Luật Xuất bản (quốc hội ban hành)

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
85
lượt xem
8
download

Luật Xuất bản (quốc hội ban hành)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Luật Xuất bản (quốc hội ban hành)

 1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA LUËT  XUÊT   ¶N   B §Ó   b¶o  ¶m   Òn  ® quy s¸ng  ¹ovµ  t   phæ   Õn    È m   ña  bi t¸cph c c«ng  ©n,  ¬   d c quan  µ  íc,tæ  nh n   chøc  Ýnh  Þ,x∙ héi,kinh tÕ, lùc l ng  ò  ch tr            î v trang díih×nh     thøc xuÊtb¶n  È m,  ãp  Çn      ph g ph b¶o  ¶m   Òn  ùdo  ® quy t   ng«n  Ën;lu § Ó     êng  t¨ng c qu¶n  ýnhµ  íc,ph¸thuy      ña  ¹t®éng  Êt b¶n  l  n    vaitrß c ho   xu   trongsù    nghiÖp  ©y  ùng  µ  xd v b¶o  Ö     èc; v Tæ qu C¨n  vµo  Õn  cø  Hi ph¸p  íc Céng  µ    éi chñ  Üa  Öt Nam   n  ho x∙ h   ngh Vi   n¨m   1992; LuËt nµy    quy  nh  Õ     ¹t®éng  Êtb¶n. ®Þ ch ®é ho   xu   CH ¬NG   I NH÷ NG   QUY   NH   ®Þ CHUN G §i Ò u 1. Ho¹t ®éng  Êt b¶n  µ ho¹t®éng  éc  Ünh  ùc    xu   l    thu l v v¨n ho¸,t t ng      ë th«ng  qua  Öc  vi s¶n  Êt,phæ   Õn  ÷ng  Êt b¶n  È m   n   Òu  êi,kh«ng  xu   bi nh xu   ph ®Õ nhi ng   ph¶ilµho¹t®éng  n  Çn       ®¬ thu kinh doanh.   Ho¹t®éng  Êtb¶n    xu   nh»m   ôc  ch: m ®Ý 1­  Phæ   Õn  ÷ng    È m   Ò   Ýnh  Þ,kinh  Õ, v¨n  bi nh t¸c ph v ch tr   t  ho¸,x∙ héi,      khoa  äc, c«ng  h  nghÖ, v¨n  äc, nghÖ   Ët;gií  Öu  ÷ng    h  thu   i thi nh di s¶n v¨n    ho¸ d©n  éc,tinhhoa  ho¸  Õ  í   ©ng  t    v¨n  th gi in ; cao  ©n  Ý,®¸p  d tr   øng  nhu  Çu  i  c ®ê sèng    Çn  ña  ©n  ©n,  ë   éng  tinhth c nh d mr giao l v¨n ho¸ víic¸c níc,gãp  Çn   u            ph vµo  ù  s nghiÖp  ©y  ùng  µ  xd v b¶o  Ö     èc  ÖtNam     éichñ  Üa. v Tæ qu Vi   x∙h   ngh 2­  Êu  § tranh chèng  äi   ëng  µ  µnh    µm    m tt vh vil tæn  ¹ilî Ých  èc    h   i qu gia, ph¸ ho¹inh©n     c¸ch,®¹o  øc  µ  èi èng  èt®Ñ p   ña  êiViÖtNam.   ® v l  s t  c ng     §i Ò u 2. Nhµ   íc b¶o  ¶m   Òn  n  ® quy phæ   Õn    È m   íih×nh  bi t¸cph d  thøc  Êt    xu b¶n phÈ m   ña  c c«ng  ©n, c¬  d   quan  µ  íc,tæ  nh n   chøc  Ýnh  Þ,x∙héi,kinh tÕ,lùc ch tr           l ng vò  î   trang,sau  y  äichung  µc«ng  ©n, tæ    ®© g   l  d   chøc. Nhµ   íckh«ng  Óm  Öt    È m   íckhixuÊt b¶n,trõtr ng  îp cÇn  n  ki duy t¸cph tr          ê h   thiÕtdo  ñ íng Ch Ýnh  ñ  Õt ®Þnh.   Th t   ph quy   §i Ò u 3. Nhµ   ícthèng  Êt qu¶n  ýho¹t®éng  Êtb¶n  n  nh   l    xu   trong c¶  íc.  n Nhµ   íccã  Ýnh  n   ch s¸ch tµitrî® Æt  µng,mua      , h   b¶n th¶o ®èi víi Öc       vi s¸ng  t¹o vµ    phæ   Õn    È m   ã    Þ;®Ç u     bi t¸cph c gi¸tr   t cho  Öc  vi øng  ông  d khoa  äc    h­ c«ng  Ö   Ön  i®Ó   ©ng  ngh hi ®¹   n cao  Êtl ng ho¹t®éng  Êtb¶n. ch  î     xu  
 2. 2 §i Ò u 4. Ho¹t®éng  Êt b¶n    xu   quy  nh  ¹  Ët nµy  ®Þ ti Lu   bao  å m     Ünh  ùc  Êt g c¸c l v xu   b¶n,in,ph¸thµnh  Êtb¶n  È m.      xu   ph XuÊt b¶n  È m   ph quy  nh  ¹  Ët nµy  µ t¸cphÈ m   Ò   Ýnh  Þ,kinh ®Þ ti Lu   l    v ch tr     tÕ, v¨n    ho¸,x∙ héi,khoa  äc, c«ng       h  nghÖ, v¨n  äc, nghÖ   Ët vµ  h  thu   c¸c    s¶n phÈ m   kh¸c® îcxuÊt b¶n,in,nh©n          b¶n b»ng    Ët liÖu,ph¬ng  Ön kü  Ët c¸cv     ti   thu   kh¸c nhau,b»ng  Õng  Öt,tiÕng    ©n  éc thiÓu  è,tiÕng  ícngoµi,® îc     ti Vi   c¸c d t  s  n     xuÊtb¶n    kh«ng  nh  ú  ®Þ k nh»m  phæ   Õn  bi cho  Òu  êi. nhi ng CH ¬NG   II QUY Ò N,  NGH Ü A   ô   ñ A   VC C«NG   © N   µ     D V Tæ CHøC ®èI  íIHO¹T  NG   Ê T   V  ®é XU B¶N  §i Ò u 5. C«ng  ©n,  chøc  ã  Òn  d tæ  c quy phæ   Õn    È m   íih×nh  bi t¸cph d  thøc  Êt xu   b¶n  È m   ph th«ng qua  µ  Êt b¶n, chÞu  nh xu     tr¸chnhiÖm   íc ph¸p  ËtvÒ   éi   tr   lu   n   dung  Êtb¶n  È m   ña  × nh  µ  îcNhµ   ícb¶o  é  Òn    xu   ph cm v®  n  h quy t¸cgi¶. §i Ò u 6. C«ng  ©n  ã  Òn  ëng  ô nh÷ng    Þ v¨n ho¸,nghÖ   Ët,thµnh  d c quy h th   gi¸tr       thu   tùu khoa  äc, c«ng  h  nghÖ   ña  ©n   éc  µ  Õ  í  íih×nh  cd t v th gi id   thøc  Êt    xu b¶n phÈ m. Nhµ   íc ®Ç u    n  t ph¸ttr Ón h Ö   èng    Ön;khuyÕn  Ých  µ  ¹o®iÒu    i   th th vi   kh v t  kiÖn  Êt b¶n      È m   ã    Þ;cã  Ýnh  xu   c¸c t¸cph c gi¸tr   ch s¸ch  ®∙i®èi  íic¸c xuÊt u    v      b¶n  È m   ôc  ô    ©n  éc thiÓu  è, thiÕu  ph ph v c¸c d t  s  niªn,nhi®ång  µ  ùc l ng  ò     v l  î v trang. §i Ò u 7. C«ng  ©n,  chøc  ã  Òn  d tæ  c quy phª  ×nh  ¹t®éng  Êt b¶n, xuÊt b¶n  b ho   xu       phÈ m;  Õu  ¹i  èc¸o tæ  khi n ,     chøc,c¸nh©n    ¹m    t    viph c¸cquy  nh  ña  Ët nµy; ®Þ c Lu     chÞu tr¸chnhiÖ m  Ò   Öc    ×nh,khiÕu  ¹i, èc¸o cña  ×nh.   v vi phª b   n      t m C«ng  ©n,  chøc  ã  Òn  d tæ  c quy yªu  Çu  µ  Êt b¶n, t¸cgi¶ c¶ichÝnh  c nh xu        trªnb¸o  Ý, khëi kiÖn  Ò   ©n  ù    ch     vd s hoÆc   yªu  Çu  ¬  c c quan  ã  Èm   Òn   c th quy khëitèvÒ   ×nh  ù,khixuÊtb¶n  È m   ã  éidung    ù  Ët, khèng,xóc     h s      ph cn  sais th   vu    ph¹m danh  ù,nh©n  È m   µ  µm  Öth¹ilîÝch  ña  × nh. d  ph v l thi       i cm §i Ò u 8. Kh«ng  ét  chøc, c¸  ©n   µo  îc c¶n  ë quyÒn   m tæ    nh n ®  tr   phæ   Õn    bi t¸c phÈ m,  Òn  ¹t®éng  Êt b¶n  îp  quy ho   xu   h ph¸p  ña  µ  Êt b¶n  c nh xu   hoÆc   î dông  l i quyÒn  phæ   Õn    È m,  Òn  ¹t®éng  Êt b¶n  µm  Öth¹i®Õ n   î bi t¸cph quy ho   xu   l thi     l  i Ých  µ   íc,lîÝch  îp ph¸p cña  chøc,c«ng  ©n. Nh n     i h    tæ    d
 3. 3 Nhµ   Êt b¶n  xu   kh«ng  îc xuÊt b¶n, t¸  ®     i b¶n    È m   Õu  t¸cph n kh«ng  îc sù  ®  ®ång    ña      ý c t¸cgi¶ hoÆc   êi® îcthõa  Õ   îp ph¸p  ng     kh  theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p   luËtvÒ   Òn      quy t¸cgi¶. CH ¬NG   I II Tæ   CHøC   µ   ¹T  NG   Ê T   V HO ®é XU B¶N Mô C     ÊT   1:XU B¶N §i Ò u 9. Nhµ   Êt b¶n  µtæ  xu   l   chøc  éc c¬  thu   quan  µ  íc,tæ  nh n   chøc  Ýnh  Þ­ x∙ ch tr       héi,ho¹t®éng      theo  ng  Ýnh  Êt vµ  ôc  ch  ®ó t ch   m ®Ý quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti §i 1  LuËt nµy.   §i Ò u 10. C¬  quan  ñ  ch qu¶n  ña  µ   Êt  c nh xu b¶n  µ tæ  l   chøc  øng       Ðp  ® tªn xin ph thµnh  Ëp nhµ  Êt b¶n  µ  l  xu   v qu¶n  ýtrùctiÕp nhµ  Êt b¶n.C¬   l      xu     quan  ñ  ch qu¶n  cã  Ö m  ô  µ  Òn  ¹n: nhi v v quy h 1­ X¸c  nh  µ  Þu    ®Þ v ch tr¸chnhiÖ m     chØ  o  Öc  ùc hiÖn    ®¹ vi th   t«n chØ,  ôc   m ®Ých  ña  µ  Êt b¶n, xÐt duyÖt  Õ   ¹ch    µi  Õ   ¹ch  Êt b¶n    c nh xu      k ho ®Ò t , ho k xu   trªn c¬  ë  ∙  ã  s ® c b¶n  th¶o;b¶o  ¶m   ÷ng  iÒu  Ön  Çn  Õt®Ó   µ  Êt b¶n    ® nh ® ki c thi   nh xu   ho¹t®éng  ng      ®ó t«n chØ,  ôc  ch; m ®Ý 2­    Öm,  Ôn   Öm,  Bæ nhi mi nhi c¸ch chøc gi¸m  c,  ®è tæng  biªn tËp  µ    nh xuÊtb¶n    sau    khitho¶ thuËn  íi ¬    v   quan  c qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   Êtb¶n. l  n   xu   §i Ò u 11. Gi¸m  c, tæng    Ëp  µ  Êt b¶n  ®è   biªn t nh xu   ph¶ilµ c«ng  ©n  Öt Nam,  ã     d Vi   c ®Þa  chØ  êng  ót¹ ViÖt Nam,  ã      Èn  th tr   i     c ®ñ tiªuchu theo  quy  nh  ña  Ýnh  ®Þ c Ch phñ. Gi¸m  c  ã  ®è c tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ýnhµ  Êt b¶n  Ò   äi  Æt;  l  xu   vm m b¶o  ¶m   ® thùc hiÖn      t«n chØ,  ôc  ch, phôc  ô  ng  i t ng cña  µ  Êt b¶n;x©y  m ®Ý   v ®ó ®è  î   nh xu     dùng  i ngò    Ëp  ®é   biªnt viªn;ký  Öt    duy b¶n  th¶o,b¶n  É u   íckhi® a    Þu    m tr     in;ch tr¸chnhiÖ m  Ò   äi  ¹t®éng  ña  µ  Êtb¶n.   v m ho   c nh xu   Gi¸m  c, tæng    Ëp  µ  Êt b¶n  Þu  ®è   biªn t nh xu   ch tr¸chnhiÖ m   íc ph¸p  Ët   tr   lu   vÒ   Êt b¶n  È m   ña  µ  Êt b¶n. C¬   xu   ph c nh xu     quan  ñ  ch qu¶n, c¬    quan  qu¶n  ý l  nhµ  íc vÒ   Êt b¶n  ªn®íichÞu  n   xu   li     tr¸chnhiÖ m     theo  Ö m   ô  µ  Òn  ¹n  nhi v v quy h cña  × nh. m §i Ò u 12. Muèn  µnh  Ëp  µ  Êt b¶n, c¬  th l nh xu     quan  ñ  ch qu¶n  ph¶icã  n  öití c¬    ®¬ g     i quan qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   Êt b¶n  ã  Èm  Òn  îcquy  nh  ¹  Òu    l  n   xu   c th quy ®  ®Þ ti§i 33 cña  Ët nµy.Trong  n  Lu     ®¬ ph¶ighirâ:   
 4. 4 1­ Tªn  äi,     g   chØ,  ôc  ch, ®èi t ng phôc  ô,ph¹m      µnh  Êt t«n m ®Ý    î   v  viph¸th xu   b¶n  È m   ïhîp víi ph ph       chøc  n¨ng,nhiÖm  ô  ña  ¬    v c c quan  ñ  ch qu¶n; 2­ Danh    s¸ch gi¸m  c, tæng    Ëp;   ®è   biªnt 3­  ô  ë  ña  µ  Êt b¶n, vèn  µ    iÒu  Ön  Çn  Õtkh¸c b¶o  Tr s c nh xu     v c¸c ® ki c thi     ®¶m   cho  ¹t®éng  Êtb¶n. ho   xu   §i Ò u 13. Sau    îc c¬  khi ®   quan  qu¶n  ý nhµ  íc vÒ   Êt b¶n  Êp  Êy  Ðp,  ¬  l  n   xu   c gi ph c quan  ñ  ch qu¶n  µn  µnh    ñ  ôc thµnh  Ëp  µ  Êt b¶n  ×  µ  Êt ho th c¸c th t   l nh xu   th nh xu   b¶n  íi® îcphÐp  ¹t®éng. m    ho   §i Ò u 14. Trong  êih¹n  ét  th   m tr¨m  t¸m  ¬i ngµy, kÓ   õ ngµy  îc cÊp  Êy  Ðp  m    t  ®  gi ph thµnh  Ëp nhµ  Êt b¶n,n Õu  l  xu     kh«ng  ã  Êt b¶n  È m   ép u  Óu  × giÊy c xu   ph n l chi th     phÐp  kh«ng cßn  Öu  ùcvµ  Þ    åi. hi l   b thu h §i Ò u 15. §èi víinhµ  Êt b¶n  ang  ¹t®éng  µ      xu   ® ho   m trong thêih¹n  Ýn  ¬i ngµy     ch m   kh«ng  ã  Êt b¶n  È m   ép u  Óu  × giÊy phÐp  µnh  Ëp nhµ  Êt b¶n  c xu   ph n l chi th     th l  xu   kh«ng  cßn  Öu  ùcvµ  Þ    åi. hi l   b thu h Khi nhµ  Êt b¶n    xu   kh«ng  ùc hiÖn  ng    th   ®ó t«n chØ,  ôc  ch  m ®Ý quy  nh   ®Þ trong giÊy phÐp  × c¬      th   quan qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   Êt b¶n  Õt  nh  nh  l  n   xu   quy ®Þ ®× chØ  ¹t®éng, th«ng  cho  ¬  ho     b¸o  c quan  ñ  ch qu¶n  µ    åigiÊy  Ðp  µnh  v thu h   ph th lËp nhµ  Êtb¶n.   xu   §i Ò u 16. C¬   quan  ñ  ch qu¶n  èn  mu thay ® æi    äi,t«n chØ,  ôc  ch  ña  µ    tªng     m ®Ý c nh xuÊt b¶n,ph¶ixinphÐp  ¹         l ithay ® æi  ;  gi¸m  c, tæng    Ëp,ph¶itu©n  ®è   biªnt     theo  kho¶n    Òu  cña  Ët nµy;thay ® æi  ôsë  µ  Êt b¶n  × chË m   Êt 2, §i 10  Lu       tr   nh xu   th   nh   lµhaingµy     sau    n   ôsë  íi,ph¶ib¸o  khi®Õ tr   m     cho  ¬  c quan  qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   l  n  xuÊtb¶n.   §i Ò u 17. ViÖc  Êt  xu b¶n, t¸    ib¶n, nh©n     b¶n  ÷ng  nh v¨n  Ön, tµiliÖu, s¸ch    ki       gi¸o khoa, gi¸otr×nh,b¨ng  m        © thanh,®Ü a   m     © thanh,b¨ng  ×nh, ®Ü a   ×nh  ña    h   h c t¸cgi¶,tæ      chøc  µo n ph¶i® îct¸cgi¶,tæ          chøc    ng  . ®ã ®å ý §èi víinh÷ng    È m   íc C¸ch  ¹ng     t¸c ph tr   m th¸ng T¸m, trong  ïng  ¹m  Þ   v tb chiÕm  ò  µ  c v s¸ch dÞch  ña  ícngoµicÇn    c n    ph¶ithÈm  nh  éidung  × nhµ    ®Þ n  th   xuÊt b¶n  µ  ¬    v c quan  ñ  ch qu¶n  ña  µ  Êt b¶n  c nh xu   ph¶icã  Ën  Ðt,®Ò   Þ    nh x   ngh c¬ quan qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   Êt b¶n  ã  Èm  Òn  chøc  Èm  nh  µ  l  n   xu   c th quy tæ  th ®Þ v quyÕt ®Þnh  Öc  Êtb¶n,t¸ b¶n.   vi xu     i
 5. 5 Ch Ýnh  ñ  ph quy  nh    ¹ t¸cphÈ m   Çn  Èm  nh. ®Þ c¸clo     i c th ®Þ §i Ò u 18. Nhµ   Êt b¶n  ùc hiÖn  Öc  Êt b¶n, t¸  xu   th   vi xu    i b¶n    È m   t¸cph theo  îp ®ång  h  ®∙  ý  Õt  íi   k k v   gi¶. t¸c Nhµ   Êt b¶n  ã  xu   c tr¸chnhiÖ m   Êt b¶n  ÷ng    È m   ña    xu   nh t¸cph c c«ng  ©n,  d tæ chøc  ã  éi dung  ï hîp  íit«n  cn  ph   v  chØ,  ôc   ch  ña  µ  Êt  m ®Ý c nh xu b¶n  µ  v kh«ng    ¹m  viph quy  nh  ¹ §iÒu  cña  Ët nµy. ®Þ t i 22  Lu   C¬   quan qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   Êt b¶n  ã  Èm  Òn  l  n   xu   c th quy quy  nh  ô  Ó  ®Þ c th nhµ  Êt b¶n  µm  Öm   ô  Êt b¶n  xu   l nhi v xu   kinh bæn   µ      È m       ña    v c¸c t¸cph t«n gi¸oc c¸ctæ    chøc      ét  t«n gi¸om c¸ch thuËn  Ön.   ti Nh÷ng  tØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng    ph tr       kh«ng  ã  µ  Êt b¶n  µ   c nh xu   m cã  µiliÖu cÇn  Êt b¶n  t    xu   kh«ng  nh»m   ôc  ch  m ®Ý kinh doanh  ×    Þ  íi   th ®Ò ngh v   c¬ quan  qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   Êt b¶n  ã  Èm  Òn  l  n   xu   c th quy xem   Ðt vµ    Õt  x   gi¶iquy theo quy  nh  ña  Ýnh  ñ.   ®Þ c Ch ph ViÖc  Êt  xu b¶n, in,nh©n     b¶n    µiliÖu,c«ng  ×nh  c¸c t     tr nghiªn cøu, gi¸o      tr×nh l hµnh  éibé  ña    chøc  ChÝnh  ñ   u  n   c c¸ctæ  do  ph quy  nh. ®Þ §i Ò u 19. ViÖc  ªndoanh  íic¸c tæ  li   v     chøc, c¸ nh©n     trong níc vÒ     µ      in v ph¸thµnh;     viÖc  îp t¸cvíi ícngoµivÒ   Êt b¶n,in,ph¸thµnh  h      n   xu        ph¶i® îcc¬      quan  qu¶n  ý l  nhµ  íc vÒ   Êt b¶n  ã  Èm   Òn  n   xu   c th quy cho  Ðp  µ  ph v ph¶i tu©n    theo      c¸c quy ®Þnh  kh¸ccña    ph¸p luËt.   §i Ò u 20. 1­ XuÊt    b¶n  È m     Êy ph¶ighi: ph trªngi     ­Tªn  Êtb¶n    xu   ph¶m,    t¸cgi¶; ­Tªn  µ  Êtb¶n;   nh xu   ­ Ng êi chÞu      tr¸chnhiÖ m   Êt b¶n, ngêi biªn tËp, ngêi tr×nh  µy, ngêi   xu             b    söa b¶n  in; ­Sè  ¨ng  ý  Õ   ¹ch xuÊtb¶n;  ® k k ho     ­Tªn  ¬  ë    ¾p  ÷,chÕ     c s in, s ch   b¶n; ­Sè îng b¶n    µy     l  in,ng inxong,ngµy  ép u  Óu,gi¸b¸n lÎ   n l chi       ; ­M∙  è  ©n  ¹ .   s ph lo i §èivíi Êtb¶n  È m        xu   ph t¸ b¶n,ghithªm  è  tùcña  Çn    i    s thø    l t¸ b¶n. i §èi víis¸ch  Þch, ghi thªm       d    tªn nguyªn b¶n, t¸c gi¶,ng«n  ÷  ña         ng c t¸c phÈ m   îcdÞch,nhµ  Êt b¶n  ícngoµi,n¨m  Êt b¶n,ngêidÞch,ngêihiÖu  ®    xu   n    xu           ®Ýnh. 2­ XuÊt    b¶n  È m     ph trªnb¨ng  m   © thanh,®Ü a   m     © thanh,b¨ng  ×nh,®Ü a     h   h×nh,trªnc¸cvËtliÖu kh¸cph¶ighi:           
 6. 6 ­Tªn  Êtb¶n  È m,      xu   ph t¸cgi¶; ­Tªn  chøc  Êtb¶n;   tæ  xu   ­Ng êichÞu      tr¸chnhiÖ m  Êtb¶n,ngêibiªntËp;   xu        ­Ch ¬ng  ×nh gèc;   tr   ­Sè  ¨ng  ý  Õ   ¹ch xuÊtb¶n;  ® k k ho     ­Sè îng b¶n    µy     l  in,ng inxong,ngµy  ép u  Óu,gi¸b¸n lÎ   n l chi       ; ­M∙  è  ©n  ¹ .   s ph lo i §i Ò u 21. Trong  êih¹n    µy  Ó   õ khi in xong, c¬  ë    th   hai ng k t         s in ph¶i nép u  Óu    l chi xuÊtb¶n  È m;  t  Êt lµb¶y  µy  íckhiph¸thµnh,nhµ  Êtb¶n    ph Ý nh     ng tr         xu   ph¶inép    l chiÓu  Êt b¶n  È m   u  xu   ph theo quy  nh  ña  Ýnh  ñ. C¬   ®Þ c Ch ph   quan  qu¶n  ý l  nhµ  ícvÒ   Êt b¶n  Ën  Êt b¶n  È m  u  Óu  ã  n   xu   nh xu   ph l chi c tr¸chnhiÖ m   Óm      ki tra néidung  µ  ö  ýkÞp  êin Õu    Ön  Êy    ¹m  Òu  cña  Ët nµy.   v x l  th   ph¸thi th viph §i 22  Lu   §i Ò u 22. Nghiªm  Ê m     Êtb¶n  È m   ã  éidung: c c¸cxu   ph cn  1­ Chèng  ¹Nhµ   ícCéng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam;    ¹ikhèi   l  i n  ho x∙h   ngh Vi   ph¸ ho     ®oµn  Õt  µn  ©n; k to d 2­ Tuyªn    truyÒn  ¹o  ùc,chiÕn  bl  tranh x© m  îc,g©y  Ën  ïgi÷a c¸c d©n     l  h th      técvµ  ©n  ©n    íc;truyÒn    ëng,v¨n ho¸ ph¶n  ng, lèi èng  © m       nh d c¸cn   b¸ tt     ®é     s d « ®åi  ôy,c¸c hµnh    éi¸c,tÖ  ¹n    éi,mª  Ýn  Þ   oan,  tr     vi t     n x∙ h   t d ® ph¸  ¹ithuÇn  ho   phong  ü   ôc; mt 3­ TiÕtlébÝ  Ët  ña        m c §¶ng,Nhµ   íc,bÝ  Ët  ©n  ù,an    n   m qu s   ninh,kinh tÕ,      ®èi ngo¹i  Ý  Ët  i tcña    , m ®ê    b c«ng  ©n  µ  Ý  Ët  d v b m kh¸cdo    ph¸p luËtquy  nh;    ®Þ 4­ Xuyªn  ¹clÞch sö,phñ  Ën  µnh  ùu c¸ch m¹ng,xóc  ¹m  Ü  ©n,    t     nh th t      ph v nh anh  ïng  ©n  éc,vu  èng,xóc  ¹m  tÝn  ña  chøc,danh  ù  µ  ©n   h d t   kh   ph uy  c tæ    d v nh phÈ m   ña  c c«ng  ©n. d Mô C     2:IN §i Ò u 23. C¬   ë    ©n  s in,nh b¶n  ña  chøc, c¸ nh©n  c tæ     chØ   îc thµnh  Ëp  µ  ¹t ®  l v ho   ®éng sau    ã  Êy  Ðp  ña  ¬  khi c gi ph c c quan  qu¶n  ý nhµ  íc vÒ   Êt  l  n   xu b¶n  ã  c thÈm  Òn  µ  µn  µnh    ñ tôckh¸ctheo quy  nh  ña  quy v ho th c¸cth         ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u 24. C¬   ë    ©n  s in,nh b¶n chØ  îcin,nh©n  ®   b¶n  Êt b¶n  È m   ã  Êy phÐp  xu   ph c gi   hîp ph¸p.Kh«ng  îcin,nh©n      ®   b¶n  Êt b¶n  È m   µ   ¬  xu   ph m c quan  qu¶n  ýnhµ  ­ l  n
 7. 7 íc vÒ   Êt b¶n  ã  Èm   Òn  ∙  ã  Õt  nh    xu   c th quy ® c quy ®Þ thu  åi,tÞch  h  thu hoÆc   cÊ m  u  µnh. lh §i Ò u 25. C¬   ë    ©n  s in,nh b¶n  chØ  îcin,nh©n  ®   b¶n  Êt b¶n  È m   xu   ph sau    ∙  ý  khi® k kÕt  îp  ng  h ®å kinh tÕ  íinhµ  Êt b¶n    v  xu   theo quy  nh  ña  Ët  µy  µ    ®Þ c Lu n v c¸c quy  nh  ®Þ kh¸ccña    ph¸p luËtvÒ   îp ®ång.     h  ViÖc    ©n  in,nh b¶n    c¸cs¶n  È m   ph kh¸cdo  Ýnh  ñ    Ch ph quy  nh. ®Þ §i Ò u 26. C¬   ë    ©n  s in,nh b¶n      Ön    È m,  µiliÖu cã  éidung    ¹m  khiph¸thi t¸cph t    n   viph nh÷ng  quy  nh  ¹ §iÒu  cña  Ët nµy  ®Þ ti   22  Lu   ph¶ib¸o      c¸o ngay  íi ¬  v   quan  c qu¶n  lýnhµ  ícvÒ   Êt b¶n.Trong  êng  îp c¬    n   xu     tr h   quan  qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   Êt b¶n  l  n   xu   cã  Õt  nh  nh  quy ®Þ ®× chØ    × nhµ  Êt b¶n  ã    È m,  µiliÖu bÞ  nh   inth   xu   c t¸cph t     ®× chØ     in ph¶i båi th ng  Öth¹icho  ¬  ë    ©n      ê thi     c s in,nh b¶n. Trêng  îp  ¬    h c quan  qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   Êt b¶n  Õt  nh    ×  l  n   xu   quy ®Þ saith ph¶ibåith ng  Öth¹icho      ê thi     nhµ  Êtb¶n. xu   Mô C     3:PH¸T  µ NH   Ê T   H XU B¶N   È M PH §i Ò u 27. Tæ   chøc ph¸t hµnh  ña  µ   íc cã    c Nh n   tr¸ch nhiÖ m     ph¸t hµnh  Êt      xu b¶n phÈ m   ña    µ  Êt b¶n  í ngêisö  ông.Ch Ýnh  ñ  ã  Ýnh  c c¸cnh xu   t  i  d   ph c ch s¸ch tµitrî     cho  Öc  vi ph¸thµnh  Êt    xu b¶n  È m   í  ïng  ©n  éc thiÓu  è, vïng  ói,h¶i ph tiv d t  s  n   ®¶o, vïng xa    Îo l¸nh.     x«ih   §i Ò u 28. Nhµ   Êt b¶n,ngoµiviÖc  ý  îp ®ång  íi chøc    µnh  ña  µ   ­ xu       kh  v  tæ  ph¸th c Nh n íc,® îctù ph¸thµnh  Êt b¶n  È m   ña  × nh         xu   ph cm hoÆc   û    u th¸ccho  chøc,c¸ tæ     nh©n  îcphÐp  ®  kinhdoanh    µnh  Êtb¶n  È m.   ph¸th xu   ph §i Ò u 29. Tæ  chøc,c¸ nh©n     kinh doanh    trong lÜnh  ùc    µnh  Êt b¶n  È m     v ph¸th xu   ph chØ  îc phÐp  ¹t®éng  ®  ho   sau    ã  Êy  Ðp  ña  ¬  khic gi ph c c quan qu¶n  ýnhµ  íc l  n  vÒ   Êt b¶n  ã  Èm  Òn  µ  µn  µnh    ñ  ôc kh¸c theo  xu   c th quy v ho th c¸c th t     quy  nh   ®Þ cña ph¸p luËt.   §i Ò u 30. ViÖc  Êt khÈu, nhËp  Èu  Êt b¶n  È m   xu     kh xu   ph ph¶itu©n    theo quy  nh   ®Þ cña  Ët nµy  µ    Lu   v c¸cquy  nh  ®Þ kh¸ccña    ph¸p luËtvÒ   ÊtkhÈu,nhËp  Èu.     xu     kh
 8. 8 §i Ò u 31. Kh«ng  ét  chøc, c¸ nh©n  µo  îc ph¸thµnh  Êt b¶n  È m   ∙  ã  m tæ     n ®    xu   ph ®c quyÕt  nh    åi,tÞch    ®Þ thu h   thu hoÆc   Ê m  u  µnh  ña  ¬  c lh c c quan  qu¶n  ýnhµ  ­ l  n ícvÒ   Êtb¶n.   xu   Tæ  chøc, c¸ nh©n     ph¸thµnh, khi ph¸thiÖn  Êt b¶n  È m          xu   ph kh«ng  îp h  ph¸p,xuÊt b¶n  È m   ã  éi dung    ¹m  ÷ng      ph cn  viph nh quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti §i 22  LuËt nµy    ph¶ib¸o  víic¬    c¸o    quan  qu¶n  ýnhµ  íc vÒ   Êt b¶n. Trong  êng  l  n   xu     tr hîp  ¬  c quan  qu¶n  ý nhµ  íc vÒ   Êt  l  n   xu b¶n  ã  c quyÕt  nh   nh  ®Þ ®× chØ  ph¸t   hµnh, thu  åi,tÞch    Êt b¶n  È m   ×  µ  Êt b¶n  ã  Êt b¶n  È m     h  thu xu   ph th nh xu   c xu   ph ph¶ibåi th ng  Öth¹icho  chøc, c¸ nh©n      ê thi     tæ     ph¸thµnh. Trêng  îp  ¬      h c quan  qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   Êt b¶n  Õt  nh    ×  l  n   xu   quy ®Þ saith ph¶ibåith ng  Öth¹icho      ê thi     nhµ  Êtb¶n. xu   CH ¬NG   IV QU¶N   ý  µ   íC  Ò   Ê T   L NH N V XU B¶N §i Ò u 32. Ch Ýnh  ñ  èng  Êt qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   ¹t®éng  Êt b¶n  ph th nh   l  n   ho   xu   trong c¶    níc;tr×nh dù    Ët,ph¸p  Önh  Ò   ¹t®éng  Êt b¶n; quyÕt  nh  Ò         ¸n lu   l v ho   xu     ®Þ v quy ho¹ch,kÕ   ¹ch ph¸ttr Ón sù    ho     i   nghiÖp  Êt b¶n,chÝnh  xu     s¸ch ®Ç u  ,tµitrî hîp   t        , t¸cvíi ícngoµi;ban  µnh  Õt  nh  Ò       n   h quy ®Þ v qu¶n  ýnhµ  ícvµ    Ýnh  l  n   c¸c ch s¸ch  kh¸cvÒ   Êt b¶n,in,ph¸thµnh    xu        theo  Èm  Òn  th quy quy  nh  ¹ LuËt Tæ   ®Þ t  i   chøc  ChÝnh  ñ. ph §i Ò u 33. Bé  V¨n    ho¸ Th«ng    µ c¬  tinl   quan  ña  Ýnh  ñ  ùc hiÖn  Öc  èng  c Ch ph th   vi th nhÊt qu¶n  ý nhµ  íc vÒ   ¹t®éng  Êt b¶n  l  n   ho   xu   trong  níc,cã  Ö m   ô  µ  c¶    nhi vv quyÒn  ¹n: h 1­  èng  Êt  Th nh qu¶n  ý,x©y  ùng  l  d quy  ¹ch, kÕ   ¹ch  ho   ho ph¸t tr Ón  ù   i s nghiÖp  ¹t®éng  Êt b¶n  µi h¹n  µ  µng  ho   xu   d  vh n¨m; qu¶n  ýviÖc  ùc hiÖn  Õ     l  th   k ho¹ch xuÊtb¶n;tæ        chøc  Öc  o  ¹ovµ  åidìng c¸n bé  ¹t®éng  Êtb¶n; vi ®µ t   b       ho   xu   2­  ©y   ùng  ù  luËt,ph¸p  Önh  µ    ù  kh¸c cña  Ýnh  ñ  X d d ¸n    l v c¸c d ¸n    Ch ph trong lÜnh  ùc  ¹t®éng  Êt b¶n; ban  µnh  Õt  nh,    v ho   xu     h quy ®Þ th«ng ,chØ  Þ  t  th vÒ   ¹t®éng  Êtb¶n; ho   xu   3­  Êp,    åigiÊy  Ðp  µnh  Ëp  µ  Êt b¶n, c¬  ë    ¬  ë    C thu h   ph th l nh xu     s in,c s s¶n xuÊt b¨ng  m   © thanh, ®Ü a   m     © thanh, b¨ng  ×nh, ®Ü a   ×nh, tæ    h   h   chøc  ph¸t   hµnh  ña  µ   íc thuéc  é, ban, ngµnh, ®oµn  Ó  c Nh n   b      th trung  ng  µ    ¬ v c¸c tØnh,   thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng; ph tr       C Êp,    åigiÊy  Êp  Ën  ¨ng  ý  Õ   ¹ch  Êt b¶n  ña  µ  Êt thu h   ch nh ® k k ho xu   c nh xu   b¶n; Quy Õt  nh    åi, Þch    Ê m  u  µnh,tiªuhuû  Êtb¶n  È m; ®Þ thu h  t thu,c lh    xu   ph
 9. 9 §×nh chØ   ¹t®éng  ña  µ  Êt b¶n, c¬  ë    ¬  ë  ho   c nh xu     s in,c s s¶n  Êt b¨ng  xu   ©m  thanh,®Ü a   m     © thanh,b¨ng  ×nh,®Ü a   ×nh,tæ    h   h   chøc    µnh  ña    ph¸th c c¸c c¬  quan  ãitrªnkhiviph¹m  n        ph¸p luËt;   Quy Õt  nh  Öc  ®Þ vi cho  chøc, c¸ nh©n  tæ     trong níc li       ªndoanh  trong c¸c    lÜnh  ùc      µnh  µ  Öc  îp t¸cvíi ícngoµivÒ     Ünh  ùc  Êt b¶n, v in,ph¸th v vi h         n   c¸c l v xu     in,ph¸thµnh;    4­  íng  Én, thanh    Óm     Öc  ùc hiÖn  ¬ng  íng,nhiÖ m   ô  H d  tra,ki travi th   ph h   v ho¹t®éng  Êt b¶n  µ      xu   v c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   ¹t®éng  Êt b¶n; lu   ho   xu     thihµnh    Ön    c¸c bi ph¸p   ®Ó ng¨n  chÆn   ÷ng  ¹t®éng  Êt  nh ho   xu b¶n    tr¸ ph¸p  i luËt;  khen  ëng  µ  ö  ýviph¹m  th v x l    theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u 34. Uû   ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng  ùc hiÖn  Öc    ph tr       th   vi qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   ¹t®éng  Êt b¶n    a  ¬ng,cã  Öm   ô  µ  Òn  l  n   ho   xu   ë ®Þ ph   nhi v v quy h¹n: 1­  ©y  ùng  X d quy  ¹ch,kÕ   ¹ch    iÓn sù  ho   ho ph¸ttr   nghiÖp  Êt b¶n, in vµ  xu      ph¸thµnh  ña  a  ¬ng;   c ®Þ ph 2­ C Êp,    åigiÊy phÐp  i víi ¬  ë    ©n    thu h     ®è     s in,nh c b¶n,ph¸thµnh  ña  Ëp     ct thÓ,c¸nh©n    a  ¬ng     ë ®Þ ph theo quy  nh  ña  é    ®Þ c B V¨n    ho¸ Th«ng  tin; 3­ H íng dÉn, thanh    Óm    Öc  Êt b¶n,in,nh©n        tra,ki travi xu      b¶n,ph¸thµnh     trªn®Þa   µn      b l∙nhthæ;  ¹m  nh  t ®× chØ  Öc  ùc hiÖn  Êy  Ðp  c¬  vi th   gi ph do  quan  qu¶n  ýnhµ  íc vÒ   Êt b¶n  ã  Èm   Òn  Êp, n Õu  l  n   xu   c th quy c  ph¸thiÖn  Êy  ã      th c vi ph¹m  µ      v b¸o c¸o ngay  íi é  v   V¨n    B ho¸ Th«ng    Þch      åi,cÊ m  u  µnh  tin;t thu,thu h   lh hoÆc   quyÕt  nh     û   Êt  ®Þ tiªu hu xu b¶n  È m   éc  Èm   ph thu th quyÒn  theo    quy ®Þnh  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph Së  V¨n ho¸ Th«ng    Þu  tinch tr¸ch nhiÖm   íc Uû     tr   ban  ©n  ©n   nh d tØnh,   thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng  ùc hiÖn  Öc  ph tr       th   vi qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   ¹t®éng  l  n   ho   xuÊtb¶n    a  ¬ng.   ë ®Þ ph §i Ò u 35. Trong  êih¹n    ¬i ngµy,kÓ   õ ngµy  Ën  å  ¬    µnh  Ëp  µ  th   s¸u m     t  nh h s xin th l nh xuÊtb¶n,c¬  ë    ©n      s in,nh b¶n,tæ    chøc    µnh,c¬  ph¸th   quan  qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   l  n  xuÊt b¶n    ph¶itr¶lêi  Õu    ; n kh«ng cho  Ðp  µnh  Ëp  ph th l ph¶i nªu  â  ýdo. Tæ     r l    chøc  Þ   õ chèicÊp  Êy  Ðp  µnh  Ëp  µ  Êt b¶n  µ  chøc,tËp  Ó, b t    gi ph th l nh xu   v tæ    th   c¸  ©n   Þ   õ  èi thµnh  Ëp  ¬  ë    ©n   nh b t ch   l c s in,nh b¶n, tæ    chøc  ph¸t hµnh  ã    c quyÒn  Õu  ¹itheo quy  nh  ña  khi n     ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u 36. Bé  V¨n ho¸ Th«ng    ©y  ùng  Ö   èng  chøc  tin x d h th tæ  thanh    tra chuyªn  ngµnh  Ò   ¹t®éng  Êtb¶n  v ho   xu   trongc¶  íc.  n NhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  ña  chøc  v  h c tæ  thanh      Êp  µ  ña  trac¸c c v c thanh    tra viªntheo quy  nh  ña      ®Þ c Ph¸p  Önh  l thanh  tra. Néi dung    thanh    trabao  å m: g
 10. 10 ­Thanh    Öc    travi qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   Êtb¶n,in, l  n   xu         µnh; ph¸th ­ Thanh    Öc  ùc hiÖn  Êy phÐp  ña  µ  Êt b¶n,c¬  ë    ©n     travi th   gi   c nh xu     s in,nh b¶n,tæ    chøc    µnh; ph¸th ­Thanh    Öc    µnh  Ët xuÊtb¶n.   travi thih Lu     §i Ò u 37. Tæ  chøc,c¸ nh©n  ¹t®éng     ho   trong c¸c lÜnh  ùc  Êt b¶n,in,ph¸thµnh     v xu        cã tr¸chnhiÖ m   ¸p    ® øng  cÇu  ña  oµn  yªu  c® thanh    tra,thanh        traviªnkhithanh  trac¬  ë  ×nh;  ã  Òn  Õu  ¹ivíic¬    sm c quy khi n     quan  thanh    trachuyªn  µnh  Ò   ng v xuÊtb¶n    hoÆc   ¬  c quan qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   Êtb¶n  Êp    ÷ng  Õt  Ën  l  n   xu   c trªnnh k lu vµ  ö  ýcña  oµn  x l  ® thanh    trahoÆc  thanh    traviªn. Tæ  chøc,c¸ nh©n  ã  Òn  Õu  ¹i, è c¸o víi ¬     c quy khi n         quan  t c qu¶n  ýnhµ  ­ l  n ícvÒ   Êt b¶n    xu   hoÆc   ¬  c quan thanh    trachuyªn ngµnh  Ò   Êt b¶n  ÷ng      v xu   nh vi ph¹m ph¸p luËtcña  chøc,c¸nh©n     tæ     trong ho¹t®éng  Êtb¶n.    xu   C¬  quan  Ën  îckhiÕu  ¹i  è c¸o cã  nh ®   n ,     tr¸chnhiÖ m   t   xem   Ðt,gi¶iquyÕt  x   theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   CH ¬NG   V KHEN   ëNG   µ   ö   ý  PH¹ M TH V X L VI  §i Ò u 38. Tæ   chøc,c¸nh©n  ã  µnh  Ých     c th t trong ho¹t®éng  Êtb¶n,in,ph¸thµnh     xu        ® îckhen  ëng    th theo quy  nh  ña  µ   íc.   ®Þ c Nh n §i Ò u 39. Gi¸m  c, tæng    Ëp  µ  Êt b¶n,t¸cgi¶,ngêi® øng  u   ¬  ®è   biªnt nh xu          ®Ç c quan  chñ qu¶n  ña  µ  Êt b¶n, c¬  c nh xu     quan qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   Êt b¶n, c¬  ë    l  n   xu     s in, nh©n  b¶n,tæ    chøc    µnh  µ  chøc,c¸nh©n  ph¸th v tæ     kh¸cviph¹m       c¸cquy  nh   ®Þ cña  Ët nµy,th× tuú theo  Ýnh  Êt,møc      ¹m  µ   Lu       t ch   ®é viph m ph¶ic¶ichÝnh       trªn b¸o  Ý,  Þ   ö  ý kû  Ët,xö  ¹thµnh  Ýnh  ch b x l   lu   ph   ch hoÆc     truy cøu tr¸ch nhiÖm     h×nh  ù. s §i Ò u 40. §èi víixuÊt b¶n  È m     ¹m       ph viph quy  nh  ¹    iÒu    cña  Ët  ®Þ ti ® c¸c 20, 21  Lu nµy  × tuú theo møc      ¹m  µ   Þ  ¹m  nh  th       ®é viph m b t ®× chØ u  µnh,cÊ m  u  µnh, lh   lh   thu håihoÆc   Þch     t thu. §èivíixuÊt b¶n  È m        ph kh«ng  ã  Êy  Ðp  Êt b¶n  c gi ph xu   hoÆc   ã  éidung  cn  viph¹m  Òu  cña  Ët  µy  ×  Þ   Ê m  u  µnh, thu  åi,tÞch  hoÆc     §i 22  Lu n th b c lh   h  thu  tiªuhuû.  
 11. 11 §i Ò u 41. Tæ  chøc, c¸ nh©n  ¹t®éng  Êt     ho   xu b¶n  ©y  Öth¹icho  chøc, c¸ g thi     tæ     nh©n kh¸cth× ph¶ibåith ng  Öth¹itheo quy  nh  ña         ê thi       ®Þ c ph¸p luËtd©n  ù.    s CH ¬NG   VI §IÒU  KHO¶N   THI  µ NH H §i Ò u 42. C¨n  vµo  Ët  µy, ChÝnh  ñ  cø  Lu n   ph quy  nh  Öc  ®Þ vi phæ   Õn    È m   bi t¸cph cña  chøc,c«ng  ©n  ÖtNam     ícngoµivµ  Öc  Êtb¶n,in, tæ    d Vi   ra n     vi xu         µnh  ph¸th cña  chøc,ngêinícngoµië  ÖtNam. tæ         Vi   §i Ò u 43. LuËt nµy    thay thÕ  ¾ c   Ëtsè    S lu   003­SLt,ngµy  th¸ng 6    18    n¨m  1957,quy    ®Þnh  Õ     Êtb¶n. ch ®é xu   Nh÷ng  quy  nh  íc®©y    íi Ët nµy  u     á. ®Þ tr   tr¸v   i Lu   ®Ò b∙ib §i Ò u 44. Ch Ýnh  ñ  ph quy  nh    Õtthi µnh  Ët nµy. ®Þ chiti    h Lu   §i Ò u 45. LuËt nµy  ã  Öu  ùctõngµy    c hi l     ban  µnh. h LuËt  µy  ∙  îc Quèc  éi níc Céng  µ    éi chñ  Üa  Öt Nam,   n ®®  h    ho x∙ h   ngh Vi   kho¸IX,kú  äp  ba,th«ng      h thø    qua  µy  th¸ng7  ng 7    n¨m 1993.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản