Luật số 109-SL/L011

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
45
lượt xem
7
download

Luật số 109-SL/L011

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật số 109-SL/L011 về chế độ phục vụ của sỹ quan Quân đội nhân dân do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luật số 109-SL/L011

 1. LU T QUY NNH CH PH C V C A SĨ QUAN QUÂN I NHÂN DÂN VI T NAM ( ã ư c Qu c h i bi u quy t trong phiên h p ngày 31-5-1958) Ny m nh vi c xây d ng Quân i nhân dân ti n lên chính quy và hi n i, tăng cư ng l c lư ng Qu c phòng, b o m nhi m v b o v T qu c, ph c v nhân dân; xác nh nhi m v , quy n h n, vinh d cho cán b trong Quân i, nâng cao tinh th n trách nhi m, ý th c t ch c và ý th c k lu t c a cán b và chi n sĩ; Nay quy nh ch ph c v c a sĩ quan Quân i nhân dân Vi t Nam như sau: Chương 1: I U KHO N CHUNG i u 1. Nh ng quân nhân thu c các c p Tư ng, c p Tá, c p Uý u g i là sĩ Quan. i u 2. V phương di n nghi p v trong Quân i, sĩ quan chia ra các lo i như sau: - Sĩ quan ch huy - Sĩ quan chính tr - Sĩ quan h u c n - Sĩ quan k thu t - Sĩ quan quân y và thú y - Sĩ quan quân pháp - Sĩ quan hành chính. i u 3. V phương di n i u ki n ph c v , sĩ quan g m có sĩ quan t i ngũ và sĩ quan d b . - Sĩ quan t i ngũ có sĩ quan t i ngũ ơn v và sĩ quan t i ngũ bi t phái. - Sĩ quan d b chia ra hai h ng: sĩ quan d b h ng 1 và sĩ quan d b h ng 2, theo h n tu i ph c v cao nh t quy nh i u 39 dư i ây. i u 4.
 2. Nh ng ngư i sau ây ư c l y b sung cho sĩ quan t i ngũ: 1) Trong th i bình: a) Quân nhân t t nghi p các trư ng ào t o sĩ quan c a B Qu c phòng. b) Sĩ quan d b ư c g i ra t ng ngư i. 2) Trong th i chi n: a) Sĩ quan d b ư c t ng ng viên. b) Quân nhân t t nghi p các trư ng ào t o sĩ quan c a B Qu c phòng. c) H sĩ quan và binh sĩ trong khi chi n u ã t ra anh dũng, linh ho t, l p ư c chi n công, ho c trong công tác có thành tích xu t s c. d) Cán b công tác các ngành ngoài Quân i ư c B Qu c phòng trưng t p. i u 5. Sĩ quan d b g m có: a) Nh ng sĩ quan ư c x p vào ng ch d b theo i u 30. b) Nh ng h sĩ quan ã h t h n t i ngũ trư c khi chuy n sang d b , ho c trong th i gian d b mà trúng tuy n kỳ thi sĩ quan d b và ư c phong c p Thi u uý d b . c) Nh ng h c sinh t t nghi p các trư ng i h c và k thu t chuyên nghi p trúng tuy n kỳ thi sĩ quan d b , ho c có trí th c chuyên môn có th m nhi m ư c ch c v trong Quân i và ư c phong c p b c sĩ quan d b . Chương 2: QUÂN HÀM VÀ CH C V C A SĨ QUAN M c 1: QUÂN HÀM C A SĨ QUAN i u 6. H th ng quân hàm sĩ quan Quân i nhân dân Vi t Nam g m các c p b c sau ây: 1) Tư ng: i tư ng Thư ng tư ng Trung tư ng Thi u tư ng.
 3. 2) Tá: i tá Thư ng tá Trung tá Thi u tá. 3) Uý: i uý Thư ng uý Trung uý Thi u uý. ChuNn uý chưa ph i là sĩ quan, m i là m t c p chuNn b lên sĩ quan. i u 7. Vi c xét phong c p b c quân hàm cho cán b căn c vào phNm ch t chính tr , năng l c nghi p v , c p b c và ch c v hi n t i, thành tích ph c v trong Quân i và công lao i v i Cách m ng c a cán b . i u 8. Có th ư c phong Thi u uý: 1) Nh ng quân nhân t t nghi p các Trư ng ào t o sĩ quan c a B Qu c phòng. 2) Nh ng h sĩ quan và binh sĩ khi chi n u ã t ra anh dũng, linh ho t, l p ư c chi n công ho c trong công tác có thành tích xu t s c. Nh ng cán b công tác các ngành ngoài Quân i ư c B Qu c phòng trưng t p thì có th ư c phong c p b c Thi u uý ho c phong m t c p b c cao hơn. i u 9. Quy n phong c p b c cho sĩ quan quy nh như sau: - Ch t ch nư c phong các c p b c Thi u tư ng, Trung tư ng, Thư ng tư ng và i tư ng. - Th tư ng Chính ph phong các c p b c Thư ng tá và i tá. - B Trư ng B Qu c phòng phong các c p b c Thi u uý, Trung uý, Thư ng uý, i uý, Thi u tá và Trung tá. i u 10.
 4. Vi c xét thăng c p b c cho sĩ quan căn c vào niên h n c p b c quân hàm hi n t i, phNm ch t chính tr , năng l c nghi p v , thành tích chi n u và công tác. i u 11. Niên h n t i thi u c a sĩ quan t i ngũ xét vi c thăng c p b c n nh như sau: - T Thi u uý lên Trung uý 3 năm - T Trung uý lên Thư ng uý 3 năm - T Thư ng uý lên i uý 4 năm -T i uý lên Thi u tá 4 năm - T Thi u tá lên Trung tá 4 năm - T Trung tá lên Thư ng tá 4 năm - T Thư ng tá lên i tá 5 năm T c p i tá tr lên thì vi c thăng c p b c căn c vào nhu c u c a Quân i, c tài và thành tích c a sĩ quan mà quy t nh. i u 12. Th i gian sĩ quan h c t p t i các trư ng quân s ư c tính vào niên h n thăng c p b c. i u 13. Nh ng sĩ quan có công tr ng, thành tích c bi t v chi n u ho c công tác có th ư c xét thăng c p trư c khi niên h n. i u 14. Nh ng sĩ quan ã niên h n xét thăng c p b c nhưng chưa tiêu chuNn ư c thăng c p b c như ã nói i u 10 thì có th ư c kéo dài niên h n t m t năm n ba năm. Sau th i h n này n u v n không i u ki n ư c thăng c p b c thì sĩ quan s chuy n sang ng ch d b . i u 15. Quy n thăng c p b c cho sĩ quan quy nh như sau: - Ch t ch nư c quy t nh cho thăng lên các c p b c Thi u tư ng, Trung tư ng, Thư ng tư ng và i tư ng. - Th tư ng Chính ph quy t nh cho thăng lên các c p b c Thư ng tá, i tá.
 5. - B trư ng B Qu c phòng quy t nh cho thăng lên các c p b c Thư ng uý, i uý, Thi u tá, Trung tá. - T ng Tham mưu trư ng, Ch nhi m các T ng C c, T ng thanh tra Quân i và các c p tương ương quy t nh cho thăng lên Trung uý i v i nh ng Thi u uý thu c quy n và thăng lên Thư ng uý i v i nh ng Trung uý thu c quy n. - Tư l nh và Chính u Quân Khu quy t nh cho thăng lên Trung uý i v i nh ng Thi u uý thu c quy n; B Trư ng B Qu c phòng có th u quy n cho Tư l nh và Chính u Quân khu quy t nh cho thăng lên Thư ng uý i v i nh ng Trung uý thu c quy n. i u 16. M i l n thăng c p b c, sĩ quan ch ư c thăng lên m t b c. Trư ng h p c bi t c n thăng vư t b c thì t Thi u uý n Trung tá do B trư ng B Qu c phòng quy t nh; t Trung tá n i tá do Th tư ng Chính ph quy t nh, t Thi u tư ng tr lên do Ch t ch nư c quy t nh. i u 17. C p có thNm quy n cho thăng lên c p b c nào thì có thNm quy n giáng i v i c p b c y. M i khi quy t nh giáng c p b c ch ư c giáng xu ng m t b c. Trư ng h p ph i giáng xu ng nhi u b c thì i v i các sĩ quan t Thi u tư ng n i tư ng do Ch t ch nư c quy t nh; t Thư ng tá n i tá do Th tư ng Chính ph quy t nh; t Trung tá tr xu ng do B Trư ng B Qu c phòng quy t nh. K lu t giáng c p b c không áp d ng i v i Thi u uý. i u 18. i v i sĩ quan b giáng c p b c, niên h n thăng c p b c m i tính t ngày b giáng c p b c. Nh ng sĩ quan b giáng c p b c sau ã s a ch a sai l m, ho c ã có thành tích xu t s c trong chi n u ho c trong công tác, thì có th ư c rút ng n niên h n thăng c p b c. i u 19. Nh ng sĩ quan t i ngũ ho c sĩ quan d b ph m pháp b toà án x ph t tù thì có th b tư c quân hàm sĩ quan. Vi c tư c quân hàm sĩ quan c p nào do c p có thNm quy n phong hay thăng c p y quy t nh. i u 20. Nh ng ngư i b tư c quân hàm sĩ quan theo i u 19, sau khi ã h t h n tù, thì tuỳ theo nhu c u c a Quân i có th ư c g i ra ti p t c ph c v trong Quân i, và có th tuỳ theo tính ch t sai l m trong khi ph m pháp, m c c i t o và năng l c công tác c a sĩ quan mà ư c phong m t c p b c thích áng.
 6. M c 2: CH C V C A SĨ QUAN i u 21. M i c p b c quân hàm có m t ch c v tương ương trong biên ch . H th ng ch c v trong biên ch c a Quân i do Chính ph n nh căn c vào tình hình t ch c c th c a Quân i trong t ng giai o n. i u 22. Vi c b nhi m sĩ quan vào các ch c v trong biên ch Quân i căn c vào phNm ch t chính tr , năng l c nghi p v c a m i ngư i. Vi c b nhi m sĩ quan vào các ch c v trong biên ch Quân i căn c vào nhu c u c a biên ch . i u 23. Quy n b nhi m ch c v , giáng ch c v và bãi ch c v i v i sĩ quan qui nh như sau: 1- Ch t ch nư c quy t nh i v i các ch c v : T ng Tư l nh, T ng Tham mưu trư ng và T ng Tham mưu phó, Ch nhi m và Phó Ch nhi m các T ng c c, T ng Thanh tra và Phó T ng Thanh tra Quân i, Tư l nh, Chính u quân khu và các c p tương ương. 2- Th tư ng Chính ph quy t nh i v i các ch c v Quân khu phó, Tham mưu trư ng và Ch nhi m chính tr quân khu, Sư oàn trư ng, Chính u sư oàn, Sư oàn phó và các c p tương ương. 3- B trư ng B Qu c phòng quy t nh i v i các ch c v t Trung oàn trư ng, Chính u Trung oàn tr xu ng. B trư ng B Qu c phòng có th u quy n cho T ng Tham mưu trư ng, Ch nhi m các T ng c c, Tư l nh và Chính u quân khu và các c p tương ương quy t nh i v i các ch c v t Ti u oàn trư ng tr xu ng. i u 24. Vì nhu c u công tác ho c vì lý do s c kho m t sĩ quan có th ư c giao cho gi m t ch c v th p hơn ch c v tương ương v i quân hàm c a mình. Nhưng trư ng h p này không ph i là giáng ch c, sĩ quan v n gi nguyên c p b c cũ. i u 25. Trong trư ng h p khNn c p, Th trư ng ơn v t c p Trung oàn trư ng tr lên có quy n quy t nh ình ch ch c v i v i các sĩ quan thu c quy n dư i mình hai c p, và có quy n ch nh ngư i khác thay th , nhưng ph i báo cáo ngay lên c p có thNm quy n xét duy t. i u 26.
 7. Nh ng sĩ quan t i ngũ ư c B Qu c phòng c n các ngành ngoài Quân i ph trách nh ng công tác có tính ch t quân s ho c liên quan n Qu c phòng g i là sĩ quan t i ngũ bi t phái. i u 27. Các ngành ngoài Quân i, khi mu n thay i công tác c a sĩ quan t i ngũ bi t phái n công tác ngành mình thì ph i ư c B Qu c phòng ng ý. B Qu c phòng có quy n thay i sĩ quan t i ngũ bi t phái ho c rút v ph c v trong Quân d i. i u 28. Sĩ quan t i ngũ bi t phái có nh ng nghĩa v và quy n l i như các sĩ quan t i ngũ khác. Sĩ quan t i ngũ bi t phái có nhi m v tham gia nh ng l p hu n luy n quân s theo quy nh c a B Qu c phòng. Lương và ph c p sĩ quan t i ngũ bi t phái do cơ quan s d ng ài th căn c vào ch c v giao cho sĩ quan m nhi m, nhưng không ư c th p hơn tiêu chuNn mà sĩ quan ã ư c hư ng trư c kia trong Quân i. Chương 3: SĨ QUAN XU T NGŨ, CHUY N SANG D BN, GI I NG CH D BN i u 29. Sĩ quan t i ngũ vào m t trong nh ng trư ng h p dư i ây ư c c p có thNm quy n chuNn y thì ư c xu t ngũ: 1) Quá tu i t i ngũ n nh i u 39. 2) Không còn i u ki n s c kho ti p t c công tác t i ngũ. 3) Quân i th c hi n vi c ch nh biên, gi m b t quân s . 4) ư c chuy n ngành i nh n công tác khác ngoài Quân i. 5) Thi u kh năng chuyên môn ho c nh ng i u ki n c n thi t ti p t c công tác t i ngũ. 6) B n thân sĩ quân yêu c u và ư c c p có thNm quy n chuNn y. i u 30. Sĩ quan xu t ngũ nhưng còn i u ki n v các m t tu i, s c kho và kh năng ph c v trong ng ch d b , và ư c c p có thNm quy n chuNn y, thì ư c x p vào ng ch d b .
 8. i u 31. Sĩ quan d b có nhi m v tham gia nh ng l p hu n luy n quân s theo quy nh c a B Qu c phòng. i u 32. Sĩ quan d b khi tham gia các l p hu n luy n quân s , n u có thành tích xu t s c, có th ư c thăng c p quân hàm. i u 33. Trong th i gian tham gia các l p hu n luy n quân s , n u sĩ quan d b ph m t i thì do Toà án binh xét x . i u 34. Trong th i chi n, sĩ quan d b ư c g i ra t ng ph n ho c toàn b ph c v t i ngũ theo m nh l nh c a B trư ng B Qu c phòng ho c các c p ư c B trư ng B Qu c phòng u quy n. Trong th i bình, tuỳ theo nhu c u c a Quân i, sĩ quan d b có th ư c g i ra t ng ngư i ph c v t i ngũ. i u 35. Sĩ quan d b vào m t trong nh ng trư ng h p dư i ây và ư c c p có thNm quy n chuNn y thì ư c phép gi i ng ch d b : 1) ã ph c v n h t h n tu i d b h ng 2 c a c p b c mình. 2) B b nh, b thương, b tàn ph , không th ph c v ư c n a. i u 36. Sĩ quan xu t ngũ, sĩ quan d b và sĩ quan gi i ng ch d b v n ư c gi danh hi u c p b c quân hàm cũ c a mình. i u 37. Các c p sau ây có quy n chuNn y cho sĩ quan xu t ngũ, chuy n sang d b ho c gi i ng ch d b . 1) Ch t ch nư c quy t nh i v i các c p b c Thi u tư ng, Trung tư ng, Thư ng tư ng và i tư ng. 2) Th tư ng Chính ph quy t nh i v i các c p b c Thư ng tá và i tá. 3) B trư ng B Qu c phòng quy t nh i v i các c p b c Thư ng uý, i uý, Thi u tá và Trung tá.
 9. 4) T ng Tham mưu trư ng, Ch nhi m các T ng C c, T ng Thanh tra Quân i và các c p tương ương quy t nh i v i nh ng thi u uý, Trung uý và Thư ng uý thu c quy n. 5) Tư l nh và Chính u Quân khu, ho c các c p tương ương quy t nh i v i nh ng thi u uý và Trung uý thu c quy n. Tuỳ theo tình hình c th c a t ng Quân khu, B trư ng B Qu c phòng có th u quy n cho Tư l nh và Chính u Quân khu quy t nh i v i nh ng Thư ng uý thu c quy n. Chương 4: NGHĨA V VÀ QUY N L I C A SĨ QUAN i u 38. Sĩ quan có nghĩa v và quy n l i công dân quy nh trong hi n pháp c a nư c Vi t Nam dân ch c ng hoà. i u 39. H n tu i ph c v cao nh t c a các sĩ quan t i ngũ và sĩ quan d b n nh như sau: C pb c T i ngũ D b h ng 1 D b h ng 2 a) Sĩ quan l c quân: Thi u uý 33 tu i 43 tu i 48 tu i Trung uý 33 - 43 - 48 - Thư ng uý 38 - 48 - 52 - i uý ³ 38 - 48 - 53 - Thi u tá 43 - 53 - 58 - Trung tá 48 - 58 - 63 - Thư ng tá 50 - 58 - 63 - i tá 50 - 58 - 63 - Thi u tư ng 55 - 60 - 65 - b) Sĩ quan h i quân và không quân Thi u uý 38 - 43 - 48 - Trung uý 38 - 43 - 48 - Thư ng uý 43 - 48 - 53 - i uý 43 - 48 - 53 - Thi u tá 48 - 53 - 58 -
 10. Trung tá 53 - 58 - 63 - Thư ng tá 53 - 58 - 63 - i tá 55 - 58 - 63 - Thi u tư ng 58 - 60 - 65 - T Trung tư ng tr lên không n nh h n tu i ph c v cao nh t. H n tu i ph c v cao nh t c a các lo i sĩ quan chuyên môn k thu t, quân y và thú y do B trư ng B Qu c phòng n nh. i u 40. Tuỳ theo s c n thi t c a Quân i, B trư ng B Qu c phòng có quy n kéo dài th i h n t i ngũ c a t ng sĩ quan t c p b c Thi u uý n c p b c i tá n h t h n d b h ng 2 c a m i c p b c sĩ quan. i v i c p b c Thi u tư ng, n u c n kéo dài th i h n t i ngũ, thì ph i ư c Th tư ng Chính ph chuNn y. i u 41. Trong th i bình, sĩ quan t i ngũ ư c ngh phép theo ch hàng năm. Khi có tuyên b tình tr ng chi n tranh thì t t c các sĩ quan ang ngh phép ph i t c kh c tr v ơn v c a mình. Ngư i nào làm trái v i i u này s b thi hành k lu t. i u 42. Sĩ quan c p b c quân hàm cao là c p trên c a sĩ quan c p b c quân hàm th p hơn. Trư ng h p m t sĩ quan mà ch c v ph thu c vào m t sĩ quan khác c p b c quân hàm th p hơn ho c ngang c p b c mình, thì ngư i gi ch c v ph thu c này là c p dư i c a ngư i gi ch c v cao. i u 43. Khi c p trên giao công tác, n u sĩ quan không nh n nhi m v ho c trì hoãn th i h n nh n nhi m v mà không có lý do chính áng, thì s b thi hành k lu t. i u 44. Sĩ quan l p ư c công tr ng s ư c t ng thư ng huân chương, huy chương, b ng khen hay danh hi u vinh d theo các th l hi n nay. i u 45. Sĩ quan ph i eo úng c p hi u c a c p b c mình. Nh ng sĩ quan d b ch mang c p hi u c a mình trong khi tham d các l p hu n luy n quân s . Ngư i nào trái v i i u này s b thi hành k lu t. M u quân hi u, c p hi u, phù hi u và l ph c c a sĩ quan do Chính ph n nh.
 11. i u 46. Nh ng i m v k lu t nói i u 41, 43 và 45 trên ây s do Chính ph quy nh trong quy ch Quân i. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 47. S c l nh s 116/SL ngày 25 tháng 1 năm 1948 t m t h th ng quân hàm, s c l nh s 131/SL ngày 15 tháng 2 năm 1948 phân h ng và nh h n thăng c p cho các i uý, Thi u tá và Trung tá trong Quân i qu c gia Vi t Nam và các i u kho n trong các lu t l khác ban hành trư c ây trái v i lu t này u bãi b . i u 48. Chính ph quy nh chi ti t thi hành lu t này. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản