Luật số 46-LCT/HĐNN8

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
66
lượt xem
4
download

Luật số 46-LCT/HĐNN8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật số 46-LCT/HĐNN8 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luật số 46-LCT/HĐNN8

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 46-LCT/HĐNN8 Hà N i, ngày 21 tháng 12 năm 1990 LU T C A QU C H I S 46-LCT/H NN8 NGÀY 21/12/1990 V S A I, B SUNG M T S I U C A LU T NGHĨA V QUÂN S Căn c vào i u 83 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Lu t này s a i, b sung m t s i u c a Lu t nghĩa v quân s ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam thông qua ngày 30 tháng 12 năm 1981. i u 1. S a i, b sung m t s i u c a Lu t nghĩa v quân s như sau: 1/ i u 14 v th i h n ph c v t i ngũ c a h sĩ quan và binh sĩ, ư c s a i, b sung như sau: " i u 14. Th i h n ph c v t i ngũ trong th i bình c a h sĩ quan và binh sĩ là hai năm. Th i h n ph c v t i ngũ trong th i bình c a h sĩ quan ch huy, h sĩ quan và binh sĩ chuyên môn k thu t do Quân i ào t o, h sĩ quan và binh sĩ trên t u h i quân là ba năm." 2/ o n 4 i u 21 v trách nhi m c a U ban nhân dân các c p trong vi c g i công dân nh p ngũ, ư c s a i, b sung như sau: "U ban nhân dân các c p có trách nhi m ch o, t ch c th c hi n vi c tuy n ch n và g i công dân nh p ngũ trong a phương mình, b o m công khai, dân ch và công b ng; úng th i gian, s lư ng, úng tiêu chuNn theo quy nh c a pháp lu t. Các ơn v nh n quân có trách nhi m ph i h p v i U ban nhân dân các c p th c hi n nhi m v này". 3/ i u 29 v nh ng ngư i ư c hoãn g i nh p ngũ, ư c s a i, b sung như sau: " i u 29. Trong th i bình, nh ng ngư i ây sau ư c hoãn g i nh p ngũ: 1- Ngư i chưa s c kho ph c v t i ngũ theo k t lu n c a H i ng khám s c kho ;
  2. 2- Con c a li t sĩ; 3- Anh ho c em trai còn l i duy nh t c a li t sĩ; 4- M t con trai c a thương binh h ng m t, h ng hai và b nh binh hàng m t; 5- Ngư i là lao ng duy nh t ph i tr c ti p nuôi ngư i khác trong gia ình không còn s c lao ng ho c chưa n tu i lao ng; 6- Ngư i có anh, ch ho c em ru t trong cùng m t h gia ình là h sĩ quan, binh sĩ ang ph c v t i ngũ; 7- Giáo viên, nhân viên y t , thanh niên xung phong ang làm vi c m t s vùng cao xa xôi, h o lánh do H i ng b trư ng quy nh; 8- Ngư i ang nghiên c u công trình khoa h c c p Nhà nư c ư c B trư ng, Ch nhi m U ban Nhà nư c ho c ngư i có ch c tương ương ch ng nh n; 9- Ngư i ang h c các trư ng ph thông; ang h c các trư ng d y ngh , trư ng trung h c chuyên nghi p, trư ng cao ng, trư ng i h c thu c h t p trung dài h n do Nhà nư c qu n lý. Hàng năm, nh ng ngư i nói các i m 1, 5, 6, 7, 8 và 9 c a i u này ph i ư c ki m tra, n u không còn lý do hoãn thì ư c g i nh p ngũ; h t 27 tu i mà v n không ư c g i nh p ngũ thì chuy n sang ng ch d b ". 4/ i u 32 v vi c xu t ngũ c a h sĩ quan và binh sĩ, ư c s a i, b sung như sau: " i u 32. H sĩ quan và binh sĩ ã ph c v t i ngũ th i h n quy nh i u 14 c a Lu t này thì ư c xu t ngũ. Theo l nh c a B trư ng B qu c phòng, ngư i ch huy ơn v t c p trung oàn và tương ương tr lên có trách nhi m th c hi n vi c xu t ngũ cho h sĩ quan và binh sĩ thu c quy n. Th i gian xu t ngũ c a h sĩ quan và binh sĩ ph i ư c thông báo trư c m t tháng cho quân nhân, U ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh và ơn v cơ s , nơi quân nhân cư trú ho c làm vi c trư c khi nh p ngũ. Ngư i ch huy c a ơn v c p trung oàn và tương ương tr lên có h sĩ quan và binh sĩ xu t ngũ ph i t ch c ti n và ưa h v bàn giao cho U ban nhân dân a phương ã giao quân. U ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh có trách nhi m t ch c ti p nh n h sĩ quan và binh sĩ xu t ngũ v a phương mình." 5/ i u 38 v h n tu i ph c v c a h sĩ quan và binh sĩ ng ch d b , ư c s a i như sau: " i u 38. H n tu i ph c v c a h sĩ quan và binh sĩ ng ch d b ư c quy nh như sau:
  3. Nam gi i, n h t 45 tu i; N gi i, n h t 40 tu i;" 6/ i u 39 v chia nhóm quân nhân d b nam gi i, ư c s a i như sau: " i u 39. Căn c vào l a tu i, h sĩ quan và binh sĩ d b nam gi i m i h ng ư c chia thành 2 nhóm: Nhóm A g m nh ng ngư i n h t 35 tu i; Nhóm B g m nh ng ngư i t 36 tu i n h t 45 tu i." 7/ B kho n 3 i u 40 v vi c hu n luy n quân nhân d b nhóm C. 8/ i u 53 v quy n l i c a h sĩ quan và binh sĩ t i ngũ, ư c s a i, b sung như sau: " i u 53. H sĩ quan và binh sĩ t i ngũ: 1- ư c b o m cung c p k p th i, s lư ng, úng ch t lư ng v lương th c, th c phNm, quân trang, thu c phòng b nh, ch a b nh, ư c b o m ch , ph c p hàng tháng và nhu c u v văn hoá, tinh th n phù h p v i tính ch t nhi m v c a quân i theo ch , tiêu chuNn, nh lư ng do H i ng b trư ng quy nh; 2- T năm th 2 tr i, ư c ngh phép theo quy nh c a H i ng b trư ng; 3- T tháng th 25 tr i, ư c hư ng thêm 100% ph c p hàng tháng; 4- ư c tính nhân khNu gia ình khi gia ình ư c c p ho c i u ch nh di n tích nhà , t xây d ng nhà và t canh tác; 5- ư c tính th i gian ph c v t i ngũ vào th i gian công tác; 6- ư c ưu tiên mua vé khi i l i b ng các phương ti n giao thông thu c các thành ph n kinh t ; 7- ư c ưu ãi v bưu phí theo quy nh c a H i ng b trư ng." 9/ i u 54 v quy n l i c a gia ình quân nhân t i ngũ, ư c s a i, b sung như sau: " i u 54. Quy n l i c a gia ình h sĩ quan và binh sĩ t i ngũ ư c quy nh như sau:
  4. 1- B ho c v ư c t m mi n tham gia lao ng công ích trong nh ng trư ng h p gia ình th c s có khó khăn và ư c U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n ch ng nh n; 2- B , m , v và con ư c hư ng ch tr c p khó khăn t xu t theo chính sách chung c a Nhà nư c; ư c mi n vi n phí khi khám b nh và ch a b nh t i các b nh vi n c a Nhà nư c; 3- Con g i nhà tr , h c t i các trư ng m u giáo, trư ng ph thông c a Nhà nư c ư c mi n h c phí và ti n óng góp xây d ng trư ng." 10/ i u 55 v ch i v i h sĩ quan và binh sĩ xu t ngũ, ư c s a i, b sung như sau: " i u 55. H sĩ quan và binh sĩ khi xu t ngũ ư c c p ti n t u xe, ph c p i ư ng và tr c p xu t ngũ do H i ng b trư ng quy nh. H sĩ quan và binh sĩ k t ngày có quy t nh xu t ngũ ư c t m mi n làm nghĩa v lao ng công ích; c m i năm ph c v t i ngũ thì ư c mi n th i gian nghĩa v lao ng công ích c a m t năm. Th i gian h sĩ quan, binh sĩ d b t p trung hu n luy n và ki m tra s n sàng chi n u ư c tr vào th i gian nghĩa v lao ng công ích hàng năm." i u 2. Các i u 69, 70, 71 v vi c x lý các vi ph m ư c thay b ng i u 69 m i như sau: " i u 69. 1- Ngư i nào vi ph m các quy nh v ăng ký nghĩa v quân s , tuy n ch n và g i công dân nh p ngũ, g i quân nhân d b t p trung hu n luy n; l i d ng ch c v , quy n h n làm trái ho c c n tr vi c th c hi n các quy nh trên ây ho c vi ph m các quy nh khác c a Lu t này, thì tuỳ theo m c nh ho c n ng mà b x lý k lu t, x ph t hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s . 2- Quân nhân nào vi ph m các quy nh v vi c tuy n ch n và g i công dân nh p ngũ, v vi c xu t ngũ c a h sĩ quan, binh sĩ, v ch , quy n l i c a quân nhân ho c vi ph m các quy nh khác c a Lu t này, thì tuỳ theo m c nh ho c n ng mà b x lý theo i u l nh k lu t c a quân i ho c b truy c u trách nhi m hình s ." Lu t này ã ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá VIII, kỳ h p th 8, thông qua ngày 21 tháng 12 năm 1990. Võ Chí Công ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản