Luật số 35/2009/QH12

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
116
lượt xem
21
download

Luật số 35/2009/QH12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật số 35/2009/QH12 về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luật số 35/2009/QH12

 1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ c l p - T do - H nh phúc -------- S : 35/2009/QH12 Hà N i, ngày 18 tháng 6 năm 2009 LU T TRÁCH NHI M B I THƯ NG C A NHÀ NƯ C C A QU C H I KHOÁ XII, KỲ H P TH 5 Căn c Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung m t s i u theo Ngh quy t s 51/2001/QH10; Qu c h i ban hành Lu t trách nhi m b i thư ng c a Nhà nư c. Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Lu t này quy nh trách nhi m b i thư ng c a Nhà nư c i v i cá nhân, t ch c b thi t h i do ngư i thi hành công v gây ra trong ho t ng qu n lý hành chính, t t ng, thi hành án; th t c gi i quy t b i thư ng thi t h i; quy n, nghĩa v c a cá nhân, t ch c b thi t h i; kinh phí b i thư ng và trách nhi m hoàn tr c a ngư i thi hành công v ã gây ra thi t h i. i u 2. i tư ng ư c b i thư ng Cá nhân, t ch c b thi t h i v v t ch t, t n th t v tinh th n (sau ây g i chung là ngư i b thi t h i) trong các trư ng h p quy nh t i Lu t này thì ư c Nhà nư c b i thư ng. i u 3. Gi i thích t ng Trong Lu t này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Ngư i thi hành công v là ngư i ư c b u c , phê chuNn, tuy n d ng ho c b nhi m vào m t v trí trong cơ quan nhà nư c th c hi n nhi m v qu n lý hành chính, t t ng, thi hành án ho c ngư i khác ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n giao th c hi n nhi m v có liên quan n ho t ng qu n lý hành chính, t t ng, thi hành án. 2. Hành vi trái pháp lu t c a ngư i thi hành công v gây ra thi t h i là hành vi không th c hi n ho c th c hi n nhi m v , quy n h n không úng quy nh c a pháp lu t và ư c xác nh trong văn b n c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n.
 2. 3. Văn b n xác nh hành vi trái pháp lu t c a ngư i thi hành công v là quy t nh gi i quy t khi u n i, t cáo c a ngư i có thNm quy n gi i quy t khi u n i, t cáo ho c b n án, quy t nh c a cơ quan có thNm quy n ti n hành t t ng. 4. Cơ quan có trách nhi m b i thư ng là cơ quan tr c ti p qu n lý ngư i thi hành công v có hành vi trái pháp lu t gây ra thi t h i ho c cơ quan khác theo quy nh c a Lu t này. i u 4. Quy n yêu c u b i thư ng 1. Ngư i b thi t h i có quy n yêu c u cơ quan có trách nhi m b i thư ng gi i quy t vi c b i thư ng khi có văn b n c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n xác nh hành vi c a ngư i thi hành công v là trái pháp lu t ho c có văn b n c a cơ quan có thNm quy n trong ho t ng t t ng hình s xác nh ngư i b thi t h i thu c trư ng h p ư c b i thư ng quy nh t i i u 26 c a Lu t này. 2. Trong quá trình khi u n i ho c kh i ki n v án hành chính, ngư i b thi t h i có quy n yêu c u ngư i có thNm quy n gi i quy t khi u n i ho c Toà án gi i quy t vi c b i thư ng. i u 5. Th i hi u yêu c u b i thư ng 1. Th i hi u yêu c u b i thư ng quy nh t i kho n 1 i u 4 c a Lu t này là 02 năm, k t ngày cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành văn b n xác nh hành vi c a ngư i thi hành công v là trái pháp lu t ho c k t ngày b n án, quy t nh có hi u l c pháp lu t c a cơ quan ti n hành t t ng hình s xác nh ngư i b thi t h i thu c trư ng h p ư c b i thư ng quy nh t i i u 26 c a Lu t này. 2. Th i hi u yêu c u b i thư ng quy nh t i kho n 2 i u 4 c a Lu t này ư c xác nh theo quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo và pháp lu t v th t c gi i quy t các v án hành chính. 3. Trong quá trình gi i quy t khi u n i, gi i quy t v án hành chính ã xác nh hành vi trái pháp lu t c a ngư i thi hành công v và có thi t h i th c t mà vi c b i thư ng chưa ư c gi i quy t thì th i hi u yêu c u b i thư ng ư c áp d ng theo quy nh t i kho n 1 i u này. i u 6. Căn c xác nh trách nhi m b i thư ng 1. Vi c xác nh trách nhi m b i thư ng c a Nhà nư c trong ho t ng qu n lý hành chính, t t ng dân s , t t ng hành chính, thi hành án ph i có các căn c sau ây: a) Có văn b n c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n xác nh hành vi c a ngư i thi hành công v là trái pháp lu t và thu c ph m vi trách nhi m b i thư ng quy nh t i các i u 13, 28, 38 và 39 c a Lu t này; b) Có thi t h i th c t do hành vi trái pháp lu t c a ngư i thi hành công v gây ra i v i ngư i b thi t h i.
 3. 2. Vi c xác nh trách nhi m b i thư ng c a Nhà nư c trong ho t ng t t ng hình s ph i có các căn c sau ây: a) Có b n án, quy t nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n trong ho t ng t t ng hình s xác nh ngư i b thi t h i thu c các trư ng h p ư c b i thư ng quy nh t i i u 26 c a Lu t này; b) Có thi t h i th c t do ngư i ti n hành t t ng hình s gây ra i v i ngư i b thi t h i. 3. Nhà nư c không b i thư ng i v i thi t h i x y ra trong các trư ng h p sau ây: a) Do l i c a ngư i b thi t h i; b) Ngư i b thi t h i che d u ch ng c , tài li u ho c cung c p tài li u sai s th t trong quá trình gi i quy t v vi c; c) Do s ki n b t kh kháng, tình th c p thi t. i u 7. Nguyên t c gi i quy t b i thư ng Vi c gi i quy t b i thư ng ph i tuân theo các nguyên t c sau ây: 1. K p th i, công khai, úng pháp lu t; 2. ư c ti n hành trên cơ s thương lư ng gi a cơ quan có trách nhi m b i thư ng v i ngư i b thi t h i ho c i di n h p pháp c a h ; 3. ư c tr m t l n b ng ti n, tr trư ng h p các bên có tho thu n khác. i u 8. Nhi m v , quy n h n c a cơ quan có trách nhi m b i thư ng Cơ quan có trách nhi m b i thư ng có nhi m v , quy n h n sau ây: 1. Ti p nh n, th lý ơn yêu c u b i thư ng c a ngư i b thi t h i; 2. Xác minh thi t h i, thương lư ng v i ngư i b thi t h i, ra quy t nh gi i quy t b i thư ng; 3. Tham gia t t ng t i Toà án v i tư cách là b ơn trong trư ng h p ngư i b thi t h i kh i ki n yêu c u Toà án gi i quy t b i thư ng; 4. Th c hi n vi c chi tr cho ngư i b thi t h i và quy t toán kinh phí b i thư ng; 5. Yêu c u ngư i thi hành công v hoàn tr cho ngân sách nhà nư c m t kho n ti n mà Nhà nư c ã b i thư ng cho ngư i b thi t h i; 6. Gi i quy t khi u n i, t cáo liên quan n vi c gi i quy t b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo;
 4. 7. Khôi ph c ho c ngh cơ quan, t ch c có thNm quy n khôi ph c quy n, l i ích h p pháp c a ngư i b thi t h i; 8. Báo cáo vi c gi i quy t b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 9. Quy n, nghĩa v c a ngư i b thi t h i 1. Ngư i b thi t h i có quy n sau ây: a) Yêu c u Nhà nư c b i thư ng thi t h i, khôi ph c danh d theo quy nh c a Lu t này; b) ư c cơ quan có trách nhi m b i thư ng ho c Tòa án gi i quy t và thông báo vi c gi i quy t b i thư ng; c) Khi u n i, t cáo quy t nh, hành vi trái pháp lu t c a ngư i có thNm quy n trong vi c gi i quy t b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo; d) Khi u n i, kháng cáo b n án, quy t nh c a Toà án theo quy nh c a pháp lu t t t ng; ) Yêu c u cơ quan, t ch c có thNm quy n khôi ph c quy n, l i ích h p pháp c a mình. 2. Ngư i b thi t h i có nghĩa v sau ây: a) Cung c p k p th i, y và trung th c tài li u, ch ng c có liên quan n yêu c u gi i quy t b i thư ng; b) Ch ng minh v thi t h i th c t ã x y ra. i u 10. Quy n, nghĩa v c a ngư i thi hành công v ã gây ra thi t h i 1. Ngư i thi hành công v ã gây ra thi t h i có quy n sau ây: a) ư c nh n các quy t nh liên quan n vi c gi i quy t b i thư ng; b) Khi u n i, t cáo, kh i ki n quy t nh, hành vi trái pháp lu t c a ngư i có thNm quy n trong vi c gi i quy t b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t; c) Quy n khác theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ngư i thi hành công v ã gây ra thi t h i có nghĩa v sau ây: a) Cung c p k p th i, y và trung th c thông tin, tài li u có liên quan n vi c gi i quy t b i thư ng theo yêu c u c a cơ quan có trách nhi m b i thư ng ho c Tòa án; b) Hoàn tr cho ngân sách nhà nư c m t kho n ti n mà Nhà nư c ã b i thư ng cho ngư i b thi t h i theo quy t nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n;
 5. c) Nghĩa v khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 11. Trách nhi m qu n lý nhà nư c v công tác b i thư ng 1. Chính ph có trách nhi m sau ây: a) Th ng nh t qu n lý nhà nư c v công tác b i thư ng trong ho t ng qu n lý hành chính và thi hành án; b) Ph i h p v i Tòa án nhân dân t i cao, Vi n ki m sát nhân dân t i cao qu n lý công tác b i thư ng trong ho t ng t t ng; c) Ban hành theo thNm quy n ho c ki n ngh cơ quan có thNm quy n ban hành văn b n quy ph m pháp lu t v trách nhi m b i thư ng c a Nhà nư c; d) Hàng năm, th ng kê, t ng k t vi c th c hi n b i thư ng; báo cáo Qu c h i, U ban thư ng v Qu c h i v công tác b i thư ng khi có yêu c u c a Qu c h i, y ban thư ng v Qu c h i. B Tư pháp giúp Chính ph th c hi n nhi m v quy nh t i kho n này. 2. Các b , cơ quan ngang b , y ban nhân dân c p t nh trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình th c hi n qu n lý nhà nư c v công tác b i thư ng; hàng năm, báo cáo B Tư pháp v công tác b i thư ng c a b , ngành, a phương mình. 3. B Tài chính có trách nhi m xây d ng, trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành ho c ban hành theo thNm quy n văn b n quy ph m pháp lu t v vi c s d ng và quy t toán ngân sách nhà nư c v b i thư ng. 4. Tòa án nhân dân t i cao, Vi n ki m sát nhân dân t i cao trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình qu n lý công tác b i thư ng và ph i h p v i Chính ph trong vi c th c hi n qu n lý nhà nư c v công tác b i thư ng; hàng năm, thông báo cho B Tư pháp v công tác b i thư ng c a ngành mình. 5. Chính ph , Toà án nhân dân t i cao, Vi n ki m sát nhân dân t i cao trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành i u này. i u 12. Các hành vi b c m 1. Gi m o h sơ, tài li u, gi y t ư c b i thư ng. 2. Thông ng gi a ngư i b thi t h i, ngư i có trách nhi m gi i quy t b i thư ng và ngư i có liên quan tr c l i trong vi c b i thư ng. 3. L i d ng ch c v , quy n h n can thi p trái pháp lu t vào quá trình gi i quy t b i thư ng. 4. Không gi i quy t b i thư ng ho c gi i quy t b i thư ng trái pháp lu t. Chương II
 6. TRÁCH NHI M B I THƯ NG C A NHÀ NƯ C TRONG HO T NG QU N LÝ HÀNH CHÍNH M c 1. PH M VI, CƠ QUAN CÓ TRÁCH NHI M B I THƯ NG i u 13. Ph m vi trách nhi m b i thư ng trong ho t ng qu n lý hành chính Nhà nư c có trách nhi m b i thư ng thi t h i do hành vi trái pháp lu t c a ngư i thi hành công v gây ra trong các trư ng h p sau ây: 1. Ban hành quy t nh x ph t vi ph m hành chính; 2. Áp d ng bi n pháp ngăn ch n vi ph m hành chính và b o m vi c x lý vi ph m hành chính; 3. Áp d ng bi n pháp bu c tháo d nhà , công trình, v t ki n trúc và bi n pháp cư ng ch thi hành quy t nh x ph t vi ph m hành chính khác; 4. Áp d ng bi n pháp x lý hành chính ưa ngư i vào trư ng giáo dư ng, ưa ngư i vào cơ s giáo d c ho c ưa ngư i vào cơ s ch a b nh; 5. C p, thu h i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh; Gi y ch ng nh n u tư, gi y phép và các gi y t có giá tr như gi y phép; 6. Áp d ng thu , phí, l phí; thu thu , phí, l phí; truy thu thu ; thu ti n s d ng t; 7. Áp d ng th t c h i quan; 8. Giao t, cho thuê t, thu h i t, cho phép chuy n m c ích s d ng t; b i thư ng, h tr , gi i phóng m t b ng, tái nh cư; c p ho c thu h i Gi y ch ng nh n quy n s d ng t, quy n s h u nhà và tài s n khác g n li n v i t; 9. Ban hành quy t nh x lý v vi c c nh tranh; 10. C p văn b ng b o h cho ngư i không i u ki n ư c c p văn b ng b o h ; c p văn b ng b o h cho i tư ng s h u công nghi p không i u ki n ư c c p văn b ng b o h ; ra quy t nh ch m d t hi u l c c a văn b ng b o h ; 11. Không c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, Gi y ch ng nh n u tư, gi y phép và các gi y t có giá tr như gi y phép, văn b ng b o h cho i tư ng có i u ki n; 12. Các trư ng h p ư c b i thư ng khác do pháp lu t quy nh. i u 14. Cơ quan có trách nhi m b i thư ng 1. Cơ quan hành chính tr c ti p qu n lý ngư i thi hành công v có hành vi trái pháp lu t gây ra thi t h i là cơ quan có trách nhi m b i thư ng.
 7. 2. Ngoài trư ng h p quy nh t i kho n 1 i u này thì cơ quan có trách nhi m b i thư ng ư c xác nh như sau: a) Trư ng h p cơ quan qu n lý ngư i thi hành công v ã ư c chia tách, sáp nh p, h p nh t ho c b gi i th thì cơ quan k th a ch c năng, nhi m v c a cơ quan ó là cơ quan có trách nhi m b i thư ng; trư ng h p không có cơ quan nào k th a ch c năng, nhi m v c a cơ quan ã b gi i th thì cơ quan ã ra quy t nh gi i th là cơ quan có trách nhi m b i thư ng; b) Trư ng h p t i th i i m th lý ơn yêu c u b i thư ng mà ngư i thi hành công v gây ra thi t h i không còn làm vi c t i cơ quan qu n lý ngư i ó thì cơ quan có trách nhi m b i thư ng là cơ quan qu n lý ngư i thi hành công v t i th i i m gây ra thi t h i; c) Trư ng h p có s u quy n ho c u thác th c hi n công v thì cơ quan u quy n ho c cơ quan u thác là cơ quan có trách nhi m b i thư ng; trư ng h p cơ quan ư c y quy n, cơ quan nh n y thác th c hi n không úng n i dung y quy n, y thác gây thi t h i thì cơ quan này là cơ quan có trách nhi m b i thư ng; d) Trư ng h p có nhi u ngư i thi hành công v thu c nhi u cơ quan cùng gây ra thi t h i thì cơ quan qu n lý ngành, lĩnh v c ch u trách nhi m chính trong v vi c là cơ quan có trách nhi m b i thư ng; ) Trư ng h p có nhi u ngư i thi hành công v thu c cơ quan trung ương và cơ quan a phương cùng gây ra thi t h i thì cơ quan trung ương là cơ quan có trách nhi m b i thư ng. M c 2. TH T C GI I QUY T B I THƯ NG i u 15. Yêu c u xác nh hành vi trái pháp lu t c a ngư i thi hành công v 1. Cá nhân, t ch c khi cho r ng mình b thi t h i do ngư i thi hành công v gây ra thì có quy n yêu c u ngư i có thNm quy n gi i quy t khi u n i xem xét, k t lu n hành vi trái pháp lu t c a ngư i thi hành công v . 2. Trong th i h n do pháp lu t v khi u n i, t cáo quy nh, ngư i có thNm quy n gi i quy t khi u n i ph i xem xét, k t lu n b ng văn b n v hành vi trái pháp lu t ho c không trái pháp lu t c a ngư i thi hành công v . 3. Th t c xác nh hành vi trái pháp lu t c a ngư i thi hành công v ư c áp d ng theo quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo. Trong quy t nh gi i quy t khi u n i ph i xác nh hành vi trái pháp lu t c a ngư i thi hành công v gây ra thi t h i. i u 16. H sơ yêu c u b i thư ng 1. Khi nh n ư c văn b n xác nh hành vi trái pháp lu t c a ngư i thi hành công v thu c các trư ng h p quy nh t i i u 13 c a Lu t này thì ngư i b thi t h i g i ơn yêu c u b i thư ng n cơ quan có trách nhi m b i thư ng quy nh t i i u 14 c a Lu t này.
 8. 2. ơn yêu c u b i thư ng có các n i dung chính sau ây: a) Tên, a ch c a ngư i yêu c u b i thư ng; b) Lý do yêu c u b i thư ng; c) Thi t h i và m c yêu c u b i thư ng. 3. Kèm theo ơn yêu c u b i thư ng ph i có văn b n c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n xác nh hành vi trái pháp lu t c a ngư i thi hành công v và tài li u, ch ng c có liên quan n vi c yêu c u b i thư ng. i u 17. Th lý ơn yêu c u b i thư ng 1. Khi nh n h sơ yêu c u b i thư ng, cơ quan có trách nhi m b i thư ng ph i ki m tra và xác nh tính h p l c a ơn và các gi y t kèm theo; trư ng h p h sơ không y thì hư ng d n ngư i b thi t h i b sung. 2. Trong th i h n 05 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c ơn và các gi y t h p l , n u xác nh yêu c u b i thư ng thu c trách nhi m gi i quy t c a mình thì cơ quan ã nh n h sơ ph i th lý và thông báo b ng văn b n v vi c th lý ơn cho ngư i b thi t h i; trư ng h p yêu c u b i thư ng không thu c trách nhi m gi i quy t c a mình thì cơ quan ã ti p nh n h sơ ph i tr l i h sơ và hư ng d n ngư i b thi t h i g i ơn n cơ quan có thNm quy n yêu c u gi i quy t b i thư ng. i u 18. Xác minh thi t h i 1. Trong th i h n 20 ngày, k t ngày th lý ơn yêu c u b i thư ng, cơ quan có trách nhi m b i thư ng ph i hoàn thành vi c xác minh thi t h i làm căn c xác nh m c b i thư ng; trư ng h p v vi c có nhi u tình ti t ph c t p ho c ph i xác minh t i nhi u a i m thì th i h n xác minh thi t h i có th kéo dài nhưng không quá 40 ngày. 2. Căn c vào tính ch t, n i dung c a v vi c, cơ quan có trách nhi m b i thư ng có th t ch c vi c nh giá tài s n, giám nh thi t h i v tài s n, giám nh thi t h i v s c kho ho c l y ý ki n c a các cơ quan có liên quan v vi c gi i quy t b i thư ng. Chi phí nh giá, giám nh ư c b o m t ngân sách nhà nư c. 3. Trư ng h p ngư i b thi t h i không ng ý v i k t qu nh giá, giám nh mà yêu c u nh giá, giám nh l i và ư c cơ quan có trách nhi m b i thư ng ng ý thì chi phí nh giá, giám nh l i do ngư i b thi t h i chi tr , tr trư ng h p k t qu nh giá, giám nh ch ng minh yêu c u nh giá, giám nh l i là có căn c . i u 19. Thương lư ng vi c b i thư ng 1. Trong th i h n 30 ngày, k t ngày k t thúc vi c xác minh thi t h i, cơ quan có trách nhi m b i thư ng ph i t ch c và ch trì thương lư ng v i ngư i b thi t h i v vi c gi i quy t b i thư ng; trư ng h p v vi c có nhi u tình ti t ph c t p thì th i h n thương lư ng có th kéo dài nhưng không quá 45 ngày.
 9. 2. Thành ph n thương lư ng g m i di n cơ quan có trách nhi m b i thư ng và ngư i b thi t h i ho c i di n h p pháp c a h . Trong trư ng h p c n thi t, ngư i thi hành công v gây ra thi t h i ư c m i tham gia vào vi c thương lư ng. i di n c a cơ quan có trách nhi m b i thư ng ph i là ngư i có thNm quy n th a thu n vi c b i thư ng v i ngư i b thi t h i và ch u trách nhi m trư c cơ quan có trách nhi m b i thư ng. 3. a i m thương lư ng là tr s c a cơ quan có trách nhi m b i thư ng ho c tr s c a y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi ngư i b thi t h i cư trú, tr trư ng h p các bên có th a thu n khác. 4. Vi c thương lư ng ph i l p thành biên b n. Biên b n thương lư ng ph i ghi rõ nh ng n i dung chính sau ây: a) Ngày, tháng, năm ti n hành thương lư ng; b) a i m thương lư ng, thành ph n tham gia thương lư ng; c) Ý ki n c a các bên tham gia thương lư ng; d) Nh ng n i dung thương lư ng thành ho c không thành. Biên b n thương lư ng ph i có ch ký c a các bên và ư c g i cho ngư i b thi t h i m t b n ngay sau khi k t thúc thương lư ng. 5. K t qu thương lư ng là cơ s quy t nh vi c b i thư ng. i u 20. Quy t nh gi i quy t b i thư ng 1. Trong th i h n 10 ngày, k t ngày k t thúc vi c thương lư ng, cơ quan có trách nhi m b i thư ng ph i ra quy t nh gi i quy t b i thư ng. Quy t nh gi i quy t b i thư ng ph i có các n i dung chính sau ây: a) Tên, a ch c a ngư i yêu c u b i thư ng; b) Tóm t t lý do yêu c u b i thư ng; c) Căn c xác nh trách nhi m b i thư ng; d) M c b i thư ng; ) Quy n kh i ki n t i Toà án trong trư ng h p không tán thành v i quy t nh gi i quy t b i thư ng; e) Hi u l c c a quy t nh gi i quy t b i thư ng. 2. Quy t nh gi i quy t b i thư ng ph i ư c g i cho ngư i b thi t h i, cơ quan c p trên tr c ti p c a cơ quan có trách nhi m b i thư ng và ngư i thi hành công v gây ra thi t h i.
 10. i u 21. Hi u l c c a quy t nh gi i quy t b i thư ng Quy t nh gi i quy t b i thư ng có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ngư i b thi t h i nh n ư c quy t nh, tr trư ng h p ngư i b thi t h i không ng ý và kh i ki n ra Toà án. M c 3. GI I QUY T YÊU C U B I THƯ NG T I TOÀ ÁN i u 22. Kh i ki n yêu c u Tòa án gi i quy t b i thư ng 1. Trong th i h n 15 ngày, k t ngày h t th i h n ra quy t nh gi i quy t b i thư ng quy nh t i i u 20 c a Lu t này mà cơ quan có trách nhi m b i thư ng không ra quy t nh ho c k t ngày ngư i b thi t h i nh n ư c quy t nh nhưng không ng ý thì ngư i b thi t h i có quy n kh i ki n ra Toà án có thNm quy n theo quy nh t i i u 23 c a Lu t này yêu c u gi i quy t b i thư ng. Trư ng h p ngư i b thi t h i ch ng minh ư c do tr ng i khách quan ho c do s ki n b t kh kháng mà không th kh i ki n úng th i h n thì th i gian có tr ng i khách quan ho c s ki n b t kh kháng không ư c tính vào th i h n kh i ki n quy nh t i kho n này. 2. Ngư i b thi t h i không có quy n kh i ki n yêu c u Toà án gi i quy t b i thư ng trong trư ng h p quy t nh gi i quy t b i thư ng ã có hi u l c pháp lu t. i u 23. Th m quy n và th t c gi i quy t yêu c u b i thư ng t i Tòa án 1. Toà án có thNm quy n gi i quy t yêu c u b i thư ng là Toà án nhân dân c p huy n nơi cá nhân b thi t h i cư trú, làm vi c, nơi t ch c b thi t h i t tr s , nơi thi t h i x y ra theo s l a ch n c a ngư i b thi t h i ho c trư ng h p khác theo quy nh c a pháp lu t v t t ng dân s . 2. Th t c gi i quy t yêu c u b i thư ng t i Toà án ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v t t ng dân s . M c 4. GI I QUY T YÊU C U B I THƯ NG TRONG QUÁ TRÌNH GI I QUY T V ÁN HÀNH CHÍNH i u 24. Yêu c u b i thư ng trong quá trình kh i ki n v án hành chính 1. Trong quá trình kh i ki n v án hành chính mà ngư i kh i ki n cho r ng, hành vi trái pháp lu t c a ngư i thi hành công v gây ra thi t h i thì có quy n yêu c u Tòa án có thNm quy n gi i quy t v án hành chính th c hi n vi c gi i quy t b i thư ng. Trong trư ng h p này, ơn kh i ki n còn ph i có các n i dung sau ây: a) Yêu c u xác nh hành vi trái pháp lu t c a ngư i thi hành công v ; b) N i dung yêu c u b i thư ng; c) Thi t h i và m c yêu c u b i thư ng;
 11. d) Tài li u, ch ng c có liên quan n yêu c u b i thư ng. 2. Th t c gi i quy t yêu c u b i thư ng trong quá trình gi i quy t v án hành chính ư c áp d ng theo quy nh c a pháp lu t v th t c gi i quy t các v án hành chính. i u 25. N i dung gi i quy t yêu c u b i thư ng trong b n án, quy t nh c a Tòa án 1. Trong quá trình gi i quy t v án hành chính n u có yêu c u b i thư ng thì b n án, quy t nh c a Tòa án còn ph i có các n i dung sau ây: a) Tóm t t lý do yêu c u b i thư ng; b) Căn c xác nh trách nhi m b i thư ng; c) M c b i thư ng; d) Hình th c b i thư ng. 2. Vi c xác nh trách nhi m b i thư ng và m c b i thư ng ư c th c hi n theo quy nh c a Lu t này. Chương III TRÁCH NHI M B I THƯ NG C A NHÀ NƯ C TRONG HO T NG T T NG M c 1. PH M VI TRÁCH NHI M B I THƯ NG i u 26. Ph m vi trách nhi m b i thư ng trong ho t ng t t ng hình s Nhà nư c có trách nhi m b i thư ng thi t h i trong các trư ng h p sau ây: 1. Ngư i b t m gi mà có quy t nh c a cơ quan có thNm quy n trong ho t ng t t ng hình s hu b quy t nh t m gi vì ngư i ó không th c hi n hành vi vi ph m pháp lu t; 2. Ngư i b t m giam, ngư i ã ch p hành xong ho c ang ch p hành hình ph t tù có th i h n, tù chung thân, ngư i ã b k t án t hình, ngư i ã thi hành án t hình mà có b n án, quy t nh c a cơ quan có thNm quy n trong ho t ng t t ng hình s xác nh ngư i ó không th c hi n hành vi ph m t i; 3. Ngư i b kh i t , truy t , xét x , thi hành án không b t m gi , t m giam, thi hành hình ph t tù có th i h n mà có b n án, quy t nh c a cơ quan có thNm quy n trong ho t ng t t ng hình s xác nh ngư i ó không th c hi n hành vi ph m t i; 4. Ngư i b kh i t , truy t , xét x v nhi u t i trong cùng m t v án, ã ch p hành hình ph t tù mà sau ó có b n án, quy t nh c a cơ quan có thNm quy n trong ho t ng t t ng hình s xác nh ngư i ó không ph m m t ho c m t s t i và hình ph t c a nh ng t i còn l i ít hơn th i gian ã b t m giam, ch p hành hình ph t tù thì ư c
 12. b i thư ng thi t h i tương ng v i th i gian ã b t m giam, ch p hành hình ph t tù vư t quá so v i m c hình ph t c a nh ng t i mà ngư i ó ph i ch p hành; 5. Ngư i b kh i t , truy t , xét x v nhi u t i trong cùng m t v án và b k t án t hình nhưng chưa thi hành mà sau ó có b n án, quy t nh c a cơ quan có thNm quy n trong ho t ng t t ng hình s xác nh ngư i ó không ph m t i b k t án t hình và t ng h p hình ph t c a nh ng t i còn l i ít hơn th i gian ã b t m giam thì ư c b i thư ng thi t h i tương ng v i th i gian ã b t m giam vư t quá so v i m c hình ph t chung c a nh ng t i mà ngư i ó ph i ch p hành; 6. Ngư i b xét x b ng nhi u b n án, Toà án ã t ng h p hình ph t c a nhi u b n án ó, mà sau ó có b n án, quy t nh c a cơ quan có thNm quy n trong ho t ng t t ng hình s xác nh ngư i ó không ph m m t ho c m t s t i và hình ph t c a nh ng t i còn l i ít hơn th i gian ã b t m giam, ch p hành hình ph t tù thì ư c b i thư ng thi t h i tương ng v i th i gian ã b t m giam, ch p hành hình ph t tù vư t quá so v i m c hình ph t c a nh ng t i mà ngư i ó ph i ch p hành; 7. T ch c, cá nhân có tài s n b thi t h i do vi c thu gi , t m gi , kê biên, t ch thu, x lý có liên quan n các trư ng h p quy nh t i các kho n 1, 2 và 3 i u này thì ư c b i thư ng. i u 27. Các trư ng h p không ư c b i thư ng thi t h i trong ho t ng t t ng hình s 1. Ngư i ư c mi n trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. 2. C ý khai báo gian d i ho c cung c p tài li u, v t ch ng khác sai s th t nh n t i thay cho ngư i khác ho c che gi u t i ph m. 3. Ngư i b kh i t , truy t , xét x v nhi u t i trong cùng m t v án ho c Toà án quy t nh t ng h p hình ph t c a nhi u b n án, ã b t m gi , b t m giam, ã ch p hành hình ph t tù ho c ã b k t án t hình nhưng chưa thi hành án mà sau ó có b n án, quy t nh c a cơ quan có thNm quy n trong ho t ng t t ng hình s xác nh ngư i ó không ph m m t ho c m t s t i nhưng không thu c các trư ng h p quy nh t i các kho n 4, 5 và 6 i u 26 c a Lu t này. 4. Ngư i b kh i t , truy t trong v án hình s ư c kh i t theo yêu c u c a ngư i b h i nhưng v án ã ư c ình ch do ngư i b h i ã rút yêu c u kh i t , tr trư ng h p hành vi vi ph m pháp lu t c a h chưa c u thành t i ph m. 5. Ngư i b kh i t , truy t , xét x là úng v i các văn b n quy ph m pháp lu t t i th i i m kh i t , truy t , xét x nhưng t i th i i m ra b n án, quy t nh có hi u l c pháp lu t mà theo các văn b n quy ph m pháp lu t m i ư c ban hành và có hi u l c sau ngày kh i t , truy t , xét x ó h không ph i ch u trách nhi m hình s . i u 28. Ph m vi trách nhi m b i thư ng trong ho t ng t t ng dân s , t t ng hành chính Nhà nư c có trách nhi m b i thư ng thi t h i do hành vi trái pháp lu t c a ngư i ti n hành t t ng dân s , t t ng hành chính gây ra trong các trư ng h p sau ây:
 13. 1. T mình áp d ng bi n pháp khNn c p t m th i; 2. Áp d ng bi n pháp khNn c p t m th i khác v i bi n pháp khNn c p t m th i mà cá nhân, cơ quan, t ch c có yêu c u; 3. Áp d ng bi n pháp khNn c p t m th i vư t quá yêu c u áp d ng bi n pháp khNn c p t m th i c a cá nhân, cơ quan, t ch c; 4. Ra b n án, quy t nh mà bi t rõ là trái pháp lu t ho c c ý làm sai l ch h sơ v án. M c 2. CƠ QUAN CÓ TRÁCH NHI M B I THƯ NG i u 29. Cơ quan có trách nhi m b i thư ng trong ho t ng t t ng hình s 1. Cơ quan có trách nhi m b i thư ng trong ho t ng t t ng hình s là cơ quan ư c quy nh t i các i u 30, 31 và 32 c a Lu t này. Trư ng h p cơ quan này ã ư c chia tách, sáp nh p, h p nh t, gi i th ho c có s u thác th c hi n công v thì vi c xác nh cơ quan có trách nhi m b i thư ng ư c th c hi n theo quy nh t i i m a và i m c kho n 2 i u 14 c a Lu t này. 2. Cơ quan có trách nhi m b i thư ng trong ho t ng t t ng hình s ph i b i thư ng thi t h i ã phát sinh trong các giai o n t t ng trư c ó. i u 30. Trách nhi m b i thư ng c a cơ quan i u tra, cơ quan ư c giao nhi m v ti n hành m t s ho t ng i u tra trong ho t ng t t ng hình s Cơ quan i u tra và cơ quan ư c giao nhi m v ti n hành m t s ho t ng i u tra có trách nhi m b i thư ng trong các trư ng h p sau ây: 1. ã ra quy t nh t m gi ngư i nhưng Vi n ki m sát có thNm quy n ã có quy t nh hu b quy t nh t m gi ó vì ngư i b t m gi không có hành vi vi ph m pháp lu t; 2. ã ra quy t nh kh i t b can nhưng Vi n ki m sát có thNm quy n không phê chuNn quy t nh kh i t vì ngư i b kh i t không th c hi n hành vi ph m t i. i u 31. Trách nhi m b i thư ng c a Vi n ki m sát nhân dân trong ho t ng t t ng hình s Vi n ki m sát có trách nhi m b i thư ng thi t h i trong các trư ng h p sau ây: 1. ã phê chuNn quy t nh gia h n t m gi c a cơ quan i u tra có thNm quy n nhưng ngư i b t m gi không có hành vi vi ph m pháp lu t; 2. ã phê chuNn l nh t m giam c a cơ quan i u tra có thNm quy n ho c ra l nh t m giam, gia h n t m giam mà sau ó có quy t nh c a cơ quan có thNm quy n trong ho t ng t t ng hình s xác nh ngư i ó không th c hi n hành vi ph m t i;
 14. 3. Toà án c p sơ thNm tr h sơ i u tra b sung nhưng sau ó có quy t nh c a cơ quan có thNm quy n ình ch i u tra vì ngư i ó không th c hi n hành vi ph m t i; 4. ã có quy t nh truy t b can nhưng Toà án c p sơ thNm tuyên b cáo không có t i vì không th c hi n hành vi ph m t i và b n án sơ thNm ã có hi u l c pháp lu t; 5. Toà án c p phúc thNm gi nguyên b n án, quy t nh c a Toà án c p sơ thNm tuyên là không có t i vì không th c hi n hành vi ph m t i; 6. Toà án c p phúc thNm gi nguyên b n án, quy t nh c a Toà án c p sơ thNm tuyên b cáo không có t i vì không th c hi n hành vi ph m t i và sau ó Toà án xét x theo th t c giám c thNm, tái thNm v n gi nguyên b n án, quy t nh c a Toà án c p phúc thNm tuyên b cáo không có t i vì không th c hi n hành vi ph m t i. i u 32. Trách nhi m b i thư ng c a Toà án nhân dân trong ho t ng t t ng hình s 1. Toà án c p sơ thNm có trách nhi m b i thư ng thi t h i trong các trư ng h p sau ây: a) Toà án c p sơ thNm tuyên b cáo có t i nhưng Toà án c p phúc thNm hu b n án sơ thNm, tuyên b cáo không có t i và ình ch v án vì ngư i ó không ph m t i ho c hu b n án sơ thNm i u tra l i mà sau ó b can ư c ình ch i u tra, ình ch v án vì không th c hi n hành vi ph m t i ho c hu b n án sơ thNm xét x l i mà sau ó b cáo ư c tuyên là không có t i vì không th c hi n hành vi ph m t i; b) Toà án c p sơ thNm tuyên b cáo có t i, b n án sơ thNm ã có hi u l c pháp lu t nhưng Toà án xét x theo th t c giám c thNm, tái thNm hu b n án và ình ch v án vì ngư i ó không th c hi n hành vi ph m t i; c) Toà án c p sơ thNm tuyên b cáo có t i, b n án ã có hi u l c pháp lu t nhưng Toà án xét x theo th t c giám c thNm, tái thNm hu b n án i u tra l i mà sau ó b can ư c ình ch i u tra, ình ch v án vì không th c hi n hành vi ph m t i; d) Toà án c p sơ thNm tuyên b cáo có t i, b n án ã có hi u l c pháp lu t nhưng Toà án xét x theo th t c giám c thNm, tái thNm hu b n án xét x l i mà sau ó b cáo ư c tuyên là không có t i vì không th c hi n hành vi ph m t i. 2. Toà án c p phúc thNm có trách nhi m b i thư ng thi t h i trong các trư ng h p sau ây: a) Toà án c p phúc thNm tuyên b cáo có t i nhưng Toà án xét x theo th t c giám c thNm, tái thNm hu b n án phúc thNm và ình ch v án vì ngư i ó không th c hi n hành vi ph m t i; b) Toà án c p phúc thNm tuyên b cáo có t i nhưng Toà án xét x theo th t c giám c thNm, tái thNm hu b n án phúc thNm i u tra l i mà sau ó b can ư c ình ch i u tra, ình ch v án vì không th c hi n hành vi ph m t i;
 15. c) Toà án c p phúc thNm tuyên b cáo có t i nhưng Toà án xét x theo th t c giám c thNm, tái thNm hu b n án phúc thNm xét x l i mà sau ó b cáo ư c tuyên là không có t i vì không th c hi n hành vi ph m t i. 3. Toà án nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương, Toà án quân s quân khu và tương ương có trách nhi m b i thư ng thi t h i khi U ban ThNm phán Toà án nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương, Toà án quân s quân khu và tương ương xét x theo th t c giám c thNm, tái thNm gi nguyên b n án c a Toà án c p dư i tuyên b cáo có t i trong các trư ng h p sau ây: a) Toà hình s Toà án nhân dân t i cao xét x theo th t c giám c thNm, tái thNm hu quy t nh giám c thNm, tái thNm c a U ban ThNm phán Toà án nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương, Toà án quân s quân khu và tương ương và ình ch v án vì ngư i ó không th c hi n hành vi ph m t i; b) Toà hình s Toà án nhân dân t i cao xét x theo th t c giám c thNm, tái thNm hu quy t nh giám c thNm, tái thNm c a U ban ThNm phán Toà án nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương, Toà án quân s quân khu và tương ương i u tra l i mà sau ó b can ư c ình ch i u tra, ình ch v án vì ngư i ó không th c hi n hành vi ph m t i; c) Toà hình s Toà án nhân dân t i cao xét x theo th t c giám c thNm, tái thNm hu quy t nh giám c thNm, tái thNm c a U ban ThNm phán Toà án nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương, Toà án quân s quân khu và tương ương xét x l i mà sau ó b cáo ư c tuyên là không có t i vì không th c hi n hành vi ph m t i. 4. Toà án nhân dân t i cao có trách nhi m b i thư ng thi t h i khi Toà phúc thNm Toà án nhân dân t i cao, Toà hình s Toà án nhân dân t i cao, Toà án quân s trung ương (sau ây g i chung là Toà có thNm quy n) xét x theo th t c giám c thNm, tái thNm gi nguyên b n án c a Toà án c p dư i tuyên b cáo có t i trong các trư ng h p sau ây: a) H i ng ThNm phán Toà án nhân dân t i cao hu quy t nh giám c thNm, tái thNm c a Tòa có thNm quy n thu c Toà án nhân dân t i cao và ình ch v án vì ngư i ó không th c hi n hành vi ph m t i; b) H i ng ThNm phán Toà án nhân dân t i cao hu quy t nh giám c thNm, tái thNm c a Tòa có thNm quy n thu c Toà án nhân dân t i cao i u tra l i mà sau ó b can ư c ình ch i u tra, ình ch v án vì ngư i ó không th c hi n hành vi ph m t i; c) H i ng ThNm phán Toà án nhân dân t i cao hu quy t nh giám c thNm, tái thNm c a Tòa có thNm quy n thu c Toà án nhân dân t i cao xét x l i mà sau ó b cáo ư c tuyên là không có t i vì không th c hi n hành vi ph m t i. i u 33. Trách nhi m b i thư ng c a Toà án nhân dân trong ho t ng t t ng dân s , t t ng hành chính 1. Tòa án có thNm quy n ra quy t nh áp d ng bi n pháp khNn c p t m th i quy nh t i các kho n 1, 2 và 3 i u 28 c a Lu t này có trách nhi m b i thư ng.
 16. 2. Tòa án c p sơ thNm có trách nhi m b i thư ng trong trư ng h p ra b n án, quy t nh sơ thNm ã có hi u l c pháp lu t quy nh t i kho n 4 i u 28 c a Lu t này mà b hu theo th t c giám c thNm ho c tái thNm. 3. Tòa án c p phúc thNm có trách nhi m b i thư ng thi t h i trong trư ng h p ra b n án, quy t nh phúc thNm ã có hi u l c pháp lu t quy nh t i kho n 4 i u 28 c a Lu t này mà b hu theo th t c giám c thNm ho c tái thNm. 4. Tòa án xét x theo th t c giám c thNm, tái thNm có trách nhi m b i thư ng trong trư ng h p ra quy t nh giám c thNm, tái thNm ã có hi u l c pháp lu t quy nh t i kho n 4 i u 28 c a Lu t này mà b hu theo th t c giám c thNm ho c tái thNm. 5. Trư ng h p Toà án quy nh t i các kho n 1, 2, 3 và 4 i u này ã ư c chia tách, sáp nh p, h p nh t, gi i th thì vi c xác nh cơ quan có trách nhi m b i thư ng ư c th c hi n theo quy nh t i i m a kho n 2 i u 14 c a Lu t này. M c 3. TH T C GI I QUY T B I THƯ NG i u 34. H sơ yêu c u b i thư ng t i cơ quan ti n hành t t ng hình s 1. Khi nh n ư c b n án, quy t nh c a cơ quan ti n hành t t ng hình s xác nh thu c trư ng h p ư c b i thư ng quy nh t i i u 26 c a Lu t này thì ngư i b thi t h i g i ơn yêu c u b i thư ng n cơ quan có trách nhi m b i thư ng theo quy nh sau ây: a) Ngư i b thi t h i do quy t nh t m gi , quy t nh kh i t b can c a cơ quan i u tra, cơ quan ư c giao nhi m v ti n hành m t s ho t ng i u tra quy nh t i i u 30 c a Lu t này g i ơn yêu c u b i thư ng n cơ quan i u tra, cơ quan ư c giao nhi m v ti n hành m t s ho t ng i u tra ã ra quy t nh t m gi , quy t nh kh i t b can; b) Ngư i b thi t h i do quy t nh c a Vi n ki m sát quy nh t i i u 31 c a Lu t này g i ơn yêu c u b i thư ng n Vi n ki m sát ã ra quy t nh ó; c) Ngư i b thi t h i do b n án, quy t nh c a Toà án có thNm quy n quy nh t i i u 32 c a Lu t này g i ơn yêu c u b i thư ng n Toà án ã ra b n án, quy t nh ó. 2. ơn yêu c u b i thư ng trong ho t ng t t ng hình s quy nh t i kho n 1 i u này có các n i dung chính sau ây: a) H và tên, a ch c a ngư i yêu c u b i thư ng thi t h i; b) Lý do yêu c u b i thư ng; c) Thi t h i và m c yêu c u b i thư ng. 3. Kèm theo ơn yêu c u b i thư ng ph i có b n án, quy t nh xác nh ngư i ó thu c m t trong các trư ng h p ư c b i thư ng quy nh t i i u 26 c a Lu t này và tài li u, ch ng c có liên quan n vi c yêu c u b i thư ng.
 17. i u 35. H sơ yêu c u b i thư ng t i cơ quan ti n hành t t ng dân s , t t ng hành chính 1. Khi nh n ư c văn b n xác nh hành vi trái pháp lu t c a ngư i thi hành công v có hành vi quy nh t i i u 28 c a Lu t này, ngư i b thi t h i g i ơn yêu c u b i thư ng n cơ quan có trách nhi m b i thư ng theo quy nh sau ây: a) Ngư i b thi t h i do Toà án áp d ng bi n pháp khNn c p t m th i quy nh t i các kho n 1, 2 và 3 i u 28 c a Lu t này g i ơn yêu c u b i thư ng n Toà án ã ra quy t nh áp d ng bi n pháp khNn c p t m th i ó; b) Ngư i b thi t h i do Toà án ra b n án, quy t nh quy nh t i kho n 4 i u 28 c a Lu t này g i ơn yêu c u b i thư ng n Toà án ã ra b n án, quy t nh ó. 2. ơn yêu c u b i thư ng trong ho t ng t t ng dân s , t t ng hành chính quy nh t i kho n 1 i u này có các n i dung chính sau ây: a) Tên, a ch c a ngư i yêu c u b i thư ng thi t h i; b) Lý do yêu c u b i thư ng; c) Thi t h i và m c yêu c u b i thư ng. 3. Kèm theo ơn yêu c u b i thư ng ph i có văn b n xác nh hành vi trái pháp lu t c a ngư i thi hành công v và tài li u, ch ng c có liên quan n vi c yêu c u b i thư ng. i u 36. Th lý, xác minh, thương lư ng, ra quy t nh gi i quy t b i thư ng và hi u l c c a quy t nh gi i quy t b i thư ng trong ho t ng t t ng Vi c th lý, xác minh, thương lư ng, ra quy t nh gi i quy t b i thư ng và hi u l c c a quy t nh gi i quy t b i thư ng trong ho t ng t t ng hình s , dân s , hành chính ư c áp d ng theo quy nh t i các i u 17, 18, 19, 20 và 21 c a Lu t này. i u 37. Gi i quy t yêu c u b i thư ng trong ho t ng t t ng t i Toà án Vi c kh i ki n yêu c u Toà án gi i quy t b i thư ng, thNm quy n và th t c gi i quy t b i thư ng t i Toà án trong ho t ng t t ng ư c th c hi n theo quy nh t i i u 22 và i u 23 c a Lu t này. Chương IV TRÁCH NHI M B I THƯ NG C A NHÀ NƯ C TRONG HO T NG THI HÀNH ÁN M c 1. PH M VI, CƠ QUAN CÓ TRÁCH NHI M B I THƯ NG i u 38. Ph m vi trách nhi m b i thư ng trong ho t ng thi hành án dân s
 18. Nhà nư c có trách nhi m b i thư ng thi t h i do hành vi trái pháp lu t c a ngư i thi hành công v gây ra trong các trư ng h p sau ây: 1. Ra ho c c ý không ra quy t nh: a) Thi hành án; b) Thu h i, s a i, b sung, h y quy t nh v thi hành án; c) Áp d ng bi n pháp b o m thi hành án; d) Cư ng ch thi hành án; ) Thi hành quy t nh áp d ng bi n pháp khNn c p t m th i c a Toà án. e) Hoãn thi hành án; g) T m ình ch , ình ch thi hành án; h) Ti p t c thi hành án. 2. T ch c thi hành ho c c ý không t ch c thi hành quy t nh quy nh t i kho n 1 i u này. i u 39. Ph m vi trách nhi m b i thư ng trong ho t ng thi hành án hình s Nhà nư c có trách nhi m b i thư ng thi t h i do hành vi trái pháp lu t c a ngư i thi hành công v gây ra trong các trư ng h p sau ây: 1. Ra quy t nh thi hành án t hình i v i ngư i có i u ki n quy nh t i i u 35 c a B lu t hình s ; 2. Giam ngư i quá th i h n ph i thi hành án ph t tù theo b n án, quy t nh c a Toà án; 3. Không th c hi n quy t nh hoãn thi hành án i v i ngư i b k t án, quy t nh t m ình ch thi hành án ph t tù; 4. Không th c hi n quy t nh gi m án tù, quy t nh c xá, quy t nh i xá. i u 40. Cơ quan có trách nhi m b i thư ng trong ho t ng thi hành án 1. Cơ quan có trách nhi m b i thư ng trong ho t ng thi hành án hình s là tr i giam, tr i t m giam, cơ quan qu n lý nhà t m gi , cơ quan công an có thNm quy n và Toà án ra quy t nh thi hành án. 2. Cơ quan có trách nhi m b i thư ng trong ho t ng thi hành án dân s là cơ quan thi hành án dân s tr c ti p qu n lý ngư i thi hành công v có hành vi trái pháp lu t gây ra thi t h i.
 19. 3. Trư ng h p cơ quan quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này ã ư c chia tách, sáp nh p, h p nh t, gi i th ho c ngư i thi hành công v gây ra thi t h i không còn làm vi c t i cơ quan ó t i th i i m th lý ơn yêu c u b i thư ng ho c có s u quy n, u thác th c hi n công v thì vi c xác nh cơ quan có trách nhi m b i thư ng ư c th c hi n theo quy nh t i các i m a, b và c kho n 2 i u 14 c a Lu t này. M c 2. TH T C GI I QUY T B I THƯ NG i u 41. H sơ yêu c u b i thư ng t i cơ quan thi hành án dân s 1. Khi nh n ư c văn b n xác nh hành vi trái pháp lu t c a ngư i thi hành công v có hành vi quy nh t i i u 38 c a Lu t này, ngư i b thi t h i g i ơn yêu c u b i thư ng n cơ quan có thNm quy n quy nh t i kho n 2 và kho n 3 i u 40 c a Lu t này. 2. ơn yêu c u b i thư ng trong ho t ng thi hành án dân s có các n i dung chính sau ây: a) Tên, a ch c a ngư i yêu c u b i thư ng thi t h i; b) Lý do yêu c u b i thư ng; c) Thi t h i và m c yêu c u b i thư ng. 3. Kèm theo ơn yêu c u b i thư ng ph i có văn b n xác nh hành vi trái pháp lu t c a ngư i thi hành công v và tài li u, ch ng c có liên quan n vi c yêu c u b i thư ng. i u 42. H sơ yêu c u b i thư ng t i cơ quan thi hành án hình s 1. Khi nh n ư c văn b n xác nh hành vi trái pháp lu t c a ngư i thi hành công v thu c trư ng h p ư c b i thư ng quy nh t i i u 39 c a Lu t này, ngư i b thi t h i ho c thân nhân c a h g i ơn yêu c u b i thư ng n cơ quan có trách nhi m b i thư ng theo quy nh sau ây: a) Ngư i b giam quá th i h n ph i thi hành án theo b n án, quy t nh c a Toà án quy nh t i kho n 2 i u 39 c a Lu t này g i ơn yêu c u b i thư ng n tr i giam, tr i t m giam, cơ quan qu n lý nhà t m gi ã th c hi n vi c giam quá th i h n ó; b) Ngư i b thi t h i do không ư c th c hi n quy t nh hoãn thi hành hình ph t tù, t m ình ch thi hành hình ph t tù, gi m án tù, c xá, i xá quy nh t i kho n 3 và kho n 4 i u 39 c a Lu t này g i ơn yêu c u b i thư ng n cơ quan công an có thNm quy n; c) Thân nhân c a ngư i b thi t h i do quy t nh thi hành án t hình quy nh t i kho n 1 i u 39 c a Lu t này g i ơn yêu c u b i thư ng n Toà án có thNm quy n ra quy t nh ó. 2. ơn yêu c u b i thư ng trong ho t ng thi hành án hình s quy nh t i kho n 1 i u này có các n i dung chính sau ây:
 20. a) H và tên, a ch c a ngư i yêu c u b i thư ng thi t h i; b) Lý do yêu c u b i thư ng; c) Thi t h i và m c yêu c u b i thư ng. 3. Kèm theo ơn yêu c u b i thư ng ph i có văn b n xác nh hành vi trái pháp lu t c a ngư i thi hành công v và tài li u, ch ng c có liên quan n vi c yêu c u b i thư ng. i u 43. Th lý, xác minh, thương lư ng, ra quy t nh gi i quy t b i thư ng trong ho t ng thi hành án Vi c th lý, xác minh, thương lư ng, ra quy t nh gi i quy t b i thư ng và hi u l c c a quy t nh gi i quy t b i thư ng trong ho t ng thi hành án ư c áp d ng theo quy nh t i các i u 17, 18, 19, 20 và 21 c a Lu t này. i u 44. Gi i quy t yêu c u b i thư ng trong ho t ng thi hành án t i Toà án Vi c kh i ki n yêu c u Toà án gi i quy t b i thư ng, thNm quy n và th t c gi i quy t b i thư ng t i Toà án trong ho t ng thi hành án ư c th c hi n theo quy nh t i i u 22 và i u 23 c a Lu t này. Chương V THI T H I Ư C B I THƯ NG i u 45. Thi t h i do tài s n b xâm ph m 1. Trư ng h p tài s n ã b phát m i, b m t thì thi t h i ư c xác nh căn c vào giá th trư ng c a tài s n cùng lo i ho c tài s n có cùng tính năng, tiêu chuNn k thu t và m c hao mòn c a tài s n ã b phát m i, b m t trên th trư ng t i th i i m gi i quy t b i thư ng. 2. Trư ng h p tài s n b hư h ng thì thi t h i ư c xác nh là chi phí có liên quan theo giá th trư ng t i th i i m gi i quy t b i thư ng s a ch a, khôi ph c l i tài s n; n u tài s n b hư h ng không th s a ch a, khôi ph c thì thi t h i ư c xác nh theo quy nh t i kho n 1 i u này. 3. Trư ng h p có thi t h i phát sinh do vi c không s d ng, khai thác tài s n thì thi t h i ư c xác nh là thu nh p th c t b m t. i v i nh ng tài s n trên th trư ng có cho thuê, thu nh p th c t b m t ư c xác nh phù h p v i m c giá thuê c a tài s n cùng lo i ho c tài s n có cùng tiêu chuNn k thu t, tính năng, tác d ng và ch t lư ng t i th i i m gi i quy t b i thư ng; i v i nh ng tài s n trên th trư ng không có cho thuê, thu nh p th c t b m t ư c xác nh trên cơ s thu nh p do tài s n b thi t h i mang l i trong i u ki n bình thư ng trư c th i i m thi t h i x y ra; n u tài s n b kê biên ư c giao cho ngư i b thi t h i ho c ngư i khác qu n lý thì chi phí h p lý ngăn ch n, h n ch và kh c ph c thi t h i v tài s n ư c xác nh là nh ng thi t h i ư c b i thư ng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản