Luật số 3-LCT/HĐNN7

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
51
lượt xem
3
download

Luật số 3-LCT/HĐNN7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật số 3-LCT/HĐNN7 về tổ chức Toà án nhân dân do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luật số 3-LCT/HĐNN7

 1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 3-LCT/H NN7 Hà N i, ngày 03 tháng 7 năm 1981 LU T T CH C TOÀ ÁN NHÂN DÂN Căn c vào i u 83 c a Hi n pháp v nhi m v và quy n h n c a Qu c h i; Căn c vào các i u t 127 n 137 c a Hi n pháp v nhi m v , t ch c và ho t ng c a các Toà án nhân dân; Lu t này quy nh v t ch c các Toà án nhân dân. Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u1 Các Toà án nhân dân là cơ quan xét x c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. Toà án nhân dân xét x nh ng v án hình s , nh ng v án dân s , lao ng, hôn nhân và gia ình, và nh ng vi c khác do pháp lu t quy nh thu c thNm quy n c a Toà án nhân dân. Trong ph m vi ch c năng c a mình, Toà án nhân dân có nhi m v b o v pháp ch xã h i ch nghĩa, b o v ch xã h i ch nghĩa và quy n làm ch t p th c a nhân dân lao ng, b o v tài s n xã h i ch nghĩa, b o m s tôn tr ng tính m ng, tài s n, t do, danh d và nhân phNm c a công dân, góp ph n th c hi n th ng l i nhi m v xây d ng ch nghĩa xã h i và b o v T qu c. B ng ho t ng c a mình, Toà án nhân dân góp ph n giáo d c công dân trung thành v i T qu c, v i ch nghĩa xã h i, ch p hành nghiêm ch nh pháp lu t, k lu t lao ng, tôn tr ng nh ng quy t c c a cu c s ng xã h i ch nghĩa, phòng ng a và ch ng các t i ph m và các vi c làm vi ph m pháp lu t, xây d ng con ngư i m i xã h i ch nghĩa. i u2 Các Toà án nhân dân g m có: Toà án nhân dân t i cao; Các Toà án nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương và c p tương ương;
 2. Các Toà án nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh; Các Toà án quân s . Trong tình hình c bi t ho c trong trư ng h p c n xét x nh ng v án c bi t, Qu c h i ho c H i ng Nhà nư c có th quy t nh thành l p Toà án c bi t. cơ s , thành l p các t ch c thích h p c a nhân dân gi i quy t nh ng vi c vi ph m pháp lu t và tranh ch p nh trong nhân dân, theo quy nh c a pháp lu t. T ch c c a các Toà án quân s do H i ng Nhà nư c quy nh. i u3 Ch b u c thNm phán ư c th c hi n Toà án nhân dân các c p. Chánh án, Phó Chánh án và thNm phán c a m i Toà án nhân dân do cơ quan quy n l c Nhà nư c cùng c p b u ra và có th b cơ quan này bãi mi n. Nhi m kỳ c a Chánh án, Phó Chánh án và thNm phán Toà án nhân dân các c p theo nhi m kỳ c a cơ quan b u ra mình. i u4 Vi c xét x Toà án nhân dân có h i thNm nhân dân tham gia, theo quy nh c a pháp lu t. Khi xét x , h i thNm nhân dân ngang quy n v i thNm phán. H i thNm nhân dân c a m i Toà án nhân dân do cơ quan quy n l c Nhà nư c cùng c p b u ra và có th b cơ quan này bãi mi n. Nhi m kỳ c a h i thNm nhân dân Toà án nhân dân t i cao là hai năm rư i. Nhi m kỳ c a h i thNm nhân dân các Toà án nhân dân a phương là hai năm. i u5 Toà án nhân dân xét x theo nguyên t c m i công dân u bình ng trư c pháp lu t, không phân bi t nam n , dân t c, tín ngư ng tôn giáo, thành ph n xã h i và a v xã h i. i u6 Khi xét x , thNm phán và h i thNm nhân dân c l p và ch tuân theo pháp lu t. i u7 Toà án nhân dân xét x t p th và quy t nh theo a s . Thành ph n h i ng xét x m i c p do pháp lu t v th t c xét x quy nh. i u8
 3. Toà án nhân dân xét x công khai, tr trư ng h p c bi t mà Toà án nhân dân xét th y c n x kín gi gìn bí m t Nhà nư c ho c gi gìn o c xã h i. i u9 Quy n bào ch a c a b cáo ư c b o m. B cáo có quy n t bào ch a, ho c nh lu t sư, bào ch a viên nhân dân bào ch a cho mình. Trong nh ng trư ng h p do pháp lu t quy nh, Toà án nhân dân ch nh ngư i bào ch a cho b cáo. Các ương s khác có quy n nh lu t sư b o v quy n l i h p pháp c a mình. i u 10 Toà án nhân dân b o m cho công dân nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam thu c các dân t c quy n dùng ti ng nói, ch vi t c a dân t c mình trư c Toà án. i u 11 B cáo và các ương s khác có quy n kháng cáo và Vi n ki m sát nhân dân có quy n kháng ngh , theo quy nh c a pháp lu t, i v i nh ng b n án và quy t nh sơ thNm c a Toà án nhân dân. B n án và quy t nh phúc thNm là chung thNm. i u 12 Nh ng b n án và quy t nh ã có hi u l c pháp lu t ư c xét l i theo th t c giám c thNm, n u th y có vi ph m pháp lu t, ho c ư c xét l i theo th t c tái thNm, n u phát hi n nh ng tình ti t m i. i u 13 Nh ng b n án và quy t nh ã có hi u l c pháp lu t ph i ư c các cơ quan Nhà nư c, các t ch c xã h i và m i công dân tôn tr ng. Trong ph m vi ch c năng c a mình, các cơ quan Công an, các tr i giam, các ch p hành viên và các cơ quan h u quan khác ph i nghiêm ch nh ch p hành nh ng b n án, nh ng quy t nh c a Toà án nhân dân, và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c thi hành nhi m v ó. B n án t hình ư c thi hành n u không có kháng ngh theo th t c giám c thNm. Trong trư ng h p ngư i b án xin ân gi m án t hình thì H i ng Nhà nư c xét ơn xin ân gi m; b n án ư c thi hành n u H i ng Nhà nư c bác ơn xin ân gi m. i u 14 Toà án nhân dân có quy n ki n ngh v i các cơ quan Nhà nư c, xí nghi p, h p tác xã, ơn v vũ trang nhân dân kh c ph c nh ng thi u sót trong công tác qu n lý ã là
 4. nguyên nhân ho c i u ki n phát sinh t i ph m ho c vi c làm vi ph m pháp lu t. Các t ch c nói trên ph i tr l i Toà án nhân dân v ki n ngh ó. i u 15 Vi n ki m sát nhân dân th c hành quy n công t trư c Toà án nhân dân, b o v l i ích c a Nhà nư c, c a t p th và quy n l i chính áng c a công dân, kh i t v án dân s trong nh ng trư ng h p c n thi t, tham gia t t ng t i phiên toà và kháng ngh , theo quy nh c a pháp lu t, i v i nh ng b n án ho c quy t nh c a Toà án nhân dân. i u 16 Vi c qu n lý các Toà án nhân dân a phương v m t t ch c do B trư ng B Tư pháp m nhi m. B trư ng B Tư pháp ph i h p ch t ch v i Chánh án Toà án nhân dân t i cao trong vi c th c hi n nhi m v ó. i u 17 Toà án nhân dân d a vào các t ch c xã h i phát huy tác d ng giáo d c c a phiên toà và t o i u ki n thu n l i cho vi c ch p hành nh ng b n án và quy t nh c a Toà án nhân dân. i u 18 Toà án nhân dân cùng v i Vi n ki m sát nhân dân, các cơ quan Công an, Thanh tra, Tư pháp và các cơ quan h u quan khác nghiên c u và th c hi n nh ng ch trương, bi n pháp nh m phòng ng a và ch ng các t i ph m và các vi c làm vi ph m pháp lu t. i u 19 Toà án nhân dân t i cao ch u trách nhi m và báo cáo công tác trư c Qu c h i; trong th i gian Qu c h i không h p thì ch u trách nhi m và báo cáo công tác trư c H i ng Nhà nư c. Các Toà án nhân dân a phương ch u trách nhi m và báo cáo công tác trư c H i ng nhân dân cùng c p. Chương 2: NHI M V , TH M QUY N VÀ T CH C C A TOÀ ÁN NHÂN DÂN CÁC C P TOÀ ÁN NHÂN DÂN T I CAO i u 20 Toà án nhân dân t i cao là cơ quan xét x cao nh t c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam.
 5. Toà án nhân dân t i cao hư ng d n các Toà án nhân dân a phương và các Toà án quân s áp d ng th ng nh t pháp lu t và ư ng l i xét x , giám c vi c xét x c a các toà án ó và t ng k t kinh nghi m xét x . Toà án nhân dân t i cao giám c vi c xét x c a Toà án c bi t, tr trư ng h p Qu c h i ho c H i ng Nhà nư c quy nh khác khi thành l p các Toà án ó. Toà án nhân dân t i cao trình Qu c h i ho c H i ng Nhà nư c nh ng d án lu t, d án pháp l nh v công tác xét x . i u 21 Toà án nhân dân t i cao có thNm quy n: 1/ Sơ thNm ng th i chung thNm nh ng v án c bi t nghiêm tr ng, ph c t p; 2/ Phúc thNm nh ng b n án và quy t nh sơ thNm c a các Toà án nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương và c p tương ương; 3/ Giám c thNm ho c tái thNm nh ng b n án và quy t nh ã có hi u l c pháp lu t c a các Toà án nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương và c p tương ương. i u 22 Toà án nhân dân t i cao có Chánh án, các Phó Chánh án, các thNm phán và các h i thNm nhân dân. T ch c Toà án nhân dân t i cao g m có: H i ng thNm phán Toà án nhân dân t i cao; U ban thNm phán Toà án nhân dân t i cao; Các Toà chuyên trách và Toà phúc thNm Toà án nhân dân t i cao; B máy giúp vi c c a Toà án nhân dân t i cao. i u 23 H i ng thNm phán Toà án nhân dân t i cao là t ch c hư ng d n công tác xét x c a Toà án nhân dân các c p, ng th i là t ch c xét x cao nh t theo th t c giám c thNm. Nhi m v và quy n h n c a H i ng thNm phán Toà án nhân dân t i cao là: 1/ Hư ng d n công tác xét x c a Toà án nhân dân các c p; 2/ T ng k t kinh nghi m xét x ;
 6. 3/ Nh n xét báo cáo c a U ban thNm phán Toà án nhân dân t i cao v công tác xét x c a Toà án nhân dân các c p; 4/ Thông qua nh ng d án lu t, d án pháp l nh trư c khi Toà án nhân dân t i cao trình Qu c h i ho c H i ng Nhà nư c; 5/ Giám c thNm nh ng quy t nh ã có hi u l c pháp lu t c a U ban thNm phán Toà án nhân dân t i cao. i u 24 H i ng thNm phán Toà án nhân dân t i cao g m có: Chánh án, các Phó Chánh án Toà án nhân dân t i cao; các Chánh toà, Phó Chánh toà và thNm phán các Toà chuyên trách Toà án nhân dân t i cao; các Chánh toà, Phó Chánh toà các Toà phúc thNm Toà án nhân dân t i cao. Các cu c h p c a H i ng thNm phán Toà án nhân dân t i cao th o lu n vi c áp d ng pháp lu t và ư ng l i xét x có Vi n trư ng Vi n ki m sát nhân dân t i cao và B trư ng B Tư pháp tham gia. Quy t nh c a H i ng thNm phán Toà án nhân dân t i cao ph i ư c quá n a t ng s thành viên tán thành. i u 25 U ban thNm phán Toà án nhân dân t i cao là t ch c thư ng tr c c a H i ng thNm phán, ng th i là t ch c xét x theo th t c giám c thNm và tái thNm. Nhi m v và quy n h n c a U ban thNm phán Toà án nhân dân t i cao là: 1/ Ch o Toà án nhân dân các c p áp d ng th ng nh t pháp lu t, ư ng l i xét x và th c hi n nh ng ngh quy t c a H i ng thNm phán Toà án nhân dân t i cao; 2/ Thông qua báo cáo công tác c a Toà án nhân dân t i cao trình Qu c h i ho c H i ng Nhà nư c; 3/ Giám c thNm ho c tái thNm nh ng b n án và quy t nh ã có hi u l c pháp lu t c a các Toà chuyên trách và Toà phúc thNm Toà án nhân dân t i cao; 4/ Quy t nh vi c tri u t p các kỳ h p c a H i ng thNm phán Toà án nhân dân t i cao. i u 26 U ban thNm phán Toà án nhân dân t i cao g m có: Chánh án, các Phó Chánh án Toà án nhân dân t i cao, các Chánh toà các Toà chuyên trách và Toà phúc thNm Toà án nhân dân t i cao.
 7. Các cu c h p c a U ban thNm phán Toà án nhân dân t i cao th o lu n vi c áp d ng pháp lu t và ư ng l i xét x có Vi n trư ng Vi n ki m sát nhân dân t i cao và B trư ng B Tư pháp tham gia. Quy t nh c a U ban thNm phán toà án nhân dân t i cao ph i ư c quá n a t ng s thành viên tán thành. i u 27 Nhi m v và quy n h n c a các Toà chuyên trách Toà án nhân dân t i cao là: 1/ Sơ thNm ng th i chung thNm nh ng v án thu c thNm quy n c a Toà án nhân dân t i cao; 2/ Giám c thNm ho c tái thNm nh ng b n án và quy t nh ã có hi u l c pháp lu t c a các Toà án nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương và c p tương ương. Các Toà chuyên trách Toà án nhân dân t i cao có Chánh toà, Phó Chánh toà và các thNm phán. i u 28 Nhi m v và quy n h n c a các Toà phúc thNm Toà án nhân dân t i cao là phúc thNm nh ng b n án và quy t nh sơ thNm c a các Toà án nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương và c p tương ương. Các Toà phúc thNm Toà án nhân dân t i cao có Chánh toà, Phó Chánh toà và các thNm phán. i u 29 Nhi m v và quy n h n c a Chánh án Toà án nhân dân t i cao là: 1/ T ch c ho t ng xét x c a Toà án nhân dân t i cao; 2/ Ch to các cu c h p c a H i ng thNm phán và c a U ban thNm phán Toà án nhân dân t i cao; 3/ Ch to phiên toà c a các Toà chuyên trách và Toà phúc thNm Toà án nhân dân t i cao, khi xét th y c n thi t; 4/ Kháng ngh theo th t c giám c thNm nh ng b n án và quy t nh ã có hi u l c pháp lu t c a Toà án nhân dân các c p; t m ình ch vi c thi hành án, n u xét th y c n thi t; 5/ Trình H i ng Nhà nư c ý ki n c a mình v nh ng trư ng h p ngư i b án xin ân gi m án t hình; 6/ C các Chánh toà và Phó Chánh toà các Toà chuyên trách và Toà phúc thNm Toà án nhân dân t i cao; phân công các thNm phán;
 8. 7/ Quy nh t ch c c a Toà án nhân dân t i cao và trình H i ng Nhà nư c phê chuNn; qu n lý t ch c, b nhi m và qu n lý cán b c a Toà án nhân dân t i cao; 8/ Báo cáo công tác c a Toà án nhân dân t i cao trư c Qu c h i và H i ng Nhà nư c. i u 30 Nhi m v và quy n h n c a các Phó Chánh án Toà án nhân dân t i cao là: 1/ Giúp Chánh án làm nhi m v ; 2/ Kháng ngh theo th t c giám c thNm nh ng b n án và quy t nh ã có hi u l c pháp lu t c a các Toà án nhân dân a phương; t m ình ch vi c thi hành án, n u xét th y c n thi t. Các Toà án nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương và c p tương ương i u 31 Các Toà án nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương và c p tương ương có thNm quy n: 1/ Sơ thNm nh ng v án không thu c thNm quy n c a các Toà án nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh và nh ng v án thu c thNm quy n c a các Toà án ó, nhưng Toà án nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương và c p tương ương l y lên xét x ; 2/ Phúc thNm nh ng b n án và quy t nh sơ thNm c a các Toà án nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh; 3/ Giám c thNm ho c tái thNm nh ng b n án và quy t nh ã có hi u l c pháp lu t c a các Toà án nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh. i u 32 Toà án nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương và c p tương ương có Chánh án, các Phó Chánh án, các thNm phán và các h i thNm nhân dân. T ch c c a Toà án nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương và c p tương ương g m có: U ban thNm phán; Các Toà chuyên trách; B máy giúp vi c c a Toà án nhân dân.
 9. i u 33 Nhi m v và quy n h n c a U ban thNm phán Toà án nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương và c p tương ương là: 1/ B o m vi c áp d ng th ng nh t pháp lu t và ư ng l i xét x t i các Toà án nhân dân a phương; 2/ T ng k t kinh nghi m xét x ; 3/ Thông qua báo cáo công tác c a Toà án trình H i ng nhân dân cùng c p; 4/ Giám c thNm ho c tái thNm nh ng b n án và quy t nh ã có hi u l c pháp lu t c a các Toà án nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh. U ban thNm phán g m có Chánh án, các Phó Chánh án, các Chánh toà và Phó Chánh toà các Toà chuyên trách. Quy t nh c a U ban thNm phán ph i ư c quá n a t ng s thành viên tán thành. i u 34 Nhi m v và quy n h n c a các Toà chuyên trách Toà án nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương và c p tương ương là: 1/ Sơ thNm nh ng v án thu c thNm quy n c a Toà án nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương và c p tương ương; 2/ Phúc thNm nh ng b n án và quy t nh sơ thNm c a các Toà án nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh. Các Toà chuyên trách có Chánh toà, Phó Chánh toà và các thNm phán. i u 35 Nhi m v và quy n h n c a Chánh án Toà án nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương và c p tương ương là: 1/ T ch c ho t ng xét x c a Toà án; 2/ Ch to các cu c h p c a U ban thNm phán; 3/ Ch to phiên toà, khi xét th y c n thi t; 4/ Kháng ngh theo th t c giám c thNm nh ng b n án và quy t nh ã có hi u l c pháp lu t c a các Toà án nhân dân c p dư i; t m ình ch vi c thi hành án, n u xét th y c n thi t; 5/ C các Chánh toà và Phó Chánh toà các Toà chuyên trách;
 10. 6/ Báo cáo công tác c a Toà án trư c H i ng nhân dân cùng c p và v i Toà án nhân dân c p trên. Các Phó Chánh án giúp Chánh án làm nhi m v . Các Toà án nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh i u 36 Các Toà án nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh có thNm quy n: 1/ Sơ thNm nh ng v án hình s , tr nh ng lo i vi c sau ây: - Nh ng t i xâm ph m an ninh qu c gia; - Nh ng t i ph m hình s khác có tính ch t nghiêm tr ng, ph c t p ho c gây h u qu l n. 2/ Sơ thNm nh ng v án dân s , lao ng, hôn nhân và gia ình và nh ng v án khác do pháp lu t quy nh, tr nh ng vi c mà ương s là ngư i nư c ngoài ho c là ngư i Vi t Nam nư c ngoài. Toà án nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh có Chánh án, Phó Chánh án, các thNm phán và các h i thNm nhân dân. i u 37 Nhi m v và quy n h n c a Chánh án Toà án nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh là: 1/ T ch c ho t ng xét x c a Toà án; 2/ Ch to phiên toà ho c phân công các thNm phán ch to phiên toà; 3/ Báo cáo công tác c a Toà án trư c H i ng nhân dân cùng c p và v i Toà án nhân dân c p trên. Phó Chánh án giúp Chánh án làm nhi m v . Thư ký và chuyên viên c a Toà án nhân dân i u 38 các Toà án nhân dân có các thư ký Toà án, và tuỳ theo yêu c u công tác, có các chuyên viên pháp lý giúp vi c.
 11. Vi c gi i b cáo và b o v phiên toà i u 39 Cơ quan Công an có nhi m v gi i b cáo và b o v phiên toà c a Toà án nhân dân. Chương 3: TH M PHÁN VÀ H I TH M NHÂN DÂN i u 40 Công dân Vi t Nam trung thành v i T qu c và ch nghĩa xã h i, có ki n th c pháp lý c n thi t, có tinh th n kiên quy t b o v pháp ch xã h i ch nghĩa, thì có th ư c b u làm thNm phán Toà án nhân dân. Công dân Vi t Nam trung thành v i T qu c và ch nghĩa xã h i, có quan h t t v i nhân dân, thì có th ư c b u làm h i thNm nhân dân. i u 41 S thNm phán và h i thNm nhân dân c a toà án nhân dân t i cao do H i ng Nhà nư c quy nh, theo ngh c a Chánh án Toà án nhân dân t i cao. S thNm phán c a các Toà án nhân dân a phương do B trư ng B Tư pháp quy nh, sau khi tho thu n v i Chánh án toà án nhân dân t i cao. S h i thNm nhân dân c a m i Toà án nhân dân a phương do H i ng nhân dân a phương quy nh theo ngh c a Chánh án Toà án nhân dân cùng c p. i u 42 Chánh án toà án nhân dân t i cao do Qu c h i b u trong s các i bi u Qu c h i, theo s gi i thi u chung c a Ch t ch H i ng Nhà nư c và các trư ng oàn i bi u Qu c h i, sau khi h i ý ki n các oàn i bi u. Các Phó Chánh án và thNm phán toà án nhân dân t i cao do H i ng Nhà nư c c theo ngh c a Ch t ch H i ng Nhà nư c. Các h i thNm nhân dân Toà án nhân dân t i cao do H i ng Nhà nư c c theo s gi i thi u c a oàn Ch t ch U ban trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam. i u 43 Chánh án, các Phó Chánh án và thNm phán toà án nhân dân a phương do H i ng nhân dân cùng c p b u theo s gi i thi u c a ch to kỳ h p H i ng nhân dân. Các h i thNm nhân dân Toà án nhân dân a phương do H i ng nhân dân cùng c p b u theo s gi i thi u c a U ban M t tr n T qu c a phương.
 12. i u 44 Các h i thNm nhân dân có nhi m v tham gia công tác xét x c a toà án nhân dân. Các cơ quan, xí nghi p, h p tác xã và oàn th nhân dân có ngư i ư c b u làm h i thNm nhân dân ph i t o i u ki n cho h i thNm nhân dân làm nhi m v t i Toà án. Các h i thNm nhân dân ư c b i dư ng v nghi p v và ư c hư ng ph c p khi tham gia công tác xét x . i u 45 Biên ch c a Toà án nhân dân t i cao do Chánh án Toà án nhân dân t i cao quy nh và trình H i ng Nhà nư c phê chuNn. T ng s biên ch c a các Toà án nhân dân a phương do B trư ng B Tư pháp trình H i ng b trư ng quy t nh. B trư ng B Tư pháp quy nh biên ch cho t ng Toà án nhân dân a phương. Chương 4: I U KHO N CU I CÙNG i u 46 Lu t này thay th các văn b n pháp lu t ã ban hành trư c ây v t ch c Toà án nhân dân. Lu t này ã ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá VII, kỳ h p th nh t, thông qua ngày 3 tháng 7 năm 1981. Nguy n H u Th ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản