Luật số 28/2009/QH12

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
79
lượt xem
6
download

Luật số 28/2009/QH12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật số 28/2009/QH12 về lý lịch tư pháp của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luật số 28/2009/QH12

 1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ c l p - T do - H nh phúc -------- S : 28/2009/QH12 Hà N i, ngày 17 tháng 6 năm 2009 LU T LÝ LNCH TƯ PHÁP C A QU C H I KHÓA XII, KỲ H P TH 5 Căn c Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung m t s i u theo Ngh quy t s 51/2001/QH10; Qu c h i ban hành Lu t lý l ch tư pháp. Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Lu t này quy nh v trình t , th t c cung c p, ti p nh n, c p nh t thông tin lý l ch tư pháp; l p Lý l ch tư pháp; t ch c và qu n lý cơ s d li u lý l ch tư pháp; c p Phi u lý l ch tư pháp; qu n lý nhà nư c v lý l ch tư pháp. i u 2. Gi i thích t ng Trong Lu t này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Lý l ch tư pháp là lý l ch v án tích c a ngư i b k t án b ng b n án, quy t nh hình s c a Tòa án ã có hi u l c pháp lu t, tình tr ng thi hành án và v vi c c m cá nhân m nhi m ch c v , thành l p, qu n lý doanh nghi p, h p tác xã trong trư ng h p doanh nghi p, h p tác xã b Tòa án tuyên b phá s n. 2. Thông tin lý l ch tư pháp v án tích là thông tin v cá nhân ngư i b k t án; t i danh, i u kho n lu t ư c áp d ng, hình ph t chính, hình ph t b sung, nghĩa v dân s trong b n án hình s , án phí; ngày, tháng, năm tuyên án, Toà án ã tuyên b n án, s c a b n án ã tuyên; tình tr ng thi hành án. 3. Thông tin lý l ch tư pháp v c m m nhi m ch c v , thành l p, qu n lý doanh nghi p, h p tác xã là thông tin v cá nhân ngư i b c m m nhi m ch c v , thành l p, qu n lý doanh nghi p, h p tác xã; ch c v b c m m nhi m, th i h n không ư c thành l p, qu n lý doanh nghi p, h p tác xã theo quy t nh tuyên b phá s n c a Tòa án.
 2. 4. Phi u lý l ch tư pháp là phi u do cơ quan qu n lý cơ s d li u lý l ch tư pháp c p có giá tr ch ng minh cá nhân có hay không có án tích; b c m hay không b c m m nhi m ch c v , thành l p, qu n lý doanh nghi p, h p tác xã trong trư ng h p doanh nghi p, h p tác xã b Tòa án tuyên b phá s n. 5. Cơ quan qu n lý cơ s d li u lý l ch tư pháp bao g m Trung tâm lý l ch tư pháp qu c gia và S Tư pháp. i u 3. M c ích qu n lý lý l ch tư pháp 1. áp ng yêu c u c n ch ng minh cá nhân có hay không có án tích, có b c m hay không b c m m nhi m ch c v , thành l p, qu n lý doanh nghi p, h p tác xã trong trư ng h p doanh nghi p, h p tác xã b Tòa án tuyên b phá s n. 2. Ghi nh n vi c xoá án tích, t o i u ki n cho ngư i ã b k t án tái hoà nh p c ng ng. 3. H tr ho t ng t t ng hình s và th ng kê tư pháp hình s . 4. H tr công tác qu n lý nhân s , ho t ng ăng ký kinh doanh, thành l p, qu n lý doanh nghi p, h p tác xã. i u 4. Nguyên t c qu n lý lý l ch tư pháp 1. Lý l ch tư pháp ch ư c l p trên cơ s b n án, quy t nh hình s c a Tòa án ã có hi u l c pháp lu t; quy t nh c a Tòa án tuyên b doanh nghi p, h p tác xã b phá s n ã có hi u l c pháp lu t. 2. B o m tôn tr ng bí m t i tư c a cá nhân. 3. Thông tin lý l ch tư pháp ph i ư c cung c p, ti p nh n, c p nh t, x lý y , chính xác theo úng trình t , th t c quy nh t i Lu t này. Cơ quan c p Phi u lý l ch tư pháp ch u trách nhi m v tính chính xác c a thông tin trong Phi u lý l ch tư pháp. i u 5. i tư ng qu n lý lý l ch tư pháp 1. Công dân Vi t Nam b k t án b ng b n án hình s ã có hi u l c pháp lu t c a Toà án Vi t Nam, Toà án nư c ngoài mà trích l c b n án ho c trích l c án tích c a ngư i b k t án ư c cơ quan có thNm quy n c a nư c ngoài cung c p theo i u ư c qu c t v tương tr tư pháp trong lĩnh v c hình s ho c theo nguyên t c có i có l i. 2. Ngư i nư c ngoài b Toà án Vi t Nam k t án b ng b n án hình s ã có hi u l c pháp lu t. 3. Công dân Vi t Nam, ngư i nư c ngoài b Toà án Vi t Nam c m m nhi m ch c v , thành l p, qu n lý doanh nghi p, h p tác xã trong quy t nh tuyên b phá s n ã có hi u l c pháp lu t. i u 6. Trách nhi m cung c p thông tin lý l ch tư pháp
 3. Toà án, Vi n ki m sát, cơ quan thi hành án dân s , cơ quan có thNm quy n thu c B Công an, cơ quan thi hành án thu c B Qu c phòng và cơ quan, t ch c có liên quan có trách nhi m cung c p thông tin lý l ch tư pháp y , chính xác, úng trình t , th t c cho cơ quan qu n lý cơ s d li u lý l ch tư pháp theo quy nh c a Lu t này và các quy nh khác c a pháp lu t. i u 7. Quy n yêu c u c p Phi u lý l ch tư pháp 1. Công dân Vi t Nam, ngư i nư c ngoài ã ho c ang cư trú t i Vi t Nam có quy n yêu c u c p Phi u lý l ch tư pháp c a mình. 2. Cơ quan ti n hành t t ng có quy n yêu c u c p Phi u lý l ch tư pháp ph c v công tác i u tra, truy t , xét x . 3. Cơ quan nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i có quy n yêu c u c p Phi u lý l ch tư pháp ph c v công tác qu n lý nhân s , ho t ng ăng ký kinh doanh, thành l p, qu n lý doanh nghi p, h p tác xã. i u 8. Các hành vi b c m 1. Khai thác, s d ng trái phép, làm sai l ch, h y ho i d li u lý l ch tư pháp. 2. Cung c p thông tin lý l ch tư pháp sai s th t. 3. Gi m o gi y t yêu c u c p Phi u lý l ch tư pháp. 4. TNy xoá, s a ch a, gi m o Phi u lý l ch tư pháp. 5. C p Phi u lý l ch tư pháp có n i dung sai s th t, trái thNm quy n, không úng i tư ng. 6. S d ng Phi u lý l ch tư pháp c a ngư i khác trái pháp lu t, xâm ph m bí m t i tư c a cá nhân. i u 9. Nhi m v , quy n h n c a các cơ quan trong qu n lý nhà nư c v lý l ch tư pháp 1. Chính ph th ng nh t qu n lý nhà nư c v lý l ch tư pháp. 2. Toà án nhân dân t i cao, Vi n ki m sát nhân dân t i cao có trách nhi m ph i h p v i Chính ph th c hi n qu n lý nhà nư c v lý l ch tư pháp. 3. B Tư pháp ch u trách nhi m trư c Chính ph th c hi n qu n lý nhà nư c v lý l ch tư pháp, có nhi m v , quy n h n sau ây: a) Trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành ho c ban hành theo thNm quy n văn b n quy ph m pháp lu t v lý l ch tư pháp;
 4. b) Ch o và t ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t v lý l ch tư pháp; t ch c ph bi n, giáo d c pháp lu t v lý l ch tư pháp; ào t o, b i dư ng nghi p v cho công ch c làm công tác lý l ch tư pháp; c) Qu n lý cơ s d li u lý l ch tư pháp t i Trung tâm lý l ch tư pháp qu c gia; d) B o m cơ s v t ch t và phương ti n làm vi c cho Trung tâm lý l ch tư pháp qu c gia; ) Ch o, hư ng d n nghi p v v lý l ch tư pháp; e) Ki m tra, thanh tra, x lý vi ph m và gi i quy t theo thNm quy n các khi u n i, t cáo trong vi c th c hi n pháp lu t v lý l ch tư pháp; g) Ban hành và qu n lý th ng nh t các bi u m u, gi y t , s sách v lý l ch tư pháp; h) Tri n khai vi c ng d ng công ngh thông tin trong xây d ng cơ s d li u và qu n lý lý l ch tư pháp; i) Th c hi n h p tác qu c t v lĩnh v c lý l ch tư pháp; k) nh kỳ h ng năm báo cáo Chính ph v ho t ng qu n lý lý l ch tư pháp. 4. B Công an, B Qu c phòng, B Ngo i giao và các b , cơ quan ngang b trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m ph i h p v i B Tư pháp th c hi n qu n lý nhà nư c v lý l ch tư pháp. 5. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương (sau ây g i là U ban nhân dân c p t nh) th c hi n qu n lý nhà nư c v lý l ch tư pháp t i a phương, có nhi m v , quy n h n sau ây: a) Ch o và t ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t v lý l ch tư pháp; t ch c ph bi n, giáo d c pháp lu t v lý l ch tư pháp; b) B o m v biên ch , cơ s v t ch t và phương ti n làm vi c cho ho t ng qu n lý lý l ch tư pháp t i a phương; c) Ki m tra, thanh tra, x lý vi ph m và gi i quy t theo thNm quy n các khi u n i, t cáo trong vi c th c hi n pháp lu t v lý l ch tư pháp; d) Tri n khai vi c ng d ng công ngh thông tin trong xây d ng cơ s d li u và qu n lý lý l ch tư pháp theo hư ng d n c a B Tư pháp; ) nh kỳ h ng năm báo cáo B Tư pháp v ho t ng qu n lý lý l ch tư pháp t i a phương. i u 10. L phí c p Phi u lý l ch tư pháp 1. Cá nhân có yêu c u c p Phi u lý l ch tư pháp ph i n p l phí.
 5. 2. M c l phí, vi c qu n lý và s d ng l phí c p Phi u lý l ch tư pháp th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. Chương II T CH C, QU N LÝ CƠ S D LI U LÝ LNCH TƯ PHÁP i u 11. Cơ s d li u lý l ch tư pháp 1. Cơ s d li u lý l ch tư pháp là t p h p các thông tin v án tích, tình tr ng thi hành án; v c m m nhi m ch c v , thành l p, qu n lý doanh nghi p, h p tác xã trong trư ng h p doanh nghi p, h p tác xã b Tòa án tuyên b phá s n ư c c p nh t và x lý theo quy nh c a Lu t này. 2. Cơ s d li u lý l ch tư pháp ư c xây d ng và qu n lý t i Trung tâm lý l ch tư pháp qu c gia thu c B Tư pháp và t i S Tư pháp. Chính ph quy nh c th t ch c c a Trung tâm lý l ch tư pháp qu c gia. i u 12. Nhi m v c a Trung tâm lý l ch tư pháp qu c gia trong qu n lý cơ s d li u lý l ch tư pháp 1. Xây d ng, qu n lý, khai thác và b o v cơ s d li u lý l ch tư pháp trong ph m vi c nư c. 2. Hư ng d n vi c xây d ng, qu n lý, khai thác và b o v cơ s d li u lý l ch tư pháp t i S Tư pháp. 3. Ti p nh n, c p nh t, x lý thông tin lý l ch tư pháp do Vi n ki m sát nhân dân t i cao, cơ quan có thNm quy n thu c B Công an, cơ quan thi hành án thu c B Qu c phòng và S Tư pháp cung c p. 4. Ti p nh n Lý l ch tư pháp do S Tư pháp cung c p. 5. Cung c p thông tin lý l ch tư pháp cho S Tư pháp. 6. L p Lý l ch tư pháp, c p Phi u lý l ch tư pháp theo thNm quy n. 7. Cung c p thông tin lý l ch tư pháp c a ngư i nư c ngoài b Toà án Vi t Nam k t án theo yêu c u c a Vi n ki m sát nhân dân t i cao. 8. Th c hi n ch th ng kê, báo cáo v vi c qu n lý cơ s d li u lý l ch tư pháp trong ph m vi c nư c. i u 13. Nhi m v c a S Tư pháp trong qu n lý cơ s d li u lý l ch tư pháp 1. Xây d ng, qu n lý, khai thác và b o v cơ s d li u lý l ch tư pháp trong ph m vi t nh, thành ph tr c thu c trung ương.
 6. 2. Ti p nh n, c p nh t, x lý thông tin lý l ch tư pháp do Toà án, các cơ quan, t ch c có liên quan và Trung tâm lý l ch tư pháp qu c gia cung c p. 3. L p Lý l ch tư pháp, c p Phi u lý l ch tư pháp theo thNm quy n. 4. Cung c p Lý l ch tư pháp và thông tin b sung cho Trung tâm lý l ch tư pháp qu c gia; cung c p thông tin lý l ch tư pháp cho S Tư pháp khác. 5. Th c hi n ch th ng kê, báo cáo v vi c qu n lý cơ s d li u lý l ch tư pháp t i a phương. i u 14. B o v , lưu tr cơ s d li u lý l ch tư pháp Cơ s d li u lý l ch tư pháp là tài s n qu c gia ph i ư c b o v ch t ch , an toàn, lưu tr lâu dài. Ch ngư i có thNm quy n m i ư c ti p c n, khai thác cơ s d li u lý l ch tư pháp. Chính ph quy nh c th vi c b o v và lưu tr cơ s d li u lý l ch tư pháp. Chương III CUNG C P, TI P NH N, C P NH T, X LÝ THÔNG TIN LÝ LNCH TƯ PHÁP VÀ L P LÝ LNCH TƯ PHÁP M c 1. CUNG C P, TI P NH N THÔNG TIN LÝ LNCH TƯ PHÁP V ÁN TÍCH i u 15. Ngu n thông tin lý l ch tư pháp v án tích Thông tin lý l ch tư pháp v án tích ư c xác l p t các ngu n sau ây: 1. B n án hình s sơ thNm ã có hi u l c pháp lu t và b n án hình s phúc thNm; 2. Quy t nh giám c thNm, tái thNm v hình s ; 3. Quy t nh thi hành án hình s ; 4. Quy t nh mi n ch p hành hình ph t; 5. Quy t nh gi m th i h n ch p hành hình ph t; 6. Quy t nh hoãn ch p hành hình ph t tù; 7. Quy t nh t m ình ch ch p hành hình ph t tù; 8. Quy t nh mi n, gi m nghĩa v thi hành án i v i kho n thu n p ngân sách nhà nư c; 9. Gi y ch ng nh n ã ch p hành xong hình ph t tù; văn b n thông báo k t qu thi hành hình ph t tr c xu t;
 7. 10. Gi y ch ng nh n ã ch p hành xong hình ph t c i t o không giam gi , ph t tù cho hư ng án treo và các hình ph t b sung; 11. Quy t nh thi hành hình ph t ti n, t ch thu tài s n, án phí và các nghĩa v dân s khác c a ngư i b k t án; quy t nh ình ch thi hành án; gi y xác nh n k t qu thi hành án; văn b n thông báo k t thúc thi hành án trong trư ng h p ngư i b k t án ã th c hi n xong nghĩa v c a mình; 12. Quy t nh ân gi m hình ph t t hình; 13. Gi y ch ng nh n c xá, i xá; 14. Quy t nh xóa án tích; 15. Gi y ch ng nh n ương nhiên ư c xóa án tích; 16. Trích l c b n án ho c trích l c án tích c a công dân Vi t Nam do cơ quan có thNm quy n c a nư c ngoài cung c p cho Vi n ki m sát nhân dân t i cao theo i u ư c qu c t v tương tr tư pháp trong lĩnh v c hình s ho c theo nguyên t c có i có l i; 17. Quy t nh c a Toà án Vi t Nam v vi c d n thi hành án t i Vi t Nam; quy t nh c a Tòa án Vi t Nam v vi c ti p nh n chuy n giao ngư i ang ch p hành hình ph t tù; thông báo v quy t nh c xá, i xá, mi n, gi m hình ph t c a nư c chuy n giao i v i ngư i ang ch p hành hình ph t tù; 18. Thông báo v vi c th c hi n quy t nh d n ngư i b k t án, quy t nh chuy n giao ngư i ang ch p hành hình ph t tù t i Vi t Nam theo yêu c u c a cơ quan có thNm quy n c a nư c ngoài. i u 16. Nhi m v c a Tòa án trong vi c cung c p thông tin lý l ch tư pháp v án tích 1. Toà án ã xét x sơ thNm v án có nhi m v g i cho S Tư pháp nơi Tòa án ó có tr s các văn b n sau ây: a) Trích l c b n án hình s sơ thNm có hi u l c pháp lu t, trích l c b n án hình s phúc thNm; b) Quy t nh giám c thNm, tái thNm v hình s ; c) Quy t nh ân gi m hình ph t t hình; d) Quy t nh thi hành án hình s ; ) Quy t nh hoãn ch p hành hình ph t tù; e) Quy t nh xóa án tích; g) Gi y ch ng nh n ương nhiên xóa án tích.
 8. 2. Toà án ã ra quy t nh có nhi m v g i cho S Tư pháp nơi Tòa án ó có tr s các quy t nh sau ây: a) Quy t nh mi n ch p hành hình ph t; b) Quy t nh gi m th i h n ch p hành hình ph t; c) Quy t nh t m ình ch ch p hành hình ph t tù; d) Quy t nh mi n, gi m nghĩa v thi hành án i v i kho n thu n p ngân sách nhà nư c; ) Quy t nh ti p nh n chuy n giao ngư i ang ch p hành hình ph t tù quy nh t i kho n 17 i u 15 c a Lu t này. 3. Th i h n g i trích l c b n án, quy t nh, gi y ch ng nh n quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này là 10 ngày, k t ngày b n án, quy t nh có hi u l c pháp lu t ho c k t ngày nh n ư c b n án, quy t nh ho c k t ngày c p gi y ch ng nh n. 4. N i dung trích l c b n án quy nh t i i m a kho n 1 i u này bao g m: a) H , tên, gi i tính, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh, qu c t ch, nơi thư ng trú ho c t m trú, h , tên cha, m , v , ch ng c a ngư i b k t án; b) Ngày, tháng, năm tuyên án, s b n án, Toà án ã tuyên b n án, t i danh, i u kho n lu t ư c áp d ng, hình ph t chính, hình ph t b sung, nghĩa v dân s trong b n án hình s , án phí. 5. i v i các quy t nh, gi y ch ng nh n quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này thì g i b n chính ho c b n sao quy t nh, gi y ch ng nh n. i u 17. Nhi m v c a Vi n ki m sát nhân dân t i cao trong vi c cung c p thông tin lý l ch tư pháp v án tích Vi n ki m sát nhân dân t i cao có nhi m v g i cho Trung tâm lý l ch tư pháp qu c gia b n sao trích l c b n án, trích l c án tích c a công dân Vi t Nam do cơ quan có thNm quy n c a nư c ngoài cung c p trong th i h n 10 ngày, k t ngày nh n ư c trích l c b n án, trích l c án tích. i u 18. Nhi m v c a cơ quan Công an trong vi c cung c p thông tin lý l ch tư pháp v án tích 1. Giám th tr i giam, giám th tr i t m giam có nhi m v g i gi y ch ng nh n ã ch p hành xong hình ph t tù, gi y ch ng nh n c xá, i xá cho Trung tâm lý l ch tư pháp qu c gia trong th i h n 10 ngày, k t ngày c p gi y ch ng nh n. 2. Cơ quan qu n lý xu t nh p c nh thu c B Công an có nhi m v g i thông báo v vi c thi hành hình ph t tr c xu t cho Trung tâm lý l ch tư pháp qu c gia trong th i h n 10 ngày, k t ngày thi hành hình ph t.
 9. 3. Cơ quan có thNm quy n thu c B Công an có nhi m v g i thông báo v vi c th c hi n quy t nh d n ngư i b k t án, quy t nh chuy n giao ngư i ang ch p hành hình ph t tù t i Vi t Nam cho Trung tâm lý l ch tư pháp qu c gia trong th i h n 10 ngày, k t ngày thi hành quy t nh. 4. Cơ quan có thNm quy n thu c B Công an có nhi m v g i thông báo v quy t nh c xá, i xá, mi n, gi m hình ph t c a nư c chuy n giao i v i ngư i ang ch p hành hình ph t tù cho Trung tâm lý l ch tư pháp qu c gia trong th i h n 10 ngày, k t ngày nh n ư c thông báo. i u 19. Nhi m v c a cơ quan thi hành án thu c B Qu c phòng trong vi c cung c p thông tin lý l ch tư pháp v án tích 1. Giám th tr i giam, giám th tr i t m giam có nhi m v g i gi y ch ng nh n ã ch p hành xong hình ph t tù, gi y ch ng nh n c xá, i xá cho Trung tâm lý l ch tư pháp qu c gia trong th i h n 10 ngày, k t ngày c p gi y ch ng nh n. 2. Cơ quan thi hành án quân khu và tương ương có nhi m v g i quy t nh, gi y xác nh n, văn b n thông báo quy nh t i kho n 11 i u 15 c a Lu t này cho Trung tâm lý l ch tư pháp qu c gia trong th i h n 10 ngày, k t ngày ra quy t nh, c p gi y xác nh n ho c k t ngày ngư i b k t án ã th c hi n xong nghĩa v thi hành án. i u 20. Nhi m v c a cơ quan thi hành án dân s trong vi c cung c p thông tin lý l ch tư pháp v án tích Cơ quan thi hành án dân s có nhi m v g i quy t nh, gi y xác nh n, văn b n thông báo quy nh t i kho n 11 i u 15 c a Lu t này cho S Tư pháp nơi cơ quan ó có tr s trong th i h n 10 ngày, k t ngày ra quy t nh, c p gi y xác nh n ho c k t ngày ngư i b k t án ã th c hi n xong nghĩa v thi hành án. i u 21. Nhi m v c a cơ quan, t ch c khác trong vi c cung c p thông tin lý l ch tư pháp v án tích Cơ quan, t ch c có thNm quy n c p gi y ch ng nh n ã ch p hành xong hình ph t c i t o không giam gi , ph t tù cho hư ng án treo và các hình ph t b sung có nhi m v g i gi y ch ng nh n cho S Tư pháp nơi cơ quan, t ch c có tr s trong th i h n 10 ngày, k t ngày c p gi y ch ng nh n. i u 22. Nhi m v , quy n h n c a Trung tâm lý l ch tư pháp qu c gia trong vi c ti p nh n, cung c p thông tin lý l ch tư pháp v án tích 1. Ti p nh n y , k p th i thông tin lý l ch tư pháp v án tích do Vi n ki m sát nhân dân t i cao, cơ quan có thNm quy n thu c B Công an và cơ quan thi hành án thu c B Qu c phòng cung c p. Vi c ti p nh n thông tin lý l ch tư pháp v án tích ph i ư c ghi vào s ti p nh n theo m u do B trư ng B Tư pháp quy nh. 2. G i b n sao quy t nh, gi y ch ng nh n, gi y xác nh n, văn b n thông báo do cơ quan có thNm quy n cung c p theo quy nh t i kho n 1 i u 18 và i u 19 c a Lu t này cho S Tư pháp nơi ngư i b k t án thư ng trú; trư ng h p không xác nh ư c
 10. nơi thư ng trú thì g i cho S Tư pháp nơi ngư i ó t m trú trong th i h n 10 ngày, k t ngày nh n ư c quy t nh, gi y ch ng nh n, gi y xác nh n, văn b n thông báo. i u 23. Nhi m v , quy n h n c a S Tư pháp trong vi c ti p nh n, cung c p thông tin lý l ch tư pháp v án tích 1. S Tư pháp có nhi m v ti p nh n y , k p th i thông tin lý l ch tư pháp v án tích do các cơ quan, t ch c cung c p theo quy nh c a Lu t này. Trư ng h p ngư i b k t án thư ng trú t nh, thành ph tr c thu c trung ương khác, S Tư pháp có nhi m v g i thông tin lý l ch tư pháp c a ngư i ó cho S Tư pháp nơi ngư i ó thư ng trú trong th i h n 10 ngày, k t ngày nh n ư c thông tin; trư ng h p không xác nh ư c nơi thư ng trú c a ngư i b k t án thì g i thông tin lý l ch tư pháp cho S Tư pháp nơi ngư i ó t m trú; trư ng h p không xác nh ư c nơi thư ng trú ho c nơi t m trú c a ngư i b k t án thì S Tư pháp g i thông tin lý l ch tư pháp cho Trung tâm lý l ch tư pháp qu c gia. 2. Vi c ti p nh n thông tin lý l ch tư pháp v án tích t i S Tư pháp ph i ư c ghi vào s ti p nh n theo m u do B trư ng B Tư pháp quy nh. i u 24. B sung, ính chính thông tin lý l ch tư pháp 1. Trư ng h p thông tin lý l ch tư pháp chưa y , có sai sót, cơ quan qu n lý cơ s d li u lý l ch tư pháp ngh cơ quan, t ch c ã cung c p thông tin b sung, ính chính. 2. Toà án, Vi n ki m sát, cơ quan thi hành án dân s , cơ quan có thNm quy n thu c B Công an, cơ quan thi hành án thu c B Qu c phòng và cơ quan, t ch c có liên quan có nhi m v cung c p thông tin cho cơ quan qu n lý cơ s d li u lý l ch tư pháp trong th i h n 10 ngày, k t ngày nh n ư c ngh b sung, ính chính. 3. Cơ quan qu n lý cơ s d li u lý l ch tư pháp có nhi m v cung c p thông tin ã ư c b sung, ính chính theo quy nh t i kho n 2 i u 22 và kho n 1 i u 23 c a Lu t này trong th i h n 10 ngày, k t ngày nh n ư c thông tin b sung, ính chính. i u 25. Hình th c cung c p thông tin lý l ch tư pháp v án tích Thông tin lý l ch tư pháp v án tích ư c g i tr c ti p, qua bưu i n ho c m ng Internet, m ng máy tính. M c 2. L P LÝ LNCH TƯ PHÁP, C P NH T, X LÝ THÔNG TIN LÝ LNCH TƯ PHÁP V ÁN TÍCH i u 26. L p Lý l ch tư pháp 1. S Tư pháp nơi ngư i b k t án thư ng trú l p Lý l ch tư pháp c a ngư i ó; trư ng h p không xác nh ư c nơi thư ng trú thì S Tư pháp nơi ngư i b k t án t m trú l p Lý l ch tư pháp.
 11. Lý l ch tư pháp ư c l p thành hai b n, m t b n do S Tư pháp qu n lý, m t b n ư c chuy n n Trung tâm lý l ch tư pháp qu c gia. 2. Trung tâm lý l ch tư pháp qu c gia l p và lưu gi Lý l ch tư pháp trong các trư ng h p sau ây: a) Không xác nh ư c nơi thư ng trú ho c nơi t m trú c a ngư i b k t án; b) Ngư i b k t án ư c d n thi hành án ho c ư c chuy n giao ch p hành hình ph t tù t i Vi t Nam; c) Nh n ư c b n sao trích l c b n án ho c trích l c án tích c a công dân Vi t Nam do Vi n ki m sát nhân dân t i cao cung c p theo quy nh t i i u 17 c a Lu t này. 3. Lý l ch tư pháp ư c l p trên cơ s ngu n thông tin lý l ch tư pháp v án tích quy nh t i i u 15 c a Lu t này. 4. Lý l ch tư pháp ư c l p riêng cho t ng ngư i b k t án v i các n i dung sau ây: a) H , tên, gi i tính, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh, qu c t ch, nơi cư trú, s gi y ch ng minh nhân dân ho c h chi u, h , tên cha, m , v , ch ng c a ngư i ó; b) Ngày, tháng, năm tuyên án, s b n án, Toà án ã tuyên b n án, t i danh, i u kho n lu t ư c áp d ng, hình ph t chính, hình ph t b sung, nghĩa v dân s trong b n án hình s , án phí, tình tr ng thi hành án. 5. Trư ng h p m t ngư i b k t án v nhi u t i và ã ư c t ng h p hình ph t theo quy nh c a B lu t hình s thì Lý l ch tư pháp c a ngư i ó ghi rõ t ng t i danh, i u kho n lu t ư c áp d ng và hình ph t chung i v i các t i ó. i u 27. C p nh t thông tin lý l ch tư pháp v án tích trong trư ng h p mi n ch p hành hình ph t, gi m th i h n ch p hành hình ph t, hoãn ch p hành hình ph t tù, t m ình ch ch p hành hình ph t tù Trư ng h p Lý l ch tư pháp c a m t ngư i ã ư c l p, sau ó có quy t nh c a Toà án v mi n ch p hành hình ph t, gi m th i h n ch p hành hình ph t, hoãn ch p hành hình ph t tù, t m ình ch ch p hành hình ph t tù thì S Tư pháp c p nh t các thông tin này vào Lý l ch tư pháp c a ngư i ó. i u 28. C p nh t thông tin lý l ch tư pháp v án tích trong trư ng h p giám c th m ho c tái th m 1. i v i quy t nh giám c thNm ho c tái thNm không ch p nh n kháng ngh và gi nguyên b n án ho c quy t nh ã có hi u l c pháp lu t thì S Tư pháp ghi n i dung quy t nh ó vào Lý l ch tư pháp. 2. i v i quy t nh giám c thNm ho c tái thNm hu b n án, quy t nh ã có hi u l c pháp lu t thì S Tư pháp c p nh t thông tin lý l ch tư pháp như sau:
 12. a) Trư ng h p Lý l ch tư pháp ch ư c l p trên cơ s b n án, quy t nh b hu thì Lý l ch tư pháp ư c xóa b trong cơ s d li u lý l ch tư pháp; b) Trư ng h p Lý l ch tư pháp ư c l p trên cơ s nhi u b n án, quy t nh thì thông tin v b n án, quy t nh b hu trong Lý l ch tư pháp ư c xóa b . i u 29. C p nh t thông tin lý l ch tư pháp i v i nh ng b n án ti p theo Trư ng h p Lý l ch tư pháp c a m t ngư i ã ư c l p mà sau ó b k t án b ng b n án khác thì S Tư pháp b sung nh ng thông tin c a b n án ti p theo vào Lý l ch tư pháp c a ngư i ó. i u 30. C p nh t thông tin lý l ch tư pháp trong trư ng h p ch p hành xong b n án ho c ư c c xá, i xá 1. Khi nh n ư c gi y ch ng nh n ã ch p hành xong hình ph t c i t o không giam gi , ph t tù cho hư ng án treo và các hình ph t b sung; quy t nh ình ch thi hành án; văn b n thông báo k t thúc thi hành án trong trư ng h p ngư i b k t án ã th c hi n xong nghĩa v , S Tư pháp ghi vào Lý l ch tư pháp c a ngư i ó theo n i dung c a gi y ch ng nh n, quy t nh, văn b n thông báo. 2. Khi nh n ư c gi y ch ng nh n ã ch p hành xong hình ph t tù thì Trung tâm lý l ch tư pháp qu c gia ghi vào Lý l ch tư pháp c a ngư i ó theo n i dung c a gi y ch ng nh n; trư ng h p ư c c xá thì ghi “ ã ch p hành xong hình ph t tù theo quy t nh c xá”; trư ng h p ư c i xá thì ghi “ ư c mi n trách nhi m hình s theo quy t nh i xá”. i u 31. C p nh t thông tin lý l ch tư pháp trong trư ng h p tr c xu t Trư ng h p ngư i b k t án ã thi hành hình ph t tr c xu t thì Trung tâm lý l ch tư pháp qu c gia ghi “ ã b tr c xu t” vào Lý l ch tư pháp c a ngư i ó. i u 32. C p nh t thông tin lý l ch tư pháp trong trư ng h p công dân Vi t Nam b Toà án nư c ngoài k t án 1. Trư ng h p công dân Vi t Nam ã có Lý l ch tư pháp mà sau ó ư c d n thi hành án ho c ư c chuy n giao ch p hành hình ph t tù t i Vi t Nam thì Trung tâm lý l ch tư pháp qu c gia ghi vào Lý l ch tư pháp c a ngư i ó theo n i dung c a quy t nh d n ho c quy t nh ti p nh n chuy n giao. 2. Trư ng h p công dân Vi t Nam ã có Lý l ch tư pháp mà sau ó có trích l c b n án ho c trích l c án tích c a ngư i ó do cơ quan có thNm quy n c a nư c ngoài cung c p thì Trung tâm lý l ch tư pháp qu c gia c p nh t thông tin theo quy nh t i i u 29 c a Lu t này. 3. Trư ng h p nh n ư c thông báo v quy t nh mi n, gi m hình ph t, c xá, i xá c a nư c ngoài i v i công dân Vi t Nam b Toà án nư c ó k t án ang ch p hành hình ph t tù t i Vi t Nam thì Trung tâm lý l ch tư pháp qu c gia ghi vào Lý l ch tư pháp c a ngư i ó theo quy nh t i i u 27 và kho n 2 i u 30 c a Lu t này.
 13. i u 33. C p nh t thông tin lý l ch tư pháp trong trư ng h p ngư i b k t án ư c xoá án tích 1. Trư ng h p ngư i b k t án ương nhiên ư c xoá án tích thì S Tư pháp th c hi n vi c c p nh t thông tin như sau: a) Khi nh n ư c gi y ch ng nh n xóa án tích c a Tòa án thì ghi “ ã ư c xóa án tích” vào Lý l ch tư pháp c a ngư i ó; b) Khi xác nh ngư i b k t án có i u ki n ương nhiên ư c xoá án tích theo quy nh c a B lu t hình s thì ghi “ ã ư c xóa án tích” vào Lý l ch tư pháp c a ngư i ó. 2. Trư ng h p ngư i b k t án ư c Toà án quy t nh xoá án tích theo quy nh c a B lu t hình s và B lu t t t ng hình s thì S Tư pháp ghi “ ã ư c xóa án tích” vào Lý l ch tư pháp c a ngư i ó. i u 34. C p nh t thông tin lý l ch tư pháp b sung Trư ng h p Lý l ch tư pháp ư c c p nh t thông tin theo quy nh t i i u 27, i u 28, i u 29, kho n 1 i u 30 và i u 33 c a Lu t này thì S Tư pháp ph i g i thông tin ó cho Trung tâm lý l ch tư pháp qu c gia trong th i h n 05 ngày làm vi c, k t ngày hoàn thành vi c c p nh t thông tin. Trung tâm lý l ch tư pháp qu c gia c p nh t vào cơ s d li u lý l ch tư pháp ngay sau khi nh n ư c thông tin b sung. B trư ng B Tư pháp quy nh m u cung c p thông tin lý l ch tư pháp b sung. i u 35. X lý thông tin lý l ch tư pháp khi t i ph m ư c xóa b Trư ng h p ngư i b k t án v m t t i nhưng t i ph m này ư c xoá b theo quy nh c a B lu t hình s thì thông tin v t i ó ư c xóa b trong Lý l ch tư pháp c a ngư i ó. M c 3. THÔNG TIN V C M M NHI M CH C V , THÀNH L P, QU N LÝ DOANH NGHI P, H P TÁC XÃ THEO QUY T NNH TUYÊN B PHÁ S N i u 36. Ngu n thông tin lý l ch tư pháp v vi c c m m nhi m ch c v , thành l p, qu n lý doanh nghi p, h p tác xã Thông tin lý l ch tư pháp v vi c c m m nhi m ch c v , thành l p, qu n lý doanh nghi p, h p tác xã ư c xác l p t quy t nh tuyên b phá s n ã có hi u l c pháp lu t c a Toà án theo quy nh c a Lu t phá s n. i u 37. Cung c p, ti p nh n thông tin lý l ch tư pháp v vi c c m m nhi m ch c v , thành l p, qu n lý doanh nghi p, h p tác xã 1. Toà án ã ra quy t nh tuyên b phá s n doanh nghi p, h p tác xã g i trích l c quy t nh tuyên b phá s n, trong ó có n i dung c m cá nhân m nhi m ch c v ,
 14. thành l p, qu n lý doanh nghi p, h p tác xã cho S Tư pháp nơi Tòa án ó có tr s trong th i h n 10 ngày, k t ngày quy t nh có hi u l c pháp lu t. 2. N i dung trích l c quy t nh tuyên b phá s n bao g m: a) H , tên, gi i tính, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh, qu c t ch, nơi thư ng trú ho c t m trú c a ngư i b c m m nhi m ch c v , thành l p, qu n lý doanh nghi p, h p tác xã; b) Ch c v b c m m nhi m, th i h n không ư c thành l p, qu n lý doanh nghi p, h p tác xã. 3. S Tư pháp có nhi m v ti p nh n thông tin lý l ch tư pháp v vi c c m m nhi m ch c v , thành l p, qu n lý doanh nghi p, h p tác xã do Tòa án cung c p. Trư ng h p ngư i b c m m nhi m ch c v , thành l p, qu n lý doanh nghi p, h p tác xã thư ng trú t nh, thành ph tr c thu c trung ương khác, S Tư pháp g i thông tin lý l ch tư pháp c a ngư i ó cho S Tư pháp nơi ngư i ó thư ng trú trong th i h n 10 ngày, k t ngày nh n ư c thông tin; trư ng h p không xác nh ư c nơi thư ng trú c a ngư i ó thì g i thông tin lý l ch tư pháp cho S Tư pháp nơi ngư i ó t m trú. Vi c ti p nh n thông tin lý l ch tư pháp v c m m nhi m ch c v , thành l p, qu n lý doanh nghi p, h p tác xã ph i ư c ghi vào s ti p nh n theo m u do B trư ng B Tư pháp quy nh. i u 38. L p Lý l ch tư pháp và c p nh t thông tin v vi c c m m nhi m ch c v , thành l p, qu n lý doanh nghi p, h p tác xã 1. Trư ng h p ngư i b Tòa án c m m nhi m ch c v , thành l p, qu n lý doanh nghi p, h p tác xã chưa có Lý l ch tư pháp thì S Tư pháp nơi ngư i ó thư ng trú ho c t m trú l p Lý l ch tư pháp trên cơ s quy t nh tuyên b phá s n c a Toà án v i các n i dung quy nh t i kho n 2 i u 37 c a Lu t này. Lý l ch tư pháp ư c l p thành hai b n, m t b n do S Tư pháp qu n lý, m t b n ư c chuy n n Trung tâm lý l ch tư pháp qu c gia. 2. Trư ng h p ngư i b Tòa án c m m nhi m ch c v , thành l p, qu n lý doanh nghi p, h p tác xã theo quy t nh tuyên b phá s n ã có Lý l ch tư pháp thì S Tư pháp ghi vào Lý l ch tư pháp c a ngư i ó theo quy t nh c a Tòa án và g i thông tin ó cho Trung tâm lý l ch tư pháp qu c gia. Vi c c p nh t thông tin b sung ư c th c hi n theo quy nh t i i u 34 c a Lu t này. i u 39. X lý thông tin lý l ch tư pháp khi h t th i h n không ư c thành l p, qu n lý doanh nghi p, h p tác xã Thông tin v vi c cá nhân không ư c thành l p, qu n lý doanh nghi p, h p tác xã ư c xóa b trong Lý l ch tư pháp c a cá nhân ó khi h t th i h n theo quy t nh tuyên b phá s n c a Tòa án.
 15. i u 40. Hình th c cung c p thông tin lý l ch tư pháp v vi c c m m nhi m ch c v , thành l p, qu n lý doanh nghi p, h p tác xã Thông tin lý l ch tư pháp v vi c c m m nhi m ch c v , thành l p, qu n lý doanh nghi p, h p tác xã ư c g i tr c ti p, qua bưu i n ho c m ng Internet, m ng máy tính. Chương IV C P PHI U LÝ LNCH TƯ PHÁP M c 1. PHI U LÝ LNCH TƯ PHÁP i u 41. Phi u lý l ch tư pháp 1. Phi u lý l ch tư pháp g m có: a) Phi u lý l ch tư pháp s 1 c p cho cá nhân, cơ quan, t ch c quy nh t i kho n 1 và kho n 3 i u 7 c a Lu t này; b) Phi u lý l ch tư pháp s 2 c p cho cơ quan ti n hành t t ng quy nh t i kho n 2 i u 7 c a Lu t này và c p theo yêu c u c a cá nhân ngư i ó bi t ư c n i dung v lý l ch tư pháp c a mình. 2. B trư ng B Tư pháp quy nh m u Phi u lý l ch tư pháp. i u 42. N i dung Phi u lý l ch tư pháp s 1 1. H , tên, gi i tính, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh, qu c t ch, nơi cư trú, s gi y ch ng minh nhân dân ho c h chi u c a ngư i ư c c p Phi u lý l ch tư pháp. 2. Tình tr ng án tích: a) i v i ngư i không b k t án thì ghi “không có án tích”. Trư ng h p ngư i b k t án chưa i u ki n ư c xóa án tích thì ghi “có án tích”, t i danh, hình ph t chính, hình ph t b sung; b) i v i ngư i ư c xoá án tích và thông tin v vi c xoá án tích ã ư c c p nh t vào Lý l ch tư pháp thì ghi “không có án tích”; c) i v i ngư i ư c i xá và thông tin v vi c i xá ã ư c c p nh t vào Lý l ch tư pháp thì ghi “không có án tích”. 3. Thông tin v c m m nhi m ch c v , thành l p, qu n lý doanh nghi p, h p tác xã: a) i v i ngư i không b c m m nhi m ch c v , thành l p, qu n lý doanh nghi p, h p tác xã theo quy t nh tuyên b phá s n thì ghi “không b c m m nhi m ch c v , thành l p, qu n lý doanh nghi p, h p tác xã”;
 16. b) i v i ngư i b c m m nhi m ch c v , thành l p, qu n lý doanh nghi p, h p tác xã theo quy t nh tuyên b phá s n thì ghi ch c v b c m m nhi m, th i h n không ư c thành l p, qu n lý doanh nghi p, h p tác xã. Trư ng h p cá nhân, cơ quan, t ch c không có yêu c u thì n i dung quy nh t i kho n này không ghi vào Phi u lý l ch tư pháp. i u 43. N i dung Phi u lý l ch tư pháp s 2 1. H , tên, gi i tính, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh, qu c t ch, nơi cư trú, s gi y ch ng minh nhân dân ho c h chi u, h , tên cha, m , v , ch ng c a ngư i ư c c p Phi u lý l ch tư pháp. 2. Tình tr ng án tích: a) i v i ngư i không b k t án thì ghi là “không có án tích”; b) i v i ngư i ã b k t án thì ghi y án tích ã ư c xoá, th i i m ư c xoá án tích, án tích chưa ư c xóa, ngày, tháng, năm tuyên án, s b n án, Toà án ã tuyên b n án, t i danh, i u kho n lu t ư c áp d ng, hình ph t chính, hình ph t b sung, nghĩa v dân s trong b n án hình s , án phí, tình tr ng thi hành án. Trư ng h p ngư i b k t án b ng các b n án khác nhau thì thông tin v án tích c a ngư i ó ư c ghi theo th t th i gian. 3. Thông tin v vi c c m m nhi m ch c v , thành l p, qu n lý doanh nghi p, h p tác xã: a) i v i ngư i không b c m m nhi m ch c v , thành l p, qu n lý doanh nghi p, h p tác xã theo quy t nh tuyên b phá s n thì ghi “không b c m m nhi m ch c v , thành l p, qu n lý doanh nghi p, h p tác xã”; b) i v i ngư i b c m m nhi m ch c v , thành l p, qu n lý doanh nghi p, h p tác xã theo quy t nh tuyên b phá s n thì ghi ch c v b c m m nhi m, th i h n không ư c thành l p, qu n lý doanh nghi p, h p tác xã. M c 2. C P PHI U LÝ LNCH TƯ PHÁP i u 44. Th m quy n c p Phi u lý l ch tư pháp 1. Trung tâm lý l ch tư pháp qu c gia th c hi n vi c c p Phi u lý l ch tư pháp trong các trư ng h p sau ây: a) Công dân Vi t Nam mà không xác nh ư c nơi thư ng trú ho c nơi t m trú; b) Ngư i nư c ngoài ã cư trú t i Vi t Nam. 2. S Tư pháp th c hi n vi c c p Phi u lý l ch tư pháp trong các trư ng h p sau ây: a) Công dân Vi t Nam thư ng trú ho c t m trú trong nư c;
 17. b) Công dân Vi t Nam ang cư trú nư c ngoài; c) Ngư i nư c ngoài ang cư trú t i Vi t Nam. 3. Giám c Trung tâm lý l ch tư pháp qu c gia, Giám c S Tư pháp ho c ngư i ư c y quy n ký Phi u lý l ch tư pháp và ch u trách nhi m v n i dung c a Phi u lý l ch tư pháp. Trong trư ng h p c n thi t, Trung tâm lý l ch tư pháp qu c gia, S Tư pháp có trách nhi m xác minh v i u ki n ương nhiên ư c xóa án tích khi c p Phi u lý l ch tư pháp. 4. Vi c c p Phi u lý l ch tư pháp ph i ư c ghi vào s c p Phi u lý l ch tư pháp theo m u do B trư ng B Tư pháp quy nh. i u 45. Th t c yêu c u c p Phi u lý l ch tư pháp s 1 1. Ngư i yêu c u c p Phi u lý l ch tư pháp n p T khai yêu c u c p Phi u lý l ch tư pháp và kèm theo các gi y t sau ây: a) B n ch p gi y ch ng minh nhân dân ho c h chi u c a ngư i ư c c p Phi u lý l ch tư pháp; b) B n ch p s h khNu ho c gi y ch ng nh n thư ng trú ho c t m trú c a ngư i ư c c p Phi u lý l ch tư pháp. 2. Cá nhân n p T khai yêu c u c p Phi u lý l ch tư pháp và các gi y t kèm theo t i các cơ quan sau ây: a) Công dân Vi t Nam n p t i S Tư pháp nơi thư ng trú; trư ng h p không có nơi thư ng trú thì n p t i S Tư pháp nơi t m trú; trư ng h p cư trú nư c ngoài thì n p t i S Tư pháp nơi cư trú trư c khi xu t c nh; b) Ngư i nư c ngoài cư trú t i Vi t Nam n p t i S Tư pháp nơi cư trú; trư ng h p ã r i Vi t Nam thì n p t i Trung tâm lý l ch tư pháp qu c gia. 3. Cá nhân có th u quy n cho ngư i khác làm th t c yêu c u c p Phi u lý l ch tư pháp. Vi c u quy n ph i ư c l p thành văn b n theo quy nh c a pháp lu t; trư ng h p ngư i yêu c u c p Phi u lý l ch tư pháp là cha, m , v , ch ng, con c a ngư i ư c c p Phi u lý l ch tư pháp thì không c n văn b n y quy n. 4. Cơ quan, t ch c quy nh t i kho n 3 i u 7 c a Lu t này khi có yêu c u c p Phi u lý l ch tư pháp thì g i văn b n yêu c u n S Tư pháp nơi ngư i ư c c p Phi u lý l ch tư pháp thư ng trú ho c t m trú; trư ng h p không xác nh ư c nơi thư ng trú ho c nơi t m trú c a ngư i ư c c p Phi u lý l ch tư pháp thì g i n Trung tâm lý l ch tư pháp qu c gia. Văn b n yêu c u ph i ghi rõ a ch cơ quan, t ch c, m c ích s d ng Phi u lý l ch tư pháp và thông tin v ngư i ư c c p Phi u lý l ch tư pháp theo quy nh t i kho n 1 i u 42 c a Lu t này. 5. B trư ng B Tư pháp quy nh m u T khai yêu c u c p Phi u lý l ch tư pháp.
 18. i u 46. Th t c yêu c u c p Phi u lý l ch tư pháp s 2 1. Cơ quan ti n hành t t ng quy nh t i kho n 2 i u 7 c a Lu t này có yêu c u c p Phi u lý l ch tư pháp g i văn b n yêu c u n S Tư pháp nơi ngư i ư c c p Phi u lý l ch tư pháp thư ng trú ho c t m trú; trư ng h p không xác nh ư c nơi thư ng trú ho c nơi t m trú c a ngư i ư c c p Phi u lý l ch tư pháp ho c ngư i ư c c p Phi u lý l ch tư pháp là ngư i nư c ngoài ã cư trú t i Vi t Nam thì g i văn b n yêu c u n Trung tâm lý l ch tư pháp qu c gia. Văn b n yêu c u ph i ghi rõ thông tin v cá nhân ó theo quy nh t i kho n 1 i u 43 c a Lu t này. Trong trư ng h p khNn c p, ngư i có thNm quy n c a cơ quan ti n hành t t ng có th yêu c u c p Phi u lý l ch tư pháp qua i n tho i, fax ho c b ng các hình th c khác và có trách nhi m g i văn b n yêu c u trong th i h n 02 ngày làm vi c, k t ngày có yêu c u c p Phi u lý l ch tư pháp. 2. Th t c c p Phi u lý l ch tư pháp s 2 cho cá nhân ư c th c hi n theo quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u 45 c a Lu t này; trư ng h p cá nhân yêu c u c p Phi u lý l ch tư pháp s 2 thì không ư c y quy n cho ngư i khác làm th t c c p Phi u lý l ch tư pháp. i u 47. Tra c u thông tin c p Phi u lý l ch tư pháp 1. Trư ng h p ngư i ư c c p Phi u lý l ch tư pháp ch có m t nơi thư ng trú duy nh t t i m t t nh, thành ph tr c thu c trung ương k t khi 14 tu i tr lên thì vi c tra c u thông tin lý l ch tư pháp ư c th c hi n t i S Tư pháp nơi ngư i ó thư ng trú. 2. Trư ng h p ngư i ư c c p Phi u lý l ch tư pháp ã cư trú nhi u t nh, thành ph tr c thu c trung ương k t khi 14 tu i tr lên thì vi c tra c u thông tin lý l ch tư pháp ư c th c hi n t i S Tư pháp nơi ti p nh n yêu c u và Trung tâm lý l ch tư pháp qu c gia. 3. Trư ng h p ngư i ư c c p Phi u lý l ch tư pháp là công dân Vi t Nam có th i gian cư trú nư c ngoài, ngư i nư c ngoài thì vi c tra c u thông tin lý l ch tư pháp ư c th c hi n t i S Tư pháp nơi ti p nh n yêu c u và Trung tâm lý l ch tư pháp qu c gia. 4. Trư ng h p không xác nh ư c nơi thư ng trú ho c nơi t m trú c a ngư i ư c c p Phi u lý l ch tư pháp thì vi c tra c u thông tin lý l ch tư pháp ư c th c hi n t i Trung tâm lý l ch tư pháp qu c gia. i u 48. Th i h n c p Phi u lý l ch tư pháp 1. Th i h n c p Phi u lý l ch tư pháp không quá 10 ngày, k t ngày nh n ư c yêu c u h p l . Trư ng h p ngư i ư c c p Phi u lý l ch tư pháp là công dân Vi t Nam ã cư trú nhi u nơi ho c có th i gian cư trú nư c ngoài, ngư i nư c ngoài quy nh t i kho n 2 và kho n 3 i u 47 c a Lu t này, trư ng h p ph i xác minh v i u ki n ương nhiên ư c xóa án tích quy nh t i kho n 3 i u 44 c a Lu t này thì th i h n không quá 20 ngày.
 19. 2. Trư ng h p khNn c p quy nh t i kho n 1 i u 46 c a Lu t này thì th i h n không quá 24 gi , k t th i i m nh n ư c yêu c u. i u 49. T ch i c p Phi u lý l ch tư pháp Cơ quan qu n lý cơ s d li u lý l ch tư pháp có quy n t ch i c p Phi u lý l ch tư pháp trong các trư ng h p sau ây: 1. Vi c c p Phi u lý l ch tư pháp không thu c thNm quy n; 2. Ngư i yêu c u c p Phi u lý l ch tư pháp cho ngư i khác mà không i u ki n quy nh t i i u 7 và kho n 3 i u 45 c a Lu t này; 3. Gi y t kèm theo T khai yêu c u c p Phi u lý l ch tư pháp không y ho c gi m o. Trư ng h p t ch i c p Phi u lý l ch tư pháp thì ph i thông báo b ng văn b n nêu rõ lý do. i u 50. B sung, ính chính, thu h i, h y b Phi u lý l ch tư pháp Cơ quan c p Phi u lý l ch tư pháp có trách nhi m b sung, ính chính, thu h i, h y b Phi u lý l ch tư pháp trong trư ng h p Phi u lý l ch tư pháp ư c c p có n i dung không chính xác ho c trái pháp lu t. Chương V X LÝ VI PH M VÀ GI I QUY T KHI U N I, T CÁO V LÝ LNCH TƯ PHÁP i u 51. X lý vi ph m 1. Ngư i có thNm quy n trong qu n lý lý l ch tư pháp vi ph m quy nh c a Lu t này thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m có th b x lý k lu t ho c b truy c u trách nhi m hình s ; n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ngư i nào vi ph m quy nh c a Lu t này thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m có th b x ph t hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s ; n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 52. Quy n khi u n i 1. Cá nhân, cơ quan, t ch c yêu c u c p Phi u lý l ch tư pháp có quy n khi u n i trong các trư ng h p sau ây: a) Có căn c cho r ng vi c t ch i c p Phi u lý l ch tư pháp là trái pháp lu t ho c vi c c p Phi u lý l ch tư pháp quá th i h n quy nh xâm ph m quy n và l i ích h p pháp c a mình;
 20. b) Có căn c cho r ng Phi u lý l ch tư pháp ư c c p có n i dung không chính xác, xâm ph m quy n và l i ích h p pháp c a mình. 2. Th i hi u khi u n i l n u i v i hành vi quy nh t i kho n 1 i u này là 45 ngày, k t ngày nh n ư c văn b n thông báo vi c t ch i ho c k t ngày h t th i h n gi i quy t yêu c u c p Phi u lý l ch tư pháp ho c k t ngày nh n ư c Phi u lý l ch tư pháp; trư ng h p do tr ng i khách quan thì th i hi u khi u n i là 60 ngày. Th i hi u khi u n i l n hai là 30 ngày, k t ngày nh n ư c quy t nh gi i quy t khi u n i c a ngư i có thNm quy n. i u 53. Th m quy n gi i quy t khi u n i 1. Giám c S Tư pháp có thNm quy n gi i quy t khi u n i i v i hành vi c a mình quy nh t i kho n 1 i u 52 c a Lu t này. Trư ng h p ngư i khi u n i không ng ý v i quy t nh gi i quy t khi u n i c a Giám c S Tư pháp thì có quy n khi u n i n Ch t ch y ban nhân dân c p t nh ho c kh i ki n v án hành chính t i Tòa án. 2. Giám c Trung tâm lý l ch tư pháp qu c gia có thNm quy n gi i quy t khi u n i i v i hành vi c a mình quy nh t i kho n 1 i u 52 c a Lu t này. Trư ng h p ngư i khi u n i không ng ý v i quy t nh gi i quy t khi u n i c a Giám c Trung tâm lý l ch tư pháp qu c gia thì có quy n khi u n i n B trư ng B Tư pháp ho c kh i ki n v án hành chính t i Tòa án. 3. Trư ng h p ngư i khi u n i không ng ý v i quy t nh gi i quy t khi u n i c a Ch t ch y ban nhân dân c p t nh, B trư ng B Tư pháp ho c h t th i h n gi i quy t khi u n i mà Ch t ch y ban nhân dân c p t nh, B trư ng B Tư pháp không gi i quy t thì có quy n kh i ki n v án hành chính t i Tòa án. 4. Th i h n gi i quy t khi u n i c a Giám c S Tư pháp, Giám c Trung tâm lý l ch tư pháp qu c gia là 15 ngày, k t ngày nh n ư c khi u n i. Th i h n gi i quy t khi u n i c a Ch t ch y ban nhân dân c p t nh, B trư ng B Tư pháp là 30 ngày, k t ngày nh n ư c khi u n i. i u 54. T cáo Công dân có quy n t cáo v i cơ quan, t ch c, cá nhân có thNm quy n v hành vi vi ph m pháp lu t c a ngư i có thNm quy n trong qu n lý lý l ch tư pháp gây thi t h i ho c e d a gây thi t h i n l i ích c a Nhà nư c, quy n, l i ích h p pháp c a công dân, cơ quan, t ch c. Vi c gi i quy t t cáo ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v gi i quy t t cáo. Chương VI I U KHO N THI HÀNH i u 55. i u kho n chuy n ti p
Đồng bộ tài khoản