intTypePromotion=1
ADSENSE

Luật số 28/2001/QH10 về Di sản văn hóa

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

435
lượt xem
148
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 28/2001/QH10 về Di sản văn hóa được thông qua ngày 29 tháng 5 năm 2001. Luật này quy định về các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá; xác định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đối với di sản văn hoá ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luật số 28/2001/QH10 về Di sản văn hóa

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Lu Ët c ñ a Q u è c  h é i n íc c é n g  h o µ  x∙ h éi c h ñ  n g h Ü a  Vi Ö t N a m   s è  28/2001/Q H10 v Ò   s¶ n v¨n h o¸ di  Di s¶n  ho¸ ViÖt Nam   µ tµis¶n  ý    ña  éng  ng    ©n  éc  v¨n      l    qu gi¸c c ®å c¸c d t ViÖt Nam   µ  µ m ét  é  Ën  ña      v l  b ph c di s¶n  v¨n ho¸  ©n  ¹   ã        ín nh lo i c vai trß to l   , trongsù    nghiÖp  ùng  ícvµ  ÷níccña  ©n  ©n  d n   gi     nh d ta. §Ó  b¶o  Ö   µ    v v ph¸thuy    Þ di s¶n      ¸p  gi¸tr     v¨n ho¸,® øng nhu  Çu  Ò     c v v¨n ho¸ ngµy  µng    c cao  ña  ©n  ©n, gãp  Çn  ©y  ùng  µ    iÓn n Òn    c nh d   ph xd v ph¸ttr   v¨n ho¸ ViÖtNam     Õn,®Ë m         tiªnti   ®µ b¶n  ¾c  ©n  écvµ  ng  ãp  µo  s d t   ®ã g v kho  µng  t dis¶n      Õ  í ;   v¨n ho¸ th gi i § Ó     êng  Öu  ùcqu¶n  ýnhµ  íc,n©ng  t¨ngc hi l   l  n  cao tr¸chnhiÖ m   ña  ©n     c nh d©n  trongviÖc    tham    giab¶o  Ö   µ    v v ph¸thuy    Þdis¶n    gi¸tr     v¨n ho¸; C¨n  vµo  Õn  cø  Hi ph¸p  íc Céng  µ    éi chñ  Üa  Öt Nam   n  ho x∙ h   ngh Vi   n¨m   1992; LuËt nµy    quy  nh  Ò     ®Þ v dis¶n    v¨n ho¸. C h ¬ n g  I n h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u 1 Di s¶n      v¨n ho¸ quy  nh  ¹ LuËt nµy  ®Þ t i   bao  å m     g dis¶n        ËtthÓ  v¨n ho¸ phiv   vµ    dis¶n      Ët thÓ, lµs¶n  È m     Çn,vËt chÊt cã    Þ lÞch sö, v¨n ho¸ v      ph tinhth       gi¸tr      v¨n ho¸,khoa  äc,® îcl truyÒn  õ thÕ  Ö   µy     h    u  t  h n qua  Õ  Ö   th h kh¸c ë  ícCéng   n   hoµ    éichñ  Üa  ÖtNam.  x∙h   ngh Vi   §i Ò u 2  LuËt nµy    quy  nh  Ò     ¹t®éng  ®Þ v c¸c ho   b¶o  Ö   µ    v v ph¸thuy    Þ dis¶n  gi¸tr     v¨n ho¸;x¸c®Þnh  Òn  µ  Üa  ô  ña  chøc,c¸nh©n  i víi        quy v ngh v c tæ     ®è     s¶n    di v¨n ho¸ ë  ícCéng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam.   n   ho x∙h   ngh Vi   §i Ò u 3 LuËt nµy    ông  i víi chøc,c¸ nh©n  Öt Nam,  chøc,c¸ nh©n     ¸p d ®è     tæ     Vi   tæ     nícngoµivµ  êiViÖtNam   nh      ícngoµi®ang  ¹t®éng  ¹ ViÖt Nam;      ng     ®Þ cën     ho   t i   trong tr ng  îp  iÒu  c quèc  Õ  µ   éng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam   ý   ê h ® í  tm C ho x∙ h   ngh Vi   k kÕt hoÆc   tham    ã  gia c quy  nh  ®Þ kh¸cth× ¸p dông       quy  nh  ña  iÒu  cquèc  ®Þ c® í  tÕ  . ®ã §i Ò u 4   Trong  Ët nµy,c¸ctõng÷  íi y  îchiÓu    Lu        d  ®© ®   nh sau:  
 2. 2   .Di  1   s¶n        Ët thÓ  µ s¶n  È m     Çn  ã    Þ lÞch  ö, v¨n ho¸ phiv   l  ph tinhth c gi¸tr   s  v¨n ho¸, khoa  äc, ® îc l gi÷    h    u  b»ng  Ý  í, ch÷  Õt,® îc l truyÒn  tr nh   vi    u  b»ng  truyÒn  Öng,  mi truyÒn nghÒ,  ×nh  Ôn  µ    ×nh  tr di v c¸c h thøc u  ÷,l truyÒn  l gi  u  kh¸c,bao  å m   Õng  ãi,ch÷  Õt,t¸cphÈ m     äc,nghÖ   Ët,khoa  äc,   g ti n  vi     v¨n h   thu   h  ng÷  v¨n  truyÒn  Öng,  Ôn  íng  ©n  mi di x d gian,lèisèng, n Õp   èng, lÔ  éi,bÝ        s  h  quyÕt  Ò   Ò   ñ c«ng  v ngh th   truyÒn  èng,tr  th  i thøc  Ò     îchäc    v y,d   cæ truyÒn,vÒ     v¨n ho¸ È m   ùc,vÒ      th   trang phôc    truyÒn  èng  ©n  éc vµ  ÷ng  i th d t   nh tr thøc  ©n  d gian kh¸c.     Di  2.  s¶n      Ët thÓ  µ s¶n  È m   Ët chÊt cã    Þ lÞch  ö, v¨n v¨n ho¸ v   l  ph v    gi¸tr   s    ho¸,khoa  äc, bao  å m     Ých  Þch  ö    ho¸,danh    h  g di t l s ­ v¨n    lam  ¾ng  th c¶nh, di    vËt,cæ   Ët,b¶o  Ëtquèc     v  v  gia. 3.Di  Ých  Þch sö        µc«ng  ×nh x©y  ùng,®Þa  iÓ m   µ       t l   ­ v¨n ho¸ l   tr   d   ® v c¸cdi vËt,cæ   Ët,b¶o  Ët quèc    éc c«ng  ×nh,®Þa  iÓ m     ã    ÞlÞch  v  v  giathu   tr   ® ®ã c gi¸tr     sö,v¨n ho¸,khoa  äc.      h 4.  Danh  lam  ¾ng  th c¶nh  µ c¶nh  l  quan thiªnnhiªnhoÆc   a   iÓ m   ã      ®Þ ® c sù  Õt  îp gi÷a c¶nh  k h    quan thiªnnhiªnvíic«ng  ×nh kiÕn  óccã    Þ lÞch      tr   tr   gi¸tr     sö,thÈm  ü,    m khoa  äc. h 5.Di vËtlµhiÖn  Ët® îcl truyÒn  ¹  ã    ÞlÞch sö,v¨nho¸,khoa  äc.        v    u  l ic gi¸tr   ,       h 6.    Ët  µ hiÖn  Ët ® îc l truyÒn  ¹   ã    Þ tiªubiÓu  Ò   Þch  ö, Cæ v l   v    u  l ic gi¸tr     , vl s  v¨n ho¸,khoa  äc,cã  õm ét       h   t  tr¨m n¨m tuæitrëlªn.    7.B¶o  Ëtquèc    µhiÖn  Ët® îcl truyÒn  ¹  ã    Þ® Æc   Ötquý    v  gia l   v    u  l ic gi¸tr   , bi   hiÕ m     Óu  ña  t  ícvÒ   Þch sö,v¨n ho¸,khoa  äc. tiªubi c ®Ê n   l         h 8. B¶n    sao    Ët,cæ   Ët,b¶o  Ët quèc    µs¶n  È m   îclµm  èng  div   v   v  gia l   ph ®  gi nh b¶n  èc  Ò   ×nh  g vh d¸ng,kÝch  íc,chÊt liÖu,m µ u   ¾c, trang trÝ vµ  ÷ng    th       s       nh ® Æc   iÓ m   ® kh¸c.  9.  u  Ëp  µ m ét  Ëp  îp      Ët,cæ   Ët,b¶o  Ët quèc    S t l  t h c¸c di v   v   v  gia hoÆc     di s¶n v¨n ho¸    Ët thÓ, ® îc thu  Ëp, g×n  ÷,s ¾p   Õp  ã  Ö   èng  phi v      th   gi   x c h th theo  nh÷ng  Êu  Öu  d hi chung  Ò   ×nh  vh thøc,néidung  µ  Êt liÖu ®Ó   ¸p     v ch     ® øng    nhu cÇu  ×m  Óu  Þch sö  ùnhiªnvµ    éi. t hi l   t     x∙h 10.Th¨m      dß, khaiquËt kh¶o    µho¹t®éng      cæ l     khoa  äc  h nh»m     Ön, ph¸thi   thu thËp,nghiªncøu    Ët,cæ   Ët,b¶o  Ëtquèc    µ  a  iÓ m         div   v   v  giav ®Þ ® kh¶o cæ. 11.B¶o    qu¶n    Ých  Þch sö       dit l   ­v¨n ho¸,danh  lam  ¾ng  th c¶nh,divËt,cæ        vËt,b¶o  Ëtquèc    µho¹t®éng    v  gia l     nh»m   phßng  õa  µ  ¹n  Õ   ÷ng  ng v h ch nh nguy  c¬  µm    áng  µ   l hh m kh«ng  µm  l thay ® æi  ÷ng  Õu  è nguyªn gèc  èn  ã  ña    nh y t    v cc ditÝch  Þch sö          l   ­ v¨n ho¸,danh  lam th¾ng    c¶nh,divËt,cæ   Ët,b¶o  Ët quèc       v   v  gia. 12. Tu      Ých  Þch  ö          bæ dit l s ­ v¨n ho¸,danh lam  ¾ng  th c¶nh  µho¹t®éng  l    nh»m     öa,giacè,t«n t¹oditÝch  Þch sö       tus             l   ­v¨n ho¸,danh  lam  ¾ng  th c¶nh. 13.  ôc  åi di tÝch  Þch  ö  v¨n  Ph h    l s ­  ho¸,danh    lam  ¾ng  th c¶nh lµ ho¹t     ®éng nh»m   ôc  ùng  ¹ditÝch lÞch sö         ph d l    i     ­v¨n ho¸,danh  lam  ¾ng  th c¶nh  ∙  Þ  ®b huû  ¹itrªnc¬  ë    l Öu khoa  äc  Ò     Ých  Þch sö        ho     s c¸ccø  i   h v dit l   ­ v¨n ho¸,danh    lam th¾ng c¶nh  . ®ã §i Ò u 5  Nhµ   ícthèng  Êt qu¶n  ýdis¶n      éc së  ÷u  µn  ©n; c«ng  n  nh   l    v¨n ho¸ thu   h to d   nhËn  µ  v b¶o  Ö     ×nh  v c¸ch thøc së  ÷u  Ëp  Ó,së  ÷u    h t th   h chung  ña  éng  ng,së  cc ®å  
 3. 3 h÷u   ©n  µ    ×nh  tnh v c¸ch thøc së  ÷u    h kh¸cvÒ       dis¶n      v¨n ho¸ theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   Quy Òn   ë  ÷u, quyÒn      i  íidi s¶n  ho¸  îc x¸c ®Þnh  sh   t¸cgi¶ ®è v     v¨n  ®   theo  quy  nh  ña  Ët nµy,Bé   Ëtd©n  ù  µ    ®Þ c Lu     lu   s v c¸c quy  nh  ®Þ kh¸c cña    ph¸p  Ët lu   cã  ªnquan. li   §i Ò u 6 M äi    dis¶n        v¨n ho¸ ë trong lßng  t  éc  t  Òn,h¶i®¶o,    ïng  éi   ®Ê thu ®Ê li     ëv n  thuû,l∙nhh¶i, ïng ® Æc   Òn      v  quy kinhtÕ  µ  Ò m   ôc®Þa  ña  ícCéng  µ      v th l  c n  ho x∙ héichñ  Üa  ÖtNam   u   éc së  ÷u  µn  ©n.   ngh Vi   ®Ò thu   h to d   §i Ò u 7 Di  s¶n        Ön  îcm µ   v¨n ho¸ ph¸thi ®   kh«ng    nh  îcchñ  ë  ÷u,thu ® ­ x¸c®Þ ®  sh     îctrong qu¸ tr×nh th¨m           dß, khaiquËt kh¶o    u   éc së  ÷u  µn  ©n.     cæ ®Ò thu   h to d §i Ò u 8 1.  äi    M di s¶n  v¨n ho¸      trªn l∙nh thæ  Öt  Vi Nam,  ã  Êt  ë   c xu xø  trong  íc n  hoÆc   õ nícngoµi,thuéc c¸c h×nh  t         thøc  ë  ÷u,®Ò u   îcb¶o  Ö   µ      sh   ®  v v ph¸thuy gi¸trÞ.   2. Di    s¶n v¨n ho¸  ña  Öt Nam     íc ngoµi ® îc b¶o  é  c Vi   ën      h theo  Ëp  t qu¸n  quèc  Õ  µ  t v theo quy  nh  ña    iÒu  cquèc  Õ  µ   éng  µ    éichñ  ®Þ c c¸c ® í  tm C ho x∙h   nghÜa  ÖtNam   ý  Õt  Vi   k k hoÆc   tham gia. §i Ò u 9 1.Nhµ   íccã  Ýnh    n   ch s¸ch b¶o  Ö   µ      v v ph¸thuy    Þdis¶n      gi¸tr     v¨n ho¸ nh»m   n©ng  cao  i sèng    Çn  ña  ©n  ©n, gãp  Çn    iÓn kinh tÕ      ®ê   tinhth c nh d   ph ph¸ttr     ­ x∙ héicña  t  íc;khuyÕn  Ých  chøc,c¸nh©n    ®Ê n   kh tæ     trong nícvµ  ícngoµi®ãng      n    gãp,tµitrî      cho  Öc  vi b¶o  Ö   µ    v v ph¸thuy    Þdis¶n    gi¸tr     v¨n ho¸. 2. Nhµ   ícb¶o  Ö   Òn  µ  îÝch  îp ph¸p  ña  ñ  ë  ÷u      n  v quy v l  i h  c ch s h dis¶n    v¨n ho¸.Chñ   ë  ÷u      s h di s¶n  ho¸ cã  v¨n    tr¸chnhiÖm     b¶o  Ö   µ    v v ph¸thuy    Þ di gi¸tr     s¶n    v¨n ho¸. 3. Nhµ   íc®Ç u      n  tcho  c«ng    o  ¹o,båidìng ®éi ngò    é,   t¸c®µ t        c¸n b  nghiªn  cøu,øng  ông    d khoa  äc  µ  h v c«ng  Ö   ngh trong viÖc    b¶o  Ö   µ    v v ph¸thuy    Þ gi¸tr   dis¶n      v¨n ho¸. §i Ò u 10 C¬   quan  µ  íc,tæ  nh n   chøc  Ýnh  Þ,tæ  ch tr   chøc  Ýnh  Þ­ x∙héi,tæ  ch tr         chøc  x∙héi,tæ      chøc    éi­ nghÒ   x∙h     nghiÖp,tæ    chøc kinh tÕ,®¬n  Þ  ò     v v trang nh©n     d©n  (sau ®©y  äilµtæ    g     chøc)vµ    ©n  ã    c¸nh c tr¸chnhiÖm    b¶o  Ö   µ    v v ph¸thuy    gi¸ trÞdis¶n          v¨n ho¸.
 4. 4 §i Ò u 11 C¸c  ¬  c quan  v¨n  ho¸,th«ng    i chóng  ã    tin®¹   c tr¸chnhiÖ m     tuyªn truyÒn,     phæ   Õn  éng  i   bi r r∙  trong nícvµ  ícngoµic¸c gi¸trÞ dis¶n      ña  éng  ë     n           v¨n ho¸ c c ®ång    ©n  éc ViÖt Nam,  ãp  Çn  ©ng  c¸c d t    g ph n cao    ý thøc b¶o  Ö   µ      v v ph¸thuy gi¸trÞdis¶n           v¨n ho¸ trong nh©n  ©n.   d §i Ò u 12 Di  s¶n      ÖtNam   îcsö  ông  v¨n ho¸ Vi   ® d nh»m   ôc  ch: m ®Ý 1.Ph¸thuy    Þdis¶n      ×  îÝch  ña  µn    éi;     gi¸tr     v¨n ho¸ v l   i c to x∙h 2.Ph¸thuy      truyÒn  èng  èt®Ñ p   ña  éng  ng    ©n  écViÖtNam; th t  cc ®å c¸cd t    3. G ãp  Çn    ph s¸ng  ¹onh÷ng    Þv¨n ho¸ míi,lµm  µu kho  µng      t  gi¸tr         gi   t dis¶n v¨n ho¸ ViÖtNam   µ  ë   éng       vm r giao l v¨n ho¸ quèc  Õ.  u      t §i Ò u 13 Nghiªm  Ê m     µnh    c c¸ch visau  y: ®© 1.ChiÕ m   o¹t, µm    Öch      ®  l sail dis¶n    v¨n ho¸; 2.Huû  ¹ihoÆc   ©y    ho   g nguy  ¬  û  ¹idis¶n    c hu ho     v¨n ho¸; 3. §µo  íitr¸phÐp  a   iÓ m     b    i ®Þ ® kh¶o  cæ;  ©y  ùng    Ðp, lÊn  Õm   xd tr¸ph i   chi ®Êt  ai thuéc ditÝch  Þch sö       ®     l   ­v¨n ho¸,danh lam  ¾ng  th c¶nh; 4. Mua     b¸n,trao ® æi  µ  Ën      v v chuyÓn    Ðp    Ët,cæ   Ët,b¶o  Ët tr¸ ph i di v   v   v  quèc    éc ditÝch  Þch  ö        gia thu     l s ­ v¨n ho¸,danh lam  ¾ng  th c¶nh;® a    Ðp    tr¸ ph i divËt,cæ   Ët,b¶o  Ëtquèc      ícngoµi;   v  v  giara n   5. Lîidông  Öc     vi b¶o  Ö   µ    v v ph¸thuy    Þ dis¶n        ùc hiÖn  gi¸tr     v¨n ho¸ ®Ó th   nh÷ng  µnh      h vitr¸ph¸p luËt. i   C h ¬ n g  II q u y Ò n  v µ  n g h Ü a  v ô  c ñ a t æ  c h ø c, c¸ n h © n  ® è i v íi   di s ¶ n v¨n h o¸ §i Ò u 14 Tæ   chøc,c¸nh©n  ã    Òn  µ  Üa  ô     c c¸cquy v ngh v sau  y: ®© 1.Së  ÷u  îp ph¸p dis¶n      h h     v¨n ho¸; 2.Tham     quan,nghiªncøu        dis¶n    v¨n ho¸; 3.T«n  äng,b¶o  Ö   µ      tr   v v ph¸thuy    Þdis¶n    gi¸tr     v¨n ho¸; 4. Th«ng  kÞp  êi®Þa  iÓ m     Ön    Ët,cæ   Ët,b¶o  Ët quèc    b¸o  th   ® ph¸thi div   v   v  gia,ditÝch  Þch  ö           l s ­ v¨n ho¸,danh lam  ¾ng  th c¶nh;giao nép    Ët,cæ   Ët,     div   v   b¶o  Ët quèc    m × nh  ×m  îccho  ¬  v  gia do  t ®  c quan  µ  íccã  Èm  Òn  ¬i nh n   th quy n  gÇn  Êt; nh
 5. 5 5. Ng¨n    chÆn   hoÆc     Þ   ¬    ®Ò ngh c quan  µ  íc cã  Èm   Òn  nh n   th quy ng¨n  chÆn,  ö  ýkÞp  êinh÷ng  µnh      ¹i, Õm  o¹t, ö  ông    Ðp    x l  th   h viph¸ ho   chi ®  d s tr¸ph i di s¶n    v¨n ho¸. §i Ò u 15 Tæ   chøc,c¸ nh©n  µchñ  ë  ÷u       l  s h dis¶n      ã    Òn  µ  Üa   v¨n ho¸ c c¸c quy v ngh vô  sau  y: ®© 1.Thùc  Ön      hi c¸cquy  nh  ¹ §iÒu  cña  Ët nµy; ®Þ t  i 14  Lu   2. Thùc  Ön    Ön    hi c¸c bi ph¸p b¶o  Ö   µ  v v ph¸thuy    Þ di s¶n    gi¸tr     v¨n    ho¸; th«ng    Þp  êicho  ¬  b¸o k th   c quan  µ  íccã  Èm  Òn  nh n   th quy trong tr ng  îp dis¶n   ê h     v¨n ho¸ cã      nguy  ¬  Þ  µm    Öch    Þ,bÞ  û  ¹i  Þ  Êt; c b l sail gi¸tr   hu ho , m b 3.G öi su  Ëp        t dis¶n        ËtthÓ,divËt,cæ   Ët,b¶o  Ëtquèc    v¨n ho¸ phiv        v   v  gia vµo  b¶o  µng  µ  íchoÆc   ¬  t nh n   c quan  µ  íccã  Èm  Òn  nh n   th quy trong tr ng  îp  ê h   kh«ng    iÒu  Ön  µ  ®ñ ® ki v kh¶ n¨ng b¶o  Ö   µ    v v ph¸thuy    Þ; gi¸tr 4. T¹o  iÒu  Ön  Ën  î cho  chøc, c¸ nh©n    ® ki thu l  i tæ     tham quan, du  Þch,  l   nghiªncøu      dis¶n    v¨n ho¸; 5.Thùc  Ön    Òn  µ  Üa  ô    hi c¸cquy v ngh v kh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u 16 Tæ  chøc, c¸  ©n    nh qu¶n  ý trùc tiÕp    l    di s¶n v¨n ho¸  ã  c c¸c quyÒn  µ  v nghÜa  ô  v sau  y: ®© 1.B¶o  Ö,  ÷g×n      v gi   dis¶n    v¨n ho¸; 2. Thùc  Ön    Ön    hi c¸c bi ph¸p phßng  õa, ng¨n  ng   chÆn   Þp  êic¸c hµnh  k th     vix© m   ¹idis¶n      h   v¨n ho¸; 3. Th«ng    b¸o  Þp  êicho  ñ  ë  ÷u  k th   ch s h hoÆc   ¬  c quan  µ  íc cã  Èm   nh n   th quyÒn  ¬igÇn  Êt khidis¶n      Þ  Êt  n  nh       v¨n ho¸ b m hoÆc   ã  c nguy  ¬  Þ huû  ¹i; cb  ho 4. T¹o  iÒu  Ön  Ën  î cho  chøc, c¸ nh©n    ® ki thu l  i tæ     tham quan, du  Þch,  l   nghiªncøu      dis¶n    v¨n ho¸; 5.Thùc  Ön    Òn  µ  Üa  ô    hi c¸cquy v ngh v kh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.       C h ¬ n g  III b ¶ o  v Ö  v µ  p h¸t u y  gi¸ Þ di s ¶ n v¨n h o¸   h  tr p hi v Ë t th Ó §i Ò u 17 Nhµ   íc khuyÕn  Ých  µ  ¹o ®iÒu  Ön  n  kh v t  ki cho  chøc, c¸  ©n   Õn tæ    nh ti   hµnh ho¹t®éng     nghiªncøu,su  Çm,     t b¶o qu¶n,truyÒn  ¹y vµ  íthiÖu dis¶n    d   gi   i    v¨n      Ët thÓ  ho¸ phiv   nh»m   ÷ g×n, ph¸thuy  gi      b¶n  ¾c  ho¸ d©n  éc vµ  µm  s v¨n    t  l giµu kho  µng      t dis¶n      ña  éng  ng    ©n  écViÖtNam. v¨n ho¸ c c ®å c¸cd t   
 6. 6 §i Ò u 18 Chñ   Þch  û   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   trung  ng  ¬ (sau   ®©y  äilµChñ  Þch  û   g    t U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh)chØ  o  Öc  chøc  Ëp    ®¹ vi tæ  l hå  ¬  s khoa  äc    h di s¶n  ho¸ phivËt thÓ    a   ¬ng    v¨n        ë ®Þ ph ®Ó b¶o  Ö   µ    v v ph¸t huy    Þ. gi¸tr   Bé   ëng  é   tr B V¨n  ho¸    ­ Th«ng    tinquy  nh  ñ  ôc lËp  å  ¬  ®Þ th t   h s khoa  äc  h vÒ       c¸cdis¶n        ËtthÓ. v¨n ho¸ phiv   §i Ò u 19 Thñ íng ChÝnh  ñ  t  ph xem   Ðt quyÕt  nh  Öc    Þ    x  ®Þ vi ®Ò ngh Tæ chøc  Gi¸o  dôc,Khoa  äc  µ    h v V¨n    ña    îp quèc  ho¸ c Liªnh   (UNESCO) c«ng  Ën    nh dis¶n   v¨n ho¸    Ët thÓ    Óu  ña  Öt Nam   µ Di  phi v   tiªubi c Vi   l   s¶n v¨n ho¸  Õ  í   th gi i theo    , ®Ò nghÞ  ña  é  ëng  é  c B tr B V¨n     ho¸ ­Th«ng tin. Hå   ¬  ×nh  ñ íng  Ýnh  ñ  s tr Th t Ch ph ph¶i cã    Õn  Èm   nh    ý ki th ®Þ b»ng    v¨n b¶n  ña  éi ®ång    c H  dis¶n      èc  v¨n ho¸ qu gia. §i Ò u 20 C¬  quan  µ  íc cã  Èm  Òn  nh n   th quy ph¶i¸p  ông    Ön   d c¸c bi ph¸p  Çn  Õt c thi   ®Ó  b¶o  Ö     v di s¶n        Ët thÓ, ng¨n  v¨n ho¸ phiv     chÆn  nguy  ¬  µm    Öch,bÞ   c l sail   mai  ét  m hoÆc   ÊttruyÒn. th   §i Ò u 21 Nhµ   íccã  Ýnh  n   ch s¸ch vµ  ¹o®iÒu  Ön      t  ki ®Ó b¶o  Ö   µ    iÓn tiÕng  v v ph¸ttr   nãi,ch÷  Õt cña    ©n   éc ë   Öt    vi   c¸c d t   Vi Nam.  äi  chøc, c¸  ©n  ã  M tæ    nh c tr¸ch   nhiÖ m  ÷g×n  ù  gi   s trong s¸ng cña  Õng ViÖt.     ti   §i Ò u 22 Nhµ   ícvµ    éib¶o  Ö,    n   x∙h   v ph¸thuy  ÷ng  Çn  nh thu phong  ü   ôc trong lèi m t     sèng, n Õp  èng  ña  ©n  éc;bµi trõnh÷ng  ñ  ôc cã  ¹i®Õ n   i  èng      s cd t    h t   h  ®ê s v¨n ho¸ cña  ©n  ©n.   nh d §i Ò u 23 Nhµ   íc cã  Ýnh  n   ch s¸ch  khuyÕn  Ých  Öc  u  Çm,  kh vi s t biªn so¹n, dÞch      thuËt,thèng    ©n  ¹  µ u  ÷ c¸c t¸cphÈ m     kª,ph lo i l gi       v v¨n  äc, nghÖ   Ët,khoa  h  thu   häc,ng÷      v¨n truyÒn  Öng, diÔn  íng d©n  mi   x  gian  ña  éng  ng    ©n  éc cc ®å c¸c d t  ViÖtNam    u    ®Ó l truyÒn  trongnícvµ      giao l v¨n ho¸ víi nícngoµi.  u            §i Ò u 24 Nhµ   íc cã  Ýnh  n   ch s¸ch khuyÕn  Ých  Öc  kh vi duy  ×,phôc  åi vµ    tr   h   ph¸t tr Ón c¸c nghÒ   ñ c«ng  i    th   truyÒn  èng  ã    Þ tiªubiÓu;nghiªncøu  µ    th c gi¸tr         v øng dông  ÷ng  i nh tr thøc  Ò     îc häc    v y, d   cæ truyÒn; duy  ×vµ      tr   ph¸thuy    Þ v¨n gi¸tr    
 7. 7 ho¸ È m   ùc,gi¸trÞ vÒ     th       trang phôc    truyÒn  èng  ©n  éc vµ    i th d t   c¸c tr thøc  ©n   d gian kh¸c.     §i Ò u 25 Nhµ   íct¹o®iÒu  Ön  n   ki duy  ×vµ    tr   ph¸thuy    Þ v¨n ho¸ cña    Ô  éi gi¸tr       c¸c l h   truyÒn  èng;bµi trõ c¸c hñ  ôc vµ  èng    Óu  Ön    ùc, th ng  ¹i th         t   ch c¸c bi hi tiªuc   ¬ m   ho¸ trong  chøc  µ  ¹t®éng  Ô  éi ViÖc  chøc  Ô  éi truyÒn  èng  tæ  v ho   lh. tæ  lh  th ph¶itheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u 26 Nhµ   íct«n vinh vµ  ã  Ýnh  n      c ch s¸ch ®∙ingé  i víi    ®è     Ö   ©n, nghÖ   Ü   ngh nh   s n ¾ m   ÷ vµ  ã  gi   c c«ng  phæ   Õn  bi nghÖ   Ët truyÒn  èng, bÝ   thu   th   quyÕt nghÒ   nghiÖp  ã    Þ® Æc   Öt. c gi¸tr   bi §i Ò u 27 Ng êiViÖtNam   nh      ícngoµi, chøc,c¸nh©n  ícngoµi® îctiÕn     ®Þ cën     tæ     n       hµnh  nghiªncøu,su  Çm       t dis¶n        Ët thÓ    ÖtNam   v¨n ho¸ phiv   ë Vi   sau    ã  ù  khic s ®ång    ý b»ng    v¨n b¶n  ña  ¬  c c quan  µ  íccã  Èm  Òn. nh n   th quy C h ¬ n g  IV b ¶ o  v Ö  v µ  p h¸t u y  gi¸ Þ di s ¶ n v¨n h o¸ v Ë t th Ó  h  tr M ô c  1 Di  Ý ch l Þ ch s ö   t ­ v¨n h o¸,  da n h  la m  th ¾ n g  c¶n h §i Ò u 28 1.Di tÝch  Þch sö          l   ­v¨n ho¸ ph¶icã  ét    m trongc¸ctiªuchÝ      sau  y: ®© a) C«ng  ×nh  ©y  ùng, ®Þa   iÓ m   ¾n   íisù  Ön  Þch  ö    Óu  tr x d   ® g v   ki l s tiªubi trongqu¸ tr×nh dùng  ícvµ  ÷níc;      n   gi   b) C«ng  ×nh x©y  ùng,®Þa  iÓ m   ¾n  íi ©n  Õ  µ  ù    tr   d   ® g v  th th v s nghiÖp  ña  c anh  ïng d©n  éc,danh  ©n  ña  t  íc; h  t  nh c ®Ê n c) C«ng  ×nh  ©y  ùng, ®Þa   iÓ m   ¾n   íisù  Ön  Þch  ö    Óu    tr x d   ® g v   ki l s tiªubi cña    êikú  c¸cth   c¸ch m¹ng,kh¸ng chiÕn;       d) §Þa  iÓ m   ã    ÞtiªubiÓu  Ò     ® c gi¸tr     v kh¶o  cæ; ®)  Ç n   Ó    Qu th c¸cc«ng  ×nh kiÕn  óchoÆc   tr   tr   c«ng  ×nh kiÕn  óc®¬n  Î tr   tr   l  cã    Þ tiªubiÓu  Ò   Õn  óc,nghÖ   Ëtcña  ét  gi¸tr     v ki tr   thu   m hoÆc   Òu    o¹n  nhi giai® lÞch sö.   2.Danh    lam  ¾ng  th c¶nh  ph¶icã  ét    m trongc¸ctiªuchÝ      sau  y: ®© a) C¶nh    quan thiªnnhiªnhoÆc   a  iÓ m   ã  ù  Õt  îp gi÷a c¶nh      ®Þ ® csk h    quan  thiªnnhiªnvíi      c«ng  ×nh kiÕn  óccã    ÞthÈm  ü     Óu; tr   tr   gi¸tr   m tiªubi  
 8. 8 b) Khu  ùc    v thiªnnhiªncã    Þ khoa  äc  Ò   a   Êt,®Þa   ¹o, ®Þa       gi¸tr   h v ®Þ ch   m  lý,®a   ¹ng   d sinh  äc, h Ö   h  sinh    Æc   ïhoÆc   th¸i® th   khu  ùc  v thiªnnhiªn chøa      ®ùng  ÷ng  Êu  Ých  ËtchÊtvÒ       o¹n    iÓncña    t. nh dt v    c¸cgiai® ph¸ttr   tr¸®Ê i §i Ò u 29 C¨n  vµo    Þ lÞch  ö,v¨n ho¸,khoa  äc,ditÝch  Þch  ö        cø  gi¸tr   s      h    l s ­ v¨n ho¸, danh  lam  ¾ng  th c¶nh (sau ®©y  äilµditÝch)® îcchiathµnh:   g          1.Di tÝch  Êp     c tØnh  µditÝch  ã    ÞtiªubiÓu  ña  a  ¬ng; l    c gi¸tr     c ®Þ ph   2.Di tÝch  èc    µditÝch  ã    ÞtiªubiÓu  ña  èc     qu gial     c gi¸tr     c qu gia; 3. Di  Ých  èc    Æc   Öt lµ di tÝch  ã    Þ ® Æc   Öt tiªubiÓu   t qu gia ® bi       c gi¸tr   bi     cña  èc  qu gia. §i Ò u 30 1.ThÈ m   Òn  Õt ®Þnh  Õp  ¹ng    Ých  îcquy  nh      quy quy   x h dit ®  ®Þ nh sau:   a) Chñ   Þch  û     t U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  Õt  nh  Õp  ¹ng    Ých  quy ®Þ x h dit cÊp  tØnh; b)  é   ëng  é   B tr B V¨n      ho¸ ­ Th«ng    Õt  nh  Õp  ¹ng    Ých  èc  tinquy ®Þ x h di t qu gia; c)  ñ   íng  Ýnh  ñ  Th t Ch ph quyÕt  nh   Õp  ¹ng    Ých  èc  ®Þ x h di t qu gia  Æc   ® biÖt;quyÕt ®Þnh  Öc    Þ        vi ®Ò ngh Tæ chøc Gi¸odôc,Khoa  äc  µ      h v V¨n    ña  ho¸ c Liªn hîp  èc    qu xem   Ðt  a    Ých    Óu  ña  Öt Nam   µo  x ® di t tiªubi c Vi   v Danh  ôc    m di s¶n  Õ  í . th gi i 2. Trong  êng  îp ditÝch  ∙  îcxÕp  ¹ng  µ     tr h    ®®  h m sau    ã      x¸c ®ã c ®ñ c¨n cø    ®Þnh  µkh«ng      Èn  l  ®ñ tiªuchu hoÆc   Þ   û  ¹ikh«ng  ã  b hu ho   c kh¶ n¨ng  ôc  åi ph h   th×  êi cã  Èm   ng   th quyÒn  quyÕt  nh   Õp   ¹ng    Ých  µo  ã  ®Þ x h di t n c quyÒn    ra quyÕt ®Þnh  û  á  Õp  ¹ng  i víi   Ých  .   hu b x h ®è     t di ®ã §i Ò u 31 Thñ  ôcxÕp  ¹ng    Ých  îcquy  nh    t  h dit ®  ®Þ nh sau: 1. Chñ   Þch  û     t U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  Ëp  å  ¬    Ých  ×nh Bé   ­ l h s di t tr   tr ëng  é  B V¨n     ho¸ ­Th«ng    Õt ®Þnh  Õp  ¹ng    Ých  èc  tinquy   x h dit qu gia; 2.  é   ëng  é   B tr B V¨n  ho¸  Th«ng    Ëp  å  ¬    Ých  ×nh  ñ   íng ­  tinl h s di t tr Th t   ChÝnh  ñ  Õt  nh  Õp  ¹ng    Ých  èc    Æc   Öt;lËp  å  ¬    ph quy ®Þ x h di t qu gia ® bi   h s di tÝch    Óu  ña  ÖtNam   ×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Õt  nh  Öc    tiªubi c Vi   tr   t  ph quy ®Þ vi ®Ò nghÞ    Tæ chøc  Gi¸o dôc,Khoa  äc  µ      h v V¨n    ña    îp quèc  ho¸ c Liªnh   xem   Ðt ® a  x  vµo Danh  ôc    m dis¶n  Õ  í . th gi i   å   ¬  ×nh Thñ íng  Ýnh  ñ  H s tr   t Ch ph ph¶icã    Õn  Èm  nh    ý ki th ®Þ b»ng    v¨n b¶n  ña  éi ®ång    c H  dis¶n      èc  v¨n ho¸ qu gia. §i Ò u 32 1.C¸c    khu  ùc  v b¶o  Ö     Ých  v dit bao  å m: g
 9. 9 a) Khu  ùc  v b¶o  Ö     å m     Ých  µ  ïng  îc x¸c ®Þnh  µ yÕu  è gèc  v Ig di t vv ®   l  t  cÊu  µnh    Ých,ph¶i® îcb¶o  Ö   th dit      v nguyªn tr¹ng;   b) Khu  ùc    v b¶o  Ö     µvïng bao  v IIl     quanh khu  ùc  v b¶o  Ö    ña    Ých,cã  v Ic dit   thÓ  ©y  ùng  ÷ng  xd nh c«ng  ×nh phôc  ô  tr   v cho  Öc    vi ph¸thuy    ÞditÝch  ­ gi¸tr     nh ng kh«ng  µm  l ¶nh  ëng  í kiÕn  óc, h t i tr  c¶nh quan thiªnnhiªnvµ      m«i  êng   tr ­sinh  th¸  ña    Ých. i c dit Trong  êng  îp  tr h kh«ng x¸c  nh   îc khu  ùc  ®Þ ®  v b¶o  Ö     ×  Öc    v IIth vi x¸c ®Þnh  chØ  ã  c khu  ùc  v b¶o  Ö    i víi   Ých  Êp  v I®è     tdi c tØnh  Chñ   Þch  û     do  t U ban nh©n  ©n  Êp  d c tØnh  Õt  nh, ®èi víi   Ých  èc    Bé  ëng  é    quy ®Þ     t di qu gia do  tr B V¨n ho¸    ­ Th«ng    Õt  nh,  i  íidi tÝch  èc    Æc   Öt do  ñ  íng tinquy ®Þ ®è v     qu gia ® bi   Th t   ChÝnh  ñ  Õt ®Þnh. ph quy   2.ViÖc  ©y  ùng      xd c¸cc«ng  ×nh ë  tr   khu  ùc  v b¶o  Ö     v IIquy  nh  ¹ ®iÓ m   ®Þ ti  b kho¶n  §iÒu  µy  i  íidi tÝch  èc    µ    Ých  èc    Æc   Öt 1  n ®è v     qu gia v di t qu gia ® bi   ph¶icã  ù  ng      s ®å ý b»ng    v¨n b¶n  ña  é   ëng  é   c B tr B V¨n      ho¸ ­ Th«ng    i víi tin,     ®è ditÝch  Êp    c tØnh  ph¶icã  ù  ng      s ®å ý b»ng    v¨n b¶n  ña  ñ  Þch  û   c Ch t U ban  ©n   nh d©n  Êp  c tØnh. 3. C¸c    khu  ùc  v b¶o  Ö   v quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy  îcx¸c®Þnh    ®Þ ti   1  n ®   trªn b¶n    a  Ýnh,kÌm  ®å ®Þ ch   theo biªnb¶n     khoanh  ïng b¶o  Ö   µ  v  v v ph¶i® îcc¸cc¬      quan  µ  íccã  Èm  Òn    Ën  nh n   th quy x¸cnh tronghå  ¬    Ých.   s dit §i Ò u 33 1. Tæ     chøc,c¸ nh©n  µ chñ  ë  ÷u     l  s h hoÆc   îc giao  ®  qu¶n  ý,sö  ông    l  d di tÝch  ã  c tr¸chnhiÖm     b¶o  Ö     Ých  ;  v dit ®ã trong tr ng  îp ph¸thiÖn    Ých  Þ   ê h     dit b lÊn chiÕm,  û  ¹ihoÆc   ã    hu ho   c nguy  ¬  Þ  û  ¹iph¶ikÞp  êicã  Ön  c b hu ho     th   bi ph¸p  ng¨n chÆn   µ  v th«ng  b¸o cho  ¬  c quan  ñ  ch qu¶n  Êp    ùc tiÕp, Uû     c trªntr     ban nh©n  ©n  a   ¬ng  d ®Þ ph hoÆc   ¬  c quan  µ  íc cã  Èm   Òn  Ò   nh n   th quy v v¨n  ho¸    ­ th«ng    ¬igÇn  Êt. tinn   nh 2.Uû     ban  ©n  ©n  a  ¬ng  nh d ®Þ ph hoÆc   ¬  c quan  µ  íccã  Èm  Òn  nh n   th quy vÒ         v¨n ho¸ ­th«ng      Ën  îcth«ng    Ò     Ých  Þ  û  ¹ihoÆc   ã  tinkhinh ®   b¸o v dit b hu ho   c nguy  ¬  Þ   û  ¹iph¶ikÞp  êi¸p dông    Ön  c b hu ho     th     c¸c bi ph¸p  ng¨n chÆn,  b¶o  Ö   v vµ      b¸o c¸o ngay  íi ¬  v   quan  Êp    ùctiÕp. c c trªntr   3. Bé    V¨n      ho¸ ­ Th«ng      Ën  îcth«ng  vÒ     Ých  Þ  û  ¹i tinkhinh ®   b¸o  dit b hu ho   hoÆc   ã  c nguy  ¬  Þ   û  ¹iph¶i kÞp  êichØ   o  µ  íng  Én  ¬  c b hu ho     th   ®¹ v h d c quan  nhµ  íccã  Èm  Òn    a  ¬ng,chñ  ë  ÷u    Ých ¸pdông  n   th quy ë ®Þ ph   s h dit     ngay    Ön  c¸cbi ph¸p ng¨n chÆn,      b¶o  Ö;  i víi   Ých  èc    Æc   Ötph¶ib¸o c¸o víi ñ  v ®è     t di qu gia® bi          Th t ngChÝnh  ñ. í  ph §i Ò u 34 ViÖc  b¶o qu¶n, tu bæ   µ  ôc  åidi tÝch      v ph h     ph¶i® îc x©y  ùng  µnh  ù     d th d ¸n tr×nh c¬      quan  µ  íccã  Èm  Òn    Öt  µ  nh n   th quy phª duy v ph¶ib¶o  ¶m   ÷g×n    ® gi   tèi a  ÷ng  Õu  ènguyªn gèc  ña    Ých.   nh ® y t    c dit Bé   ëng  é   tr B V¨n      ho¸ ­ Th«ng    tinban  µnh  h quy  Õ   Ò   ch v b¶o  qu¶n,tu bæ      vµ  ôc  åiditÝch. ph h    
 10. 10 §i Ò u 35 ThÈ m   Òn  quy phª  Öt  ù  b¶o  duy d ¸n  qu¶n,tu bæ   µ  ôc  åiditÝch  îc     v ph h     ®  thùc hiÖn    theo LuËt nµy  µ        v c¸cquy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtvÒ   ©y  ùng.   xd Khi phª  Öt  ù      duy d ¸n b¶o  qu¶n,tu bæ   µ  ôc  åiditÝch      v ph h     ph¶icã    Õn    ý ki thÈm  nh  ®Þ b»ng    v¨n b¶n  ña  ¬  c c quan  µ  íc cã  Èm  Òn  Ò         nh n   th quy v v¨n ho¸ ­ th«ng tin. §i Ò u 36 1. Khi phª  Öt  ù  c¶it¹o,x©y  ùng       duy d ¸n      d c¸c c«ng  ×nh  tr n»m   µic¸c ngo     khu  ùc  v b¶o  Ö     Ých  v di t quy  nh  ¹  Òu  cña  Ët  µy  µ   Ðt  Êy  ã  ®Þ ti§i 32  Lu n m x th c kh¶ n¨ng  ¶nh  ëng  Êu  n   h x ®Õ c¶nh  quan thiªnnhiªn vµ      m«i  êng    tr ­ sinh  i th¸  cña    Ých  × ph¶icã    Õn  Èm  nh  dit th     ý ki th ®Þ b»ng    v¨n b¶n  ña  ¬  c c quan  µ  íc nh n   cã  Èm  Òn  Ò        th quy v v¨n ho¸ ­th«ng  tin. 2. Trong  êng  îp  ñ  u    dù  c¶i t¹o,x©y  ùng  tr h ch ®Ç t ¸n      d c«ng  ×nh    tr quy ®Þnh  ¹  ti kho¶n  §iÒu  µy  ã    Þ  × c¬  1  n c ®Ò ngh th   quan  µ  íccã  Èm  Òn  nh n   th quy vÒ         v¨n ho¸ ­th«ng    ã  tinc tr¸chnhiÖ m    cung  Êp  µiliÖu li   c t     ªnquan  µ  ÷ng    v nh yªu cÇu  ô  Ó  Ò   c th v b¶o  Ö     Ých    ñ  u    ùa chän      v dit ®Ó ch ®Ç tl   c¸cgi¶iph¸p thÝch  îp   h  b¶o  ¶m   ® cho  Öc  vi b¶o  Ö   µ    v v ph¸thuy    ÞditÝch. gi¸tr     §i Ò u 37 1. Chñ  u    ù      ¹o,x©y  ùng    ®Ç td ¸n c¶it   d c«ng  ×nh ë  ¬icã  tr   n   ¶nh  ëng  í di h t    i tÝch  ã  c tr¸chnhiÖ m   èihîp vµ  ¹o®iÒu  Ön    ¬    ph     t   ki ®Ó c quan  µ  íccã  Èm   nh n   th quyÒn  Ò   ho¸ ­ th«ng    v v¨n      tingi¸m      ×nh c¶it¹o,x©y  ùng  s¸tqu¸ tr       d c«ng  ×nh tr   ®ã. 2. Trong    ×nh c¶it¹o, ©y  ùng    qu¸ tr       xd c«ng  ×nh m µ   Êy  ã  tr   th c kh¶  n¨ng  ã  c ditÝch    hoÆc     Ët,cæ   Ët   div   v ,b¶o  Ët quèc    ×  ñ  ù  ph¶it¹m  õng  v  gia th ch d ¸n    ng thic«ng  µ    v th«ng  b¸o  Þp  êicho  ¬  k th   c quan  µ  íc cã  Èm   Òn  Ò     nh n   th quy v v¨n ho¸ ­th«ng       tin. Khi nhËn  îc th«ng    ®  b¸o,c¬    quan  µ  íc cã  Èm   Òn  Ò   ho¸    nh n   th quy v v¨n  ­ th«ng    tinph¶icã  Ön    bi ph¸p xö  ýkÞp  êi®Ó     l  th   b¶o  ¶m   Õn ®é   ©y  ùng.Tr­ ® ti   x d   êng  îp xÐt  Êy  Çn  nh  h  th c ®× chØ  ©y  ùng  xd c«ng  ×nh t¹  a   iÓ m       tr   i ®Þ ® ®ã ®Ó b¶o  Ö   v nguyªn tr¹ngditÝch  × c¬       th   quan  µ  íccã  Èm  Òn  Ò         nh n   th quy v v¨n ho¸ ­ th«ng    tinph¶ib¸o c¸o lªnc¬          quan  Êp    ã  Èm  Òn  Õt ®Þnh. c trªnc th quy quy   3. Trong  êng  îp  Çn  chøc    tr hc tæ  th¨m dß, khai quËt    kh¶o    ×  cæ th kinh  phÝ  th¨m    dß, khaiquËt do  Ýnh  ñ      Ch ph quy  nh. ®Þ §i Ò u 38 ViÖc th¨m dß, khai quËt    kh¶o    cæ chØ   îc tiÕn  µnh  ®  h sau    ã  Êy khi c gi   phÐp  ña  é  ëng  é  c B tr B V¨n     ho¸ ­Th«ng tin. Trong  êng  îp  a   iÓ m   tr h ®Þ ® kh¶o    ang  Þ   û  ¹ihoÆc   ã  cæ ® b hu ho   c nguy  c¬  Þ   û  ¹ith×  é   ëng  é   b hu ho   B tr B V¨n      ho¸ ­ Th«ng    Êp  Êy  Ðp  tinc gi ph khaiquËt     khÈn  Êp. c
 11. 11 §i Ò u 39 1. Tæ     chøc  ã  c chøc n¨ng  nghiªncøu    kh¶o    èn  Õn hµnh  cæ mu ti   th¨m    dß, khaiquËt kh¶o        cæ ph¶igöihå  ¬    Ðp      s xinph th¨m    dß, khaiquËt kh¶o    n       cæ ®Õ Bé V¨n     ho¸ ­Th«ng tin. 2. Bé   ëng  é     tr B V¨n      ho¸ ­ Th«ng    ã  tinc tr¸chnhiÖ m   Êp  Êy  Ðp    c gi ph th¨m  dß, khaiquËt kh¶o          cæ trong thêih¹n  ngµy,kÓ   õ khinhËn  îc hå  ¬       30    t    ®   s xin phÐp  th¨m    dß, khaiquËt kh¶o      cæ;  êng  îp kh«ng  Êp  Êy phÐp  tr h  c gi   ph¶inªu  â   r  lýdo    b»ng    v¨n b¶n. 3. Bé   ëng  é     tr B V¨n      ho¸ ­ Th«ng    tinban  µnh  h quy  Õ   Ò   ch v th¨m    dß, khai   quËt kh¶o    cæ. §i Ò u 40 1. Ng êichñ  ×cuéc      tr   th¨m    dß, khaiquËt kh¶o        cæ ph¶icã    iÒu  Ön    c¸c ® ki sau  y: ®© a)  ã   C b»ng  ö  ©n  c nh chuyªn  µnh  ng kh¶o    äc  cæ h hoÆc  b»ng  ö  ©n   c nh chuyªn ngµnh    kh¸ccã  ªnquan  n     li   ®Õ kh¶o    äc; cæ h b) Cã   t  Êt 5    Ý nh   n¨m  ùctiÕp lµm  tr     c«ng    t¸ckh¶o  cæ; c) §îctæ      chøc    Ðp  xinph th¨m    dß, khaiquËt kh¶o      Þ      cæ ®Ò ngh b»ng    v¨n b¶n  íi é  v   V¨n     B ho¸ ­Th«ng tin. Trong  êng  îp cÇn  tr h  thay ® æi  êichñ  ×th× ph¶i® îcsù  ng      ng   tr         ®å ý b»ng  v¨n b¶n  ña  é  ëng  é    c B tr B V¨n     ho¸ ­Th«ng tin. 2. Tæ     chøc  ã  c chøc n¨ng nghiªncøu    kh¶o    ña  Öt Nam   îchîp t¸c cæ c Vi   ®     víi chøc,c¸ nh©n  ícngoµitiÕn hµnh   tæ     n      th¨m    dß, khaiquËt kh¶o    ¹ ViÖt     cæ t i     Nam  theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   M ô c  2 di v Ë t, c æ  v Ë t,    b¶ o  v Ë t  u è c  q gia §i Ò u 41 1. M äi    Ët,cæ   Ët,b¶o  Ët quèc      îctrong qu¸ tr×nh th¨m      div   v   v  gia thu ®        dß, khaiquËt kh¶o    µ  tæ      cæ v do  chøc,c¸ nh©n    Ön,giao  ép     ph¸thi   n ph¶i® îc t¹m     nhËp  µo  v kho  b¶o qu¶n  ña  c b¶o  µng  Êp  t c tØnh  ¬iph¸thiÖn.B¶o  µng  Êp  n      t c tØnh  ã  c tr¸chnhiÖ m  Õp nhËn,qu¶n  ývµ      é    ti     l   b¸o c¸o B V¨n     ho¸ ­Th«ng tin. 2. C¨n  vµo    Þ vµ  cÇu    cø  gi¸tr   yªu  b¶o qu¶n    Ët,cæ   Ët,b¶o  Ët quèc  div   v   v  gia quy  nh  ¹    ®Þ ti kho¶n  §iÒu  µy, Bé   ëng  é   1  n   tr B V¨n  ho¸    ­ Th«ng    Õt tinquy   ®Þnh  giao divËt,cæ   Ët,b¶o  Ët quèc           v   v  gia ®ã cho b¶o  µng  µ  íccã  t nh n   chøc  n¨ng  Ých  îp. th h 3. Tæ     chøc, c¸ nh©n     ph¸thiÖn, giao  ép    Ët,cæ   Ët,b¶o  Ët quèc      n di v   v   v  gia ® îc båi hoµn    Ý       chiph ph¸thiÖn, b¶o      qu¶n  µ  îc th ng  ét  v ®   ë m kho¶n  Òn ti   theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.  
 12. 12 §i Ò u 42  1. B¶o  Ët quèc    îc b¶o  Ö   µ    v  gia ®   v v b¶o  qu¶n theo  Õ     Æc   Öt. ch ®é ® bi   Nhµ   ícdµnh  ©n  n  ng s¸ch thÝch  ¸ng      ® ®Ó mua  b¶o  Ëtquèc  v  gia. 2. B¶o  Ët  èc  v qu gia  ph¶i ® îc ®¨ng  ý  íic¬     k v   quan  µ   íc cã  Èm   nh n   th quyÒn  Ò         v v¨n ho¸ ­ th«ng    µ   íckhuyÕn  Ých  chøc,c¸ nh©n  ¨ng  tin.Nh n   kh tæ     ® ký    Ët,cæ   Ët thuéc së  ÷u  ña  ×nh  íi ¬  div   v    hcm v   quan  µ  íccã  Èm  Òn  c nh n   th quy vÒ         v¨n ho¸ ­th«ng    vËt,cæ   Ët,b¶o  Ëtquèc    ∙  ¨ng  ý  îcNhµ   ­ tin.Di    v   v  gia® ® k®   n ícthÈm  nh  Ôn  Ý, híng dÉn    ®Þ mi ph     nghiÖp  ô  v b¶o  qu¶n  µ  ¹o®iÒu  Ön    v t  ki ®Ó ph¸thuy    Þ.   gi¸tr Bé  ëng  é  tr B V¨n      ho¸ ­ Th«ng    tinquy  nh  ô  Ó  ñ tôc®¨ng  ý    Ët, ®Þ c th th     k div   cæ   Ët,b¶o  Ëtquèc  v  v  gia. 3. Khi thay ® æi  ñ  ë  ÷u       ch s h b¶o  Ët quèc      v  gia ë trong nícth×  ñ  ë  ÷u      ch s h cò  ph¶ith«ng  cho  ¬    b¸o  c quan  µ  íccã  Èm  Òn  Ò         nh n   th quy v v¨n ho¸ ­ th«ng    tin n¬i®¨ng  ý    k b¶o  Ët quèc    Ò   ä, tªnvµ  a  v  gia v h     ®Þ chØ  ña  ñ  ë  ÷u  íicña  c ch s h m   b¶o  Ëtquèc      v  gia®ã trong thêih¹n 15  µy,kÓ   õngµy        ng   t   thay ® æi  ñ  ë  ÷u.   ch s h §i Ò u 43  1. Di  Ët,cæ   Ët,b¶o  Ët quèc    éc së  ÷u  µn  ©n,  ë  ÷u  ña   v  v  v  gia thu   h to d sh c tæ chøc  Ýnh  Þ,tæ  ch tr   chøc  Ýnh  Þ ­ x∙héiph¶i® îcqu¶n  ýtrong c¸c b¶o  ch tr            l     tµng  µ  v kh«ng  îcmua    ®  b¸n,tÆng  cho;divËt,cæ   Ët thuéc c¸ch×nh       v      thøc së    h÷u kh¸c ® îcmua       æi, tÆng     b¸n,trao®   cho  µ    õa  Õ     v ®Ó th k ë trong nícvµ  íc     n  ngoµitheo    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët; lu   b¶o  Ët quèc    éc c¸c h×nh  v  gia thu     thøc së    h÷u kh¸c chØ   îc mua     ®  b¸n,trao ® æi, tÆng        cho  µ    õa  Õ     v ®Ó th k ë trong níc    theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   ViÖc mang    Ët,cæ   Ët ra  íc ngoµiph¶icã  Êy  Ðp  ña  ¬  di v   v   n       gi ph c c quan  nhµ  íccã  Èm  Òn  Ò        n   th quy v v¨n ho¸ ­th«ng  tin. 2. ViÖc    mua  divËt,cæ   Ët,b¶o  Ët quèc    îcthùc hiÖn  b¸n      v   v  gia ®     theo    gi¸ tho¶ thuËn    hoÆc   chøc  u    µ   íc® îcu    tæ  ®Ê gi¸.Nh n     tiªnmua    Ët,cæ   Ët,b¶o  div   v   vËtquèc      gia. §i Ò u 44 ViÖc  a    Ët,cæ   Ët,b¶o  Ëtquèc      ícngoµi®Ó   ng  µy,tr Ón ® div   v   v  giara n     tr b   i   l∙m,nghiªncøu      hoÆc  b¶o qu¶n ph¶ib¶o  ¶m     iÒu  Ön    ® c¸c® ki sau  y: ®© 1.Cã   ù    s b¶o  Ó m  õphÝa  Õp nhËn    Ët,cæ   Ët,b¶o  Ëtquèc    hi t  ti   div   v   v  gia; 2. Cã   Õt  nh  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ    quy ®Þ c Th t   ph cho  Ðp  a  ph ® b¶o  Ët quèc  v  gia ra  ícngoµi;quyÕt  nh  ña  é   ëng  é    n    ®Þ c B tr B V¨n      ho¸ ­ Th«ng    tincho  Ðp  ph ® a    Ët,cæ   Ëtra nícngoµi. div   v       §i Ò u 45  C¬  quan  µ  íccã  Èm  Òn  nh n   th quy ph¶ib¸o    é    c¸o B V¨n      ho¸ ­ Th«ng    Ò   tinv nh÷ng    Ët,cæ   Ët,b¶o  Ët quèc    Þch  ® îc do  ×m  Õm,  di v   v   v  gia t thu    t ki mua     b¸n, vËn chuyÓn,  Êt  Èu,  Ëp  Èu  iphÐp     é   ëng  é   xu kh nh kh tr¸   ®Ó B tr B V¨n  ho¸    ­ Th«ng    Õt  nh  Öc  tinquy ®Þ vi giao divËt,cæ   Ët,b¶o  Ët quèc           v   v  gia ®ã cho  ¬  c quan  ã  c chøc n¨ng  Ých  îp. th h
 13. 13 §i Ò u 46  ViÖc  µm  l b¶n sao    Ët,cæ   Ët,b¶o  Ët quèc    di v   v  v  gia ph¶i b¶o  ¶m       ® c¸c ®iÒu  Ön  ki sau: 1.Cã   ôc  ch  â rµng;  m ®Ý r   2.Cã     b¶n  èc    i chiÕu; g ®Ó ®è   3.Cã   Êu  Öu    d hi riªng®Ó   ©n  Ötvíi   ph bi     b¶n  èc; g 4.Cã   ù  ng    ña  ñ  ë  ÷u    Ët,cæ   Ët,b¶o  Ëtquèc    s ®å ý c ch s h div   v   v  gia; 5.  ã   Êy  Ðp  ña  ¬  C gi ph c c quan  µ   íc cã  Èm   nh n   th quyÒn  Ò   v v¨n ho¸    ­ th«ng tin. M ô c  3 b¶ o    µ ng t §i Ò u 47 B¶o  µng  µ n¬ib¶o  t l    qu¶n  µ  ng  µy    u  Ëp  Ò   Þch  ö  ù nhiªnvµ  v tr b c¸c s t v l s t    x∙ héi (sau  y   äi lµ su  Ëp) nh»m   ôc  ô     ®© g     t   ph v nhu  Çu  c nghiªncøu, gi¸odôc,        tham  quan  µ  ëng  ô v¨n ho¸ cña  ©n  ©n. vh th       nh d   B¶o  µng  ÖtNam   t Vi   bao  å m: g 1. B¶o  µng  èc    µ n¬i b¶o    t qu gia l     qu¶n  µ  ng  µy    u  Ëp  ã    Þ v tr b c¸c s t c gi¸tr   tiªubiÓu    trong ph¹m    níc;   vic¶  2. B¶o  µng    t chuyªn ngµnh  µn¬ib¶o    l    qu¶n  µ  ng  µy    u  Ëp  ã    v tr b c¸c s t c gi¸ trÞtiªubiÓu  Ò   ét     v m chuyªn ngµnh;   3. B¶o  µng  Êp    t c tØnh  µ n¬i b¶o  l    qu¶n  µ  ng  µy    u  Ëp  ã    Þ v tr b c¸c s t c gi¸tr   tiªubiÓu    a  ¬ng;   ë ®Þ ph 4.B¶o  µng   ©n  µn¬ib¶o    t tnh l    qu¶n  µ  ng  µy    u  Ëp  Ò   ét  v tr b c¸cs t v m hoÆc   nhiÒu  ñ  . ch ®Ò §i Ò u 48 B¶o  µng  ã    Ö m  ô  µ  Òn  ¹n sau  y: t c c¸cnhi v v quy h   ®© 1.S u  Çm,  Óm     t ki kª,b¶o  qu¶n  µ  ng  µy    u  Ëp; v tr b c¸cs t 2.Nghiªncøu      khoa  äc  Ò     h v dis¶n   v¨n ho¸; 3.Tæ     chøc    ph¸thuy    Þdis¶n      ôc  ô  îÝch  ña  µn    éi; gi¸tr     v¨n ho¸ ph v l   i c to x∙h 4.X ©y  ùng  i ngò    é    d ®é   c¸n b chuyªn m«n,    nghiÖp  ô; v 5.Qu¶n  ýc¬  ë  ËtchÊtvµ    l  s v     trang thiÕtbÞ  ü  Ët;     k thu 6.Thùc  Ön  îp t¸cquèc  Õ    hi h     t theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   7. Thùc  Ön    Ö m   ô  µ  Òn  ¹n    hi c¸c nhi v v quy h kh¸c theo    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËt.
 14. 14 §i Ò u 49 §iÒu  Ön    µnh  Ëp b¶o  µng  ki ®Ó th l  t bao  å m: g 1.Cã   u  Ëp theo m ét    st     hoÆc   Òu  ñ  ; nhi ch ®Ò 2.Cã   ¬itr bµy,kho  µ  ¬ng  Ön b¶o    n   ng    v ph ti   qu¶n; 3.Cã   êiam   Óu    ng   hi chuyªn m«n  ïhîp víi ¹t®éng    ph        ho b¶o  µng. t §i Ò u 50 1.ThÈ m   Òn  Õt ®Þnh  µnh  Ëp b¶o  µng  îcquy  nh      quy quy   th l  t ®  ®Þ nh sau: a)  ñ íng  Ýnh  ñ  Õt  nh  µnh  Ëp  Th t Ch ph quy ®Þ th l b¶o  µng  èc      t qu gia,b¶o tµng  chuyªn ngµnh;     b)  ñ   Þch  û   Ch t U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh quyÕt  nh   µnh  Ëp    ®Þ th l b¶o tµng  Êp  c tØnh,b¶o  µng   ©n.   t tnh 2.Thñ  ôcthµnh  Ëp b¶o  µng  îcquy  nh      t  l  t ®  ®Þ nh sau: a) Tæ     chøc,c¸ nh©n  ã     c nhu  Çu  µnh  Ëp  c th l b¶o  µng  t ph¶igöihå  ¬        s ®Ò nghÞ  µnh  Ëp ®Õ n   êicã  Èm  Òn  th l  ng   th quy quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy.Hå   ®Þ t i 1  n  s¬    Þ   µnh  Ëp  ®Ò ngh th l b¶o  µng  å m   t g v¨n b¶n    Þ   µnh  Ëp,giÊy    ®Ò ngh th l  x¸c nhËn  ña  ¬  c c quan  µ  íc cã  Èm  Òn  Ò     iÒu  Ön  îc quy  nh   nh n   th quy v c¸c ® ki ®   ®Þ t¹ §iÒu  cña  Ët nµy;   i 49  Lu   b) Trong  êih¹n  ngµy, kÓ   õ ngµy  Ën  îc hå  ¬, ngêi cã  Èm   th   30    t  nh ®  s    th quyÒn  Õt ®Þnh  µnh  Ëp b¶o  µng  ã  quy   th l  t c tr¸chnhiÖ m    xem  Ðt,quyÕt ®Þnh; x      tr ng  îp tõchèiph¶inªu  â lýdo  ê h        r     b»ng   v¨n b¶n.    §i Ò u 51 1.ViÖc  Õp  ¹ng    x h b¶o  µng    vµo      Èn  t c¨n cø  c¸ctiªuchu sau  y:®© a) Sè îng vµ    Þc¸csu  Ëp;   l   gi¸tr     t b) ChÊt îng b¶o    l  qu¶n  µ  ng  µy  u  Ëp; v tr b s t c)C¬   ë  ËtchÊtvµ    sv    trang thiÕtbÞ  ü  Ët;     k thu d) Møc    Èn    i ngò    é    ®é chu ho¸ ®é   c¸n b chuyªn m«n,    nghiÖp  ô. v 2. C¨n  vµo    cø  møc    t® îcc¸ctiªuchuÈn  ®é ®¹         quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  ®Þ ti  1  nµy,ChÝnh  ñ    ph quy  nh  ô  Ó  Ò   Öc  Õp  ¹ng  ®Þ c th v vi x h b¶o  µng. t §i Ò u 52 Di  s¶n      ã  v¨n ho¸ c trong nhµ    truyÒn  èng,nhµ u  Ö m   th   l ni ph¶i® îcb¶o  Ö      v vµ    ph¸thuy    Þtheo quy  nh  ña  Ët nµy. gi¸tr     ®Þ c Lu     §i Ò u 53 Nhµ   íc khuyÕn  Ých  ñ  ë  ÷u  chøc  ng  µy, gií thiÖu  éng    n  kh ch s h tæ  tr b   i   r r∙i su  Ëp,divËt,cæ   Ët,b¶o  Ëtquèc    éc së  ÷u  ña  ×nh. t      v   v  giathu   h c m   KhicÇn  Õt, ¬    thi   quan  µ  íccã  Èm  Òn  Ò         c nh n   th quy v v¨n ho¸ ­ th«ng    ã  tinc thÓ tho¶  Ën  íichñ  ë  ÷u  Ò   Öc  ö  ông    Ët,cæ   Ët,b¶o  Ët quèc  thu v   s h v vi s d div   v   v 
 15. 15 gia ®Ó   ôc  ô    ph v cho c«ng    t¸cnghiªncøu    hoÆc   ng  µy  ¹    tr b t i b¶o  µng  µ  c¸c t nh níc.   §iÒu  Ön,néidung  µ  êih¹n sö  ông    Ët,cæ   Ët,b¶o  Ëtquèc    ki     v th     d div   v   v  gia do  ¬  c quan  µ  íccã  Èm  Òn  µ  ñ  ë  ÷u  nh n   th quy v ch s h tho¶ thuËn   b»ng    v¨n b¶n. C h ¬ n g  V q u ¶ n  l ý n h µ  n í c v Ò  di s ¶ n v¨n h o¸ M ô c  1 n é i d u n g   u ¶ n  lý  h µ  n íc   µ  c ¬  q u a n  q u ¶ n   ý n h µ   íc  q n v l n v Ò   s¶ n v¨n h o¸   di  §i Ò u 54 Néi dung    qu¶n  ýnhµ  ícvÒ     l  n   dis¶n      v¨n ho¸ bao  å m: g 1.  ©y   ùng  µ  X d v chØ   o  ùc  Ön  Õn îc,quy  ¹ch, kÕ   ¹ch, ®¹ th hi chi l   ho   ho   chÝnh s¸ch ph¸ttr Ónsù      i   nghiÖp  b¶o  Ö   µ    v v ph¸thuy    Þdis¶n    gi¸tr     v¨n ho¸; 2. Ban  µnh  µ  chøc  ùc hiÖn        h v tæ  th   c¸cv¨n b¶n  quy  ¹m  ph ph¸p luËtvÒ         di s¶n      v¨n ho¸; 3.Tæ     chøc,chØ  o    ¹t®éng    ®¹ c¸cho   b¶o  Ö   µ    v v ph¸thuy    Þdis¶n    gi¸tr     v¨n ho¸;tuyªntruyÒn,phæ   Õn,gi¸odôc        bi     ph¸p luËtvÒ         dis¶n    v¨n ho¸; 4. Tæ     chøc, qu¶n  ýho¹t®éng    l    nghiªncøu    khoa  äc; ®µo  ¹o,båi dìng h  t     ®éi ngò    é    c¸n b chuyªn m«n  Ò       v dis¶n   v¨n ho¸; 5. Huy  ng, qu¶n  ý,sö  ông    ån  ùc®Ó     ®é   l  d c¸c ngu l   b¶o  Ö   µ    v v ph¸thuy    gi¸ trÞdis¶n       v¨n ho¸; 6. Tæ     chøc,chØ  o    ®¹ khen  ëng  th trong viÖc    b¶o  Ö   µ    v v ph¸thuy    Þ gi¸tr   dis¶n v¨n ho¸;      7. Tæ     chøc  µ  v qu¶n  ýhîp t¸cquèc  Õ  Ò   l      t v b¶o  Ö   µ    v v ph¸thuy    Þ di gi¸tr     s¶n    v¨n ho¸; 8.Thanh    Óm    Öc  Êp  µnh    tra,ki travi ch h ph¸p luËt,   Õt khiÕu  ¹i, è     quy   gi¶i n    t c¸o vµ  ö  ýviph¹m    x l    ph¸p luËtvÒ         dis¶n    v¨n ho¸. §i Ò u 55 1.ChÝnh  ñ  èng  Êt qu¶n  ýnhµ  ícvÒ       ph th nh   l  n   dis¶n      v¨n ho¸. 2. Bé     V¨n  ho¸    ­ Th«ng    Þu  tinch tr¸chnhiÖ m   íc ChÝnh  ñ  ùc  Ön    tr   ph th hi qu¶n  ýnhµ  ícvÒ     l  n   dis¶n      v¨n ho¸. 3. C¸c  é, c¬    b   quan  ngang  é, c¬  b   quan  éc Ch Ýnh  ñ  ã  thu   ph c tr¸chnhiÖm     qu¶n  ýnhµ  ícvÒ     l  n   dis¶n      v¨n ho¸ theo ph©n    c«ng  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph Ch Ýnh  ñ  ph quy  nh  ô  Ó  ®Þ c th tr¸ch nhiÖ m   ña    é, c¬    c c¸c b   quan  ngang  bé, c¬  quan  éc Ch Ýnh  ñ     thu   ph trong viÖc  èihîp víiBé     ph       V¨n      ho¸ ­ Th«ng    tin ®Ó   ùc hiÖn  èng  Êt qu¶n  ýnhµ  ícvÒ     th   th nh   l  n   dis¶n    v¨n ho¸. 4. Uû     ban  ©n  ©n    Êp  nh d c¸c c trong ph¹m    Ö m   ô  µ  Òn  ¹n  ña    vinhi v v quy hc m × nh  ùc  Ön  Öc  th hi vi qu¶n  ýnhµ  íc vÒ     l  n   di s¶n  v¨n ho¸    a   ¬ng  ë ®Þ ph theo  ph©n  Êp  ña  Ýnh  ñ. c c Ch ph
 16. 16 §i Ò u 56 Héi ®ång      dis¶n      èc    µhéi®ång   Ên  ña  ñ íng ChÝnh  v¨n ho¸ qu gia l     tv c Th t   phñ  Ò     v dis¶n    v¨n ho¸. Thñ íng  Ýnh  ñ  t Ch ph quy  nh  chøc  µ  ¹t®éng  ña  éi ®ång    ®Þ tæ  v ho   c H  di s¶n      èc  v¨n ho¸ qu gia. M ô c  2 n g u å n   ù c ch o   l c¸c h o ¹t ® é n g  b ¶ o  v Ö  v µ  p h¸t h u y   gi¸ Þ  di s¶n v¨n h o¸  tr §i Ò u 57 Nhµ   íc khuyÕn  Ých  µ  ¹o ®iÒu  Ön  n  kh v t  ki cho  c¸c  éi vÒ   h  v¨n  äc  µ  hv nghÖ   Ët, thu   khoa  äc  µ  h v c«ng  Ö   ngh tham      ¹t®éng  giac¸cho   b¶o  Ö   µ      v v ph¸thuy gi¸trÞdis¶n            v¨n ho¸. Nhµ   íckhuyÕn  Ých  Öc    éiho¸ ho¹t®éng  n  kh vi x∙h       b¶o  Ö   µ    v v ph¸thuy    gi¸ trÞdis¶n       v¨n ho¸. §i Ò u 58 Nguån  µi Ýnh    t  ch ®Ó b¶o  Ö   µ    v v ph¸thuy    Þdis¶n      gi¸tr     v¨n ho¸ bao  å m:  g 1.Ng ©n    s¸ch nhµ  íc;   n 2.C¸c    kho¶n    õho¹t®éng  ö  ông  µ    thu t     sd v ph¸thuy    Þdis¶n    gi¸tr     v¨n ho¸; 3.Tµitrî µ  ng  ãp  ña  chøc,c¸nh©n        ®ã g c tæ  v    trongnícvµ  ícngoµi.     n  §i Ò u 59 Nhµ   ícu    u    ©n  n   tiªn®Ç tng s¸ch cho    ¹t®éng    c¸cho   b¶o  Ö   µ    v v ph¸thuy    gi¸ trÞ di tÝch  èc    Æc   Öt,b¶o  µng  èc       qu gia ® bi   t qu gia,b¶o  Ët quèc      Ých  v  gia,di t lÞch sö    c¸ch m¹ng  µ      v dis¶n        ËtthÓ  ã    ÞtiªubiÓu. v¨n ho¸ phiv   c gi¸tr       §i Ò u 60 Tæ  chøc, c¸ nh©n  µ chñ  ë  ÷u     l  s h hoÆc   îc giao  ®  qu¶n  ý,sö  ông    l  d di tÝch,su  Ëp,b¶o  µng  îcthu phÝ   t  t ®   tham  quan  µ  Ö  Ý  ö  ông    Ých,su  v l ph s d dit   tËp,b¶o  µng    t theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.     §i Ò u 61 1. Nhµ   íc khuyÕn  Ých  chøc, c¸ nh©n  ng  ãp, tµitrî   n  kh tæ     ®ã g     cho  Öc  vi b¶o  Ö   µ    v v ph¸thuy    Þdis¶n      gi¸tr     v¨n ho¸. 2. ViÖc  ng  ãp,tµitrî   ®ã g       cho    ¹t®éng  c¸cho   b¶o  Ö   µ    v v ph¸thuy    Þ di gi¸tr     s¶n      îcxem   Ðt ghinhËn  v¨n ho¸ ®   x   b»ng    ×nh  c¸ch thøc thÝch  îp.   h
 17. 17 §i Ò u 62 Nguån  µi Ýnh  µnh  t  ch d cho  Öc  vi b¶o  Ö   µ    v v ph¸thuy    Þdis¶n      gi¸tr     v¨n ho¸ ph¶i® îcqu¶n  ý, ö  ông  ng  ôc  ch  µ  ã  Öu     l  ds ®ó m ®Ý v c hi qu¶. M ô c  3 h î p t¸c u è c t Õ   Ò  di s¶n v¨n h o¸  q v §i Ò u 63 Nhµ   íccã  Ýnh  n   ch s¸ch vµ  Ön    bi ph¸p ®Èy  ¹nh    m quan  Ö   îp t¸cvíi   ­ h h    n c¸c íc,tæ    chøc, c¸ nh©n  íc ngoµi trong viÖc     n      b¶o  Ö   µ  v v ph¸thuy    Þ di s¶n    gi¸tr     v¨n ho¸ trªnc¬  ë    äng ®éc  Ëp,chñ  Òn  èc    ×nh  ng   µ          s t«n tr   l  quy qu gia,b ®¼ v c¸c bªn  ïng cã  î  ï hîp víi c   l iph       , quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtViÖt Nam   µ  iÒu  cquèc  lu     v® í  tÕ  µ   éng  µ    éi chñ  mC ho x∙ h   nghÜa  Öt  Vi Nam   ý  Õt  k k hoÆc   tham    ãp  gia;g phÇn  ph¸thuy    Þ di s¶n  ho¸  Õ  í     gi¸tr     v¨n  th gi it¨ng cêng  ,  quan  Ö   îp    ÷u  h h t¸ch nghÞ  µ  Óu  ÕtlÉn nhau  ÷a c¸cd©n  éc. v hi bi     gi     t §i Ò u 64 Nhµ   íckhuyÕn  Ých  êiViÖt Nam   nh      ícngoµivµ  chøc, n  kh ng     ®Þ cën     tæ    c¸ nh©n  íc ngoµi tham      ¹t®éng    n    gia c¸c ho   b¶o  Ö   µ  v v ph¸thuy    Þ di s¶n    gi¸tr     v¨n ho¸ ViÖtNam        theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.     §i Ò u 65 Néi dung  îp t¸cquèc  Õ  Ò       h   t v dis¶n      v¨n ho¸ bao  å m: g 1. X ©y  ùng  µ  ùc hiÖn  ¬ng  ×nh,dù    îp t¸cquèc  Õ  Ò     d v th   ch tr   ¸n h     t v b¶o  Ö   v vµ    ph¸thuy    Þdis¶n    gi¸tr     v¨n ho¸; 2. Tham       chøc  µ  iÒu  cquèc  Õ  Ò     gia c¸c tæ  v® í  t v b¶o  Ö   µ    v v ph¸thuy    gi¸ trÞdis¶n       v¨n ho¸; 3.Nghiªncøu      khoa  äc,øng  ông  h  d khoa  äc  µ  h v chuyÓn  giao c«ng  Ö     ngh hiÖn  i trong  Ünh  ùc  ®¹   l v b¶o  qu¶n, tu bæ     Ých,x©y  ùng     di t   d b¶o  µng,khai t     quËt kh¶o    cæ; 4.Trao  æi    éc  iÓnl∙m vÒ       ® c¸ccu tr     dis¶n    v¨n ho¸; 5.Hîp      t¸ctrong viÖc    b¶o  é    h dis¶n      ña  ÖtNam     ícngoµi; v¨n ho¸ c Vi   ën     6. §µo  ¹o,båi dìng,trao ® æi    t       th«ng    µ  tinv kinh nghiÖm     trong viÖc      b¶o vÖ   µ    v ph¸thuy    Þdis¶n    gi¸tr     v¨n ho¸. M ô c  4 thanh tra v µ  gi¶i u y Õ t khi Õ u  n ¹i, è c¸o v Ò  di s¶n   q  t v¨n h o¸ §i Ò u 66 Thanh    µ  íc vÒ   ho¸ ­ th«ng    ùc hiÖn  tranh n   v¨n      tinth   chøc n¨ng thanh    tra chuyªn ngµnh  Ò       v dis¶n      ã  Ö m  ô: v¨n ho¸,c nhi v
 18. 18 1.Thanh    Öc  Êp  µnh    travi ch h ph¸p luËtvÒ         dis¶n   v¨n ho¸; 2. Thanh    Öc  ùc hiÖn    travi th   quy  ¹ch,kÕ   ¹ch vÒ   ho   ho   b¶o  Ö   µ      v v ph¸thuy gi¸trÞdis¶n         v¨n ho¸; 3. Ph¸thiÖn,ng¨n        chÆn   µ  ö  ýtheo  Èm  Òn  i víi   µnh      v x l  th quy ®è     h c¸c vivi ph¹m  ph¸p luËtvÒ         dis¶n    v¨n ho¸; 4.  Õp  Ën  µ  Õn  Ti nh v ki nghÞ   Öc    vi gi¶iquy Õt  Õu  ¹i,tè  khi n   c¸o  Ò     v di s¶n    v¨n ho¸; 5. KiÕn  Þ    Ön    ngh c¸c bi ph¸p    ®Ó b¶o  ¶m     µnh  ® thih ph¸p  Ëtv Ò       lu   dis¶n v¨n ho¸.   §i Ò u 67 §èit ng thanh    ã    Òn  µ  Üa  ô   î   trac c¸cquy v ngh v sau  y: ®© 1. Yªu  Çu  oµn    c ® thanh    Êt tr×nh quyÕt  nh  traxu     ®Þ thanh    tra,thanh    tra viªnxuÊttr×nh thÎthanh      µ  ùc hiÖn  ng         traviªnv th   ®ó ph¸p luËtvÒ       thanh  tra; 2. KhiÕu  ¹i,tè c¸o,khëikiÖn  íic¬    n        v   quan  µ  íc cã  Èm   Òn  Ò   nh n   th quy v quyÕt  nh  ®Þ thanh    µnh    ña  tra,h vi c thanh      µ  Õt  Ën  tra viªn v k lu thanh      tra khi thÊy  ã    cho  µkh«ng  ng  c c¨n cø  l  ®ó ph¸p luËt;   3. Yªu  Çu  åi th ng  Öth¹ido    Ön    c b   ê thi     c¸c bi ph¸p  ö  ýkh«ng  ng  x l  ®ó ph¸p  luËtcña  oµn    ® thanh    trahoÆc   thanh      ©y  traviªng ra; 4. Thùc  Ön  cÇu  ña  oµn    hi yªu  c® thanh    tra,thanh    traviªn,t¹o®iÒu  Ön     ki ®Ó  thanh    ùc  Ön  Ö m   ô; chÊp  µnh  tra th hi nhi v  h c¸c quyÕt  nh   ö  ý cña  ®Þ x l  ®oµn  thanh    tra,thanh      traviªntheo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u 68 1. Tæ     chøc,c¸ nh©n  ã  Òn  Õu  ¹i  ëikiÖn  i víi    c quy khi n ,kh   ®è     Õt  nh   quy ®Þ hµnh  Ýnh, hµnh    µnh  Ýnh  ña  ¬  ch   vi h ch c c quan, tæ    chøc, c¸ nh©n  ã  Èm      c th quyÒn trongviÖc    µnh    thih ph¸p luËtvÒ         dis¶n    v¨n ho¸. 2. C¸  ©n  ã  Òn  è c¸o c¸c hµnh      ¹m    nh c quy t      viviph ph¸p  ËtvÒ     lu   dis¶n    v¨n ho¸ víi ¬      quan,tæ  c   chøc,c¸nh©n  ã  Èm  Òn.    c th quy 3. ThÈ m   Òn,  ñ  ôc gi¶iquyÕt  Õu  ¹i,tè c¸o  µ  ëi kiÖn  îc   quy th t     khi n     v kh   ®  thùc hiÖn    theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   C h ¬ n g  VI k h e n  thë n g  v µ  x ö   l ý vi p h ¹ m   §i Ò u 69 Tæ  chøc,c¸nh©n  ã  µnh  Ých     c th t trong viÖc    b¶o  Ö   µ    v v ph¸thuy    Þdi gi¸tr     s¶n      îckhen  ëng  v¨n ho¸ ®   th theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.  
 19. 19 §i Ò u 70  Ng êinµo    Ön  îcdis¶n      µ     ph¸thi ®     v¨n ho¸ m kh«ng  ùgi¸ckhaib¸o,cè  ×nh  t       t chiÕm  o¹thoÆc   ã  µnh    ©y    ¹i  û  ¹ith× tuú theo  Ýnh  Êt,møc   ®  ch vig hh , hu ho       t ch   ®é     ¹m  µ   Þ   ö  ¹thµnh  Ýnh  viph m b x ph   ch hoÆc     truycøu tr¸chnhiÖ m   ×nh  ù;   h s  n Õu  ©y  Öth¹ith× ph¶ibåith ng  g thi           ê theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët;   lu   s¶n    di v¨n ho¸ ®ã   Þ  µ   ícthu håi.   b Nh n       §i Ò u 71 Ng êinµo    ¹m      viph c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ     lu   dis¶n      ×  ú  v¨n ho¸ th tu theo  Ýnh  Êt,møc       ¹m  µ   Þ   ö  ¹thµnh  Ýnh  t ch   ®é viph m b x ph   ch hoÆc       truy cøu tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù;n Õu  ©y  Öth¹ith× ph¶ibåith ng    h s  g thi           ê theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u 72 Ng êi nµo  î dông    l i chøc  ô, quyÒn  ¹n    ¹m    v  h viph c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËtvÒ       dis¶n      × tuú theo tÝnh  Êt,møc      ¹m  µ   Þ  ö  ýkû  v¨n ho¸ th       ch   ®é viph m b x l   luËthoÆc       truycøu tr¸chnhiÖm  ×nh  ù;n Õu  ©y  Öth¹ith× ph¶ibåith ng    h s  g thi          ê theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.     C h ¬ n g  VII ® i Ò u   k h o ¶ n   thi µ n h   h §i Ò u 73 LuËt nµy  ã  Öu  ùctõngµy  th¸ng01    c hi l     01    n¨m  2002. Nh÷ng  quy  nh  íc®©y    íi Ët nµy  u     á. ®Þ tr   tr¸v   i Lu   ®Ò b∙ib §i Ò u 74 Ch Ýnh  ñ  ph quy  nh    Õtvµ  íng dÉn    µnh  Ët nµy. ®Þ chiti   h   thih Lu   LuËt  µy  ∙  îc Quèc  éi níc Céng  n ®®  h    hßa    éi chñ  x∙ h   nghÜa  Öt Nam   Vi   khãa  kú  äp  9  X,  h thø  th«ng  qua  µy  th¸ng6  ng 29    n¨m 2001.  
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2