    µnh    éi  ng    ®Þ bæ nhi Ch t v c¸c th viªnH ®å qu¶n  trÞ,tæng    gi¸m  c  ®è hoÆc   gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp. 2­ Trong  êih¹n  th   kh«ng  qu¸  ngµy  60  (s¸u m ¬i ngµy),kÓ   õ  µy  ã        t ng c quyÕt ®Þnh  µnh  Ëp,doanh    th l  nghiÖp  ph¶i®¨ng  ý    k kinhdoanh.   3­ Doanh    nghiÖp  µ  íccã   nh n   tc¸ch ph¸p  ©n  Ó   õ ngµy  îccÊp  Êy   nh k t  ®  gi   chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinhdoanh.   §i Ò u 18 Trong  êigian  th   kh«ng qu¸  ngµy  30  (ba  ¬i ngµy),kÓ   õ ngµy  îc cÊp  m    t  ®  giÊy chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh  doanh, doanh    nghiÖp ph¶i ®¨ng    b¸o  µng  h ngµy  ña  c trung ¬ng    hoÆc   a   ¬ng  ®Þ ph trong n¨m  è  ªntiÕp vÒ     éidung    s li     c¸c n   chÝnh sau  y: ®© 1­ Tªn,trôsë  Ýnh  ña        ch c doanh  nghiÖp,hä  µ    ñ  Þch  µ    µnh    v tªnch t v c¸cth viªnHéi ®ång     qu¶n  Þ(nÕu  ã)vµ  tr   c   tæng  gi¸m  c  ®è hoÆc   gi¸m  c; ®è 2­ Tªn  ¬    c quan    Õt  nh  µ  µy    Õt  nh  µnh  Ëp doanh  ra quy ®Þ v ng ra quy ®Þ th l  nghiÖp,ngµy  µ  è  ¨ng  ý    vs® k kinhdoanh;   3­ Møc  èn  iÒu  Ö;   v® l 4­ Sè  µikho¶n  Òn göing©n  µng;sè  iÖn  ¹itelex,   Õu  ã);   t  ti     h  ® tho   ,   (n c fax 5­ LÜnh  ùc,ngµnh  Ò     v  ngh kinhdoanh    hoÆc   ¹t®éng; ho   6­ Thêi®iÓ m   ¾t  u   ¹t®éng      b ®Ç ho   kinh doanh  µ  êih¹n ho¹t®éng.   v th       §i Ò u 19 1­ Khi muèn  Æt       ® chinh¸nh  ¹ c¸c tØnh,thµnh  è  ti       ph kh¸c trùcthuéc trung        ¬ng,doanh    nghiÖp  µ  ícph¶icã  ¬ng    ¹t®éng  ña    nh n     ph ¸n ho   c chinh¸nh  µ  îc v®  Chñ   Þch  û   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng  ¬idoanh    ph tr       n  nghiÖp  Æt    ® chinh¸nh  Êp  Ën  ch thu b»ng    v¨n b¶n. Chi nh¸nh  ña    c doanh  nghiÖp  µ  íckh«ng  ã   nh n   c tc¸ch ph¸p nh©n; doanh        nghiÖp nhµ  níc chÞu tr¸ch nhiÖ m  d©n  sù  ®èi víi  nh¸nh cña doanh   chi nghiÖp.
 9. 9 2­ Trêng  îp ® Æt      h  v¨n phßng  idiÖn  ¹ tØnh,thµnh  è  ®¹   t i   ph kh¸ctrùcthuéc      trung  ng, doanh  ¬  nghiÖp  µ  íc ph¶i ®¨ng  ý  íiUû   nh n     k v   ban  ©n  ©n  nh d tØnh,  thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng  ¬idoanh  ph tr       n  nghiÖp  Æt    ® v¨n phßng  idiÖn. ®¹   3­  Öc  Æt     Vi ® chinh¸nh,v¨n    phßng  idiÖn  ña  ®¹   c doanh nghiÖp  µ  íc nh n   t¹ nícngoµi® îcthùc hiÖn     i      theo c¸cquy  nh  ña  Ýnh  ñ.    ®Þ c Ch ph Mô C   II Tæ   CHøC   ¹I, L  GI¶ITH Ó,    PH¸  S¶N  DOANH   NGHI Ö P   µ   íC NH N §i Ò u 20 1­ C¸c  Ön  bi ph¸p  dông    chøc  ¹ doanh  ¸p  ®Ó tæ  li  nghiÖp bao  å m:    g s¸p nhËp  µo  v doanh  nghiÖp  µ  íc kh¸c,chia t¸ch doanh  nh n         nghiÖp  µ  íc vµ  nh n   nh÷ng  Ön  bi ph¸p  kh¸c lµm    thay ® æi  ôc    ¹t®éng, h×nh    m tiªuho     thøc  chøc  tæ  cña  doanh  nghiÖp. 2­ Ng êi®Ò   Þ  µnh  Ëp doanh      ngh th l  nghiÖp  µ  ícph¶ilËp ph¬ng      nh n      ¸n tæ chøc  ¹  lidoanh  nghiÖp. Ng êi quyÕt  nh  µnh  Ëp      ®Þ th l doanh  nghiÖp  µ  íc nh n   ph¶i lËp  éi  ng  Èm   nh   ¬ng  tæ    H ®å th ®Þ ph ¸n  chøc  ¹  l idoanh nghiÖp  µ    v ra quyÕt ®Þnh  chøc  ¹doanh    tæ  l i nghiÖp. 3­  Öc  dông    Ön  Vi ¸p  c¸c bi ph¸p  chøc  ¹    tæ  lic¸c doanh  nghiÖp  µ  íc nh n   quan  äng trùctiÕp  ôc  ô  èc  tr     ph v qu phßng, an    ninh vµ  Þch  ô   d v c«ng  éng    c do Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Õt ®Þnh. t  ph quy   §i Ò u 21 Trêng  îp tæ  h   chøc  ¹ doanh  l  i nghiÖp  µ  ícm µ   Én  n   nh n   d ®Õ thay ® æi  ôc     m tiªu,ngµnh, nghÒ       kinh doanh, vèn  iÒu  Ö  ×      ® l th doanh  nghiÖp ph¶i lµm  ñ   th   tôc ®¨ng  ý  ¹ hoÆc   ¨ng  ý      k l  i ® k bæ sung  íic¬  v   quan  ã  Èm   Òn  Ò   ¨ng  c th quy v® ký kinh doanh.   §i Ò u 22 Doanh nghiÖp  µ  ícbÞ   nh n   xem   Ðt ®Ó     Ó  x  gi¶ith trong c¸c tr ng  îp sau     ê h   ®©y: 1­  Õt  êih¹n  ¹t®éng    H th   ho   ghi trong  Õt  nh  µnh  Ëp  µ   quy ®Þ th l m doanh  nghiÖp  kh«ng      ¹n; xingiah 2­ Doanh nghiÖp kinh doanh thua  ç kÐo  µi nhng  a  ©m   µo  ×nh  l  d  ch l vt tr¹ngm Êt    kh¶  n¨ng thanh    î®Õ n   ¹n; to¸nn   h 3­ Doanh nghiÖp kh«ng  ùc  Ön  îc c¸c nhiÖ m   ô  Nhµ   íc quy  th hi ®     v do  n  ®Þnh sau    ∙    ông    Ön  khi® ¸p d c¸cbi ph¸p cÇn  Õt;   thi 4­ ViÖc  Õp tôcduy  ×doanh    ti     tr   nghiÖp  µkh«ng  Çn  Õt. l  c thi §i Ò u 23
 10. 10 1­  êi quyÕt  nh  µnh  Ëp  Ng   ®Þ th l doanh nghiÖp  µ  íc cã  Òn  Õt  nh n   quy quy ®Þnh    Ó  gi¶ith doanh nghiÖp  µ  íc. nh n 2­  êi quyÕt  nh   µnh  Ëp  Ng   ®Þ th l doanh  nghiÖp ph¶i lËp  éi  ng      H ®å gi¶i thÓ. Héi ®ång    Ó  µm     gi¶ith l chøc  n¨ng tham  u  m cho  êi quyÕt  nh  µnh  ng   ®Þ th lËp  doanh  nghiÖp  Ò   Öc  Õt  nh    Ó  v vi quy ®Þ gi¶ith doanh  nghiÖp  µ  ícvµ    nh n   tæ chøc  ùc hiÖn  Õt  nh    Ó  th   quy ®Þ gi¶ith doanh  nghiÖp  µ  íc.Thµnh  Çn  µ  nh n   ph v quy  Õ   µm  Öc  ña  éi ®ång    Ó,tr×nh tù vµ  ñ tôcthùc hiÖn  Õt  ch l vi c H   gi¶ith       th       quy ®Þnh    Ó  gi¶ith doanh  nghiÖp  Ch Ýnh  ñ  do  ph quy  nh. ®Þ 3­ C¸c  Õu  ¹ili     khi n   ªnquan  n     Ó  ®Õ gi¶ith doanh nghiÖp  µ  íc® îcthùc nh n       hiÖn  theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u 24 ViÖc    Õt    gi¶iquy ph¸ s¶n  doanh  nghiÖp  µ  íc® îcthùc hiÖn  nh n       theo  Ët Lu   ph¸ s¶n    doanh nghiÖp. CH ¬NG   IV QU¶N   ý  µ   íC  µ   ù C   Ö N   L NH N V TH HI QUY Ò N   ñ   ë   ÷ U   µ   íC CH S H NH N ®èI  íIDOANH   V  NGHI Ö P   µ   íC NH N Mô C   I QU¶N   ý  µ   íC  I  íIDOANH   L NH N ®è V   NGHI Ö P   µ   íC NH N §i Ò u 25 Ch Ýnh  ñ  èng  Êt qu¶n  ýnhµ  íc®èi víi ph th nh   l  n     doanh  nghiÖp  µ  ícvíi nh n     nh÷ng  éidung  n  sau  ©y: d 1­ Ban  µnh  Ýnh  h ch s¸ch,c¬  Õ     ch qu¶n  ý®èi  íitõng  î doanh  l  v  l i nghiÖp  nhµ  íc,chÝnh  n  s¸ch khuyªn  Ých, chÕ     îcÊp, trîgi¸vµ  Õ     tiªn kh   ®é tr        ch ®é u    ®èi víi       s¶n  È m   µ  Þch  ô  ¹t®éng  c¸c ph vd v ho   c«ng  ch; Ý 2­ Quy Õt  nh    Ön    ®Þ c¸cbi ph¸p b¶o  é  µ  ç  î     h v h tr  doanh  c¸c nghiÖp  µ  íc nh n   quan  äng cña  Òn  tr   n kinh tÕ  èc  ©n;   qu d 3­    Tæ chøc  ©y  ùng  x d quy  ¹ch  µ  Õn îc ph¸ttr Ón doanh  ho v chi l    i   nghiÖp  nhµ  íctrong tæng  Ó  n    th quy  ¹ch vµ  Õn îcph¸ttr Ónngµnh,l∙nhthæ; ho   chi l     i      4­    Tæ chøc  ©y  ùng  x d quy  ¹ch  µ  o  ¹o c¸n  é  ho v ®µ t   b qu¶n  ý vµ  l   c¸n  é  b ®iÒu  µnh  h doanh nghiÖp  µ  íc; nh n 5­    Tæ chøc  Óm     ki tra,thanh    Öc  ùc  Ön  tra vi th hi ph¸p  Ët,chñ  ¬ng, lu   tr   chÝnh s¸ch,chÕ     µ  íct¹ c¸cdoanh    ®é nh n       i nghiÖp; §i Ò u 26 C¸c  ¬  c quan qu¶n  ý Nhµ   íc thùc  Ön  Öc  l  n  hi vi qu¶n  ý Nhµ   íc ®èi  íi l  n  v  doanh nghiÖp  µ  íctheo  nh n   quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëtvµ  ©n  Êp  ña  Ýnh  lu   ph c c Ch phñ.
 11. 11 Mô C   II THù C   Ö N   HI QUY Ò N   ñ   ë   ÷ U   µ   íC  I  íI CH S H NH N ®è V DOANH   NGHI Ö P   µ   íC NH N §i Ò u 27 1­ Ch Ýnh  ñ  èng  Êt tæ    ph th nh   chøc  ùc hiÖn    Òn  ña  ñ  ë  i th   c¸c quy c ch s ®è   víi  doanh nghiÖp  µ  íc,bao  å m: nh n   g a) Quy Õt  nh  µnh  Ëp,s¸p nhËp, chiat¸ch,gi¶ithÓ,chuyÓn  æi  ë    ®Þ th l            ® s h÷u  doanh  nghiÖp  µ  íc; nh n b) Quy Õt  nh  ôc  ,nhiÖ m   ô, chiÕn îc ph¸ttr Ón vµ  nh  íng ®Þ m tiªu  v  l    i   ®Þ h  kÕ   ¹ch ph¸ttr Ónkinhdoanh  ña  ho     i     c doanh nghiÖp  µ  íc; nh n c) Ban  µnh  iÒu  Ö  É u   Ò   chøc  ¹t®éng  ña  h ® lm v tæ  ho   c doanh  nghiÖp  nhµ  íc,phª  Èn  iÒu  Ö  n  chu ® l tæng  c«ng    µ  ty v doanh nghiÖp  µ  íc quan  nh n   träng; d) Quy Õt  nh  Êp  èn  u     ®Þ c v ®Ç t ban  u   µ  u      ®Ç v ®Ç t bæ sung, giao  èn    v cho doanh  nghiÖp, kiÓm       tra,gi¸m    Öc  s¸t vi b¶o  µn  µ  to v ph¸t tr Ón  èn     i v ë doanh  nghiÖp  µ   íc.Quy  nh   Õ     Êu  nh n   ®Þ ch ®é kh hao, tû  Ö  ©n     l ph chia lî    i nhuËn  µo    ü  v c¸c qu sau    ∙  ép  Õ. Phª  Èn  ¬ng    khi® n thu   chu ph ¸n chuyÓn  îng, nh   cho  thuª,thÕ  Êp,cÇ m   è  ÷ng  ÕtbÞ, nhµ  ëng    ch   c nh thi     x quan  äng.Phª  Èn  tr   chu ph¬ng  huy  ng  èn, ph¬ng  gãp  èn, tµis¶n  ña  µ   íc vµo  ªn ¸n  ®é v  ¸n  v    c Nh n   li   doanh  íic¸c  ñ  ë  ÷u  v  ch s h kh¸c.Thèng  Êt  chøc  ùc  Ön  Ö m   ô,   nh tæ  th hi nhi v  quyÒn  ¹n cña  ñ  ë  ÷u  i víi Çn  èn  u    ña  µ   ícvµo    h  ch s h ®è     ph v ®Ç tc Nh n   c¸cdoanh  nghiÖp; ®) Quy Õt  nh  dông    ×nh  ®Þ ¸p  m« h qu¶n  ý®èi víic¸c lo¹  l        i doanh nghiÖp  nhµ  íc;bæ   Ö m,  Ôn  Ö m,  n   nhi mi nhi khen  ëng, kû  Ëtc¸c chøc  th   lu     danh qu¶n  ý l  chñ  èttrong doanh  ch     nghiÖp; e) Quy  nh      Èn, ®Þnh  ®Þ c¸c tiªuchu   møc,  n    Òn ¬ng  i  íis¶n  ®¬ gi¸ti l ®è v   phÈ m,  Þch  ô  µm  ¬  ë  d v l c s cho  doanh nghiÖp  µ  íc tr¶l ng  nh n    ¬ cho  êi lao ng     ®éng. Quy Õt  nh  Õ     Òn ¬ng, tiÒn  ëng, phô  Êp  i  íic¸c thµnh    ®Þ ch ®é ti l   th   c ®è v     viªn Héi  ng    ®å qu¶n  Þ,tæng  tr   gi¸m  c  ®è hoÆc   gi¸m  c  ña  ®è c doanh  nghiÖp  nhµ  íc; n g) Tæ     chøc  Óm    ki tra,gi¸m    s¸tdoanh nghiÖp  µ  ícthùc hiÖn    ôc   nh n     c¸c m tiªu,  nhiÖ m  vô  nhµ  níc giao; gi¸m s¸t ¹t ®éng  kinh doanh cña doanh   ho   nghiÖp, ho¹t®éng      qu¶n  ýcña  éi  ng  l  H ®å qu¶n  Þ vµ  iÒu  µnh  ña  tr   ® h c tæng  gi¸m  c  ®è hoÆc   gi¸m  c. ®è 2­  Ýnh  ñ  ©n  Êp  Ch ph ph c hoÆc   û  Òn  u quy cho    é   µ  û   c¸c B v U ban  ©n nh d©n tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   trung  ng  ùc hiÖn  ét  è  Òn  ña  ñ  ¬ th   m s quy c ch së  ÷u  µ  íc®èi víi h nh n       doanh  nghiÖp  µ  ícquy  nh  ¹ Kho¶n  §iÒu  µy; nh n   ®Þ ti  1  n  quy  nh  ®Þ tr¸chnhiÖm   ña  é   µi chÝnh    c BT  trong viÖc    qu¶n  ývèn  µ  µis¶n  l  v t  cña  µ   íc t¹  Nh n   i doanh nghiÖp    ; quy  nh  èi  ®Þ m quan  Ö   ÷a c¸c Bé   h gi     qu¶n  ý l  ngµnh, Uû     ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   trung  ng  íiBé   µi ¬ v  T   chÝnh  trong viÖc  ùc  Ön    Òn  ña  ñ  ë  ÷u  µ   íc ® îc ChÝnh    th hi c¸c quy c ch s h Nh n     phñ  ©n  Êp  ph c hoÆc   û  Òn  i víi u quy ®è     doanh nghiÖp  µ  íc. nh n
 12. 12 C H ¬NG   V Tæ   CHøC   QU¶N   ý  L DOANH   NGHI Ö P   µ   íC NH N §i Ò u 28 1­ Tæng  c«ng    µ  íc vµ  ty nh n   doanh nghiÖp  µ  íc ®éc  Ëp  nh n   l quy    ín m« l   cã  ¬  Êu  chøc  c c tæ  qu¶n  ýnh  l   sau: a) Héi ®ång     qu¶n  Þ,Ban  Óm  tr   ki so¸t; b) Tæng    gi¸m  c  ®è hoÆc   gi¸m  c  µ  é  ®è v b m¸y  óp viÖc. gi   2­ C¸c doanh nghiÖp  µ  íckh«ng  nh n   quy  nh  ¹  ®Þ ti Kho¶n  §iÒu  µy  ã  1  nc gi¸m  c  µ  é   ®è v b m¸y  óp  Öc. H×nh  gi vi   thøc  chøc  tæ  gi¸m    ¹  s¸tt ic¸c doanh  nghiÖp  µy  ChÝnh  ñ  n do  ph quy  nh. ®Þ Mô C   I DOANH   NGHI Ö P   µ   íC  ã   éI  NG   NH N C H ®å QU¶N   Þ   TR I­Héi ®ång     qu¶n  Þvµ  tr   Ban  Óm  ki so¸t §i Ò u 29 Héi  ng  ®å qu¶n  Þ thùc  Ön  tr   hi chøc n¨ng qu¶n  ý ho¹t®éng  ña  l    c doanh  nghiÖp,chÞu    tr¸chnhiÖ m  ícChÝnh  ñ    tr   ph hoÆc   ¬  c quan  qu¶n  ýNhµ   íc® îc l  n    ChÝnh  ñ  û  Òn  Ò   ù    iÓn cña  ph u quy v s ph¸ttr   doanh nghiÖp  theo  ôc    µ   m tiªuNh nícgiao.   §i Ò u 30 Héi ®ång    qu¶n  Þcã  Ö m  ô  µ  Òn  ¹n  tr   nhi v v quy h sau  y: ®© 1­ Nh Ën  èn,®Êt  ai,tµinguyªn vµ  ån  ùckh¸cdo  µ   ícgiao cho    v  ®      ngu l     Nh n     doanh  nghiÖp; 2­  ×nh  ñ  ëng  ¬  Tr th tr c quan  Õt  nh  µnh  Ëp  quy ®Þ th l doanh  nghiÖp    phª duyÖt  u   Ö  ®Ò l doanh  nghiÖp, chiÕn îc,quy  ¹ch,kÕ   ¹ch    l  ho   ho ph¸ttr Ón dµi  i     h¹n, kÕ   ¹ch  n¨m,  õ c¸c    ho 5  tr   doanh nghiÖp quan  äng  Thñ   íng  tr do  t quyÕt   ®Þnh; 3­  ×nh  ñ tr ng  ¬  Tr th   ë c quan qu¶n  ýNhµ   íctheo  ©n  Êp  ña  Ýnh  l  n  ph c c Ch phñ    ¬ng    ªndoanh,gãp  èn,c¸cdù    u    ña  c¸cph ¸n li     v     ¸n ®Ç tc doanh  nghiÖp; 4­  ×nh  ñ  íng  Ýnh  ñ  Tr Th t Ch ph hoÆc   êi ® îc Thñ íng  Ýnh  ñ  û  ng     t Ch ph u quyÒn    Ö m,  Ôn  Ö m,  bæ nhi mi nhi khen  ëng, kû  Ët tæng  th   lu   gi¸m  c  ®è hoÆc   gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp; 5­  ×nh  ñ  ëng  ¬  Tr th tr c quan qu¶n  ýNhµ   íc ® îc ChÝnh  ñ  ©n  Êp  l  n    ph ph c quyÕt  nh     Ö m,  Ôn  Ö m,  ®Þ bæ nhi mi nhi khen  ëng, kû  Ët phã  th   lu   tæng gi¸m  ®èc hoÆc   ã  ph gi¸m  c,  Õ   ®è k to¸n tr ng   ë doanh  nghiÖp  theo    ®Ò nghÞ   ña  c tæng gi¸m  c  ®è hoÆc  gi¸m  c; ®è 6­  ×nh  ñ  ëng  ¬  Tr th tr c quan  qu¶n  ý Nhµ   íc cã  Èm   l  n   th quyÒn      ®Ó phª duyÖt quyÕt to¸ntµichÝnh  µng         h n¨m  ña  c doanh  nghiÖp;
 13. 13 7­ Phª  Èn  ¬ng    ö  ông,b¶o  µn,ph¸ttr Ónvèn  µ  ¬ng    ö    chu ph ¸n s d   to     i   v ph ¸n s dông  î nhuËn  l  i sau  Õ  tæng  thu do  gi¸m  c  ®è hoÆc  gi¸m  c    Þ; th«ng  ®è ®Ò ngh   qua  Õt  quy to¸n tµichÝnh  µng     h n¨m  ña  c doanh  nghiÖp  µnh    Õu  ã); th viªn(n c   thùc hiÖn  Öc    vi c«ng  è  b c«ng khaic¸c b¸o  tµichÝnh     c¸o    theo quy  nh  ña  ®Þ c ChÝnh  ñ; ph 8­ Quy Õt  nh  ¬ng      ®Þ ph ¸n huy  ng  èn    ¹t®éng  ®é v ®Ó ho   kinh doanh  ng    nh kh«ng  µm  l thay ® æi  ×nh    h thøc së  ÷u;  h 9­ Phª  Èn  ¬ng  tæ  chu ph ¸n  chøc  qu¶n  ý,tæ  l   chøc  kinh doanh, biªnchÕ        bé m¸y qu¶n  ýdoanh  l  nghiÖp, quy  ¹ch  o  ¹olao ®éng  µ  iÒu  Ö  ña    ho ®µ t     v® lc c¸c ®¬n  Þ  µnh    Õu  ã);®Ò   Þ  µnh  Ëp,t¸ch,nhËp, gi¶ithÓ      v th viªn(n c   ngh th l       c¸c ®¬n  Þ  µnh    Õu  ã)theo quy  nh  ña  v th viªn(n c     ®Þ c ph¸p luËt;   10­ Quy Õt  nh    Öm,  Ôn  Öm,    ®Þ bæ nhi mi nhi khen  ëng,kû  Ëtgi¸m  c  th   lu   ®è c¸c®¬n  Þ  µnh    Õu  ã)theo ®Ò   Þ  ña    v th viªn(n c     ngh c tæng  gi¸m  c; ®è 11­ KiÓ m       tra,gi¸m    s¸ttæng gi¸m  c  ®è hoÆc   gi¸m  c, c¸c®¬n  Þ  µnh  ®è     v th viªn(nÕu  ã) trong viÖc  ö  ông, b¶o  µn  µ    c    sd   to v ph¸ttr Ón vèn, thùc hiÖn     i       c¸c nghÜa  ô  i  íiNhµ   íc,m ôc    µ   íc giao  v ®è v   n  tiªuNh n   cho doanh nghiÖp  µ  ùc v th   hiÖn    Õt ®Þnh  c¸cquy   kh¸ccña  éi ®ång    H  qu¶n  Þ. tr §i Ò u 31 1­ Héi ®ång     qu¶n  Þ gå m   ñ  Þch,tæng  tr   ch t   gi¸m  c  ®è hoÆc   gi¸m  c  µ  ®è v m ét  è  µnh    s th viªn kh¸c.Tuú     theo quy m«,  ¹  ×nh  lo ih doanh nghiÖp, Ch Ýnh     phñ quy  nh  è îng thµnh    éi ®ång  ®Þ sl   viªnH   qu¶n  Þ. tr Héi ®ång    qu¶n  Þ cã  µnh    tr   th viªnchuyªn tr¸chvµ  µnh        th viªnkiªm  Öm.  nhi Chñ  Þch  éi ®ång  t H  qu¶n  Þlµthµnh    tr     viªnchuyªn tr¸ch.   Chñ   Þch  éi  ng  t H ®å qu¶n  Þ  ã  tr c tr¸ch nhiÖ m   chøc  ùc  Ön      tæ  th hi c¸c nhiÖ m   ô,quyÒn  ¹n  ña  éi ®ång  v  hc H  qu¶n  Þ quy  nh  ¹  Òu  cña  Ët tr   ®Þ ti§i 30  Lu   nµy. 2­  ñ   Þch  µ  Ch t v c¸c  µnh  th viªn Héi  ng    ®å qu¶n  Þ  ngêi ®Ò   tr do    nghÞ  thµnh  Ëp  l doanh  nghiÖp  ×nh Thñ íng  Ýnh  ñ  tr   t Ch ph hoÆc   êi ® îc Thñ íng ng     t  ChÝnh  ñ  û  Òn  Õt  nh    Ö m,  Ôn  Ö m,  ph u quy quy ®Þ bæ nhi mi nhi khen  ëng, kû  th   luËt.   Ö m   ú  ña  µnh    éi ®ång  Nhi k c th viªnH   qu¶n  Þ lµ5  tr     n¨m (n¨m  n¨m).Thµnh    viªnHéi ®ång     qu¶n  Þcã  Ó  îcbæ   Ö m  ¹  ñ  Þch  éi ®ång  tr   th ®   nhi l iCh t . H  qu¶n  Þ tr   kh«ng kiªm tæng  gi¸m  c  ®è hoÆc   gi¸m  c. ®è 3­  éi  ng  H ®å qu¶n  Þ sö  ông  é  tr   d b m¸y  µ  v con  Êu  ña  d c doanh nghiÖp  ®Ó   ùc hiÖn    Ö m  ô  ña  ×nh. th   c¸cnhi vc m §i Ò u 32 Thµnh    éi ®ång  viªnH   qu¶n  Þ ph¶icã      Èn  µ  iÒu  Ön    tr     c¸c tiªuchu v ® ki sau ®©y: 1­ Lµ    c«ng  ©n  ÖtNam,  êng  ót¹ ViÖtNam   d Vi   th tr     i   ; 2­  ã   C søc  Î,cã  È m   Êt ®¹o  øc  èt, kho   ph ch   ® t  trung thùc,li   Õt,cã        ªm khi   ý thøc chÊp  µnh    h ph¸p luËt;   3­  ã   ×nh  ,  ã  C tr ®é c n¨ng  ùc kinh  l  doanh  µ  chøc  v tæ  qu¶n  ý doanh  l  nghiÖp;
 14. 14 4­ Kh«ng  ng  êi®¶m   Ö m       ®å th   nhi c¸c chøc  ô    p  v l∙nh®¹ trong bé    m¸y  µ   Nh níc; 5­ Nh÷ng  êi®∙  µthµnh    éi ®ång    ng   l   viªnH   qu¶n  Þ,tæng  tr   gi¸m  c, gi¸m  ®è   ®èc doanh nghiÖp  ∙  Þ   ® b tuyªn bè    ph¸ s¶n  ×  th ph¶itu©n    theo quy  nh  ¹ ®Þ ti  §iÒu  LuËt ph¸ s¶n  50     doanh  nghiÖp; 6­  ñ   Þch  éi ®ång  Ch t H  qu¶n  Þ,tæng  tr   gi¸m  c  ®è hoÆc   gi¸m  c  ®è kh«ng  ® îc thµnh  Ëp    l hoÆc   ÷ c¸c chøc  gi     danh qu¶n  ý,®iÒu  µnh  l  h doanh  nghiÖp  t nh©n,  c«ng    ty tr¸ch nhiÖ m   ÷u  ¹n,c«ng      Çn  µ    hh  ty cæ ph v kh«ng  îc cã    ®   c¸c quan  Ö   îp ®ång  h h  kinh tÕ  íic¸c doanh    v    nghiÖp   ©n, c«ng    tnh   tytr¸chnhiÖ m     h÷u  ¹n,c«ng      Çn  vîhoÆc   ång,bè, m Ñ,  h  tycæ ph do    ch    con  ÷ c¸c chøc  gi     danh  qu¶n  ý®iÒu  µnh. l  h Vî hoÆc   ång,bè, m Ñ,  ch    con,anh,chÞ, em   étcña  ÷ng  êigi÷ c¸c       ru   nh ng       chøc  danh    trªnkh«ng  îcgi÷chøc  ®   danh  Õ     ëng,thñ quü  ¹ cïng doanh  k to¸ntr    ti     nghiÖp  µ  v doanh  nghiÖp  µnh    Õu  ã). th viªn(n c §i Ò u 33 Ch Õ     µm  Öc  ña  éi ®ång  ®é l vi c H   qu¶n  Þ: tr 1­ Héi ®ång     qu¶n  Þlµm  Öc  tr   vi theo chÕ     Ëp  Ó;häp  êng  ú  µng    ®é t th   th kh quü    ®Ó xem   Ðt vµ  Õt  nh  ÷ng  Ên    éc nhiÖ m   ô,quyÒn  ¹n  x   quy ®Þ nh v ®Ò thu   v  h cña  ×nh.  éi  ng  m H ®å qu¶n  Þ cã  Ó  äp  Êt  êng      Õt  ÷ng  tr   th h b th ®Ó gi¶iquy nh vÊn    Êp  ®Ò c b¸ch  ña c doanh  nghiÖp  Chñ   Þch  éi ®ång  do  t H  qu¶n  Þ hoÆc   tr   tæng gi¸m  c  ®è hoÆc   gi¸m  c  ®è hoÆc     trªn50%  (n¨m  ¬iphÇn  m  tr¨m)tæng  è    s thµnh    éi ®ång  viªnH   qu¶n  Þ®Ò   Þ; tr   ngh 2­ Chñ  Þch    t hoÆc   µnh    éi ®ång  th viªnH   qu¶n  Þ® îcchñ  Þch  û  Òn  tr     t u quy tr ÖutËp  µ  ñ  ×cuéc  äp; i   v ch tr   h 3­ C¸c  éc  äp  ña  éi ®ång    cu h c H   qu¶n  Þ ® îccoilµhîp lÖ    ã  t  Êt tr           khic Ý nh   2/3 (haiphÇn       ba) tæng  è  µnh    ã  Æt;  Þ  Õt,quyÕt  nh  ña  s th viªnc m ngh quy   ®Þ c Héi ®ång    qu¶n  Þ cã  Öu  ùckhicã    tr   hi l     trªn50%   (n¨m  êiphÇn  m  tr¨m)tæng  è    s thµnh    éi  ng  viªn H ®å qu¶n  Þ biÓu  tr   quyÕt    µnh. Thµnh  t¸n th   viªn Héi  ng    ®å qu¶n  Þcã  Òn  tr   quy b¶o u    Õn  ña  × nh; l ý ki c m 4­ Néi dung,kÕt  Ën  ña    éc  äp  ña  éi ®ång       lu c c¸ccu h c H   qu¶n  Þph¶i® îc tr      ghithµnh      biªnb¶n;nghÞ  Õt,quyÕt  nh  ña  éi ®ång    quy   ®Þ c H  qu¶n  Þ cã  Ýnh  tr   t b ¾t  éc    µnh  i víi bu thi h ®è     doanh nghiÖp. 5­ Chi  Ý   ¹t®éng  ña  éi  ng  ph ho   c H ®å qu¶n  Þ,kÓ   tiÒn ¬ng  µ  ô  tr   c¶  l v ph cÊp, ® îc tÝnh  µo     v qu¶n  ý phÝ   ña  l  c doanh nghiÖp. Tæng     gi¸m  c  ®è hoÆc   gi¸m  c  ®è b¶o  ¶m     iÒu  Ön  µ  ¬ng  Ön  Çn  Õt cho  éi  ng  ® c¸c ® ki v ph ti c thi   H ®å qu¶n  Þlµm  Öc. tr   vi §i Ò u 34 C¸c  µnh    th viªnchuyªn tr¸chcña  éi ®ång      H  qu¶n  Þ ® îcxÕp ¬ng  ¬    tr     l c b¶n theo  ¹ch  Ëc    ng b viªnchøc  µ  íc,hëng ¬ng  nh n   l theo  Õ     ©n  èitiÒn ­ ch ®é ph ph   l ¬ng trong doanh    nghiÖp  µ  ícdo  Ýnh  ñ  nh n   Ch ph quy  nh  µ  Òn th ng ¬ng  ®Þ v ti   ë t øng  íihiÖu  v  qu¶  ¹t®éng  ña  ho   c doanh  nghiÖp. C¸c  µnh    Óm   Ö m     th viªn ki nhi cña  éi ®ång  H  qu¶n  Þhëng  ô  Êp  tr   ph c tr¸chnhiÖ m     theo quy  nh  ña  Ýnh  ®Þ c Ch phñ  µ  îctiÒn th ng ¬ng  v®   ë t øng  íi Öu  v  hi qu¶  ¹t®éng  ña  ho   c doanh  nghiÖp.
 15. 15 §i Ò u 35 C¸c  µnh    éi ®ång  th viªnH   qu¶n  Þ ph¶icïng  Þu  tr     ch tr¸chnhiÖm   íc ngêi   tr     ra  Õt  nh    Ö m   µ  quy ®Þ bæ nhi v ph¸p  Ët vÒ     lu   c¸c quyÕt  nh   ña  éi  ng   ®Þ c H ®å qu¶n  Þ;tr ng  îp    ¹m  iÒu  Ö  tr   ê h vi ph ® l doanh  nghiÖp, quyÕt  nh   îtthÈm     ®Þ v  quyÒn,  ¹m  ông  ld chøc  Òn,  ©y  Öthai cho  quy g thi     doanh  nghiÖp  µ  µ   íc v Nh n   th× ph¶ichÞu      tr¸chnhiÖm   µ  åith ng  Ët chÊt ®èi víi   Öth¹ido  × nh     v b  ê v         thi     m c¸c g©y    ra theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u 36 1­ Héi ®ång     qu¶n  Þ thµnh  Ëp  tr   l Ban  Óm      óp Héi ®ång  ki so¸t®Ó gi     qu¶n  trÞ kiÓm       tra,gi¸m    ¹t®éng  iÒu  µnh  ña  s¸tho   ® h c tæng  gi¸m  c  ®è hoÆc   gi¸m  ®èc,  é   b m¸y  doanh  nghiÖp  µ  v c¸c  n   Þ   µnh  ®¬ v th viªn (nÕu  ã)    c trong  ¹t ho   ®éng  tµi Ýnh, chÊp  µnh ®iÒu lÖ   ch h doanh nghiÖp,  nghÞ  quyÕt, quyÕt  ®Þnh  ña  éi ®ång  c H  qu¶n  Þ,chÊp  µnh  tr   h ph¸p luËt.   2­ Ban  Óm     ùc  Ön  Öm   ô  Héi  ng  ki so¸tth hi nhi v do  ®å qu¶n  Þ giao,b¸o  tr     c¸o vµ  Þu    ch tr¸chnhiÖ m  ícHéi ®ång    tr     qu¶n  Þ. tr 3­    Ý   ¹t®éng, kÓ   tiÒn ¬ng  µ  iÒu  Ön  µm  Öc  ña    Chi ph ho     c¶  l v® ki l vi c Ban kiÓm    doanh  so¸tdo  nghiÖp  b¶o  ¶m. ® II­  Tæng  gi¸m  c  ®è hoÆc   gi¸m  c  µ  é  ®è v b m¸y  óp viÖc gi   §i Ò u 37 Tæng  gi¸m  c  ®è hoÆc   gi¸m  c  Thñ íng Ch Ýnh  ñ  ®è do  t  ph hoÆc   êi® îc ng     Thñ íng Ch Ýnh  ñ  û  Òn  Õt ®Þnh    Ö m,  Ôn  Ö m  t  ph u quy quy   bæ nhi mi nhi theo ®Ò     nghÞ  ña  éi ®ång  c H  qu¶n  Þ. tr Tæng  gi¸m ®èc  hoÆc  gi¸m ®èc  lµ ®¹i Ön ph¸p nh©n  cña doanh   di nghiÖp  µ  Þu  v ch tr¸chnhiÖ m   ícHéi ®ång    tr     qu¶n  Þ,ngêira quyÕt  nh    tr      ®Þ bæ nhiÖ m   µ  v ph¸p  ËtvÒ   iÒu  µnh  ¹t®éng  ña  lu   ® h ho   c doanh  nghiÖp.Tæng    gi¸m  ®èc hoÆc   gi¸m  c  ã  Òn  iÒu  µnh  ®è c quy ® h cao  Êt trongdoanh  nh     nghiÖp. Phã tæng  gi¸m  c  ®è hoÆc   ã  ph gi¸m  c  óp tæng  ®è gi   gi¸m  c  ®è hoÆc  gi¸m  ®èc  iÒu  µnh  ® h doanh nghiÖp theo  ©n  ph c«ng  µ  û  Òn  ña  v u quy c tæng  gi¸m  ®èc hoÆc  gi¸m  c, chÞu  ®è   tr¸chnhiÖ m   íc tæng    tr   gi¸m  c  ®è hoÆc   gi¸m  c  ®è vÒ   Ö m  ô  îctæng  nhi v®  gi¸m  c  ®è hoÆc   gi¸m  c  ©n  ®è ph c«ng  µ  û  Òn. v u quy KÕ  to¸n tr ng  óp    ë gi tæng  gi¸m  c  ®è hoÆc  gi¸m  c  ®è doanh nghiÖp chØ   ®¹o, tæ    chøc  ùc hiÖn  th   c«ng    Õ   t¸ck to¸n,thèng    ña    kª c doanh nghiÖp  µ  ã  vc c¸cnhiÖm  ô,quyÒn  ¹n theo quy  nh  ña    v  h    ®Þ c ph¸p luËt.   V¨n phßng  µ    ¹n  v c¸c b (hoÆc  phßng) chuyªn m«n, nghiÖp  ô  ã  v c chøc  n¨ng tham  u, gióp viÖc  éi ®ång  m    H  qu¶n  Þ,tæng  tr   gi¸m  c  ®è hoÆc   gi¸m  c  ®è trongqu¶n  ý, iÒu  µnh    l  ® h c«ng  Öc. vi §i Ò u 38 Tæng  gi¸m  c  ®è hoÆc  gi¸m  c  ®è doanh nghiÖp  ã  Ö m   ô  µ  Òn   c nhi v v quy h¹n sau  y:   ®©
 16. 16 1­  ïng  ñ   Þch  éi ®ång  C Ch t H  qu¶n  Þ ký  Ën  èn, ®Êt  ai,tµinguyªn  tr   nh v  ®    vµ    ån  ùckh¸c ®Ó   c¸c ngu l     qu¶n  ý,sö  ông  l  d theo  ôc    Ö m   ô  µ   íc m tiªu,nhi v Nh n   giao cho    doanh  nghiÖp;giao c¸cnguån  ùc®∙  Ën  ña  µ   íccho    n        l   nh c Nh n   c¸c®¬ vÞ  µnh    Õu  ã); th viªn(n c 2­  ö   ông, b¶o  µn  µ    iÓn vèn  Sd   to v ph¸ttr   theo  ¬ng  ®∙  îc Héi ®ång  ph ¸n  ®     qu¶n  Þphª duyÖt; tr     3­  ©y   ùng  Õn îc ph¸ttr Ón,kÕ   ¹ch  µi h¹n  µ  µng  X d chi l     i   ho d  vh n¨m  ña  c doanh nghiÖp,dù    u  ,ph¬ng    ªndoanh,®Ò     chøc    ¸n ®Ç t  ¸n li     ¸n tæ  qu¶n  ýcña  l  doanh nghiÖp, quy  ¹ch  o   ¹o lao  ng,  ¬ng  phèi hîp    ho ®µ t   ®é ph ¸n    kinh doanh  cña    n  Þ  µnh    Õu  ã)tr×nh Héi ®ång  c¸c®¬ v th viªn(n c      qu¶n  Þ; tr 4­ X ©y  ùng    ×nh Héi ®ång    d ®Ó tr     qu¶n  Þphª duyÖt c¸c®Þnh  tr        møc  kinh  tÕ  ü  Ët,tiªuchuÈn  k thu     s¶n  È m,  n    Òn l ng  ï hîp víi   ph ®¬ gi¸ti  ¬ ph       quy  nh   c¸c ®Þ cña  µ   íc; Nh n 5­ § Ò   Þ    Öm,  Ôn  Öm,    ngh bæ nhi mi nhi khen  ëng,kû  Ëtphã  th   lu   tæng  gi¸m  ®èc hoÆc   ã  ph gi¸m  c, kÕ     ëng  ®è   to¸n tr doanh nghiÖp  µ  v gi¸m  c    n   ®è c¸c ®¬ vÞ  µnh    Õu  ã); th viªn(n c 6­ Quy Õt  nh      ®Þ gi¸mua,    s¶n  È m   µ  Þch  ô  ï hîp víi ÷ng  gi¸b¸n  ph vd v ph       nh quy  nh  ña  µ   íc; ®Þ c Nh n 7­  Ó m       n  Þ  µnh    Õu  ã) thùc hiÖn    nh  Ki tra c¸c ®¬ v th viªn(n c     c¸c ®Þ møc,  tiªuchuÈn,®¬n        gi¸quy  nh  ®Þ trong néibé      doanh nghiÖp; 8­ Quy Õt  nh    Ö m,  Ôn  Ö m,  ®Þ bæ nhi mi nhi khen  ëng, kû  Ëtphã  th   lu   gi¸m  ®èc, kÕ     to¸n tr ng    n  Þ  µnh    Õu  ã) theo    Þ   ña    ë c¸c ®¬ v th viªn(n c   ®Ò ngh c gi¸m  ®èc  n  Þ  µnh    µ    ëng  ®¬ v th viªnv c¸c tr ban, phã  ëng    tr ban hoÆc   ëng  tr phßng,  phã   ëng  tr phßng  chuyªn m«n, nghiÖp  ô  µ  v v c¸c  chøc  ô  ¬ng  ¬ng  ña  vt ® c doanh  nghiÖp; 9­    Tæ chøc  iÒu  µnh  ¹t®éng  ña  ® h ho   c doanh  nghiÖp nh»m   ùc  Ön  th hi c¸cnghÞ  nh  µ  Õt ®Þnh  ña  éi ®ång    ®Þ v quy   c H  qu¶n  Þ; tr 10­ B¸o    ícHéi ®ång    c¸o tr     qu¶n  Þ vµ  ¬  tr   c quan qu¶n  ýNhµ   íccã  Èm   l  n   th quyÒn  Ò   Õt  v k qu¶  ¹t®éng  ho   kinhdoanh  ña    c doanh  nghiÖp; 11­ Ch Þu  ù  Óm       s ki tra,gi¸m    ña  éi ®ång  s¸tc H   qu¶n  Þ,Ban  Óm   tr   ki so¸t,   c¸c c¬    quan  qu¶n  ýNhµ   íccã  Èm  Òn  i  íiviÖc  ùc hiÖn    l  n   th quy ®è v   th   c¸c chøc  n¨ng, nhiÖ m   ô    v theo quy  nh   ña  Ët  µy. Trong  êng  îp    Õn  ña  ®Þ c Lu n   tr h ý ki c tæng  gi¸m  c  ®è hoÆc   gi¸m  c  ®è kh¸c víinghÞ  Õt  µ  Õt  nh  ña  éi    quy v quy ®Þ c H  ®ång  qu¶n  Þ,tæng  tr   gi¸m  c  ®è hoÆc   gi¸m  c  ã  Òn  ®è c quy b¶o u    Õn  µ  l ý ki v kiÕn  Þ  íic¬  ngh v   quan  µ   íccã  Èm  Òn    ö  ý;trong thêigian cha  Nh n   th quy ®Ó x l        cã  Òn  nh  ö  ý cña  ¬  quy ®Þ x l  c quan  µ   íc cã  Èm   Òn  Én  Nh n   th quy v ph¶i chÊp    hµnh  Þ  Õt,quyÕt ®Þnh  ña  éi ®ång  ngh quy     c H  qu¶n  Þ; tr 12­  îc ¸p  ông    Ön  §  d c¸c bi ph¸p  Çn  Õttrong  êng  îp  Èn  Êp  µ  c thi   tr h kh c v ph¶i b¸o    c¸o ngay  íiHéi  ng  v  ®å qu¶n  Þ vµ    ¬  tr   c¸c c quan  µ   íc cã  Èm   Nh n   th quyÒn. Mô C   II DOANH   NGHI Ö P   µ   íC  NH N KH«NG   ã   éI  NG   C H ®å QU¶N   Þ TR §i Ò u 39
 17. 17 1­ Gi¸m  c  ngêi quyÕt  nh  µnh  Ëp  ®è do    ®Þ th l doanh  nghiÖp    Ö m,  bæ nhi miÔn   Ö m,  nhi khen  ëng,  û  Ët.Gi¸m  c  µ  i diÖn  th k lu   ®è l ®¹   ph¸p  ©n   ña  nh c doanh  nghiÖp  µ  Þu  v ch tr¸chnhiÖm   ícngêibæ   Ö m   µ    tr     nhi v ph¸p luËtvÒ   iÒu    ® hµnh  ¹t®éng  ña  ho   c doanh  nghiÖp.Gi¸m  c  ã  Òn  iÒu  µnh    ®è c quy ® h cao  Êt nh   trongdoanh    nghiÖp. 2­ Gi¸m  c  ®è ph¶icã    Èn  µ  iÒu  Ön      tiªuchu v ® ki nh quy  nh  ¹  Òu    ®Þ ti §i 32 cña  Ët nµy. Lu   3­ Gi¸m  c  îc xÕp ¬ng  ¬  ®è ®   l c b¶n  theo  ¹ch  Ëc    ng b viªnchøc  µ  íc vµ  nh n   hëng ¬ng, th ng  l   ë theo  Õ     ©n  èitiÒn ¬ng, tiÒn  ëng  ch ®é ph ph   l   th trong doanh    nghiÖp  µ  íc do  Ýnh  ñ  nh n   Ch ph quy  nh   ¾n   íihiÖu  ®Þ g v  qu¶  ¹t®éng  ña  ho   c doanh nghiÖp. 4­  ã   Ph gi¸m  c  óp  ®è gi gi¸m  c  iÒu  µnh  ®è ® h doanh  nghiÖp theo  ©n   ph c«ng  µ  û  Òn  ña  v u quy c gi¸m  c, chÞu  ®è   tr¸chnhiÖm   íc gi¸m  c  Ò   Öm     tr   ®è v nhi vô  îcgi¸m  c  ©n  ®  ®è ph c«ng  µ  û  Òn. v u quy 5­  Õ   K to¸n tr ng  óp    ë gi gi¸m  c ®è doanh nghiÖp chØ   o, tæ  ®¹   chøc  ùc th   hiÖn c«ng    Õ   t¸ck to¸n,thèng    ña    kª c doanh  nghiÖp  µ  ã    Öm   ô  Òn  v c c¸cnhi v quy h¹n theo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.   6­ V¨n phßng  µ    v c¸c phßng chuyªn m«n,    nghiÖp  ô  ã  v c chøc n¨ng tham  m u,gióp viÖc      cho  gi¸m  c  ®è trongqu¶n  ý, iÒu  µnh    l  ® h c«ng  Öc. vi §i Ò u 40 Gi¸m  c  ùc  Ön  Ö m   ô, quyÒn  ¹n  ®è th hi nhi v  h quy  nh  ¹  ®Þ tiKho¶n  vµ    6  8 §iÒu  cña  Ët nµy  µ    Ö m  ô,quyÒn  ¹n sau  y: 38  Lu   v c¸cnhi v  h  ®© 1­ Nh Ën  èn,®Êt  ai,tµinguyªn vµ    ån  ùckh¸c do  µ   ícgiao   v  ®      c¸c ngu l     Nh n     ®Ó  qu¶n  ý, ö  ông  l  d s theo m ôc    Ö m  ô  µ   ícgiao cho    tiªunhi v Nh n     doanh nghiÖp;  sö  ông,b¶o  µn  µ    iÓnvèn; d   to v ph¸ttr   2­  ©y   ùng  Õn îc ph¸ttr Ón,kÕ   ¹ch  µi h¹n  µ  µng  X d chi l     i   ho d  vh n¨m  ña  c doanh nghiÖp,ph¬ng    u  ,li     ¸n ®Ç t  ªndoanh,®Ò     chøc    ¸n tæ  qu¶n  ýcña  l  doanh  nghiÖp  ×nh c¬  tr   quan  qu¶n  ýNhµ   íccã  Èm  Òn; l  n   th quy 3­ Tæ     chøc  iÒu  µnh  ¹t®éng  ña  ® h ho   c doanh  nghiÖp; 4­ Ban  µnh    nh   h c¸c ®Þ møc  kinh  Õ  kü  Ët,tiªuchuÈn  t ­  thu     s¶n  È m,  ph ®¬n    Òn l ng  ïhîp víi gi¸ti  ¬ ph       quy  nh  ña  µ   íc; ®Þ c Nh n 5­  ×nh  êi quyÕt  nh  µnh  Ëp  Tr ng   ®Þ th l doanh  nghiÖp    Ö m,  Ôn  bæ nhi mi nhiÖ m,  khen  ëng,kû  Ëtphã  th   lu   gi¸m  c, kÕ     ëng; ®è   to¸ntr 6­ B¸o    ¬    c¸o c quan  µ   íccã  Èm  Òn  Ò   Õt  Nh n   th quy v k qu¶  ¹t®éng, kinh ho       doanh  ña  c doanh  nghiÖp; 7­  Þu  ù  Óm     Ch s ki tra,gi¸m    ña  chøc  s¸tc tæ  gi¸m    ChÝnh  ñ    s¸tdo  ph quy ®Þnh  µ  ña    ¬  v c c¸c c quan  µ   íccã  Èm  Òn  i víiviÖc  ùc hiÖn    Nh n   th quy ®è     th   c¸c chøc  n¨ng,nhiÖ m  ô    v theo quy  nh  ña  Ët nµy.   ®Þ c Lu   Mô C   I II TË P   Ó   êILAO   NG   TH NG   ®é TRON G   DOANH   NGHI Ö P   µ   íC NH N
 18. 18 §i Ò u 41 §¹ihéi c«ng  ©n       nh viªn chøc  µ h×nh  l  thøc  ùc tiÕp    êi lao ®éng  tr   ®Ó ng     doanh nghiÖp  µ  íc tham    nh n   gia qu¶n  ýdoanh  l  nghiÖp  µ  íc.§¹ihéi c«ng  nh n       nh©n    viªnchøc  ùc hiÖn    Òn  th   c¸cquy sau  y: ®© 1­ Tham     gia th¶o  Ën  ©y  ùng  lu x d tho¶  c lao ®éng  Ëp  Ó    êi ®¹i í    t th ®Ó ng     diÖn  Ëp  Ó    ng  ¬ng îng  µ  ý  Õt  íitæng  t th lao ®é th l v k k v  gi¸m  c  ®è hoÆc  gi¸m  ®èc doanh nghiÖp; 2­ Th¶o  Ën  µ  lu v th«ng  qua quy  Õ   ö  ông    ü  ã  ªnquan  ùc ch s d c¸c qu c li   tr   tiÕp ®Õ n   îÝch  ña  êilao®éng    l  i c ng     trong doanh    nghiÖp; 3­ Th¶o  Ën  µ  ãp    Õn  Ò     lu v g ý ki v quy  ¹ch,kÕ   ¹ch,®¸nh    Öu    ho   ho   gi¸hi qu¶ qu¶n  ý s¶n  Êt kinh  l  xu   doanh, ®Ò   Êt c¸c biÖn    xu     ph¸p b¶o  é    ng,    h lao ®é c¶i thiÖn ®iÒu  Ön  µm  Öc,®êi sèng  Ët chÊt vµ    Çn,vÖ     ki l vi     v    tinhth   sinh m«i  êng,   tr   ®µo  ¹ovµ  o  ¹ol¹ngêilao®éng  ña  t   ®µ t     i    c doanh  nghiÖp; 4­ Giíi Öu ngêitham    éi ®ång     thi     giaH   qu¶n  Þ,Ban  Óm  tr   ki so¸t. §i Ò u 42 Tæng  ªn®oµn    ng  Öt Nam   íng dÉn  Ò   chøc  µ  ¹t®éng  li   lao ®é Vi   h  v tæ  v ho   cña  ¹ihéic«ng  ©n    §    nh viªnchøc trong doanh    nghiÖp  µ  íc. nh n CH ¬NG   VI TæN G   C«NG   NH µ   íC TY  N §i Ò u 43 1­ Tæng    c«ng    µ  íc® îcthµnh  Ëp  µ  ¹t®éng    ¬  ë  ªnkÕt  tynh n     l v ho   trªnc s li   cña  Òu  n  Þ  µnh    ã  èi  nhi ®¬ v th viªnc m quan  Ö   ¾n  ã  íi hg b v  nhau  Ò   îÝch  v l  i kinh  tÕ, c«ng    nghÖ,  cung øng, tiªuthô,dÞch  ô, th«ng    o  ¹o,nghiªn cøu,     v  tin,®µ t       tiÕp  Þ,ho¹t®éng  th     trong m ét    hoÆc   ét  è  m s chuyªn ngµnh    kinh tÕ    ü  Ët   ­ k thu   chÝnh, nh»m     t¨ng cêng    kh¶  n¨ng kinh doanh  ña    n  Þ  µnh    µ    c c¸c ®¬ v th viªn v thùc hiÖn    Öm  ô  ña  Õn îcph¸ttr ÓnkinhtÕ     éitrong tõng thêi   c¸cnhi v c chi l     i     ­x∙h        kú. 2­ Tæng    c«ng    µ  íclµtæ  tynh n     chøc  kinh doanh  ã     c tc¸ch ph¸p nh©n, cã        con  Êu, cã  µis¶n  µ  ã    ü  Ëp  d   t  v c c¸c qu t trung theo    quy  nh  ña  Ýnh  ñ, ®Þ c Ch ph   ® îc Nhµ   íc giao    n  qu¶n  ývèn, tµinguyªn,®Êt  ai  µ    ån  ùc kh¸c,cã  l       ® v c¸c ngu l     tr¸chnhiÖm     b¶o  µn  µ  to v ph¸ttr Ón vèn, sö  ông  ã  Öu   i    d c hi qu¶    ån  ùc c¸c ngu l   ® îc giao,thùc hiÖn  Òn  µ  Üa  ô  ña        quy v ngh v c doanh  nghiÖp  µ  íc nh    nh n   quy ®Þnh  ¹ Ch ¬ng    ña  Ët nµy. t i IIc Lu   3­  ú   Tu theo quy    µ  Þ   Ý  m« v v tr quan  äng, tæng  tr   c«ng    µ   íc cã  ty nh n   hoÆc   kh«ng  ã  c c«ng    µichÝnh  µdoanh  tyt   l  nghiÖp  µnh  th viªn.   §i Ò u 44 1­ Tæng    c«ng    µ  íccã  Ó  ã    ¹ ®¬n  Þ  µnh    tynh n   th c c¸clo   i v th viªnsau  y: ®© a) §¬n  Þ  ¹ch to¸n®éc  Ëp;   vh     l
 19. 19 b) §¬n  Þ  ¹ch to¸nphô  éc;   vh     thu c)§¬n  Þ  ù    v s nghiÖp. 2­  ¬n  Þ  µnh    ña  § v th viªnc tæng  c«ng    µ  íc cã  ty nh n   con  Êu, ® îc m ë   µi d     t  kho¶n  ¹ ng©n  µng  ïhîp víi ¬ng  t i h ph       ph thøc h¹ch to¸ncña       tæng  c«ng    µ  ­ tynh n íc.§¬n  Þ  µnh    ¹ch    v th viªnh to¸n ®éc  Ëp  ã  iÒu  Ö    l c® l riªngdo  éi ®ång   H  qu¶n  trÞtæng    c«ng      Èn  ïhîp víi   typhª chu ph       quy  nh  ña  Ët nµy  µ  iÒu  Ö  c¸c ®Þ c Lu   v® l tæng c«ng    µ  íc. tynh n 3­  Õ     µichÝnh  µ  ¹ch    ña  Ch ®é t   vh to¸nc tæng c«ng    µ  íc do  Ýnh  ty nh n   Ch phñ  quy  nh. ®Þ §i Ò u 45 C¸c  n  Þ  µnh    ¹ch  ®¬ v th viªnh to¸n ®éc  Ëp  ña    l c tæng  c«ng    µ  íc cã  ty nh n   quyÒn  µ  Üa  ô  v ngh v quy  nh  ¹  ¬ng    ña  Ët  µy, trõ c¸c quyÒn  µ  ®Þ tiCh IIc Lu n       v nghÜa  ô  v quy  nh  ¹ §iÓ m   Kho¶n  §iÒu    ®Þ ti   a  1  7, Kho¶n  §iÒu  vµ  Þu  ù  1  10  ch s rµng  éc  Ò   Òn  îvµ  Üa  ô  íi bu v quy l   ngh v v   i tæng  c«ng    µ  ícnh  tynh n   sau: 1­ NhËn, b¶o  µn  µ    iÓnvèn,sö  ông  ã  Öu      to v ph¸ttr    d c hi qu¶    ån  ùc c¸cngu l   do tæng c«ng    ty giao; thùc  Ön    hi quyÕt  nh   ña  ®Þ c tæng c«ng    Ò   iÒu  ty v ® chØnh  èn  µ    ån  ùc phï hîp  íinhiÖm   ô  ña  v v c¸c ngu l     v  v c doanh  nghiÖp trong  tæng c«ng  ty; 2­ §îcchñ  ng     ®é kinh doanh    ¬  ë  ¬ng    èihîp kÕ   ¹ch    trªnc s ph ¸n ph     ho kinh  doanh  chung  ña  c tæng  c«ng ty; 3­  Ých  ép    ×nh  µnh    ü  Ëp  Tr n ®Ó h th c¸c qu t trung cña    tæng c«ng    ty theo  quy  nh  ña  iÒu  Ö  ®Þ c® l tæng  c«ng  ty; 4­ §îctæng     c«ng    û  Òn  ý  Õt  µ  ùc hiÖn    îp ®ång  tyu quy k k v th   c¸c h   kinh tÕ    víi  kh¸ch hµng    trong vµ  µiníctheo quyÕt ®Þnh  ña    ngo         c tæng  c«ng  ty; 5­  îc tæng  §  c«ng    ty giao  chøc  ùc hiÖn    ù  ®Ç u    tæ  th   c¸c d ¸n  t ph¸ttr Ón  i  theo  Õ   ¹ch  ña  k ho c tæng  c«ng      ¬  ë  ö  ông    ån  ùc do  ty trªnc s s d c¸c ngu l   tæng  c«ng    tygiao; 6­  ã   Òn    Þ   C quy ®Ò ngh tæng c«ng    ty xem   Ðt  Õt  nh  x quy ®Þ hoÆc   îc ®  tæng c«ng    û  Òn  Õt ®Þnh  µnh  Ëp,tæ  tyu quy quy   th l   chøc  ¹    Ó,s¸p nhËp  l igi¶i , th     c¸c ®¬n  Þ   ùc thuéc  µ  Õt  nh  é    v tr   v quy ®Þ b m¸y  qu¶n  ý cña    n  Þ   ùc l  c¸c ®¬ v tr   thuéc. §i Ò u 46 §¬n  Þ  ¹ch    ô  éc  vh to¸n ph thu tæng  c«ng    µ  íc ® îc ký  Õt  îp  ng  ty nh n     k h ®å kinh tÕ    theo  ©n  Êp  ña  ph c c tæng c«ng    îc chñ  ng  ùc  Ön    ¹t ty,®   ®é th hi c¸c ho   ®éng  kinh doanh, ho¹t®éng  µichÝnh, tæ      t    chøc  µ  ©n  ù  v nh s theo  ù  ©n   s ph cÊp hoÆc   û  Òn  ña  u quy c tæng c«ng ty. §i Ò u 47 §¬n  Þ  ù  v s nghiÖp  ùc hiÖn  Õ     Êy thu bï chi, îct¹onguån    õ th   ch ®é l            ® thu t   thùc hiÖn  Þch  ô,hîp ®ång    d v    nghiªncøu    khoa  äc  µ  o  ¹ovíic¸c ®¬n  Þ  h v ®µ t       v trongvµ  µitæng    ngo   c«ng    µ  íc. tynh n
 20. 20 Ho¹t ®éng  ña    n  Þ   ù    c c¸c ®¬ v s nghiÖp  ùc  Ön  th hi theo quy  Õ   Héi ch do    ®ång qu¶n  Þtæng  tr   c«ng      Èn. typhª chu §i Ò u 48 C¨n  c¸c quy  nh  Ò   µnh  Ëp,tæ  cø    ®Þ v th l   chøc  ¹     Ó  l igi¶ith doanh  , nghiÖp  nhµ  íct¹  ¬ng  I ña  Ët nµy,ChÝnh  ñ  n  i Ch II c Lu     ph quy  nh  Öc  µnh  Ëp,tæ  ®Þ vi th l  chøc  ¹    Ó  l igi¶i , th tæng  c«ng    µ    tyv c¸cdoanh  nghiÖp  µnh    ña  th viªnc tæng  c«ng  ty. CH ¬NG   VIII QU¶N   ý  Ç N   è N   ñA   µ   íC    L PH V C NH N ë C¸C  DOANH   NGHI Ö P Mô C   I QU¶N   ý  Ç N   è N   ã P   ñ A   µ   íC    L PH V G C NH N ë C¸C  DOANH   NGHI Ö P   KH¸C §i Ò u 49 Héi ®ång    qu¶n  Þ hoÆc   tr   gi¸m  c  ®èivíidoanh  ®è (     nghiÖp  kh«ng  ã  éi cH  ®ång qu¶n  Þ)nhËn  èn  ña  µ   íc®Ó   ãp  µo    tr   v c Nh n   g v c¸cdoanh  nghiÖp  kh¸ccã    quyÒn  µ  Üa  ô  v ngh v sau  y:®© 1­  ©y  ùng  ¬ng  gãp  èn  ×nh  ñ  ëng  ¬  X d ph ¸n  v tr th tr c quan  µ  íc theo nh n     ph©n  Êp  ña  Ýnh  ñ; c c Ch ph 2­ Cö,    Ôn, khen  ëng,kû  ËtngêitrùctiÕp qu¶n  ýphÇn  èn  ãp    b∙imi   th   lu        l  vg cña  µ   ícë    Nh n   c¸cdoanh  nghiÖp; 3­  Gi¸m    Óm     Öc  ö  ông  èn  ãp  ña  µ   íc,chÞu  s¸t,ki tra vi s d vg c Nh n   tr¸ch   nhiÖ m   Ò   Öu  v hi qu¶  ö  ông, b¶o  µn  µ    iÓn vèn  ña  µ   íc;thu lî sd   to v ph¸ttr   c Nh n       i nhuËn  õphÇn  èn  ãp  ña  µ   ícë    t  v g c Nh n   c¸cdoanh  nghiÖp. §i Ò u 50 Quy Òn  µ  Üa  ô  ña  êi trùctiÕp  v ngh v c ng     qu¶n  ýphÇn  èn  ãp  ña  µ   l  v g c Nh nícë      c¸cdoanh nghiÖp: 1­ Tham     µo  é     gia v B m¸y qu¶n  ý, iÒu  µnh    l  ® h ë doanh  nghiÖp  theo  iÒu  ® lÖ  doanh nghiÖp; 2­ Theo  âi vµ  d   gi¸m    ×nh  ×nh  ¹t ®éng  s¸t t h ho   kinh doanh  ña  c doanh  nghiÖp  ã  èn  ãp  ña  µ   íc; c v g c Nh n 3­  ùc  Ön  Õ     Th hi ch ®é b¸o  vµ  Þu  c¸o  ch tr¸chnhiÖm   íc Héi ®ång    tr     qu¶n  trÞ hoÆc     Gi¸m  c  ®èivíidoanh  ®è (     nghiÖp kh«ng  ã  éi ®ång  cH  qu¶n  Þ)vÒ   tr   phÇn  èn  ãp  ña  µ   ícë    v g c Nh n   c¸cdoanh  nghiÖp. Mô C   II QU¶N   ý    Ç N   L Cæ PH CHI  èI  µ     Ç N   Æ C   ÖT  ñA   µ   íC PH V Cæ PH ® BI C NH N §i Ò u 51
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2