Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 10

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

105
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 10', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 10

  1. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung HOÀI THÖÙ MÖÔØI CÖÔØNG ÑÒCH TRUY TAÀM VÖÔNG NGOÏC YEÁN Ngoïc Yeán noùi: -Trôøi ñang möa nhö taàm nhö taõ, ñaïi ca cho toâi xuoáng ngöïa vaøo trong nhaø roài seõ hay. Ñoaøn Döï daäm chaân, noùi: -Cheát chöa! Toâi thaät hoà ñoà quaù! Vöông Ngoïc Yeán mæm cöôøi, nghó thaàm: "Ngöôi quaû laø moät gaõ hoà ñoà". Ñoaøn Döï nhìn naøng mæm cöôøi, meâ maån taâm thaàn suyùt nöõa laïi queân caû môû cöûa traïi. Chaøng haáp taáp vaøo ñaåy cöûa roài quay trôû ra ñôõ Ngoïc Yeán xuoáng ngöïa, nhöng maét vaãn khoâng ngôùp neùt maët kieàu dieãm cuûa naøng, khoâng ñeå yù ñeán beân cöûa traïi coù raõnh nöôùc. Chaân traùi chaøng böôùc vaøo, vöøa kòp keâu leân moät tieáng, ngöôøi ñaõ tuït xuoáng raõnh buøn laày, maët muõi chaân tay laám beâ beát. Chaøng hoûi Vöông Ngoïc Yeán : -Thoâi cheát toâi roài! Coâ nöông coù vieäc gì khoâng? Ngoïc Yeán noùi: -Ñaùng lyù toâi hoûi ñaïi ca coù vieäc gì khoâng thì phaûi. Ñaïi ca ngaõ coù ñau khoâng? Ñoaøn Döï thaáy naøng quan taâm ñeán mình thì möøng rôõ voâ cuøng, ñaùp: -Khoâng sao! Khoâng sao! Duø coù teù bò ñau moät chuùt cuõng khoâng sao. Chaøng ñöa tay ñôõ Ngoïc Yeán xuoáng ngöïa, nhöng troâng thaáy tay dô baån voäi ruït laïi, noùi: -Khoâng ñöôïc! Ñeå toâi röûa saïch roài seõ ñôõ coâ nöông xuoáng. Ngoïc Yeán thôû daøi, noùi: -Ñaïi ca thaät laø laån thaån nhö ñaøn baø, ngöôøi toâi öôùt heát roài, ñaïi ca duø coù dính buøn phoûng coù can heä gì! Ñoaøn Döï noùi: -Toâi laøm aên luoäm thuoäm quaù, khoâng bieát haàu haï coâ nöông. Theá roài chaøng ra suoái röûa tay, xong môùi ñôõ Vöông Ngoïc Yeán xuoáng ngöïa böôùc vaøo nhaø. Hai ngöôøi thaáy coái gaïo, chaøy ñaù ñöông giaõ boû choûng chô ñoù khoâng coù ngöôøi troâng coi. Ñoaøn Döï caát tieáng goïi: -ôû ñaây coù ai khoâng? Boãng trong ñoáng rôm goùc nhaø coù tieáng hoát hoaûng la leân: 129 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
  2. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung -Cheát roài! Hai ngöôøi haáp taáp ñöùng daäy laø moät ñoâi trai gaùi côõ möôøi taùm ñoâi möôi ñeàu laø thanh nieân noâng thoân, quaàn aùo xoác xeách, ñaàu toùc ruõ röôïi, maët muõi ñoû böøng ra chieàu beõn leõn. Nguyeân ñoù laø moät caëp nhaân tình, coâ gaùi ôû ñaây coi chöøng coái gaïo coøn chaøng trai leùn ñeán du hí vôùi naøng. Thaáy trôøi möa to, töôûng khoâng coù ai vaøo neân töï do haønh laïc, khoâng coøn uyù kî gì nöõa. Ñoaøn Döï cuøng Ngoïc Yeán ñöùng ngoaøi noùi vôùi nhau baáy laâu maø hoï cuõng khoâng bieát. Ñoaøn Döï chaép tay noùi: -Trôøi möa to quaù, chuùng toâi vaøo ñaây aån, phieàn chieãu hai vò nhieàu quaù. Hai vò ñang baän gì xin cöù vieäc tuyø tieän, ñeå maëc chuùng toâi. Ngoïc Yeán kheõ baûo Ñoaøn Döï: -Ñaïi ca thaät ngoác! Ñaõ coù maët chuùng ta ôû ñaây, ñaâu hoï coøn daùm cuøng nhau aân aùi? Naøng laø ñaøn baø con gaùi, neân vöøa thaáy veû maët hai ngöôøi nhö vaäy khoâng tieän nhìn laâu, coøn Ñoaøn Döï thì ñeå caû taâm trí vaøo Vöông Ngoïc Yeán, khoâng chuù yù gì ñeán caëp nam nöõ thanh nieân noâng thoân ñoù. Chaøng ñaët Vöông Ngoïc Yeán ngoài xuoáng gheá, noùi: -Coâ nöông öôùt heát roài, baây giôø laøm sao ñaây? Vöông Ngoïc Yeán caøng ñoû maët hôn, naøng nghó ra moät keá, ruùt treân maùi toùc caønh kim thoa naïm hai haït chaâu, nhìn coâ thoân nöõ noùi: -Toâi taëng chò caønh thoa naøy, phieàn chò cho möôïn moät boä quaàn aùo ñeå thay. Coâ thoân nöõ tuy khoâng bieát hai haït chaâu quyù giaù voâ ngaàn, nhöng cuõng bieát ñöôïc giaù vaøng. Coâ gaùi ngaäp ngöøng ñaùp: -Toâi laáy quaàn aùo cho coâ thay... coøn caønh... kim thoa naøy toâi khoâng daùm laáy. Noùi xong naøng treøo thang leân gaùc. Ngoïc Yeán noùi: -Naøy chò! Chò haõy laïi ñaây ñaõ! Coâ thoân nöõ ñaõ leân boán naêm böïc thang, laïi quay trôû xuoáng, ñeán tröôùc maët Vöông Ngoïc Yeán. Naøng nheùt caønh thoa vaøo trong tay coâ gaùi, noùi: -Caønh thoa naøy ñaùng giaù hôn traêm laïng baïc. Toâi taëng chò thaät ñaáy. Chò ñöa toâi leân ñoù thay aùo ñöôïc khoâng? Coâ thoân nöõ voán laø ngöôøi toát, thaáy Ngoïc Yeán xinh ñeïp ñaùng yeâu, baûn taâm ñaõ muoán giuùp ñôõ, laïi ñöôïc taëng caønh thoa thì möøng rôõ voâ cuøng. Coâ cuõng töø choái vaøi caâu roài môùi nhaän, ñoaïn daét Ngoïc Yeán leân gaùc ñeå naøng thay aùo. Treân gaùc ngoån ngang naøo taám caùm, naøo daàn, saøng, thuùng muûng. Coâ thoân nöõ coù vaøi boä aùo cuõ raùch, ñang vaù dôû thì chaøng trai ñeán, lieàn boû ñoù, giôø coâ laáy ñöa cho Ngoïc Yeán thay. Chaøng trai noâng thoân ngaáp ngoù nhìn Ñoaøn Döï khoâng daùm noùi gì. Ñoaøn Döï cöôøi, noùi: -Ñaïi ca! Quyù tính laø gì? Thanh nieân ñaùp: -Toâi hoï Kim. 130 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
  3. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Ñoaøn Döï noùi: -AØ! Kim ñaïi ca! Thanh nieân noùi: -Khoâng phaûi! Toâi laø Kim A Nhò, coøn Kim A Ñaïi laø anh toâi. Ñoaøn Döï noùi: -OÀ ! Theá thì Kim nhò ca... Vöøa noùi ñeán ñoù, boãng nghe tieáng voù ngöïa chöøng hôn möôøi con chaïy ñeán. Ñoaøn Döï caû kinh, ñöùng leân goïi: -Vöông coâ nöông! Quaân ñòch ñuoåi theo ñeán nôi roài! Vöông Ngoïc Yeán nhôø coâ thoân nöõ giuùp ñôõ côûi aùo öôùt xong, ñang lau mình maåy, boãng nghe tieáng voù ngöïa thì giaät mình kinh sôï. Trong khoaûnh khaéc, ñoaøn ngöôøi ngöïa ñaõ ñeán ngoaøi cöûa traïi. Coù ngöôøi noùi to: -Con ngöïa naøy cuûa ta ñaây maø! Thaèng loûi con cuøng coâ kia aån naùu ôû ñaây roài! Vöông Ngoïc Yeán cuøng Ñoaøn Döï, moät ngöôøi treân gaùc, moät ngöôøi döôùi nhaø phaäp phoàng lo sôï. Boãng nghe ñaùnh "binh" moät tieáng, coù ngöôøi ñaïp cöûa, roài ba boán teân voõ syõ Taây Haï saán vaøo. Ñoaøn Döï nhaát taâm baûo veä Vöông Ngoïc Yeán lieàn nhaûy voäi leân laàu. Vöông Ngoïc Yeán khoâng kòp maëc aùo , lieàn caàm aùo öôùt che tröôùc ngöïc. Ñoaøn Döï caû kinh noùi: -Cheát roài! Toâi maïo phaïm coâ nöông, thaät laø voâ leã! Vöông Ngoïc Yeán hoûi: -Bieát laøm theá naøo baây giôø? Boãng thaáy moät teân voõ syõ hoûi Kim A Nhò: -Coù phaûi tieåu thö ôû treân gaùc kia khoâng? Kim A Nhò hoûi laïi: -Ngöôøi hoûi coâ laøm gì? Gaõ voõ syõ giôû quyeàn ñaùnh "binh" moät caùi, thanh nieân baén ñi ñeán hôn moät tröôïng. Kim A Nhò voán tính quaät cöôøng, môû mieäng chöûi maéng luoân. Thoân nöõ voäi keâu leân: -A nhò ca! A nhò ca! Chôù maéng chöûi ngöôøi ta. Coâ raát quan taâm ñeán tình nhaân, voäi xuoáng ñeå khuyeân can. Khoâng ngôø teân voõ syõ vung ñao cheùm Kim A Nhò moät nhaùt ñöùt ñoâi ñaàu. Coâ thoân nöõ sôï quaù, ôû treân caàu thang ngaõ laên xuoáng thì moät teân voõ syõ khaùc oâm chaàm laáy coâ, nhe raêng cöôøi, noùi: -Ñeå toâi aüm naøng leân gaùc. Roâi "roaïc" moät tieáng, gaõ xeù aùo coâ ra. Coâ thoân nöõ cuøng quaù, giô moùng tay leân caøo maët gaõ thaønh naêm veät maùu. Teân voõ syõ caû giaän, vaän kình löïc ra baøn tay, ñaùnh moät chöôûng vaøo tröôùc ngöïc coâ, cheát ngay laäp töùc. Ñoaøn Döï nghe thaáy döôùi nhaø ruù leân nhöõng tieáng kinh hoàn, cuùi xuoáng xem thì thaáy ñoâi thanh nieân nam nöõ ñeàu bò gieát cheát. 131 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
  4. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Chaøng aùy naùy voâ cuøng, laåm baåm: "Vieäc naøy laø loãi taïi ta, ñeå luî cho hai ngöôøi phaûi cheát moät caùch bi thaûm". Chaøng thaáy teân voõ syõ chaïy laïi toan leân gaùc, voäi ñaåy caùi thang goã moät caùi. Thang naøy chæ töïa hôø vaøo gaùc neân Ñoaøn Döï vöøa ñaåy ñaõ ñoå ngay xuoáng. Teân voõ syõ leï laøng ñoùn laáy caàu thang, baéc vaøo vaùn gaùc. Ñoaøn Döï muoán ñaåy nöõa thì moät teân voõ syõ khaùc vung tay leân phoùng aùm tieán ra, Ñoaøn Döï khoâng bieát traùnh, teân vöøa ñaùnh "taùch" ñaõ caém phaäp ngay vaøo vai beân traùi chaøng. Teân voõ syõ thöù nhaát nhaân luùc chaøng tay giöõ baû vai, moãi böôùc ba baäc ñi mau leân gaùc. Vöông Ngoïc Yeán ngoài phía sau Ñoaøn Döï, nghe thaáy voõ syõ xuaát chöôûng ñaùnh cheát coâ thoân nöõ laïi treøo leân gaùc, lieàn baûo Ñoaøn Döï: -Ñaïi ca laáy ngoùn tay troû beân traùi ñieåm vaøo huyeät "haï quaûn" buïng döôùi haén. Ñoaøn Döï ôû nöôùc Ñaïi Lyù luùc hoïc pheùp Nhaát Döông chæ cuøng Luïc Maïch Thaàn Kieám, bao nhieâu huyeät ñaïo trong ngöôøi chaøng ñaõ nhôù ñöôïc roõ raøng. Vöøa nghe Vöông Ngoïc Yeán baûo, ñaõ thaáy chaân traùi teân voõ syõ böôùc vaøo cöûa gaùc, chaøng khoâng nghó ngôïi gì nöõa, ñöa ngoùn tay ñieåm luoân vaøo huyeät "haï quaûn" gaõ. Teân voõ syõ luùc chui vaøo gaùc, buïng döôùi ñeå sô hôû, chæ kòp keâu ruù leân moät tieáng, teù laên xuoáng cheát töôi. Ñoaøn Döï khoâng ngôø söùc moät ngoùn tay cuûa mình laïi lôïi haïi ñeán theá, baát giaùc ñöùng ngaån ngöôøi ra. Ñoaøn Döï laïi thaáy moät teân voõ syõ Taây Haï khaùc ñaày maët raâu ñaâm tua tuûa vöøa muùa caây ñaïi phaù ñao ñeå che ñôõ toaøn thaân mình, vöøa treøo leân gaùc. Ñoaøn Döï voäi hoûi Vöông Ngoïc Yeán: -Baây giôø ñieåm choã naøo? Baây giôø ñieåm choã naøo? Ngoïc Yeán caû kinh, noùi: -Chao oâi! Hoûng roài! Ñoaøn Döï hoûi: -Laøm sao maø hoûng? Ngoïc Yeán ñaùp: -Haén muùa ñao ñeå hoä veä caùc huyeät ñaïo trong ngöôøi. Neáu ñaïi ca ñoäng thuû, ñieåm huyeät "ñaûn trung" ôû tröôùc ngöïc haén, thì ngoùn tay chöa phaïm tôùi huyeät ñaïo ñaõ bò haén cheùm maát roài. Trong luùc tình theá nguy caáp, Ngoïc Yeán vöøa noùi xong, teân voõ syõ raâu tua tuûa ñaõ böôùc tôùi cöûa gaùc. Ñoaøn Döï nhaát taâm hoä veä, chæ coát cho Vöông Ngoïc Yeán ñaëng chu toaøn, chaøng khoâng coøn suy nghó gì nöõa, baát chaáp tay mình coù bò cheùm hay khoâng. Chaøng vaän noäi löïc vaøo caùnh tay roài ñöa luoân ngoùn tay ñieåm vaøo huyeät "ñaûn trung" teân voõ syõ. Gaõ ñang giô ñao leân cheùm tay chaøng, boãng ruù leân moät tieáng, ngaõ ngöûa veà phía sau, tröôùc ngöïc thuûng moät loã voït maùu töôi baén leân cao ñeán hai thöôùc. Vöông Ngoïc Yeán cuøng Ñoaøn Döï vöøa kinh haõi vöøa möøng thaàm, khoâng ngôø söùc maïnh moät ngoùn tay gheâ gôùm ñeán theá. 132 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
  5. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Ta neân bieát raèng noäi löïc Ñoaøn Döï thaâm haäu treân ñôøi coù moät vaø Luïc Maïch Thaàn Kieám cuûa hoï Ñoaøn nöôùc Ñaïi Lyù laïi laø moät moân voõ ñöùng vaøo baäc nhaát trong voõ laâm. Ñoaøn Döï coù nhieàu khieám khuyeát chaúng qua chæ ôû choã chöa bieát vaän duïng moät caùch linh hoaït moân ñoù maø thoâi. Nhöng chaøng ñöôïc Ngoïc Yeán chæ ñieåm cho, uy löïc cuûa chaøng phaùt ra so vôùi nhöõn g tay cao thuû nhö Khoâ Vinh ñaïi sö, Cöu Ma Trí, Thaùi töû Dieân Khaùnh,... con coù phaàn maïnh hôn. Môùi trong khoaûnh khaéc, Ñoaøn Döï ñaõ duøng chæ löïc ñaùnh cheát hai teân voõ syõ. Möôøi maáy teân kia thaáy vaäy khoâng daùm leân gaùc nöõa. Chuùng tuï taäp ôû döôùi nhaø thöông nghò. Ngoïc Yeán noùi: -Ñoaøn coâng töû! Coâng töû ruùt muõi teân treân vai ra. Ñoaøn Döï caû möøng, nghó thaàm: "Theá ra naøng vaãn quan taâm ñeán choã ta bò thöông vì muõi teân ôû treân vai". Chaøng lieàn giô tay leân ruùt teân ra. Muõi teân naøy vaøo saâu ñeán hôn moät taác, ñaõ ñuïng vaøo xöông baû vai thì luùc nhoå ra ñau ñôùn voâ cuøng. Song Ñoaøn Döï möøng quaù thaønh ra khoâng ñeû yù gì ñeán choã mình bò ñau ñôùn. Chaøng hoûi: -Vöông coâ nöông! Boïn chuùng saép ñaùnh leân ñaây, baây giôø coâ nöông phaûi ñoái phoù baèng caùch naøo? Chaøng vöøa noùi vöøa quay ñaàu laïi nhìn Vöông Ngoïc Yeán, boãng ñeå maét ñeán choã aùo naøng khoâng ñöôïc chænh teà, voäi ngoaûnh ñi choã khaùc, noùi: -Toâi thaät voâ leã quaù! Ngoïc Yeán theïn ñoû maët leân, naøng luoáng cuoáng chöa kòp maëc aùo, lieàn chui vaøo trong ñoáng rôm chæ ñeå hôû ñaàu ra ngoaøi, roài vöøa cöôøi vöøa noùi: -Khoâng sao! Coâng töû gheù ñaàu laïi ñaây. Ñoaøn Döï töø töø nghieâng ngöôøi, trong loøng vaãn e deø ñeà phoøng khi nhìn ñeán choã aùo quaàn naøng khoâng ñöôïc kín ñaùo laø laäp töùc quay ñaàu ñi choã khaùc. Chính luùc chaøng ñang xoay ngöôøi laïi nhìn cheânh cheách, theá naøo laïi troâng ngay thaáy ngoøi cöûa soå moät teân voõ syõ Taây Haï ñöùng ngaáp ngheù doøm vaøo. Chaøng voäi noùi: -Meù beân naøy coù keû ñòch! Vöông Ngoïc Yeán töï hoûi: "Khoâng hieåu gaõ ôû moân phaùi naøo? voõ coâng ra sao?" Naøng baûo: -Coâng töû duøng tuï tieãn neùm ra! Ñoaøn Döï theo lôøi naøng, giô tay phoùng teân ra. Song chaøng khoâng bieát phoùng aùm tieán, neân muõi teân neùm ra sai ñòch ít ra laø hai thöôùc. Luùc Ñoaøn Döï phoùng teân voõ syõ khoâng neù traùnh, song kình löïc chaøng maïnh quaù, muõi teân ñi nghe vuø vuø. Gaõ môùi giaät mình thuïc ñaàu xuoáng ñeå traùnh, naèm phuïc treân löng ngöïa. Vöông Ngoïc Yeán ngaång ñaàu leân troâng thaáy roõ raøng, noùi: -Gaõ laø moät teân chuyeân moân baét ngöôøi raát gioûi. Coâng töû cöù lôø ñi nhö khoâng bieát, chôø y tuùm ñöôïc mình roài, seõ phoùng chöôûng ñaùnh vaøo ñaàu gaõ laø xong. 133 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
  6. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Ñoaøn Döï ñaùp: -Caùi ñoù deã laém. Chaøng töø töø ñeán beân cöûa soå. Quaû nhieân teân voõ syõ nhaûy leân, ñaïp voâ cöûa soå xoâng vaøo. Ñoaøn Döï keâu leân: -Mi leân ñaây laøm chi. Teân voõ syõ khoâng hieåu tieáng Haùn, tröøng maét nhìn roài nhanh chôùp gaõ thoø tay traùi ra tuùm laáy ngöïc Ñoaøn Döï. Thuû phaùp gaõ mau leï dò thöôøng vöøa tuùm ñöôïc, gaõ giô ngöôøi Ñoaøn Döï leân khoâng. Ñoaøn Döï trôû tay ñaùnh xuoáng ñænh ñaàu gaõ moät chöôûng nghe "chaùt" moät tieáng. Teân voõ syõ ñang chöïc ñöa Ñoaøn Döï ra cöûa haát maïnh xuoáng laàu cho chaøng phaûi soáng dôû cheát dôû. Gaõ khoâng ngôø bò chaøng ñaùnh baát thình lình moät chöôûng, vôõ ñaàu cheát ngay laäp töùc. Ñoaøn Döï tröôùc nay chöa ñaùnh cheát ai bao giôø, hoâm nay vì hoä veä Ngoïc Yeán maø lieàn luùc gieát cheát ba maïng ngöôøi, loøng chaøng khoâng khoûi teâ taùi, chaøng caøng nghó caøng sôï, lieàn lôùn tieáng goïi: -Ta khoâng muoán gieát boïn ngöôøi nöõa ñaâu, caùc ngöôøi chaïy ñi laø xong. Chaøng vöøa noùi vöøa duøng söùc ñaåy caùi xaùc gaõ voõ syõ vöøa roài xuoáng döôùi. Ñaùm voõ syõ Taây Haï caû thaûy möôøi laêm ngöôøi ñeán vaây ñaùnh traïi maùy, cheát maát ba teân coøn laïi möôøi hai. Trong möôøi hai gaõ naøy, coù boán tay cao thuû Nhaát phaåm ñöôøng, coøn taùm teân kia thì ñeàu laø nhöõng chieán syõ taàm thöôøng. Trong cao thuû thì hai tay ngöôøi Haùn, moät tay ngöôøi Taây Vöïc vaø moät tay ngöôøi Taây Haï. Boán tay cao thuû naøy ñöùng xem moät luùc, thaáy voõ coâng Ñoaøn Döï töïa hoà voâ cuøng lôïi haïi, coù luùc laïi döôøng nhö quaù non nôùt raát ñaùng buoàn cöôøi, thaät khoâng bieát ñaâu maø moø ñöôïc. Hoï ngoài gaàn nhau ñeå baøn ñònh caùch taán coâng, coøn taùm gaõ kia thì baøn nhau laáy rôm ñoát nhaø maùy giaõ gaïo vaø ñöông ñònh phoùng hoaû. Vöông Ngoïc Yeán nghe chuùng baøn nhau caû kinh, noùi: -Nguy roài! Chuùng ñöông ñònh phoùng hoaû. Ñoaøn Döï daäm chaân, noùi: -Vaäy laøm sao baây giôø? Chaøng chôït nhìn ñeán caùi guoàng nöôùc lôùn chuyeån ñoäng khoâng ngôùt, quay leân haï xuoáng. Loøng chaøng cuõng xaùo ñoäng chaúng keùm gì caùi guoàng nöôùc naøy. Boãng nghe tieáng moät gaõ ngöôøi Haùn noùi: -Ñaïi töôùng quaân ñaõ coù leänh: vò coâ nöông ñoù hoïc thöùc uyeân thaâm, phaûi baét soáng naøng, khoâng ñöôïc haïi maïng. Haõy khoan vieäc phoùng hoaû. Roài laïi coù tieán g goïi to: -Naøy, thaèng nhoû kia cuøng coâ nöông! Mau mau ñaàu haøng ñi, khoâng thì boïn ta phoùng hoaû ñoát chaùy caùc ngöôi nhö hai con lôïn thui. 134 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
  7. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Gaõ goïi luoân ba tieáng, Ñoaøn Döï cuøng Vöông Ngoïc Yeán maëc keä, khoâng ñaùp. Gaõ lieàn laáy ñaù löûa ra caàm trong tay, noùi: -Neáu caùc ngöôi khoâng haøng phuïc ta seõ thui soáng. Vöøa noùi vöøa giô ñaù löûa vaøo beân ñoáng rôm ñeå haêm doaï. Ñoaøn Döï thaáy theá nguy, noùi: -Ta phaûi haï thuû tröôùc ñeå chuùng khoâng kòp trôû tay. Chaøng böôùc leân guoàng nöôùc. Caùi guoàng naøy lôùn laém, ñöôøng kính roäng ñeán hai tröôïng. Ñoaøn Döï ñaïp chaân leân guoàng, hai tay giöõ caùi truïc ngang beân treân, töø töø chuyeån xuoáng. Gaõ ngöôøi Haùn ñang lôùn tieáng goïi Ñoaøn Döï cuøng Vöông Ngoïc Yeán quy phuïc, khoâng ngôø chaøng böôùc theo guoàng nöôùc xuoáng, giô ngoùn tay troû ra ñieåm vaøo sau löng gaõ. Ñoaøn Döï duøng moân "Thieáu döông kieám" trong pheùp Luïc Maïch Thaàn Kieám. Deø ñaâu chaøng ñaùnh leùn ñaõ ñeà khí töø tröôùc. Noäi löïc khoâng thoaùt ra ñöôïc. -------------------------oOo------------------------- 135 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2