Luật thương mại (2005)

Chia sẻ: Quanghoa Quanghoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:81

3
3.494
lượt xem
580
download

Luật thương mại (2005)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật thương mại ký ngày 14/06/2005, có hiệu lực từ 1/1/2006 - Thu hẹp khoảng cách với thế giới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luật thương mại (2005)

 1. Quèc héi Céng hoµ x héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc LuËt sè: 36/2005/QH11 Quèc héi n−íc céng hoµ x héi chñ nghÜa ViÖt Nam Kho¸ XI, kú häp thø 7 (Tõ ng y 05 th¸ng 5 ®Õn ng y 14 th¸ng 6 n¨m 2005) LuËt th−¬ng m¹i C¨n cø v o HiÕn ph¸p n−íc Céng hßa x héi chñ nghÜa ViÖt Nam n¨m 1992 ® ®−îc söa ®æi, bæ sung theo NghÞ quyÕt sè 51/2001/QH10 ng y 25 th¸ng 12 n¨m 2001 cña Quèc héi kho¸ X, kú häp thø 10; LuËt n y quy ®Þnh vÒ ho¹t ®éng th−¬ng m¹i. Ch−¬ng I Nh÷ng quy ®Þnh chung Môc 1 Ph¹m vi ®iÒu chØnh vµ ®èi t−îng ¸p dông §iÒu 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh 1. Ho¹t ®éng th−¬ng m¹i thùc hiÖn trªn l nh thæ n−íc Céng ho x héi chñ nghÜa ViÖt Nam. 2. Ho¹t ®éng th−¬ng m¹i thùc hiÖn ngo i l nh thæ n−íc Céng ho x héi chñ nghÜa ViÖt Nam trong tr−êng hîp c¸c bªn tho¶ thuËn chän ¸p dông LuËt n y hoÆc luËt n−íc ngo i, ®iÒu −íc quèc tÕ m Céng ho x héi chñ nghÜa ViÖt Nam l th nh viªn cã quy ®Þnh ¸p dông LuËt n y. 3. Ho¹t ®éng kh«ng nh»m môc ®Ých sinh lîi cña mét bªn trong giao dÞch víi th−¬ng nh©n thùc hiÖn trªn l nh thæ n−íc Céng ho x héi chñ nghÜa ViÖt Nam trong tr−êng hîp bªn thùc hiÖn ho¹t ®éng kh«ng nh»m môc ®Ých sinh lîi ®ã chän ¸p dông LuËt n y. §iÒu 2. §èi t−îng ¸p dông 1. Th−¬ng nh©n ho¹t ®éng th−¬ng m¹i theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 cña LuËt n y. 2. Tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c ho¹t ®éng cã liªn quan ®Õn th−¬ng m¹i. 3. C¨n cø v o nh÷ng nguyªn t¾c cña LuËt n y, ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ viÖc ¸p dông LuËt n y ®èi víi c¸ nh©n ho¹t ®éng th−¬ng m¹i mét c¸ch ®éc lËp,
 2. 2 th−êng xuyªn kh«ng ph¶i ®¨ng ký kinh doanh. §iÒu 3. Gi¶i thÝch tõ ng÷ Trong LuËt n y, c¸c tõ ng÷ d−íi ®©y ®−îc hiÓu nh− sau: 1. Ho¹t ®éng th−¬ng m¹i l ho¹t ®éng nh»m môc ®Ých sinh lîi, bao gåm mua b¸n h ng ho¸, cung øng dÞch vô, ®Çu t−, xóc tiÕn th−¬ng m¹i v c¸c ho¹t ®éng nh»m môc ®Ých sinh lîi kh¸c. 2. H ng hãa bao gåm: a) TÊt c¶ c¸c lo¹i ®éng s¶n, kÓ c¶ ®éng s¶n h×nh th nh trong t−¬ng lai; b) Nh÷ng vËt g¾n liÒn víi ®Êt ®ai. 3. Thãi quen trong ho¹t ®éng th−¬ng m¹i l quy t¾c xö sù cã néi dung râ r ng ®−îc h×nh th nh v lÆp l¹i nhiÒu lÇn trong mét thêi gian d i gi÷a c¸c bªn, ®−îc c¸c bªn mÆc nhiªn thõa nhËn ®Ó x¸c ®Þnh quyÒn v nghÜa vô cña c¸c bªn trong hîp ®ång th−¬ng m¹i. 4. TËp qu¸n th−¬ng m¹i l thãi quen ®−îc thõa nhËn réng r i trong ho¹t ®éng th−¬ng m¹i trªn mét vïng, miÒn hoÆc mét lÜnh vùc th−¬ng m¹i, cã néi dung râ r ng ®−îc c¸c bªn thõa nhËn ®Ó x¸c ®Þnh quyÒn v nghÜa vô cña c¸c bªn trong ho¹t ®éng th−¬ng m¹i. 5. Th«ng ®iÖp d÷ liÖu l th«ng tin ®−îc t¹o ra, göi ®i, nhËn v l−u gi÷ b»ng ph−¬ng tiÖn ®iÖn tö. 6. V¨n phßng ®¹i diÖn cña th−¬ng nh©n n−íc ngo i t¹i ViÖt Nam l ®¬n vÞ phô thuéc cña th−¬ng nh©n n−íc ngo i, ®−îc th nh lËp theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam ®Ó t×m hiÓu thÞ tr−êng v thùc hiÖn mét sè ho¹t ®éng xóc tiÕn th−¬ng m¹i m ph¸p luËt ViÖt Nam cho phÐp. 7. Chi nh¸nh cña th−¬ng nh©n n−íc ngo i t¹i ViÖt Nam l ®¬n vÞ phô thuéc cña th−¬ng nh©n n−íc ngo i, ®−îc th nh lËp v ho¹t ®éng th−¬ng m¹i t¹i ViÖt Nam theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam hoÆc ®iÒu −íc quèc tÕ m Céng hßa x héi chñ nghÜa ViÖt Nam l th nh viªn. 8. Mua b¸n h ng ho¸ l ho¹t ®éng th−¬ng m¹i, theo ®ã bªn b¸n cã nghÜa vô giao h ng, chuyÓn quyÒn së h÷u h ng hãa cho bªn mua v nhËn thanh to¸n; bªn mua cã nghÜa vô thanh to¸n cho bªn b¸n, nhËn h ng v quyÒn së h÷u h ng ho¸ theo tháa thuËn. 9. Cung øng dÞch vô l ho¹t ®éng th−¬ng m¹i, theo ®ã mét bªn (sau ®©y gäi l bªn cung øng dÞch vô) cã nghÜa vô thùc hiÖn dÞch vô cho mét bªn kh¸c v nhËn thanh to¸n; bªn sö dông dÞch vô (sau ®©y gäi l kh¸ch h ng) cã nghÜa vô thanh to¸n cho bªn cung øng dÞch vô v sö dông dÞch vô theo tháa thuËn. 10. Xóc tiÕn th−¬ng m¹i l ho¹t ®éng thóc ®Èy, t×m kiÕm c¬ héi mua b¸n h ng ho¸ v cung øng dÞch vô, bao gåm ho¹t ®éng khuyÕn m¹i, qu¶ng c¸o th−¬ng m¹i, tr−ng b y, giíi thiÖu h ng ho¸, dÞch vô v héi chî, triÓn l m th−¬ng m¹i. 11. C¸c ho¹t ®éng trung gian th−¬ng m¹i l ho¹t ®éng cña th−¬ng nh©n ®Ó
 3. 3 thùc hiÖn c¸c giao dÞch th−¬ng m¹i cho mét hoÆc mét sè th−¬ng nh©n ®−îc x¸c ®Þnh, bao gåm ho¹t ®éng ®¹i diÖn cho th−¬ng nh©n, m«i giíi th−¬ng m¹i, uû th¸c mua b¸n h ng ho¸ v ®¹i lý th−¬ng m¹i. 12. Vi ph¹m hîp ®ång l viÖc mét bªn kh«ng thùc hiÖn, thùc hiÖn kh«ng ®Çy ®ñ hoÆc thùc hiÖn kh«ng ®óng nghÜa vô theo tho¶ thuËn gi÷a c¸c bªn hoÆc theo quy ®Þnh cña LuËt n y. 13. Vi ph¹m c¬ b¶n l sù vi ph¹m hîp ®ång cña mét bªn g©y thiÖt h¹i cho bªn kia ®Õn møc l m cho bªn kia kh«ng ®¹t ®−îc môc ®Ých cña viÖc giao kÕt hîp ®ång. 14. XuÊt xø h ng ho¸ l n−íc hoÆc vïng l nh thæ n¬i s¶n xuÊt ra to n bé h ng ho¸ hoÆc n¬i thùc hiÖn c«ng ®o¹n chÕ biÕn c¬ b¶n cuèi cïng ®èi víi h ng ho¸ trong tr−êng hîp cã nhiÒu n−íc hoÆc vïng l nh thæ tham gia v o qu¸ tr×nh s¶n xuÊt h ng ho¸ ®ã. 15. C¸c h×nh thøc cã gi¸ trÞ t−¬ng ®−¬ng v¨n b¶n bao gåm ®iÖn b¸o, telex, fax, th«ng ®iÖp d÷ liÖu v c¸c h×nh thøc kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 4. ¸p dông LuËt th−¬ng m¹i v ph¸p luËt cã liªn quan 1. Ho¹t ®éng th−¬ng m¹i ph¶i tu©n theo LuËt th−¬ng m¹i v ph¸p luËt cã liªn quan. 2. Ho¹t ®éng th−¬ng m¹i ®Æc thï ®−îc quy ®Þnh trong luËt kh¸c th× ¸p dông quy ®Þnh cña luËt ®ã. 3. Ho¹t ®éng th−¬ng m¹i kh«ng ®−îc quy ®Þnh trong LuËt th−¬ng m¹i v trong c¸c luËt kh¸c th× ¸p dông quy ®Þnh cña Bé luËt d©n sù. §iÒu 5. ¸p dông ®iÒu −íc quèc tÕ, ph¸p luËt n−íc ngo i v tËp qu¸n th−¬ng m¹i quèc tÕ 1. Tr−êng hîp ®iÒu −íc quèc tÕ m Céng ho x héi chñ nghÜa ViÖt Nam l th nh viªn cã quy ®Þnh ¸p dông ph¸p luËt n−íc ngo i, tËp qu¸n th−¬ng m¹i quèc tÕ hoÆc cã quy ®Þnh kh¸c víi quy ®Þnh cña LuËt n y th× ¸p dông quy ®Þnh cña ®iÒu −íc quèc tÕ ®ã. 2. C¸c bªn trong giao dÞch th−¬ng m¹i cã yÕu tè n−íc ngo i ®−îc tho¶ thuËn ¸p dông ph¸p luËt n−íc ngo i, tËp qu¸n th−¬ng m¹i quèc tÕ nÕu ph¸p luËt n−íc ngo i, tËp qu¸n th−¬ng m¹i quèc tÕ ®ã kh«ng tr¸i víi c¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n cña ph¸p luËt ViÖt Nam. §iÒu 6. Th−¬ng nh©n 1. Th−¬ng nh©n bao gåm tæ chøc kinh tÕ ®−îc th nh lËp hîp ph¸p, c¸ nh©n ho¹t ®éng th−¬ng m¹i mét c¸ch ®éc lËp, th−êng xuyªn v cã ®¨ng ký kinh doanh. 2. Th−¬ng nh©n cã quyÒn ho¹t ®éng th−¬ng m¹i trong c¸c ng nh nghÒ, t¹i c¸c ®Þa b n, d−íi c¸c h×nh thøc v theo c¸c ph−¬ng thøc m ph¸p luËt kh«ng cÊm. 3. QuyÒn ho¹t ®éng th−¬ng m¹i hîp ph¸p cña th−¬ng nh©n ®−îc Nh n−íc b¶o hé. 4. Nh n−íc thùc hiÖn ®éc quyÒn Nh n−íc cã thêi h¹n vÒ ho¹t ®éng
 4. 4 th−¬ng m¹i ®èi víi mét sè h ng hãa, dÞch vô hoÆc t¹i mét sè ®Þa b n ®Ó b¶o ®¶m lîi Ých quèc gia. ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ danh môc h ng hãa, dÞch vô, ®Þa b n ®éc quyÒn Nh n−íc. §iÒu 7. NghÜa vô ®¨ng ký kinh doanh cña th−¬ng nh©n Th−¬ng nh©n cã nghÜa vô ®¨ng ký kinh doanh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Tr−êng hîp ch−a ®¨ng ký kinh doanh, th−¬ng nh©n vÉn ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi ho¹t ®éng cña m×nh theo quy ®Þnh cña LuËt n y v quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt. §iÒu 8. C¬ quan qu¶n lý nh n−íc vÒ ho¹t ®éng th−¬ng m¹i 1. ChÝnh phñ thèng nhÊt qu¶n lý nh n−íc vÒ ho¹t ®éng th−¬ng m¹i. 2. Bé Th−¬ng m¹i chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc ChÝnh phñ thùc hiÖn viÖc qu¶n lý nh n−íc vÒ ho¹t ®éng mua b¸n h ng hãa v c¸c ho¹t ®éng th−¬ng m¹i cô thÓ ®−îc quy ®Þnh t¹i LuËt n y. 3. Bé, c¬ quan ngang bé trong ph¹m vi nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m×nh cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn viÖc qu¶n lý nh n−íc vÒ c¸c ho¹t ®éng th−¬ng m¹i trong lÜnh vùc ®−îc ph©n c«ng. 4. Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp thùc hiÖn viÖc qu¶n lý nh n−íc vÒ c¸c ho¹t ®éng th−¬ng m¹i t¹i ®Þa ph−¬ng theo sù ph©n cÊp cña ChÝnh phñ. §iÒu 9. HiÖp héi th−¬ng m¹i 1. HiÖp héi th−¬ng m¹i ®−îc th nh lËp ®Ó b¶o vÖ quyÒn v lîi Ých hîp ph¸p cña th−¬ng nh©n, ®éng viªn th−¬ng nh©n tham gia ph¸t triÓn th−¬ng m¹i, tuyªn truyÒn, phæ biÕn c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ th−¬ng m¹i. 2. HiÖp héi th−¬ng m¹i ®−îc tæ chøc v ho¹t ®éng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ héi. Môc 2 Nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n trong ho¹t ®éng th−¬ng m¹i §iÒu 10. Nguyªn t¾c b×nh ®¼ng tr−íc ph¸p luËt cña th−¬ng nh©n trong ho¹t ®éng th−¬ng m¹i Th−¬ng nh©n thuéc mäi th nh phÇn kinh tÕ b×nh ®¼ng tr−íc ph¸p luËt trong ho¹t ®éng th−¬ng m¹i. §iÒu 11. Nguyªn t¾c tù do, tù nguyÖn tho¶ thuËn trong ho¹t ®éng th−¬ng m¹i 1. C¸c bªn cã quyÒn tù do tho¶ thuËn kh«ng tr¸i víi c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt, thuÇn phong mü tôc v ®¹o ®øc x héi ®Ó x¸c lËp c¸c quyÒn v nghÜa vô cña c¸c bªn trong ho¹t ®éng th−¬ng m¹i. Nh n−íc t«n träng v b¶o hé c¸c quyÒn ®ã. 2. Trong ho¹t ®éng th−¬ng m¹i, c¸c bªn ho n to n tù nguyÖn, kh«ng bªn
 5. 5 n o ®−îc thùc hiÖn h nh vi ¸p ®Æt, c−ìng Ðp, ®e do¹, ng¨n c¶n bªn n o. §iÒu 12. Nguyªn t¾c ¸p dông thãi quen trong ho¹t ®éng th−¬ng m¹i ®−îc thiÕt lËp gi÷a c¸c bªn Trõ tr−êng hîp cã tho¶ thuËn kh¸c, c¸c bªn ®−îc coi l mÆc nhiªn ¸p dông thãi quen trong ho¹t ®éng th−¬ng m¹i ® ®−îc thiÕt lËp gi÷a c¸c bªn ®ã m c¸c bªn ® biÕt hoÆc ph¶i biÕt nh−ng kh«ng ®−îc tr¸i víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 13. Nguyªn t¾c ¸p dông tËp qu¸n trong ho¹t ®éng th−¬ng m¹i Tr−êng hîp ph¸p luËt kh«ng cã quy ®Þnh, c¸c bªn kh«ng cã tho¶ thuËn v kh«ng cã thãi quen ® ®−îc thiÕt lËp gi÷a c¸c bªn th× ¸p dông tËp qu¸n th−¬ng m¹i nh−ng kh«ng ®−îc tr¸i víi nh÷ng nguyªn t¾c quy ®Þnh trong LuËt n y v trong Bé luËt d©n sù. §iÒu 14. Nguyªn t¾c b¶o vÖ lîi Ých chÝnh ®¸ng cña ng−êi tiªu dïng 1. Th−¬ng nh©n thùc hiÖn ho¹t ®éng th−¬ng m¹i cã nghÜa vô th«ng tin ®Çy ®ñ, trung thùc cho ng−êi tiªu dïng vÒ h ng ho¸ v dÞch vô m m×nh kinh doanh v ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh chÝnh x¸c cña c¸c th«ng tin ®ã. 2. Th−¬ng nh©n thùc hiÖn ho¹t ®éng th−¬ng m¹i ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ chÊt l−îng, tÝnh hîp ph¸p cña h ng ho¸, dÞch vô m m×nh kinh doanh. §iÒu 15. Nguyªn t¾c thõa nhËn gi¸ trÞ ph¸p lý cña th«ng ®iÖp d÷ liÖu trong ho¹t ®éng th−¬ng m¹i Trong ho¹t ®éng th−¬ng m¹i, c¸c th«ng ®iÖp d÷ liÖu ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn, tiªu chuÈn kü thuËt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt th× ®−îc thõa nhËn cã gi¸ trÞ ph¸p lý t−¬ng ®−¬ng v¨n b¶n. Môc 3 th−¬ng nh©n n−íc ngoµi ho¹t ®éng th−¬ng m¹i t¹i ViÖt Nam §iÒu 16. Th−¬ng nh©n n−íc ngo i ho¹t ®éng th−¬ng m¹i t¹i ViÖt Nam 1. Th−¬ng nh©n n−íc ngo i l th−¬ng nh©n ®−îc th nh lËp, ®¨ng ký kinh doanh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt n−íc ngo i hoÆc ®−îc ph¸p luËt n−íc ngo i c«ng nhËn. 2. Th−¬ng nh©n n−íc ngo i ®−îc ®Æt V¨n phßng ®¹i diÖn, Chi nh¸nh t¹i ViÖt Nam; th nh lËp t¹i ViÖt Nam doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t− n−íc ngo i theo c¸c h×nh thøc do ph¸p luËt ViÖt Nam quy ®Þnh. 3. V¨n phßng ®¹i diÖn, Chi nh¸nh cña th−¬ng nh©n n−íc ngo i t¹i ViÖt Nam cã c¸c quyÒn v nghÜa vô theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam. Th−¬ng nh©n n−íc ngo i ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc ph¸p luËt ViÖt Nam vÒ to n bé ho¹t ®éng cña V¨n phßng ®¹i diÖn, Chi nh¸nh cña m×nh t¹i ViÖt Nam. 4. Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t− n−íc ngo i ®−îc th−¬ng nh©n n−íc ngo i th nh lËp t¹i ViÖt Nam theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam hoÆc ®iÒu −íc
 6. 6 quèc tÕ m Céng ho x héi chñ nghÜa ViÖt Nam l th nh viªn th× ®−îc coi l th−¬ng nh©n ViÖt Nam. §iÒu 17. QuyÒn cña V¨n phßng ®¹i diÖn 1. Ho¹t ®éng ®óng môc ®Ých, ph¹m vi v thêi h¹n ®−îc quy ®Þnh trong giÊy phÐp th nh lËp V¨n phßng ®¹i diÖn. 2. Thuª trô së, thuª, mua c¸c ph−¬ng tiÖn, vËt dông cÇn thiÕt cho ho¹t ®éng cña V¨n phßng ®¹i diÖn. 3. TuyÓn dông lao ®éng l ng−êi ViÖt Nam, ng−êi n−íc ngo i ®Ó l m viÖc t¹i V¨n phßng ®¹i diÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam. 4. Më t i kho¶n b»ng ngo¹i tÖ, b»ng ®ång ViÖt Nam cã gèc ngo¹i tÖ t¹i ng©n h ng ®−îc phÐp ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam v chØ ®−îc sö dông t i kho¶n n y v o ho¹t ®éng cña V¨n phßng ®¹i diÖn. 5. Cã con dÊu mang tªn V¨n phßng ®¹i diÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam. 6. C¸c quyÒn kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 18. NghÜa vô cña V¨n phßng ®¹i diÖn 1. Kh«ng ®−îc thùc hiÖn ho¹t ®éng sinh lîi trùc tiÕp t¹i ViÖt Nam. 2. ChØ ®−îc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn th−¬ng m¹i trong ph¹m vi m LuËt n y cho phÐp. 3. Kh«ng ®−îc giao kÕt hîp ®ång, söa ®æi, bæ sung hîp ®ång ® giao kÕt cña th−¬ng nh©n n−íc ngo i, trõ tr−êng hîp Tr−ëng V¨n phßng ®¹i diÖn cã giÊy uû quyÒn hîp ph¸p cña th−¬ng nh©n n−íc ngo i hoÆc c¸c tr−êng hîp quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 2, 3 v 4 §iÒu 17 cña LuËt n y. 4. Nép thuÕ, phÝ, lÖ phÝ v thùc hiÖn c¸c nghÜa vô t i chÝnh kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam. 5. B¸o c¸o ho¹t ®éng cña V¨n phßng ®¹i diÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam. 6. C¸c nghÜa vô kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 19. QuyÒn cña Chi nh¸nh 1. Thuª trô së, thuª, mua c¸c ph−¬ng tiÖn, vËt dông cÇn thiÕt cho ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh. 2. TuyÓn dông lao ®éng l ng−êi ViÖt Nam, ng−êi n−íc ngo i ®Ó l m viÖc t¹i Chi nh¸nh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam. 3. Giao kÕt hîp ®ång t¹i ViÖt Nam phï hîp víi néi dung ho¹t ®éng ®−îc quy ®Þnh trong giÊy phÐp th nh lËp Chi nh¸nh v theo quy ®Þnh cña LuËt n y. 4. Më t i kho¶n b»ng ®ång ViÖt Nam, b»ng ngo¹i tÖ t¹i ng©n h ng ®−îc phÐp ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam. 5. ChuyÓn lîi nhuËn ra n−íc ngo i theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam.
 7. 7 6. Cã con dÊu mang tªn Chi nh¸nh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam. 7. Thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng mua b¸n h ng hãa v c¸c ho¹t ®éng th−¬ng m¹i kh¸c phï hîp víi giÊy phÐp th nh lËp theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam v ®iÒu −íc quèc tÕ m Céng hßa x héi chñ nghÜa ViÖt Nam l th nh viªn. 8. C¸c quyÒn kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 20. NghÜa vô cña Chi nh¸nh 1. Thùc hiÖn chÕ ®é kÕ to¸n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam; tr−êng hîp cÇn ¸p dông chÕ ®é kÕ to¸n th«ng dông kh¸c th× ph¶i ®−îc Bé T i chÝnh n−íc Céng hßa x héi chñ nghÜa ViÖt Nam chÊp thuËn. 2. B¸o c¸o ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam. 3. C¸c nghÜa vô kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 21. QuyÒn v nghÜa vô cña doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t− n−íc ngo i QuyÒn v nghÜa vô cña doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t− n−íc ngo i ®−îc x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam hoÆc ®iÒu −íc quèc tÕ m Céng hßa x héi chñ nghÜa ViÖt Nam l th nh viªn. §iÒu 22. ThÈm quyÒn cho phÐp th−¬ng nh©n n−íc ngo i ho¹t ®éng th−¬ng m¹i t¹i ViÖt Nam 1. ChÝnh phñ thèng nhÊt qu¶n lý viÖc cho phÐp th−¬ng nh©n n−íc ngo i ho¹t ®éng th−¬ng m¹i t¹i ViÖt Nam. 2. Bé KÕ ho¹ch v §Çu t− chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc ChÝnh phñ qu¶n lý viÖc cÊp giÊy phÐp cho th−¬ng nh©n n−íc ngo i ®Çu t− v o ViÖt Nam theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam. 3. Bé Th−¬ng m¹i chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc ChÝnh phñ qu¶n lý viÖc cÊp giÊy phÐp th nh lËp V¨n phßng ®¹i diÖn cña th−¬ng nh©n n−íc ngo i t¹i ViÖt Nam; th nh lËp Chi nh¸nh, doanh nghiÖp liªn doanh, doanh nghiÖp 100% vèn n−íc ngo i t¹i ViÖt Nam trong tr−êng hîp th−¬ng nh©n ®ã chuyªn thùc hiÖn ho¹t ®éng mua b¸n h ng hãa v c¸c ho¹t ®éng liªn quan trùc tiÕp ®Õn mua b¸n h ng hãa theo ph¸p luËt ViÖt Nam v phï hîp víi ®iÒu −íc quèc tÕ m Céng hßa x héi chñ nghÜa ViÖt Nam l th nh viªn. 4. Tr−êng hîp ph¸p luËt chuyªn ng nh cã quy ®Þnh cô thÓ vÒ thÈm quyÒn cña bé, c¬ quan ngang bé chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc ChÝnh phñ qu¶n lý viÖc cÊp giÊy phÐp cho th−¬ng nh©n n−íc ngo i ho¹t ®éng th−¬ng m¹i t¹i ViÖt Nam th× thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt chuyªn ng nh ®ã. §iÒu 23. ChÊm døt ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam cña th−¬ng nh©n n−íc ngo i 1. Th−¬ng nh©n n−íc ngo i chÊm døt ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam trong c¸c tr−êng hîp sau ®©y: a) HÕt thêi h¹n ho¹t ®éng ghi trong giÊy phÐp;
 8. 8 b) Theo ®Ò nghÞ cña th−¬ng nh©n v ®−îc c¬ quan qu¶n lý nh n−íc cã thÈm quyÒn chÊp nhËn; c) Theo quyÕt ®Þnh cña c¬ quan qu¶n lý nh n−íc cã thÈm quyÒn do vi ph¹m ph¸p luËt v quy ®Þnh cña giÊy phÐp; d) Do th−¬ng nh©n bÞ tuyªn bè ph¸ s¶n; ®) Khi th−¬ng nh©n n−íc ngo i chÊm døt ho¹t ®éng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt n−íc ngo i ®èi víi h×nh thøc V¨n phßng ®¹i diÖn, Chi nh¸nh v tham gia hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh víi bªn ViÖt Nam; e) C¸c tr−êng hîp kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. Tr−íc khi chÊm døt ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam, th−¬ng nh©n n−íc ngo i cã nghÜa vô thanh to¸n c¸c kho¶n nî v c¸c nghÜa vô kh¸c víi Nh n−íc, tæ chøc, c¸ nh©n cã liªn quan t¹i ViÖt Nam. Ch−¬ng II mua b¸n hµng hãa Môc 1 c¸c quy ®Þnh chung ®èi víi ho¹t ®éng mua b¸n hµng hãa §iÒu 24. H×nh thøc hîp ®ång mua b¸n h ng ho¸ 1. Hîp ®ång mua b¸n h ng ho¸ ®−îc thÓ hiÖn b»ng lêi nãi, b»ng v¨n b¶n hoÆc ®−îc x¸c lËp b»ng h nh vi cô thÓ. 2. §èi víi c¸c lo¹i hîp ®ång mua b¸n h ng ho¸ m ph¸p luËt quy ®Þnh ph¶i ®−îc lËp th nh v¨n b¶n th× ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh ®ã. §iÒu 25. H ng ho¸ cÊm kinh doanh, h ng ho¸ h¹n chÕ kinh doanh, h ng hãa kinh doanh cã ®iÒu kiÖn 1. C¨n cø v o ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x héi cña tõng thêi kú v ®iÒu −íc quèc tÕ m Céng hßa x héi chñ nghÜa ViÖt Nam l th nh viªn, ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ danh môc h ng ho¸ cÊm kinh doanh, h ng ho¸ h¹n chÕ kinh doanh, h ng ho¸ kinh doanh cã ®iÒu kiÖn v ®iÒu kiÖn ®Ó ®−îc kinh doanh h ng hãa ®ã. 2. §èi víi h ng ho¸ h¹n chÕ kinh doanh, h ng ho¸ kinh doanh cã ®iÒu kiÖn, viÖc mua b¸n chØ ®−îc thùc hiÖn khi h ng ho¸ v c¸c bªn mua b¸n h ng hãa ®¸p øng ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 26. ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp ®èi víi h ng hãa l−u th«ng trong n−íc 1. H ng hãa ®ang ®−îc l−u th«ng hîp ph¸p trong n−íc bÞ ¸p dông mét hoÆc c¸c biÖn ph¸p buéc ph¶i thu håi, cÊm l−u th«ng, t¹m ngõng l−u th«ng, l−u th«ng cã ®iÒu kiÖn hoÆc ph¶i cã giÊy phÐp ®èi víi mét trong c¸c tr−êng hîp sau ®©y: a) H ng hãa ®ã l nguån gèc hoÆc ph−¬ng tiÖn l©y truyÒn c¸c lo¹i dÞch bÖnh; b) Khi x¶y ra t×nh tr¹ng khÈn cÊp.
 9. 9 2. C¸c ®iÒu kiÖn cô thÓ, tr×nh tù, thñ tôc v thÈm quyÒn c«ng bè viÖc ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp ®èi víi h ng hãa l−u th«ng trong n−íc ®−îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 27. Mua b¸n h ng ho¸ quèc tÕ 1. Mua b¸n h ng ho¸ quèc tÕ ®−îc thùc hiÖn d−íi c¸c h×nh thøc xuÊt khÈu, nhËp khÈu, t¹m nhËp, t¸i xuÊt, t¹m xuÊt, t¸i nhËp v chuyÓn khÈu. 2. Mua b¸n h ng ho¸ quèc tÕ ph¶i ®−îc thùc hiÖn trªn c¬ së hîp ®ång b»ng v¨n b¶n hoÆc b»ng h×nh thøc kh¸c cã gi¸ trÞ ph¸p lý t−¬ng ®−¬ng. §iÒu 28. XuÊt khÈu, nhËp khÈu h ng ho¸ 1. XuÊt khÈu h ng hãa l viÖc h ng ho¸ ®−îc ®−a ra khái l nh thæ ViÖt Nam hoÆc ®−a v o khu vùc ®Æc biÖt n»m trªn l nh thæ ViÖt Nam ®−îc coi l khu vùc h¶i quan riªng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. NhËp khÈu h ng hãa l viÖc h ng ho¸ ®−îc ®−a v o l nh thæ ViÖt Nam tõ n−íc ngo i hoÆc tõ khu vùc ®Æc biÖt n»m trªn l nh thæ ViÖt Nam ®−îc coi l khu vùc h¶i quan riªng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3. C¨n cø v o ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x héi cña tõng thêi kú v ®iÒu −íc quèc tÕ m Céng hßa x héi chñ nghÜa ViÖt Nam l th nh viªn, ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ danh môc h ng hãa cÊm xuÊt khÈu, cÊm nhËp khÈu, danh môc h ng hãa xuÊt khÈu, nhËp khÈu theo giÊy phÐp cña c¬ quan nh n−íc cã thÈm quyÒn v thñ tôc cÊp giÊy phÐp. §iÒu 29. T¹m nhËp, t¸i xuÊt, t¹m xuÊt, t¸i nhËp h ng ho¸ 1. T¹m nhËp, t¸i xuÊt h ng hãa l viÖc h ng ho¸ ®−îc ®−a tõ n−íc ngo i hoÆc tõ c¸c khu vùc ®Æc biÖt n»m trªn l nh thæ ViÖt Nam ®−îc coi l khu vùc h¶i quan riªng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt v o ViÖt Nam, cã l m thñ tôc nhËp khÈu v o ViÖt Nam v l m thñ tôc xuÊt khÈu chÝnh h ng ho¸ ®ã ra khái ViÖt Nam. 2. T¹m xuÊt, t¸i nhËp h ng hãa l viÖc h ng ho¸ ®−îc ®−a ra n−íc ngo i hoÆc ®−a v o c¸c khu vùc ®Æc biÖt n»m trªn l nh thæ ViÖt Nam ®−îc coi l khu vùc h¶i quan riªng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, cã l m thñ tôc xuÊt khÈu ra khái ViÖt Nam v l m thñ tôc nhËp khÈu l¹i chÝnh h ng ho¸ ®ã v o ViÖt Nam. 3. ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vÒ ho¹t ®éng t¹m nhËp, t¸i xuÊt, t¹m xuÊt, t¸i nhËp h ng hãa. §iÒu 30. ChuyÓn khÈu h ng ho¸ 1. ChuyÓn khÈu h ng hãa l viÖc mua h ng tõ mét n−íc, vïng l nh thæ ®Ó b¸n sang mét n−íc, vïng l nh thæ ngo i l nh thæ ViÖt Nam m kh«ng l m thñ tôc nhËp khÈu v o ViÖt Nam v kh«ng l m thñ tôc xuÊt khÈu ra khái ViÖt Nam. 2. ChuyÓn khÈu h ng hãa ®−îc thùc hiÖn theo c¸c h×nh thøc sau ®©y: a) H ng hãa ®−îc vËn chuyÓn th¼ng tõ n−íc xuÊt khÈu ®Õn n−íc nhËp khÈu kh«ng qua cöa khÈu ViÖt Nam;
 10. 10 b) H ng hãa ®−îc vËn chuyÓn tõ n−íc xuÊt khÈu ®Õn n−íc nhËp khÈu cã qua cöa khÈu ViÖt Nam nh−ng kh«ng l m thñ tôc nhËp khÈu v o ViÖt Nam v kh«ng l m thñ tôc xuÊt khÈu ra khái ViÖt Nam; c) H ng hãa ®−îc vËn chuyÓn tõ n−íc xuÊt khÈu ®Õn n−íc nhËp khÈu cã qua cöa khÈu ViÖt Nam v ®−a v o kho ngo¹i quan, khu vùc trung chuyÓn h ng ho¸ t¹i c¸c c¶ng ViÖt Nam, kh«ng l m thñ tôc nhËp khÈu v o ViÖt Nam v kh«ng l m thñ tôc xuÊt khÈu ra khái ViÖt Nam. 3. ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vÒ ho¹t ®éng chuyÓn khÈu h ng hãa. §iÒu 31. ¸p dông c¸c biÖn ph¸p khÈn cÊp ®èi víi ho¹t ®éng mua b¸n h ng hãa quèc tÕ Trong tr−êng hîp cÇn thiÕt, ®Ó b¶o vÖ an ninh quèc gia v c¸c lîi Ých quèc gia kh¸c phï hîp víi ph¸p luËt ViÖt Nam v ®iÒu −íc quèc tÕ m Céng hßa x héi chñ nghÜa ViÖt Nam l th nh viªn, Thñ t−íng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh ¸p dông c¸c biÖn ph¸p khÈn cÊp ®èi víi ho¹t ®éng mua b¸n h ng hãa quèc tÕ. §iÒu 32. Nh n h ng hãa l−u th«ng trong n−íc v h ng hãa xuÊt khÈu, nhËp khÈu 1. Nh n h ng ho¸ l b¶n viÕt, b¶n in, b¶n vÏ, b¶n chôp cña ch÷, h×nh vÏ, h×nh ¶nh ®−îc d¸n, in, ®Ýnh, ®óc, ch¹m, kh¾c trùc tiÕp trªn h ng ho¸, bao b× th−¬ng phÈm cña h ng ho¸ hoÆc trªn c¸c chÊt liÖu kh¸c ®−îc g¾n lªn h ng ho¸, bao b× th−¬ng phÈm cña h ng ho¸. 2. H ng hãa l−u th«ng trong n−íc, h ng hãa xuÊt khÈu, nhËp khÈu ph¶i cã nh n h ng hãa, trõ mét sè tr−êng hîp theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3. C¸c néi dung cÇn ghi trªn nh n h ng hãa v viÖc ghi nh n h ng hãa ®−îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. §iÒu 33. GiÊy chøng nhËn xuÊt xø h ng ho¸ v quy t¾c xuÊt xø h ng hãa 1. H ng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu ph¶i cã giÊy chøng nhËn xuÊt xø trong c¸c tr−êng hîp sau ®©y: a) H ng hãa ®−îc h−ëng −u ® i vÒ thuÕ hoÆc −u ® i kh¸c; b) Theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam hoÆc ®iÒu −íc quèc tÕ m Céng hßa x héi chñ nghÜa ViÖt Nam l th nh viªn. 2. ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vÒ quy t¾c xuÊt xø h ng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu. Môc 2 quyÒn vµ nghÜa vô cña c¸c bªn trong hîp ®ång mua b¸n hµng hãa §iÒu 34. Giao h ng v chøng tõ liªn quan ®Õn h ng hãa 1. Bªn b¸n ph¶i giao h ng, chøng tõ theo tháa thuËn trong hîp ®ång vÒ sè l−îng, chÊt l−îng, c¸ch thøc ®ãng gãi, b¶o qu¶n v c¸c quy ®Þnh kh¸c trong hîp ®ång.
 11. 11 2. Tr−êng hîp kh«ng cã tháa thuËn cô thÓ, bªn b¸n cã nghÜa vô giao h ng v chøng tõ liªn quan theo quy ®Þnh cña LuËt n y. §iÒu 35. §Þa ®iÓm giao h ng 1. Bªn b¸n cã nghÜa vô giao h ng ®óng ®Þa ®iÓm ® tho¶ thuËn. 2. Tr−êng hîp kh«ng cã tho¶ thuËn vÒ ®Þa ®iÓm giao h ng th× ®Þa ®iÓm giao h ng ®−îc x¸c ®Þnh nh− sau: a) Tr−êng hîp h ng ho¸ l vËt g¾n liÒn víi ®Êt ®ai th× bªn b¸n ph¶i giao h ng t¹i n¬i cã h ng ho¸ ®ã; b) Tr−êng hîp trong hîp ®ång cã quy ®Þnh vÒ vËn chuyÓn h ng ho¸ th× bªn b¸n cã nghÜa vô giao h ng cho ng−êi vËn chuyÓn ®Çu tiªn; c) Tr−êng hîp trong hîp ®ång kh«ng cã quy ®Þnh vÒ vËn chuyÓn h ng ho¸, nÕu v o thêi ®iÓm giao kÕt hîp ®ång, c¸c bªn biÕt ®−îc ®Þa ®iÓm kho chøa h ng, ®Þa ®iÓm xÕp h ng hoÆc n¬i s¶n xuÊt, chÕ t¹o h ng ho¸ th× bªn b¸n ph¶i giao h ng t¹i ®Þa ®iÓm ®ã; d) Trong c¸c tr−êng hîp kh¸c, bªn b¸n ph¶i giao h ng t¹i ®Þa ®iÓm kinh doanh cña bªn b¸n, nÕu kh«ng cã ®Þa ®iÓm kinh doanh th× ph¶i giao h ng t¹i n¬i c− tró cña bªn b¸n ®−îc x¸c ®Þnh t¹i thêi ®iÓm giao kÕt hîp ®ång mua b¸n. §iÒu 36. Tr¸ch nhiÖm khi giao h ng cã liªn quan ®Õn ng−êi vËn chuyÓn 1. Tr−êng hîp h ng hãa ®−îc giao cho ng−êi vËn chuyÓn nh−ng kh«ng ®−îc x¸c ®Þnh râ b»ng ký m hiÖu trªn h ng hãa, chøng tõ vËn chuyÓn hoÆc c¸ch thøc kh¸c th× bªn b¸n ph¶i th«ng b¸o cho bªn mua vÒ viÖc ® giao h ng cho ng−êi vËn chuyÓn v ph¶i x¸c ®Þnh râ tªn v c¸ch thøc nhËn biÕt h ng ho¸ ®−îc vËn chuyÓn. 2. Tr−êng hîp bªn b¸n cã nghÜa vô thu xÕp viÖc chuyªn chë h ng ho¸ th× bªn b¸n ph¶i ký kÕt c¸c hîp ®ång cÇn thiÕt ®Ó viÖc chuyªn chë ®−îc thùc hiÖn tíi ®Ých b»ng c¸c ph−¬ng tiÖn chuyªn chë thÝch hîp víi ho n c¶nh cô thÓ v theo c¸c ®iÒu kiÖn th«ng th−êng ®èi víi ph−¬ng thøc chuyªn chë ®ã. 3. Tr−êng hîp bªn b¸n kh«ng cã nghÜa vô mua b¶o hiÓm cho h ng ho¸ trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn, nÕu bªn mua cã yªu cÇu th× bªn b¸n ph¶i cung cÊp cho bªn mua nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt liªn quan ®Õn h ng ho¸ v viÖc vËn chuyÓn h ng ho¸ ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho bªn mua mua b¶o hiÓm cho h ng ho¸ ®ã. §iÒu 37. Thêi h¹n giao h ng 1. Bªn b¸n ph¶i giao h ng v o ®óng thêi ®iÓm giao h ng ® tho¶ thuËn trong hîp ®ång. 2. Tr−êng hîp chØ cã tháa thuËn vÒ thêi h¹n giao h ng m kh«ng x¸c ®Þnh thêi ®iÓm giao h ng cô thÓ th× bªn b¸n cã quyÒn giao h ng v o bÊt kú thêi ®iÓm n o trong thêi h¹n ®ã v ph¶i th«ng b¸o tr−íc cho bªn mua. 3. Tr−êng hîp kh«ng cã tháa thuËn vÒ thêi h¹n giao h ng th× bªn b¸n ph¶i giao h ng trong mét thêi h¹n hîp lý sau khi giao kÕt hîp ®ång.
 12. 12 §iÒu 38. Giao h ng tr−íc thêi h¹n ® tháa thuËn Tr−êng hîp bªn b¸n giao h ng tr−íc thêi h¹n ® tháa thuËn th× bªn mua cã quyÒn nhËn hoÆc kh«ng nhËn h ng nÕu c¸c bªn kh«ng cã tho¶ thuËn kh¸c. §iÒu 39. H ng ho¸ kh«ng phï hîp víi hîp ®ång 1. Tr−êng hîp hîp ®ång kh«ng cã quy ®Þnh cô thÓ th× h ng ho¸ ®−îc coi l kh«ng phï hîp víi hîp ®ång khi h ng ho¸ ®ã thuéc mét trong c¸c tr−êng hîp sau ®©y: a) Kh«ng phï hîp víi môc ®Ých sö dông th«ng th−êng cña c¸c h ng ho¸ cïng chñng lo¹i; b) Kh«ng phï hîp víi bÊt kú môc ®Ých cô thÓ n o m bªn mua ® cho bªn b¸n biÕt hoÆc bªn b¸n ph¶i biÕt v o thêi ®iÓm giao kÕt hîp ®ång; c) Kh«ng b¶o ®¶m chÊt l−îng nh− chÊt l−îng cña mÉu h ng ho¸ m bªn b¸n ® giao cho bªn mua; d) Kh«ng ®−îc b¶o qu¶n, ®ãng gãi theo c¸ch thøc th«ng th−êng ®èi víi lo¹i h ng ho¸ ®ã hoÆc kh«ng theo c¸ch thøc thÝch hîp ®Ó b¶o qu¶n h ng ho¸ trong tr−êng hîp kh«ng cã c¸ch thøc b¶o qu¶n th«ng th−êng. 2. Bªn mua cã quyÒn tõ chèi nhËn h ng nÕu h ng ho¸ kh«ng phï hîp víi hîp ®ång theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu n y. §iÒu 40. Tr¸ch nhiÖm ®èi víi h ng ho¸ kh«ng phï hîp víi hîp ®ång Trõ tr−êng hîp c¸c bªn cã tho¶ thuËn kh¸c, tr¸ch nhiÖm ®èi víi h ng hãa kh«ng phï hîp víi hîp ®ång ®−îc quy ®Þnh nh− sau: 1. Bªn b¸n kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ bÊt kú khiÕm khuyÕt n o cña h ng ho¸ nÕu v o thêi ®iÓm giao kÕt hîp ®ång bªn mua ® biÕt hoÆc ph¶i biÕt vÒ nh÷ng khiÕm khuyÕt ®ã; 2. Trõ tr−êng hîp quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu n y, trong thêi h¹n khiÕu n¹i theo quy ®Þnh cña LuËt n y, bªn b¸n ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ bÊt kú khiÕm khuyÕt n o cña h ng ho¸ ® cã tr−íc thêi ®iÓm chuyÓn rñi ro cho bªn mua, kÓ c¶ tr−êng hîp khiÕm khuyÕt ®ã ®−îc ph¸t hiÖn sau thêi ®iÓm chuyÓn rñi ro; 3. Bªn b¸n ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ khiÕm khuyÕt cña h ng hãa ph¸t sinh sau thêi ®iÓm chuyÓn rñi ro nÕu khiÕm khuyÕt ®ã do bªn b¸n vi ph¹m hîp ®ång. §iÒu 41. Kh¾c phôc trong tr−êng hîp giao thiÕu h ng, giao h ng kh«ng phï hîp víi hîp ®ång 1. Trõ tr−êng hîp cã tháa thuËn kh¸c, nÕu hîp ®ång chØ quy ®Þnh thêi h¹n giao h ng v kh«ng x¸c ®Þnh thêi ®iÓm giao h ng cô thÓ m bªn b¸n giao h ng tr−íc khi hÕt thêi h¹n giao h ng v giao thiÕu h ng hoÆc giao h ng kh«ng phï hîp víi hîp ®ång th× bªn b¸n vÉn cã thÓ giao phÇn h ng cßn thiÕu hoÆc thay thÕ h ng ho¸ cho phï hîp víi hîp ®ång hoÆc kh¾c phôc sù kh«ng phï hîp cña h ng ho¸ trong thêi h¹n cßn l¹i. 2. Khi bªn b¸n thùc hiÖn viÖc kh¾c phôc quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu n y m g©y bÊt lîi hoÆc l m ph¸t sinh chi phÝ bÊt hîp lý cho bªn mua th× bªn mua cã
 13. 13 quyÒn yªu cÇu bªn b¸n kh¾c phôc bÊt lîi hoÆc chÞu chi phÝ ®ã. §iÒu 42. Giao chøng tõ liªn quan ®Õn h ng ho¸ 1. Tr−êng hîp cã tháa thuËn vÒ viÖc giao chøng tõ th× bªn b¸n cã nghÜa vô giao chøng tõ liªn quan ®Õn h ng ho¸ cho bªn mua trong thêi h¹n, t¹i ®Þa ®iÓm v b»ng ph−¬ng thøc ® tháa thuËn. 2. Tr−êng hîp kh«ng cã tháa thuËn vÒ thêi h¹n, ®Þa ®iÓm giao chøng tõ liªn quan ®Õn h ng ho¸ cho bªn mua th× bªn b¸n ph¶i giao chøng tõ liªn quan ®Õn h ng ho¸ cho bªn mua trong thêi h¹n v t¹i ®Þa ®iÓm hîp lý ®Ó bªn mua cã thÓ nhËn h ng. 3. Tr−êng hîp bªn b¸n ® giao chøng tõ liªn quan ®Õn h ng ho¸ tr−íc thêi h¹n tháa thuËn th× bªn b¸n vÉn cã thÓ kh¾c phôc nh÷ng thiÕu sãt cña c¸c chøng tõ n y trong thêi h¹n cßn l¹i. 4. Khi bªn b¸n thùc hiÖn viÖc kh¾c phôc nh÷ng thiÕu sãt quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu n y m g©y bÊt lîi hoÆc l m ph¸t sinh chi phÝ bÊt hîp lý cho bªn mua th× bªn mua cã quyÒn yªu cÇu bªn b¸n kh¾c phôc bÊt lîi hoÆc chÞu chi phÝ ®ã. §iÒu 43. Giao thõa h ng 1. Tr−êng hîp bªn b¸n giao thõa h ng th× bªn mua cã quyÒn tõ chèi hoÆc chÊp nhËn sè h ng thõa ®ã. 2. Tr−êng hîp bªn mua chÊp nhËn sè h ng thõa th× ph¶i thanh to¸n theo gi¸ tho¶ thuËn trong hîp ®ång nÕu c¸c bªn kh«ng cã tho¶ thuËn kh¸c. §iÒu 44. KiÓm tra h ng ho¸ tr−íc khi giao h ng 1. Tr−êng hîp c¸c bªn cã tho¶ thuËn ®Ó bªn mua hoÆc ®¹i diÖn cña bªn mua tiÕn h nh kiÓm tra h ng ho¸ tr−íc khi giao h ng th× bªn b¸n ph¶i b¶o ®¶m cho bªn mua hoÆc ®¹i diÖn cña bªn mua cã ®iÒu kiÖn tiÕn h nh viÖc kiÓm tra. 2. Trõ tr−êng hîp cã tháa thuËn kh¸c, bªn mua hoÆc ®¹i diÖn cña bªn mua trong tr−êng hîp quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu n y ph¶i kiÓm tra h ng hãa trong mét thêi gian ng¾n nhÊt m ho n c¶nh thùc tÕ cho phÐp; tr−êng hîp hîp ®ång cã quy ®Þnh vÒ viÖc vËn chuyÓn h ng hãa th× viÖc kiÓm tra h ng ho¸ cã thÓ ®−îc ho n l¹i cho tíi khi h ng ho¸ ®−îc chuyÓn tíi ®Þa ®iÓm ®Õn. 3. Tr−êng hîp bªn mua hoÆc ®¹i diÖn cña bªn mua kh«ng thùc hiÖn viÖc kiÓm tra h ng hãa tr−íc khi giao h ng theo tháa thuËn th× bªn b¸n cã quyÒn giao h ng theo hîp ®ång. 4. Bªn b¸n kh«ng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nh÷ng khiÕm khuyÕt cña h ng ho¸ m bªn mua hoÆc ®¹i diÖn cña bªn mua ® biÕt hoÆc ph¶i biÕt nh−ng kh«ng th«ng b¸o cho bªn b¸n trong thêi h¹n hîp lý sau khi kiÓm tra h ng ho¸. 5. Bªn b¸n ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nh÷ng khiÕm khuyÕt cña h ng ho¸ m bªn mua hoÆc ®¹i diÖn cña bªn mua ® kiÓm tra nÕu c¸c khiÕm khuyÕt cña h ng ho¸ kh«ng thÓ ph¸t hiÖn ®−îc trong qu¸ tr×nh kiÓm tra b»ng biÖn ph¸p th«ng th−êng v bªn b¸n ® biÕt hoÆc ph¶i biÕt vÒ c¸c khiÕm khuyÕt ®ã nh−ng kh«ng th«ng b¸o cho bªn mua. §iÒu 45. NghÜa vô b¶o ®¶m quyÒn së h÷u ®èi víi h ng ho¸
 14. 14 Bªn b¸n ph¶i b¶o ®¶m: 1. QuyÒn së h÷u cña bªn mua ®èi víi h ng hãa ® b¸n kh«ng bÞ tranh chÊp bëi bªn thø ba; 2. H ng hãa ®ã ph¶i hîp ph¸p; 3. ViÖc chuyÓn giao h ng ho¸ l hîp ph¸p. §iÒu 46. NghÜa vô b¶o ®¶m quyÒn së h÷u trÝ tuÖ ®èi víi h ng ho¸ 1. Bªn b¸n kh«ng ®−îc b¸n h ng hãa vi ph¹m quyÒn së h÷u trÝ tuÖ. Bªn b¸n ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm trong tr−êng hîp cã tranh chÊp liªn quan ®Õn quyÒn së h÷u trÝ tuÖ ®èi víi h ng hãa ® b¸n. 2. Tr−êng hîp bªn mua yªu cÇu bªn b¸n ph¶i tu©n theo b¶n vÏ kü thuËt, thiÕt kÕ, c«ng thøc hoÆc nh÷ng sè liÖu chi tiÕt do bªn mua cung cÊp th× bªn mua ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c khiÕu n¹i liªn quan ®Õn nh÷ng vi ph¹m quyÒn së h÷u trÝ tuÖ ph¸t sinh tõ viÖc bªn b¸n ® tu©n thñ nh÷ng yªu cÇu cña bªn mua. §iÒu 47. Yªu cÇu th«ng b¸o 1. Bªn b¸n mÊt quyÒn viÖn dÉn quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 46 cña LuËt n y nÕu bªn b¸n kh«ng th«ng b¸o ngay cho bªn mua vÒ khiÕu n¹i cña bªn thø ba ®èi víi h ng ho¸ ®−îc giao sau khi bªn b¸n ® biÕt hoÆc ph¶i biÕt vÒ khiÕu n¹i ®ã, trõ tr−êng hîp bªn mua ® biÕt hoÆc ph¶i biÕt vÒ khiÕu n¹i cña bªn thø ba. 2. Bªn mua mÊt quyÒn viÖn dÉn quy ®Þnh t¹i §iÒu 45 v kho¶n 1 §iÒu 46 cña LuËt n y nÕu bªn mua kh«ng th«ng b¸o ngay cho bªn b¸n vÒ khiÕu n¹i cña bªn thø ba ®èi víi h ng ho¸ ®−îc giao sau khi bªn mua ® biÕt hoÆc ph¶i biÕt vÒ khiÕu n¹i ®ã, trõ tr−êng hîp bªn b¸n biÕt hoÆc ph¶i biÕt vÒ khiÕu n¹i cña bªn thø ba. §iÒu 48. NghÜa vô cña bªn b¸n trong tr−êng hîp h ng hãa l ®èi t−îng cña biÖn ph¸p b¶o ®¶m thùc hiÖn nghÜa vô d©n sù Tr−êng hîp h ng ho¸ ®−îc b¸n l ®èi t−îng cña biÖn ph¸p b¶o ®¶m thùc hiÖn nghÜa vô d©n sù th× bªn b¸n ph¶i th«ng b¸o cho bªn mua vÒ biÖn ph¸p b¶o ®¶m v ph¶i ®−îc sù ®ång ý cña bªn nhËn b¶o ®¶m vÒ viÖc b¸n h ng hãa ®ã. §iÒu 49. NghÜa vô b¶o h nh h ng ho¸ 1. Tr−êng hîp h ng ho¸ mua b¸n cã b¶o h nh th× bªn b¸n ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm b¶o h nh h ng ho¸ ®ã theo néi dung v thêi h¹n ® tháa thuËn. 2. Bªn b¸n ph¶i thùc hiÖn nghÜa vô b¶o h nh trong thêi gian ng¾n nhÊt m ho n c¶nh thùc tÕ cho phÐp. 3. Bªn b¸n ph¶i chÞu c¸c chi phÝ vÒ viÖc b¶o h nh, trõ tr−êng hîp cã tho¶ thuËn kh¸c. §iÒu 50. Thanh to¸n 1. Bªn mua cã nghÜa vô thanh to¸n tiÒn mua h ng v nhËn h ng theo tháa thuËn. 2. Bªn mua ph¶i tu©n thñ c¸c ph−¬ng thøc thanh to¸n, thùc hiÖn viÖc thanh to¸n theo tr×nh tù, thñ tôc ® tháa thuËn v theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
 15. 15 3. Bªn mua vÉn ph¶i thanh to¸n tiÒn mua h ng trong tr−êng hîp h ng ho¸ mÊt m¸t, h− háng sau thêi ®iÓm rñi ro ®−îc chuyÓn tõ bªn b¸n sang bªn mua, trõ tr−êng hîp mÊt m¸t, h− háng do lçi cña bªn b¸n g©y ra. §iÒu 51. ViÖc ngõng thanh to¸n tiÒn mua h ng Trõ tr−êng hîp cã tho¶ thuËn kh¸c, viÖc ngõng thanh to¸n tiÒn mua h ng ®−îc quy ®Þnh nh− sau: 1. Bªn mua cã b»ng chøng vÒ viÖc bªn b¸n lõa dèi th× cã quyÒn t¹m ngõng viÖc thanh to¸n; 2. Bªn mua cã b»ng chøng vÒ viÖc h ng hãa ®ang l ®èi t−îng bÞ tranh chÊp th× cã quyÒn t¹m ngõng thanh to¸n cho ®Õn khi viÖc tranh chÊp ® ®−îc gi¶i quyÕt; 3. Bªn mua cã b»ng chøng vÒ viÖc bªn b¸n ® giao h ng kh«ng phï hîp víi hîp ®ång th× cã quyÒn t¹m ngõng thanh to¸n cho ®Õn khi bªn b¸n ® kh¾c phôc sù kh«ng phï hîp ®ã; 4. Tr−êng hîp t¹m ngõng thanh to¸n theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 v kho¶n 3 §iÒu n y m b»ng chøng do bªn mua ®−a ra kh«ng x¸c thùc, g©y thiÖt h¹i cho bªn b¸n th× bªn mua ph¶i båi th−êng thiÖt h¹i ®ã v chÞu c¸c chÕ t i kh¸c theo quy ®Þnh cña LuËt n y. §iÒu 52. X¸c ®Þnh gi¸ Tr−êng hîp kh«ng cã tho¶ thuËn vÒ gi¸ h ng ho¸, kh«ng cã tho¶ thuËn vÒ ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ v còng kh«ng cã bÊt kú chØ dÉn n o kh¸c vÒ gi¸ th× gi¸ cña h ng ho¸ ®−îc x¸c ®Þnh theo gi¸ cña lo¹i h ng ho¸ ®ã trong c¸c ®iÒu kiÖn t−¬ng tù vÒ ph−¬ng thøc giao h ng, thêi ®iÓm mua b¸n h ng ho¸, thÞ tr−êng ®Þa lý, ph−¬ng thøc thanh to¸n v c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c cã ¶nh h−ëng ®Õn gi¸. §iÒu 53. X¸c ®Þnh gi¸ theo träng l−îng Trõ tr−êng hîp cã tho¶ thuËn kh¸c, nÕu gi¸ ®−îc x¸c ®Þnh theo träng l−îng cña h ng ho¸ th× träng l−îng ®ã l träng l−îng tÞnh. §iÒu 54. §Þa ®iÓm thanh to¸n Tr−êng hîp kh«ng cã tháa thuËn vÒ ®Þa ®iÓm thanh to¸n cô thÓ th× bªn mua ph¶i thanh to¸n cho bªn b¸n t¹i mét trong c¸c ®Þa ®iÓm sau ®©y: 1. §Þa ®iÓm kinh doanh cña bªn b¸n ®−îc x¸c ®Þnh v o thêi ®iÓm giao kÕt hîp ®ång, nÕu kh«ng cã ®Þa ®iÓm kinh doanh th× t¹i n¬i c− tró cña bªn b¸n; 2. §Þa ®iÓm giao h ng hoÆc giao chøng tõ, nÕu viÖc thanh to¸n ®−îc tiÕn h nh ®ång thêi víi viÖc giao h ng hoÆc giao chøng tõ. §iÒu 55. Thêi h¹n thanh to¸n Trõ tr−êng hîp cã tho¶ thuËn kh¸c, thêi h¹n thanh to¸n ®−îc quy ®Þnh nh− sau: 1. Bªn mua ph¶i thanh to¸n cho bªn b¸n v o thêi ®iÓm bªn b¸n giao h ng hoÆc giao chøng tõ liªn quan ®Õn h ng ho¸;
 16. 16 2. Bªn mua kh«ng cã nghÜa vô thanh to¸n cho ®Õn khi cã thÓ kiÓm tra xong h ng ho¸ trong tr−êng hîp cã tháa thuËn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 44 cña LuËt n y. §iÒu 56. NhËn h ng Bªn mua cã nghÜa vô nhËn h ng theo tho¶ thuËn v thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc hîp lý ®Ó gióp bªn b¸n giao h ng. §iÒu 57. ChuyÓn rñi ro trong tr−êng hîp cã ®Þa ®iÓm giao h ng x¸c ®Þnh Trõ tr−êng hîp cã tho¶ thuËn kh¸c, nÕu bªn b¸n cã nghÜa vô giao h ng cho bªn mua t¹i mét ®Þa ®iÓm nhÊt ®Þnh th× rñi ro vÒ mÊt m¸t hoÆc h− háng h ng ho¸ ®−îc chuyÓn cho bªn mua khi h ng ho¸ ® ®−îc giao cho bªn mua hoÆc ng−êi ®−îc bªn mua uû quyÒn ® nhËn h ng t¹i ®Þa ®iÓm ®ã, kÓ c¶ trong tr−êng hîp bªn b¸n ®−îc uû quyÒn gi÷ l¹i c¸c chøng tõ x¸c lËp quyÒn së h÷u ®èi víi h ng ho¸. §iÒu 58. ChuyÓn rñi ro trong tr−êng hîp kh«ng cã ®Þa ®iÓm giao h ng x¸c ®Þnh Trõ tr−êng hîp cã tho¶ thuËn kh¸c, nÕu hîp ®ång cã quy ®Þnh vÒ viÖc vËn chuyÓn h ng ho¸ v bªn b¸n kh«ng cã nghÜa vô giao h ng t¹i mét ®Þa ®iÓm nhÊt ®Þnh th× rñi ro vÒ mÊt m¸t hoÆc h− háng h ng ho¸ ®−îc chuyÓn cho bªn mua khi h ng ho¸ ® ®−îc giao cho ng−êi vËn chuyÓn ®Çu tiªn. §iÒu 59. ChuyÓn rñi ro trong tr−êng hîp giao h ng cho ng−êi nhËn h ng ®Ó giao m kh«ng ph¶i l ng−êi vËn chuyÓn Trõ tr−êng hîp cã tho¶ thuËn kh¸c, nÕu h ng ho¸ ®ang ®−îc ng−êi nhËn h ng ®Ó giao n¾m gi÷ m kh«ng ph¶i l ng−êi vËn chuyÓn th× rñi ro vÒ mÊt m¸t hoÆc h− háng h ng ho¸ ®−îc chuyÓn cho bªn mua thuéc mét trong c¸c tr−êng hîp sau ®©y: 1. Khi bªn mua nhËn ®−îc chøng tõ së h÷u h ng ho¸; 2. Khi ng−êi nhËn h ng ®Ó giao x¸c nhËn quyÒn chiÕm h÷u h ng ho¸ cña bªn mua. §iÒu 60. ChuyÓn rñi ro trong tr−êng hîp mua b¸n h ng ho¸ ®ang trªn ®−êng vËn chuyÓn Trõ tr−êng hîp cã tháa thuËn kh¸c, nÕu ®èi t−îng cña hîp ®ång l h ng ho¸ ®ang trªn ®−êng vËn chuyÓn th× rñi ro vÒ mÊt m¸t hoÆc h− háng h ng ho¸ ®−îc chuyÓn cho bªn mua kÓ tõ thêi ®iÓm giao kÕt hîp ®ång. §iÒu 61. ChuyÓn rñi ro trong c¸c tr−êng hîp kh¸c Trõ tr−êng hîp cã tho¶ thuËn kh¸c, viÖc chuyÓn rñi ro trong c¸c tr−êng hîp kh¸c ®−îc quy ®Þnh nh− sau: 1. Trong tr−êng hîp kh«ng ®−îc quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÒu 57, 58, 59 v 60 cña LuËt n y th× rñi ro vÒ mÊt m¸t hoÆc h− háng h ng ho¸ ®−îc chuyÓn cho bªn mua, kÓ tõ thêi ®iÓm h ng hãa thuéc quyÒn ®Þnh ®o¹t cña bªn mua v bªn mua vi ph¹m
 17. 17 hîp ®ång do kh«ng nhËn h ng; 2. Rñi ro vÒ mÊt m¸t hoÆc h− háng h ng ho¸ kh«ng ®−îc chuyÓn cho bªn mua, nÕu h ng ho¸ kh«ng ®−îc x¸c ®Þnh râ r ng b»ng ký m hiÖu, chøng tõ vËn t¶i, kh«ng ®−îc th«ng b¸o cho bªn mua hoÆc kh«ng ®−îc x¸c ®Þnh b»ng bÊt kú c¸ch thøc n o kh¸c. §iÒu 62. Thêi ®iÓm chuyÓn quyÒn së h÷u h ng ho¸ Trõ tr−êng hîp ph¸p luËt cã quy ®Þnh kh¸c hoÆc c¸c bªn cã tháa thuËn kh¸c, quyÒn së h÷u ®−îc chuyÓn tõ bªn b¸n sang bªn mua kÓ tõ thêi ®iÓm h ng hãa ®−îc chuyÓn giao. Môc 3 Mua b¸n hµng hãa qua Së giao dÞch hµng hãa §iÒu 63. Mua b¸n h ng hãa qua Së giao dÞch h ng hãa 1. Mua b¸n h ng hãa qua Së giao dÞch h ng hãa l ho¹t ®éng th−¬ng m¹i, theo ®ã c¸c bªn tháa thuËn thùc hiÖn viÖc mua b¸n mét l−îng nhÊt ®Þnh cña mét lo¹i h ng hãa nhÊt ®Þnh qua Së giao dÞch h ng ho¸ theo nh÷ng tiªu chuÈn cña Së giao dÞch h ng ho¸ víi gi¸ ®−îc tháa thuËn t¹i thêi ®iÓm giao kÕt hîp ®ång v thêi gian giao h ng ®−îc x¸c ®Þnh t¹i mét thêi ®iÓm trong t−¬ng lai. 2. ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vÒ ho¹t ®éng mua b¸n h ng hãa qua Së giao dÞch h ng hãa. §iÒu 64. Hîp ®ång mua b¸n h ng hãa qua Së giao dÞch h ng ho¸ 1. Hîp ®ång mua b¸n h ng hãa qua Së giao dÞch h ng ho¸ bao gåm hîp ®ång kú h¹n v hîp ®ång quyÒn chän. 2. Hîp ®ång kú h¹n l tháa thuËn, theo ®ã bªn b¸n cam kÕt giao v bªn mua cam kÕt nhËn h ng ho¸ t¹i mét thêi ®iÓm trong t−¬ng lai theo hîp ®ång. 3. Hîp ®ång vÒ quyÒn chän mua hoÆc quyÒn chän b¸n l tháa thuËn, theo ®ã bªn mua quyÒn cã quyÒn ®−îc mua hoÆc ®−îc b¸n mét h ng hãa x¸c ®Þnh víi møc gi¸ ®Þnh tr−íc (gäi l gi¸ giao kÕt) v ph¶i tr¶ mét kho¶n tiÒn nhÊt ®Þnh ®Ó mua quyÒn n y (gäi l tiÒn mua quyÒn). Bªn mua quyÒn cã quyÒn chän thùc hiÖn hoÆc kh«ng thùc hiÖn viÖc mua hoÆc b¸n h ng hãa ®ã. §iÒu 65. QuyÒn v nghÜa vô cña c¸c bªn trong hîp ®ång kú h¹n 1. Tr−êng hîp ng−êi b¸n thùc hiÖn viÖc giao h ng theo hîp ®ång th× bªn mua cã nghÜa vô nhËn h ng v thanh to¸n. 2. Tr−êng hîp c¸c bªn cã tho¶ thuËn vÒ viÖc bªn mua cã thÓ thanh to¸n b»ng tiÒn v kh«ng nhËn h ng th× bªn mua ph¶i thanh to¸n cho bªn b¸n mét kho¶n tiÒn b»ng møc chªnh lÖch gi÷a gi¸ tho¶ thuËn trong hîp ®ång v gi¸ thÞ tr−êng do Së giao dÞch h ng ho¸ c«ng bè t¹i thêi ®iÓm hîp ®ång ®−îc thùc hiÖn. 3. Tr−êng hîp c¸c bªn cã tho¶ thuËn vÒ viÖc bªn b¸n cã thÓ thanh to¸n
 18. 18 b»ng tiÒn v kh«ng giao h ng th× bªn b¸n ph¶i thanh to¸n cho bªn mua mét kho¶n tiÒn b»ng møc chªnh lÖch gi÷a gi¸ thÞ tr−êng do Së giao dÞch h ng ho¸ c«ng bè t¹i thêi ®iÓm hîp ®ång ®−îc thùc hiÖn v gi¸ tho¶ thuËn trong hîp ®ång. §iÒu 66. QuyÒn v nghÜa vô cña c¸c bªn trong hîp ®ång quyÒn chän 1. Bªn mua quyÒn chän mua hoÆc quyÒn chän b¸n ph¶i tr¶ tiÒn mua quyÒn chän ®Ó ®−îc trë th nh bªn gi÷ quyÒn chän mua hoÆc gi÷ quyÒn chän b¸n. Sè tiÒn ph¶i tr¶ cho viÖc mua quyÒn chän do c¸c bªn tho¶ thuËn. 2. Bªn gi÷ quyÒn chän mua cã quyÒn mua nh−ng kh«ng cã nghÜa vô ph¶i mua h ng ho¸ ® giao kÕt trong hîp ®ång. Tr−êng hîp bªn gi÷ quyÒn chän mua quyÕt ®Þnh thùc hiÖn hîp ®ång th× bªn b¸n cã nghÜa vô ph¶i b¸n h ng ho¸ cho bªn gi÷ quyÒn chän mua. Tr−êng hîp bªn b¸n kh«ng cã h ng ho¸ ®Ó giao th× ph¶i thanh to¸n cho bªn gi÷ quyÒn chän mua mét kho¶n tiÒn b»ng møc chªnh lÖch gi÷a gi¸ tho¶ thuËn trong hîp ®ång v gi¸ thÞ tr−êng do Së giao dÞch h ng ho¸ c«ng bè t¹i thêi ®iÓm hîp ®ång ®−îc thùc hiÖn. 3. Bªn gi÷ quyÒn chän b¸n cã quyÒn b¸n nh−ng kh«ng cã nghÜa vô ph¶i b¸n h ng ho¸ ® giao kÕt trong hîp ®ång. Tr−êng hîp bªn gi÷ quyÒn chän b¸n quyÕt ®Þnh thùc hiÖn hîp ®ång th× bªn mua cã nghÜa vô ph¶i mua h ng ho¸ cña bªn gi÷ quyÒn chän b¸n. Tr−êng hîp bªn mua kh«ng mua h ng th× ph¶i thanh to¸n cho bªn gi÷ quyÒn chän b¸n mét kho¶n tiÒn b»ng møc chªnh lÖch gi÷a gi¸ thÞ tr−êng do Së giao dÞch h ng ho¸ c«ng bè t¹i thêi ®iÓm hîp ®ång ®−îc thùc hiÖn v gi¸ tho¶ thuËn trong hîp ®ång. 4. Tr−êng hîp bªn gi÷ quyÒn chän mua hoÆc gi÷ quyÒn chän b¸n quyÕt ®Þnh kh«ng thùc hiÖn hîp ®ång trong thêi h¹n hîp ®ång cã hiÖu lùc th× hîp ®ång ®−¬ng nhiªn hÕt hiÖu lùc. §iÒu 67. Së giao dÞch h ng ho¸ 1. Së giao dÞch h ng ho¸ cã c¸c chøc n¨ng sau ®©y: a) Cung cÊp c¸c ®iÒu kiÖn vËt chÊt - kü thuËt cÇn thiÕt ®Ó giao dÞch mua b¸n h ng ho¸; b) §iÒu h nh c¸c ho¹t ®éng giao dÞch; c) Niªm yÕt c¸c møc gi¸ cô thÓ h×nh th nh trªn thÞ tr−êng giao dÞch t¹i tõng thêi ®iÓm. 2. ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt ®iÒu kiÖn th nh lËp Së giao dÞch h ng hãa, quyÒn h¹n, tr¸ch nhiÖm cña Së giao dÞch h ng hãa v viÖc phª chuÈn §iÒu lÖ ho¹t ®éng cña Së giao dÞch h ng hãa. §iÒu 68. H ng ho¸ giao dÞch t¹i Së giao dÞch h ng hãa Danh môc h ng ho¸ giao dÞch t¹i Së giao dÞch h ng hãa do Bé tr−ëng Bé Th−¬ng m¹i quy ®Þnh. §iÒu 69. Th−¬ng nh©n m«i giíi mua b¸n h ng ho¸ qua Së Giao dÞch h ng ho¸
 19. 19 1. Th−¬ng nh©n m«i giíi mua b¸n h ng ho¸ qua Së giao dÞch h ng ho¸ chØ ®−îc phÐp ho¹t ®éng t¹i Së Giao dÞch h ng ho¸ khi ®¸p øng ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng cña th−¬ng nh©n m«i giíi mua b¸n h ng ho¸ qua Së giao dÞch h ng ho¸. 2. Th−¬ng nh©n m«i giíi mua b¸n h ng ho¸ qua Së giao dÞch h ng ho¸ chØ ®−îc phÐp thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng m«i giíi mua b¸n h ng ho¸ qua Së giao dÞch h ng ho¸ v kh«ng ®−îc phÐp l mét bªn cña hîp ®ång mua b¸n h ng ho¸ qua Së giao dÞch h ng ho¸. 3. Th−¬ng nh©n m«i giíi mua b¸n h ng ho¸ qua Së giao dÞch h ng ho¸ cã nghÜa vô ®ãng tiÒn ký quü t¹i Së giao dÞch h ng ho¸ ®Ó b¶o ®¶m thùc hiÖn c¸c nghÜa vô ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng m«i giíi mua b¸n h ng ho¸. Møc tiÒn ký quü do Së giao dÞch h ng ho¸ quy ®Þnh. §iÒu 70. C¸c h nh vi bÞ cÊm ®èi víi th−¬ng nh©n m«i giíi h ng ho¸ qua Së giao dÞch h ng ho¸ 1. L«i kÐo kh¸ch h ng ký kÕt hîp ®ång b»ng c¸ch høa båi th−êng to n bé hoÆc mét phÇn thiÖt h¹i ph¸t sinh hoÆc b¶o ®¶m lîi nhuËn cho kh¸ch h ng. 2. Ch o h ng hoÆc m«i giíi m kh«ng cã hîp ®ång víi kh¸ch h ng. 3. Sö dông gi¸ gi¶ t¹o hoÆc c¸c biÖn ph¸p gian lËn kh¸c khi m«i giíi cho kh¸ch h ng. 4. Tõ chèi hoÆc tiÕn h nh chËm trÔ mét c¸ch bÊt hîp lý viÖc m«i giíi hîp ®ång theo c¸c néi dung ® tho¶ thuËn víi kh¸ch h ng. 5. C¸c h nh vi bÞ cÊm kh¸c quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 71 cña LuËt n y. §iÒu 71. C¸c h nh vi bÞ cÊm trong ho¹t ®éng mua b¸n h ng ho¸ qua Së giao dÞch h ng hãa 1. Nh©n viªn cña Së giao dÞch h ng ho¸ kh«ng ®−îc phÐp m«i giíi, mua b¸n h ng ho¸ qua Së giao dÞch h ng ho¸. 2. C¸c bªn liªn quan ®Õn ho¹t ®éng mua b¸n h ng ho¸ qua Së giao dÞch h ng ho¸ kh«ng ®−îc thùc hiÖn c¸c h nh vi sau ®©y: a) Gian lËn, lõa dèi vÒ khèi l−îng h ng hãa trong c¸c hîp ®ång kú h¹n hoÆc hîp ®ång quyÒn chän ®−îc giao dÞch hoÆc cã thÓ ®−îc giao dÞch v gian lËn, lõa dèi vÒ gi¸ thùc tÕ cña lo¹i h ng ho¸ trong c¸c hîp ®ång kú h¹n hoÆc hîp ®ång quyÒn chän; b) §−a tin sai lÖch vÒ c¸c giao dÞch, thÞ tr−êng hoÆc gi¸ h ng ho¸ mua b¸n qua Së giao dÞch h ng hãa; c) Dïng c¸c biÖn ph¸p bÊt hîp ph¸p ®Ó g©y rèi lo¹n thÞ tr−êng h ng hãa t¹i Së giao dÞch h ng ho¸; d) C¸c h nh vi bÞ cÊm kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 72. Thùc hiÖn biÖn ph¸p qu¶n lý trong tr−êng hîp khÈn cÊp 1. Tr−êng hîp khÈn cÊp l tr−êng hîp x¶y ra hiÖn t−îng rèi lo¹n thÞ tr−êng
 20. 20 h ng ho¸ l m cho giao dÞch qua Së giao dÞch h ng hãa kh«ng ph¶n ¸nh ®−îc chÝnh x¸c quan hÖ cung cÇu. 2. Trong tr−êng hîp khÈn cÊp, Bé tr−ëng Bé Th−¬ng m¹i cã quyÒn thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p sau ®©y: a) T¹m ngõng viÖc giao dÞch qua Së giao dÞch h ng ho¸; b) H¹n chÕ c¸c giao dÞch ë mét khung gi¸ hoÆc mét sè l−îng h ng hãa nhÊt ®Þnh; c) Thay ®æi lÞch giao dÞch; d) Thay ®æi §iÒu lÖ ho¹t ®éng cña Së giao dÞch h ng ho¸; ®) C¸c biÖn ph¸p cÇn thiÕt kh¸c theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. §iÒu 73. QuyÒn ho¹t ®éng mua b¸n h ng hãa qua Së giao dÞch h ng hãa ë n−íc ngo i Th−¬ng nh©n ViÖt Nam ®−îc quyÒn ho¹t ®éng mua b¸n h ng hãa qua Së giao dÞch h ng hãa ë n−íc ngo i theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. Ch−¬ng III cung øng dÞch vô Môc 1 c¸c quy ®Þnh chung ®èi víi ho¹t ®éng cung øng dÞch vô §iÒu 74. H×nh thøc hîp ®ång dÞch vô 1. Hîp ®ång dÞch vô ®−îc thÓ hiÖn b»ng lêi nãi, b»ng v¨n b¶n hoÆc ®−îc x¸c lËp b»ng h nh vi cô thÓ. 2. §èi víi c¸c lo¹i hîp ®ång dÞch vô m ph¸p luËt quy ®Þnh ph¶i ®−îc lËp th nh v¨n b¶n th× ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh ®ã. §iÒu 75. QuyÒn cung øng v sö dông dÞch vô cña th−¬ng nh©n 1. Trõ tr−êng hîp ph¸p luËt hoÆc ®iÒu −íc quèc tÕ m Céng hßa x héi chñ nghÜa ViÖt Nam l th nh viªn cã quy ®Þnh kh¸c, th−¬ng nh©n cã c¸c quyÒn cung øng dÞch vô sau ®©y: a) Cung øng dÞch vô cho ng−êi c− tró t¹i ViÖt Nam sö dông trªn l nh thæ ViÖt Nam; b) Cung øng dÞch vô cho ng−êi kh«ng c− tró t¹i ViÖt Nam sö dông trªn l nh thæ ViÖt Nam; c) Cung øng dÞch vô cho ng−êi c− tró t¹i ViÖt Nam sö dông trªn l nh thæ n−íc ngo i; d) Cung øng dÞch vô cho ng−êi kh«ng c− tró t¹i ViÖt Nam sö dông trªn l nh thæ n−íc ngo i.
Đồng bộ tài khoản