Luat xay dung (12-11-07)

Chia sẻ: Nguyễn Mậu Hoàn | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:37

0
53
lượt xem
7
download

Luat xay dung (12-11-07)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

luËt x©y dùng vµ c ¸c v¨n b¶n h­íng dÉn 1 .Sù cÇn thiÕt vµ bèi c¶nh Ra ® êi LuËt X© dùng y +§Çu t­ x© dùng chiÕm tû trong vèn lín: y trªn d­íi 30% GDP +T× tr¹ng thÊt tho¸t l·ng phÝ trong ® nh Çu t­ x©

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luat xay dung (12-11-07)

 1. luËt x©y dùng vµ c ¸c v¨n b¶n h­íng dÉn 1
 2. Sù cÇn thiÕt vµ bèi c¶nh Ra ®êi LuËt X© dùng y +§Çu t­ x© dùng chiÕm tû trong vèn lín: y trªn d­íi 30% GDP +T× tr¹ng thÊt tho¸t l·ng phÝ trong ® nh Çu t­ x© dùng y +X© dùng liªn quan ® tÊt c¶ c¸c thµnh y Õn phÇn kinh tÕ, mäi ® t­îng . Do ® cã èi ã ¶nh h­ëng tíi ph¸t triÓn ® thÞ, n«ng « th«n +Tõ n¨m 1981 ® 2003 cã 8 lÇn thay Õn thÕ tõ §iÒu lÖ x© dùng c¬b¶n sang y Quy chÕ qu¶n lý ® t­ vµ x© dùng Çu 2y
 3. Tæng qu¸t qu¸ tr× nghiªn cøu so¹n th¶o luËt nh x© dùng y - N¨m 1993: ChÝnh phñ óc tµi trî - N¨m 2000: thµnh lËp ban so¹n th¶o míi - N¨m 2002-2003: Héi th¶o, th«ng qua ChÝnh phñ, UBTVQH, Quèc héi +VÊn ® quy ho¹ch x© dùng Ò y +VÊn ® ® t­ Ò Çu +VÊn ® giÊy phÐp x© dùng nhµ ë Ò y n«ng th«n 3
 4. Tæng qu¸t qu¸ tr× nghiªn cøu so¹n th¶o luËt nh x© dùng y +VÊn ® giÊy phÐp x© dùng t¹m Ò y +VÊn ® lùa chän nhµ thÇu trong ho¹t Ò ®éng x© dùng y +VÊn ® ® Ò iÒu kiÖn n¨ng lùc ho¹t ®éng x© dùng y +VÊn ® thanh tra chuyªn ngµnh x© Ò y dùng 4
 5. bè côc kÕt cÊu luËt x© dùng y • LuËt X© dùng cã hiÖu lùc tõ y 01/7/2004 • LuËt X© dùng gåm: 9 Ch­¬ 123 y ng, ®iÒu - Ch­¬ 1: Nh÷ quy ® ng ng Þnh chung - Ch­¬ 2: Quy ho¹ch x© dùng ng y - Ch­¬ 3: Dù ¸n ® t­ x© dùng c«ng ng Çu y tr×nh - Ch­¬ 4: Kh¶o s¸t, thiÕt kÕ x© dùng ng y 5
 6. bè côc kÕt cÊu luËt x© dùng y - Ch­¬ 5: X© dùng c«ng tr× ng y nh - Ch­¬ 6: Lùa chän nhµ thÇu trong ho¹t ng ® éng x© dùng y - Ch­¬ 7: Qu¶n lý nhµ n­íc vÒ x© ng y dùng - Ch­ong 8: Khen th­ëng vµ xö lý vi ph¹m - Ch­¬ 9: §iÒu kho¶n thi hµnh ng 6
 7. Ch­¬ 1: Nh÷ quy ® ng ng Þnh chung 1. Ph¹m vi ® iÒu chØnh: Quy ® Þnh vÒ ho¹t déng x© dùng, quyÒn vµ y nghÜa vô cña tæ chøc, c¸ nh© n ® t­ XDCT vµ H§XD Çu - Ho¹t ® éng x© dùng: lËp QHXD, lËp y dù ¸n ® t­ x© dùng c«ng tr× Çu y nh, kh¶o s¸t x© dùng, thiÕt kÕ x© y y dùng c«ng tr× thi c«ng XD, gi¸m nh, s¸t thi c«ng, lùa chän nhµ thÇu, c¸c ho¹t ® éng kh¸c 7
 8. Ch­¬ 1: Nh÷ quy ® ng ng Þnh chung 2. §èi t­îng ¸p dông: c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong vµ ngoµi n­íc 3. Quy chuÈn x© dùng, tiªu chuÈn x© y y dùng: tæ chøc, c¸c nh© ® ® xuÊt n ­îc Ò vÒ tiªu chuÈn ® ban hµnh hoÆc Ó c«ng nhËn 4. VÒ lo¹i vµ cÊp c«ng tr× 5 cÊp nh: 8
 9. Ch­¬ 1: Nh÷ quy ® ng ng Þnh chung 5. VÒ n¨ng lùc ho¹t ®éng x© dùng: y - N¨ng lùc hµnh nghÒ cña c¸ nh© n: mét sè chøc danh, hµnh nghÒ ® éc lËp ph¶i cã chøng chØ hµnh nghÒ - N¨ng lùc ho¹t ®éng x© dùng cña tæ y chøc 6. C¸c hµnh vi bÞ nghiªm cÊm: 10 hµnh vi 9
 10. Ch­¬ 2: Quy ho¹ch x© dùng ng y 1. Ph© ®n Þnh râ c¸c lo¹i quy ho¹ch, néi dung, quy tr× lµm quy ho¹ch, c«ng bè nh quy ho¹ch vµ thêi gian thùc hiÖn quy ho¹ch 2. C¸c lo¹i quy ho¹ch: - Quy ho¹ch x© dùng vïng y - Quy ho¹ch x© dùng ® thÞ: QH y « chung, QH chi tiÕt - Quy ho¹ch x© dùng ® y iÓm d© c­ n n«ng th«n 10
 11. Ch­¬ 2: Quy ho¹ch x© dùng ng y 3. X¸c ®Þnh nhiÖm vô, thÈm quyÒn thÈm ® Þnh, phª duyÖt c¸c lo¹i quy ho¹ch a) Bé X© dùng: y - Quy ho¹ch x© dùng vïng träng ® y iÓm - QHXD vïng liªn tØnh - Quy ho¹ch chung XD ® thÞ, KCN, « KCNC - ThÈm ® Þnh QH chung ® thÞ lo¹i 1, 2 « tr× Thñ t­íng ChÝnh phñ phª duyÖt nh 11
 12. Ch­¬ 2: Quy ho¹ch x© dùng ng y b) Uû ban nh© d© cÊp tØnh: n n - QH vïng träng ® iÓm - QH chung ® thÞ lo¹i ® biÖt, 1, 2 « Æc Bé X© dùng thÈm ® y Þnh vµ tr× Thñ nh t­íng ChÝnh phñ phª duyÖt - §« thÞ lo¹i 3: tØnh lËp tr× H§ND nh quyÕt ® Þnh c) UBND cÊp huyÖn : - QH chung c¸c ® thÞ lo¹i 4, 5 tr× « nh UBND tØnh phª duyÖt 12
 13. Ch­¬ 2: Quy ho¹ch x© dùng ng y - LËp vµ tr× UBND cÊp tØnh phª duyÖt nh QH chi tiÕt ® thÞ lo¹i ® biÖt, 1, 2, 3 « Æc - LËp vµ phª duyÖt QH chi tiÕt ® thÞ lo¹i « 4, 5 d) UBND x·: - Tæ chøc lËp QHXD c¸c ® iÓm d© c­ n n«ng th«n tr× UBND cÊp huyÖn phª nh duyÖt 4. Mét ®iÓm míi lµ: ThiÕt kÕ ® thÞ trong « quy chung vµ quy ho¹ch chi tiÕt 13
 14. Ch­¬ 2: Quy ho¹ch x© dùng ng y 5. C«ng bè quy ho¹ch: - Trong thêi gian 30 ngµy kÒ tõ ngµy phª duyÖt - Thùc hiÖn QH chi tiÕt ® phª duyÖt: · trong thêi h¹n 3 n¨m kÓ tõ ngµy c«ng bè 6. Cung cÊp th«ng tin vÒ quy ho¹ch: - Tr¸ch nhiÖm cña chÝnh quyÒn c¸c cÊp - H× thøc cung cÊp: c«ng bè, gi¶i nh thÝch, cÊp chøng chØ 14
 15. Ch­¬ 3: dù ¸n ® t­ x© dùng ng Çu y c«ng tr×nh 1. Thay ® mét sè thuËt ng÷ æi : - B¸o c¸o NCTKT - B¸o c¸o ® t­ Çu - B¸o c¸o NCKT - Dù ¸n ® t­ Çu XDCT - B¸o c¸o ® t­ Çu - B¸o c¸o KTKT - ThiÕt kÕ s¬bé - ThiÕt kÕ c¬së 2. B¸o c¸o ® t­ x© dùng c«ng tr× Çu y nh: - C¸c dù ¸n quan träng quèc gia: Quèc héi th«ng qua chñ tr­¬ ® t­ vµ ng Çu cho phÐp ® t­ Çu 15
 16. Ch­¬ 3: dù ¸n ® t­ ng Çu x© dùng c«ng tr× y nh - C¸c dù ¸n nhãm A cã hoÆc ch­a cã trong Quy ho¹ch ngµnh, QHXD - Néi dung B¸o c¸o ® t­: Çu +Sù cÇn thiÕt +Dù kiÕn quy m« ® t­ Çu +H× thøc ® t­ +Lùa chän s¬bé CN nh Çu + bé tæng møc ® t­ +X¸c ® S¬ Çu Þnh nguån vèn 16 +Kh¶ n¨ng hoµn tr¶ vèn +X¸c ®Þnh hiÖu
 17. Ch­¬ 3: dù ¸n ® t­ ng Çu x© dùng c«ng tr× y nh 3. LËp dù ¸n ® t­ x© dùng c«ng tr× Çu y nh: - Dù ¸n gåm 2 phÇn: +PhÇn ThuyÕt minh +PhÇn ThiÕt kÕ c¬së PhÇn thiÕt kÕ c¬së: Gåm 2 phÇn: +PhÇn thuyÕt minh +PhÇn b¶n vÏ 17
 18. Ch­¬ 3: dù ¸n ® t­ ng Çu x© dùng c«ng tr× y nh - ThiÕt kÕ c¬së do c¬quan Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn vÒ x© dùng thÈm ® y Þnh: +Nhãm A: >Bé C«ng nghiÖp: >Bé N«ng nghiÖp & PTNT >Bé Giao th«ng vËn t¶i >Bé X© dùng y 18
 19. Ch­¬ 3: dù ¸n ® t­ ng Çu x© dùngc«ng tr× y nh +Nhãm B, C:  Së C«ng nghiÖp  Së N«ng nghiÖp & PTNT  Së Giao th«ng vËn t¶i (GTCC)  Së X© dùng y  Bé chuyªn ngµnh: c«ng tr× theo nh tuyÕn 19
 20. Ch­¬ 3: dù ¸n ® t­ ng Çu x© dùng c«ng tr× y nh 4. LËp B¸o c¸o kinh tÕ - kü thuËt - C«ng tr× XD cho môc ® nh Ých t«n gi¸o - C«ng tr× söa ch÷ c¶i t¹o, x© dùng nh a, y míi trô së

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản