intTypePromotion=1

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

1
307
lượt xem
94
download

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA luËt  s ö a ® æ i,  æ   u n g  m é t s è  ® i Ò u  c ñ a  Ët n g © n  s¸ch n h µ  n íc b s lu C¨n  vµo  Õn  cø  Hi ph¸p  íc Céng  µ    éi chñ  Üa  Öt Nam   n  ho x∙ h   ngh Vi   n¨m   1992; LuËt nµy  öa  æi, bæ     s®   sung  ét  è  iÒu  ña  Ët ng©n  m s® c Lu   s¸ch nhµ  íc   n  ®∙  îc Quèc  éi níc Céng  µ    éi chñ  Üa  Öt Nam   ®  h    ho x∙ h   ngh Vi   kho¸ IX,kú  äp     h thø  th«ng  9  qua  µy  th¸ng3  ng 20    n¨m 1996. §i Ò u 1  Söa  æi,bæ   ®   sung  ét  è  iÒu  ña  Ët ng©n  m s® c Lu   s¸ch nhµ  íc:   n 1.§iÒu  ® îcsöa  æi,bæ     4    ®   sung    nh sau: "§iÒu  4 Ng ©n  s¸ch nhµ  ícbao  å m   ©n    n  g ng s¸ch trung ¬ng  µ  ©n      v ng s¸ch c¸c cÊp     chÝnh  Òn  a   ¬ng  ©n  quy ®Þ ph (ng s¸ch ®Þa   ¬ng).Quan  Ö   ÷a ng©n    ph   h gi   s¸ch  c¸ccÊp  îcthùc hiÖn    ®    theo c¸cnguyªn t¾c       sau  y: ®© 1.Ng ©n    s¸ch trung ¬ng  µ  ©n      v ng s¸ch m çi cÊp  Ýnh  Òn  a  ¬ng     ch quy ®Þ ph ® îcph©n  nh  ån    µ  Ö m  ô    ô  Ó;   ®Þ ngu thu v nhi v chic th 2.Thùc  Ön  Öc      hi vi bæ sung  õng©n  t  s¸ch cÊp      trªncho  ©n  ng s¸ch cÊp  íi   d  ®Ó  b¶o  ¶m   ® c«ng b»ng,ph¸ttr Ónc©n  i gi÷a c¸cvïng,c¸c®Þa  ¬ng.Sè     i   ®è         ph   bæ   sung  µy  µkho¶n    ña  ©n  n l  thu c ng s¸ch cÊp  íi   d; 3. Trêng  îp  ¬    h c quan  qu¶n  ýnhµ  íc cÊp    û  Òn  l  n  trªnu quy cho  ¬  c quan  qu¶n  ýnhµ  íc cÊp  íithùc hiÖn  Ö m   ô    éc  l  n  d    nhi v chithu chøc  n¨ng  ña  ×nh, cm   th× ph¶i chuyÓn    kinh phÝ   õ ng©n    t  s¸ch  Êp    c trªncho  Êp  íi®Ó   ùc  Ön  c d  th hi nhiÖ m  ô  ; v ®ã 4. Ngoµi viÖc        bæ sung  ån    µ  û  Òn  ùc hiÖn  Öm   ô    ngu thu v u quy th   nhi v chi quy  nh  ¹    ®Þ t i kho¶n  vµ  §iÒu  µy,kh«ng  îcdïng  ©n  c¸c 2  3  n  ®  ng s¸ch cña  Êp    c nµy      ®Ó chi cho  Ö m   ô  ña  Êp  nhi vc c kh¸c,trõ tr ng  îp  Æc   Öt theo       ê h® bi   quy ®Þnh  ña  Ýnh  ñ." c Ch ph 2.§iÒu  ® îcsöa  æi,bæ     28    ®   sung    nh sau: "§iÒu  28  Nguån    ña  ©n  thu c ng s¸ch trung ¬ng  å m:     g 1.C¸c    kho¶n    thu 100%: a) Thu Õ     Þgiat¨nghµng    Ëp  Èu;   gi¸tr       ho¸ nh kh b) Thu Õ   ÊtkhÈu,thuÕ  Ëp  Èu;   xu     nh kh   c) Thu Õ     ô ® Æc   Öt,kh«ng  Ó   Õ    ô ® Æc   Öthµng      tiªuth   bi   k thu tiªuth   bi   s¶n suÊt trong nícthu vµo    Æt   µng  µil¸  µng    µng  vµ    Þch  ô        c¸c m h b  , v m∙, h m∙  c¸c d v kinh doanh  ò  êng,m¸t­   ra­ kª;kinh doanh    v tr   xa,ka­ «­     g«n (golf b¸n  Îhéiviªn,   ) th     
  2. 2 vÐ  ch¬i g«n; kinh doanh ca­ n« (casino); si­  trß ch¬i b»ng m¸y gi¾c­ ãt p  (jackpot) kinh doanh  Р Æt  îc®ua  ùa,®ua    ;  v® c  ng   xe; d) Thu Õ     Ëp    thu nh doanh  nghiÖp  ña    n  Þ  ¹ch to¸ntoµn  µnh; c c¸c®¬ v h     ng ®) C¸c kho¶n  Õ  µ  kh¸c tõ dÇu  Ý  thu v thu     kh ph¶inép  ©n    ng s¸ch trung    ­ ph   ¬ng  theo quy  nh  ña  Ýnh  ñ;   ®Þ c Ch e) Thu  Ëp  õvèn  ãp  ña  µ   íc,tiÒn thu håivèn  ña  µ   íct¹ c¸c   nh t   g c Nh n       c Nh n       i      c¬  ë  s kinh tÕ,thu håitiÒn cho    vay  ña  µ   íc(c¶ gèc  µ  i    õ quü  ù  c Nh n     v l∙ )thu t   , d tr÷nhµ  íc;   n g) C¸c    kho¶n  ChÝnh  ñ  do  ph vay;viÖn  î   tr kh«ng  µn  ¹ cña  Ýnh  ñ  ho l   i Ch ph c¸c níc,c¸c tæ        chøc,c¸ nh©n    ícngoµicho  Ýnh  ñ     ën     Ch ph theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt;   h) C¸c kho¶n  Ý,  Ö  Ý   µ  ph l ph v c¸c  kho¶n thu kh¸c  ép  µo  ©n  n v ng s¸ch  trung¬ng    theo quy  nh  ña  Ýnh  ñ;   ®Þ c Ch ph i)  Thu  Õt    ©n  k d ng s¸ch trung ¬ng;     k)C¸c    kho¶n    thu kh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.   2. C¸c    kho¶n thu  ©n  ph chia theo  û lÖ  Çn    t   ph tr¨m (%)  ÷a  ©n  gi ng s¸ch  trung¬ng  µ  ©n    v ng s¸ch cÊp    tØnh: a) Thu Õ     Þ gia  gi¸tr   t¨ng,kh«ng  Ó   Õ     Þ gia    k thu gi¸tr   t¨ng quy  nh   ¹    ®Þ ti ®iÓ m   kho¶n  §iÒu  µy; a  1  n b) Thu Õ  thu nhËp  doanh nghiÖp, kh«ng kÓ  thuÕ  thu nhËp  doanh  nghiÖp  quy  nh  ¹ ®iÓ m   kho¶n  §iÒu  µy; ®Þ t  i d  1  n c)Thu Õ     Ëp  i víi êicã    Ëp    thu nh ®è    ng   thu nh cao; d) Thu Õ     chuyÓn    Ëp    ícngoµi; thu nh ra n   ®)  Thu  ö  ông  èn  ©n  sd v ng s¸ch." 3.§iÒu  ® îcsöa  æi,bæ     30    ®   sung    nh sau: "§iÒu  30 Nguån    ña  ©n  thu c ng s¸ch cÊp    tØnh  å m: g 1.C¸c    kho¶n    thu 100%: a) TiÒn    cho    t; thuª®Ê b) TiÒn    cho    µ  Òn b¸n nhµ    éc së  ÷u  µ  íc; thuªv ti     ë thu   h nh n c) L Ö   Ý  ícb¹ ph¸tsinh trªn®Þa  µn  Ön, quËn; kh«ng  Ó   Ö  Ý    ph tr          b huy     k l ph tr cb¹ nhµ,®Êt; í      d) Thu  õho¹t®éng    è  Õn  Õt;   t    xæ s ki thi ®)  Ön  î Vi tr  kh«ng  µn  ¹cña    chøc,c¸nh©n    ícngoµitrùctiÕp ho l  i c¸ctæ     ën        cho  Êp  c tØnh  theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   e) C¸c    kho¶n  Ý, lÖ  Ý  µ    ph   ph v c¸ckho¶n    thu kh¸cnép  µo  ©n    v ng s¸ch cÊp    tØnh  theo quy  nh  ña  Ýnh  ñ;   ®Þ c Ch ph g) Huy  ng  ña    chøc, c¸ nh©n    u     ©y  ùng    ®é c c¸c tæ     ®Ó ®Ç t x d c¸c c«ng  tr×nh kÕt  Êu  ¹ tÇng    c h  theo quy  nh  ña  Ýnh  ñ;   ®Þ c Ch ph
  3. 3 h)  ãng  ãp  ù nguyÖn  ña    chøc, c¸ nh©n    § g t  c c¸c tæ     ë trong vµ  µiníc   ngo     cho  ©n  ng s¸ch cÊp    tØnh; i)  Thu  Õt    ©n  k d ng s¸ch cÊp    tØnh; k)Bæ     sung  õng©n  t  s¸ch trung ¬ng;     l) C¸c     kho¶n    thu kh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.     2. C¸c    kho¶n thu  ©n  ph chia theo  û lÖ  Çn    t   ph tr¨m (%)  ÷a  ©n  gi ng s¸ch  trung  ng  µ  ©n  ¬ v ng s¸ch  Êp  c tØnh  theo quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  cña  2  28  LuËt  µy. ViÖc  ©n  Êp  ô  Ó    n  ph c c th c¸c kho¶n  nµy thu  cho  ©n  ng s¸ch    Êp  c¸c c chÝnh  quyÒn  a   ¬ng  cÊp  ®Þ ph do  tØnh  quy  nh   ®Þ trong  ¹m    ph vi tØnh  îc ®  ph©n  Êp. c 3. C¸c    kho¶n thu  ©n  ph chia theo  û lÖ  Çn    t   ph tr¨m (%)  ÷a  ©n  gi ng s¸ch  cÊp  tØnh,ng©n    s¸ch cÊp  Ön  µ  ©n    huy v ng s¸ch x∙,thÞ  Ên:     tr a) Thu Õ     chuyÓn  Òn  ö  ông  t; quy s d ®Ê b) Thu Õ   µ,®Êt;   nh   c)TiÒn  ö  ông  t.   sd ®Ê 4. C¸c    kho¶n thu  ©n  ph chia theo  û lÖ  Çn    t   ph tr¨m (%)  ÷a  ©n  gi ng s¸ch  cÊp  tØnh,ng©n    s¸ch cÊp  Ön  µ  ©n    huy v ng s¸ch x∙,thÞ  Ên,phêng:     tr   a) Thu Õ   ö  ông  t    sd ®Ê n«ng  nghiÖp;   b) Thu Õ   µinguyªn;   t    c)L Ö   Ý  ícb¹ nhµ,®Êt;   ph tr         d) Thu Õ     ô  Æc   Öt hµng  tiªuth ® bi   s¶n  Êt  su trong  íc thu  µo    Æt   n  v c¸c m hµng  µil¸  µng    µng  vµ    Þch  ô  b  , v m∙,h m∙  c¸cd v kinh doanh  ò  êng,m¸t­     v tr   xa,ka­ ra­ kª;kinh doanh  «­     g«n  thÎhéiviªn,vР ¬ig«n;kinh doanh  si­     b¸n        ch       ca­ n«; trß ch¬ib»ng    m¸y  ¾c­ ãt;kinhdoanh  Р Æt  îc®ua  ùa,®ua    gi p     v® c  ng   xe. C¸c kho¶n    thu quy  nh  ¹ c¸c®iÓ m       vµ  kho¶n  µy,ng©n  ®Þ ti     a, b, c  d  n  s¸ch  ®Þa   ¬ng  îc hëng  ph ®  100%.  Öc  ©n  Êp  ô  Ó    Vi ph c c th c¸c kho¶n thu  µy    n cho ng©n  s¸ch c¸c cÊp  Ýnh  Òn  a  ¬ng  cÊp     ch quy ®Þ ph do  tØnh quy  nh; riªngtû ®Þ      lÖ  Çn  ph tr¨m (%)  ©n  ph chia thuÕ  ö  ông  t    sd ®Ê n«ng  nghiÖp cho  ©n  ng s¸ch  x∙,thÞ  Ên,phêng  èi Óu lµ20%."   tr   t  thi     4.§iÒu  ® îcsöa  æi,bæ     32    ®   sung    nh sau: "§iÒu  32 Nguån    ña  ©n  thu c ng s¸ch cÊp  Ön  å m:   huy g 1.C¸c    kho¶n    thu 100%: a) Thu Õ  m«n   µi,trõ thuÕ  b   m«n   µi thu  õ c¸c c¸ nh©n  µ  ã m   b  t      v nh kinh  doanh  á      Þ  Ên; nh ë x∙,th tr b) Thu Õ       s¸tsinh thu tõ c¸c doanh         nghiÖp  Õtm æ     óc    a  µn  gi   gia s trªn®Þ b phêng; c) C¸c    kho¶n  Ý,  Ö  Ý   õ c¸c ho¹t®éng  c¸c c¬  ph l ph t       do    quan  éc  Êp  thu c huyÖn qu¶n  ý; l
  4. 4 d) TiÒn    õho¹t®éng  ù    thu t     s nghiÖp  ña    n  Þ  cÊp  Ön  c c¸c®¬ v do  huy qu¶n  lý; ®)  Ön  î Vi tr  kh«ng  µn  ¹cña    chøc,c¸nh©n    ícngoµitrùctiÕp ho l  i c¸ctæ     ën        cho  Êp  Ön  c huy theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   e)  ãng  ãp  ña    chøc, c¸ nh©n    u    x©y  ùng    § g c c¸c tæ     ®Ó ®Ç t d c¸c c«ng  tr×nh kÕt  Êu  ¹ tÇng    c h  theo quy  nh  ña  Ýnh  ñ;   ®Þ c Ch ph g)  ãng  ãp  ù nguyÖn  ña    chøc, c¸ nh©n    § g t  c c¸c tæ     ë trong vµ  µiníc   ngo     cho  ©n  ng s¸ch cÊp  Ön;   huy   h) Thu  Õt    ©n    k d ng s¸ch cÊp  Ön;   huy i)     sung  õng©n  Bæ t  s¸ch cÊp    tØnh; k)C¸c    kho¶n    thu kh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.   2. C¸c    kho¶n thu  ©n  ph chia theo  û lÖ  Çn    t   ph tr¨m (%)  ÷a  ©n  gi ng s¸ch  cÊp tØnh, ng©n    s¸ch cÊp  Ön  µ  ©n    huy v ng s¸ch    Þ  Ên,phêng  x∙,th tr   theo    quy ®Þnh  ¹ c¸ckho¶n    vµ  §iÒu  cña  Ët nµy. t    i 2,3  4  30  Lu     3. Ngoµira,®èi víi Þ    µnh  è  éc tØnh  îcph©n            x∙,th th ph thu   ®  chiavíi ©n     ng s¸ch cÊp    tØnh theo tûlÖ  Çn        ph tr¨m (%)  kho¶n    Ö  Ý  ícb¹,kh«ng  Ó   Ö  thu l ph tr     kl phÝ  ícb¹ nhµ, ®Êt    tr       ph¸tsinh trªn®Þa   µn  µ  îcthµnh  Ëp  ü  u       b v®  l qu ®Ç ttheo   quy  nh  ña  Ýnh  ñ." ®Þ c Ch ph 5.§iÒu  ® îcsöa  æi,bæ     33    ®   sung    nh sau: " §iÒu    33 NhiÖ m   ô    ña  ©n  v chic ng s¸ch cÊp  Ön  å m:   huy g 1.Chi th ng      ê xuyªn vÒ:   a) C¸c  ¹t®éng  ù  ho   s nghiÖp kinh  Õ, v¨n  t  ho¸,th«ng    Ó  ôc    Ó    tin,th d ­ th thao,x∙héivµ    ¹t®éng  ù        c¸c ho   s nghiÖp kh¸c do  ¬    c quan  Êp  Ön  c huy qu¶n  ý; l  riªngvÒ     ôc,®µo  ¹o, tÕ    gi¸od   t  y  theo ph©n  Êp  ña  Êp    c c c tØnh; b) èc   Qu phßng, an    ninh  µ  Ëttù ­  toµn    éi,phÇn  v tr     an  x∙ h   giao cho  Êp  c huyÖn; c)  ¹t ®éng  ña    ¬  Ho   c c¸c c quan  µ  íc,c¬  nh n   quan §¶ng  éng  C s¶n  Öt Vi   Nam   µ  chøc  Ýnh  Þ­x∙héicÊp  Ön; v tæ  ch tr        huy d)  µi trî T    cho    chøc    éi,x∙ héi­ nghÒ   c¸c tæ  x∙ h         nghiÖp  Êp  Ön  c huy theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt;   ®)  C¸c  kho¶n    chikh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt;   e) Ngoµic¸c nhiÖ m   ô         v chiquy  nh  ¹ c¸c ®iÓ m         vµ  ,  ®Þ ti     a, b, c,d  ® kho¶n  1  Òu  µy, ®èi  íithÞ    µnh  è  éc  §i n   v  x∙,th ph thu tØnh  cßn  ¶m   Ën  ® nh thªm    c¸c nhiÖ m   ô    Ò   v chi v qu¶n  ý,duy    l  tu,b¶o  ìng  d c¸c c«ng  ×nh  tr c«ng  éng, sù  c   nghiÖp  Þ  Ýnh. th ch 2.Chi ®Ç u      iÓn:    tph¸ttr Chi ®Ç u    ©y  ùng      tx d c¸cc«ng  ×nh kÕt  Êu  ¹ tÇng  tr   c h  kinh tÕ      éitheo    ­ x∙h   ph©n  Êp  ña  c c tØnh. Trong  ©n  Êp  i  íithÞ    µnh  è  éc    ph c ®è v   x∙,th ph thu tØnh,   ph¶icã  Ö m   ô    u    ©y  ùng    êng    nhi v chi®Ç tx d c¸c tr phæ  th«ng  èc  Ëp    Êp  qu l c¸c c
  5. 5 vµ    c¸c c«ng  ×nh  óc  î c«ng  éng, ®iÖn  Õu  tr ph l  i c   chi s¸ng,cÊp    tho¸tníc,giao      th«ng  «  Þ,an  µn  ® th   to giao th«ng,vÖ       sinh ®«  Þ.   th 3.Chi bæ       sung cho  ©n  ng s¸ch cÊp  íi "   d. 6.§iÒu  ® îcsöa  æi,bæ     34    ®   sung    nh sau: "§iÒu  34 Nguån    ña  ©n  thu c ng s¸ch x∙,thÞ  Ên gå m:     tr   1.C¸c    kho¶n    thu 100%: a) Thu Õ     m«n  µithu tõc¸cc¸nh©n  µ  ã m   b         v nh kinh doanh  á;   nh b) Thu Õ       s¸tsinh; c) C¸c    kho¶n  Ý, lÖ  Ý  µ    ph   ph v c¸c kho¶n  ng  ãp    ®ã g thu cho  ©n  ng s¸ch x∙,    thÞ  Ên theo quy  nh  ña  tr     ®Þ c ph¸p luËt;   d) Thu  õsö  ông  òy  t    t  d q ®Ê c«ng  ch  µ    Ý v thu hoa  îc«ng  l  i s¶n  kh¸c; ®)  Òn    õho¹t®éng  ù  Ti thu t     s nghiÖp  x∙,thÞ  Ên qu¶n  ý; do    tr   l e) C¸c    kho¶n  ng  ãp  ùnguyÖn  ®ã g t   cho    Þ  Ên; x∙,th tr g)  Ön  î Vi tr  kh«ng  µn  ¹ cña    chøc  µ    ©n    íc ngoµitrùc ho l  i c¸c tæ  v c¸ nh ën      tiÕp cho    Þ  Ên theo quy  nh  ña    x∙,th tr     ®Þ c ph¸p luËt;   h) Thu  Õt    ©n    k d ng s¸ch x∙, Þ  Ên;     tr th i)     sung  õng©n  Bæ t  s¸ch cÊp    trªn; k)C¸c    kho¶n    thu kh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.   2. C¸c    kho¶n thu  ©n  ph chia theo  û lÖ  Çn    t   ph tr¨m (%)  ÷a  ©n  gi ng s¸ch  cÊp tØnh, ng©n    s¸ch cÊp  Ön  µ  ©n    huy v ng s¸ch    Þ  Ên,phêng  x∙,th tr   theo    quy ®Þnh  ¹ c¸ckho¶n    vµ  §iÒu  cña  Ët nµy." t    i 2,3  4  30  Lu   7.§iÒu  ® îcsöa  æi,bæ     37    ®   sung    nh sau: "§iÒu  37 Nguån    ña  ©n  thu c ng s¸ch phêng  å m:   g 1.C¸c    kho¶n    thu 100%: a) C¸c    kho¶n  Ý, lÖ  Ý  µ    ph   ph v c¸c kho¶n  ng  ãp  ®ã g cho  ©n  ng s¸ch phêng    theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   b) Thu Õ       s¸tsinh,trõthuÕ       s¸tsinh thu tõ c¸c doanh         nghiÖp  Õtm æ     gi   gia sóc; c)C¸c    kho¶n  ng  ãp  ùnguyÖn  ña  chøc,c¸nh©n  ®ã g t   c tæ     cho  êng; ph d)  Ön  î Vi tr  kh«ng  µn  ¹ cña    chøc  µ    ©n    íc ngoµitrùc ho l  i c¸c tæ  v c¸ nh ën      tiÕp cho  êng    ph theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   ®)  Thu  Õt    ©n  k d ng s¸ch phêng;   e) Bæ     sung  õng©n  t  s¸ch cÊp    trªn; g) C¸c    kho¶n    thu kh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.  
  6. 6 2. C¸c    kho¶n thu  ©n  ph chia theo  û lÖ  Çn    t   ph tr¨m (%)  ÷a  ©n  gi ng s¸ch  cÊp tØnh, ng©n    s¸ch cÊp  Ön  µ  ©n    huy v ng s¸ch    Þ  Ên,phêng  x∙,th tr   theo    quy ®Þnh  ¹ c¸ckho¶n  vµ  §iÒu  cña  Ët nµy." t    i 2  4  30  Lu   8.§iÒu  ® îcsöa  æi,bæ     39    ®   sung    nh sau: "§iÒu  39 Ch Ýnh  ñ  ph quy  nh  ô  Ó  û lÖ  Çn  ®Þ c th t   ph tr¨m (%)  ©n  ph chia c¸c kho¶n     thu ® îcquy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  cña  Ët nµy  ÷a ng©n     ®Þ ti  2  28  Lu   gi   s¸ch trung ¬ng      víi ©n   ng s¸ch tõng tØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng.       ph tr       C¨n  vµo  ûlÖ  Çn    cø  t   ph tr¨m (%)  ChÝnh  ñ  do  ph quy  nh  ®Þ cho  õng tØnh, t    thµnh  è  ùc thuéc  ph tr   trung  ng, Uû   ¬   ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh quy  nh  ô  ®Þ c thÓ  û lÖ  Çn  t   ph tr¨m (%)  ©n  ph chiac¸c kho¶n    îcquy  nh  ¹       thu ®   ®Þ t i kho¶n  c¸c 2,3  µ  §iÒu        v 4  30,c¸ckho¶n  vµ  §iÒu  cña  Ët nµy  ÷a ng©n  2  3  32  Lu   gi   s¸ch cÊp    tØnh  íi ©n  v ng s¸ch tõng  Ön, quËn, thÞ    µnh  è  éc tØnh  µ  ©n    huy     x∙,th ph thu   v ng s¸ch tõng x∙,phêng,thÞ  Ên.        tr   Tû  Ö  Çn    l ph tr¨m (%)  ©n  ph chiac¸ckho¶n       thu giao cho  õng  Êp  îcæn     t c ®  ®Þnh  õ3  n   n¨m." t   ®Õ 5  9.§iÒu  ® îcsöa  æi,bæ     40    ®   sung    nh sau: "§iÒu  40 Sè     bæ sung  õ ng©n  t  s¸ch cÊp      trªncho  ©n  ng s¸ch cÊp  íi®Ó   ©n  i   d  c ®è   thu,ching©n     s¸ch,b¶o  ¶m   ùc hiÖn    Ö m  ô    ® th   c¸cnhi v kinh tÕ     éi® îcgiao,   ­x∙h       ® îc x¸c ®Þnh    ¬  ë  Ýnh      ån    Öm   ô       trªnc s t to¸nc¸c ngu thu,nhi v chiquy  nh  ¹  ®Þ ti c¸c ®iÒu                  vµ  cña  Ët nµy    28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37  38  Lu   theo      c¸c tiªu thøc:d©n  è, ®iÒu  Ön  ù nhiªn,®iÒu  Ön    s  ki t     ki kinh tÕ      éi cña  õng  ïng,   ­ x∙ h   t v   chó    í vïng  ©u, vïng    ïng  cø  ýt  i s   xa, v c¨n  c¸ch m¹ng, vïng  ©n  éc thiÓu  è  µ      d t  sv c¸c vïng  ã  ã    c kh kh¨n.Sè       bæ sung  µy  îc æn   nh  õ ba  n   n ®  ®Þ t   ®Õ n¨m  n¨m.   Hµng  n¨m  trong tr ng  îp cã  îtgi¸,   vµo  è      ê h   tr     cø  c¨n s bæ sung  ∙  îcUû   ® ®   ban  ­ th êng  ô  èc  éiquyÕt  nh  µ  èc ®é     ëng  v Qu h   ®Þ v t   t¨ngtr kinh tÕ,Ch Ýnh  ñ  Õt    ph quy   ®Þnh  møc  iÒu  ® chØnh    ét  Çn  t¨ngm ph theo tûlÖ  îtgi¸vµ  ét  Çn      tr     m ph theo tèc    ®é     ëng  t¨ngtr kinh tÕ    trongviÖc  Ýnh      t bæ sung cho  ©n  ng s¸ch cÊp  íi "   d. 10.§iÒu  ® îcsöa  æi,bæ     44    ®   sung    nh sau: "§iÒu  44 1. C¸c  ¬    c quan, ®¬n  Þ   ã    v c tr¸chnhiÖ m     trong  Öc      ©n  vi thu,chi ng s¸ch  ph¶itæ    chøc  Ëp  ù        ©n  l d to¸nthu,ching s¸ch trong ph¹m    Ö m   ô  îcgiao     vinhi v®    vµ  öic¬  g   quan  µichÝnh  ïng cÊp. t  c  2. C¬     quan  µichÝnh    Êp    a   ¬ng  t  c¸c c ë ®Þ ph xem   Ðt dù    ©n  x   to¸nng s¸ch  cña c¸c  ¬  c quan, ®¬n   Þ   ïng  Êp  µ  ù     vc c v d to¸n ng©n     s¸ch  ña  Êp  Ýnh  cc ch quyÒn  Êp  íi tæng  îp,lËp  ù    µ  ¬ng  ph©n    ©n  c d,   h  d to¸n v ph ¸n  bæ ng s¸ch ®Þa     ph¬ng  ×nh Uû   tr   ban  ©n  ©n  ïng cÊp. nh d c  3. Thêng  ùc Héi  ng  ©n  ©n    tr   ®å nh d hoÆc   ñ   Þch,Phã   ñ  Þch  éi Ch t   ch t H  ®ång  ©n  ©n  nh d xem   Ðt  ù    ©n  x d to¸nng s¸ch  Uû   do  ban  ©n  ©n  ïng  Êp  nh d c c
  7. 7 lËp    ®Ó b¸o c¸o  ¬  c quan  µnh  Ýnh  µ  íc cÊp    h ch nh n   trªntæng  îp  ×nh  èc  h tr Qu héi. Sau    ù  khi d to¸n ng©n    s¸ch  µ  íc ® îc Quèc  éi quyÕt  nh,  nh n     h  ®Þ c¨n    cø vµo  Ö m   ô      ©n  nhi v thu,chi ng s¸ch  îc cÊp    ®  trªn giao,Uû     ban  ©n  ©n  ã  nh d c tr¸chnhiÖm   Ëp  ù    l d to¸n vµ  ¬ng  ph©n    ©n    ph ¸n  bæ ng s¸ch  a   ¬ng  ×nh ®Þ ph tr   Héi  ng  ©n  ©n  ïng  Êp  Õt  nh  µ  ®å nh d c c quy ®Þ v b¸o  c¬  c¸o  quan  µnh  Ýnh  h ch nhµ  íc,c¬  n   quan  µi Ýnh  Êp    ùctiÕp." t  ch c trªntr   11.§iÒu  ® îcsöa  æi,bæ     50    ®   sung    nh sau: "§iÒu  50 1. Quèc  éi quyÕt  nh  ù    h  ®Þ d to¸n ng©n    s¸ch  µ  íc n¨m  nh n   sau  íc ngµy  tr   30  th¸ng11    n¨m  íc. tr 2. Trong  êng  îp  ù    tr h d to¸n ng©n    s¸ch  µ  íc cha  îc Quèc  éi quyÕt  nh n   ®  h  ®Þnh,  Ýnh  ñ  Ëp  ¹ dù    ©n  Ch ph l l i to¸nng   s¸ch nhµ  íc tr×nh Quèc  éivµo  êi   n    h  th   gian do  èc  éiquyÕt ®Þnh.   Qu h     3. Héi ®ång  ©n  ©n    vµo  ù    ©n     nh d c¨n cø  d to¸nng s¸ch ® îccÊp       trªngiao,   c¨n cø  µo  ån    Öm   ô    ∙  îcph©n  Êp    v ngu thu,nhi v chi® ®   c cho  a  ¬ng  µ  Õ   ®Þ ph v ch ®é,  Ýnh  ch s¸ch hiÖn  µnh, quyÕt  nh  ù    ©n    h   ®Þ d to¸nng s¸ch ®Þa   ¬ng    ph theo  thêigian quy  nh  ña  Ýnh  ñ."     ®Þ c Ch ph 12.§iÒu  ® îcsöa  æi,bæ     62    ®   sung    nh sau: " Òu  §i 62 Trong    ×nh chÊp  µnh  ©n  qu¸ tr   h ng s¸ch nhµ  íc,n Õu  ã  ù    n  c s thay ® æi  Ò     v thu,chith× thùc hiÖn          nh sau: 1. Sè       µ  ÕtkiÖm    víi ù    îcgiao ® îcsö  ông      t¨ng thu v ti   chiso    to¸n®   d   d ®Ó gi¶m  éichi,t¨ng chitr¶nî hoÆc       b            ®Ó bæ sung  ü  ù  ÷tµichÝnh  µ  qu d tr     v t¨ng  chicho      c¸ckho¶n  Çn  Õtkh¸ctheo quy  nh  ña  Ýnh  ñ; c thi       ®Þ c Ch ph 2. Trêng  îp sè      h   thu kh«ng  tdù    îcduyÖt,Thñ íng ChÝnh  ñ, ®¹   to¸n®     t  ph   Chñ   Þch  û   t U ban  ©n  ©n  îcphÐp  iÒu  nh d ®  ® chØnh  gi¶m  ét  è  m s kho¶n   ­ chit ¬ng øng,®ång  êib¸o    û     th   c¸o U ban  êng  ô  èc  éivµ  èc  éi,Héi ®ång  th v Qu h   Qu h     nh©n  ©n  ïng cÊp  d c  trong kú  äp  Çn  Êt;  h g nh 3.Trêng  îp cã    h   nhu  Çu    t  Êtngoµidù    ng  c chi®é xu     to¸nnh kh«ng  Ó  × th tr   ho∙n ® îcm µ       kho¶n  ù  d phßng  ©n  ng s¸ch kh«ng    ¸p    ®ñ ® øng, Thñ íng ChÝnh    t  phñ,Chñ  Þch  û     t U ban  ©n  ©n  nh d ph¶is ¾p  Õp  ¹ c¸ckho¶n      x l    i chitrong dù      to¸n ® îcgiao ®Ó   ã  ån  ¸p      c ngu ® øng  nhu  Çu    t  Êt®ã; c chi®é xu   4. Hµng    n¨m,  trong tr ng  îp  ã  è    ê h c s t¨ng thu  õ thuÕ  Êt khÈu, thuÕ    t  xu     nhËp  Èu  µ  Õ    ô ® Æc   Ötso  íi Ö m   ô    îcgiao,kh«ng  Ó   kh v thu tiªuth   bi   v   nhi v thu ®     k thuÕ    ô  Æc   Öt quy  nh  ¹  tiªuth ® bi   ®Þ tikho¶n  §iÒu  cña  Ët nµy, ChÝnh   4  30  Lu     phñ  Õt ®Þnh  Ých m ét  Çn  quy   tr   ph theo tûlÖ  Çn        ph tr¨m (%)  ña  è        c s t¨ngthu ®ã cho  ©n  ng s¸ch cÊp    tØnh    u    ©y  ùng    ®Ó ®Ç tx d c¸cc«ng  ×nh kÕt  Êu  ¹ tÇng  tr   c h  vµ      û   b¸o c¸o U ban  êng  ô  èc  éi. th v Qu h 5. Trêng  îp  ü  ©n    h qu ng s¸ch  µ  íc thiÕu  ôt t¹m  êi, nh n   h  th  ph¶isö  ông   d quü  ù  ÷tµichÝnh    ö  ý. d tr     ®Ó x l   Riªng ®èi víi ©n       ng s¸ch trung ¬ng  Õu  ü  ù      n qu d
  8. 8 tr÷tµichÝnh     kh«ng  ¸p  ® øng  îc,Ng ©n  µng  µ  íct¹m  ®  h nh n   øng  cho  ©n  ng s¸ch  trung¬ng    theo quyÕt ®Þnh  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ.     c Th t   ph T¹m øng  õ quü  ù  ÷tµichÝnh  ña  ©n  t  d tr     c ng s¸ch c¸c cÊp  µ  ¹m     v t øng  õ t  Ng ©n   µng  µ  íc cña  ©n   h nh n   Ng s¸ch trung  ng  ¬ ph¶i ® îc hoµn       tr¶ trong    n¨m " ng©n  s¸ch,trõtr ng  îp ® Æc   Ötdo  ñ íng ChÝnh  ñ  Õt ®Þnh.    ê h   bi   Th t   ph quy   §i Ò u 2  LuËt nµy  ã  Öu  ùcthi µnh  õn¨m  ©n    c hi l     h t  ng s¸ch 1999.   §i Ò u 3 Ch Ýnh  ñ  öa  æi, bæ   ph s ®   sung    c¸c v¨n b¶n quy  nh    Õtthihµnh  ®Þ chiti     LuËt ng©n    s¸ch nhµ  íccho  ïhîp víi Ët nµy.   n  ph       Lu   LuËt  µy  ∙  îc Quèc  éi níc Céng  n ®®  h    hßa    éi chñ  x∙ h   nghÜa  Öt Nam   Vi   khãa  kú  äp  3  X,  h thø  th«ng  qua  µy  th¸ng5  ng 20    n¨m 1998.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2