Luật số 12-LCT/HĐNN8

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
63
lượt xem
2
download

Luật số 12-LCT/HĐNN8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật số 12-LCT/HĐNN8 về sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Toà án nhân dân do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luật số 12-LCT/HĐNN8

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 12-LCT/H NN8 Hà N i, ngày 22 tháng 12 năm 1988 LU T C A QU C H I S 12-LCT/H NN8 NGÀY 22/12/1988 V S A I, B SUNG LU T T CH C TOÀ ÁN NHÂN DÂN Căn c vào i u 83 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Lu t này s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ch c Toà án nhân dân ngày 3-7- 1981. i u 9 m i: "Quy n bào ch a c a b cáo ư c b o m. B cáo có quy n t bào ch a, ho c nh ngư i khác bào ch a cho mình. Trong nh ng trư ng h p do pháp lu t quy nh, Toà án nhân dân ph i yêu c u oàn lu t sư c ngư i bào ch a cho b cáo. Các ương s khác có quy n t mình ho c nh ngư i khác b o v quy n l i h p pháp c a mình". i u 13, o n 3 m i: "B n án t hình ư c thi hành n u không có kháng ngh c a Chánh án Toà án nhân dân t i cao ho c c a Vi n trư ng Vi n ki m sát nhân dân t i cao theo th t c giám c thNm ho c tái thNm. Trong trư ng h p ngư i b án xin ân gi m án t hình thì b n án ư c thi hành sau khi H i ng Nhà nư c bác ơn xin ân gi m". i u 14 m i: "Cùng v i vi c ra b n án, Toà án ra quy t nh yêu c u cơ quan ho c t ch c h u quan áp d ng nh ng bi n pháp c n thi t kh c ph c nh ng nguyên nhân và i u ki n phát sinh t i ph m ho c vi ph m pháp lu t t i các cơ quan, t ch c ó. Trong th i h n 30 ngày k t ngày nh n ư c quy t nh c a Toà án, cơ quan, t ch c ó ph i báo cho Toà án bi t nh ng bi n pháp ư c áp d ng". i u 22 m i: "Toà án nhân dân t i cao có Chánh án, các Phó chánh án, các thNm phán và các h i thNm nhân dân. T ch c Toà án nhân dân t i cao g m có:
  2. H i ng thNm phán Toà án nhân dân t i cao; U ban thNm phán Toà án nhân dân t i cao; Toà hình s , Toà dân s , Toà án quân s c p cao, các Toà phúc thNm Toà án nhân dân t i cao. Khi xét th y c n thi t, H i ng Nhà nư c có th thành l p các Toà chuyên trách khác theo ngh c a Chánh án Toà án nhân dân t i cao. B máy giúp vi c c a Toà án nhân dân t i cao". i u 23, o n 1 m i: "H i ng thNm phán Toà án nhân dân t i cao là t ch c hư ng d n công tác xét x c a Toà án nhân dân các c p, ng th i là t ch c xét x cao nh t theo th t c giám c thNm và tái thNm". i m 5 m i: "5- Giám c thNm ho c tái thNm nh ng quy t nh ã có hi u l c pháp lu t c a U ban thNm phán Toà án nhân dân t i cao". i u 24, o n 1 m i: "H i ng thNm phán Toà án nhân dân t i cao g m có: Chánh án, các Phó chánh án Toà án nhân dân t i cao; các Chánh toà, Phó chánh toà các Toà thu c Toà án nhân dân t i cao; các thNm phán Toà hình s , Toà dân s và m t s thNm phán Toà án quân s c p cao do Chánh án Toà án nhân dân t i cao c ". i u 25, i m 3 m i: "3- Giám c thNm ho c tái thNm nh ng bán án và quy t nh ã có hi u l c pháp lu t c a các Toà thu c Toà án nhân dân t i cao". i u 26, o n 1 m i: "U ban thNm phán Toà án nhân dân t i cao g m có: Chánh án, các Phó chánh án Toà án nhân dân t i cao, các Chánh toà các Toà thu c Toà án nhân dân t i cao". i u 27 m i: "Nhi m v và quy n h n c a Toà hình s , Toà dân s Toà án nhân dân t i cao là: 1- Sơ thNm ng th i chung thNm nh ng v án thu c thNm quy n c a Toà án nhân dân t i cao; 2- Giám c thNm ho c tái thNm nh ng b n án và quy t nh ã có hi u l c pháp lu t c a các Toà án nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và c p tương ương. Toà hình s , Toà dân s có Chánh toà, Phó chánh toà và các thNm phán".
  3. B sung m t i u m i là i u 27b. i u 27b: "Nhi m v và quy n h n c a Toà án quân s c p cao là: 1- Sơ thNm ng th i chung thNm nh ng v án c bi t nghiêm tr ng, ph c t p, nh ng v án mà b cáo là thi u tư ng ho c là ngư i có ch c v t ch huy trư ng sư oàn, c c trư ng và c p tương ương tr lên, nh ng v án thu c thNm quy n c a Toà án quân s quân khu và c p tương ương nhưng Toà án quân s c p cao l y lên xét x ; 2- Phúc thNm nh ng b n án và quy t nh sơ thNm c a các Toà án quân s quân khu và c p tương ương; 3- Giám c thNm ho c tái thNm nh ng b n án và quy t nh ã có hi u l c pháp lu t c a Toà án quân s quân khu và c p tương ương; 4- Giám c vi c xét x c a các Toà quân s c p dư i; Toà án quân s c p cao có Chánh án, các Phó chánh án, các thNm phán và các h i thNm quân nhân". i u 29, i m 3 m i: "3- Ch to phiên toà c a Toà hình s , Toà dân s và các Toà phúc thNm Toà án nhân dân t i cao, khi xét th y c n thi t"; i m 4 m i: "4- Kháng ngh theo th t c giám c thNm nh ng b n án và quy t nh ã có hi u l c pháp lu t c a Toà án nhân dân các c p; có quy n t m ình ch vi c thi hành b n án ho c quy t nh b kháng ngh ". i m 6 m i: "6- C các Chánh toà và Phó chánh toà c a các Toà thu c Toà án nhân dân t i cao; phân công các thNm phán". i u 30, i m 2 m i: "2- Kháng ngh theo th t c giám c thNm nh ng b n án ho c quy t nh ã có hi u l c pháp lu t c a Toà án nhân dân c p dư i; có quy n t m ình ch thi hành b n án ho c quy t nh b kháng ngh ". i u 32 m i: "Toà án nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương và c p tương ương có Chánh án, các Phó chánh án, các thNm phán và các h i thNm nhân dân.
  4. T ch c c a Toà án nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương và c p tương ương g m có: U ban thNm phán; Toà hình s , Toà dân s ; B máy giúp vi c". i u 34, o n 1 m i: "Nhi m v và quy n h n c a Toà hình s , Toà dân s Toà án nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương và c p tương ương là:" o n 2 m i: "Toà hình s , Toà dân s có Chánh toà, Phó chánh toà và các thNm phán." i u 35 m i: "Nhi m v và quy n h n c a Chánh án Toà án nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương và c p tương ương là: 1- T ch c ho t ng xét x và thi hành án c a Toà án; 2- Ch to các cu c h p c a U ban thNm phán; 3- Ch to phiên toà, khi xét th y c n thi t; 4- Kháng ngh theo th t c giám c thNm nh ng b n án ho c quy t nh ã có hi u l c pháp lu t c a các Toà án nhân dân c p dư i; có quy n t m ình ch vi c thi hành b n án ho c quy t nh b kháng ngh ; 5- C Chánh toà và Phó chánh toà Toà hình s , Toà dân s ; 6- Báo cáo công tác c a Toà án trư c H i ng nhân dân cùng c p và v i Toà án nhân dân c p trên. Các Phó chánh án giúp Chánh án làm nhi m v ." i u 36 m i: "Các Toà án nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh có thNm quy n: 1- Sơ thNm nh ng v án hình s v nh ng t i ph m theo quy nh t i i u 145 B lu t t t ng hình s ; 2- Sơ thNm nh ng v án dân s , lao ng, hôn nhân và gia ình và nh ng v án khác do pháp lu t quy nh, tr nh ng vi c mà ương s là ngư i nư c ngoài ho c là ngư i Vi t Nam nư c ngoài;
  5. Toà án nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh có Chánh án, m t ho c hai Phó chánh án, các thNm phán và các h i thNm nhân dân." i u 37, i m 1 m i: "1- T ch c ho t ng xét x và thi hành án c a Toà án; M c "Thư ký và chuyên viên c a Toà án nhân dân" s a l i là "Thư ký, chuyên viên và ch p hành viên c a Toà án nhân dân". i u 38 m i: "Các Toà án nhân dân có các thư ký Toà án, và tuỳ theo yêu c u công tác, có các chuyên viên pháp lý giúp vi c. Các Toà án nhân dân a phương có các ch p hành viên." i u 39 m i: "Cơ quan công an có nhi m v áp gi i b cáo, b o v các phiên toà hình s và theo yêu c u c a Toà án nhân dân, b o v các phiên toà dân s ." Lu t này ã ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá VIII, kỳ h p th 4 thông qua ngày 22 tháng 12 năm 1988. Võ Chí Công ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản