intTypePromotion=1

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thuế Doanh thu

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
93
lượt xem
10
download

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thuế Doanh thu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thuế Doanh thu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thuế Doanh thu

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA LUËT SöA ®æI, Bæ SUNG MéT Sè ®IÒU CñA LUËT THUÕ DOANH THU C¨n cø vµo §iÒu 80 vµ §iÒu 84 cña HiÕn ph¸p níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam n¨m 1992; LuËt nµy söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ doanh thu ®· ®îc Quèc héi kho¸ VIII, kú häp thø 7 th«ng qua ngµy 30 th¸ng 6 n¨m 1990 vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ doanh thu ®· ®îc Quèc héi níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam kho¸ IX, kú häp thø 3 th«ng qua ngµy 05 th¸ng 7 n¨m 1993. §iÒu 1 Söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ doanh thu nh sau: 1- §iÒu 2 ®îc söa ®æi, bæ sung: “§iÒu 2 Nh÷ng ho¹t ®éng sau ®©y kh«ng thuéc diÖn chÞu thuÕ doanh thu: 1- S¶n xuÊt n«ng nghiÖp thuéc diÖn chÞu thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp; 2- S¶n xuÊt hµng ho¸ thuéc diÖn chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt; 3- S¶n xuÊt hµng ho¸ xuÊt khÈu; 4- Ho¹t ®éng tÝn dông.” 2- §iÒu 8 ®îc söa ®æi, bæ sung: “§iÒu 8 1- Doanh thu tÝnh thuÕ lµ toµn bé tiÒn thu tõ ho¹t ®éng kinh doanh ë ViÖt Nam, kh«ng ph©n biÕt ngµnh, nghÒ, h×nh thøc kinh doanh, cã c¬ së kinh doanh ë ViÖt Nam hay ë níc ngoµi. Doanh thu tÝnh thuÕ ®èi víi mét sè ho¹t ®éng kinh doanh ®îc quy ®Þnh nh sau: a) Doanh thu ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt lµ tiÒn b¸n hµng; b) Doanh thu ®èi víi ho¹t ®éng gia c«ng lµ tiÒn gia c«ng bao gåm tiÒn c«ng, tiÒn nhiªn liÖu, ®éng lùc, vËt liÖu phô vµ c¸c chi phÝ kh¸c; c) Doanh thu ®èi víi ho¹t ®éng x©y dùng lµ tiÒn thu vÒ x©y dùng. §èi víi ho¹t ®éng l¾p ®Æt m¸y mãc, thiÕt bÞ toµn bé g¾n víi x©y dùng, doanh thu tÝnh thuÕ ®èi víi ho¹t ®éng nµy kh«ng tÝnh gi¸ trÞ m¸y mãc thiÕt bÞ; d) Doanh thu ®èi víi ho¹t ®éng vËn t¶i lµ tiÒn thu cíc phÝ vËn chuyÓn hµng ho¸, hµnh kh¸ch, hµnh lý; e) Doanh thu ®èi víi ho¹t ®éng ¨n uèng lµ tiÒn thu vÒ kinh doanh ¨n uèng;
  2. 2 g) Doanh thu ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh th¬ng nghiÖp lµ tiÒn b¸n hµng hoÆc lµ sè chªnh lÖch gi÷a gi¸ b¸n hµng víi gi¸ mua hµng; h) Doanh thu ®èi víi ho¹t ®éng ®¹i lý b¸n hµng hoÆc uû th¸c mua, b¸n hµng lµ tiÒn hoa hång ®îc hëng; i) Doanh thu ®èi víi ho¹t ®éng dÞch vô lµ tiÒn thu vÒ ho¹t ®éng dÞch vô; k) Doanh thu ®èi víi ho¹t ®éng b¶o hiÓm lµ tiÒn thu vÒ kinh doanh b¶o hiÓm. 2- C¬ së kinh doanh cã doanh thu b»ng ngo¹i tÖ, ®îc nép thuÕ b»ng ngo¹i tÖ hoÆc b»ng ®ång tiÒn ViÖt Nam, quy ®æi theo tû gi¸ mua vµo do Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam c«ng bè t¹i thêi ®iÓm nép thuÕ. 3- Trong trêng hîp trao ®æi hµng ho¸, dÞch vô hoÆc tù cung øng hµng ho¸, tù cung øng dÞch vô, th× hµng ho¸, dÞch vô trao ®æi hoÆc tù cung øng ph¶i ®îc tÝnh thµnh tiÒn t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh, theo gi¸ thÞ trêng ®Ó lµm c¨n cø tÝnh thuÕ.” §iÒu 2 Söa ®æi, bæ sung thuÕ suÊt thuÕ doanh thu ®èi víi mét sè ngµnh nghÒ kinh doanh trong BiÓu thuÕ doanh thu hiÖn hµnh vµ ban hµnh kÌm theo LuËt nµy BiÓu thuÕ doanh thu ®· ®îc söa ®æi, bæ sung. §iÒu 3 LuËt nµy cã hiÖu lùc tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 1996. §iÒu 4 ChÝnh phñ söa ®æ, bæ sung c¸c v¨n b¶n quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ doanh thu cho phï hîp víi LuËt nµy. LuËt nµy ®îc Quèc héi níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam kho¸ IX, kú häp thø 8 th«ng qua ngµy 28 th¸ng 10 n¨m 1995. BIÓU THUÕ DOANH THU ®· SöA ®æI, Bæ SUNG (Ban hµnh kÌm theo LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ doanh thu ®· ®îc Quèc héi kho¸ IX, kú häp thø 8 th«ng qua ngµy 28 th¸ng 10 n¨m 1995) Sè Ngµnh nghÒ ThuÕ TT suÊt (%) 1 2 3 I- Ngµnh s¶n xuÊt 1 §iÖn th¬ng phÈm 8 2 Khai th¸c c¸c lo¹i tµi nguyªn kho¸ng s¶n:
  3. 3 a) DÇu má, khÝ ®èt, vµng, ®¸ quý 8 b) L©m s¶n 4 c) Thñy s¶n, tµi nguyªn vµ kho¸ng s¶n kh¸c 2 Riªng khai th¸c than hÇm lß 1 3 S¶n xuÊt níc s¹ch phôc vô s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t 1 4 LuyÖn, c¸n, kÐo kim lo¹i vµ luyÖn cèc 2 Riªng: luyÖn, c¸n, kÌo kim lo¹i mµu, kim lo¹i quý (vµng, b¹c) 4 5 S¶n xuÊt, l¾p r¸p s¶n phÈm c¬ khÝ 2 Riªng: - M¸y mãc, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn t¶i 1 - Qu¹t ®iÖn, bµn lµ, biÕn thÕ vµ æn ¸p ®iÖn díi 15A, b¬m níc ®iÖn díi 10m3/giê, m¸y giÆt, ®iÒu hoµ nhiÖt ®é, tñ l¹nh, m¸y hót bôi, hót Èm, b×nh nãng l¹nh, ®å dïng cã g¾n bé phËn ®iÖn (nåi c¬m ®iÖn, Êm ®iÖn, ch¶o ®iÖn, m¸y xay sinh tè...), bÕp ga, bÕp ®iÖn, s¶n xuÊt, l¾p r¸p « t« tõ 24 chç ngåi trë 4 xuèng 6 S¶n xuÊt, l¾p r¸p s¶n phÈm ®iÖn tö 8 Riªng: M¸y mãc, thiÕt bÞ ®iÖn tö chuyªn dïng, m¸y vi tÝnh 4 7 S¶n phÈm ho¸ chÊt 4 Riªng: - Ho¸ chÊt c¬ b¶n, ph©n bãn 1 - Thuèc trõ s©u, mèi, mät, c«n trïng vµ c¸c ho¸ chÊt kh¸c phôc vô s¶n xuÊt n«ng nghiÖp 0,5 - DÇu mì nhên 2 8 VËt liÖu x©y dùng, kÓ c¶ c¬-lanh-ke, v÷a bª t«ng, bª t«ng ®óc 4 s¾n Riªng xi m¨ng: - M¸c P300 trë lªn 10 - M¸c díi P300 6 9 Gèm, sµnh sø, thuû tinh 4 Riªng thuû tinh dïng cho y tÕ 1 10 ChÕ biÕn l©m s¶n vµ s¶n xuÊt ®å gç 6 11 GiÊy vµ s¶n phÈm b»ng giÊy 2 Riªng: Bét giÊy, giÊy in b¸o vµ giÊy vë häc sinh 1 12 Xay, x¸t, chÕ biÕn l¬ng thùc 2 Riªng mú ¨n liÒn 6 13 S¶n xuÊt, chÕ biÕn thùc phÈm (bao gåm c¶ thuèc l¸ l¸, thuèc l¸ sîi, thuèc lµo, cån, cµ phª, mú chÝnh, ®êng, b¸nh kÑo...) 6 Riªng: - Muèi 0,5
  4. 4 - Níc ®¸ dïng cho ®¸nh b¾t thuû s¶n 2 - Bét canh, níc chÊm c¸c lo¹i, dÇu thùc vËt, chÌ, s÷a 4 c¸c lo¹i - Níc ngät, níc gi¶i kh¸t 8 14 ChÕ biÕn thuû s¶n 4 15 Sîi, dÖt, b«ng: a) Sîi c¸c lo¹i (bao gåm c¶ sîi len dÖt th¶m, sîi ®ay, t¬, cãi), 2 chØ Riªng: Sîi len, sîi tæng hîp 4 b) DÖt c¸c lo¹i 4 Riªng: DÖt ®ay, chiÕu, cãi, mµnh vµ c¸c s¶n phÈm dÖt thñ c«ng, b¸n c¬ khÝ 2 c) S¬ chÕ b«ng trång trong níc 1 16 S¶n phÈm may mÆc b»ng v¶i, giÇy v¶i, s¶n xuÊt nguyªn liÖu da, v¶i gi¶ da 4 17 S¶n phÈm b»ng da, b»ng v¶i gi¶ da 6 18 In vµ xuÊt b¶n (kh«ng bao gåm ho¹t ®éng qu¶ng c¸o): a) S¸ch, phim ¶nh (kÓ c¶ in tr¸ng phim nhùa); b¨ng nh¹c, b¨ng h×nh, ®Üa quang ®· ghi ch¬ng tr×nh 1 b) B¸o c¸c lo¹i 0,5 c) S¸ch chÝnh trÞ, s¸ch gi¸o khoa, s¸ch khoa häc kü thuËt, s¸ch phôc vô thiÕu nhi, s¸ch b¸o in b»ng tiÕng d©n téc, b¸o nh©n d©n, b¸o qu©n ®éi nh©n d©n, tranh ¶nh l·nh tô, ¸p phÝch, tranh ¶nh tuyªn truyÒn, in tiÒn; phim tµi liÖu, phãng sù, ®Ò tµi c¸ch m¹ng, ®Ò tµi thiÕu nhi, ®Ò tµi khoa häc 0 d) S¶n xuÊt b¨ng nh¹c, b¨ng h×nh cha ghi ch¬ng tr×nh 2 e) In vµ xuÊt b¶n c¸c lo¹i kh¸c, c¸c ho¹t ®éng kh¸c thuéc ngµnh in, xuÊt b¶n 4 19 Dông cô thÝ nghiÖm, dông cô y tÕ, ®å ch¬i trÎ em, gi¸o cô gi¶ng d¹y vµ häc tËp 0,5 20 Dông cô thÓ dôc, thÓ thao, nh¹c cô vµ phô tïng 1 21 Thuèc ch÷a bÖnh, thuèc phßng dÞch bÖnh; b«ng b¨ng vÖ 1 sinh y tÕ 22 S¶n xuÊt hµng mü nghÖ 8 23 S¶n xuÊt hµng mü phÈm 10 24 S¶n xuÊt bµi l¸, vµng m·, h¬ng, nÕn : a) Bµi l¸, vµng m· 20
  5. 5 b) H¬ng, nÕn 8 25 S¶n xuÊt, chÕ biÕn thøc ¨n gia sóc 2 26 S¶n xuÊt n«ng nghiÖp kh«ng thuéc diÖn chÞu thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp 2 Riªng: S¶n xuÊt c©y gièng, con gièng 1 27 S¶n xuÊt c¸c lo¹i c«ng cô s¶n xuÊt 1 28 Gia c«ng kh«ng ph©n biÖt s¶n phÈm, ngµnh nghÒ (tÝnh trªn tiÒn gia c«ng) 6 29 S¶n xuÊt, chÕ biÕn kh¸c 4 II- Ngµnh x©y dùng 1 Ho¹t ®éng x©y l¾p; ho¹t ®éng kh¶o s¸t, thiÕt kÕ vµ ho¹t ®éng kh¸c trong x©y dùng 4 III. Ngµnh vËn t¶i 1 VËn t¶i hµng ho¸ 2 Riªng: VËn t¶i b»ng ph¬ng tiÖn th« s¬ ë miÒn nói, h¶i ®¶o 0,5 2 VËn t¶i hµnh kh¸ch, hµnh lý; vËn t¶i hµng kh«ng (kÓ c¶ hµnh kh¸ch, hµnh lý vµ hµng ho¸) 4 Riªng vËn t¶i hµnh kh¸ch néi thµnh néi thÞ b»ng xe buýt 1 IV- Ngµnh th¬ng nghiÖp 1 Kinh doanh b¸n c¸c lo¹i hµng ho¸ (kÓ c¶: x¨ng, xe g¾n m¸y, «t« tõ 24 chç ngåi trë xuèng) 2 Riªng: L¬ng thùc, thùc phÈm t¬i sèng, rau qu¶ t¬i sèng, muèi, thuèc ch÷a bÖnh, dông cô thÝ nghiÖm, dông cô y tÕ, ph©n bãn, thuèc trõ s©u, thuèc trõ mèi mät c«n trïng, m¸y mãc, thiÕt bÞ (bao gåm c¶ m¸y vi tÝnh, m¸y fax, m¸y photo), ph¬ng tiÖn vËn t¶i, phô tïng m¸y mãc, nguyªn vËt liÖu, nhiªn liÖu, s¸ch b¸o, gi¸o cô gi¶ng d¹y vµ häc tËp, ®å ch¬i trÎ em, c©y gièng, con gièng, ph¸t hµnh phim 1 2 Kinh doanh xuÊt khÈu 1 3 Kinh doanh vµng, b¹c, ®¸ quý 1 4 Kinh doanh ngo¹i tÖ 0,5 5 Kinh doanh bÊt ®éng s¶n (kÓ c¶ x©y nhµ ®Ó b¸n) 4 6 §¹i lý b¸n hµng, b¸n hµng ký göi, uû th¸c mua, b¸n hµng (tÝnh trªn tiÒn hoa hång) 15 7 C¬ së kinh doanh (trõ bu«n chuyÕn) cã ho¸ ®¬n chøng tõ, cã
  6. 6 ghi chÐp sæ s¸ch kÕ to¸n ®óng chÕ ®é ®îc c¬ quan thuÕ c«ng nhËn th× ®îc tÝnh vµ nép thuÕ doanh thu trªn chªnh 15 lÖch gi÷a gi¸ b¸n hµng víi gi¸ mua hµng Riªng: - Kinh doanh vµng, b¹c, ®¸ quý, ngo¹i tÖ, bÊt ®éng 20 s¶n - Ph¸t hµnh s¸ch, b¸o, phim 4 - Kinh doanh muèi 4 - Kinh doanh n«ng s¶n, thùc phÈm t¬i sèng, rau qu¶ t¬i sèng 10 V- Ngµnh ¨n uèng 1 Kinh doanh ¨n uèng 6 Riªng: Cöa hµng ¨n uèng cao cÊp, ®Æc s¶n 10 VI- Ngµnh dÞch vô 1 DÞch vô söa ch÷a thuéc c¸c ngµnh nghÒ 4 Riªng: - Söa ch÷a m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn t¶i 2 - Söa ch÷a ®å ®iÖn, ®iÖn tö, ®iÖn l¹nh 6 2 DÞch vô khoa häc kü thuËt 2 3 DÞch vô t vÊn ph¸p luËt 4 4 DÞch vô bu ®iÖn, bu chÝnh viÔn th«ng 6 5 DÞch vô y tÕ, thÓ dôc, thÓ thao, v¨n ho¸ nghÖ thuËt, d¹y 0,5 nghÒ Riªng: BiÓu diÔn nghÖ thuËt, (xiÕc, tuång, chÌo, c¶i l¬ng, kÞch nãi, móa rèi, ca móa nh¹c...), chiÕu phim nhùa 0 6 C¸c ho¹t ®éng dÞch vô, nghiÖp vô kh¸c (trõ ho¹t ®éng tÝn dông) cña c¸c tæ chøc ng©n hµng, tÝn dông, c«ng ty tµi 6 chÝnh 7 B¶o hiÓm 4 Riªng: - B¶o hiÓm häc sinh 0 - B¶o hiÓm vËt nu«i, c©y trång 0 8 CÇm ®å 4 9 XÕp dì hµng ho¸, cho thuª kho, bÕn b·i, xëng s¶n, m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn t¶i 4 10 Cho thuª nhµ, cöa hµng, ®å dïng, phßng cíi, héi trêng, xe h¬i du lÞch 10 11 Kinh doanh kh¸ch s¹n, phßng ngñ, dÞch vô du lÞch, th¨m quan 10 Riªng kinh doanh nhµ trä 6
  7. 7 12 Chôp, in, phãng ¶nh, ph« t«, quy video, chiÕu video 6 13 In b¨ng, sang b¨ng, cho thuª b¨ng 8 14 Uèn tãc, may ®o, nhuém, giÆt lµ, tÈy hÊp 6 15 C¸c lo¹i dÞch vô kh¸c 4 Riªng: DÞch vô vÖ sinh, tho¸t níc ®êng phè; tang lÔ 0 16 DÞch vô ®Æc biÖt: a/ Mü viÖn 10 b/ Khiªu vò 30 c/ Karaoke, t¾m h¬i, m¸t xa 20 d/ §ua ngùa 20 e/ Kinh doanh s©n g«n 20 g/ Xæ sè kiÓn thiÕt vµ c¸c h×nh thøc xæ sè kh¸c 30 Riªng: xæ sè kiÕn thiÕt c¸c tØnh miÒn nói vµ c¸c h×nh thøc xæ sè cµo biÕt kÕt qu¶ ngay, xæ sè l« t« 20 g) §¹i lý tµu biÓn 30 h) M«i giíi 15 i) Qu¶ng c¸o 10
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2