intTypePromotion=1

Lục mạch thần kiếm - tập 101

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
51
lượt xem
13
download

Lục mạch thần kiếm - tập 101

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 101', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 101

 1. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung Håi thø mét tr¨m linh mét Hai bªn ý hîp t©m ®Çu H− Tróc cßn ®ang ng¬ ngÈn th× C¸t §¹i B¸ hÊp tÊp ®¸p: - ... Tróng vµo huyÖt "HuyÒn Khu", "KhÝ H¶i",... "H− Kh«ng Tróc" H− Tróc c¶ mõng nãi: - Huynh ®µi ®· biÕt ®−îc vÞ trÝ "Sinh tö phï" th× hay l¾m. Chiªu "D−¬ng ca thiªn ®iÕu" võa råi ®· khiÕn cho thÇn trÝ C¸t §¹i B¸ tØnh l¹i. H− Tróc liÒn vËn dông ch©n khÝ thuÇn d−¬ng råi dïng phÐp "Thiªn S¬n lôc d−¬ng ch−ëng" cña §ång Mç ®· truyÒn thô cho vç vµo ba huyÖt ®¹o "HuyÒn Khu", "KhÝ H¶i" vµ "H− Kh«ng Tróc". ChØ chíp m¾t "Sinh tö phï" l¹nh nh− b¨ng trong ng−êi C¸t §¹i B¸ ^^^ tiªu tan. C¸t §¹i B¸ tho¸t c¬n nguy khèn, ®øng dËy móa may khoa ch©n mõng rì nh− ng−êi ®−îc cña b¸u råi ®ét nhiªn y phôc xuèng ®Êt dËp ®Çu "binh binh" l¹y H− Tróc, nãi: - Th−a ©n c«ng! TÝnh m¹ng C¸t §¹i B¸ nµy ©n c«ng ®· ban cho. Tõ ®©y vÒ sau ©n c«ng cã ®iÒu g× sai khiÕn, dï ph¶i nh¶y vµo ®èng löa, C¸t §¹i B¸ nµy còng ch¼ng d¸m tõ nan. H− Tróc b¶n tÝnh khiªm cung, thÊy C¸t §¹i B¸ hµnh ®¹i lÔ, còng véi vµng dËp ®Çu "binh binh" l¹y tr¶ råi nãi: - T¹i h¹ kh«ng d¸m nhËn träng lÔ. NÕu huynh ®µi sôp l¹y th× t¹i h¹ còng ph¶i dËp ®Çu. C¸t §¹i B¸ lín tiÕng nãi: - Xin ©n c«ng ®øng lªn cho. ¢n c«ng lµm nh− vËy khiÕn cho tiÓu nh©n ph¶i tæn thä. §Ó biÓu thÞ tÊm lßng c¶m kÝch, C¸t §¹i B¸ dËp ®Çu thªm mÊy c¸i n÷a, H− Tróc còng dËp ®Çu ®¸p lÔ. Hai ng−êi cßn ®ang s× sôp l¹y lÉn nhau ch−a ai chÞu ai th«i tr−íc th× ®ét nhiªn cã mÊy ng−êi la lªn: - Mau ph¸ gi¶i "Sinh tö phï". Råi ®æ x« c¶ l¹i nh− ong vì tæ, v©y lÊy hai ng−êi. Mét l·o giµ gi¬ tay ra n¾m lÊy C¸t §¹i B¸ nãi: - Th«i ®õng l¹y lôc n÷a, ®Ó bän ta cßn xin ©n c«ng gi¶i ®éc cøu m¹ng. H− Tróc thÊy C¸t §¹i B¸ ®øng dËy råi, míi ®øng th¼ng ng−êi lªn nghiªm chØnh nãi: - C¸c vÞ ®õng nãng n¶y, h·y nghe t¹i h¹ nãi mét lêi. LËp tøc nhµ ®¹i s¶nh yªn lÆng nh− tê. H− Tróc nãi: - Muèn ph¸ gi¶i "Sinh tö phï" cÇn ph¶i biÕt ®Ých x¸c bé vÞ míi ®−îc. VËy c¸c vÞ cã biÕt kh«ng? Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung Mäi ng−êi l¹i n¸o lo¹n c¶ lªn. Ng−êi th× nãi: - T¹i h¹ cã biÕt. KÎ l¹i nãi lu«n: - T¹i h¹ bÞ tróng vµo huyÖt "Uû Trung" vµ huyÖt "Néi §×nh". L¹i cã ng−êi nãi: - Ng−êi t¹i h¹ ®au ®ín ngøa ng¸y mçi th¸ng mét kh¸c. D−êng nh− "Sinh tö phï" ch¹y lo¹n kh¾p trong c¬ thÓ kh«ng kh¸c g× lóc luyÖn c«ng bÞ ch©n khÝ nghÞch hµnh. §ét nhiªn cã ng−êi lín tiÕng qu¸t lªn: - Anh em kh«ng ®−îc ån µo. Ai còng la lµng th× H− Tróc Tö tiªn sinh biÕt lèi nµo mµ nghe. Ng−êi la ®ã chÝnh lµ ¤ l·o ®¹i. Mäi ng−êi yªn lÆng trë l¹i. H− Tróc nãi: - T¹i h¹ tuy ®−îc §ång Mç truyÒn thô phÐp ph¸ gi¶i "Sinh tö phï" ... nh−ng... c¸i ®ã... B¶y t¸m ng−êi trong bän kh«ng nhÞn ®−îc l¹i reo lªn: - TuyÖt diÖu! ThËt lµ tuyÖt diÖu! Nh− vËy ng« bèi cã thÓ tho¸t chÕt. H− Tróc l¹i nãi tiÕp: - Nh−ng vÒ viÖc nhËn xÐt "Sinh tö phï" ë bé vÞ nµo th× t¹i h¹ h·y cßn n«ng c¹n. NÕu vÞ nµo kh«ng biÕt râ th× chóng ta sÏ t×m kiÕm dÇn dÇn. §ång thêi trong quý vÞ cã mÆt n¬i ®©y, vÞ nµo tinh th«ng vÒ y thuËt hîp t¸c cïng t¹i h¹ nghiªn cøu vµ nhÊt ®Þnh ph¶i ch÷a cho b»ng ®−îc. QuÇn hµo l¹i reo Çm lªn: Håi l©u tiÕng hoan h« dÇn dÇn nhá ®i råi dõng l¹i. Mai KiÕm ®ét nhiªn cÊt tiÕng l¹nh nh− b¨ng nãi: - Chñ nh©n ta −ng thuËn ph¸ gi¶i "Sinh tö phï" cho c¸c ng−¬i ®ã lµ tÊm lßng tõ bi qu¶ng ®¹i cña ng−êi. Nh−ng bän mi l¹i d¸m c¶ gan lín mËt lµm ph¶n, khiÕn cho §ång Mç ph¶i ly cung xuèng nói råi quy tiªn. Bän ng−¬i l¹i tiÕn ®¸nh nói Phiªu DiÔu, s¸t h¹i bao nhiªu chÞ em bé Qu©n Thiªn. VËy mãn nî ®ã c¸c ng−¬i tÝnh sao? Nµng võa døt lêi, quÇn hµo ng¬ ng¸c nh×n nhau, trong lßng sî h·i v« cïng. Hä nghÜ r»ng lêi Mai KiÕm võa nãi lµ ®óng sù thùc, mµ H− Tróc l¹i lµ truyÒn nh©n cña §ång Mç th× dÜ nhiªn y kh«ng thÓ bá qua nh÷ng téi lçi tµy ®×nh mµ hä ®· ph¹m vµo. Cã ng−êi muèn khÈn cÇu, nh−ng nghÜ l¹i téi lµm cho §ång Mç ph¶i ly cung mµ chÕt vµ téi ph¶n lo¹n kÐo dµi ®Õn ®¸nh cung Linh Thøu ®Òu cùc kú th©m träng! §©u cã thÓ nãi mÊy c©u n¨n nØ mµ xong ®−îc? Nªn ch¼ng ai d¸m lªn tiÕng. ¤ l·o ®¹i nãi: Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung - Lêi c« n−¬ng thèng th¸ch thËt lµ chÝ lý. Ng« bèi ®· ph¹m téi ngËp ®Çu, ®µnh cam chÞu ®Ó H− Tróc Tö tiªn sinh tr¸ch ph¹t, tha hay giÕt ®Òu tuú n¬i tiªn sinh ®Þnh ®o¹t. QuÇn hµo nghe ¤ l·o ®¹i nãi, l¹i nhao nhao theo hïa: - Ph¶i l¾m! Chóng ta ®· lµm nªn téi nghiÖt, H− Tróc Tö tiªn sinh muèn tr¸ch ph¹t thÕ nµo còng xin cam chÞu. Cã nhiÒu ng−êi thÊy "Sinh tö phï" ®ßi m¹ng mét c¸ch cùc kú ®au khæ, liÒn quú gèi xuèng l¹y H− Tróc nh− tÕ sao. Nguyªn ¤ l·o ®¹i ®· biÕt râ tÝnh nÕt H− Tróc lµ ng−êi trung hËu thµnh thùc chø kh«ng nham hiÓm ®éc ¸c nh− §ång Mç, nÕu chÝnh y ra tay trõng ph¹t th× cßn nhÑ h¬n bän Mai, Lan, Cóc, Tróc tø kiÕm nhiÒu. V× thÕ mµ l·o quay ra n¨n nØ H− Tróc. H− Tróc l¹i ch¼ng cã chñ ý g× quay sang hái Mai KiÕm: - Mai KiÕm tû tû! ViÖc nµy nhê tû tû gióp ý kiÕn nªn gi¶i quyÕt thÕ nµo? Mai KiÕm ®¸p: - Bän nµy ®Òu kh«ng ph¶i thiÖn nh©n. Chóng ®· s¸t h¹i bao nhiªu chÞ em Qu©n Thiªn. VËy chñ nh©n b¾t chóng ph¶i ®Òn m¹ng míi ®−îc. §éng chóa ®éng Ngäc Tiªu lµ mét l·o giµ b¶y m−¬i tuæi nh×n Mai KiÕm x¸ dµi nãi: - C« n−¬ng! Bän t¹i h¹ bÞ tróng "Sinh tö phï", th¶m tr¹ng khæ ®au kh«ng biÕt ®Õn ®©u mµ nãi, nªn khi ®−îc tin §ång Mç l·o nh©n gia kh«ng ë trªn nói th× rÊt ®çi hoang mang lo sî, ®ã còng v× sù sèng mµ chóng t«i lµm nªn téi lçi. B©y giê hèi hËn th× ®· kh«ng kÞp n÷a. VËy xin c« n−¬ng më l−îng h¶i hµ nãi gióp víi H− Tróc tiªn sinh cho! Mai KiÕm trÇm ng©m ®¸p: - C¸i téi giÕt ng−êi, c¸c ng−¬i ph¶i tù chÆt c¸nh tay mÆt ®i lµ trõng ph¹t nhÑ l¾m råi! Nµng võa nãi ra ®· biÕt ngay nh− thÕ lµ m×nh ban lÖnh kh«ng ®−îc hîp lý, liÒn quay l¹i hái H− Tróc: - Th−a chñ nh©n! N« tú tÝnh vËy ®−îc ch¨ng? H− Tróc c¶m thÊy ph¹t nh− vËy lµ nÆng qu¸, nh−ng l¹i kh«ng muèn tr¸i ý Mai KiÕm, nªn ngËp ngõng ®¸p: - Nh− thÕ... Nh− thÕ... H− Tróc ch−a døt lêi th× cã mét ng−êi rÏ ®¸m ®«ng ®i ra. Ng−êi nµy mÆt ®Ñp nh− ngäc, phong t− tuÊn nh·. ChÝnh lµ V−¬ng tö n−íc §¹i Lý tªn gäi §oµn Dù. TÝnh chµng −a can thiÖp viÖc ng−êi, hay cïng ng−êi ®µm luËn thÞ phi. Chµng nh×n H− Tróc ch¾p tay c−êi nãi: - Nh©n huynh! C¸c vÞ ®©y lóc tiÕn ®¸nh nói Phiªu DiÔu, tiÓu ®Ö ®· kh«ng t¸n thµnh. Song nãi kh« cæ còng ch¼ng ai nghe. B©y giê hä g©y nªn ®¹i ho¹, nh©n huynh trõng trÞ tr¸ch ph¹t lµ ®¸ng l¾m. Nh−ng tiÓu ®Ö xin nh©n huynh giao viÖc nµy cho tiÓu ®Ö tr¸ch ph¹t liÖt vÞ ®−îc ch¨ng? H«m tr−íc, quÇn hµo uèng m¸u ¨n thÒ g©y sù ®Ó ®¸nh giÕt §ång Mç, §oµn Dù hÕt søc ng¨n c¶n. H− Tróc còng biÕt. Y hiÓu chµng lµ mét vÞ c«ng tö ®Çy lßng b¸c ¸i nghÜa Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung hiÖp nªn vÉn kÝnh träng chµng. Huèng chi H− Tróc ®ang lóng tóng ch−a biÕt c¸ch xö trÝ ra sao, nghe chµng nãi vËy liÒn ch¾p tay nãi: - T¹i h¹ kiÕn thøc hÑp hßi, kh«ng quen xö sù. NÕu ®−îc §oµn c«ng tö vui lßng ®øng ra liÖu lý giïm cho th× t¹i h¹ c¶m kÝch v« cïng. QuÇn hµo lóc võa nghe §oµn Dù nãi c©u ®Çu kÓ téi hä ®¸ng tr¸ch ph¹t th× trong lßng bÊt phôc. Cã ng−êi nãng n¶y ®· toan cÊt tiÕng chöi m¾ng. Nh−ng sau nghe H− Tróc chÊp thuËn lêi chµng, hä véi rôt l−ìi l¹i kh«ng d¸m nãi ra nöa lêi. §oµn Dù h¾ng giäng råi nãi: - VËy lµ hay l¾m! C¸c vÞ ®©y ph¹m lçi lÇm thËt lµ th©m träng mµ c¸ch trõng ph¹t cña t¹i h¹ còng ch¼ng nhÑ nhµng. H− Tróc Tö tiªn sinh ®· nh−êng cho t¹i h¹ xö lý. NÕu c¸c vÞ ph¶n kh¸ng th× t¹i e r»ng H− Tróc l·o huynh kh«ng chÞu ph¸ gi¶i "sinh tö phï" cho c¸c vÞ n÷a. Chµng ngõng lêi c−êi ha h¶ råi dâng d¹c tuyªn bè: - §Ö nhÊt ®iÒu: c¸c vÞ ph¶i ®Õn tr−íc vong linh §ång Mç kÝnh cÈn dËp ®Çu l¹y t¸m l¹y, nghiªm chØnh mÆc niÖm, ¨n n¨n téi lçi. Lóc hµnh lÔ ai mµ ngÊm ngÇm ra ®iÒu m¹o ph¹m §ång Mç, téi tr¹ng sÏ bÞ gia träng mét bËc. H− Tróc c¶ mõng khen: - Ph¶i l¾m, ph¶i l¾m! H×nh ph¹t trong ®iÒu thø nhÊt thËt hay, ®¸ng phôc... ®¸ng phôc... QuÇn hµo ch−a hiÓu anh c«ng tö ®å gµn nµy cßn ®−a ra nh÷ng h×nh ph¹t cæ qu¸i g× n÷a, ai nÊy ®Òu xao xuyÕn trong lßng. Nh−ng võa nghe y tuyªn bè ph¶i cói ®Çu l¹y tr−íc vong linh §ång Mç th× nghÜ thÇm: - T«n träng ng−êi ®· chÕt lµ th−êng t×nh, th× cói ®Çu l¹y tr−íc linh vÞ cã chi lµ l¹? Huèng chi m×nh cã thï ghÐt §ång Mç lóc m×nh võa l¹y võa lÇm thÇm m¾ng khÏ th× g· lµm sao biÕt ®−îc? NghÜ vËy mäi ng−êi ®ång thanh −ng thuËn. §oµn Dù thÊy m×nh tuyªn bè ®iÒu thø nhÊt mäi ng−êi ®Òu hoan hû ®ång ý th× tinh thÇn phÊn chÊn, dâng d¹c tuyªn bè tiÕp: - §Ö nhÞ ®iÒu: LiÖt vÞ ph¶i cói ®Çu hµnh lÔ tr−íc nh÷ng vÞ tû tû bé Qu©n Thiªn ®· bÞ tö n¹n. VÞ nµo ®· giÕt ng−êi ph¶i phôc l¹y vµ mÆc niÖm s¸m hèi. Lóc hµnh lÔ ph¶i bÞt kh¨n tr¾ng ®Ó tang. Ai kh«ng giÕt ng−êi th× chØ x¸ dµi hµnh lÔ lµ ®ñ vµ sÏ ®−îc H− Tróc Tö nh©n huynh trÞ bÞnh cho ®Ó khÝch lÖ. QuÇn hµo lªn nói Phiªu DiÔu phÇn lín lµ kh«ng gi©y vµo vô giÕt ng−êi th× −ng thuËn ngay. Bän ng−êi ®· h¹ thñ tµn s¸t nghe ®Õn truyÖn ®éi kh¨n tang dËp ®Çu hµnh lÔ so víi h×nh ph¹t chÆt tay cña Mai KiÕm cßn nhÑ gÊp tr¨m lÇn, dÜ nhiªn hä còng kh«ng cã ®iÒu g× ph¶n ®èi. §oµn Dù l¹i tuyªn bè: - §Ö tam ®iÒu: C¸c vÞ ph¶i vÜnh viÔn thÇn phôc Linh Thøu cung, kh«ng ®−îc sinh lßng ph¶n tr¾c. H− Tróc Tö tiªn sinh ®· ra lÖnh th× ai nÊy nhÊt nhÊt ph¶i tu©n theo. Ch¼ng nh÷ng Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung ph¶i cung kÝnh H− Tróc tiªn sinh mµ th«i, ®èi víi bèn vÞ tû muéi Mai, Lan, Cóc, Tróc còng ph¶i ®em lßng kÝnh nÓ, ®æi thï ra b¹n, kh«ng ®−îc cö ®éng g−¬m ®ao. NÕu vÞ nµo kh«ng phôc th× cø viÖc tiÕn lªn cïng H− Tróc Tö tiªn sinh tû ®Êu vµ ra chiªu ®Ó xem ai h¬n ai kÐm råi sÏ nãi chuyÖn sau. QuÇn hµo nghe §oµn Dù nãi vËy ®ång thanh ®¸p: - Ph¶i l¾m! Ph¶i l¾m! Cã ng−êi l¹i nãi: - C«ng tö ®Þnh ph¹t nh− vËy lµ nhÑ l¾m råi. Ch¼ng hiÓu cßn cã ®iÒu chi d¹y b¶o n÷a kh«ng? §oµn Dù vç tay ®¸p: - ChØ cã bÊy nhiªu th«i! Råi chµng quay l¹i hái H− Tróc: - Nh©n huynh! TiÓu ®Ö quy ®Þnh ba ®iÒu nh− vËy ®· ®−îc ch−a? H− Tróc ch¾p tay ®¸p: - §a t¹! §a t¹! C«ng tö xö sù nh− thÕ lµ hay l¾m. H− Tróc l¹i quay sang Mai KiÕm víi vÎ mÆt ra chiªu b¨n kho¨n hái: - Tam ®iÒu §oµn c«ng tö nªu ra, tû tû cã ý kiÕn g× kh«ng? Mai KiÕm ®¸p: - Th−a chñ nh©n! Chñ nh©n ®· lµ chóa tÓ cung Linh Thøu th× bÊt luËn chñ nh©n b¶o sao bän n« tú ®Òu ph¶i v©ng theo. Chñ nh©n ®· cã ®é l−îng khoan hång nhiªu dung cho bän ph¶n lo¹n, th× bÊt tÊt ph¶i b¨n kho¨n lµm chi. H− Tróc c−êi nãi: - Kh«ng d¸m! ViÖc nµy... t¹i h¹ cßn cã ®iÒu muèn nãi... ch¼ng biÕt cã nªn kh«ng? ¤ l·o ®¹i ®ì lêi: - HÕt th¶y ba m−¬i s¸u ®éng, b¶y m−¬i hai ®¶o ®Òu lµ thuéc h¹ nói Phiªu DiÔu. Gi¸o chñ cã ®iÒu chi d¹y b¶o th× cßn ai d¸m kh¸ng cù. NÕu ba ®iÒu h×nh ph¹t mµ §oµn c«ng tö ®· ®Þnh cã chç khoan hång qu¸ ®çi, gi¸o chñ muèn bæ sung th× bän thuéc h¹ còng xin cam t©m b¸i l·nh. H− Tróc nãi: - T¹i h¹ cßn Ýt tuæi kiÕn thøc n«ng c¹n, bÊt qu¸ ®−îc §ång Mç chØ ®iÓm cho mÊy m«n vâ c«ng. Chøc gi¸o chñ g× ®ã thùc ra... Xin c¸c vÞ tiÒn bèi nghÜ l¹i. Nguyªn H− Tróc tõ thuë nhá ®Õn giê vÉn bÞ ng−êi sai khiÕn lµm kÎ m«n h¹. Y kh«ng bao giê tù m×nh quyÕt ®Þnh ®−îc chñ ý vµ b©y giê ®øng tr−íc mÆt mäi ng−êi y kh«ng khái lóng tóng, nªn nãi Êp a Êp óng vµ giäng l−ìi l¹i ra chiÒu khiªm cung qu¸ ®é. Mai, Lan, Cóc, Tróc nghÜ thÇm trong bông: Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung - Kh«ng hiÓu sao chñ nh©n m×nh ®èi víi bän n« tµi kia mµ l¹i dïng lêi lÏ kh¸ch khÝ nh− vËy? ¤ l·o ®¹i l¹i lªn tiÕng: - Gi¸o chñ ®èi víi bän thuéc h¹ khiªm hoµ nh− vËy th× dï anh em thuéc h¹ cã ph¶i gan ãc lÇy ®Êt còng kh«ng ®ñ b¸o ®Òn trong mu«n mét. Gi¸o chñ cã mÖnh lÖnh g× xin cø ban ra! H− Tróc nãi: - Ph¶i, ph¶i! T¹i h¹ nãi lÇm råi xin c¸c vÞ ®õng c−êi... T¹i h¹ muèn nãi ®Õn hai viÖc. ViÖc thø nhÊt h¬i cã vÎ t− t©m. Sè lµ t¹i h¹... nguyªn t¹i h¹ xuÊt th©n tõ chïa ThiÕu L©m lµm chøc tiÓu hoµ th−îng. VËy xin tõ ®©y s¾p tíi c¸c vÞ cã b«n tÈu giang hå ®õng lµm khã dÔ ®Ö tö ph¸i ThiÕu L©m, bÊt luËn lµ t¨ng hay tôc. §©y lµ mét viÖc cÇu t×nh chø kh«ng d¸m nãi lµ mét mÖnh lÖnh. ¤ l·o ®¹i lín tiÕng h«: - Gi¸o chñ cã lÖnh: tõ ®©y s¾p tíi, trªn b−íc giang hå anh em cã gÆp bÊt luËn lµ ®¹i s−, hoµ th−îng hay b¹n bÌ tôc gia thuéc ph¸i ThiÕu L©m, nhÊt nhÊt ph¶i cung kÝnh, chí cã thÊt lÔ mµ mang téi. QuÇn hµo ®ång thanh h« vang: - Xin tu©n mÖnh! H− Tróc thÊy mäi ng−êi −ng thuËn, y cã vÎ m¹nh d¹n h¬n, ch¾p tay nãi: - §a t¹, ®a t¹! T¹i h¹ cßn viÖc thø hai lµ xin c¸c vÞ thÒ lßng hiÕu sinh cña ®øc Th−îng ®Õ kh«ng nªn giÕt ng−êi mét c¸ch bõa b·i. Hay h¬n n÷a lµ ®õng giÕt c¶ c¸c sinh vËt dï lµ nhá män nh− con ong con kiÕn. C¸c vÞ l¹i kh«ng nªn ¨n nh÷ng ®å huyÕt thùc. Nh−ng ®ã lµ mét ®iÒu rÊt khã, v× chÝnh t¹i h¹ còng ®· ¨n mÆn mÊt råi. ThÕ th×...c¸c vÞ cè tr¸nh viÖc giÕt ng−êi lµ ®ñ. ¤ l·o ®¹i l¹i tuyªn bè: - Gi¸o chñ cã lÖnh: HÕt th¶y anh em d−íi tr−íng cung Linh Thøu tõ nay kh«ng ®−îc giÕt cµn ng−êi v« téi vµ kh«ng ®−îc s¸t sinh mét c¸ch bõa b·i. KÎ nµo bÊt tu©n sÏ bÞ trõng trÞ. QuÇn hµo l¹i ®ång thanh ®¸p: - Xin tu©n mÖnh! H− Tróc c−êi nãi: - ¤ tiªn sinh! MÊy lêi tuyªn bè cña tiªn sinh thËt lµ râ rµng. T¹i h¹ thùc kh«ng thÓ s¸nh b»ng. Tiªn sinh... tróng "sinh tö phï" ë chç nµo, ®Ó t¹i h¹ tÈy trõ ®i cho. ¤ l·o ®¹i së dÜ ph¶i m¹o hiÓm ®øng ®Çu viÖc m−u ph¶n ch¼ng qua còng chØ v× c¸i "sinh tö phï" ë trong ng−êi. B©y giê l·o nghe H− Tróc chÞu ph¸ gi¶i "sinh tö phï" cho m×nh, tõ nay sÏ trót ®−îc mèi lo canh c¸nh bªn lßng. L·o mõng rì kh«n xiÕt vµ trong lßng cùc kú c¶m kÝch quú mäp ngay xuèng ®Ó l¹y t¹. H− Tróc còng quú xuèng hái: Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung - ¤ tiªn sinh, tiªn sinh bÞ th−¬ng ë bông v× tr¸i tïng ®· khái ch−a? Lóc nµy bèn chÞ em Mai KiÕm ®· chuyÓn ®éng c¬ quan më c¶ lín ra ®Ó c¸c phô n÷ chÝn bé tiÕn vµo ®¹i s¶nh. Bçng nghe thanh ©m Phong Ba ¸c, Bao BÊt §ång lín tiÕng h« ho¸n råi cïng §Æng B¸ch Xuyªn, C«ng D· Cµn tiÕn vµo ®¹i s¶nh. Nguyªn bän nµy ®Þnh ®Õn ®©y t×m §ång Mç ®Ó tû ®Êu, nh−ng ch¹m tr¸n ph¶i quÇn n÷ b¸t bé ®−a di thÓ §ång Mç vÒ ®Õn bªn ngoµi Linh Thøu cung. Bao BÊt §ång th× ng«n ng÷ lç m·ng, cßn Phong Ba ¸c b¶n tÝnh hiÕu chiÕn. Hai bªn tr−íc cßn g©y lén råi ®i ®Õn chç ®éng thñ. Ch¼ng mÊy chèc Bao BÊt §ång cïng Phong Ba ¸c ®−îc §Æng B¸ch Xuyªn vµ C«ng D· Cµn ®Õn gióp. B¶n l·nh bèn ng−êi nµy tuy rÊt mùc cao c−êng, nh−ng qu¶ bÊt ®Þch chóng, kh«ng thÓ chèng næi bän phô n÷ ®«ng ng−êi. Bèn ng−êi võa ®¸nh võa ch¹y, m×nh ®Òu bÞ th−¬ng. NÕu cöa lín chËm më trong mét kh¾c vµ Mai, Lan, Tróc, Cóc kh«ng lªn tiÕng ng¨n trë th× bèn g· ch¼ng bÞ b¾t còng ph¶i mÊt m¹ng víi quÇn n÷ chÝn bé cung Linh Thøu. Lóc nµy quÇn n÷ trong chÝn bé theo ý H− Tróc më tiÖc QuÇn anh t¹i trong nhµ ®¹i s¶nh. Mé Dung Phôc thÊy m×nh ë l¹i tr¬ trÏn liÒn dÉn bän §Æng B¸ch Xuyªn c¸o tõ xuèng nói. KiÕm ThÇn Tr¸c BÊt Phµm vµ Phï Dung Tiªn Tö Th«i Léc Hoa kh«ng lêi tõ biÖt còng bá ®i lu«n vµ ch¼ng biÕt ®i vÒ h−íng nµo. H− Tróc thÊy bän Mé Dung Phôc muèn ®i th× cè t×nh gi÷ l¹i. Mé Dung Phôc nãi: - T¹i h¹ ®· ®¾c téi víi nói Phiªu DiÔu nªn rÊt bÏ bµng. Nay ®· ®−îc nh©n huynh bá qua lµ c¶m ¬n thÞnh t×nh l¾m råi, khi nµo cßn d¸m quÊy qu¶. H− Tróc nãi: - Sao c«ng tö l¹i nãi vËy? T¹i h¹ xem hai vÞ c«ng tö v¨n vâ kiªm toµn, anh hïng xuÊt chóng. T¹i h¹ v« cïng ng−ìng mé nh÷ng muèn... nhê hai vÞ chØ gi¸o. T¹i h¹... lµ kÎ vông vÒ... kh«ng biÕt nãi thÕ nµo cho võa lßng c«ng tö... Bao BÊt §ång cïng quÇn n÷ giao phong bÞ th−¬ng mÊy chç vèn ®· bùc m×nh. B©y giê nghe H− Tróc Êp óng l−u kh¸ch th× nghÜ ngay ®Õn trong ng−êi y cã bøc ch©n dung V−¬ng Ngäc YÕn liÒn rña thÇm: - Th»ng träc nµy khÐo gi¶ nh©n gi¶ nghÜa. H¾n ®· lµ ®Ö tö nhµ PhËt mµ cßn sinh lßng ¸m muéi ®èi víi biÓu muéi cña c«ng tö ta. HiÓn nhiªn y lµ m«t g· d©m t¨ng kh«ng gi÷ quy luËt thanh tu cña nhµ PhËt. G· nghÜ vËy liÒn nãi: - TiÓu s− phô l−u anh hïng chØ lµ gi¶ tr¸ mµ l−u mü nh©n míi lµ thùc sù. Sao kh«ng nãi tr¾ng ra lµ muèn l−u V−¬ng c« n−¬ng ë l¹i nói Phiªu DiÔu. H− Tróc ng¹c nhiªn hái l¹i: Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung - T«n gi¸... b¶o sao? T¹i h¹ muèn l−u mü nh©n nµo? Bao BÊt §ång ®¸p: - TiÓu hoµ th−îng ®· cã lßng ¸m muéi. Ch¼ng lÏ nhµ Mé Dung ë C« T« ®Òu lµ h¹ng si ngèc −! ThÕ th× buån c−êi thiÖt! H− Tróc nãi: - T¹i h¹ thiÖt kh«ng hiÓu tiªn sinh muèn nãi g×? Vµ cã ®iÒu chi buån c−êi? Bao BÊt §ång tuy ®· dÊn th©n vµo n¬i ®Çm rång hang cäp, nh−ng khÝ tøc lªn lµ g· ch¼ng coi sèng chÕt vµo ®©u, liÒn lín tiÕng nãi: - Th»ng träc nh·i nhÐp kia! Mi ®· lµm hoµ th−îng chïa ThiÕu L©m, mét m«n ph¸i vang danh trong thiªn h¹ sao cßn ®i quy ®Çu tµ ph¸i, cÊu kÕt víi bän yªu ma quû qu¸i? Ta nh×n thÊy ng−¬i l¹i ®iªn tiÕt lªn. Ng−¬i ®· lµ mét nhµ s− mµ bøc b¸ch mÊy tr¨m phô n÷ l−¬ng gia ®em vÒ lµm vî, lµm nh©n t×nh, vÉn cho lµ ch−a ®ñ mµ cßn ®Ó ý ®Õn V−¬ng c« n−¬ng nhµ ta! Ta nãi cho ng−¬i hay, V−¬ng c« n−¬ng lµ ng−êi nhµ Mé Dung c«ng tö, ng−¬i ®õng dë trß con cãc ghÑ muèn ¨n thÞt ngçng trêi, ph¶i dÑp lßng −íc muèn ®en tèi ®ã ®i! Bao BÊt §ång cµng m¾ng cµng h¨ng, khoa ch©n móa tay trá vµo mÆt H− Tróc, tho¸ m¹ kh«ng tiÕc lêi. H− Tróc ch¼ng hiÓu ra lµm sao, Êp óng: - T¹i h¹... T¹i h¹... Bçng hai tiÕng "veo vÐo" rÝt lªn! ¤ l·o ®¹i mét tay chèng thanh "Lôc ba h−¬ng lé quû ®Çu ®ao" cßn C¸t §¹i B¸ sö ngän "§¹i thiÕt chuú" nÆng h¬n s¸u m−¬i c©n vung lªn qu¸t lín, nh¶y xæ l¹i tÊn c«ng Bao BÊt §ång. Mé Dung Phôc biÕt r»ng H− Tróc ®· nhËn lêi gi¶i "sinh tö phï" cho bän ng−êi nµy vµ ®· ®−îc quÇn hµo liÒu chÕt v× y, nÕu ®Ó xÈy cuéc hçn chiÕn th× nguy hiÓm v« cïng. Y võa thÊy ¤ l·o ®¹i cïng C¸t §¹i B¸ nhÈy tíi liÒn l¹ng ng−êi ra sö chiªu "§Èu chuyÓn tinh di" cho quû ®Çu ®ao chÐm tr¶ l¹i C¸t §¹i B¸ vµ c©y thiÕt chuú vôt vÒ phÝa ¤ l·o ®¹i. Hai binh khÝ ch¹m nhau ®¸nh "cho¶ng" mét tiÕng toÐ löa ra bèn phÝa. Mé Dung Phôc l¹i xuay tay ra n¾m lÊy vay Bao BÊt §ång khÏ ®Èy mét c¸i lïi ra xa h¬n tr−îng råi quay l¹i nh×n H− Tróc ch¾p tay nãi: - Xin lçi gi¸o chñ! T¹i h¹ xin c¸o tõ. Råi l¹ng ng−êi ®i mét c¸i ®· ra ®Õn cöa nhµ ®¹i s¶nh th× thÊy c¬ quan chuyÓn ®éng vµ phiÕn ®¸ lín ®· næi lªn c¶n ®−êng. H− Tróc tuyÖt kh«ng cã ý g©y thï víi Mé Dung Phôc véi nãi: - C«ng tö ®ïng ch¹y n÷a. T¹i h¹... kh«ng cã ý g× ®©u. Mé Dung Phôc nhÝu cÆp l«ng mµy quay l¹i lín tiÕng hái: - Ph¶i ch¨ng c¸c h¹ tù phô lµ thiªn h¹ v« ®Þch muèn chØ gi¸o cho t¹i h¹ mÊy chiªu? H− Tróc kho¸t tay lia lÞa nãi: Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung - Kh«ng... kh«ng d¸m... Mé Dung Phôc hái: - T¹i h¹ v« cí ®−êng ®ét ®Õn ®©y. C¸c h¹ nhÊt ®Þnh muèn l−u l¹i ch¨ng? H− Tróc l¾c ®Çu ®¸p: - Kh«ng ph¶i... Hìi «i! Mé Dung Phôc ®øng gÇn cöa ng¹o nghÔ nh×n quÇn hµo ba m−¬i s¸u ®éng, b¶y m−¬i hai ®¶o, råi l¹i nh×n ®Õn Mai, Lan, Cóc, Tróc tø kiÕm vµ quÇn n÷ chÝn bé. QuÇn hµo vµ quÇn n÷ thÊy khÝ thÕ y oai nghiªm, kh«ng ai d¸m tiÕn l¹i. Mé Dung Phôc phÊt tay ¸o mét c¸i råi nãi: - §i th«i. Råi ngang nhiªn ra khái cöa lín. ¤ l·o ®¹i c¨m tøc nãi: - Th−a gi¸o chñ! NÕu ®Ó g· sèng ra khái nói Phiªu DiÔu th× bän ta cßn lµm ng−êi thÕ nµo ®−îc? Xin gi¸o chñ h¹ lÖnh b¾t chóng l¹i. H− Tróc l¾c ®Çu nãi: - Th«i! ChuyÖn xong råi ta nªn bá qua! T¹i h¹ kh«ng hiÓu v× lÏ g× y næi c¬n thÞnh né. Hìi «i! ThËt lµ khã hiÓu!... V−¬ng Ngäc YÕn theo bän §Æng B¸ch Xuyªn ®i tr−íc Mé Dung Phôc, thÊy §oµn Dù ch−a ra khái toµ ®¹i s¶nh th× quay l¹i nãi: - §oµn c«ng tö! Sau nµy sÏ cã ngµy t¸i héi. §oµn Dù giËt m×nh. Trong lßng chua xãt miÔn c−ìng ®¸p: - V©ng... Råi ta gÆp nhau... Chµng ®øng nh×n bãng V−¬ng Ngäc YÕn ®i mçi lóc mét xa. Bªn tai chµng cßn v¨ng v¼ng c©u nãi cña Bao BÊt §ång: "V−¬ng c« n−¬ng lµ ng−êi nhµ Mé Dung c«ng tö" th× chµng l¹i n¸t gan ®øt ruét vµ tù coi m×nh nh− con cãc ghÑ ®ßi ¨n thÞt ngçng trêi. BÊt gi¸c chµng lÈm bÈm: - Ph¶i råi! Lóc Mé Dung c«ng tö ®øng tr−íc cöa s¶nh ®−êng thÇn oai lÉm liÖt, anh hïng khÝ kh¸i xiÕt bao nhiªu! Y gi¬ tay mét c¸i lµ ph¸ ngay ®−îc chiªu thøc cña hai kÎ k×nh ®Þch th× b¶n l·nh cao th©m biÕt lµ chõng nµo! Søc m¹nh kh«ng trãi næi con gµ th× lät vµo m¾t xanh cña nµng thÕ nµo ®−îc? Lóc nµy V−¬ng c« n−¬ng nh×n biÓu huynh nµng víi con m¾t ®Çy t×nh tø võa ng−ìng mé võa th−¬ng yªu. §oµn Dù nµy qu¶ nhiªn chØ lµ con cãc ghÑ mµ th«i! Trong nhµ ®¹i s¶nh cßn l¹i hai chµng thanh niªn. H− Tróc th× bÞ lµn m©y nghi ngê bao phñ, ngåi cói ®Çu xuèng nh− ng©y nh− d¹i. Cßn §oµn Dù l¹i ®au xãt nçi biÖt ly, nÐt mÆt buån rÇu nh− kÎ mÊt hån. Hai ng−êi b©ng khu©ng nh×n nhau tùa hå mét ®«i chµng ngèc. Håi l©u, H− Tróc bu«ng mét tiÕng thë dµi. §oµn Dù còng thë dµi theo råi nãi: Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung - Nh©n huynh! Nh©n huynh cïng tiÓu ®Ö ®ång bÖnh t−¬ng l©n. Mèi t−¬ng t− ch«n s©u tËn ®¸y lßng biÕt lÊy g× tiªu khiÓn? H− Tróc nghe nãi bÊt gi¸c mÆt thÑn ®á bõng. Y t−ëng §oµn Dù ®· biÕt vÞ n÷ lang trong méng cña m×nh, liÒn Êp óng hái: - §oµn... c«ng tö, sao §oµn huynh l¹i biÕt? §oµn Dù ®¸p: - Nh©n huynh bÊt tÊt ph¶i dÌ dÆt. Ai kh«ng biÕt Tö §« lµ ng−êi ®Ñp th× ng−êi ®ã kh«ng cã m¾t, ai kh«ng biÕt nµng ®ã ®Ñp th× kh«ng ph¶i lµ ng−êi n÷a. Lßng yªu c¸i ®Ñp ai mµ ch¼ng cã? Nh©n huynh cïng tiÓu ®Ö ®Òu thuéc h¹ng ch×m næi ph−¬ng trêi, ®· gÆp nhau tÊt ph¶i hiÓu nhau. Chµng nãi xong l¹i bu«ng tiÕng thë dµi. Nguyªn §oµn Dù thÊy trong bäc H− Tróc cã cÊt dÊu bøc ch©n dung V−¬ng Ngäc YÕn th× t−ëng y còng yªu nµng nh− m×nh. Võa råi Mé Dung Phôc cïng H− Tróc cã chuyÖn xÝch mÝch, dÜ nhiªn còng chØ v× V−¬ng Ngäc YÕn mµ ra. §oµn Dù nghÜ vËy l¹i nãi: - Nh©n huynh vâ c«ng tuyÖt ®Ønh, nh−ng vÒ duyªn phËn tÝnh t×nh kh«ng hîp th× bÊt luËn dïng c¸ch nµo còng kh«ng ®−îc. H− Tróc lÈm bÈm: - VÒ duyªn phËn tÝnh t×nh kh«ng hîp... duyªn phËn nµy tù nhiªn mµ gÆp... chø kh«ng ph¶i cÇu mµ nªn ®−îc... Ph¶i råi! Sau khi tõ biÖt, bãng ng−êi mï mÞt bªn trêi gãc bÓ biÕt ®©u mµ t×m? H− Tróc nãi ®©y lµ vÒ n÷ lang trong méng cña m×nh, nh−ng §oµn Dù t−ëng y nãi vÒ V−¬ng Ngäc YÕn. C¶ hai thanh niªn nµy ®Òu ngèc nghÕch, kh«ng th«ng hiÓu viÖc ®êi, thÕ mµ mçi lóc mét trë nªn ý hîp t©m ®Çu. QuÇn n÷ cung Linh Thøu ®Æt tiÖc, H− Tróc cïng §oµn Dù d¾t tay nhau ngåi vµo chiÕu. C¸c ®éng chóa, ®¶o chóa ®Òu lµ thuéc h¹ cung Linh Thøu, dÜ nhiªn kh«ng ai d¸m lªn ngåi cïng bµn víi H− Tróc. H− Tróc kh«ng hiÓu g× vÒ viÖc tiÕp kh¸ch. Y thÊy ai ®Õn bªn còng mÆc ch¼ng niÒm në chµo mêi mµ chØ nhá to chuyÖn trß víi §oµn Dù. §oµn Dù trong lßng ®iªn ®¶o v× V−¬ng Ngäc YÕn. Chµng khen nµng kh«ng tiÕc miÖng: Nµo tÝnh nÕt dÞu dµng nhu thuËn, nµo t− dung siªu phµm tho¸t tôc. H− Tróc cø t−ëng chµng khen "Méng trung n÷ lang" cña m×nh mµ kh«ng d¸m hái t¹i sao chµng l¹i biÕt nµng? Y còng kh«ng d¸m hái ®Õn lai lÞch cña nµng n÷a. Tr¸i tim y ®Ëp nhén lªn råi lÈm bÈm: - M×nh ®· t−ëng §ång Mç chÕt ®i råi thiªn h¹ kh«ng cßn ai biÕt Méng c« cña m×nh ë n¬i ®©u. ThÕ mµ cßn §oµn c«ng tö ®©y nhËn ®−îc th× ra ®Êng hoµng thiªn cã ý th−¬ng xãt Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung loµi ng−êi kh«ng ®Ó ai ph¶i tuyÖt väng. Nh−ng khèn nçi §oµn c«ng tö l¹i ®em lßng ¸i mé t−¬ng t− nµng. NÕu m×nh tiÕt lé ©n t×nh d−íi nhµ hÇm n−íc ®¸ tÊt nhiªn chµng næi c¬n thÞnh né, bá b÷a tiÖc dë dang, rò ¸o ra ®i th× m×nh kh«ng biÕt bÊu vÝu vµo ®©u ®Ó nghe ngãng tin nµng ®−îc. H− Tróc thÊy §oµn Dù trÇm trå khen ngîi c« n−¬ng ®ã th× còng phô ho¹ vµo víi tÊm lßng thµnh thùc. Hai ng−êi cïng nãi chuyÖn vÒ t×nh nh©n cña m×nh mµ ch¼ng ai nãi râ t×nh nh©n m×nh lµ ai, thµnh ra hai vÞ c« n−¬ng riªng biÖt mµ hai vÞ t×nh lang ®Òu t−ëng lµ chØ cã mét. §oµn Dù nãi: - Nh©n huynh! Theo thuyÕt cña nhµ PhËt th× mäi viÖc ®Òu lÊy ch÷ "duyªn" lµm cøu c¸nh. §¹t Ma tæ s− ®· nãi: "Chóng sinh kh«ng biÕt m×nh lµ ai th× nh÷ng sù ®au khæ hay vui mõng ®Òu do duyªn kiÕp mµ ra". ThÕ th× ta cã ®−îc viÖc g× vui vÎ hay buån phiÒn ch¼ng qua lµ duyªn nî kiÕp tr−íc nªn kiÕp nµy ®−îc h−ëng thô hay ph¶i ®Òn båi. Duyªn phËn hÕt råi l¹i trë thµnh kh«ng, ch¶ cã chi lµ ®¸ng vui mõng hay ®¸ng tñi. H− Tróc nãi: - Ph¶i råi! Nh÷ng chuyÖn ®¾c thÊt cña con ng−êi lµ tuú ë duyªn phÇn. Dï ®¾c dï thÊt còng kh«ng thay ®æi lßng d¹. Nguyªn lý cña PhËt gia lµ ë chç ®ã. Ta nªn biÕt r»ng m«n PhËt häc t¹i n−íc §¹i Lý h−ng thÞnh v« cïng. §oµn Dù tõ thña nhá tông kinh niÖm PhËt, nªn chµng ®· ®−îc thÊm nhuÇn rÊt nhiÒu PhËt häc. H− Tróc cïng §oµn Dù hai ng−êi nãi chuyÖn víi nhau vÒ lý thuyÕt nhµ PhËt rÊt lµ t−¬ng ®¾c. Bªn nµy dÉn chøng mét c©u trong kinh Kim C−¬ng th× bªn kia l¹i nªu ra mét ®o¹n kinh Ph¸p Hoa råi cïng nhau than thë cho khu©y kho¶ nçi t−¬ng t−. Bèn nµng Mai, Lan, Cóc, Tróc lu©n l−u nhau rãt r−îu khuyªn mêi. §oµn Dù uèng mét chÐn th× H− Tróc còng uèng mét chÐn. §«i b¹n nµy võa uèng r−îu võa trß chuyÖn cho ®Õn nöa ®ªm. B÷a tiÖc ®· m·n. QuÇn hµo no say ®øng dËy c¸o tõ vµ do quÇn n÷ cung Linh Thøu ®−a vµo c¸c phßng ngñ. H− Tróc cïng §oµn Dù m−êi phÇn ®· say ®Õn t¸m chÝn, mµ vÉn cßn tiÕp tôc ngåi uèng vµ nãi chuyÖn. © HQD Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2