Luật số 03/2007/QH12

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
76
lượt xem
8
download

Luật số 03/2007/QH12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật số 03/2007/QH12 về việc phòng, chống bệnh truyền nhiễm do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luật số 03/2007/QH12

 1. QU C H I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** c l p – T do – H nh phúc ******* S : 03/2007/QH12 Hà N i, ngày 21 tháng 11 năm 2007 LU T PHÒNG, CH NG B NH TRUY N NHI M Căn c Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung m t s i u theo Ngh quy t s 51/2001/QH10; Qu c h i ban hành Lu t phòng, ch ng b nh truy n nhi m. Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh, i tư ng áp d ng 1. Lu t này quy nh v phòng, ch ng b nh truy n nhi m; ki m d ch y t biên gi i; ch ng d ch; các i u ki n b o m cho công tác phòng, ch ng b nh truy n nhi m ngư i. Vi c phòng, ch ng nhi m vi rút gây ra h i ch ng suy gi m mi n d ch m c ph i ngư i (HIV/AIDS) không thu c ph m vi i u ch nh c a Lu t này. 2. Lu t này áp d ng i v i cơ quan, t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài t i Vi t Nam. i u 2. Gi i thích t ng Trong Lu t này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. B nh truy n nhi m là b nh lây truy n tr c ti p ho c gián ti p t ngư i ho c t ng v t sang ngư i do tác nhân gây b nh truy n nhi m. 2. Tác nhân gây b nh truy n nhi m là vi rút, vi khuNn, ký sinh trùng và n m có kh năng gây b nh truy n nhi m. 3. Trung gian truy n b nh là côn trùng, ng v t, môi trư ng, th c phNm và các v t khác mang tác nhân gây b nh truy n nhi m và có kh năng truy n b nh. 4. Ngư i m c b nh truy n nhi m là ngư i b nhi m tác nhân gây b nh truy n nhi m có bi u hi n tri u ch ng b nh. 5. Ngư i mang m m b nh truy n nhi m là ngư i mang tác nhân gây b nh truy n nhi m nhưng không có bi u hi n tri u ch ng b nh.
 2. 6. Ngư i ti p xúc là ngư i có ti p xúc v i ngư i m c b nh truy n nhi m, ngư i mang m m b nh truy n nhi m, trung gian truy n b nh và có kh năng m c b nh. 7. Ngư i b nghi ng m c b nh truy n nhi m là ngư i ti p xúc ho c ngư i có bi u hi n tri u ch ng b nh truy n nhi m nhưng chưa rõ tác nhân gây b nh. 8. Giám sát b nh truy n nhi m là vi c thu th p thông tin liên t c, có h th ng v tình hình, chi u hư ng c a b nh truy n nhi m, phân tích, gi i thích nh m cung c p thông tin cho vi c l p k ho ch, tri n khai và ánh giá hi u qu các bi n pháp phòng, ch ng b nh truy n nhi m. 9. An toàn sinh h c trong xét nghi m là vi c s d ng các bi n pháp gi m thi u ho c lo i tr nguy cơ lây truy n tác nhân gây b nh truy n nhi m trong cơ s xét nghi m, t cơ s xét nghi m ra môi trư ng và c ng ng. 10. V c xin là ch phNm ch a kháng nguyên t o cho cơ th kh năng áp ng mi n d ch, ư c dùng v i m c ích phòng b nh. 11. Sinh ph m y t là s n phNm có ngu n g c sinh h c ư c dùng phòng b nh, ch a b nh và chNn oán b nh cho ngư i. 12. Tình tr ng mi n d ch là m c kháng c a cá nhân ho c c ng ng v i m t tác nhân gây b nh truy n nhi m. 13. D ch là s xu t hi n b nh truy n nhi m v i s ngư i m c b nh vư t quá s ngư i m c b nh d tính bình thư ng trong m t kho ng th i gian xác nh m t khu v c nh t nh. 14. Vùng có d ch là khu v c ư c cơ quan có thNm quy n xác nh có d ch. 15. Vùng có nguy cơ d ch là khu v c lân c n v i vùng có d ch ho c xu t hi n các y u t gây d ch. 16. Cách ly y t là vi c tách riêng ngư i m c b nh truy n nhi m, ngư i b nghi ng m c b nh truy n nhi m, ngư i mang m m b nh truy n nhi m ho c v t có kh năng mang tác nhân gây b nh truy n nhi m nh m h n ch s lây truy n b nh. 17. X lý y t là vi c th c hi n các bi n pháp s d ng v c xin, sinh phNm y t , cách ly y t , tNy u , di t tác nhân gây b nh truy n nhi m, trung gian truy n b nh và các bi n pháp y t khác. i u 3. Phân lo i b nh truy n nhi m 1. B nh truy n nhi m g m các nhóm sau ây: a) Nhóm A g m các b nh truy n nhi m c bi t nguy hi m có kh năng lây truy n r t nhanh, phát tán r ng và t l t vong cao ho c chưa rõ tác nhân gây b nh. Các b nh truy n nhi m thu c nhóm A bao g m b nh b i li t; b nh cúm A-H5N1; b nh d ch h ch; b nh u mùa; b nh s t xu t huy t do vi rút Ê - bô - la (Ebola), Lát-
 3. sa (Lassa) ho c Mác-b c (Marburg); b nh s t Tây sông Nin (Nile); b nh s t vàng; b nh t ; b nh viêm ư ng hô h p c p n ng do vi rút và các b nh truy n nhi m nguy hi m m i phát sinh chưa rõ tác nhân gây b nh; b) Nhóm B g m các b nh truy n nhi m nguy hi m có kh năng lây truy n nhanh và có th gây t vong. Các b nh truy n nhi m thu c nhóm B bao g m b nh do vi rút A- ê-nô (Adeno); b nh do vi rút gây ra h i ch ng suy gi m mi n d ch m c ph i ngư i (HIV/AIDS); b nh b ch h u; b nh cúm; b nh d i; b nh ho gà; b nh lao ph i; b nh do liên c u l n ngư i; b nh l A-míp (Amibe); b nh l tr c trùng; b nh quai b ; b nh s t ăng gơ (Dengue), s t xu t huy t ăng gơ (Dengue); b nh s t rét; b nh s t phát ban; b nh s i; b nh tay-chân-mi ng; b nh than; b nh th y u; b nh thương hàn; b nh u n ván; b nh Ru-bê-ôn (Rubeon); b nh viêm gan vi rút; b nh viêm màng não do não mô c u; b nh viêm não vi rút; b nh xo n khuNn vàng da; b nh tiêu ch y do vi rút Rô-ta (Rota); c) Nhóm C g m các b nh truy n nhi m ít nguy hi m, kh năng lây truy n không nhanh. Các b nh truy n nhi m thu c nhóm C bao g m b nh do C -la-my- i-a (Chlamydia); b nh giang mai; các b nh do giun; b nh l u; b nh m t h t; b nh do n m Can- i- a- an-bi-căng (Candida albicans); b nh Nô-ca- i-a (Nocardia); b nh phong; b nh do vi rút Xi-tô-mê-ga-lô (Cytomegalo); b nh do vi rút Héc-péc (Herpes); b nh sán dây; b nh sán lá gan; b nh sán lá ph i; b nh sán lá ru t; b nh s t mò; b nh s t do Rích- két-si-a (Rickettsia); b nh s t xu t huy t do vi rút Han-ta (Hanta); b nh do T -ri-cô- mô-nát (Trichomonas); b nh viêm da m n m truy n nhi m; b nh viêm h ng, viêm mi ng, viêm tim do vi rút C c-xác-ki (Coxsakie); b nh viêm ru t do Giác- i-a (Giardia); b nh viêm ru t do Vi-b -ri-ô Pa-ra-hê-mô-ly-ti-cút (Vibrio Parahaemolyticus) và các b nh truy n nhi m khác. 2. B trư ng B Y t quy t nh i u ch nh, b sung danh m c b nh truy n nhi m thu c các nhóm quy nh t i kho n 1 i u này. i u 4. Nguyên t c phòng, ch ng b nh truy n nhi m 1. L y phòng b nh là chính trong ó thông tin, giáo d c, truy n thông, giám sát b nh truy n nhi m là bi n pháp ch y u. K t h p các bi n pháp chuyên môn k thu t y t v i các bi n pháp xã h i, hành chính trong phòng, ch ng b nh truy n nhi m. 2. Th c hi n vi c ph i h p liên ngành và huy ng xã h i trong phòng, ch ng b nh truy n nhi m; l ng ghép các ho t ng phòng, ch ng b nh truy n nhi m vào các chương trình phát tri n kinh t - xã h i. 3. Công khai, chính xác, k p th i thông tin v d ch. 4. Ch ng, tích c c, k p th i, tri t trong ho t ng phòng, ch ng d ch. i u 5. Chính sách c a Nhà nư c v phòng, ch ng b nh truy n nhi m 1. Ưu tiên, h tr ào t o chuyên ngành y t d phòng.
 4. 2. Ưu tiên u tư nâng cao năng l c i ngũ cán b , h th ng giám sát phát hi n b nh truy n nhi m, nghiên c u s n xu t v c xin, sinh phNm y t . 3. H tr , khuy n khích nghiên c u khoa h c, trao i và ào t o chuyên gia, chuy n giao k thu t trong phòng, ch ng b nh truy n nhi m. 4. H tr i u tr , chăm sóc ngư i m c b nh truy n nhi m do r i ro ngh nghi p và trong các trư ng h p c n thi t khác. 5. H tr thi t h i i v i vi c tiêu h y gia súc, gia c m mang tác nhân gây b nh truy n nhi m theo quy nh c a pháp lu t. 6. Huy ng s óng góp v tài chính, k thu t và nhân l c c a toàn xã h i trong phòng, ch ng b nh truy n nhi m. 7. M r ng h p tác v i các t ch c qu c t , các nư c trong khu v c và trên th gi i trong phòng, ch ng b nh truy n nhi m. i u 6. Cơ quan qu n lý nhà nư c v phòng, ch ng b nh truy n nhi m 1. Chính ph th ng nh t qu n lý nhà nư c v công tác phòng, ch ng b nh truy n nhi m trong ph m vi c nư c. 2. B Y t ch u trách nhi m trư c Chính ph th c hi n qu n lý nhà nư c v công tác phòng, ch ng b nh truy n nhi m trong ph m vi c nư c. 3. Các b , cơ quan ngang b trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m ph i h p v i B Y t trong vi c th c hi n qu n lý nhà nư c v công tác phòng, ch ng b nh truy n nhi m. 4. U ban nhân dân các c p th c hi n qu n lý nhà nư c v công tác phòng, ch ng b nh truy n nhi m theo phân c p c a Chính ph . i u 7. Trách nhi m c a cơ quan, t ch c, cá nhân trong phòng, ch ng b nh truy n nhi m 1. Cơ quan, t ch c, ơn v vũ trang nhân dân trong ph m vi nhi m v , quy n h n ư c giao có trách nhi m xây d ng và t ch c th c hi n k ho ch v phòng, ch ng b nh truy n nhi m; ph i h p ch t ch , h tr l n nhau khi có d ch x y ra và tuân th , ch p hành s ch o, i u hành c a Ban ch o ch ng d ch. 2. M t tr n T qu c Vi t Nam và các t ch c thành viên có trách nhi m tuyên truy n, v n ng nhân dân tham gia phòng, ch ng b nh truy n nhi m; tham gia giám sát vi c th c hi n pháp lu t v phòng, ch ng b nh truy n nhi m. 3. Cơ quan, t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài t i Vi t Nam có trách nhi m tham gia phòng, ch ng b nh truy n nhi m theo quy nh c a Lu t này. i u 8. Nh ng hành vi b nghiêm c m
 5. 1. C ý làm lây lan tác nhân gây b nh truy n nhi m. 2. Ngư i m c b nh truy n nhi m, ngư i b nghi ng m c b nh truy n nhi m và ngư i mang m m b nh truy n nhi m làm các công vi c d lây truy n tác nhân gây b nh truy n nhi m theo quy nh c a pháp lu t. 3. Che gi u, không khai báo ho c khai báo không k p th i các trư ng h p m c b nh truy n nhi m theo quy nh c a pháp lu t. 4. C ý khai báo, thông tin sai s th t v b nh truy n nhi m. 5. Phân bi t i x và ưa hình nh, thông tin tiêu c c v ngư i m c b nh truy n nhi m. 6. Không tri n khai ho c tri n khai không k p th i các bi n pháp phòng, ch ng b nh truy n nhi m theo quy nh c a Lu t này. 7. Không ch p hành các bi n pháp phòng, ch ng b nh truy n nhi m theo yêu c u c a cơ quan, t ch c có thNm quy n. Chương 2: PHÒNG B NH TRUY N NHI M M c 1: THÔNG TIN, GIÁO D C, TRUY N THÔNG V PHÒNG, CH NG B NH TRUY N NHI M i u 9. N i dung thông tin, giáo d c, truy n thông v phòng, ch ng b nh truy n nhi m 1. ư ng l i, ch trương c a ng, chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c v phòng, ch ng b nh truy n nhi m. 2. Nguyên nhân, ư ng lây truy n, cách nh n bi t b nh và các bi n pháp phòng, ch ng b nh truy n nhi m. 3. H u qu c a b nh truy n nhi m i v i s c kho , tính m ng con ngư i và phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c. 4. Trách nhi m c a cơ quan, t ch c, cá nhân trong phòng, ch ng b nh truy n nhi m. i u 10. i tư ng c a thông tin, giáo d c, truy n thông v phòng, ch ng b nh truy n nhi m 1. M i ngư i u ư c ti p c n v i thông tin, giáo d c, truy n thông v phòng, ch ng b nh truy n nhi m.
 6. 2. Ngư i m c b nh truy n nhi m, ngư i b nghi ng m c b nh truy n nhi m, ngư i mang m m b nh truy n nhi m, nh ng ngư i trong gia ình h và các i tư ng trong vùng có d ch, vùng có nguy cơ d ch ư c ưu tiên ti p c n thông tin, giáo d c, truy n thông v phòng, ch ng b nh truy n nhi m. i u 11. Yêu c u c a thông tin, giáo d c, truy n thông v phòng, ch ng b nh truy n nhi m 1. Chính xác, rõ ràng, d hi u, thi t th c, k p th i. 2. Phù h p v i i tư ng, truy n th ng văn hoá, dân t c, o c xã h i, tôn giáo, tín ngư ng và phong t c t p quán. i u 12. Trách nhi m thông tin, giáo d c, truy n thông v phòng, ch ng b nh truy n nhi m 1. Cơ quan, t ch c, ơn v vũ trang nhân dân trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m thông tin, giáo d c, truy n thông v phòng, ch ng b nh truy n nhi m. 2. B Y t có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các cơ quan có liên quan trong vi c cung c p chính xác và k p th i thông tin v b nh truy n nhi m. 3. B Thông tin và Truy n thông có trách nhi m ch o các cơ quan thông tin i chúng thư ng xuyên thông tin, truy n thông v phòng, ch ng b nh truy n nhi m, l ng ghép chương trình phòng, ch ng b nh truy n nhi m v i các chương trình thông tin, truy n thông khác. 4. B Giáo d c và ào t o có trách nhi m ch trì, ph i h p v i B Y t , B Lao ng, Thương binh và Xã h i, các b , cơ quan ngang b có liên quan xây d ng n i dung giáo d c phòng, ch ng b nh truy n nhi m k t h p v i các n i dung giáo d c khác. 5. U ban nhân dân các c p có trách nhi m ch o, t ch c th c hi n công tác thông tin, giáo d c, truy n thông v phòng, ch ng b nh truy n nhi m cho nhân dân a phương. 6. Các cơ quan thông tin i chúng có trách nhi m ưu tiên v th i i m, th i lư ng phát sóng thông tin, giáo d c, truy n thông v phòng, ch ng b nh truy n nhi m trên ài phát thanh, ài truy n hình; dung lư ng và v trí ăng trên báo in, báo hình, báo i n t theo quy nh c a B Thông tin và Truy n thông. Vi c thông tin, giáo d c, truy n thông v phòng, ch ng b nh truy n nhi m trên các phương ti n thông tin i chúng không thu phí, tr trư ng h p th c hi n theo h p ng riêng v i chương trình, d án ho c do t ch c, cá nhân trong nư c, nư c ngoài tài tr . M c 2: V SINH PHÒNG B NH TRUY N NHI M i u 13. V sinh phòng b nh truy n nhi m trong các cơ s giáo d c thu c h th ng giáo d c qu c dân
 7. 1. Cơ s giáo d c ph i xây d ng nơi cao ráo, s ch s , xa nơi ô nhi m, nư c sinh ho t, công trình v sinh; phòng h c ph i thông thoáng, ánh sáng; th c phNm s d ng trong cơ s giáo d c ph i b o m ch t lư ng v sinh an toàn. 2. Cơ s giáo d c có trách nhi m giáo d c cho ngư i h c v v sinh phòng b nh truy n nhi m bao g m v sinh cá nhân, v sinh trong sinh ho t, lao ng và v sinh môi trư ng. 3. ơn v y t c a cơ s giáo d c ch u trách nhi m tuyên truy n v v sinh phòng b nh; ki m tra, giám sát v sinh môi trư ng, an toàn v sinh th c phNm và tri n khai th c hi n các bi n pháp phòng, ch ng b nh truy n nhi m. 4. B trư ng B Y t ban hành quy chuNn k thu t qu c gia v v sinh phòng b nh trong cơ s giáo d c quy nh t i kho n 1 i u này. i u 14. V sinh trong cung c p nư c s ch, v sinh ngu n nư c sinh ho t 1. Nư c s ch ph i b o m quy chuNn k thu t qu c gia theo quy nh c a B trư ng B Yt . 2. Cơ s cung c p nư c s ch có trách nhi m áp d ng các bi n pháp k thu t, gi gìn v sinh môi trư ng, t ki m tra b o m ch t lư ng nư c s ch. 3. Cơ quan nhà nư c có thNm quy n v y t có trách nhi m thư ng xuyên ki m tra ch t lư ng nư c s ch do các cơ s cung c p; ki m tra vi c khám s c kh e nh kỳ cho ngư i lao ng làm vi c t i các cơ s cung c p nư c s ch. 4. U ban nhân dân các c p có trách nhi m t ch c th c hi n vi c b o v , gi gìn v sinh, không ô nhi m ngu n nư c sinh ho t; t o i u ki n cho vi c cung c p nư c s ch. 5. Cơ quan, t ch c, cá nhân có trách nhi m b o v , gi gìn v sinh, không ô nhi m ngu n nư c sinh ho t. i u 15. V sinh trong chăn nuôi, v n chuy n, gi t m , tiêu h y gia súc, gia c m và ng v t khác 1. Vi c chăn nuôi, v n chuy n, gi t m , tiêu h y gia súc, gia c m và ng v t khác ph i b o m v sinh, không gây ô nhi m môi trư ng, ngu n nư c sinh ho t ho c làm phát tán tác nhân gây b nh truy n nhi m. 2. Cơ quan nhà nư c có thNm quy n v thú y ch u trách nhi m hư ng d n t ch c, cá nhân th c hi n các bi n pháp v sinh trong chăn nuôi, v n chuy n, gi t m , tiêu h y gia súc, gia c m và ng v t khác tránh làm lây truy n b nh cho ngư i. i u 16. V sinh an toàn th c ph m 1. T ch c, cá nhân tr ng tr t, chăn nuôi, thu hái, ánh b t, sơ ch , ch bi n, bao gói, b o qu n, v n chuy n, buôn bán th c phNm có trách nhi m b o m cho th c phNm
 8. không b nhi m tác nhân gây b nh truy n nhi m và th c hi n các quy nh khác c a pháp lu t v v sinh an toàn th c phNm. 2. Ngư i tiêu dùng có quy n ư c cung c p thông tin v v sinh an toàn th c phNm; có trách nhi m th c hi n v sinh an toàn th c phNm, th c hi n y các hư ng d n v v sinh an toàn th c phNm, khai báo ng c th c phNm và b nh truy n qua ư ng th c phNm. 3. Cơ quan nhà nư c có thNm quy n v v sinh an toàn th c phNm có trách nhi m hư ng d n t ch c, cá nhân th c hi n các bi n pháp b o m v sinh an toàn th c phNm phòng, ch ng b nh truy n nhi m. i u 17. V sinh trong xây d ng 1. Công trình khi xây d ng ph i tuân th các quy chuNn k thu t qu c gia v v sinh trong xây d ng theo quy nh c a B trư ng B Y t . 2. D án u tư xây d ng khu công nghi p, khu ô th , khu dân cư t p trung, cơ s khám b nh, ch a b nh truy n nhi m ch ư c xây d ng sau khi có thNm nh c a cơ quan y t có thNm quy n v báo cáo ánh giá tác ng s c kho . 3. Cơ s khám b nh, ch a b nh truy n nhi m, các cơ s có nguy cơ làm lây truy n tác nhân gây b nh truy n nhi m ph i có kho ng cách an toàn v môi trư ng i v i khu dân cư, khu b o t n thiên nhiên theo quy nh c a B trư ng B Y t . 4. Cơ quan, t ch c, cá nhân có trách nhi m t ch c th c hi n vi c b o m v sinh trong xây d ng. i u 18. V sinh trong vi c quàn, ư p, mai táng, di chuy n thi th , hài c t 1. Ngư i t vong ph i ư c t ch c mai táng ch m nh t là 48 gi sau khi ch t, tr trư ng h p thi th ư c b o qu n theo quy nh c a B trư ng B Y t ; i v i ngư i m c b nh truy n nhi m ho c b nghi ng m c b nh truy n nhi m thu c nhóm A t vong thì thi th ph i ư c di t khuNn và t ch c mai táng trong th i h n 24 gi . 2. Vi c b o qu n, quàn, ư p, mai táng, di chuy n thi th , hài c t th c hi n theo quy nh c a B trư ng B Y t . i u 19. Các ho t ng khác trong v sinh phòng b nh truy n nhi m 1. Cơ quan, t ch c, cá nhân ph i th c hi n bi n pháp b o m v v sinh nơi , nơi công c ng, nơi s n xu t, kinh doanh, phương ti n giao thông, x lý ch t th i công nghi p, sinh ho t và các bi n pháp b o m khác v v sinh theo quy nh c a pháp lu t có liên quan không làm phát sinh, lây lan b nh truy n nhi m. 2. M i ngư i có trách nhi m th c hi n v sinh cá nhân phòng b nh truy n nhi m. M c 3: GIÁM SÁT B NH TRUY N NHI M
 9. i u 20. Ho t ng giám sát b nh truy n nhi m 1. Giám sát các trư ng h p m c b nh, b nghi ng m c b nh và mang m m b nh truy n nhi m. 2. Giám sát tác nhân gây b nh truy n nhi m. 3. Giám sát trung gian truy n b nh. i u 21. N i dung giám sát b nh truy n nhi m 1. Giám sát các trư ng h p m c b nh, b nghi ng m c b nh và mang m m b nh truy n nhi m bao g m thông tin v a i m, th i gian, các trư ng h p m c b nh, t vong; tình tr ng b nh; tình tr ng mi n d ch; c i m ch y u v dân s và các thông tin c n thi t khác. Trong trư ng h p c n thi t, cơ quan y t có thNm quy n ư c l y m u xét nghi m ngư i b nghi ng m c b nh truy n nhi m giám sát. 2. Giám sát tác nhân gây b nh truy n nhi m bao g m các thông tin liên quan v ch ng lo i, c tính sinh h c và phương th c lây truy n t ngu n truy n nhi m. 3. Giám sát trung gian truy n b nh bao g m các thông tin liên quan n s lư ng, m t , thành ph n và m c nhi m tác nhân gây b nh truy n nhi m c a trung gian truy n b nh. i u 22. Báo cáo giám sát b nh truy n nhi m 1. Báo cáo giám sát b nh truy n nhi m ph i ư c g i cho cơ quan nhà nư c có thNm quy n v y t . N i dung báo cáo giám sát b nh truy n nhi m bao g m các thông tin quy nh t i i u 21 c a Lu t này. 2. Báo cáo giám sát b nh truy n nhi m ph i ư c th c hi n b ng văn b n; trong trư ng h p khNn c p, có th th c hi n vi c báo cáo thông qua fax, thư i n t , i n tín, i n tho i ho c báo cáo tr c ti p và trong th i h n 24 gi ph i g i báo cáo b ng văn b n. 3. Ch báo cáo giám sát b nh truy n nhi m bao g m: a) Báo cáo nh kỳ; b) Báo cáo nhanh; c) Báo cáo t xu t. 4. Cơ quan nhà nư c có thNm quy n v y t khi nh n ư c báo cáo ph i x lý thông tin và thông báo cho cơ quan g i báo cáo.
 10. 5. Trong trư ng h p xác nh có d ch, cơ quan nhà nư c có thNm quy n v y t ph i báo cáo ngay v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n v y t c p trên và ngư i có thNm quy n công b d ch. 6. B trư ng B Y t quy nh c th ch thông tin, báo cáo b nh truy n nhi m. i u 23. Trách nhi m giám sát b nh truy n nhi m 1. U ban nhân dân các c p ch o, t ch c th c hi n giám sát b nh truy n nhi m t i a phương. 2. Cơ quan nhà nư c có thNm quy n v y t có trách nhi m giúp U ban nhân dân cùng c p trong vi c ch o các cơ s y t giám sát b nh truy n nhi m. 3. Cơ s y t có trách nhi m th c hi n ho t ng giám sát b nh truy n nhi m. Khi phát hi n môi trư ng có tác nhân gây b nh truy n nhi m thu c nhóm A, ngư i m c b nh truy n nhi m thu c nhóm A, ngư i b nghi ng m c b nh truy n nhi m thu c nhóm A, ngư i mang m m b nh truy n nhi m thu c nhóm A, cơ s y t ph i thông báo cho cơ quan nhà nư c có thNm quy n v y t , tri n khai v sinh, kh trùng, tNy u và các bi n pháp phòng, ch ng b nh truy n nhi m khác. 4. Cơ quan, t ch c, cá nhân khi phát hi n b nh ho c d u hi u b nh truy n nhi m có trách nhi m thông báo cho y ban nhân dân, cơ quan chuyên môn y t ho c cơ s y t nơi g n nh t. 5. Trong quá trình th c hi n giám sát b nh truy n nhi m, cơ s xét nghi m có trách nhi m th c hi n vi c xét nghi m theo yêu c u c a cơ quan y t có thNm quy n. 6. B trư ng B Y t ban hành quy nh chuyên môn k thu t trong giám sát b nh truy n nhi m. 7. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Tài nguyên và Môi trư ng và các b , cơ quan ngang b khác khi th c hi n nhi m v , quy n h n thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a mình, n u phát hi n tác nhân gây b nh truy n nhi m thì có trách nhi m ph i h p v i B Y t trong ho t ng giám sát. M c 4: AN TOÀN SINH H C TRONG XÉT NGHI M i u 24. B o m an toàn sinh h c t i phòng xét nghi m 1. Phòng xét nghi m ph i b o m các i u ki n an toàn sinh h c phù h p v i t ng c p và ch ư c ti n hành xét nghi m trong ph m vi chuyên môn sau khi ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n v y t c p gi y ch ng nh n t tiêu chuNn an toàn sinh h c. 2. Chính ph quy nh c th v b o m an toàn sinh h c t i phòng xét nghi m. i u 25. Qu n lý m u b nh ph m
 11. 1. Vi c thu th p, v n chuy n, b o qu n, lưu gi , s d ng, nghiên c u, trao i và tiêu h y m u b nh phNm liên quan n tác nhân gây b nh truy n nhi m ph i tuân th quy nh v ch qu n lý m u b nh phNm. 2. Ch cơ s có i u ki n m i ư c b o qu n, lưu gi , s d ng, nghiên c u, trao i và tiêu h y m u b nh phNm c a b nh truy n nhi m thu c nhóm A. 3. B trư ng B Y t quy nh c th ch qu n lý m u b nh phNm và i u ki n c a cơ s qu n lý m u b nh phNm quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này. i u 26. B o v ngư i làm vi c trong phòng xét nghi m 1. Ngư i làm vi c trong phòng xét nghi m ti p xúc v i tác nhân gây b nh truy n nhi m ph i ư c ào t o v ki n th c chuyên môn, k năng th c hành và trang b phòng h cá nhân phòng lây nhi m tác nhân gây b nh truy n nhi m. 2. Ngư i làm vi c trong phòng xét nghi m ti p xúc v i tác nhân gây b nh truy n nhi m ph i ch p hành các quy trình chuyên môn k thu t trong xét nghi m. M c 5: S D NG V C XIN, SINH PH M Y T PHÒNG B NH i u 27. Nguyên t c s d ng v c xin, sinh ph m y t 1. V c xin, sinh phNm y t ư c s d ng ph i b o m các i u ki n quy nh t i i u 36 c a Lu t dư c. 2. V c xin, sinh phNm y t ư c s d ng theo hình th c t nguy n ho c b t bu c. 3. V c xin, sinh phNm y t ph i ư c s d ng úng m c ích, i tư ng, th i gian, ch ng lo i và quy trình k thu t s d ng. 4. V c xin, sinh phNm y t ph i ư c s d ng t i các cơ s y t có i u ki n. i u 28. S d ng v c xin, sinh ph m y t t nguy n 1. M i ngư i có quy n s d ng v c xin, sinh phNm y t b o v s c kho cho mình và cho c ng ng. 2. Nhà nư c h tr và khuy n khích công dân t nguy n s d ng v c xin, sinh phNm y t . 3. Th y thu c, nhân viên y t tr c ti p tham gia chăm sóc, i u tr cho ngư i m c b nh truy n nhi m, ngư i làm vi c trong phòng xét nghi m ti p xúc v i tác nhân gây b nh truy n nhi m ư c s d ng mi n phí v c xin, sinh phNm y t . i u 29. S d ng v c xin, sinh ph m y t b t bu c
 12. 1. Ngư i có nguy cơ m c b nh truy n nhi m t i vùng có d ch và n vùng có d ch b t bu c ph i s d ng v c xin, sinh phNm y t i v i các b nh có v c xin, sinh phNm y t phòng b nh. 2. Tr em, ph n có thai ph i s d ng v c xin, sinh phNm y t b t bu c i v i các b nh truy n nhi m thu c Chương trình tiêm ch ng m r ng. 3. Cha, m ho c ngư i giám h c a tr em và m i ngư i dân có trách nhi m th c hi n yêu c u c a cơ s y t có thNm quy n trong vi c s d ng v c xin, sinh phNm y t b t bu c. 4. Mi n phí s d ng v c xin, sinh phNm y t b t bu c trong các trư ng h p sau: a) Ngư i có nguy cơ m c b nh truy n nhi m t i vùng có d ch; b) Ngư i ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n c n vùng có d ch; c) Các i tư ng quy nh t i kho n 2 i u này. i u 30. Trách nhi m trong vi c t ch c s d ng v c xin, sinh ph m y t 1. Nhà nư c có trách nhi m b o m kinh phí cho vi c s d ng v c xin, sinh phNm y t quy nh t i kho n 3 i u 28 và kho n 4 i u 29 c a Lu t này. 2. B trư ng B Y t có trách nhi m: a) Ban hành danh m c b nh truy n nhi m ph i s d ng v c xin, sinh phNm y t b t bu c quy nh t i kho n 1 i u 29 c a Lu t này; b) T ch c tri n khai Chương trình tiêm ch ng m r ng và quy nh danh m c b nh truy n nhi m ph i s d ng v c xin, sinh phNm y t b t bu c, tu i tr em thu c i tư ng c a Chương trình tiêm ch ng m r ng quy nh t i kho n 2 i u 29 c a Lu t này; c) Quy nh ph m vi và i tư ng ph i s d ng v c xin, sinh phNm y t b t bu c tuỳ theo tình hình d ch; d) Quy nh vi c s d ng v c xin, sinh phNm y t quy nh t i kho n 3 i u 27 c a Lu t này; i u ki n c a cơ s y t quy nh t i kho n 4 i u 27 c a Lu t này; ) Quy nh vi c thành l p, t ch c và ho t ng c a H i ng tư v n chuyên môn xem xét nguyên nhân khi có tai bi n trong quá trình s d ng v c xin, sinh phNm y t quy nh t i kho n 5 và kho n 6 i u này. 3. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương (sau ây g i là U ban nhân dân c p t nh) có trách nhi m ch o vi c t ch c tri n khai tiêm ch ng, s d ng v c xin, sinh phNm y t . 4. Cơ s y t có trách nhi m th c hi n vi c tiêm ch ng, s d ng v c xin, sinh phNm y t trong ph m vi chuyên môn theo quy nh c a B trư ng B Y t .
 13. 5. T ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh, b o qu n v c xin, sinh phNm y t và ngư i làm công tác tiêm ch ng, s d ng v c xin, sinh phNm y t có l i trong vi c s n xu t, kinh doanh, b o qu n, s d ng v c xin, sinh phNm y t thì ph i ch u trách nhi m v hành vi vi ph m c a mình gây ra tai bi n cho ngư i ư c s d ng v c xin, sinh phNm y t theo quy nh c a pháp lu t. 6. Khi th c hi n tiêm ch ng m r ng, n u x y ra tai bi n nh hư ng nghiêm tr ng n s c kh e ho c gây thi t h i n tính m ng c a ngư i ư c tiêm ch ng, Nhà nư c có trách nhi m b i thư ng cho ngư i b thi t h i. Trư ng h p xác nh ư c l i thu c v t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh, b o qu n v c xin, sinh phNm y t ho c ngư i làm công tác tiêm ch ng thì t ch c, cá nhân này ph i b i hoàn cho Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t. M c 6: PHÒNG LÂY NHI M B NH TRUY N NHI M T I CƠ S KHÁM B NH, CH A B NH i u 31. Bi n pháp phòng lây nhi m b nh truy n nhi m t i cơ s khám b nh, ch a b nh 1. Cách ly ngư i m c b nh truy n nhi m. 2. Di t khuNn, kh trùng môi trư ng và x lý ch t th i t i cơ s khám b nh, ch a b nh. 3. Phòng h cá nhân, v sinh cá nhân. 4. Các bi n pháp chuyên môn khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 32. Trách nhi m c a cơ s khám b nh, ch a b nh trong phòng lây nhi m b nh truy n nhi m 1. Th c hi n các bi n pháp cách ly phù h p theo t ng nhóm b nh; chăm sóc toàn di n ngư i m c b nh truy n nhi m. Trư ng h p ngư i b nh không th c hi n yêu c u cách ly c a cơ s khám b nh, ch a b nh thì b áp d ng bi n pháp cư ng ch cách ly theo quy nh c a Chính ph . 2. T ch c th c hi n các bi n pháp di t khuNn, kh trùng môi trư ng và x lý ch t th i t i cơ s khám b nh, ch a b nh. 3. B o m trang ph c phòng h , i u ki n v sinh cá nhân cho th y thu c, nhân viên y t , ngư i b nh và ngư i nhà ngư i b nh. 4. Theo dõi s c kh e c a th y thu c, nhân viên y t tr c ti p tham gia chăm sóc, i u tr ngư i m c b nh truy n nhi m thu c nhóm A. 5. Thông báo thông tin liên quan n ngư i m c b nh truy n nhi m cho cơ quan y t d phòng cùng c p.
 14. 6. Th c hi n các bi n pháp chuyên môn khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 33. Trách nhi m c a th y thu c và nhân viên y t trong phòng lây nhi m b nh truy n nhi m t i cơ s khám b nh, ch a b nh 1. Th c hi n các bi n pháp phòng lây nhi m b nh truy n nhi m quy nh t i i u 31 c a Lu t này. 2. Tư v n v các bi n pháp phòng, ch ng b nh truy n nhi m cho ngư i b nh và ngư i nhà ngư i b nh. 3. Gi bí m t thông tin liên quan n ngư i b nh. i u 34. Trách nhi m c a ngư i b nh, ngư i nhà ngư i b nh trong phòng lây nhi m b nh truy n nhi m t i cơ s khám b nh, ch a b nh 1. Ngư i b nh có trách nhi m: a) Khai báo trung th c di n bi n b nh; b) Tuân th ch nh, hư ng d n c a th y thu c, nhân viên y t và n i quy, quy ch c a cơ s khám b nh, ch a b nh; c) i v i ngư i m c b nh truy n nhi m thu c nhóm A ngay sau khi xu t vi n ph i ăng ký theo dõi s c kh e v i y t xã, phư ng, th tr n nơi cư trú. 2. Ngư i nhà ngư i b nh có trách nhi m th c hi n ch nh, hư ng d n c a th y thu c, nhân viên y t và n i quy, quy ch c a cơ s khám b nh, ch a b nh. Chương 3: KI M DNCH Y T BIÊN GI I i u 35. i tư ng và a i m ki m d ch y t biên gi i 1. i tư ng ph i ki m d ch y t biên gi i bao g m: a) Ngư i nh p c nh, xu t c nh, quá c nh Vi t Nam; b) Phương ti n v n t i nh p c nh, xu t c nh, quá c nh Vi t Nam; c) Hàng hoá nh p khNu, xu t khNu, quá c nh Vi t Nam; d) Thi th , hài c t, m u vi sinh y h c, s n phNm sinh h c, mô, b ph n cơ th ngư i v n chuy n qua biên gi i Vi t Nam. 2. Ki m d ch y t biên gi i ư c th c hi n t i các c a khNu. i u 36. N i dung ki m d ch y t biên gi i
 15. 1. Các i tư ng ph i ki m d ch y t biên gi i quy nh t i kho n 1 i u 35 c a Lu t này ph i ư c khai báo y t . 2. Ki m tra y t bao g m ki m tra gi y t liên quan n y t và ki m tra th c t . Ki m tra th c t ư c ti n hành trong trư ng h p i tư ng xu t phát ho c i qua vùng có d ch ho c b nghi ng m c b nh ho c mang tác nhân gây b nh truy n nhi m. 3. X lý y t ư c th c hi n khi ã ti n hành ki m tra y t và phát hi n i tư ng ph i ki m d ch y t có d u hi u mang m m b nh truy n nhi m thu c nhóm A. Trư ng h p nh n ư c khai báo c a ch phương ti n v n t i ho c có b ng ch ng rõ ràng cho th y trên phương ti n v n t i, ngư i, hàng hoá có d u hi u mang m m b nh truy n nhi m thu c nhóm A thì phương ti n v n t i, ngư i, hàng hoá trên phương ti n ó ph i ư c cách ly ki m tra y t trư c khi làm th t c nh p c nh, nh p khNu, quá c nh; n u không th c hi n yêu c u cách ly c a t ch c ki m d ch y t biên gi i thì b áp d ng bi n pháp cư ng ch cách ly. 4. Giám sát b nh truy n nhi m ư c th c hi n t i khu v c c a khNu theo quy nh t i M c 3 Chương II c a Lu t này. i u 37. Trách nhi m trong vi c th c hi n ki m d ch y t biên gi i 1. i tư ng quy nh t i i m a kho n 1 i u 35, ch phương ti n ho c ngư i qu n lý i tư ng quy nh t i các i m b, c và d kho n 1 i u 35 c a Lu t này ph i th c hi n vi c khai báo y t ; ch p hành các bi n pháp giám sát, ki m tra, x lý y t và n p phí ki m d ch y t theo quy nh c a pháp lu t. 2. T ch c ki m d ch y t biên gi i có trách nhi m t ch c th c hi n n i dung ki m d ch y t quy nh t i i u 36 c a Lu t này và c p gi y ch ng nh n x lý y t . 3. Các cơ quan ch c năng t i c a khNu có trách nhi m ph i h p v i t ch c ki m d ch y t biên gi i trong vi c th c hi n ki m d ch y t biên gi i. 4. Cơ quan nhà nư c có thNm quy n có trách nhi m ph i h p v i các cơ quan h u quan c a các nư c, các t ch c qu c t trong công tác phòng, ch ng b nh truy n nhi m t i khu v c biên gi i. 5. Chính ph quy nh chi ti t v ki m d ch y t biên gi i. Chương 4: CH NG DNCH M c 1: CÔNG B DNCH i u 38. Nguyên t c, th m quy n, th i h n và i u ki n công b d ch 1. Vi c công b d ch ư c th c hi n theo nguyên t c sau ây:
 16. a) M i trư ng h p có d ch u ph i ư c công b ; b) Vi c công b d ch và h t d ch ph i công khai, chính xác, k p th i và úng thNm quy n. 2. ThNm quy n công b d ch ư c quy nh như sau: a) Ch t ch U ban nhân dân c p t nh công b d ch theo ngh c a Giám cS Y t i v i b nh truy n nhi m thu c nhóm B và nhóm C; b) B trư ng B Y t công b d ch theo ngh c a Ch t ch U ban nhân dân c p t nh i v i b nh truy n nhi m thu c nhóm A và i v i m t s b nh truy n nhi m thu c nhóm B khi có t hai t nh, thành ph tr c thu c trung ương tr lên ã công b d ch; c) Th tư ng Chính ph công b d ch theo ngh c a B trư ng B Y t iv i b nh truy n nhi m thu c nhóm A khi d ch lây lan nhanh t t nh này sang t nh khác, nh hư ng nghiêm tr ng n tính m ng, s c kh e con ngư i. 3. Trong th i h n 24 gi , k t khi nh n ư c ngh công b d ch, ngư i có thNm quy n quy nh t i kho n 2 i u này quy t nh vi c công b d ch. 4. Th tư ng Chính ph quy nh c th i u ki n công b d ch. i u 39. N i dung công b d ch 1. N i dung công b d ch g m: a) Tên b nh d ch; b) Th i gian, a i m và quy mô x y ra d ch; c) Nguyên nhân, ư ng lây truy n, tính ch t, m c nguy hi m c a d ch; d) Các bi n pháp phòng, ch ng d ch; ) Các cơ s khám b nh, ch a b nh th c hi n vi c ti p nh n, i u tr ngư i m c b nh truy n nhi m. 2. Các n i dung quy nh t i kho n 1 i u này ph i ư c thông báo k p th i cho cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan tri n khai các bi n pháp ch ng d ch. i u 40. i u ki n và th m quy n công b h t d ch 1. i u ki n công b h t d ch bao g m: a) Không phát hi n thêm trư ng h p m c b nh m i sau kho ng th i gian nh t nh và áp ng các i u ki n khác i v i t ng b nh d ch theo quy nh c a Th tư ng Chính ph ;
 17. b) ã th c hi n các bi n pháp ch ng d ch quy nh t i M c 3 Chương IV c a Lu t này. 2. Ngư i có thNm quy n công b d ch có quy n công b h t d ch theo ngh c a cơ quan có thNm quy n quy nh t i kho n 2 i u 38 c a Lu t này. i u 41. ưa tin v tình hình d ch Các cơ quan thông tin i chúng có trách nhi m ưa tin chính xác, k p th i và trung th c v tình hình sau khi d ch ã ư c công b và công b h t d ch theo úng n i dung do cơ quan nhà nư c có thNm quy n v y t cung c p. M c 2: BAN B TÌNH TR NG KH N C P V DNCH i u 42. Nguyên t c và th m quy n ban b tình tr ng kh n c p v d ch 1. Vi c ban b tình tr ng khNn c p v d ch ư c th c hi n theo nguyên t c sau ây: a) Khi d ch lây lan nhanh trên di n r ng, e d a nghiêm tr ng n tính m ng, s c kh e con ngư i và kinh t - xã h i c a t nư c thì ph i ban b tình tr ng khNn c p; b) Vi c ban b tình tr ng khNn c p ph i công khai, chính xác, k p th i và úng thNm quy n. 2. U ban thư ng v Qu c h i ra ngh quy t ban b tình tr ng khNn c p theo ngh c a Th tư ng Chính ph ; trong trư ng h p U ban thư ng v Qu c h i không th h p ngay ư c thì Ch t ch nư c ra l nh ban b tình tr ng khNn c p. i u 43. N i dung ban b tình tr ng kh n c p khi có d ch 1. Lý do ban b tình tr ng khNn c p. 2. a bàn trong tình tr ng khNn c p. 3. Ngày, gi b t u tình tr ng khNn c p. 4. ThNm quy n t ch c thi hành ngh quy t ho c l nh ban b tình tr ng khNn c p. i u 44. Th m quy n bãi b tình tr ng kh n c p khi h t d ch Theo ngh c a Th tư ng Chính ph , U ban thư ng v Qu c h i ra ngh quy t ho c Ch t ch nư c ra l nh bãi b tình tr ng khNn c p do mình ban b khi d ch ã ư c ch n ng ho c d p t t. i u 45. ưa tin trong tình tr ng kh n c p v d ch 1. Thông t n xã Vi t Nam, ài Ti ng nói Vi t Nam, ài Truy n hình Vi t Nam, Báo Nhân dân, Báo Quân i nhân dân có trách nhi m ăng ngay toàn văn ngh quy t c a
 18. U ban thư ng v Qu c h i ho c l nh c a Ch t ch nư c ban b tình tr ng khNn c p v d ch, các quy t nh c a Th tư ng Chính ph t ch c thi hành ngh quy t c a U ban thư ng v Qu c h i ho c l nh c a Ch t ch nư c ban b tình tr ng khNn c p v d ch; ưa tin k p th i v các bi n pháp ã ư c áp d ng t i a bàn có tình tr ng khNn c p và tình hình kh c ph c h u qu d ch; ăng toàn văn ngh quy t c a U ban thư ng v Qu c h i ho c l nh c a Ch t ch nư c bãi b tình tr ng khNn c p v d ch. Ngh quy t c a U ban thư ng v Qu c h i ho c l nh c a Ch t ch nư c ban b ho c bãi b tình tr ng khNn c p v d ch ư c niêm y t công khai t i tr s cơ quan, t ch c và nơi công c ng. 2. Các phương ti n thông tin i chúng khác trung ương và a phương có trách nhi m ưa tin v vi c ban b , bãi b tình tr ng khNn c p v d ch và quá trình kh c ph c h u qu d ch. M c 3: CÁC BI N PHÁP CH NG DNCH i u 46. Thành l p Ban ch o ch ng d ch 1. Ban ch o ch ng d ch ư c thành l p ngay sau khi d ch ư c công b . 2. Thành ph n Ban ch o ch ng d ch ư c quy nh như sau: a) Ban ch o ch ng d ch qu c gia g m i di n c a cơ quan y t , tài chính, thông tin - truy n thông, ngo i giao, qu c phòng, công an và các cơ quan liên quan khác. Căn c vào ph m vi a bàn ư c công b d ch và tính ch t c a d ch, Th tư ng có th t mình ho c ch nh m t Phó Th tư ng ho c B trư ng B Y t làm Trư ng Ban ch o. B Y t là thư ng tr c c a Ban ch o; b) Ban ch o ch ng d ch c p t nh, c p huy n, c p xã g m i di n c a cơ quan y t , tài chính, thông tin - truy n thông, quân i, công an và các cơ quan liên quan khác. Trư ng ban ch o ch ng d ch là Ch t ch U ban nhân dân cùng c p. Cơ quan y t cùng c p là thư ng tr c c a Ban ch o. 3. Ban ch o ch ng d ch có nhi m v t ch c th c hi n các bi n pháp ch ng d ch và kh c ph c h u qu c a d ch, thành l p i ch ng d ch cơ ng tr c ti p th c hi n nhi m v c p c u, i u tr và x lý d ch. 4. Th tư ng Chính ph quy nh c th v thNm quy n thành l p, t ch c và ho t ng c a Ban ch o ch ng d ch các c p. i u 47. Khai báo, báo cáo d ch 1. Khi có d ch, ngư i m c b nh d ch ho c ngư i phát hi n trư ng h p m c b nh d ch ho c nghi ng m c b nh d ch ph i khai báo cho cơ quan y t g n nh t trong th i gian 24 gi , k t khi phát hi n b nh d ch.
 19. 2. Khi phát hi n trư ng h p m c b nh d ch ho c nh n ư c khai báo b nh d ch, cơ quan y t ph i báo cáo cho U ban nhân dân nơi x y ra d ch và cơ s y t d phòng khNn trương t ch c tri n khai các bi n pháp ch ng d ch. 3. B trư ng B Y t quy nh c th ch khai báo, báo cáo d ch. i u 48. T ch c c p c u, khám b nh, ch a b nh Ban ch o ch ng d ch ch o vi c áp d ng các bi n pháp sau ây t ch c c p c u, khám b nh, ch a b nh cho ngư i m c b nh d ch và ngư i b nghi ng m c b nh d ch: 1. Phân lo i, sơ c u, c p c u k p th i ngư i m c b nh d ch theo hư ng d n chNn oán, i u tr c a B Y t ; 2. Huy ng phương ti n, thu c, thi t b y t , giư ng b nh, cơ s khám b nh, ch a b nh và b trí cán b y t chuyên môn tr c 24/24 gi s n sàng c p c u, khám b nh, ch a b nh ph c v ch ng d ch. Ngư i m c b nh d ch thu c nhóm A ư c khám và i u tr mi n phí; 3. Căn c vào tính ch t, m c và quy mô c a b nh d ch, Ban ch o ch ng d ch quy t nh áp d ng các bi n pháp sau ây: a) T ch c các cơ s i u tr t i vùng có d ch ti p nh n, c p c u ngư i m c b nh d ch; b) i u ng i ch ng d ch cơ ng vào vùng có d ch th c hi n vi c phát hi n, c p c u và i u tr t i ch ngư i m c b nh d ch; chuy n ngư i m c b nh d ch v các cơ s khám b nh, ch a b nh; c) Huy ng các cơ s khám b nh, ch a b nh tham gia c p c u, khám b nh, ch a b nh ph c v ch ng d ch; d) Áp d ng các bi n pháp c n thi t khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 49. T ch c cách ly y t 1. Ngư i m c b nh d ch, ngư i b nghi ng m c b nh d ch, ngư i mang m m b nh d ch, ngư i ti p xúc v i tác nhân gây b nh d ch thu c nhóm A và m t s b nh thu c nhóm B theo quy nh c a B trư ng B Y t ph i ư c cách ly. 2. Hình th c cách ly bao g m cách ly t i nhà, t i cơ s khám b nh, ch a b nh ho c t i các cơ s , a i m khác. 3. Cơ s y t trong vùng có d ch ch u trách nhi m t ch c th c hi n vi c cách ly theo ch o c a Trư ng ban ch o ch ng d ch. Trư ng h p các i tư ng quy nh t i kho n 1 i u này không th c hi n yêu c u cách ly c a cơ s y t thì b áp d ng bi n pháp cư ng ch cách ly theo quy nh c a Chính ph . i u 50. V sinh, di t trùng, t y u trong vùng có d ch
 20. 1. Các bi n pháp v sinh, di t trùng, tNy u bao g m: a) V sinh môi trư ng, nư c, th c phNm và v sinh cá nhân; b) Di t trùng, tNy u khu v c ư c xác nh ho c nghi ng có tác nhân gây b nh d ch; c) Tiêu h y ng v t, th c phNm và các v t khác là trung gian truy n b nh. 2. i ch ng d ch cơ ng có trách nhi m th c hi n các bi n pháp v sinh, di t trùng, tNy u theo quy trình chuyên môn ngay sau khi ư c Ban ch o ch ng d ch yêu c u. 3. Cơ quan, t ch c, cá nhân có trách nhi m th c hi n các bi n pháp v sinh, di t trùng, tNy u theo hư ng d n c a cơ quan y t có thNm quy n; trư ng h p không t giác th c hi n thì cơ quan y t có quy n áp d ng các bi n pháp v sinh, di t trùng, tNy u b t bu c. i u 51. Các bi n pháp b o v cá nhân 1. Ngư i tham gia ch ng d ch và ngư i có nguy cơ m c b nh d ch ph i th c hi n m t ho c m t s bi n pháp b o v cá nhân sau ây: a) Trang b b o v cá nhân; b) S d ng thu c phòng b nh; c) S d ng v c xin, sinh phNm y t phòng b nh; d) S d ng hoá ch t di t khuNn, hoá ch t phòng trung gian truy n b nh. 2. Nhà nư c b o m cho ngư i tham gia ch ng d ch th c hi n các bi n pháp b o v cá nhân quy nh t i kho n 1 i u này. i u 52. Các bi n pháp ch ng d ch khác trong th i gian có d ch 1. Trong trư ng h p c n thi t, cơ quan nhà nư c có thNm quy n có th áp d ng các bi n pháp ch ng d ch sau ây: a) T m ình ch ho t ng c a cơ s d ch v ăn u ng công c ng có nguy cơ làm lây truy n b nh d ch t i vùng có d ch; b) C m kinh doanh, s d ng lo i th c phNm ư c cơ quan y t có thNm quy n xác nh là trung gian truy n b nh d ch; c) H n ch t p trung ông ngư i ho c t m ình ch các ho t ng, d ch v t i nơi công c ng t i vùng có d ch. 2. Chính ph quy nh c th vi c áp d ng các bi n pháp quy nh t i kho n 1 i u này. i u 53. Ki m soát ra, vào vùng có d ch i v i b nh d ch thu c nhóm A
Đồng bộ tài khoản