Luật số 15/2003/QH11

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

0
98
lượt xem
9
download

Luật số 15/2003/QH11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật số 15/2003/QH11 về Thi đua, Khen thưởng do Quốc Hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luật số 15/2003/QH11

 1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 15/2003/QH11 Hà N i, ngày 26 tháng 11 năm 2003 LU T C A QU C H I NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S 15/2003/QH11 NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 2003 V THI UA, KHEN THƯ NG Căn c vào Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khoá X, kỳ h p th 10; Lu t này quy nh v thi ua, khen thư ng. Chương 1: NH NG QUY NH CHUNG i u1 Lu t này quy nh v i tư ng, ph m vi, nguyên t c, hình th c, tiêu chu n, th m quy n và trình t , th t c thi ua, khen thư ng. i u2 Lu t này áp d ng i v i cá nhân, t p th ngư i Vi t Nam, ngư i Vi t Nam nư c ngoài và cá nhân, t p th ngư i nư c ngoài. i u3 Trong Lu t này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Thi ua là ho t ng có t ch c v i s tham gia t nguy n c a cá nhân, t p th nh m ph n u t ư c thành tích t t nh t trong xây d ng và b o v T qu c. 2. Khen thư ng là vi c ghi nh n, bi u dương, tôn vinh công tr ng và khuy n khích b ng l i ích v t ch t i v i cá nhân, t p th có thành tích trong xây d ng và b o v T qu c. 3. Danh hi u thi ua là hình th c ghi nh n, bi u dương, tôn vinh cá nhân, t p th có thành tích trong phong trào thi ua.
 2. i u4 Nhà nư c th c hi n khen thư ng qua t ng k t thành tích các giai o n cách m ng; khen thư ng thư ng xuyên và t xu t; khen thư ng theo niên h n công tác và khen thư ng i ngo i. i u5 M c tiêu c a thi ua nh m t o ng l c ng viên, lôi cu n, khuy n khích m i cá nhân, t p th phát huy truy n th ng yêu nư c, năng ng, sáng t o vươn lên ho�th� t t nhi m v ư c giao vì m c tiêu dân gi� nư c m nh, xã h i công b ng, dân ch , văn minh. i u6 1. Nguyên t c thi ua g m: a) T nguy n, t giác, công khai; b) oàn k t, h p tác và cùng phát tri n. 2. Nguyên t c khen thư ng g m: a) Chính xác, công khai, công b ng, k p th i; b) M t hình th c khen thư ng có th t ng nhi u l n cho m t i tư ng; c) B o m th ng nh t gi a tính ch t, hình th c và i tư ng khen thư ng; d) K t h p ch t ch ng viên tinh th n v i khuy n khích b ng l i ích v t ch t. i u7 Danh hi u thi ua g m: 1. Danh hi u thi ua i v i cá nhân; 2. Danh hi u thi ua i v i t p th ; 3. Danh hi u thi ua i v i h gia ình. i u8 Các hình th c khen thư ng g m: 1. Huân chương;
 3. 2. Huy chương; 3. Danh hi u vinh d nhà nư c; 4. "Gi i thư ng H Chí Minh", "Gi i thư ng nhà nư c"; 5. K ni m chương, Huy hi u; 6. B ng khen; 7. Gi y khen. i u9 Cơ quan, t ch c, cá nhân có th m quy n có trách nhi m ch o, t ch c th c hi n công tác thi ua, khen thư ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 10 1. Căn c xét t ng danh hi u thi ua: a) Phong trào thi ua; b) ăng ký tham gia thi ua; c) Thành tích thi ua; d) Tiêu chu n danh hi u thi ua. 2. Căn c xét khen thư ng: a) Tiêu chu n khen thư ng; b) Ph m vi, m c nh hư ng c a thành tích; c) Trách nhi m và hoàn c nh c th l p ư c thành tích. i u 11 Nhà nư c b o m m i quy n l i v tinh th n và v t ch t c a cá nhân, t p th ư c khen thư ng theo quy nh c a pháp lu t. Nhà nư c dành ngân sách thích áng cho công tác thi ua, khen thư ng; khuy n khích m i cá nhân, t p th ngư i Vi t Nam và nư c ngoài tham gia óng góp vào Qu thi ua, khen thư ng c a Nhà nư c.
 4. i u 12 M t tr n T qu c Vi t Nam, các t ch c thành viên c a M t tr n và các t ch c xã h i khác trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m: 1. Tuyên truy n, ng viên các thành viên c a mình v�ham gia v i các cơ quan ch c năng tuyên truy n, ng viên nhân dân th c hi n pháp lu t v thi ua, khen thư ng; 2. T ch c ho c ph i h p v i cơ quan nhà nư c t ch c các cu c v n ng, các phong trào thi ua; 3. Giám sát vi c th c hi n pháp lu t v thi ua, khen thư ng. i u 13 Các cơ quan thông tin i chúng có trách nhi m thư ng xuyên tuyên truy n, ph bi n, nêu gương các i n hình tiên ti n, ngư i t t, vi c t t, c ng phong trào thi ua, khen thư ng. i u 14 Nghiêm c m các hành vi sau ây: 1. T ch c thi ua, khen thư ng trái v i chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c; l i d ng thi ua, khen thư ng v l i; 2. C n tr ho c ép bu c tham gia các phong trào thi ua; 3. Kê khai gian d i, làm gi h sơ, xác nh n, ngh sai trong thi ua, khen thư ng; 4. L m d ng ch c v , quy n h n ngh , quy t nh khen thư ng trái pháp lu t; 5. Lãng phí tài s n c a Nhà nư c, c a t p th trong thi ua, khen thư ng. Chương 2: T CH C THI UA, DANH HI U VÀ TIÊU CHU N DANH HI U THI UA i u 15 1. Hình th c t ch c thi ua g m: a) Thi ua thư ng xuyên; b) Thi ua theo t. 2. Ph m vi thi ua g m:
 5. a) Toàn qu c; b) B , ban, ngành, oàn th , a phương và cơ s . i u 16 N i dung t ch c phong trào thi ua g m: 1. Xác nh m c tiêu, ph m vi, i tư ng và n i dung thi ua; 2. Xác nh ch tiêu, kh u hi u và th i h n thi ua; 3. Xác nh bi n pháp t ch c phong trào thi ua; 4. Phát ng, ch o th c hi n phong trào thi ua; 5. Sơ k t, t ng k t và khen thư ng thi ua. i u 17 Cơ quan, t ch c, ơn v phát ng phong trào thi ua có trách nhi m: 1. T ch c phong trào thi ua g n v i lao ng, s n xu t, h c t p, công tác và chi n u; 2. T ch c các ho t ng thi t th c nh m ng viên, khích l m i ngư i t giác, hăng hái thi ua lao ng, s n xu t, h c t p, công tác, chi n u, c n ki m, sáng t o, c ng hi n s c l c, trí tu ph c v s nghi p xây d ng và b o v T qu c; 3. ôn c, ki m tra vi c th c hi n, sơ k t, t ng k t công tác thi ua; 4. Phát hi n, tuyên truy n, ph bi n h c t p và nhân r ng các gương i n hình tiên ti n; 5. Th c hi n t t chính sách khen thư ng nh m ng viên m i ngư i tích c c thi ua lao ng, s n xu t, h c t p, công tác và chi n u. i u 18 1. Ch t ch nư c, Th tư ng Chính ph phát ng, ch o phong trào thi ua trong ph m vi c nư c. 2. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph ; lãnh o ban, ngành, cơ quan, t ch c trung ương phát ng, ch o phong trào thi ua trong ngành và lĩnh v c do mình ph trách. 3. Ch t ch U ban nhân dân các c p phát ng, ch o phong trào thi ua trong ph m vi a phương.
 6. 4. Lãnh o các cơ quan, t ch c, ơn v phát ng, ch o phong trào thi ua trong ph m vi cơ quan, t ch c, ơn v . i u 19 Cơ quan làm công tác thi ua, khen thư ng có trách nhi m: 1. Tham mưu, xu t ch trương trong công tác thi ua; 2. Xây d ng chương trình, k ho ch, n i dung thi ua; 3. Hư ng d n t ch c thi ua và ki m tra th c hi n; 4. Tham mưu vi c sơ k t, t ng k t, xu t khen thư ng và ki n ngh i m i công tác thi ua, khen thư ng. i u 20 1. Danh hi u thi ua i v i cá nhân g m: a) "Chi n sĩ thi ua toàn qu c"; b) Chi n sĩ thi ua c p b , ngành, t nh, oàn th trung ương; c) "Chi n sĩ thi ua cơ s "; d) "Lao ng tiên ti n", "Chi n sĩ tiên ti n". 2. Danh hi u thi ua i v i t p th g m: a) "C thi ua c a Chính ph "; b) C thi ua c p b , ngành, t nh, oàn th trung ương; c) "T p th lao ng xu t s c", " ơn v quy t th ng"; d) "T p th lao ng tiên ti n", " ơn v tiên ti n"; ) Danh hi u thi ua i v i thôn, làng, p, b n, t dân ph và tương ương là thôn, làng, p, b n, t dân ph văn hoá. 3. Danh hi u thi ua i v i h gia ình là "Gia ình văn hoá". 4. Các danh hi u thi ua ư c xét t ng hàng năm ho c theo t. i u 21
 7. Danh hi u "Chi n sĩ thi ua toàn qu c" ư c xét t ng cho cá nhân có thành tích tiêu bi u xu t s c trong s nh ng cá nhân có hai l n liên t c t danh hi u Chi n sĩ thi ua c p b , ngành, t nh, oàn th trung ương. i u 22 Danh hi u Chi n sĩ thi ua c p b , ngành, t nh, oàn th trung ương ư c xét t ng cho cá nhân có thành tích tiêu bi u xu t s c trong s nh ng cá nhân có ba l n liên t c t danh hi u "Chi n sĩ thi ua cơ s ". i u 23 Danh hi u "Chi n sĩ thi ua cơ s " ư c xét t ng cho cá nhân t các tiêu chu n sau: 1. t các tiêu chu n c a danh hi u "Lao ng tiên ti n" ho c "Chi n sĩ tiên ti n"; 2. Có sáng ki n, c i ti n k thu t ho c áp d ng công ngh m i tăng năng su t lao ng. i u 24 1. Danh hi u "Lao ng tiên ti n" ư c xét t ng cho cán b , công ch c, công nhân, viên ch c t các tiêu chu n sau: a) Hoàn thành t t nhi m v ư c giao, t năng su t và ch t lư ng cao; b) Ch p hành t t ch trương, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c, có tinh th n t l c, t cư ng; oàn k t, tương tr , tích c c tham gia các phong trào thi ua; c) Tích c c h c t p chính tr , văn hoá, chuyên môn, nghi p v ; d) Có o c, l i s ng lành m nh. 2. Sĩ quan, h sĩ quan, quân nhân chuyên nghi p, công nhân qu c phòng, chi n sĩ Quân i nhân dân; sĩ quan, h sĩ quan chuyên nghi p, chi n sĩ Công an nhân dân t các tiêu chu n quy nh t i kho n 1 i u này ư c xét t ng danh hi u "Chi n sĩ tiên ti n". 3. Ngư i lao ng không thu c i tư ng quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này mà gương m u ch p hành t t ch trương, chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c, có o c, l i s ng lành m nh, oàn k t, tương tr , tích c c tham gia các phong trào thi ua s n xu t, ho t ng xã h i và lao ng có năng su t cao thì ư c xét t ng danh hi u "Lao ng tiên ti n". i u 25 "C thi ua c a Chính ph " ư c xét t ng cho t p th t các tiêu chu n sau:
 8. 1. Có thành tích, hoàn thành vư t m c các ch tiêu thi ua và nhi m v ư c giao trong năm; là t p th tiêu bi u xu t s c trong toàn qu c; 2. Có nhân t m i, mô hình m i tiêu bi u cho c nư c h c t p; 3. N i b oàn k t, i u trong vi c th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí, ch ng tham nhũng và các t n n xã h i khác. i u 26 C thi ua c p b , ngành, t nh, oàn th trung ương ư c xét t ng cho t p th thu c b , ngành, cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , oàn th trung ương, t nh, thành ph tr c thu c trung ương t các tiêu chu n sau: 1. Hoàn thành vư t m c các ch tiêu thi ua và nhi m v ư c giao trong năm; là t p th tiêu bi u xu t s c c a c p b , ngành, t nh, oàn th trung ương; 2. Có nhân t m i, mô hình m i các t p th khác thu c b , ngành, cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , oàn th trung ương, t nh, thành ph tr c thu c trung ương h c t p; 3. N i b oàn k t, tích c c th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí, ch ng tham nhũng và các t n n xã h i khác. i u 27 1. Danh hi u "T p th lao ng xu t s c" ư c xét t ng cho t p th t các tiêu chu n sau: a) Sáng t o, vư t khó hoàn thành xu t s c nhi m v , th c hi n t t các nghĩa v i v i Nhà nư c; b) Có phong trào thi ua thư ng xuyên, thi t th c, hi u qu ; c) Có 100% cá nhân trong t p th hoàn thành nhi m v ư c giao, trong ó có ít nh t 70% cá nhân t danh hi u "Lao ng tiên ti n"; d) Có cá nhân t danh hi u "Chi n sĩ thi ua cơ s " và không có cá nhân b k lu t t hình th c c nh cáo tr lên; )N ib oàn k t, gương m u ch p hành ch trương, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c. 2. T p th thu c l c lư ng vũ trang nhân dân t các tiêu chu n quy nh t i các i m a, b, d và kho n 1 i u này có 100% cá nhân trong t p th hoàn thành nhi m v ư c giao, trong ó có ít nh t 70% cá nhân t danh hi u "Chi n sĩ tiên ti n" thì ư c xét t ng danh hi u " ơn v quy t th ng".
 9. i u 28 1. Danh hi u "T p th lao ng tiên ti n" ư c xét t ng cho t p th t các tiêu chu n sau: a) Hoàn thành t t nhi m v và k ho ch ư c giao; b) Có phong trào thi ua thư ng xuyên, thi t th c, có hi u qu ; c) Có trên 50% cá nhân trong t p th t danh hi u "Lao ng tiên ti n" và không có cá nhân b k lu t t hình th c c nh cáo tr lên; d) N i b oàn k t, ch p hành t t ch trương, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c. 2. T p th thu c l c lư ng vũ trang nhân dân t các tiêu chu n quy nh t i các i m a, b và d kho n 1 i u này có trên 50% cá nhân trong t p th t danh hi u "Chi n sĩ tiên ti n" thì ư c xét t ng danh hi u " ơn v tiên ti n". i u 29 Danh hi u "Gia ình văn hoá" xã, phư ng, th tr n ư c xét t ng cho h gia ình t các tiêu chu n sau: 1. Gương m u ch p hành ch trương, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c; tích c c tham gia các phong trào thi ua c a a phương nơi cư trú; 2. Gia ình hoà thu n, h nh phúc, ti n b ; tương tr giúp m i ngư i trong c ng ng; 3. T ch c lao ng, s n xu t, kinh doanh, công tác, h c t p t năng su t, ch t lư ng và hi u qu . i u 30 Danh hi u thôn, làng, p, b n, t dân ph văn hoá ư c xét t ng cho thôn, làng, p, b n, t dân ph và tương ương t các tiêu chu n sau: 1. i s ng kinh t n nh và t ng bư c phát tri n; 2. i s ng văn hoá, tinh th n lành m nh, phong phú; 3. Môi trư ng c nh quan s ch p; 4. Ch p hành t t ch trương, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c; 5. Có tinh th n oàn k t, tương tr , giúp l n nhau trong c ng ng. i u 31
 10. 1. Danh hi u, tiêu chu n danh hi u thi ua c a t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i do cơ quan trung ương c a các t ch c này quy nh và ư c ăng ký v i cơ quan qu n lý nhà nư c v thi ua, khen thư ng trung ương. 2. Danh hi u, tiêu chu n danh hi u thi ua i v i cá nhân, t p th nh ng ngư i ang h c t p t i nhà trư ng ho c cơ s giáo d c khác c a h th ng giáo d c qu c dân do B Giáo d c và ào t o quy nh. Chương 3: HÌNH TH C, I TƯ NG, TIÊU CHU N KHEN THƯ NG M c 1: HUÂN CHƯƠNG i u 32 Huân chương t ng ho c truy t ng cho cá nhân, t ng cho t p th có công tr ng, l p ư c thành tích thư ng xuyên ho c t xu t, góp ph n vào s nghi p xây d ng và b o v T qu c. i u 33 1. Huân chương g m: a) "Huân chương Sao vàng"; b) "Huân chương H Chí Minh"; c) "Huân chương c l p" h ng nh t, h ng nhì, h ng ba; d) "Huân chương Quân công" h ng nh t, h ng nhì, h ng ba; ) "Huân chương Lao ng" h ng nh t, h ng nhì, h ng ba; e) "Huân chương B o v T qu c" h ng nh t, h ng nhì, h ng ba; g) "Huân chương Chi n công" h ng nh t, h ng nhì, h ng ba; h) "Huân chương i oàn k t dân t c"; i) "Huân chương Dũng c m"; k) "Huân chương H u ngh ". 2. Hình th c các lo i, h ng huân chương ư c phân bi t b ng màu s c, s sao, s v ch trên d i và cu ng huân chương.
 11. i u 34 1. "Huân chương Sao vàng" là huân chương cao quý nh t c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. 2. "Huân chương Sao vàng" t ng ho c truy t ng cho cá nhân t m t trong các tiêu chu n sau: a) Có công lao to l n, c bi t xu t s c trong s nghi p cách m ng c a ng, c a dân t c; b) Có công lao to l n, c bi t xu t s c i v i t nư c m t trong các lĩnh v c chính tr , kinh t , xã h i, văn h c, ngh thu t, khoa h c, công ngh , qu c phòng, an ninh, ngo i giao ho c các lĩnh v c khác. 3. "Huân chương Sao vàng" t ng cho t p th t các tiêu chu n sau: a) L p ư c thành tích xu t s c liên t c t 10 năm tr lên trư c th i i m ngh ; n i b oàn k t, t ch c ng, oàn th trong s ch, v ng m nh; b) Có quá trình xây d ng và phát tri n t 50 năm tr lên; trư ng h p ã ư c t ng thư ng "Huân chương H Chí Minh" ph i có quá trình xây d ng và phát tri n t 45 năm tr lên. 4. T p th có thành tích c bi t xu t s c và có quá trình xây d ng và phát tri n là 20 năm k t khi ư c t ng thư ng "Huân chương Sao vàng" l n th nh t thì ư c xét t ng "Huân chương Sao vàng" l n th hai. i u 35 1. "Huân chương H Chí Minh" t ng ho c truy t ng cho cá nhân có công lao to l n, có nhi u thành tích xu t s c m t trong các lĩnh v c chính tr , kinh t , xã h i, văn h c, ngh thu t, khoa h c, công ngh , qu c phòng, an ninh, ngo i giao ho c các lĩnh v c khác. 2. "Huân chương H Chí Minh" t ng cho t p th t các tiêu chu n sau: a) L p ư c thành tích xu t s c liên t c t 5 năm tr lên trư c th i i m ngh ; n i b oàn k t, t ch c ng, oàn th trong s ch, v ng m nh; b) Có quá trình xây d ng và phát tri n t 40 năm tr lên; trư ng h p ã ư c t ng thư ng "Huân chương c l p" h ng nh t ho c "Huân chương quân công" h ng nh t ph i có quá trình xây d ng và phát tri n t 35 năm tr lên. i u 36 1. "Huân chương c l p" h ng nh t t ng ho c truy t ng cho cá nhân có thành tích c bi t xu t s c m t trong các lĩnh v c chính tr , kinh t , xã h i, văn h c, ngh thu t, khoa h c, công ngh , ngo i giao ho c các lĩnh v c khác.
 12. 2. "Huân chương c l p" h ng nh t t ng cho t p th t các tiêu chu n sau: a) L p ư c thành tích xu t s c liên t c t 5 năm tr lên trư c th i i m ngh ; n i b oàn k t, t ch c ng, oàn th trong s ch, v ng m nh; b) Có quá trình xây d ng và phát tri n t 30 năm tr lên; trư ng h p ã ư c t ng thư ng "Huân chương c l p" h ng nhì ph i có quá trình xây d ng và phát tri n t 25 năm tr lên. i u 37 1. "Huân chương c l p" h ng nhì t ng ho c truy t ng cho cá nhân có nhi u thành tích xu t s c m t trong các lĩnh v c chính tr , kinh t , xã h i, văn h c, ngh thu t, khoa h c, công ngh , ngo i giao ho c các lĩnh v c khác. 2. "Huân chương c l p" h ng nhì t ng cho t p th t các tiêu chu n sau: a) L p ư c thành tích xu t s c liên t c t 5 năm tr lên trư c th i i m ngh ; n i b oàn k t, t ch c ng, oàn th trong s ch, v ng m nh; b) Có quá trình xây d ng và phát tri n t 25 năm tr lên; trư ng h p ã ư c t ng thư ng "Huân chương c l p" h ng ba ph i có quá trình xây d ng và phát tri n t 20 năm tr lên. i u 38 1. "Huân chương c l p" h ng ba t ng ho c truy t ng cho cá nhân có thành tích xu t s c m t trong các trong lĩnh v c chính tr , kinh t , xã h i, văn h c, ngh thu t, khoa h c, công ngh , ngo i giao ho c các lĩnh v c khác. 2. "Huân chương c l p" h ng ba t ng cho t p th t các tiêu chu n sau: a) L p ư c thành tích xu t s c liên t c t 5 năm tr lên trư c th i i m ngh ; n i b oàn k t, t ch c ng, oàn th trong s ch, v ng m nh; b) Có quá trình xây d ng và phát tri n t 20 năm tr lên; trư ng h p ã ư c t ng thư ng "Huân chương Lao ng" h ng nh t ph i có quá trình xây d ng và phát tri n t 15 năm tr lên. i u 39 1. "Huân chương Quân công" h ng nh t t ng ho c truy t ng cho cá nhân l p ư c chi n công xu t s c, qu c m trong chi n u, ph c v chi n u, hu n luy n, xây d ng l c lư ng, c ng c n n qu c phòng toàn dân và an ninh nhân dân ho c hy sinh anh dũng, có tác d ng nêu gương sáng trong toàn qu c. 2. "Huân chương Quân công" h ng nh t t ng cho t p th t các tiêu chu n sau:
 13. a) L p ư c thành tích xu t s c liên t c t 5 năm tr lên trư c th i i m ngh ; n i b oàn k t, t ch c ng, oàn th trong s ch, v ng m nh; b) Có quá trình chi n u, ph c v chi n u, hu n luy n, xây d ng và trư ng thành t 30 năm tr lên; trư ng h p ã ư c t ng thư ng "Huân chương Quân công" h ng nhì ph i có quá trình chi n u, ph c v chi n u, hu n luy n, xây d ng và trư ng thành t 25 năm tr lên. i u 40 1. "Huân chương Quân công" h ng nhì t ng ho c truy t ng cho cá nhân l p ư c chi n công xu t s c trong chi n u, ph c v chi n u, hu n luy n, xây d ng l c lư ng, c ng c n n qu c phòng toàn dân và an ninh nhân dân ho c hy sinh anh dũng, có tác d ng nêu gương sáng trong l c lư ng vũ trang nhân dân. 2. "Huân chương Quân công" h ng nhì t ng cho t p th t các tiêu chu n sau: a) L p ư c thành tích xu t s c liên t c t 5 năm tr lên trư c th i i m ngh ; n i b oàn k t, t ch c ng, oàn th trong s ch, v ng m nh; b) Có quá trình chi n u, ph c v chi n u, hu n luy n, xây d ng và trư ng thành t 25 năm tr lên; trư ng h p ã ư c t ng thư ng "Huân chương Quân công" h ng ba ph i có quá trình chi n u, ph c v chi n u, hu n luy n, xây d ng và trư ng thành t 20 năm tr lên. i u 41 1. "Huân chương Quân công" h ng ba t ng ho c truy t ng cho cá nhân l p ư c chi n công xu t s c trong chi n u, ph c v chi n u, hu n luy n, xây d ng l c lư ng, c ng c n n qu c phòng toàn dân và an ninh nhân dân ho c hy sinh anh dũng, có tác d ng nêu gương sáng trong toàn quân khu, quân oàn, quân binh ch ng, t ng c c và tương ương. 2. "Huân chương Quân công" h ng ba t ng cho t p th t các tiêu chu n sau: a) L p ư c thành tích xu t s c liên t c t 5 năm tr lên trư c th i i m ngh ; n i b oàn k t, t ch c ng, oàn th trong s ch, v ng m nh; b) Có quá trình chi n u, ph c v chi n u, hu n luy n, xây d ng và trư ng thành t 20 năm tr lên; trư ng h p ã ư c t ng thư ng "Huân chương B o v T qu c" h ng nh t ho c "Huân chương Chi n công" h ng nh t ph i có quá trình chi n u, ph c v chi n u, hu n luy n, xây d ng và trư ng thành t 15 năm tr lên. i u 42 1. "Huân chương Lao ng" t ng ho c truy t ng cho cá nhân, t ng cho t p th có thành tích xu t s c trong lao ng, sáng t o, xây d ng T qu c.
 14. 2. "Huân chương Lao ng" h ng nh t t ng ho c truy t ng cho cá nhân t m t trong các tiêu chu n sau: a) ã ư c t ng "Huân chương Lao ng" h ng nhì và sau ó ư c t ng danh hi u "Chi n s thi ua toàn qu c"; b) Có phát minh, sáng ch , công trình khoa h c ho c tác ph m xu t s c c p Nhà nư c; c) L p ư c thành tích c bi t xu t s c t xu t ho c có quá trình c ng hi n lâu dài trong cơ quan, t ch c, oàn th . 3. "Huân chương Lao ng" h ng nh t t ng cho t p th t m t trong các tiêu chu n sau: a) ã ư c t ng "Huân chương Lao ng" h ng nhì, 5 năm ti p theo liên t c t danh hi u "T p th Lao ng xu t s c" ho c " ơn v quy t th ng" và có ba l n ư c t ng C thi ua c p b , ngành, t nh, oàn th trung ương ho c hai l n ư c t ng "C thi ua c a Chính ph "; b) L p ư c thành tích c bi t xu t s c t xu t. i u 43 1. "Huân chương Lao ng" h ng nhì t ng ho c truy t ng cho cá nhân t m t trong các tiêu chu n sau: a) ã ư c t ng "Huân chương Lao ng" h ng ba, sau ó có hai l n ư c t ng danh hi u Chi n s thi ua c p b , ngành, t nh, oàn th trung ương ho c m t l n ư c t ng "B ng khen c a Th tư ng Chính ph "; b) Có phát minh, sáng ch , công trình khoa h c ho c tác ph m xu t s c c p b , ngành, t nh, oàn th trung ương; c) L p ư c thành tích xu t s c t xu t ho c có quá trình c ng hi n lâu dài trong các cơ quan, t ch c, oàn th . 2. "Huân chương Lao ng" h ng nhì t ng cho t p th t m t trong các tiêu chu n sau: a) ã ư c t ng "Huân chương Lao ng" h ng ba, 5 năm ti p theo liên t c t danh hi u "T p th Lao ng xu t s c" ho c " ơn v quy t th ng" và có hai l n ư c t ng C thi ua c p b , ngành, t nh, oàn th trung ương ho c m t l n ư c t ng "C thi ua c a Chính ph "; b) L p ư c thành tích xu t s c t xu t. i u 44 1. "Huân chương Lao ng" h ng ba t ng ho c truy t ng cho cá nhân t m t trong các tiêu chu n sau:
 15. a) Có 7 năm liên t c t danh hi u "Chi n s thi ua c p cơ s " và có hai l n ư c t ng B ng khen c p b , ngành, t nh, oàn th trung ương ho c m t l n ư c t ng "B ng khen c a Th tư ng Chính ph "; b) Có công trình khoa h c, ngh thu t ho c có sáng ki n, gi i pháp h u ích ư c H i ng khoa h c c p b ánh giá xu t s c, ư c ng d ng vào th c ti n em l i hi u qu cao, thi t th c; c) L p ư c thành tích xu t s c t xu t ho c có quá trình c ng hi n lâu dài trong các cơ quan, t ch c, oàn th . 2. "Huân chương Lao ng" h ng ba t ng cho t p th t m t trong các tiêu chu n sau: a) Có 5 năm liên t c t danh hi u "T p th Lao ng xu t s c" ho c " ơn v quy t th ng" và có m t l n ư c t ng C thi ua c p b , ngành, t nh, oàn th trung ương ho c m t l n ư c t ng "B ng khen c a Th tư ng Chính ph "; b) L p ư c thành tích xu t s c t xu t. i u 45 1. "Huân chương B o v T qu c" t ng ho c truy t ng cho cá nhân, t ng cho t p th có thành tích trong hu n luy n, xây d ng l c lư ng, c ng c n n qu c phòng toàn dân và an ninh nhân dân. 2. "Huân chương B o v T qu c" h ng nh t t ng ho c truy t ng cho cá nhân t m t trong các tiêu chu n sau: a) ã ư c t ng "Huân chương B o v T qu c" h ng nhì và sau ó ư c t ng danh hi u "Chi n s thi ua toàn qu c"; b) Có phát minh, sáng ch , công trình khoa h c ho c tác ph m xu t s c c p Nhà nư c; c) L p ư c thành tích c bi t xu t s c t xu t ho c có quá trình c ng hi n lâu dài trong l c lư ng vũ trang nhân dân. 3. "Huân chương B o v T qu c" h ng nh t t ng cho t p th t m t trong các tiêu chu n sau: a) ã ư c t ng "Huân chương B o v T qu c" h ng nhì, 5 năm ti p theo liên t c t danh hi u "T p th Lao ng xu t s c" ho c " ơn v quy t th ng" và có ba l n ư c t ng C thi ua c p b , ngành, t nh, oàn th trung ương ho c hai l n ư c t ng "C thi ua c a Chính ph "; b) L p ư c thành tích c bi t xu t s c t xu t. i u 46
 16. 1. "Huân chương B o v T qu c" h ng nhì t ng ho c truy t ng cho cá nhân t m t trong các tiêu chu n sau: a) ã ư c t ng "Huân chương B o v T qu c" h ng ba và sau ó có hai l n ư c t ng danh hi u Chi n s thi ua c p b , ngành, t nh, oàn th trung ương ho c m t l n ư c t ng "B ng khen c a Th tư ng Chính ph "; b) Có phát minh, sáng ch , công trình khoa h c ho c tác ph m xu t s c c p b , ngành, t nh, oàn th trung ương; c) L p ư c thành tích xu t s c t xu t ho c có quá trình c ng hi n lâu dài trong l c lư ng vũ trang nhân dân. 2. "Huân chương B o v T qu c" h ng nhì t ng cho t p th t m t trong các tiêu chu n sau: a) ã ư c t ng "Huân chương B o v T qu c" h ng ba, 5 năm ti p theo liên t c t danh hi u "T p th Lao ng xu t s c" ho c " ơn v quy t th ng" và có hai l n ư c t ng C thi ua c p b , ngành, t nh, oàn th trung ương ho c m t l n ư c t ng "C thi ua c a Chính ph "; b) L p ư c thành tích xu t s c t xu t. i u 47 1. "Huân chương B o v T qu c" h ng ba t ng ho c truy t ng cho cá nhân t m t trong các tiêu chu n sau: a) Có 7 năm liên t c t danh hi u "Chi n s thi ua c p cơ s " và có hai l n ư c t ng B ng khen c p b , ngành, t nh, oàn th trung ương ho c m t l n ư c t ng "B ng khen c a Th tư ng Chính ph "; b) Có công trình khoa h c, ngh thu t ho c có sáng ki n, gi i pháp h u ích ư c H i ng khoa h c c p b ánh giá xu t s c, ư c ng d ng vào th c ti n em l i hi u qu cao, thi t th c; c) L p ư c thành tích xu t s c t xu t ho c có quá trình c ng hi n lâu dài trong l c lư ng vũ trang nhân dân. 2. "Huân chương B o v T qu c" h ng ba t ng cho t p th t m t trong các tiêu chu n sau: a) Có 5 năm liên t c t danh hi u "T p th Lao ng xu t s c" ho c " ơn v quy t th ng" và có m t l n ư c t ng C thi ua c p b , ngành, t nh, oàn th trung ương ho c ư c t ng "B ng khen c a Th tư ng Chính ph "; b) L p ư c thành tích xu t s c t xu t. i u 48
 17. 1. "Huân chương Chi n công" h ng nh t t ng ho c truy t ng cho cá nhân, t ng cho t p th l p ư c chi n công c bi t xu t s c trong chi n u, ph c v chi n u. 2. "Huân chương Chi n công" h ng nhì t ng ho c truy t ng cho cá nhân, t ng cho t p th l p ư c chi n công xu t s c trong chi n u, ph c v chi n u. 3. "Huân chương Chi n công" h ng ba t ng ho c truy t ng cho cá nhân, t ng cho t p th dũng c m, mưu trí, sáng t o, hoàn thành xu t s c nhi m v ư c giao trong chi n u, ph c v chi n u. i u 49 "Huân chương i oàn k t dân t c" t ng ho c truy t ng cho cá nhân có quá trình c ng hi n, có công lao to l n, thành tích c bi t xu t s c trong s nghi p xây d ng kh i i oàn k t dân t c. i u 50 "Huân chương Dũng c m" t ng ho c truy t ng cho cá nhân có hành ng dũng c m c u ngư i, c u tài s n c a Nhà nư c, c a nhân dân. i u 51 "Huân chương H u ngh " t ng ho c truy t ng cho ngư i nư c ngoài, t ng cho t p th ngư i nư c ngoài có nh ng óng góp to l n trong xây d ng, c ng c và phát tri n tình h u ngh gi a Vi t Nam và các nư c trên th gi i. M c 2: HUY CHƯƠNG i u 52 Huy chương t ng cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghi p, công nhân qu c phòng làm vi c trong cơ quan, ơn v thu c Quân i nhân dân; sĩ quan, h sĩ quan chuyên nghi p làm vi c trong cơ quan, ơn v thu c Công an nhân dân và ngư i nư c ngoài ã có th i gian c ng hi n, óng góp cho s nghi p xây d ng và b o v T qu c. i u 53 1. Huy chương g m: a) "Huy chương Quân kỳ quy t th ng"; b) "Huy chương Vì an ninh T qu c"; c) "Huy chương Chi n sĩ v vang" h ng nh t, h ng nhì, h ng ba;
 18. d) "Huy chương H u ngh ". 2. Hình th c các lo i, h ng huy chương ư c phân bi t b ng màu s c, s v ch trên d i và cu ng huy chương. i u 54 "Huy chương Quân kỳ quy t th ng" t ng cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghi p, công nhân qu c phòng có th i gian ph c v liên t c trong Quân i nhân dân t 25 năm tr lên. i u 55 "Huy chương Vì an ninh T qu c" t ng cho sĩ quan, h sĩ quan chuyên nghi p có th i gian ph c v liên t c trong Công an nhân dân t 25 năm tr lên. i u 56 1. "Huy chương Chi n sĩ v vang" t ng cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghi p, công nhân qu c phòng làm vi c trong cơ quan, ơn v thu c Quân i nhân dân và sĩ quan, h sĩ quan chuyên nghi p làm vi c trong cơ quan, ơn v thu c Công an nhân dân. 2. Tiêu chu n xét t ng "Huy chương Chi n sĩ v vang" i v i các i tư ng quy nh t i kho n 1 i u này như sau: a) "Huy chương Chi n sĩ v vang" h ng nh t t ng cho cá nhân có th i gian công tác t 15 năm tr lên; b) "Huy chương Chi n sĩ v vang" h ng nhì t ng cho cá nhân có th i gian công tác t 10 năm tr lên; c) "Huy chương Chi n sĩ v vang" h ng ba t ng cho cá nhân có th i gian công tác t 5 năm tr lên. i u 57 "Huy chương H u ngh " t ng cho ngư i nư c ngoài có th i gian làm vi c t i Vi t Nam, có nhi u óng góp vào công cu c xây d ng và b o v T qu c Vi t Nam. M c 3: DANH HI U VINH D NHÀ NƯ C i u 58 1. Danh hi u vinh d nhà nư c t ng ho c truy t ng cho cá nhân, t ng cho t p th có nh ng óng góp c bi t xu t s c vào s nghi p xây d ng và b o v T qu c. 2. Danh hi u vinh d nhà nư c g m:
 19. a) "Bà m Vi t Nam anh hùng"; b) "Anh hùng L c lư ng vũ trang nhân dân"; c) "Anh hùng Lao ng"; d) "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú"; ) "Th y thu c nhân dân", "Th y thu c ưu tú"; e) "Ngh sĩ nhân dân", "Ngh sĩ ưu tú"; g) "Ngh nhân nhân dân", "Ngh nhân ưu tú". i u 59 Danh hi u "Bà m Vi t Nam Anh hùng" t ng ho c truy t ng cho nh ng Bà m có nhi u c ng hi n, hy sinh vì s nghi p gi i phóng dân t c, xây d ng, b o v T qu c và làm nghĩa v qu c t . Vi c xét t ng ho c truy t ng danh hi u "Bà m Vi t Nam Anh hùng" th c hi n theo quy nh c a U ban thư ng v Qu c h i. i u 60 1. Danh hi u "Anh hùng L c lư ng vũ trang nhân dân" t ng ho c truy t ng cho cá nhân có thành tích c bi t xu t s c trong chi n u, ph c v chi n u, gi gìn an ninh, tr t t , an toàn xã h i; trung thành v i T qu c Vi t Nam xã h i ch nghĩa; có o c, ph m ch t cách m ng. 2. Danh hi u "Anh hùng L c lư ng vũ trang nhân dân" t ng cho t p th có thành tích c bi t xu t s c trong chi n u, ph c v chi n u, gi gìn an ninh, tr t t , an toàn xã h i; trung thành v i T qu c Vi t Nam xã h i ch nghĩa; n i b oàn k t t t; t ch c ng, oàn th trong s ch, v ng m nh. i u 61 1. Danh hi u "Anh hùng Lao ng" t ng ho c truy t ng cho cá nhân có thành tích c bi t xu t s c trong lao ng, sáng t o vì m c tiêu dân giàu, nư c m nh, xã h i công b ng, dân ch , văn minh; trung thành v i T qu c Vi t Nam xã h i ch nghĩa; có o c, ph m ch t cách m ng. 2. Danh hi u "Anh hùng Lao ng" t ng cho t p th có thành tích c bi t xu t s c trong lao ng, sáng t o vì m c tiêu dân giàu, nư c m nh, xã h i công b ng, dân ch , văn minh; n i b oàn k t t t, t ch c ng, oàn th trong s ch, v ng m nh. i u 62
 20. 1. i tư ng ư c xét t ng danh hi u "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" là nh ng nhà giáo trong các nhà trư ng, các cơ s giáo d c thu c h th ng giáo d c qu c dân và cán b qu n lý giáo d c. 2. Danh hi u "Nhà giáo nhân dân" ư c xét t ng cho i tư ng quy nh t i kho n 1 i u này t các tiêu chu n sau: a) Trung thành v i T qu c Vi t Nam xã h i ch nghĩa; b) Có ph m ch t o c t t, t n t y v i ngh , thương yêu h c trò, có tài năng sư ph m xu t s c, có công l n trong s nghi p giáo d c, có nh hư ng r ng rãi trong ngành và trong xã h i, ư c h c trò, ng nghi p và nhân dân kính tr ng; c) Có th i gian tr c ti p nuôi d y, gi ng d y t 20 năm tr lên; i v i cán b qu n lý giáo d c thì ph i có th i gian công tác trong ngành t 25 năm tr lên trong ó có 15 năm tr lên tr c ti p nuôi d y, gi ng d y. 3. Danh hi u "Nhà giáo ưu tú" ư c xét t ng cho i tư ng quy nh t i kho n 1 i u này t các tiêu chu n sau: a) Trung thành v i T qu c Vi t Nam xã h i ch nghĩa; b) Có ph m ch t o c t t, t n t y v i ngh , thương yêu h c trò, có tài năng sư ph m, có công trong s nghi p giáo d c, ư c h c trò, ng nghi p và nhân dân kính tr ng; c) Có th i gian tr c ti p nuôi d y, gi ng d y t 15 năm tr lên; i v i cán b qu n lý giáo d c thì ph i có th i gian công tác trong ngành t 20 năm tr lên trong ó có 10 năm tr lên tr c ti p nuôi d y, gi ng d y. 4. Danh hi u "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" ư c xét và công b hai năm m t l n vào d p k ni m ngày Nhà giáo Vi t Nam 20-11. i u 63 1. i tư ng ư c xét t ng danh hi u "Th y thu c nhân dân", "Th y thu c ưu tú" g m bác sĩ, dư c sĩ, y sĩ, th y thu c y h c dân t c làm công tác khám ch a b nh, s n xu t dư c ph m, nghiên c u y dư c, v sinh phòng b nh, phòng d ch và cán b qu n lý y t . 2. Danh hi u "Th y thu c nhân dân" ư c xét t ng cho i tư ng quy nh t i kho n 1 i u này t các tiêu chu n sau: a) Trung thành v i T qu c Vi t Nam xã h i ch nghĩa; b) Có ph m ch t o c t t, t n t y v i ngh , h t lòng thương yêu ngư i b nh, có tài năng và có nhi u thành tích xu t s c trong phòng b nh, ch a b nh, phát tri n khoa h c k thu t v y t , có
Đồng bộ tài khoản