Luật Đường sắt số 35/2005/QH11

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:47

0
196
lượt xem
59
download

Luật Đường sắt số 35/2005/QH11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Luật Đường sắt số 35/2005/QH11

 1. QU C H I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do -H nh phúc S : 35/2005/QH11 Hà N i ,ngày 14 tháng 6 năm 2005 LU T Ư NG S T C A QU C H I NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S 35/2005/QH11 NGÀY 14 THÁNG 6 NĂM 2005 Căn c vào Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khóa X, kỳ h p th 10; Lu t này quy nh v ho t ng ư ng s t. CHƯƠNG I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Lu t này quy nh v quy ho ch, u tư, xây d ng, b o v k t c u h t ng ư ng s t; phương ti n giao thông ư ng s t; quy n và nghĩa v c a t ch c, cá nhân có liên quan n ho t ng ư ng s t; quy t c, tín hi u giao thông và b o m tr t t , an toàn giao thông ư ng s t; kinh doanh ư ng s t. i u 2. i tư ng áp d ng 1. Lu t này áp d ng i v i t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài có liên quan n ho t ng ư ng s t trên lãnh th nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam. 2. Trư ng h p i u ư c qu c t mà C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam là thành viên có quy nh khác v i quy nh c a Lu t này thì áp d ng quy nh c a i u ư c qu c t ó. i u 3. Gi i thích t ng Trong Lu t này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Bao g i là hàng hoá ư c g i theo b t kỳ chuy n tàu khách nào mà ngư i g i không i cùng chuy n tàu ó. 2. C u chung là c u có m t c u dùng chung cho c phương ti n giao thông ư ng s t và phương ti n giao thông ư ng b .
 2. 3. Ch y tàu là ho t ng i u khi n s di chuy n c a phương ti n giao thông ư ng s t. 4. Ch ng v t ch y tàu là b ng ch ng cho phép phương ti n giao thông ư ng s t ư c ch y vào khu gian. Ch ng v t ch y tàu ư c th hi n b ng tín hi u èn màu, tín hi u cánh, th ư ng, gi y phép, phi u ư ng. 5. Công l nh t i tr ng là quy nh v t i tr ng t i a cho phép trên m t tr c và t i tr ng r i u t i a cho phép theo chi u dài c a phương ti n giao thông ư ng s t ư c quy nh trên t ng c u, o n, khu gian, khu o n, tuy n ư ng s t. 6. Công l nh t c là quy nh v t c t i a cho phép phương ti n giao thông ư ng s t ch y trên t ng c u, o n, khu gian, khu o n, tuy n ư ng s t. 7. Công trình ư ng s t là công trình xây d ng ph c v giao thông v n t i ư ng s t, bao g m ư ng, c u, c ng, h m, kè, tư ng ch n, ga, h th ng thoát nư c, h th ng thông tin, tín hi u, h th ng c p i n và các công trình, thi t b ph tr khác c a ư ng s t. 8. ư ng ngang là o n ư ng b giao nhau cùng m c v i ư ng s t, ư c B Giao thông v n t i cho phép xây d ng và khai thác. 9. Ga ư ng s t là nơi phương ti n giao thông ư ng s t d ng, tránh, vư t, x p, d hàng hoá, ón tr khách, th c hi n tác nghi p k thu t và các d ch v khác. Ga ư ng s t có nhà ga, qu ng trư ng, kho, bãi hàng, ke ga, tư ng rào, khu d ch v , trang thi t b c n thi t và các công trình ư ng s t khác. 10. Hàng siêu tr ng là hàng không th tháo r i, có t i tr ng vư t quá t i tr ng cho phép c a toa xe, tuy n ư ng. 11. Hàng siêu trư ng là hàng không th tháo r i, có kích thư c vư t quá kh gi i h n u máy, toa xe c a kh ư ng tương ng. 12. Ho t ng ư ng s t là ho t ng c a t ch c, cá nhân trong lĩnh v c quy ho ch, u tư phát tri n, kinh doanh ư ng s t, b o m tr t t , an toàn giao thông v n t i ư ng s t và nh ng ho t ng khác có liên quan. 13. Ke ga là công trình ư ng s t trong ga ư ng s t ph c v hành khách lên, xu ng tàu, x p, d hàng hóa. 14. K t c u h t ng ư ng s t là công trình ư ng s t, ph m vi b o v công trình ư ng s t và hành lang an toàn giao thông ư ng s t. 15 Kh ư ng s t là kho ng cách ng n nh t gi a hai má trong c a ư ng ray. 16. Khu o n là t p h p m t s khu gian và ga ư ng s t k ti p nhau phù h p v i tác nghi p ch y tàu. 17. Khu gian là o n ư ng s t n i hai ga li n k , ư c tính t c t tín hi u vào ga c a ga phía bên này n c t tín hi u vào ga g n nh t c a ga phía bên kia.
 3. 18. Nút giao cùng m c là nơi có hai ho c nhi u tuy n ư ng giao nhau trên cùng m t m t b ng. 19. Nút giao khác m c là nơi có hai ho c nhi u tuy n ư ng giao nhau n m cao khác nhau. 20. Phương ti n giao thông ư ng s t là u máy, toa xe, toa xe ng l c, phương ti n chuyên dùng di chuy n trên ư ng s t. 21. S n phNm, d ch v công ích ư ng s t là s n phNm, d ch v c n thi t ph c v cho ho t ng giao thông v n t i ư ng s t mà vi c cung ng s n phNm, d ch v này theo cơ ch th trư ng khó có kh năng bù p chi phí. 22. Tàu là phương ti n giao thông ư ng s t ư c l p b i u máy và toa xe ho c u máy ch y ơn, toa xe ng l c, phương ti n ng l c chuyên dùng di chuy n trên ư ng s t. 23. Tuy n ư ng s t là m t khu o n ho c nhi u khu o n liên ti p tính t ga ư ng s t u tiên n ga ư ng s t cu i cùng. i u 4. Nguyên t c cơ b n trong ho t ng ư ng s t 1. B o m ho t ng giao thông v n t i ư ng s t thông su t, tr t t , an toàn, chính xác và hi u qu ; góp ph n phát tri n kinh t - xã h i, b o m qu c phòng, an ninh và b o v môi trư ng. 2. Phát tri n ư ng s t theo quy ho ch, k ho ch, hi n i và ng b ; g n k t lo i hình giao thông v n t i ư ng s t v i các lo i hình giao thông v n t i khác. 3. i u hành th ng nh t, t p trung ho t ng giao thông v n t i ư ng s t. 4. Phân nh rõ gi a qu n lý nhà nư c c a cơ quan nhà nư c v i qu n lý kinh doanh c a doanh nghi p; gi a kinh doanh k t c u h t ng và kinh doanh v n t i trên ư ng s t do Nhà nư c u tư. i u 5. Chính sách phát tri n ư ng s t 1. Nhà nư c t p trung u tư phát tri n k t c u h t ng ư ng s t qu c gia, ư ng s t ô th theo hư ng hi n i. 2. Nhà nư c khuy n khích t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài u tư, kinh doanh k t c u h t ng ư ng s t và v n t i ư ng s t; tham gia u th u cung ng s n phNm, d ch v công ích ư ng s t. 3. Nhà nư c b o m môi trư ng c nh tranh lành m nh, không phân bi t i x ; b o h quy n, l i ích h p pháp c a t ch c, cá nhân thu c m i thành ph n kinh t tham gia u tư và kinh doanh ư ng s t. 4. Nhà nư c khuy n khích vi c nghiên c u, ng d ng khoa h c, công ngh tiên ti n và ào t o ngu n nhân l c phát tri n ư ng s t hi n i.
 4. i u 6. Quy ho ch t ng th phát tri n ư ng s t 1. Quy ho ch t ng th phát tri n ư ng s t là cơ s l p quy ho ch chi ti t chuyên ngành và nh hư ng u tư, xây d ng, phát tri n ng b , h p lý, th ng nh t m ng lư i giao thông v n t i ư ng s t trong ph m vi c nư c, t o i u ki n khai thác ti m năng hi n có và phát tri n năng l c c a ngành ư ng s t. 2. Quy ho ch t ng th phát tri n ư ng s t ư c l p trên cơ s chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i; áp ng yêu c u b o m qu c phòng, an ninh; g n k t ch t ch v i quy ho ch t ng th phát tri n các lo i hình giao thông v n t i khác. 3. Quy ho ch t ng th phát tri n ư ng s t bao g m các n i dung v phát tri n k t c u h t ng, phương ti n giao thông, ào t o ngu n nhân l c, khoa h c công ngh , công nghi p và m ng lư i d ch v h tr trong lĩnh v c ư ng s t. 4. B trư ng B Giao thông v n t i t ch c l p quy ho ch t ng th phát tri n ư ng s t trình Th tư ng Chính ph phê duy t. i u 7. Trách nhi m qu n lý nhà nư c v ho t ng ư ng s t c a Chính ph , b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph 1. Chính ph th ng nh t qu n lý nhà nư c v ho t ng ư ng s t. 2. B Giao thông v n t i ch u trách nhi m trư c Chính ph th c hi n qu n lý nhà nư c v ho t ng ư ng s t. 3. B Công an ch trì, ph i h p v i B Giao thông v n t i, B Qu c phòng, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương (sau ây g i là U ban nhân dân c p t nh) và b , ngành có liên quan t ch c th c hi n các bi n pháp b o v tr t t , an toàn xã h i trong ho t ng ư ng s t; t ch c l c lư ng ki m tra, x lý vi ph m pháp lu t v ư ng s t i v i ngư i, phương ti n tham gia giao thông v n t i ư ng s t theo quy nh c a pháp lu t; th ng kê, cung c p d li u v tai n n giao thông ư ng s t. 4. B Tài nguyên và Môi trư ng ch trì, ph i h p v i B Giao thông v n t i trong qu n lý khai thác tài nguyên thu c ph m vi t dành cho ư ng s t, vùng lân c n ph m vi b o v công trình ư ng s t có nh hư ng n an toàn c a công trình ư ng s t, an toàn giao thông v n t i ư ng s t. 5. B Công nghi p có trách nhi m b o m ưu tiên ngu n i n n nh cho ư ng s t i n khí hóa và h th ng thông tin, tín hi u ư ng s t. 6. B , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m ph i h p v i B Giao thông v n t i th c hi n qu n lý nhà nư c v ho t ng ư ng s t. i u 8. Trách nhi m qu n lý nhà nư c v ho t ng ư ng s t c a y ban nhân dân c p t nh
 5. 1. T ch c, ch o th c hi n pháp lu t v ư ng s t; các bi n pháp b o v k t c u h t ng ư ng s t; b o v hành lang an toàn giao thông ư ng s t; t ch c c u n n, gi i quy t h u qu tai n n giao thông ư ng s t x y ra t i a phương. 2. L p và t ch c th c hi n quy ho ch phát tri n k t c u h t ng ư ng s t ô th c a a phương. 3. B o m tr t t , an toàn giao thông v n t i ư ng s t; ki m tra, x lý vi ph m pháp lu t v ư ng s t t i a phương. i u 9. Thanh tra ư ng s t 1. Thanh tra ư ng s t thu c thanh tra B Giao thông v n t i th c hi n ch c năng thanh tra chuyên ngành v ho t ng ư ng s t. 2. T ch c, ch c năng, nhi m v và quy n h n c a thanh tra ư ng s t th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v thanh tra. i u 10. Tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v ư ng s t 1. Cơ quan, ơn v ư ng s t có trách nhi m t ch c, tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v ư ng s t cho cán b , công ch c, viên ch c, nhân viên thu c ph m vi qu n lý c a mình; ph i h p v i chính quy n a phương các c p nơi có ư ng s t i qua tuyên truy n, v n ng nhân dân ch p hành pháp lu t v ư ng s t. 2. Chính quy n a phương các c p có trách nhi m tuyên truy n, ph bi n và giáo d c pháp lu t v ư ng s t cho nhân dân t i a phương. 3. Cơ quan thông tin, tuyên truy n có trách nhi m t ch c tuyên truy n, ph bi n pháp lu t v ư ng s t thư ng xuyên, r ng rãi n toàn dân. 4. Cơ quan qu n lý nhà nư c v giáo d c và ào t o có trách nhi m ch o vi c giáo d c pháp lu t v ư ng s t trong các cơ s giáo d c. 5. M t tr n T qu c Vi t Nam và các t ch c thành viên có trách nhi m ph i h p v i cơ quan h u quan và chính quy n a phương tuyên truy n, v n ng nhân dân th c hi n pháp lu t v ư ng s t. i u 11. Trách nhi m c a t ch c, cá nhân khi x y ra tai n n giao thông ư ng s t 1. Khi x y ra tai n n giao thông ư ng s t, lái tàu ho c nhân viên ư ng s t khác trên tàu ph i th c hi n các thao tác d ng tàu khNn c p. Trư ng tàu có trách nhi m t ch c nhân viên ư ng s t trên tàu và nh ng ngư i có m t t i nơi x y ra tai n n c u giúp ngư i b n n, b o v tài s n c a Nhà nư c và c a ngư i b n n, ng th i ph i báo ngay cho t ch c i u hành giao thông ư ng s t, cơ quan công an, U ban nhân dân nơi g n nh t và th c hi n nh ng công vi c sau ây: a) Trư ng h p tàu, ư ng s t b hư h ng ph i l p biên b n báo cáo v v tai n n và cung c p thông tin liên quan n v tai n n theo yêu c u c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n;
 6. b) Trư ng h p tàu, ư ng s t không b hư h ng ph i ti p t c cho tàu ch y sau khi ã l p biên b n báo cáo v v tai n n và c ngư i thay mình l i làm vi c v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 2. Ngư i i u khi n phương ti n giao thông khác khi i qua nơi x y ra tai n n giao thông ư ng s t có trách nhi m ch ngư i b n n i c p c u, tr trư ng h p ang làm nhi m v khNn c p. 3. Cơ quan công an và t ch c, cá nhân có liên quan khi nh n ư c tin báo v tai n n giao thông ư ng s t có trách nhi m n ngay hi n trư ng gi i quy t. 4. U ban nhân dân các c p nơi x y ra tai n n giao thông ư ng s t có trách nhi m ph i h p v i cơ quan công an, doanh nghi p kinh doanh ư ng s t c u giúp ngư i b n n, b o v tài s n c a Nhà nư c và c a ngư i b n n. Trư ng h p có ngư i ch t không rõ tung tích, không có thân nhân ho c thân nhân không có kh năng chôn c t thì U ban nhân dân nơi x y ra tai n n có trách nhi m t ch c chôn c t. 5. M i t ch c, cá nhân không ư c gây tr ng i cho vi c khôi ph c ư ng s t và ho t ng giao thông v n t i ư ng s t sau khi x y ra tai n n giao thông ư ng s t. i u 12. Các hành vi b nghiêm c m trong ho t ng ư ng s t 1. Phá ho i công trình ư ng s t, phương ti n giao thông ư ng s t. 2. L n chi m hành lang an toàn giao thông ư ng s t, ph m vi b o v công trình ư ng s t. 3. T ý m ư ng ngang, xây d ng c u vư t, h m chui, c ng ho c các công trình khác qua ư ng s t. 4. T ý di chuy n ho c làm sai l ch các công trình, thi t b báo hi u, bi n báo hi u c nh trên ư ng s t. 5. Treo, phơi, t v t làm che l p ho c làm sai l c tín hi u giao thông ư ng s t. 6. Ngăn c n vi c ch y tàu, tùy ti n báo hi u ho c s d ng các thi t b d ng tàu, tr trư ng h p phát hi n có s c gây m t an toàn giao thông ư ng s t. 7. Vư t rào, ch n ư ng ngang, vư t qua ư ng ngang khi èn ã b t sáng, vư t rào ngăn gi a ư ng s t v i khu v c xung quanh. 8. v t chư ng ng i, ch t c h i, ch t ph th i lên ư ng s t; ch t d cháy, ch t d n trong ph m vi b o v công trình ư ng s t và hành lang an toàn giao thông ư ng s t. 9. Chăn th súc v t, h p ch trên ư ng s t, trong ph m vi b o v công trình và hành lang an toàn giao thông ư ng s t. 10. i, ng, n m, ng i trên nóc toa xe, u máy, b c lên xu ng toa xe; u bám, ng, ng i hai bên thành toa xe, u máy, nơi n i gi a các toa xe, u máy; m c a
 7. lên, xu ng tàu, ưa u, tay, chân và các v t khác ra ngoài thành toa xe khi tàu ang ch y, tr nhân viên ư ng s t, công an ang thi hành nhi m v . 11. i, ng, n m, ng i trên ư ng s t, tr nhân viên ư ng s t ang tu n ư ng ho c ang s a ch a, b o trì ư ng s t, phương ti n giao thông ư ng s t. 12. Ném t, á ho c các v t khác lên tàu ho c t trên tàu xu ng. 13. Mang hàng c m lưu thông, ng v t có d ch b nh, mang trái phép các ch t phóng x , ch t d cháy, ch t d n , ng v t hoang dã vào ga, lên tàu. 14. V n chuy n hàng c m lưu thông, ng v t có d ch b nh; v n chuy n trái phép ng v t hoang dã. 15. Làm, s d ng vé gi ; bán vé trái quy nh nh m m c ích thu l i b t chính. 16. ưa phương ti n, thi t b không b o m tiêu chuNn an toàn k thu t ho c phương ti n, thi t b không có gi y ch ng nh n ăng ký, gi y ch ng nh n ăng ki m vào ho t ng trên ư ng s t. 17. i u khi n tàu ch y quá t c quy nh. 18. Nhân viên ư ng s t tr c ti p ph c v ch y tàu trong khi làm nhi m v có n ng c n vư t quá 80 miligam/100 mililít máu ho c 40 miligam/1 lít khí th . 19. L i d ng ch c v , quy n h n sách nhi u, gây phi n hà; th c hi n ho c dung túng hành vi vi ph m pháp lu t trong khi thi hành nhi m v . 20. Các hành vi khác b nghiêm c m theo quy nh c a pháp lu t v ư ng s t. CHƯƠNG II K T C U H T NG Ư NG S T M C1 QUY HO CH, U TƯ, XÂY D NG K T C U H T NG Ư NG S T i u 13. H th ng ư ng s t Vi t Nam 1. H th ng ư ng s t Vi t Nam bao g m: a) ư ng s t qu c gia ph c v nhu c u v n t i chung c a c nư c, t ng vùng kinh t và liên v n qu c t ; b) ư ng s t ô th ph c v nhu c u i l i hàng ngày c a hành khách thành ph , vùng ph c n; c) ư ng s t chuyên dùng ph c v nhu c u v n t i riêng c a t ch c, cá nhân.
 8. 2. B trư ng B Giao thông v n t i công b ư ng s t qu c gia, ư ng s t ô th , ư ng s t chuyên dùng n i vào ư ng s t qu c gia; công b vi c óng m tuy n, o n tuy n ư ng s t, khu o n c a ư ng s t qu c gia. 3. U ban nhân dân c p t nh công b ư ng s t ô th do a phương qu n lý. 4. B , U ban nhân dân c p t nh công b ư ng s t chuyên dùng thu c ph m vi qu n lý không n i vào ư ng s t qu c gia. i u 14. Quy ho ch phát tri n k t c u h t ng ư ng s t 1. Quy ho ch phát tri n k t c u h t ng ư ng s t qu c gia ph i phù h p v i quy ho ch t ng th phát tri n ư ng s t ã ư c phê duy t; áp ng yêu c u b o m qu c phòng, an ninh c a t nư c; g n k t v i quy ho ch phát tri n vùng, ngành kinh t và quy ho ch phát tri n các lo i hình giao thông v n t i khác. Quy ho ch phát tri n k t c u h t ng ư ng s t qu c gia ư c l p cho t ng giai o n mư i năm và có nh hư ng cho mư i năm ti p theo. 2. Quy ho ch phát tri n k t c u h t ng ư ng s t ô th ph i phù h p v i quy ho ch t ng th phát tri n ư ng s t ã ư c phê duy t; áp ng yêu c u phát tri n kinh t - xã h i c a a phương; g n k t v i quy ho ch phát tri n các lo i hình giao thông v n t i công c ng khác. Quy ho ch phát tri n k t c u h t ng ư ng s t ô th ư c l p cho t ng giai o n mư i năm và có nh hư ng cho mư i năm ti p theo. 3. Trong quy ho ch phát tri n giao thông v n t i c a ô th c bi t, ô th lo i I, c ng bi n qu c gia, c ng hàng không qu c t ph i có n i dung phát tri n k t c u h t ng ư ng s t. i u 15. L p, phê duy t và công b quy ho ch phát tri n k t c u h t ng ư ng s t 1. B trư ng B Giao thông v n t i t ch c l p quy ho ch phát tri n k t c u h t ng ư ng s t qu c gia trình Th tư ng Chính ph phê duy t; t ch c l p, phê duy t quy ho ch chi ti t phát tri n k t c u h t ng ư ng s t t ng vùng, khu u m i giao thông ư ng s t phù h p v i quy ho ch phát tri n k t c u h t ng ư ng s t qu c gia ã ư c phê duy t. 2. U ban nhân dân c p t nh t ch c l p quy ho ch phát tri n k t c u h t ng ư ng s t ô th trình H i ng nhân dân cùng c p thông qua trư c khi trình B trư ng B Giao thông v n t i phê duy t. 3. Cơ quan, ngư i phê duy t quy ho ch phát tri n k t c u h t ng ư ng s t quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này có quy n i u ch nh quy ho ch khi c n thi t. 4. B trư ng B Giao thông v n t i, Ch t ch U ban nhân dân c p t nh trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m công b công khai quy ho ch ã ư c phê duy t; t ch c tri n khai c m m c ch gi i ph m vi t dành cho ư ng s t ã ư c quy ho ch. i u 16. Kinh phí cho công tác quy ho ch phát tri n k t c u h t ng ư ng s t
 9. 1. Kinh phí th c hi n vi c l p, thNm nh, công b quy ho ch, c m m c ch gi i ph m vi t quy ho ch và i u ch nh quy ho ch phát tri n k t c u h t ng ư ng s t qu c gia do ngân sách trung ương c p. 2. Kinh phí th c hi n vi c l p, thNm nh, công b quy ho ch, c m m c ch gi i ph m vi t quy ho ch và i u ch nh quy ho ch phát tri n k t c u h t ng ư ng s t ô th do ngân sách a phương c p. 3. Ngoài các ngu n kinh phí ư c quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này, kinh phí cho công tác quy ho ch phát tri n k t c u h t ng ư ng s t có th ư c huy ng t các ngu n v n khác theo quy nh c a pháp lu t. 4. B Tài chính ch trì, ph i h p v i B Giao thông v n t i, B Xây d ng ban hành nh m c chi th c hi n vi c l p, thNm nh, công b quy ho ch, c m m c ch gi i ph m vi t quy ho ch và i u ch nh quy ho ch phát tri n k t c u h t ng ư ng s t qu c gia và ư ng s t ô th . i u 17. t dành cho ư ng s t 1. t dành cho ư ng s t g m t xây d ng công trình ư ng s t, t trong ph m vi b o v công trình ư ng s t và t trong ph m vi hành lang an toàn giao thông ư ng s t. 2. t dành cho ư ng s t ph i ư c s d ng úng m c ích ã ư c phê duy t và tuân th các quy nh c a pháp lu t v t ai. 3. U ban nhân dân các c p có trách nhi m sau ây: a) Ch trì, ph i h p v i ch u tư trong vi c gi i phóng m t b ng và tái nh cư cho nhân dân; b) Qu n lý t dành cho ư ng s t ã ư c quy ho ch. 4. Công trình xây d ng m i trong ph m vi t dành cho ư ng s t ã c m m c ch gi i không ư c b i thư ng khi gi i phóng m t b ng, tr công trình ư c xây d ng theo quy nh t i i u 33 c a Lu t này. i u 18. u tư xây d ng k t c u h t ng ư ng s t 1. u tư xây d ng k t c u h t ng ư ng s t là vi c u tư xây d ng m i k t c u h t ng ư ng s t; i m i công ngh ; nâng c p, c i t o k t c u h t ng ư ng s t hi n có; i n khí hóa ư ng s t; hi n i hoá h th ng thông tin, tín hi u ư ng s t. 2. Ch u tư xây d ng k t c u h t ng ư ng s t ph i th c hi n các quy nh sau ây: a) Tuân th quy ho ch, k ho ch và d án ã ư c phê duy t; b) B o m tính ng b theo c p k thu t ư ng s t;
 10. c) B o m c nh quan, b o v môi trư ng. 3. Ch u tư xây d ng k t c u h t ng ư ng s t qu c gia, ư ng s t ô th ư c hư ng các ưu ãi sau ây: a) ư c giao t không thu ti n s d ng t i v i t dùng xây d ng tuy n ư ng s t; ư c thuê t v i m c ưu ãi nh t i v i t dùng xây d ng các công trình khác c a k t c u h t ng ư ng s t; b) H tr toàn b kinh phí gi i phóng m t b ng iv i t dành cho ư ng s t xây d ng tuy n ư ng; c) Mi n, gi m thu nh p khNu v t tư, công ngh , thi t b k thu t trong nư c chưa s n xu t ư c theo quy nh c a pháp lu t v thu ; d) Các ưu ãi khác theo quy nh c a pháp lu t. 4. Công trình ư ng s t sau khi xây d ng, nâng c p, c i t o ph i ư c cơ quan có thNm quy n nghi m thu. 5. B , U ban nhân dân c p t nh trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình công b Danh m c d án kêu g i u tư trong t ng th i kỳ và Danh m c d án ã ư c c p gi y phép u tư. i u 19. K t n i các tuy n ư ng s t 1. V trí k t n i các tuy n ư ng s t trong nư c ph i t i ga ư ng s t. B trư ng B Giao thông v n t i quy t nh vi c k t n i các tuy n ư ng s t ô th , ư ng s t chuyên dùng vào ư ng s t qu c gia. 2. Ch ư ng s t qu c gia m i ư c k t n i v i ư ng s t nư c ngoài. Th tư ng Chính ph quy t nh vi c k t n i gi a ư ng s t qu c gia v i ư ng s t nư c ngoài. i u 20. Kh ư ng s t và tiêu chuNn k thu t ư ng s t 1. ư ng s t qu c gia có kh ư ng là 1435 milimét, 1000 milimét. ư ng s t ô th có kh ư ng 1435 milimét ho c ư ng s t m t ray t ng d n hư ng. ư ng s t chuyên dùng không k t n i vào ư ng s t qu c gia do t ch c, cá nhân u tư quy t nh kh ư ng theo nhu c u s d ng. 2. ư ng s t ư c phân thành các c p k thu t. B trư ng B Giao thông v n t i quy nh c p k thu t và tiêu chuNn c p k thu t ư ng s t. i u 21. Ga ư ng s t 1. Ga ư ng s t bao g m: a) Ga hành khách là h th ng công trình ư c xây d ng ón, tr khách, th c hi n d ch v liên quan n v n t i hành khách và tác nghi p k thu t; ga hành khách ph i có công trình dành riêng ph c v hành khách là ngư i khuy t t t;
 11. b) Ga hàng hoá là h th ng công trình ư c xây d ng giao, nh n, x p, d , b o qu n hàng hoá, th c hi n d ch v khác liên quan n v n t i hàng hoá và tác nghi p k thu t; c) Ga k thu t là h th ng công trình ư c xây d ng th c hi n tác nghi p k thu t u máy, toa xe ph c v cho vi c ch y tàu; d) Ga h n h p là ga ng th i có ch c năng c a hai ho c ba lo i ga quy nh t i các i m a, b và c kho n này. 2. Ga ư ng s t ph i có tên ga, không ư c t tên ga trùng nhau. T i ga có nhi u ư ng tàu khách ph i có b ng tên ke ga và b ng ch d n n ke ga. Các ư ng tàu trong ga ph i có s hi u riêng và không ư c trùng s hi u. 3. Ga ư ng s t ph i có h th ng thoát hi m; h th ng phòng cháy, ch a cháy v i y phương ti n, d ng c s n sàng c u ch a khi c n thi t; h th ng b o m chi u sáng, thông gió, v sinh môi trư ng. 4. B trư ng B Giao thông v n t i ban hành quy ph m k thu t khai thác, tiêu chuNn k thu t ga ư ng s t; quy t nh và công b vi c óng, m ga ư ng s t. i u 22. Công trình, thi t b báo hi u c nh trên ư ng s t 1. Công trình, thi t b báo hi u c nh trên ư ng s t bao g m: a) C t tín hi u, èn tín hi u; b) Bi n hi u, m c hi u; c) Bi n báo; d) Rào, ch n; ) C c m c ch gi i; e) Các báo hi u khác. 2. Công trình, thi t b báo hi u c nh trên ư ng s t ph i ư c xây d ng, l p t y phù h p v i c p k thu t và lo i ư ng s t; ki m tra nh kỳ công trình, thi t b báo hi u thư ng xuyên ho t ng t t. i u 23. ư ng s t giao nhau v i ư ng s t ho c v i ư ng b 1. ư ng s t giao nhau v i ư ng s t ph i giao khác m c, tr trư ng h p ư ng s t chuyên dùng giao nhau v i ư ng s t chuyên dùng. 2. ư ng s t giao nhau v i ư ng b ph i xây d ng nút giao khác m c trong các trư ng h p sau ây: a) ư ng s t có t c thi t k t 160 kilômét/gi tr lên giao nhau v i ư ng b ;
 12. b) ư ng s t giao nhau v i ư ng b t c p III tr lên; ư ng s t giao nhau v i ư ng b ô th ; c) ư ng s t ô th giao nhau v i ư ng b , tr ư ng xe i n bánh s t. 3. Ch u tư xây d ng ư ng s t m i ph i ch u trách nhi m xây d ng nút giao khác m c theo quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này; ch u tư xây d ng ư ng b m i ph i ch u trách nhi m xây d ng nút giao khác m c theo quy nh t i kho n 2 i u này. 4. Trư ng h p không thu c quy nh t i kho n 2 i u này khi chưa có i u ki n t ch c giao khác m c thì U ban nhân dân các c p, ch u tư d án ho c t ch c, cá nhân có nhu c u giao thông qua ư ng s t ph i tuân theo nh ng quy nh sau ây: a) Nơi ư c phép xây d ng ư ng ngang ph i th c hi n theo quy nh c a B Giao thông v n t i; b) Nơi không ư c phép xây d ng ư ng ngang ph i xây d ng ư ng gom n m ngoài hành lang an toàn giao thông ư ng s t d n t i ư ng ngang ho c nút giao khác m c g n nh t. i u 24. ư ng s t và ư ng b ch y song song g n nhau 1. Trư ng h p ư ng s t, ư ng b ch y song song g n nhau thì ph i b o m ư ng này n m ngoài hành lang an toàn giao thông c a ư ng kia; trư ng h p a hình không cho phép thì trên l ư ng b phía giáp v i ư ng s t ph i xây d ng công trình phòng h ngăn cách, tr trư ng h p nh ray ư ng s t cao hơn m t ư ng b t 3 mét tr lên. 2. Trư ng h p ư ng s t, ư ng b ch y song song ch ng lên nhau thì kho ng cách theo phương th ng ng t i m cao nh t c a m t ư ng b phía dư i ho c nh ray ư ng s t phía dư i n i m th p nh t c a k t c u ư ng phía trên ph i b ng chi u cao b o m an toàn giao thông c a ư ng phía dư i. M C2 B O V K T C U H T NG Ư NG S T i u 25. Ho t ng b o v k t c u h t ng ư ng s t Ho t ng b o v k t c u h t ng ư ng s t là ho t ng nh m b o m an toàn và tu i th c a công trình ư ng s t; phòng, ch ng, kh c ph c h u qu thiên tai, tai n n; phòng ng a, ngăn ch n và x lý hành vi xâm ph m công trình ư ng s t, ph m vi b o v công trình ư ng s t, hành lang an toàn giao thông ư ng s t. i u 26. Ph m vi b o v công trình ư ng s t Ph m vi b o v công trình ư ng s t bao g m: 1. Ph m vi b o v ư ng s t;
 13. 2. Ph m vi b o v c u ư ng s t; 3. Ph m vi b o v h m ư ng s t; 4. Ph m vi b o v ga ư ng s t; 5. Ph m vi b o v công trình thông tin, tín hi u, h th ng c p i n cho ư ng s t; 6. Ph m vi b o v phía dư i m t t c a công trình ư ng s t. i u 27. Ph m vi b o v ư ng s t Ph m vi b o v ư ng s t bao g m kho ng không phía trên, d i t hai bên và phía dư i m t t c a ư ng s t ư c quy nh như sau: 1. Ph m vi b o v trên không c a ư ng s t tính t nh ray tr lên theo phương th ng ng i v i ư ng kh 1000 milimét theo c p k thu t là 5,30 mét; i v i ư ng kh 1435 milimét là 6,55 mét. Kho ng cách gi a ư ng s t v i ư ng t i i n i ngang qua phía trên ư ng s t ư c th c hi n theo quy nh c a Lu t i n l c; 2. Ph m vi d i t b o v hai bên ư ng s t ư c xác nh như sau: a) 7 mét tính t mép ngoài c a ray ngoài cùng tr ra i v i n n ư ng không p, không ào; b) 5 mét tính t chân n n ư ng p ho c 3 mét tính t mép ngoài c a rãnh thoát nư c d c tr ra i v i n n ư ng p; c) 5 mét tính t mép nh ư ng ào ho c 3 mét tính t mép ngoài c a rãnh thoát nư c nh tr ra i v i n n ư ng ào; 3. Ph m vi b o v phía dư i m t t c a ư ng s t ư c th c hi n theo quy nh t i i u 32 c a Lu t này. i u 28. Ph m vi b o v c u ư ng s t 1. Ph m vi b o v c u ư ng s t bao g m kho ng không, vùng t, vùng nư c và vùng t dư i m t nư c xung quanh c u. 2. Ph m vi b o v trên không c a c u là 2 mét theo phương th ng ng, tính t i m cao nh t c a k t c u c u; trong trư ng h p c u ch có lan can thì ph m vi b o v trên không c a c u ư ng s t không ư c nh hơn chi u cao gi i h n quy nh t i kho n 1 i u 27 c a Lu t này. 3. Ph m vi b o v c u theo chi u d c ư c tính như sau: a) T c t tín hi u phòng v phía bên này c u n c t tín hi u phòng v phía bên kia c u i v i c u có c t tín hi u phòng v ;
 14. b) T uôi m c u bên này n uôi m c u bên kia và c ng thêm 50 mét v m i bên u c u i v i c u không có c t tín hi u phòng v . 4. Ph m vi b o v c u theo chi u ngang ư c tính như sau: a) C u c n và c u vư t sông trong ô th có chi u dài dư i 20 mét, tính t mép lan can ngoài cùng tr ra m i bên là 5 mét; b) C u vư t sông trong ô th có chi u dài t 20 mét tr lên và c u ngoài ô th , tính t mép ngoài cùng c a k t c u c u tr ra m i bên là 20 mét i v i c u dài dư i 20 mét; 50 mét i v i c u dài t 20 mét n dư i 60 mét; 100 mét i v i c u dài t 60 mét n 300 mét; 150 mét i v i c u dài trên 300 mét. i u 29. Ph m vi b o v h m ư ng s t Ph m vi b o v h m ư ng s t bao g m vùng t, kho ng không xung quanh h m, tính t i m ngoài cùng c a thành h m tr ra v các phía là 50 mét; trư ng h p ph m vi b o v h m không b o m ư c quy nh này thì ph i có gi i pháp k thu t b o m an toàn công trình h m ư c B trư ng B Giao thông v n t i phê duy t. i u 30. Ph m vi b o v ga ư ng s t Ph m vi b o v ga ư ng s t bao g m tư ng rào, m c ch gi i, toàn b vùng t, kho ng không phía trong tư ng rào, m c ch gi i ga, trong d i t t c t tín hi u vào ga phía bên này n c t tín hi u vào ga phía bên kia c a ga ư ng s t. i u 31. Ph m vi b o v công trình thông tin, tín hi u, h th ng c p i n ư ng s t Ph m vi b o v công trình thông tin, tín hi u, h th ng c p i n ư ng s t bao g m kho ng không, vùng t xung quanh công trình ó ư c tính như sau: 1. Ph m vi b o v c t thông tin, c t tín hi u, c t i n ư ng s t n m ngoài ph m vi b o v ư ng s t là 3,5 mét tính t tim c t tr ra xung quanh; 2. Ph m vi b o v ư ng dây thông tin, dây tín hi u, dây i n ư ng s t là 2,5 mét tính t ư ng dây ngoài cùng tr ra theo chi u ngang và phương th ng ng. i u 32. Ph m vi b o v phía dư i m t t c a công trình ư ng s t Ph m vi b o v phía dư i m t t c a công trình ư ng s t khi có công trình ư c xây d ng ng m dư i công trình ư ng s t do B trư ng B Giao thông v n t i quy t nh. i u 33. Xây d ng công trình và ho t ng trong ph m vi b o v công trình ư ng s t 1. Công trình và ho t ng trong ph m vi b o v công trình ư ng s t khi b t bu c ph i xây d ng ho c ti n hành ph i ư c c p phép theo quy nh c a B trư ng B Giao thông v n t i.
 15. 2. Ch u tư công trình ho c t ch c, cá nhân ti n hành ho t ng trong ph m vi b o v công trình ư ng s t ph i tuân theo các quy nh sau ây: a) Khi l p d án xây d ng, ti n hành ho t ng ph i có ý ki n b ng văn b n c a doanh nghi p qu n lý k t c u h t ng ư ng s t; b) Trư c khi thi công công trình ho c ti n hành ho t ng ph i có phương án b o m an toàn cho công trình ư ng s t và giao thông v n t i ư ng s t ư c doanh nghi p qu n lý k t c u h t ng ư ng s t ch p thu n b ng văn b n; c) Khi hoàn thành công trình ho c k t thúc ho t ng ph i d b các chư ng ng i v t có kh năng gây m t an toàn n công trình ư ng s t, giao thông v n t i ư ng s t do xây d ng công trình ho c ti n hành ho t ng gây ra; bàn giao h sơ hoàn công cho doanh nghi p qu n lý k t c u h t ng ư ng s t. 3. Ch u tư công trình ho c t ch c, cá nhân ti n hành ho t ng trong ph m vi b o v công trình ư ng s t ph i b i thư ng thi t h i do l i c a mình gây ra cho công trình ư ng s t và an toàn giao thông v n t i ư ng s t theo quy nh c a pháp lu t. i u 34. Xây d ng công trình, khai thác tài nguyên và ho t ng khác vùng lân c n ph m vi b o v công trình ư ng s t 1. Vi c xây d ng công trình, khai thác tài nguyên và ti n hành ho t ng khác vùng lân c n ph m vi b o v công trình ư ng s t không ư c làm nh hư ng n an toàn c a công trình ư ng s t và an toàn giao thông v n t i ư ng s t. 2. Trong trư ng h p vi c xây d ng, khai thác tài nguyên và ti n hành các ho t ng khác có kh năng nh hư ng n an toàn c a công trình ư ng s t ho c an toàn giao thông v n t i ư ng s t thì ch u tư công trình, t ch c, cá nhân khai thác tài nguyên và ti n hành ho t ng khác ph i có bi n pháp b o m an toàn c n thi t cho công trình ư ng s t và an toàn giao thông v n t i ư ng s t. 3. Ch u tư công trình, t ch c, cá nhân khai thác tài nguyên và ti n hành ho t ng khác ph i b i thư ng thi t h i do l i c a mình gây ra cho công trình ư ng s t và an toàn giao thông v n t i ư ng s t. i u 35. Hành lang an toàn giao thông ư ng s t 1. Ph m vi gi i h n hành lang an toàn giao thông ư ng s t ư c quy nh như sau: a) Chi u cao gi i h n trên không tính t nh ray tr lên theo phương th ng ng th c hi n theo quy nh t i kho n 1 i u 27 c a Lu t này; b) Chi u r ng gi i h n hai bên ư ng s t tính t mép chân n n ư ng p, mép nh mái ư ng ào, mép ray ngoài cùng c a ư ng không ào, không p tr ra m i bên là 15 mét i v i ư ng s t trong khu gian; tính t mép ray ngoài cùng tr ra m i bên là 2 mét i v i ư ng s t trong ga, trong c ng, trong tư ng rào. 2. Hành lang an toàn giao thông ư ng s t t i khu v c ư ng ngang ph i b o m t m nhìn cho ngư i tham gia giao thông và phù h p v i c p ư ng ngang.
 16. 3. Trong hành lang an toàn giao thông ư ng s t ch ư c phép tr ng cây th p dư i 1,5 mét và ph i tr ng cách mép chân n n ư ng p ít nh t 2 mét, cách mép nh mái ư ng ào ít nh t 5 mét ho c cách mép ngoài rãnh thoát nư c d c c a ư ng, rãnh thoát nư c nh ít nh t 3 mét. 4. B trư ng B Giao thông v n t i quy nh c th hành lang an toàn giao thông t i khu v c ư ng ngang, ư ng s t ô th . i u 36. Trách nhi m b o v k t c u h t ng ư ng s t 1. Doanh nghi p kinh doanh k t c u h t ng ư ng s t có trách nhi m b o v , ki m tra, s a ch a, b o trì công trình ư ng s t b o m giao thông v n t i ư ng s t ho t ng thông su t, an toàn. 2. T ch c, cá nhân s d ng k t c u h t ng ư ng s t ho t ng giao thông v n t i ph i th c hi n úng các quy nh v b o m an toàn k t c u h t ng ư ng s t. 3. U ban nhân dân các c p nơi có ư ng s t i qua có trách nhi m t ch c tuyên truy n, giáo d c nhân dân b o v k t c u h t ng ư ng s t; t ch c phòng ng a, ngăn ch n và x lý k p th i hành vi xâm ph m k t c u h t ng ư ng s t và an toàn giao thông v n t i ư ng s t trên a bàn. 4. T ch c, cá nhân có trách nhi m b o v k t c u h t ng ư ng s t, tham gia ng c u khi công trình ư ng s t b hư h ng. Khi phát hi n công trình ư ng s t b hư h ng ho c hành vi xâm ph m k t c u h t ng ư ng s t ph i k p th i báo cho U ban nhân dân, doanh nghi p kinh doanh k t c u h t ng ư ng s t ho c cơ quan công an nơi g n nh t. Ngư i nh n ư c tin báo ph i k p th i th c hi n các bi n pháp x lý b o m an toàn giao thông v n t i ư ng s t. 5. B Giao thông v n t i ch trì, ph i h p v i B Công an, B Qu c phòng t ch c b o v công trình ư ng s t c bi t quan tr ng. 6. M i hành vi xâm ph m k t c u h t ng ư ng s t ph i ư c phát hi n k p th i, x lý nghiêm minh, úng pháp lu t. i u 37. Phòng, ch ng, kh c ph c h u qu s c , thiên tai, tai n n iv ik tc uh t ng ư ng s t 1. Doanh nghi p kinh doanh k t c u h t ng ư ng s t có trách nhi m ch trì, ph i h p v i chính quy n a phương nơi có ư ng s t i qua và t ch c, cá nhân có liên quan t ch c phòng, ch ng, kh c ph c h u qu s c , thiên tai, tai n n giao thông ư ng s t. 2. Khi có s c , thiên tai, tai n n làm hư h ng k t c u h t ng ư ng s t thì doanh nghi p kinh doanh k t c u h t ng ư ng s t có trách nhi m k p th i t ch c kh c ph c h u qu , khôi ph c giao thông, ph c h i l i k t c u h t ng ư ng s t b o m tiêu chuNn v an toàn k thu t và b o v môi trư ng. 3. Khi có s c , thiên tai, tai n n làm ách t c giao thông ư ng s t, t ch c i u hành giao thông v n t i ư ng s t ư c quy n huy ng m i phương ti n, thi t b , v t tư,
 17. nhân l c c n thi t và ch trì, ph i h p v i chính quy n a phương nơi x y ra s c k p th i t ch c kh c ph c h u qu , khôi ph c giao thông v n t i. T ch c, cá nhân ư c huy ng có nghĩa v ch p hành và ư c thanh toán chi phí. 4. T ch c, cá nhân gây ra s c , tai n n ph i thanh toán chi phí kh c ph c h u qu s c , tai n n, b i thư ng thi t h i và b x lý theo quy nh c a pháp lu t. CHƯƠNG III PHƯƠNG TI N GIAO THÔNG Ư NG S T i u 38. i u ki n lưu hành c a phương ti n giao thông ư ng s t Phương ti n giao thông ư ng s t khi lưu hành ph i có gi y ch ng nh n ăng ký; gi y ch ng nh n ăng ki m v tiêu chuNn ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng còn hi u l c. i u 39. ăng ký phương ti n giao thông ư ng s t 1. Phương ti n giao thông ư ng s t có các i u ki n sau ây thì ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký: a) Phương ti n có ngu n g c h p pháp; b) Phương ti n t tiêu chuNn v an toàn k thu t và b o v môi trư ng. 2. Phương ti n giao thông ư ng s t khi thay i tính năng s d ng ho c thay i các thông s k thu t ch y u thì ch phương ti n ph i làm th t c xin c p gi y ch ng nh n ăng ký m i. 3. Khi chuy n quy n s h u, ch s h u m i c a phương ti n giao thông ư ng s t ph i xu t trình gi y t mua bán h p pháp, gi y ch ng nh n ăng ki m còn hi u l c v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký theo tên ch s h u m i. 4. Ch s h u phương ti n giao thông ư ng s t ph i khai báo xoá ăng ký và n p l i gi y ch ng nh n ăng ký trong các trư ng h p sau ây: a) Phương ti n giao thông ư ng s t không còn s d ng cho giao thông ư ng s t; b) Phương ti n giao thông ư ng s t b m t tích, b phá hu ; c) Phương ti n giao thông ư ng s t ã ư c chuy n i ch s h u. 5. B trư ng B Giao thông v n t i quy nh vi c ăng ký phương ti n giao thông ư ng s t. i u 40. ăng ki m phương ti n giao thông ư ng s t
 18. 1. Phương ti n giao thông ư ng s t ư c s n xu t t i Vi t Nam ph i phù h p v i tiêu chuNn ch t lư ng, an toàn k thu t, b o v môi trư ng và ư c xác nh n c a cơ quan ăng ki m Vi t Nam ho c t ch c có ch c năng ăng ki m c a nư c ngoài ư c cơ quan ăng ki m Vi t Nam u quy n. 2. Trong quá trình s n xu t, l p ráp, hoán c i, ph c h i, phương ti n giao thông ư ng s t ph i ch u s giám sát v tiêu chuNn ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng c a cơ quan ăng ki m Vi t Nam ho c t ch c có ch c năng ăng ki m nư c ngoài ư c cơ quan ăng ki m Vi t Nam u quy n. 3. Phương ti n giao thông ư ng s t trong quá trình khai thác ph i ư c cơ quan ăng ki m nh kỳ ki m tra tiêu chuNn an toàn k thu t, b o v môi trư ng và c p gi y ch ng nh n. 4. Ch phương ti n giao thông ư ng s t ch u trách nhi m s a ch a, b o dư ng b o m tiêu chuNn an toàn k thu t và b o v môi trư ng c a phương ti n gi a hai kỳ ki m tra c a cơ quan ăng ki m. 5. Cơ quan ăng ki m ph i tuân theo quy trình, tiêu chuNn Vi t Nam và tiêu chuNn ngành khi th c hi n ăng ki m. Ngư i ng u cơ quan ăng ki m và ngư i tr c ti p th c hi n vi c ăng ki m ph i ch u trách nhi m v k t qu ăng ki m. 6. B trư ng B Giao thông v n t i quy nh tiêu chuNn ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng c a phương ti n; quy nh tiêu chuNn, i u ki n cơ s v t ch t, k thu t c a cơ quan ăng ki m và t ch c th c hi n th ng nh t vi c ăng ki m phương ti n giao thông ư ng s t. i u 41. Thông tin, ch d n c n thi t trên phương ti n giao thông ư ng s t 1. Trên phương ti n giao thông ư ng s t ph i ghi ký hi u c a ư ng s t Vi t Nam, ch phương ti n, nơi và năm s n xu t, tên doanh nghi p qu n lý, kích thư c, t tr ng, tr ng t i, s hi u và ki u lo i, công su t, ki u truy n ng. 2. Ngoài quy nh t i kho n 1 i u này, trên toa xe khách còn ph i có b ng niêm y t ho c thông báo b ng phương ti n thông tin khác cho hành khách v hành trình c a tàu, tên ga d ng trên tuy n ư ng, t c tàu ang ch y, cách x lý tình hu ng khi x y ra h a ho n, s c ; n i quy i tàu. 3. Ký hi u, thông tin, ch d n ph i rõ ràng, d hi u; b ng niêm y t ph i b trí nơi d th y, d c. i u 42. Thi t b phanh hãm, ghép n i u máy, toa xe 1. Phương ti n giao thông ư ng s t ph i có thi t b phanh hãm t ng, phanh hãm b ng tay. Thi t b phanh hãm ph i ư c ki m tra thư ng xuyên b o m ho t ng t t, tin c y, thao tác thu n ti n. 2. Trên toa xe khách và t i v trí làm vi c c a trư ng tàu ph i l p van hãm khNn c p. Van hãm khNn c p ph i ư c ki m tra nh kỳ và k p chì niêm phong.
 19. 3. T i v trí làm vi c c a trư ng tàu và trên m t s toa xe khách ph i ư c l p ng h áp su t. 4. Trang thi t b ghép n i u máy, toa xe ph i l p úng ki u, lo i thích h p cho t ng ki u, lo i u máy, toa xe. i u 43. Trang thi t b trên phương ti n giao thông ư ng s t 1. Phương ti n giao thông ư ng s t ph i ư c trang b d ng c thoát hi m, thi t b , d ng c và v t li u ch a cháy, thu c sơ c p c u, d ng c chèn tàu, d ng c và v t li u s a ch a ơn gi n, tín hi u c m tay. 2. Trên u máy, toa xe ng l c và phương ti n ng l c chuyên dùng ư ng s t ph i có ng h báo t c , thi t b ghi t c và các thông tin liên quan n vi c i u hành ch y tàu (h p en), thi t b c nh báo lái tàu t nh táo trong khi lái tàu; t i v trí làm vi c c a trư ng tàu ph i có thi t b o t c tàu, thi t b thông tin liên l c gi a trư ng tàu và lái tàu. 3. Trên toa xe khách ph i có thi t b chi u sáng; thi t b làm mát, thông gió; thi t b ph c v ngư i khuy t t t; thi t b v sinh, tr toa xe trên ư ng s t ô th . i u 44. Phương ti n giao thông ư ng s t b t m ình ch tham gia giao thông ư ng s t 1. Phương ti n giao thông ư ng s t b t m ình ch tham gia giao thông ư ng s t trong các trư ng h p sau ây: a) Gi y ch ng nh n ăng ki m phương ti n h t th i h n; b) Phát hi n không b o m tiêu chuNn an toàn k thu t khi ang ho t ng. 2. Vi c di chuy n phương ti n m i nh p khNu, phương ti n ch y th nghi m; vi c ưa phương ti n giao thông ư ng s t b hư h ng v cơ s s a ch a ư c th c hi n theo quy trình, quy ph m ư ng s t. i u 45. Nh p khNu phương ti n giao thông ư ng s t Phương ti n giao thông ư ng s t nh p khNu ph i phù h p v i tiêu chuNn k thu t ư ng s t Vi t Nam; có gi y ch ng nh n b o m các yêu c u v ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng do cơ quan ăng ki m Vi t Nam c p ho c do t ch c có ch c năng ăng ki m c a nư c ngoài ư c cơ quan ăng ki m Vi t Nam công nh n c p. Vi c nh p khNu phương ti n giao thông ư ng s t ph i th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. CHƯƠNG IV NHÂN VIÊN Ư NG S T TR C TI P PH C V CH Y TÀU i u 46. i u ki n i v i nhân viên ư ng s t tr c ti p ph c v ch y tàu
 20. 1. Nhân viên ư ng s t tr c ti p ph c v ch y tàu bao g m các ch c danh sau ây: a) Trư ng tàu; b) Lái tàu, ph lái tàu; c) Nhân viên i u ch y tàu; d) Tr c ban ch y tàu ga; ) Trư ng d n; e) Nhân viên gác ghi; g) Nhân viên ghép n i u máy, toa xe; h) Nhân viên tu n ư ng, c u, h m, gác h m; i) Nhân viên gác ư ng ngang, c u chung. 2. Nhân viên ư ng s t tr c ti p ph c v ch y tàu quy nh t i kho n 1 i u này khi làm vi c ph i có các i u ki n sau ây: a) Có b ng, ch ng ch chuyên môn phù h p v i ch c danh do cơ s ào t o ư c B Giao thông v n t i công nh n c p; b) Có gi y ch ng nh n tiêu chuNn s c kh e theo nh kỳ do B Y t quy nh; c) i v i lái tàu, ngoài các i u ki n quy nh t i kho n này còn ph i có gi y phép lái tàu. 3. Nhân viên ư ng s t tr c ti p ph c v ch y tàu khi làm nhi m v có trách nhi m sau ây: a) Th c hi n các công vi c theo ch c danh, tiêu chuNn c p b c k thu t và theo quy trình, quy ph m; b) Tuy t i ch p hành m nh l nh ch huy ch y tàu, ch p hành các quy nh, ch th c a c p trên; c) M c úng trang ph c, eo phù hi u, c p hi u và bi n ch c danh. 4. B trư ng B Giao thông v n t i quy nh n i dung, chương trình ào t o, i u ki n i v i cơ s ào t o các ch c danh; tiêu chuNn các ch c danh quy nh t i kho n 1 i u này; n i dung, quy trình sát h ch và t ch c c p, i, thu h i gi y phép lái tàu. i u 47. Gi y phép lái tàu
Đồng bộ tài khoản