intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Luật hình sự - Phần các tội phạm 01

Chia sẻ: Hoangdung Hoangdung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

1.632
lượt xem
368
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

de cuong

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luật hình sự - Phần các tội phạm 01

  1. Định tội danh đối với tội phạm hoàn thành Khái niêm: Tội phạm đc coi là hoàn thành khi trong các hvi mà chủ thể thực hiện có đầy đủ tất cả các dấu hiệu của CTTP Khách thể: ­Xâm phạm đến khách thể chung, khách thể loại và khách thể trực tiếp + Xem xét khách thể chung( toàn bộ QHXH đc PL bảo vệ) giúp khẳng định hvi nguy hiểm có bị LHS cấm  không + Xem xét khách thể loại( nhóm QHXH có cùng tchất) giúp có cơ sở KĐ Hvi nguy hiểm cho XH đc thực  hiện do Chương nào trong phần các tội phạm BLHS quy định +Xem xét khách thể trực tiếp( QHXH cụ thể đc PL bảo vệ) giúp KĐ đúngCTTP cụ thể đc quy định tại điều  khoản nào BLHS­ là căn cứ truy cứu TNHS !  Có nhg hvi phạm tội cung xâm hại đến khách thể loại và khách thể trực tiếp( “ sở hữư” của nhà nc hoặc của CD là khách thể loại, tài sản của NN hoặc của CD là khách thể trực tiếp) Cùng một hvi phạm tội có thể xâm phạm đến một hay nhiều khách thể ttrực tiếp( cùng hvi vi phạm quy  định về “vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ” xâm phạm đến 3 khách thể trực tiếp đc nhà làm luất gộp vào tại Đ  234) Khách quan: ­ Hvi phạm tội: đc thực hiện bằng hđộng hoặc không hđộng, việc phân biệt rõ các CTTP mà hvi đc  thc hiện là đk để ĐTD đúng + Cùng một hvi phạm tội có nhiều dấu hiệu của đồng thời nhiều CTTP độc lập nhg đc thu hút hết vào  một tội­ TH này chỉ định một tội danh(VD12­ trg 70) + Cùng một hvi phạm tội ng trong TH sau phải định 2 tội:  .hvi đồng thời là dấu hiệu định tội trong CTTP cơ bản của tội phạm này cũng là dấu hiệu định khung  trong CTTP tăng nặng( giảm nhẹ) của tội phạm khác .hvi đó đồng thời là dấu hiệu của 2 CTTP độc lập .hvi đó đồng thời là DH của 2 CTTP độc lập, cùng là định khung trong CTTP tăng nặng( giảm nhẹ)  của 2 tội phạm khác nhau ­ Hậu qủa phạm tội: + Xác định đc hậu quả phạm tội là cơ sở nhẩt thiết phải có để truy cứu TNHS của hvi tương ứng với  hậu quả đó ­ Mối qhệ nhân quả: +không bjo tồn tại nếu không có hvi phạm tội và hậu quả phạm tội +Thời điểm cho phép XĐ mối quan hệ nhân quả bjo cũng chỉ có khi hậu quả phạm tội xra +Hvi nguy hiểm cho XH phải có khả năng thực tế gây nên hậu quả và cũng chính là nguyên nhân gây  nên hậu quả +Hvi nguy hiểm đc thực hiện sẽ tạo ra sự thay đổi tình trạng vốn bình thg của đối tg tác động và khả  năng thực tế gây nên hậu quả dưới sự tác động của hvi 1
  2. ­ Các dấu hiệu không bắt bc( thời gian, hcảnh, địa diểm, ptiện) có ảnh hưởng đến tchất nguy hiểm  cho XH hoặc mức độ gây nguy hại cho XH  Chủ thể:  Một ng bị coi là chủ thể của tội phạm khi có + năng lực TNHS +đủ tuổi chịu TNHS +đã thực hiện hvi nguy hiểm cho XH +Hvi phải bị luật HS cấm + Có lỗi trong việc thực hiện hvi Chủ quan: ­ Phải chứng minh đc lỗi ­ Xác định đc hthức lỗi( cố ý hoặc vô ý) và mục đích phạm tội ­ Động cơ phạm tội Tội phạm chưa hoàn thành Khái niệm: Tội phạm chưa hoàn thành là hvi chuẩn bị phạm tội và phạm tội chưa đạt Bản chất của TPCHT: ­ hậu quả phạm tội mà chủ thể mong muốn đạt đc chưa xảy ra ­ thiệt hại gây ra cho khách thể bị xâm hại chưa kết thúc ­ Mặt khách quan của cấu thành TPCHC mới chỉ đc thực hiện phần nào ­ Mặt chủ quan của cấu thành TPCHT bao giờ cũng đc thực hiện bằng lỗi trực tiếp Nguyên tắc chung của việc xác định TNHS của TPCHT ­ Đối với TPCHT ở chuẩn bị phạm tội thì TNHS đc xác định theo điều tương ứng tại phần tội phạm  về TPHT và dẫn điều về hvi Chuẩn bị phạm tội tại phần chung củaBLHS ­ Đối với TPCHT ở phạm tội chưa đạt thì TNHS đc xđịnh theo điều tương ứng tại phần tội phạm về  TPHT và dẫn điều về hvi PTCĐ quy định phân chung Tội phạm có đồng phạm: ­Phải phân biệt rõ tchất và mức độ cố ý cùng tham gia của mỗi ng đồng phạm +lỗi của ng thực hành là cố ý, lỗi của ng giúp sức là vô ý +”      “             “           vô ý   “         “                   cố ý + lỗi của tất cả ng đồng phạm là vô ý +lỗi của tất cả ng đồng phạm là cố ý ­Khi 2 ng trở lên cùng thực hiện tội phạm do cố ý trong đó có sự hiện diện của loại ng k phải chịu  TNHS( ng chưa đủ tuổi chịu TNHS, ng không có năng lực TNHS) thì cần chú ý: 2
  3. + Ng đã thành niên không trực tiếp phạm tội nhg sử dụng ng chưa đủ tuổi chịu TNHS( không cóTNHS)  làm công cụ thực hiện tội phạm thì phải chịu TNHS về tội thực hiện với tchất là ng thực hành +Nếu ng đã thành niên tổ chức hoặc xúi giục ng chưa thành niên từ đủ 14 đến dưới 16 phạm tội ít nghiêm  trọng hoặc nghiêm trọng thì không có đồng phạm +Nếu ng đã thành niên tổ chức xúi giục ng chưa thành niên từ đủ 14 đến dưới 16 phạm tội it nghiêm trọng  hoặc nghiêm trọng nhg trong quá trinh thực hiện ng chưa thành niên có hành vi thái quá cấu thành tội phạm  nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiểm trọng thi cũng không có đồng phạm. Cả 2 đều phải chịu TNHS nhg là TNHS  hvi độc lập của mỗi ng ­ Nếu nhg ng đồng phạm tự ý nửa chừng chấm dứt tội phạm thì: ­Đối với ng thực hành: đc coi là tự ý nửa chừng chấm dứt tội phạm ­Đối với ng đồng phạm khác( Trg 116­117) Các TH đa tội phạm: Khái niệm: Đc hiều là phạm tội nhiều lần, phạm nhiều tội, phạm tội có tchất chuyên nghiệp, tái phạm Vấn đề cơ bản:  ­ Hvi phạm tội xâm phạm đến nhiều lợi ích đc PLHS bảo vệ  ­ Hậu quả plý xra nghiêm trọng hơn ­ tội phạm đc thực hiên và nhân thân ng phạm tội thể hiện tchất và mức đọ nguy hiểm cho XH hơn ĐTD ­ Phạm tội nhiều lần: phân biệt với phạm tội liên tục(TRg 23) ­ Phạm nhiều tội:các hvi có đầy đủ dấu hiệu của 2 tội trở lên ­ Phạm tội có tchất chuyên nghiệp:có tính chất liên tục,nhằm mục đích vụ lợi, làm giàu bất chính,  hoạt động phạm tội trở thành có hệ thống, tạo nên nguồn thu nhập cơ bản cho tội phạm ­ Tái phạm: +chủ thể của hvi nhất thiết phải là ng trc đó đã bị kết án về bất kì một loại tội phạm nào, ng bị kết án chưa  đc xoá án tích + Tái phạm nguy hiểm: 2 TH ( trg 132) 3
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2