Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2005

Chia sẻ: Hua Thao | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14

0
464
lượt xem
168
download

Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2005

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005. Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị Quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10. Luật này quy định về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2005

 1. LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu cña Quèc héi níc céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam  sè 45/2005/QH11 ngµy 14 th¸ng 6 n¨m 2005    C¨n cø vµo HiÕn ph¸p níc Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa   ViÖt Nam n¨m 1992 ®∙ ®îc söa ®æi, bæ sung theo NghÞ QuyÕt   sè  51/2001/QH10  ngµy  25  th¸ng  12  n¨m  2001  cña  Quèc   héi   kho¸ X, kú häp thø 10; LuËt nµy quy ®Þnh vÒ thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu.  Ch¬ng I Nh÷ng quy ®Þnh chung §iÒu  1.  Ph¹m vi ®iÒu chØnh LuËt nµy quy ®Þnh vÒ thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu  ®èi víi hµng hãa xuÊt khÈu, nhËp khÈu qua cöa khÈu, biªn  giíi ViÖt Nam; hµng hãa mua b¸n, trao ®æi cña c d©n biªn  giíi vµ hµng hãa mua b¸n, trao ®æi kh¸c ®îc coi lµ hµng  hãa xuÊt khÈu, nhËp khÈu. §iÒu  2.  §èi tîng chÞu thuÕ  Trõ hµng ho¸ quy ®Þnh t¹i §iÒu 3 cña LuËt nµy, hµng  hãa   trong   c¸c   trêng   hîp   sau   ®©y   lµ   ®èi   tîng   chÞu   thuÕ  xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu: 1. Hµng hãa xuÊt khÈu, nhËp khÈu qua cöa khÈu, biªn  giíi ViÖt Nam; 2. Hµng hãa ®îc ®a tõ thÞ trêng trong níc vµo khu phi  thuÕ quan vµ tõ khu phi thuÕ quan vµo thÞ trêng trong n­ íc. §iÒu  3.  §èi tîng kh«ng chÞu thuÕ  Hµng   ho¸   trong   c¸c   trêng   hîp   sau   ®©y   lµ   ®èi   tîng  kh«ng chÞu thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu: 1. Hµng ho¸ vËn chuyÓn qu¸ c¶nh hoÆc mîn ®êng qua cöa  khÈu, biªn giíi ViÖt Nam, hµng ho¸ chuyÓn khÈu theo quy  ®Þnh cña ChÝnh phñ;
 2. 2 2.   Hµng   ho¸   viÖn   trî   nh©n   ®¹o,   hµng   ho¸   viÖn   trî  kh«ng hoµn l¹i; 3.   Hµng   hãa   tõ   khu   phi   thuÕ   quan   xuÊt   khÈu   ra   níc  ngoµi, hµng hãa nhËp khÈu tõ níc ngoµi vµo khu phi thuÕ  quan vµ chØ sö dông trong khu phi thuÕ quan, hµng hãa ®a  tõ khu phi thuÕ quan nµy sang khu phi thuÕ quan kh¸c;  4. Hµng ho¸ lµ phÇn dÇu khÝ thuéc thuÕ tµi nguyªn cña  Nhµ níc khi xuÊt khÈu.  §iÒu  4.  §èi tîng nép thuÕ  Tæ   chøc,   c¸   nh©n   cã   hµng   hãa   xuÊt   khÈu,   nhËp   khÈu  thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 cña LuËt nµy  lµ ®èi tîng nép thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu. §iÒu  5.  Gi¶i thÝch tõ ng÷  Trong LuËt nµy, c¸c tõ ng÷ díi ®©y ®îc hiÓu nh sau: 1.   Khu   phi   thuÕ   quan   lµ   khu   vùc   kinh   tÕ   n»m   trong  l∙nh   thæ   ViÖt   Nam,   cã   ranh   giíi   ®Þa   lý   x¸c   ®Þnh,   ®îc  thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh cña Thñ tíng ChÝnh phñ; quan hÖ  mua b¸n, trao ®æi hµng hãa gi÷a khu nµy víi bªn ngoµi lµ  quan hÖ xuÊt khÈu, nhËp khÈu. 2.   BiÖn   ph¸p   vÒ   thuÕ   ®Ó   tù   vÖ   lµ   biÖn   ph¸p   ®îc   ¸p  dông ®èi víi mét lo¹i  hµng  hãa nhÊt ®Þnh ®îc nhËp  khÈu  qu¸ møc vµo ViÖt Nam nh»m  ng¨n  ngõa hoÆc h¹n chÕ thiÖt  h¹i nghiªm träng cho ngµnh s¶n xuÊt trong níc. 3. NhËp khÈu hµng ho¸ qu¸ møc lµ viÖc nhËp khÈu hµng  ho¸ víi khèi lîng, sè lîng hoÆc trÞ gi¸ t¨ng mét c¸ch ®ét  biÕn vÒ sè lîng tuyÖt ®èi hoÆc t¬ng ®èi so víi khèi lîng,  sè lîng hoÆc trÞ gi¸ cña hµng ho¸ t¬ng tù hoÆc hµng ho¸  c¹nh tranh trùc tiÕp ®îc s¶n xuÊt trong níc.           4.  ThuÕ tuyÖt  ®èi  lµ thuÕ  ®îc Ên ®Þnh  b»ng  sè tiÒn  nhÊt ®Þnh tÝnh trªn mét ®¬n vÞ hµng hãa xuÊt khÈu, nhËp  khÈu. 5.   Tµi   s¶n   di   chuyÓn   lµ   ®å   dïng,   vËt   dông   phôc   vô  sinh ho¹t, lµm viÖc cña c¸ nh©n, gia ®×nh, tæ chøc mang  theo khi th«i c tró, chÊm døt ho¹t ®éng ë ViÖt Nam hoÆc ë  níc ngoµi.  6. Hµng hãa mua b¸n, trao ®æi cña c d©n biªn giíi lµ  hµng hãa phôc vô s¶n xuÊt, sinh ho¹t thêng ngµy cña c d©n  biªn giíi.      
 3. 3 §iÒu  6.  ¸p dông ®iÒu íc quèc tÕ  Trong  trêng hîp  ®iÒu  íc quèc  tÕ mµ Céng  hoµ  x∙ héi  chñ nghÜa ViÖt Nam lµ thµnh viªn cã quy ®Þnh vÒ thuÕ xuÊt  khÈu, thuÕ nhËp khÈu kh¸c víi quy ®Þnh cña LuËt nµy th×  ¸p dông quy ®Þnh cña ®iÒu íc quèc tÕ ®ã. §iÒu   7.   ThuÕ   ®èi   víi   hµng   hãa   mua   b¸n,   trao   ®æi  cña c d©n biªn giíi C¨n cø vµo quy ®Þnh cña LuËt nµy, ChÝnh phñ quy ®Þnh  viÖc ¸p dông thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu ®èi víi hµng  hãa   mua   b¸n,   trao   ®æi   cña   c  d©n   biªn   giíi   phï   hîp   víi  tõng thêi kú.  Ch¬ng II C¡N Cø TÝNH THUÕ Vµ BIÓU THUÕ §iÒu   8.   C¨n cø tÝnh thuÕ, ph¬ng ph¸p tÝnh thuÕ vµ  ®ång tiÒn nép thuÕ  1. C¨n cø tÝnh thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu lµ sè  lîng  ®¬n  vÞ tõng  mÆt  hµng  thùc tÕ xuÊt khÈu,  nhËp  khÈu  ghi trong tê khai h¶i quan, gi¸ tÝnh thuÕ, thuÕ suÊt theo  tû lÖ phÇn tr¨m (%); ®èi víi mÆt hµng ¸p dông thuÕ tuyÖt  ®èi th× c¨n cø tÝnh thuÕ lµ sè lîng ®¬n vÞ tõng mÆt hµng  thùc tÕ xuÊt khÈu, nhËp khÈu ghi trong tê khai h¶i quan  vµ møc thuÕ tuyÖt ®èi quy ®Þnh trªn mét ®¬n vÞ hµng hãa.  2. Ph¬ng ph¸p tÝnh thuÕ ®îc quy ®Þnh nh sau: a) Sè thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu ph¶i nép b»ng sè  lîng  ®¬n  vÞ tõng  mÆt  hµng  thùc tÕ xuÊt khÈu,  nhËp  khÈu  ghi trong tê khai h¶i quan nh©n víi gi¸ tÝnh thuÕ vµ thuÕ  suÊt cña tõng mÆt hµng ghi trong BiÓu thuÕ t¹i thêi ®iÓm  tÝnh thuÕ;  b)   Trong   trêng   hîp   mÆt   hµng   ¸p   dông   thuÕ   tuyÖt   ®èi  th× sè thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu ph¶i nép b»ng sè l­ îng ®¬n vÞ tõng mÆt hµng thùc tÕ xuÊt khÈu, nhËp khÈu ghi  trong  tê khai  h¶i  quan  nh©n víi møc thuÕ tuyÖt  ®èi quy  ®Þnh trªn mét ®¬n vÞ hµng ho¸ t¹i thêi ®iÓm tÝnh thuÕ. 3. §ång tiÒn nép thuÕ lµ ®ång ViÖt Nam; trong trêng  hîp   ®îc   phÐp   nép   thuÕ   b»ng   ngo¹i   tÖ   th×   ph¶i   nép   b»ng  ngo¹i tÖ tù do chuyÓn ®æi.  §iÒu  9.  Gi¸ tÝnh thuÕ vµ tû gi¸ tÝnh thuÕ 1.  Gi¸ tÝnh  thuÕ  ®èi víi  hµng ho¸  xuÊt  khÈu lµ  gi¸  b¸n t¹i cöa khÈu xuÊt theo hîp ®ång.
 4. 4 2.  Gi¸ tÝnh  thuÕ  ®èi víi  hµng hãa  nhËp  khÈu lµ  gi¸  thùc tÕ ph¶i tr¶ tÝnh ®Õn cöa khÈu nhËp ®Çu tiªn theo hîp  ®ång, phï hîp víi cam kÕt quèc tÕ.   3. Tû gi¸ gi÷a ®ång ViÖt Nam víi ®ång tiÒn níc ngoµi  dïng ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ lµ tû gi¸ hèi ®o¸i do Ng©n  hµng Nhµ níc ViÖt Nam c«ng bè t¹i thêi ®iÓm tÝnh thuÕ. ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ viÖc x¸c ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ  quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy. §iÒu  10.  ThuÕ suÊt 1. ThuÕ suÊt ®èi víi hµng ho¸ xuÊt khÈu ®îc quy ®Þnh  cô thÓ cho tõng mÆt hµng t¹i BiÓu thuÕ xuÊt khÈu. 2. ThuÕ suÊt ®èi víi hµng hãa nhËp khÈu gåm thuÕ suÊt  u ®∙i, thuÕ suÊt u ®∙i ®Æc biÖt vµ thuÕ suÊt th«ng thêng: a) ThuÕ suÊt u ®∙i ¸p dông ®èi víi hµng hãa nhËp khÈu  cã xuÊt xø tõ níc, nhãm níc hoÆc vïng l∙nh thæ thùc hiÖn  ®èi xö tèi huÖ quèc trong quan hÖ th¬ng m¹i víi ViÖt Nam; b) ThuÕ suÊt u ®∙i ®Æc biÖt ¸p dông ®èi víi hµng hãa  nhËp khÈu cã xuÊt xø tõ níc, nhãm níc hoÆc vïng l∙nh thæ  thùc hiÖn u ®∙i ®Æc biÖt vÒ thuÕ nhËp khÈu víi ViÖt Nam; c)   ThuÕ   suÊt   th«ng   thêng   ¸p   dông   ®èi   víi   hµng   hãa  nhËp khÈu cã xuÊt xø tõ níc, nhãm níc hoÆc vïng l∙nh thæ  kh«ng thùc hiÖn ®èi xö tèi huÖ quèc vµ kh«ng thùc hiÖn u  ®∙i ®Æc biÖt vÒ thuÕ nhËp  khÈu  víi ViÖt Nam. ThuÕ  suÊt  th«ng thêng ®îc quy ®Þnh kh«ng qu¸ 70% so víi thuÕ suÊt u  ®∙i cña tõng mÆt hµng t¬ng øng do ChÝnh phñ quy ®Þnh. §iÒu   11.  BiÖn ph¸p vÒ thuÕ ®Ó tù vÖ, chèng b¸n ph¸  gi¸,   chèng   trî   cÊp,   chèng   ph©n   biÖt   ®èi   xö   trong   nhËp  khÈu hµng hãa Ngoµi viÖc chÞu thuÕ theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu  10 cña LuËt nµy, hµng hãa nhËp khÈu cßn ph¶i ¸p dông mét  trong c¸c biÖn ph¸p vÒ thuÕ sau ®©y: 1. T¨ng møc thuÕ nhËp khÈu ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu  qu¸ møc vµo ViÖt Nam theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ tù vÖ  trong nhËp khÈu hµng hãa níc ngoµi vµo ViÖt Nam; 2.  ThuÕ chèng  b¸n  ph¸ gi¸  ®èi víi  hµng  hãa b¸n  ph¸  gi¸ nhËp khÈu vµo ViÖt Nam theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ  chèng b¸n ph¸ gi¸ hµng hãa nhËp khÈu vµo ViÖt Nam; 3.  ThuÕ chèng  trî  cÊp ®èi  víi hµng  hãa  ®îc trî  cÊp  nhËp   khÈu   vµo   ViÖt   Nam   theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p   luËt   vÒ  chèng trî cÊp hµng hãa nhËp khÈu vµo ViÖt Nam; 4. ThuÕ chèng ph©n biÖt ®èi xö ®èi víi hµng hãa ®îc  nhËp khÈu vµo ViÖt Nam cã xuÊt xø tõ níc, nhãm níc hoÆc 
 5. 5 vïng l∙nh thæ mµ ë ®ã cã sù ph©n biÖt ®èi xö vÒ thuÕ nhËp  khÈu   hoÆc   cã   biÖn   ph¸p   ph©n   biÖt   ®èi   xö   kh¸c   theo   quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®èi xö tèi huÖ quèc vµ ®èi xö quèc  gia trong th¬ng m¹i quèc tÕ. §iÒu  12.  ThÈm quyÒn ban hµnh biÓu thuÕ, thuÕ suÊt 1. ChÝnh phñ tr×nh Uû ban thêng vô Quèc héi ban hµnh  BiÓu thuÕ xuÊt khÈu theo danh môc nhãm hµng chÞu thuÕ vµ  khung  thuÕ   suÊt   ®èi   víi   tõng   nhãm  hµng,   BiÓu   thuÕ  nhËp  khÈu  u   ®∙i   theo   danh   môc   nhãm   hµng   chÞu   thuÕ   vµ   khung  thuÕ   suÊt  u   ®∙i   ®èi   víi   tõng   nhãm   hµng;   quy   ®Þnh   biÖn  ph¸p vÒ thuÕ ®Ó tù vÖ, thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸, thuÕ chèng  trî cÊp, thuÕ chèng ph©n biÖt ®èi xö. Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh mÆt hµng ¸p dông thuÕ  tuyÖt   ®èi   vµ   møc   thuÕ   tuyÖt   ®èi   trong   trêng   hîp   cÇn  thiÕt.  2. C¨n cø vµo BiÓu thuÕ xuÊt khÈu theo danh môc nhãm  hµng chÞu thuÕ vµ khung thuÕ suÊt ®èi víi tõng nhãm hµng,  BiÓu thuÕ  nhËp  khÈu  u ®∙i theo danh  môc  nhãm  hµng chÞu  thuÕ vµ khung thuÕ suÊt  u ®∙i ®èi víi tõng nhãm hµng do  Uû ban thêng vô Quèc héi ban hµnh, Bé trëng Bé Tµi chÝnh  quy ®Þnh ¸p dông møc thuÕ suÊt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp  khÈu ®èi víi tõng mÆt hµng theo thñ tôc do ChÝnh phñ quy  ®Þnh, b¶o ®¶m c¸c nguyªn t¾c sau ®©y: a) Phï hîp víi danh môc nhãm hµng chÞu thuÕ vµ trong  ph¹m vi khung thuÕ suÊt do Uû ban thêng vô Quèc héi ban  hµnh; b)  Gãp phÇn  b¶o ®¶m  nguån  thu ng©n  s¸ch  nhµ níc  vµ  b×nh æn thÞ trêng;   c)   B¶o   hé   s¶n   xuÊt   trong   níc   cã   chän   läc,   cã   ®iÒu  kiÖn, cã thêi h¹n phï hîp víi ®iÒu íc quèc tÕ mµ Céng hoµ  x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam lµ thµnh viªn. Ch¬ng III K£ KHAI thuÕ, NéP THUÕ §iÒu  13.  Tr¸ch nhiÖm cña ®èi tîng nép thuÕ  §èi tîng nép thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu cã tr¸ch  nhiÖm kª khai thuÕ ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, minh b¹ch vµ chÞu  tr¸ch  nhiÖm  tríc ph¸p  luËt  vÒ néi  dung  kª khai;  nép tê  khai h¶i quan cho c¬ quan h¶i quan, tÝnh thuÕ vµ nép thuÕ  vµo ng©n s¸ch nhµ níc. 
 6. 6 §iÒu  14.  Thêi ®iÓm tÝnh thuÕ  Thêi ®iÓm tÝnh thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu lµ thêi  ®iÓm ®èi tîng nép thuÕ ®¨ng ký tê khai h¶i quan víi c¬  quan h¶i quan.  ThuÕ   xuÊt   khÈu,   thuÕ   nhËp   khÈu   ®îc   tÝnh   theo   thuÕ  suÊt, gi¸ tÝnh thuÕ vµ tû gi¸ dïng ®Ó tÝnh thuÕ theo tû  gi¸ hèi ®o¸i do Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt nam c«ng bè t¹i  thêi ®iÓm tÝnh thuÕ.  §iÒu  15.  Thêi h¹n nép thuÕ  1.   Thêi   h¹n   nép   thuÕ   xuÊt   khÈu,   thuÕ   nhËp   khÈu   ®îc  quy ®Þnh nh sau: a) §èi víi hµng hãa xuÊt khÈu lµ ba m¬i ngµy, kÓ tõ  ngµy ®èi tîng nép thuÕ ®¨ng ký tê khai h¶i quan; b) §èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu lµ hµng tiªu dïng th×  ph¶i nép xong thuÕ tríc khi nhËn hµng; trêng hîp cã b¶o  l∙nh vÒ sè tiÒn thuÕ ph¶i nép th× thêi h¹n nép thuÕ lµ  thêi h¹n b¶o l∙nh, nhng kh«ng qu¸ ba m¬i ngµy kÓ tõ ngµy  ®èi tîng nép thuÕ ®¨ng ký tê khai h¶i quan. Tr¸ch nhiÖm  cña tæ chøc b¶o l∙nh ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm  b kho¶n 2 §iÒu nµy;  c) §èi víi hµng hãa nhËp khÈu lµ vËt t, nguyªn liÖu  ®Ó s¶n xuÊt hµng hãa xuÊt khÈu th× thêi h¹n nép thuÕ lµ  hai tr¨m b¶y m¬i l¨m ngµy, kÓ tõ ngµy ®èi tîng nép thuÕ  ®¨ng ký tê khai h¶i quan; trêng hîp ®Æc biÖt th× thêi h¹n  nép thuÕ cã thÓ dµi h¬n hai tr¨m b¶y m¬i l¨m ngµy phï hîp  víi chu kú s¶n xuÊt, dù tr÷ vËt t, nguyªn liÖu cña doanh  nghiÖp theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ; d)   §èi   víi   hµng   hãa   kinh   doanh   theo   ph¬ng   thøc   t¹m  nhËp, t¸i xuÊt hoÆc t¹m xuÊt, t¸i nhËp lµ mêi l¨m ngµy,  kÓ tõ ngµy hÕt thêi h¹n t¹m nhËp, t¸i xuÊt hoÆc t¹m xuÊt,  t¸i nhËp theo quy ®Þnh cña c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn; ®) Ngoµi c¸c trêng hîp quy ®Þnh t¹i ®iÓm c vµ ®iÓm d  kho¶n 1 §iÒu nµy th× thêi h¹n nép thuÕ ®èi víi hµng ho¸  nhËp khÈu lµ ba m¬i ngµy, kÓ tõ ngµy ®èi tîng nép thuÕ  ®¨ng ký tê khai h¶i quan. 2. §èi tîng nép thuÕ cã mét trong hai ®iÒu kiÖn sau  ®©y ®îc ¸p dông thêi h¹n nép thuÕ quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm  c, d vµ ® kho¶n 1 §iÒu nµy: a) Cã ho¹t ®éng xuÊt khÈu, nhËp khÈu trong thêi gian  Ýt nhÊt lµ ba tr¨m s¸u m¬i l¨m ngµy tÝnh ®Õn ngµy ®¨ng ký  tê khai h¶i quan ®îc c¬ quan h¶i quan x¸c nhËn kh«ng cã  hµnh vi gian lËn th¬ng m¹i, trèn thuÕ, kh«ng cßn nî thuÕ  qu¸ h¹n, kh«ng cßn nî tiÒn ph¹t, chÊp hµnh tèt chÕ ®é b¸o  c¸o tµi chÝnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt;  
 7. 7 b) §îc tæ chøc tÝn dông hoÆc tæ chøc kh¸c ho¹t ®éng  theo quy ®Þnh cña LuËt c¸c tæ chøc tÝn dông b¶o l∙nh vÒ  sè tiÒn thuÕ ph¶i nép. Trong trêng hîp ®îc b¶o l∙nh th×  thêi h¹n nép thuÕ thùc hiÖn theo thêi h¹n b¶o l∙nh, nhng  kh«ng qu¸ thêi h¹n quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm c, d vµ ® kho¶n  1 §iÒu nµy. HÕt thêi h¹n b¶o l∙nh hoÆc thêi h¹n nép thuÕ  mµ ®èi tîng nép thuÕ cha nép thuÕ th× tæ chøc b¶o l∙nh cã  tr¸ch nhiÖm nép sè tiÒn thuÕ vµ tiÒn ph¹t chËm nép thay  cho ®èi tîng nép thuÕ.   Trêng hîp ®èi tîng nép thuÕ kh«ng cã ®ñ ®iÒu kiÖn quy  ®Þnh t¹i kho¶n nµy th× ph¶i nép xong thuÕ tríc khi nhËn  hµng. Ch¬ng IV MIÔN THUÕ, GI¶M THUÕ, HOµN THUÕ Vµ TRUY THU THUÕ §iÒu  16.  MiÔn thuÕ  Hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu trong c¸c trêng hîp sau  ®©y ®îc miÔn thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu: 1.   Hµng   ho¸   t¹m   nhËp,   t¸i   xuÊt   hoÆc   t¹m   xuÊt,   t¸i  nhËp ®Ó tham dù héi chî, triÓn l∙m, giíi thiÖu s¶n phÈm;  m¸y mãc, thiÕt bÞ, dông cô nghÒ nghiÖp t¹m nhËp, t¸i xuÊt  hoÆc t¹m xuÊt, t¸i nhËp ®Ó phôc vô c«ng viÖc trong thêi  h¹n nhÊt ®Þnh; 2.  Hµng ho¸  lµ tµi  s¶n di chuyÓn   theo quy  ®Þnh  cña  ChÝnh phñ; 3. Hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu cña tæ chøc, c¸ nh©n  níc ngoµi ®îc hëng quyÒn  u ®∙i, miÔn trõ ngo¹i giao t¹i  ViÖt Nam theo ®Þnh møc do ChÝnh phñ quy ®Þnh phï hîp víi  ®iÒu íc quèc tÕ mµ Céng hßa x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam lµ  thµnh viªn; 4. Hµng hãa nhËp khÈu ®Ó gia c«ng cho níc ngoµi råi  xuÊt khÈu  hoÆc  hµng hãa xuÊt khÈu  cho  níc ngoµi  ®Ó gia  c«ng   cho   ViÖt   Nam   råi   t¸i   nhËp   khÈu   theo   hîp   ®ång   gia  c«ng; 5.   Hµng   hãa   xuÊt   khÈu,   nhËp   khÈu   trong   tiªu   chuÈn  hµnh lý miÔn thuÕ cña ngêi xuÊt c¶nh, nhËp c¶nh do ChÝnh  phñ quy ®Þnh; 6. Hµng hãa nhËp khÈu ®Ó t¹o tµi s¶n cè ®Þnh cña dù  ¸n khuyÕn khÝch ®Çu t, dù ¸n ®Çu t b»ng nguån vèn hç trî  ph¸t triÓn chÝnh thøc (ODA), bao gåm: a) ThiÕt bÞ, m¸y mãc; 
 8. 8 b)   Ph¬ng   tiÖn   vËn   t¶i   chuyªn   dïng   trong   d©y   chuyÒn  c«ng nghÖ vµ ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn ®a ®ãn c«ng nh©n;  c)   Linh   kiÖn,   chi   tiÕt,   bé   phËn   rêi,   phô   tïng,   g¸  l¾p, khu«n  mÉu, phô kiÖn ®i kÌm víi thiÕt  bÞ,  m¸y  mãc,  ph¬ng   tiÖn   vËn   t¶i   chuyªn   dïng   quy   ®Þnh   t¹i   ®iÓm   a   vµ  ®iÓm b kho¶n nµy; d) Nguyªn liÖu, vËt t  dïng ®Ó chÕ t¹o thiÕt bÞ, m¸y  mãc n»m trong d©y chuyÒn c«ng nghÖ hoÆc ®Ó chÕ t¹o linh  kiÖn, chi tiÕt, bé phËn rêi, phô tïng, g¸ l¾p, khu«n mÉu,  phô kiÖn ®i kÌm víi thiÕt bÞ, m¸y mãc quy ®Þnh t¹i ®iÓm a  kho¶n nµy; ®) VËt t x©y dùng trong níc cha s¶n xuÊt ®îc; e) Hµng hãa lµ trang thiÕt bÞ nhËp khÈu lÇn ®Çu theo  danh môc do ChÝnh phñ quy ®Þnh cña dù ¸n ®Çu t  vÒ kh¸ch  s¹n, v¨n phßng, c¨n hé cho thuª, nhµ ë, trung t©m th¬ng  m¹i, dÞch vô kü thuËt, siªu thÞ, s©n golf, khu du lÞch,  khu   thÓ   thao,   khu   vui   ch¬i   gi¶i   trÝ,   c¬   së   kh¸m   ch÷a  bÖnh, ®µo t¹o, v¨n ho¸, tµi chÝnh, ng©n hµng, b¶o hiÓm,  kiÓm to¸n, dÞch vô t vÊn.  ViÖc miÔn thuÕ nhËp khÈu ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu  quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm a, b, c, d vµ ® kho¶n nµy ®îc ¸p  dông cho c¶ trêng hîp më réng quy m« dù ¸n, thay thÕ, ®æi  míi c«ng nghÖ; 7. Hµng hãa nhËp khÈu ®Ó phôc vô ho¹t ®éng dÇu khÝ,  bao gåm: a) ThiÕt bÞ, m¸y mãc, phô tïng thay thÕ, ph¬ng tiÖn  vËn t¶i chuyªn dïng cÇn thiÕt cho ho¹t ®éng dÇu khÝ; b)  VËt t  cÇn  thiÕt  cho ho¹t  ®éng  dÇu khÝ  trong  níc  cha s¶n xuÊt ®îc; 8. Hµng hãa nhËp khÈu ®Ó sö dông trùc tiÕp vµo ho¹t  ®éng nghiªn cøu khoa häc vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ, bao gåm  m¸y mãc, thiÕt  bÞ, phô tïng, vËt t, ph¬ng tiÖn vËn t¶i  trong níc cha s¶n xuÊt ®îc, c«ng nghÖ trong níc cha t¹o  ra ®îc; tµi liÖu, s¸ch b¸o khoa häc; 9.   Nguyªn   liÖu,   vËt   t,   linh   kiÖn   nhËp   khÈu   ®Ó   s¶n  xuÊt cña dù ¸n thuéc Danh  môc  lÜnh  vùc ®Æc biÖt khuyÕn  khÝch ®Çu t hoÆc Danh môc ®Þa bµn cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ ­  x∙ héi ®Æc biÖt khã kh¨n ®îc miÔn thuÕ nhËp  khÈu  trong  thêi h¹n n¨m n¨m, kÓ tõ khi b¾t ®Çu s¶n xuÊt; 10. Hµng ho¸ s¶n xuÊt, gia c«ng, t¸i chÕ, l¾p r¸p t¹i  khu   phi   thuÕ   quan  kh«ng   sö   dông   nguyªn   liÖu,   linh  kiÖn  nhËp khÈu tõ níc ngoµi khi nhËp khÈu vµo thÞ trêng trong  níc;   trêng   hîp   cã   sö   dông   nguyªn   liÖu,   linh   kiÖn   nhËp  khÈu tõ níc ngoµi th× khi nhËp khÈu vµo thÞ trêng trong  níc   chØ   ph¶i  nép  thuÕ   nhËp   khÈu   trªn  phÇn   nguyªn  liÖu,  linh kiÖn nhËp khÈu cÊu thµnh trong hµng hãa ®ã;
 9. 9 11. C¸c trêng hîp cô thÓ kh¸c do Thñ tíng ChÝnh phñ  quyÕt ®Þnh. §iÒu  17.  XÐt miÔn thuÕ  Hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu trong c¸c trêng hîp sau  ®©y ®îc xÐt miÔn thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu: 1. Hµng ho¸ nhËp khÈu chuyªn dïng trùc tiÕp phôc vô  quèc phßng, an ninh, gi¸o dôc vµ ®µo t¹o; hµng hãa nhËp  khÈu chuyªn dïng trùc tiÕp phôc vô nghiªn cøu khoa häc,  trõ trêng hîp quy ®Þnh t¹i kho¶n 8 §iÒu 16 cña LuËt nµy; 2.  Hµng ho¸  lµ quµ  biÕu,  quµ tÆng,  hµng  mÉu cña  tæ  chøc,   c¸   nh©n   níc   ngoµi   cho   tæ   chøc,   c¸   nh©n   ViÖt   Nam  hoÆc ngîc l¹i trong ®Þnh møc do ChÝnh phñ quy ®Þnh.  §iÒu  18.  Gi¶m thuÕ  Hµng   ho¸   xuÊt   khÈu,   nhËp   khÈu   ®ang   trong   qu¸   tr×nh  gi¸m s¸t cña c¬ quan h¶i quan nÕu bÞ h háng, mÊt m¸t ®îc  c¬ quan, tæ chøc cã thÈm quyÒn gi¸m ®Þnh chøng nhËn th×  ®îc xÐt gi¶m thuÕ. Møc gi¶m thuÕ t¬ng øng víi tû lÖ tæn thÊt thùc tÕ cña  hµng ho¸. §iÒu  19.  Hoµn thuÕ  1.   §èi   tîng   nép   thuÕ   ®îc   hoµn   thuÕ   trong   c¸c   trêng  hîp sau ®©y: a) Hµng ho¸ nhËp khÈu ®∙ nép thuÕ nhËp khÈu nhng cßn  lu kho, lu b∙i t¹i cöa khÈu ®ang chÞu sù gi¸m s¸t cña c¬  quan h¶i quan, ®îc t¸i xuÊt; b)   Hµng   hãa   xuÊt   khÈu,   nhËp   khÈu   ®∙   nép   thuÕ   xuÊt  khÈu, thuÕ nhËp khÈu nhng kh«ng xuÊt khÈu, nhËp khÈu; c) Hµng hãa ®∙ nép thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu nh­ ng thùc tÕ xuÊt khÈu, nhËp khÈu Ýt h¬n; d)  Hµng hãa  lµ nguyªn  liÖu,  vËt  t  nhËp khÈu  ®∙ nép  thuÕ nhËp khÈu ®Ó s¶n xuÊt hµng ho¸ xuÊt khÈu; ®)   Hµng   ho¸   t¹m   nhËp,   t¸i   xuÊt   hoÆc   t¹m   xuÊt,   t¸i  nhËp ®∙ nép thuÕ nhËp khÈu, thuÕ xuÊt khÈu, trõ trêng hîp  ®îc miÔn thuÕ quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 16 cña LuËt nµy; e) Hµng ho¸ xuÊt khÈu ®∙ nép thuÕ xuÊt khÈu nhng ph¶i  t¸i nhËp; g) Hµng ho¸ nhËp khÈu ®∙ nép thuÕ nhËp khÈu nhng ph¶i  t¸i xuÊt; 
 10. 10 h) Hµng ho¸ nhËp khÈu lµ m¸y mãc, thiÕt bÞ, dông cô,  ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn cña tæ chøc, c¸ nh©n ®îc phÐp t¹m  nhËp,   t¸i   xuÊt   ®Ó   thùc   hiÖn   dù   ¸n   ®Çu   t,   thi   c«ng   x©y  dùng, l¾p ®Æt c«ng tr×nh, phôc vô s¶n xuÊt hoÆc môc ®Ých  kh¸c ®∙ nép thuÕ nhËp khÈu. 2. Trêng hîp cã sù nhÇm lÉn trong kª khai thuÕ, tÝnh  thuÕ th× ®îc hoµn tr¶ sè tiÒn thuÕ nép thõa nÕu sù nhÇm  lÉn ®ã x¶y ra trong thêi h¹n ba tr¨m s¸u m¬i l¨m ngµy trë  vÒ tríc, kÓ tõ ngµy kiÓm tra ph¸t hiÖn cã sù nhÇm lÉn. §iÒu  20.  Tr¸ch nhiÖm vµ thêi h¹n hoµn thuÕ 1. Trong thêi h¹n mêi l¨m ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ hå  s¬ yªu cÇu hoµn thuÕ, c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn xÐt  hoµn thuÕ cã tr¸ch nhiÖm hoµn thuÕ cho ®èi tîng ®îc hoµn  thuÕ; trêng hîp kh«ng cã ®ñ hå s¬ hoÆc hå s¬ kh«ng ®óng  theo quy ®Þnh  cña  ph¸p  luËt ®Ó ®îc hoµn  thuÕ  th× trong  thêi h¹n n¨m ngµy lµm viÖc, kÓ tõ ngµy nhËn hå s¬ yªu cÇu  hoµn thuÕ cña ®èi tîng ®îc hoµn thuÕ, c¬ quan nhµ níc cã  thÈm quyÒn xÐt hoµn thuÕ ph¶i cã v¨n b¶n yªu cÇu bæ sung  hå s¬.  2.  Qu¸ thêi  h¹n quy  ®Þnh  t¹i kho¶n  1 §iÒu  nµy,  nÕu  viÖc chËm hoµn thuÕ do lçi cña c¬ quan nhµ níc cã thÈm  quyÒn xÐt hoµn thuÕ th× ngoµi sè tiÒn thuÕ ph¶i hoµn cßn  ph¶i tr¶ tiÒn l∙i kÓ tõ ngµy chËm hoµn thuÕ cho ®Õn ngµy  ®îc hoµn thuÕ theo møc l∙i suÊt tiÒn vay ng©n hµng th¬ng  m¹i t¹i thêi ®iÓm ph¶i hoµn thuÕ. §iÒu  21.  Truy thu thuÕ  §èi tîng nép thuÕ cã hµng ho¸ ®îc miÔn thuÕ, xÐt miÔn  thuÕ quy ®Þnh t¹i §iÒu 16 vµ §iÒu 17 cña LuËt nµy, nhng  sau ®ã sö dông kh¸c víi môc ®Ých ®Ó ®îc miÔn thuÕ, xÐt  miÔn thuÕ th× ph¶i nép ®ñ thuÕ.   ChÝnh  phñ  quy ®Þnh  cô thÓ  c¸c trêng  hîp ph¶i  truy  thu   thuÕ,   c¨n   cø   ®Ó   tÝnh   truy   thu   thuÕ   vµ   thêi   h¹n   kª  khai nép sè thuÕ truy thu quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy. Ch¬ng V khiÕu n¹i vµ xö lý vi ph¹m §iÒu  22.  KhiÕu n¹i vµ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i Trong   trêng   hîp   ®èi   tîng   nép   thuÕ   kh«ng   ®ång   ý   víi  quyÕt   ®Þnh   cña   c¬   quan   h¶i   quan   vÒ   sè   tiÒn   thuÕ,   tiÒn  ph¹t,  h×nh  thøc xö ph¹t th× vÉn ph¶i nép ®ñ tiÒn thuÕ,  tiÒn   ph¹t,   chÊp   hµnh   h×nh   thøc   xö   ph¹t,   ®ång   thêi   cã 
 11. 11 quyÒn  khiÕu  n¹i víi c¬ quan nhµ níc cã thÈm  quyÒn theo  quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ khiÕu n¹i, tè c¸o. §iÒu   23.   Xö lý vi ph¹m  vÒ thuÕ  ®èi víi ®èi tîng  nép thuÕ  §èi tîng nép thuÕ vi ph¹m quy ®Þnh cña LuËt nµy th×  bÞ xö lý nh sau:  1.   Nép   chËm   tiÒn   thuÕ,   tiÒn   ph¹t   so   víi   ngµy   cuèi  cïng trong thêi h¹n quy ®Þnh ph¶i nép hoÆc ngµy cuèi cïng  trong thêi h¹n ®îc ghi trong quyÕt ®Þnh xö lý vÒ thuÕ th×  ngoµi viÖc ph¶i nép ®ñ tiÒn thuÕ, tiÒn ph¹t, mçi ngµy nép  chËm cßn ph¶i nép ph¹t b»ng 0,1% (mét phÇn ngh×n) sè tiÒn  chËm nép; nÕu thêi h¹n chËm nép lµ qu¸ chÝn m¬i ngµy th×  bÞ cìng chÕ theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 4 §iÒu nµy; 2. Kh«ng thùc hiÖn kª khai thuÕ, nép thuÕ theo ®óng  quy ®Þnh cña LuËt nµy th× tïy theo tÝnh chÊt, møc ®é vi  ph¹m mµ bÞ xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ thuÕ; 3. Khai man thuÕ, trèn thuÕ th× ngoµi viÖc ph¶i nép  ®ñ tiÒn thuÕ theo quy ®Þnh cña LuËt nµy th× tïy theo tÝnh  chÊt, møc ®é vi ph¹m cßn bÞ ph¹t tiÒn tõ mét ®Õn n¨m lÇn  sè tiÒn thuÕ gian lËn; 4. Kh«ng nép thuÕ, nép ph¹t theo quyÕt ®Þnh xö lý vÒ  thuÕ th× bÞ cìng chÕ thi hµnh b»ng c¸c biÖn ph¸p sau ®©y:  a)   TrÝch   tiÒn   göi   cña   ®èi   tîng   nép   thuÕ   t¹i   ng©n  hµng, tæ chøc tÝn dông kh¸c, Kho b¹c Nhµ níc ®Ó nép thuÕ,  nép ph¹t. Ng©n hµng, tæ chøc tÝn dông kh¸c, Kho b¹c Nhµ  níc cã tr¸ch nhiÖm trÝch tiÒn tõ tµi kho¶n tiÒn göi cña  ®èi tîng nép thuÕ ®Ó nép thuÕ, nép ph¹t vµo ng©n s¸ch nhµ  níc theo quyÕt ®Þnh xö lý vÒ thuÕ cña c¬ quan h¶i quan  hoÆc c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn;   b) C¬ quan h¶i quan n¬i ®¨ng ký tê khai h¶i quan ®îc  quyÒn t¹m gi÷ hµng hãa hoÆc kª biªn tµi s¶n theo quy ®Þnh  cña ph¸p luËt ®Ó b¶o ®¶m thu ®ñ tiÒn thuÕ, tiÒn ph¹t cßn  thiÕu. Sau thêi h¹n ba m¬i ngµy, kÓ tõ ngµy c¬ quan h¶i  quan cã quyÕt  ®Þnh  t¹m gi÷ hµng hãa hoÆc quyÕt  ®Þnh kª  biªn   tµi   s¶n   mµ   ®èi   tîng   nép   thuÕ   vÉn   cha   nép   ®ñ   tiÒn  thuÕ, tiÒn ph¹t th× c¬ quan h¶i quan ®îc b¸n ®Êu gi¸ hµng  hãa, tµi s¶n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®Ó thu ®ñ tiÒn  thuÕ, tiÒn ph¹t; c) C¬ quan h¶i quan kh«ng lµm thñ tôc nhËp khÈu cho  chuyÕn hµng tiÕp theo cña ®èi tîng nép thuÕ cho ®Õn khi  ®èi tîng ®ã nép ®ñ tiÒn thuÕ, tiÒn ph¹t; 5. Khi ph¸t hiÖn cã sù gian lËn, trèn thuÕ, c¬ quan  h¶i   quan   cã   tr¸ch   nhiÖm   truy   thu   tiÒn   thuÕ,   tiÒn   ph¹t  trong thêi h¹n n¨m n¨m trë vÒ tríc, kÓ tõ ngµy kiÓm tra  ph¸t hiÖn cã sù gian lËn, trèn thuÕ; trêng hîp nhÇm lÉn 
 12. 12 vÒ thuÕ, c¬ quan h¶i quan  cã tr¸ch  nhiÖm truy  thu  hoÆc  hoµn tr¶ tiÒn thuÕ ®ã trong thêi h¹n ba tr¨m s¸u m¬i l¨m  ngµy   trë   vÒ   tríc,   kÓ   tõ   ngµy   kiÓm   tra   ph¸t   hiÖn   cã   sù  nhÇm lÉn ®ã. Trong thêi h¹n s¸u m¬i ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng  ký tê khai h¶i quan mµ ®èi tîng nép thuÕ tù ph¸t hiÖn ra  nh÷ng sai sãt, nhÇm lÉn vµ chñ ®éng nép sè tiÒn thuÕ cßn  thiÕu vµo ng©n s¸ch nhµ níc th× ®îc miÔn ¸p dông c¸c h×nh  thøc xö ph¹t; 6. Ngêi cã hµnh vi trèn thuÕ víi sè lîng lín hoÆc ®∙  bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ hµnh vi trèn thuÕ mµ cßn  vi ph¹m th× bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo quy ®Þnh  cña ph¸p luËt. §iÒu   24.  Xö lý vi ph¹m ®èi víi c«ng chøc h¶i quan  hoÆc c¸ nh©n kh¸c cã liªn quan 1. C«ng chøc h¶i quan hoÆc c¸ nh©n kh¸c lîi dông chøc  vô, quyÒn  h¹n  ®Ó chiÕm  dông, tham  « tiÒn thuÕ  th×  ph¶i  båi thêng cho Nhµ níc toµn bé sè tiÒn thuÕ ®∙ chiÕm dông,  tham « vµ tuú theo tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m mµ bÞ xö lý  kû luËt, xö ph¹t hµnh chÝnh hoÆc bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm  h×nh sù theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. C«ng chøc h¶i quan thiÕu tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, cè  ý lµm tr¸i, bao che cho ngêi vi ph¹m hoÆc cã hµnh vi kh¸c  vi ph¹m quy ®Þnh cña LuËt nµy th× tuú theo tÝnh chÊt, møc  ®é vi ph¹m mµ bÞ xö lý kû luËt, xö ph¹t hµnh chÝnh hoÆc  bÞ truy cøu tr¸ch  nhiÖm  h×nh sù; nÕu g©y thiÖt  h¹i th×  ph¶i båi thêng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.  
 13. 13 Ch¬ng VI Tæ chøc thùc hiÖn §iÒu  25.  ThÈm quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña ChÝnh phñ ChÝnh phñ thèng nhÊt qu¶n lý c«ng t¸c thu thuÕ xuÊt  khÈu, thuÕ nhËp khÈu; quy ®Þnh thÈm quyÒn, thñ tôc miÔn  thuÕ, xÐt miÔn thuÕ, xÐt gi¶m thuÕ, hoµn thuÕ, truy thu  thuÕ vµ xö lý vi ph¹m vÒ thuÕ t¹i c¸c ®iÒu 16, 17, 18,  19, 20, 21 vµ 23 cña LuËt nµy. §iÒu   26.  Tr¸ch nhiÖm cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh vµ  Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung  ¬ng  1.  Bé trëng  Bé Tµi  chÝnh  cã tr¸ch  nhiÖm  chØ ®¹o  tæ  chøc, qu¶n lý thu thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu ®èi víi  hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu. 2.   Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   tØnh,   thµnh   phè   trùc  thuéc trung  ¬ng cã tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o viÖc phèi hîp tæ  chøc thu thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu t¹i ®Þa ph¬ng. §iÒu  27.  Tr¸ch nhiÖm cña c¬ quan h¶i quan C¬ quan h¶i quan cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra vµ thu thuÕ  theo quy ®Þnh cña LuËt nµy vµ LuËt h¶i quan. Ch¬ng VII §iÒu kho¶n thi hµnh §iÒu  28.  HiÖu lùc thi hµnh 1. LuËt nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 01 th¸ng 01  n¨m 2006. 2.   B∙i   bá   LuËt   thuÕ   xuÊt   khÈu,   thuÕ   nhËp   khÈu   n¨m  1991,   LuËt   söa   ®æi,   bæ   sung   mét   sè   ®iÒu   cña   LuËt   thuÕ  xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu n¨m 1993, LuËt söa ®æi, bæ sung  mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu n¨m  1998; b∙i bá quy ®Þnh vÒ thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu  t¹i §iÒu 25 cña LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t  trong níc, §iÒu  47 cña LuËt ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam, kho¶n 2 §iÒu 42  cña LuËt khoa häc vµ c«ng nghÖ vµ §iÒu 34 cña LuËt dÇu  khÝ. 3. Dù ¸n khuyÕn khÝch ®Çu t ®∙ ®îc cÊp giÊy phÐp ®Çu  t, giÊy chøng nhËn u ®∙i ®Çu t cã møc u ®∙i vÒ thuÕ xuÊt  khÈu, thuÕ nhËp khÈu cao h¬n møc u ®∙i quy ®Þnh t¹i LuËt  nµy th× tiÕp tôc thùc hiÖn theo møc  u ®∙i ®ã; trêng hîp 
 14. 14 trong giÊy phÐp ®Çu t, giÊy chøng nhËn  u ®∙i ®Çu t  quy  ®Þnh møc u ®∙i vÒ thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu thÊp h¬n  møc  u ®∙i quy ®Þnh t¹i LuËt nµy th× ®îc hëng møc  u ®∙i  theo quy ®Þnh cña LuËt nµy cho thêi gian  u ®∙i cßn l¹i  cña dù ¸n. §iÒu  29.  Quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh LuËt  nµy. LuËt   nµy   ®∙   ®îc   Quèc   héi   níc   Céng   hßa   x∙   héi   chñ  nghÜa ViÖt Nam khãa XI, kú häp thø 7 th«ng qua ngµy 14   th¸ng 6 n¨m 2005.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản