Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 101

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

59
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 101', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 101

 1. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung Håi thø mét tr¨m linh mét Hai bªn ý hîp t©m ®Çu H− Tróc cßn ®ang ng¬ ngÈn th× C¸t §¹i B¸ hÊp tÊp ®¸p: - ... Tróng vµo huyÖt "HuyÒn Khu", "KhÝ H¶i",... "H− Kh«ng Tróc" H− Tróc c¶ mõng nãi: - Huynh ®µi ®· biÕt ®−îc vÞ trÝ "Sinh tö phï" th× hay l¾m. Chiªu "D−¬ng ca thiªn ®iÕu" võa råi ®· khiÕn cho thÇn trÝ C¸t §¹i B¸ tØnh l¹i. H− Tróc liÒn vËn dông ch©n khÝ thuÇn d−¬ng råi dïng phÐp "Thiªn S¬n lôc d−¬ng ch−ëng" cña §ång Mç ®· truyÒn thô cho vç vµo ba huyÖt ®¹o "HuyÒn Khu", "KhÝ H¶i" vµ "H− Kh«ng Tróc". ChØ chíp m¾t "Sinh tö phï" l¹nh nh− b¨ng trong ng−êi C¸t §¹i B¸ ^^^ tiªu tan. C¸t §¹i B¸ tho¸t c¬n nguy khèn, ®øng dËy móa may khoa ch©n mõng rì nh− ng−êi ®−îc cña b¸u råi ®ét nhiªn y phôc xuèng ®Êt dËp ®Çu "binh binh" l¹y H− Tróc, nãi: - Th−a ©n c«ng! TÝnh m¹ng C¸t §¹i B¸ nµy ©n c«ng ®· ban cho. Tõ ®©y vÒ sau ©n c«ng cã ®iÒu g× sai khiÕn, dï ph¶i nh¶y vµo ®èng löa, C¸t §¹i B¸ nµy còng ch¼ng d¸m tõ nan. H− Tróc b¶n tÝnh khiªm cung, thÊy C¸t §¹i B¸ hµnh ®¹i lÔ, còng véi vµng dËp ®Çu "binh binh" l¹y tr¶ råi nãi: - T¹i h¹ kh«ng d¸m nhËn träng lÔ. NÕu huynh ®µi sôp l¹y th× t¹i h¹ còng ph¶i dËp ®Çu. C¸t §¹i B¸ lín tiÕng nãi: - Xin ©n c«ng ®øng lªn cho. ¢n c«ng lµm nh− vËy khiÕn cho tiÓu nh©n ph¶i tæn thä. §Ó biÓu thÞ tÊm lßng c¶m kÝch, C¸t §¹i B¸ dËp ®Çu thªm mÊy c¸i n÷a, H− Tróc còng dËp ®Çu ®¸p lÔ. Hai ng−êi cßn ®ang s× sôp l¹y lÉn nhau ch−a ai chÞu ai th«i tr−íc th× ®ét nhiªn cã mÊy ng−êi la lªn: - Mau ph¸ gi¶i "Sinh tö phï". Råi ®æ x« c¶ l¹i nh− ong vì tæ, v©y lÊy hai ng−êi. Mét l·o giµ gi¬ tay ra n¾m lÊy C¸t §¹i B¸ nãi: - Th«i ®õng l¹y lôc n÷a, ®Ó bän ta cßn xin ©n c«ng gi¶i ®éc cøu m¹ng. H− Tróc thÊy C¸t §¹i B¸ ®øng dËy råi, míi ®øng th¼ng ng−êi lªn nghiªm chØnh nãi: - C¸c vÞ ®õng nãng n¶y, h·y nghe t¹i h¹ nãi mét lêi. LËp tøc nhµ ®¹i s¶nh yªn lÆng nh− tê. H− Tróc nãi: - Muèn ph¸ gi¶i "Sinh tö phï" cÇn ph¶i biÕt ®Ých x¸c bé vÞ míi ®−îc. VËy c¸c vÞ cã biÕt kh«ng? Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung Mäi ng−êi l¹i n¸o lo¹n c¶ lªn. Ng−êi th× nãi: - T¹i h¹ cã biÕt. KÎ l¹i nãi lu«n: - T¹i h¹ bÞ tróng vµo huyÖt "Uû Trung" vµ huyÖt "Néi §×nh". L¹i cã ng−êi nãi: - Ng−êi t¹i h¹ ®au ®ín ngøa ng¸y mçi th¸ng mét kh¸c. D−êng nh− "Sinh tö phï" ch¹y lo¹n kh¾p trong c¬ thÓ kh«ng kh¸c g× lóc luyÖn c«ng bÞ ch©n khÝ nghÞch hµnh. §ét nhiªn cã ng−êi lín tiÕng qu¸t lªn: - Anh em kh«ng ®−îc ån µo. Ai còng la lµng th× H− Tróc Tö tiªn sinh biÕt lèi nµo mµ nghe. Ng−êi la ®ã chÝnh lµ ¤ l·o ®¹i. Mäi ng−êi yªn lÆng trë l¹i. H− Tróc nãi: - T¹i h¹ tuy ®−îc §ång Mç truyÒn thô phÐp ph¸ gi¶i "Sinh tö phï" ... nh−ng... c¸i ®ã... B¶y t¸m ng−êi trong bän kh«ng nhÞn ®−îc l¹i reo lªn: - TuyÖt diÖu! ThËt lµ tuyÖt diÖu! Nh− vËy ng« bèi cã thÓ tho¸t chÕt. H− Tróc l¹i nãi tiÕp: - Nh−ng vÒ viÖc nhËn xÐt "Sinh tö phï" ë bé vÞ nµo th× t¹i h¹ h·y cßn n«ng c¹n. NÕu vÞ nµo kh«ng biÕt râ th× chóng ta sÏ t×m kiÕm dÇn dÇn. §ång thêi trong quý vÞ cã mÆt n¬i ®©y, vÞ nµo tinh th«ng vÒ y thuËt hîp t¸c cïng t¹i h¹ nghiªn cøu vµ nhÊt ®Þnh ph¶i ch÷a cho b»ng ®−îc. QuÇn hµo l¹i reo Çm lªn: Håi l©u tiÕng hoan h« dÇn dÇn nhá ®i råi dõng l¹i. Mai KiÕm ®ét nhiªn cÊt tiÕng l¹nh nh− b¨ng nãi: - Chñ nh©n ta −ng thuËn ph¸ gi¶i "Sinh tö phï" cho c¸c ng−¬i ®ã lµ tÊm lßng tõ bi qu¶ng ®¹i cña ng−êi. Nh−ng bän mi l¹i d¸m c¶ gan lín mËt lµm ph¶n, khiÕn cho §ång Mç ph¶i ly cung xuèng nói råi quy tiªn. Bän ng−¬i l¹i tiÕn ®¸nh nói Phiªu DiÔu, s¸t h¹i bao nhiªu chÞ em bé Qu©n Thiªn. VËy mãn nî ®ã c¸c ng−¬i tÝnh sao? Nµng võa døt lêi, quÇn hµo ng¬ ng¸c nh×n nhau, trong lßng sî h·i v« cïng. Hä nghÜ r»ng lêi Mai KiÕm võa nãi lµ ®óng sù thùc, mµ H− Tróc l¹i lµ truyÒn nh©n cña §ång Mç th× dÜ nhiªn y kh«ng thÓ bá qua nh÷ng téi lçi tµy ®×nh mµ hä ®· ph¹m vµo. Cã ng−êi muèn khÈn cÇu, nh−ng nghÜ l¹i téi lµm cho §ång Mç ph¶i ly cung mµ chÕt vµ téi ph¶n lo¹n kÐo dµi ®Õn ®¸nh cung Linh Thøu ®Òu cùc kú th©m träng! §©u cã thÓ nãi mÊy c©u n¨n nØ mµ xong ®−îc? Nªn ch¼ng ai d¸m lªn tiÕng. ¤ l·o ®¹i nãi: Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung - Lêi c« n−¬ng thèng th¸ch thËt lµ chÝ lý. Ng« bèi ®· ph¹m téi ngËp ®Çu, ®µnh cam chÞu ®Ó H− Tróc Tö tiªn sinh tr¸ch ph¹t, tha hay giÕt ®Òu tuú n¬i tiªn sinh ®Þnh ®o¹t. QuÇn hµo nghe ¤ l·o ®¹i nãi, l¹i nhao nhao theo hïa: - Ph¶i l¾m! Chóng ta ®· lµm nªn téi nghiÖt, H− Tróc Tö tiªn sinh muèn tr¸ch ph¹t thÕ nµo còng xin cam chÞu. Cã nhiÒu ng−êi thÊy "Sinh tö phï" ®ßi m¹ng mét c¸ch cùc kú ®au khæ, liÒn quú gèi xuèng l¹y H− Tróc nh− tÕ sao. Nguyªn ¤ l·o ®¹i ®· biÕt râ tÝnh nÕt H− Tróc lµ ng−êi trung hËu thµnh thùc chø kh«ng nham hiÓm ®éc ¸c nh− §ång Mç, nÕu chÝnh y ra tay trõng ph¹t th× cßn nhÑ h¬n bän Mai, Lan, Cóc, Tróc tø kiÕm nhiÒu. V× thÕ mµ l·o quay ra n¨n nØ H− Tróc. H− Tróc l¹i ch¼ng cã chñ ý g× quay sang hái Mai KiÕm: - Mai KiÕm tû tû! ViÖc nµy nhê tû tû gióp ý kiÕn nªn gi¶i quyÕt thÕ nµo? Mai KiÕm ®¸p: - Bän nµy ®Òu kh«ng ph¶i thiÖn nh©n. Chóng ®· s¸t h¹i bao nhiªu chÞ em Qu©n Thiªn. VËy chñ nh©n b¾t chóng ph¶i ®Òn m¹ng míi ®−îc. §éng chóa ®éng Ngäc Tiªu lµ mét l·o giµ b¶y m−¬i tuæi nh×n Mai KiÕm x¸ dµi nãi: - C« n−¬ng! Bän t¹i h¹ bÞ tróng "Sinh tö phï", th¶m tr¹ng khæ ®au kh«ng biÕt ®Õn ®©u mµ nãi, nªn khi ®−îc tin §ång Mç l·o nh©n gia kh«ng ë trªn nói th× rÊt ®çi hoang mang lo sî, ®ã còng v× sù sèng mµ chóng t«i lµm nªn téi lçi. B©y giê hèi hËn th× ®· kh«ng kÞp n÷a. VËy xin c« n−¬ng më l−îng h¶i hµ nãi gióp víi H− Tróc tiªn sinh cho! Mai KiÕm trÇm ng©m ®¸p: - C¸i téi giÕt ng−êi, c¸c ng−¬i ph¶i tù chÆt c¸nh tay mÆt ®i lµ trõng ph¹t nhÑ l¾m råi! Nµng võa nãi ra ®· biÕt ngay nh− thÕ lµ m×nh ban lÖnh kh«ng ®−îc hîp lý, liÒn quay l¹i hái H− Tróc: - Th−a chñ nh©n! N« tú tÝnh vËy ®−îc ch¨ng? H− Tróc c¶m thÊy ph¹t nh− vËy lµ nÆng qu¸, nh−ng l¹i kh«ng muèn tr¸i ý Mai KiÕm, nªn ngËp ngõng ®¸p: - Nh− thÕ... Nh− thÕ... H− Tróc ch−a døt lêi th× cã mét ng−êi rÏ ®¸m ®«ng ®i ra. Ng−êi nµy mÆt ®Ñp nh− ngäc, phong t− tuÊn nh·. ChÝnh lµ V−¬ng tö n−íc §¹i Lý tªn gäi §oµn Dù. TÝnh chµng −a can thiÖp viÖc ng−êi, hay cïng ng−êi ®µm luËn thÞ phi. Chµng nh×n H− Tróc ch¾p tay c−êi nãi: - Nh©n huynh! C¸c vÞ ®©y lóc tiÕn ®¸nh nói Phiªu DiÔu, tiÓu ®Ö ®· kh«ng t¸n thµnh. Song nãi kh« cæ còng ch¼ng ai nghe. B©y giê hä g©y nªn ®¹i ho¹, nh©n huynh trõng trÞ tr¸ch ph¹t lµ ®¸ng l¾m. Nh−ng tiÓu ®Ö xin nh©n huynh giao viÖc nµy cho tiÓu ®Ö tr¸ch ph¹t liÖt vÞ ®−îc ch¨ng? H«m tr−íc, quÇn hµo uèng m¸u ¨n thÒ g©y sù ®Ó ®¸nh giÕt §ång Mç, §oµn Dù hÕt søc ng¨n c¶n. H− Tróc còng biÕt. Y hiÓu chµng lµ mét vÞ c«ng tö ®Çy lßng b¸c ¸i nghÜa Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung hiÖp nªn vÉn kÝnh träng chµng. Huèng chi H− Tróc ®ang lóng tóng ch−a biÕt c¸ch xö trÝ ra sao, nghe chµng nãi vËy liÒn ch¾p tay nãi: - T¹i h¹ kiÕn thøc hÑp hßi, kh«ng quen xö sù. NÕu ®−îc §oµn c«ng tö vui lßng ®øng ra liÖu lý giïm cho th× t¹i h¹ c¶m kÝch v« cïng. QuÇn hµo lóc võa nghe §oµn Dù nãi c©u ®Çu kÓ téi hä ®¸ng tr¸ch ph¹t th× trong lßng bÊt phôc. Cã ng−êi nãng n¶y ®· toan cÊt tiÕng chöi m¾ng. Nh−ng sau nghe H− Tróc chÊp thuËn lêi chµng, hä véi rôt l−ìi l¹i kh«ng d¸m nãi ra nöa lêi. §oµn Dù h¾ng giäng råi nãi: - VËy lµ hay l¾m! C¸c vÞ ®©y ph¹m lçi lÇm thËt lµ th©m träng mµ c¸ch trõng ph¹t cña t¹i h¹ còng ch¼ng nhÑ nhµng. H− Tróc Tö tiªn sinh ®· nh−êng cho t¹i h¹ xö lý. NÕu c¸c vÞ ph¶n kh¸ng th× t¹i e r»ng H− Tróc l·o huynh kh«ng chÞu ph¸ gi¶i "sinh tö phï" cho c¸c vÞ n÷a. Chµng ngõng lêi c−êi ha h¶ råi dâng d¹c tuyªn bè: - §Ö nhÊt ®iÒu: c¸c vÞ ph¶i ®Õn tr−íc vong linh §ång Mç kÝnh cÈn dËp ®Çu l¹y t¸m l¹y, nghiªm chØnh mÆc niÖm, ¨n n¨n téi lçi. Lóc hµnh lÔ ai mµ ngÊm ngÇm ra ®iÒu m¹o ph¹m §ång Mç, téi tr¹ng sÏ bÞ gia träng mét bËc. H− Tróc c¶ mõng khen: - Ph¶i l¾m, ph¶i l¾m! H×nh ph¹t trong ®iÒu thø nhÊt thËt hay, ®¸ng phôc... ®¸ng phôc... QuÇn hµo ch−a hiÓu anh c«ng tö ®å gµn nµy cßn ®−a ra nh÷ng h×nh ph¹t cæ qu¸i g× n÷a, ai nÊy ®Òu xao xuyÕn trong lßng. Nh−ng võa nghe y tuyªn bè ph¶i cói ®Çu l¹y tr−íc vong linh §ång Mç th× nghÜ thÇm: - T«n träng ng−êi ®· chÕt lµ th−êng t×nh, th× cói ®Çu l¹y tr−íc linh vÞ cã chi lµ l¹? Huèng chi m×nh cã thï ghÐt §ång Mç lóc m×nh võa l¹y võa lÇm thÇm m¾ng khÏ th× g· lµm sao biÕt ®−îc? NghÜ vËy mäi ng−êi ®ång thanh −ng thuËn. §oµn Dù thÊy m×nh tuyªn bè ®iÒu thø nhÊt mäi ng−êi ®Òu hoan hû ®ång ý th× tinh thÇn phÊn chÊn, dâng d¹c tuyªn bè tiÕp: - §Ö nhÞ ®iÒu: LiÖt vÞ ph¶i cói ®Çu hµnh lÔ tr−íc nh÷ng vÞ tû tû bé Qu©n Thiªn ®· bÞ tö n¹n. VÞ nµo ®· giÕt ng−êi ph¶i phôc l¹y vµ mÆc niÖm s¸m hèi. Lóc hµnh lÔ ph¶i bÞt kh¨n tr¾ng ®Ó tang. Ai kh«ng giÕt ng−êi th× chØ x¸ dµi hµnh lÔ lµ ®ñ vµ sÏ ®−îc H− Tróc Tö nh©n huynh trÞ bÞnh cho ®Ó khÝch lÖ. QuÇn hµo lªn nói Phiªu DiÔu phÇn lín lµ kh«ng gi©y vµo vô giÕt ng−êi th× −ng thuËn ngay. Bän ng−êi ®· h¹ thñ tµn s¸t nghe ®Õn truyÖn ®éi kh¨n tang dËp ®Çu hµnh lÔ so víi h×nh ph¹t chÆt tay cña Mai KiÕm cßn nhÑ gÊp tr¨m lÇn, dÜ nhiªn hä còng kh«ng cã ®iÒu g× ph¶n ®èi. §oµn Dù l¹i tuyªn bè: - §Ö tam ®iÒu: C¸c vÞ ph¶i vÜnh viÔn thÇn phôc Linh Thøu cung, kh«ng ®−îc sinh lßng ph¶n tr¾c. H− Tróc Tö tiªn sinh ®· ra lÖnh th× ai nÊy nhÊt nhÊt ph¶i tu©n theo. Ch¼ng nh÷ng Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung ph¶i cung kÝnh H− Tróc tiªn sinh mµ th«i, ®èi víi bèn vÞ tû muéi Mai, Lan, Cóc, Tróc còng ph¶i ®em lßng kÝnh nÓ, ®æi thï ra b¹n, kh«ng ®−îc cö ®éng g−¬m ®ao. NÕu vÞ nµo kh«ng phôc th× cø viÖc tiÕn lªn cïng H− Tróc Tö tiªn sinh tû ®Êu vµ ra chiªu ®Ó xem ai h¬n ai kÐm råi sÏ nãi chuyÖn sau. QuÇn hµo nghe §oµn Dù nãi vËy ®ång thanh ®¸p: - Ph¶i l¾m! Ph¶i l¾m! Cã ng−êi l¹i nãi: - C«ng tö ®Þnh ph¹t nh− vËy lµ nhÑ l¾m råi. Ch¼ng hiÓu cßn cã ®iÒu chi d¹y b¶o n÷a kh«ng? §oµn Dù vç tay ®¸p: - ChØ cã bÊy nhiªu th«i! Råi chµng quay l¹i hái H− Tróc: - Nh©n huynh! TiÓu ®Ö quy ®Þnh ba ®iÒu nh− vËy ®· ®−îc ch−a? H− Tróc ch¾p tay ®¸p: - §a t¹! §a t¹! C«ng tö xö sù nh− thÕ lµ hay l¾m. H− Tróc l¹i quay sang Mai KiÕm víi vÎ mÆt ra chiªu b¨n kho¨n hái: - Tam ®iÒu §oµn c«ng tö nªu ra, tû tû cã ý kiÕn g× kh«ng? Mai KiÕm ®¸p: - Th−a chñ nh©n! Chñ nh©n ®· lµ chóa tÓ cung Linh Thøu th× bÊt luËn chñ nh©n b¶o sao bän n« tú ®Òu ph¶i v©ng theo. Chñ nh©n ®· cã ®é l−îng khoan hång nhiªu dung cho bän ph¶n lo¹n, th× bÊt tÊt ph¶i b¨n kho¨n lµm chi. H− Tróc c−êi nãi: - Kh«ng d¸m! ViÖc nµy... t¹i h¹ cßn cã ®iÒu muèn nãi... ch¼ng biÕt cã nªn kh«ng? ¤ l·o ®¹i ®ì lêi: - HÕt th¶y ba m−¬i s¸u ®éng, b¶y m−¬i hai ®¶o ®Òu lµ thuéc h¹ nói Phiªu DiÔu. Gi¸o chñ cã ®iÒu chi d¹y b¶o th× cßn ai d¸m kh¸ng cù. NÕu ba ®iÒu h×nh ph¹t mµ §oµn c«ng tö ®· ®Þnh cã chç khoan hång qu¸ ®çi, gi¸o chñ muèn bæ sung th× bän thuéc h¹ còng xin cam t©m b¸i l·nh. H− Tróc nãi: - T¹i h¹ cßn Ýt tuæi kiÕn thøc n«ng c¹n, bÊt qu¸ ®−îc §ång Mç chØ ®iÓm cho mÊy m«n vâ c«ng. Chøc gi¸o chñ g× ®ã thùc ra... Xin c¸c vÞ tiÒn bèi nghÜ l¹i. Nguyªn H− Tróc tõ thuë nhá ®Õn giê vÉn bÞ ng−êi sai khiÕn lµm kÎ m«n h¹. Y kh«ng bao giê tù m×nh quyÕt ®Þnh ®−îc chñ ý vµ b©y giê ®øng tr−íc mÆt mäi ng−êi y kh«ng khái lóng tóng, nªn nãi Êp a Êp óng vµ giäng l−ìi l¹i ra chiÒu khiªm cung qu¸ ®é. Mai, Lan, Cóc, Tróc nghÜ thÇm trong bông: Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung - Kh«ng hiÓu sao chñ nh©n m×nh ®èi víi bän n« tµi kia mµ l¹i dïng lêi lÏ kh¸ch khÝ nh− vËy? ¤ l·o ®¹i l¹i lªn tiÕng: - Gi¸o chñ ®èi víi bän thuéc h¹ khiªm hoµ nh− vËy th× dï anh em thuéc h¹ cã ph¶i gan ãc lÇy ®Êt còng kh«ng ®ñ b¸o ®Òn trong mu«n mét. Gi¸o chñ cã mÖnh lÖnh g× xin cø ban ra! H− Tróc nãi: - Ph¶i, ph¶i! T¹i h¹ nãi lÇm råi xin c¸c vÞ ®õng c−êi... T¹i h¹ muèn nãi ®Õn hai viÖc. ViÖc thø nhÊt h¬i cã vÎ t− t©m. Sè lµ t¹i h¹... nguyªn t¹i h¹ xuÊt th©n tõ chïa ThiÕu L©m lµm chøc tiÓu hoµ th−îng. VËy xin tõ ®©y s¾p tíi c¸c vÞ cã b«n tÈu giang hå ®õng lµm khã dÔ ®Ö tö ph¸i ThiÕu L©m, bÊt luËn lµ t¨ng hay tôc. §©y lµ mét viÖc cÇu t×nh chø kh«ng d¸m nãi lµ mét mÖnh lÖnh. ¤ l·o ®¹i lín tiÕng h«: - Gi¸o chñ cã lÖnh: tõ ®©y s¾p tíi, trªn b−íc giang hå anh em cã gÆp bÊt luËn lµ ®¹i s−, hoµ th−îng hay b¹n bÌ tôc gia thuéc ph¸i ThiÕu L©m, nhÊt nhÊt ph¶i cung kÝnh, chí cã thÊt lÔ mµ mang téi. QuÇn hµo ®ång thanh h« vang: - Xin tu©n mÖnh! H− Tróc thÊy mäi ng−êi −ng thuËn, y cã vÎ m¹nh d¹n h¬n, ch¾p tay nãi: - §a t¹, ®a t¹! T¹i h¹ cßn viÖc thø hai lµ xin c¸c vÞ thÒ lßng hiÕu sinh cña ®øc Th−îng ®Õ kh«ng nªn giÕt ng−êi mét c¸ch bõa b·i. Hay h¬n n÷a lµ ®õng giÕt c¶ c¸c sinh vËt dï lµ nhá män nh− con ong con kiÕn. C¸c vÞ l¹i kh«ng nªn ¨n nh÷ng ®å huyÕt thùc. Nh−ng ®ã lµ mét ®iÒu rÊt khã, v× chÝnh t¹i h¹ còng ®· ¨n mÆn mÊt råi. ThÕ th×...c¸c vÞ cè tr¸nh viÖc giÕt ng−êi lµ ®ñ. ¤ l·o ®¹i l¹i tuyªn bè: - Gi¸o chñ cã lÖnh: HÕt th¶y anh em d−íi tr−íng cung Linh Thøu tõ nay kh«ng ®−îc giÕt cµn ng−êi v« téi vµ kh«ng ®−îc s¸t sinh mét c¸ch bõa b·i. KÎ nµo bÊt tu©n sÏ bÞ trõng trÞ. QuÇn hµo l¹i ®ång thanh ®¸p: - Xin tu©n mÖnh! H− Tróc c−êi nãi: - ¤ tiªn sinh! MÊy lêi tuyªn bè cña tiªn sinh thËt lµ râ rµng. T¹i h¹ thùc kh«ng thÓ s¸nh b»ng. Tiªn sinh... tróng "sinh tö phï" ë chç nµo, ®Ó t¹i h¹ tÈy trõ ®i cho. ¤ l·o ®¹i së dÜ ph¶i m¹o hiÓm ®øng ®Çu viÖc m−u ph¶n ch¼ng qua còng chØ v× c¸i "sinh tö phï" ë trong ng−êi. B©y giê l·o nghe H− Tróc chÞu ph¸ gi¶i "sinh tö phï" cho m×nh, tõ nay sÏ trót ®−îc mèi lo canh c¸nh bªn lßng. L·o mõng rì kh«n xiÕt vµ trong lßng cùc kú c¶m kÝch quú mäp ngay xuèng ®Ó l¹y t¹. H− Tróc còng quú xuèng hái: Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung - ¤ tiªn sinh, tiªn sinh bÞ th−¬ng ë bông v× tr¸i tïng ®· khái ch−a? Lóc nµy bèn chÞ em Mai KiÕm ®· chuyÓn ®éng c¬ quan më c¶ lín ra ®Ó c¸c phô n÷ chÝn bé tiÕn vµo ®¹i s¶nh. Bçng nghe thanh ©m Phong Ba ¸c, Bao BÊt §ång lín tiÕng h« ho¸n råi cïng §Æng B¸ch Xuyªn, C«ng D· Cµn tiÕn vµo ®¹i s¶nh. Nguyªn bän nµy ®Þnh ®Õn ®©y t×m §ång Mç ®Ó tû ®Êu, nh−ng ch¹m tr¸n ph¶i quÇn n÷ b¸t bé ®−a di thÓ §ång Mç vÒ ®Õn bªn ngoµi Linh Thøu cung. Bao BÊt §ång th× ng«n ng÷ lç m·ng, cßn Phong Ba ¸c b¶n tÝnh hiÕu chiÕn. Hai bªn tr−íc cßn g©y lén råi ®i ®Õn chç ®éng thñ. Ch¼ng mÊy chèc Bao BÊt §ång cïng Phong Ba ¸c ®−îc §Æng B¸ch Xuyªn vµ C«ng D· Cµn ®Õn gióp. B¶n l·nh bèn ng−êi nµy tuy rÊt mùc cao c−êng, nh−ng qu¶ bÊt ®Þch chóng, kh«ng thÓ chèng næi bän phô n÷ ®«ng ng−êi. Bèn ng−êi võa ®¸nh võa ch¹y, m×nh ®Òu bÞ th−¬ng. NÕu cöa lín chËm më trong mét kh¾c vµ Mai, Lan, Tróc, Cóc kh«ng lªn tiÕng ng¨n trë th× bèn g· ch¼ng bÞ b¾t còng ph¶i mÊt m¹ng víi quÇn n÷ chÝn bé cung Linh Thøu. Lóc nµy quÇn n÷ trong chÝn bé theo ý H− Tróc më tiÖc QuÇn anh t¹i trong nhµ ®¹i s¶nh. Mé Dung Phôc thÊy m×nh ë l¹i tr¬ trÏn liÒn dÉn bän §Æng B¸ch Xuyªn c¸o tõ xuèng nói. KiÕm ThÇn Tr¸c BÊt Phµm vµ Phï Dung Tiªn Tö Th«i Léc Hoa kh«ng lêi tõ biÖt còng bá ®i lu«n vµ ch¼ng biÕt ®i vÒ h−íng nµo. H− Tróc thÊy bän Mé Dung Phôc muèn ®i th× cè t×nh gi÷ l¹i. Mé Dung Phôc nãi: - T¹i h¹ ®· ®¾c téi víi nói Phiªu DiÔu nªn rÊt bÏ bµng. Nay ®· ®−îc nh©n huynh bá qua lµ c¶m ¬n thÞnh t×nh l¾m råi, khi nµo cßn d¸m quÊy qu¶. H− Tróc nãi: - Sao c«ng tö l¹i nãi vËy? T¹i h¹ xem hai vÞ c«ng tö v¨n vâ kiªm toµn, anh hïng xuÊt chóng. T¹i h¹ v« cïng ng−ìng mé nh÷ng muèn... nhê hai vÞ chØ gi¸o. T¹i h¹... lµ kÎ vông vÒ... kh«ng biÕt nãi thÕ nµo cho võa lßng c«ng tö... Bao BÊt §ång cïng quÇn n÷ giao phong bÞ th−¬ng mÊy chç vèn ®· bùc m×nh. B©y giê nghe H− Tróc Êp óng l−u kh¸ch th× nghÜ ngay ®Õn trong ng−êi y cã bøc ch©n dung V−¬ng Ngäc YÕn liÒn rña thÇm: - Th»ng träc nµy khÐo gi¶ nh©n gi¶ nghÜa. H¾n ®· lµ ®Ö tö nhµ PhËt mµ cßn sinh lßng ¸m muéi ®èi víi biÓu muéi cña c«ng tö ta. HiÓn nhiªn y lµ m«t g· d©m t¨ng kh«ng gi÷ quy luËt thanh tu cña nhµ PhËt. G· nghÜ vËy liÒn nãi: - TiÓu s− phô l−u anh hïng chØ lµ gi¶ tr¸ mµ l−u mü nh©n míi lµ thùc sù. Sao kh«ng nãi tr¾ng ra lµ muèn l−u V−¬ng c« n−¬ng ë l¹i nói Phiªu DiÔu. H− Tróc ng¹c nhiªn hái l¹i: Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung - T«n gi¸... b¶o sao? T¹i h¹ muèn l−u mü nh©n nµo? Bao BÊt §ång ®¸p: - TiÓu hoµ th−îng ®· cã lßng ¸m muéi. Ch¼ng lÏ nhµ Mé Dung ë C« T« ®Òu lµ h¹ng si ngèc −! ThÕ th× buån c−êi thiÖt! H− Tróc nãi: - T¹i h¹ thiÖt kh«ng hiÓu tiªn sinh muèn nãi g×? Vµ cã ®iÒu chi buån c−êi? Bao BÊt §ång tuy ®· dÊn th©n vµo n¬i ®Çm rång hang cäp, nh−ng khÝ tøc lªn lµ g· ch¼ng coi sèng chÕt vµo ®©u, liÒn lín tiÕng nãi: - Th»ng träc nh·i nhÐp kia! Mi ®· lµm hoµ th−îng chïa ThiÕu L©m, mét m«n ph¸i vang danh trong thiªn h¹ sao cßn ®i quy ®Çu tµ ph¸i, cÊu kÕt víi bän yªu ma quû qu¸i? Ta nh×n thÊy ng−¬i l¹i ®iªn tiÕt lªn. Ng−¬i ®· lµ mét nhµ s− mµ bøc b¸ch mÊy tr¨m phô n÷ l−¬ng gia ®em vÒ lµm vî, lµm nh©n t×nh, vÉn cho lµ ch−a ®ñ mµ cßn ®Ó ý ®Õn V−¬ng c« n−¬ng nhµ ta! Ta nãi cho ng−¬i hay, V−¬ng c« n−¬ng lµ ng−êi nhµ Mé Dung c«ng tö, ng−¬i ®õng dë trß con cãc ghÑ muèn ¨n thÞt ngçng trêi, ph¶i dÑp lßng −íc muèn ®en tèi ®ã ®i! Bao BÊt §ång cµng m¾ng cµng h¨ng, khoa ch©n móa tay trá vµo mÆt H− Tróc, tho¸ m¹ kh«ng tiÕc lêi. H− Tróc ch¼ng hiÓu ra lµm sao, Êp óng: - T¹i h¹... T¹i h¹... Bçng hai tiÕng "veo vÐo" rÝt lªn! ¤ l·o ®¹i mét tay chèng thanh "Lôc ba h−¬ng lé quû ®Çu ®ao" cßn C¸t §¹i B¸ sö ngän "§¹i thiÕt chuú" nÆng h¬n s¸u m−¬i c©n vung lªn qu¸t lín, nh¶y xæ l¹i tÊn c«ng Bao BÊt §ång. Mé Dung Phôc biÕt r»ng H− Tróc ®· nhËn lêi gi¶i "sinh tö phï" cho bän ng−êi nµy vµ ®· ®−îc quÇn hµo liÒu chÕt v× y, nÕu ®Ó xÈy cuéc hçn chiÕn th× nguy hiÓm v« cïng. Y võa thÊy ¤ l·o ®¹i cïng C¸t §¹i B¸ nhÈy tíi liÒn l¹ng ng−êi ra sö chiªu "§Èu chuyÓn tinh di" cho quû ®Çu ®ao chÐm tr¶ l¹i C¸t §¹i B¸ vµ c©y thiÕt chuú vôt vÒ phÝa ¤ l·o ®¹i. Hai binh khÝ ch¹m nhau ®¸nh "cho¶ng" mét tiÕng toÐ löa ra bèn phÝa. Mé Dung Phôc l¹i xuay tay ra n¾m lÊy vay Bao BÊt §ång khÏ ®Èy mét c¸i lïi ra xa h¬n tr−îng råi quay l¹i nh×n H− Tróc ch¾p tay nãi: - Xin lçi gi¸o chñ! T¹i h¹ xin c¸o tõ. Råi l¹ng ng−êi ®i mét c¸i ®· ra ®Õn cöa nhµ ®¹i s¶nh th× thÊy c¬ quan chuyÓn ®éng vµ phiÕn ®¸ lín ®· næi lªn c¶n ®−êng. H− Tróc tuyÖt kh«ng cã ý g©y thï víi Mé Dung Phôc véi nãi: - C«ng tö ®ïng ch¹y n÷a. T¹i h¹... kh«ng cã ý g× ®©u. Mé Dung Phôc nhÝu cÆp l«ng mµy quay l¹i lín tiÕng hái: - Ph¶i ch¨ng c¸c h¹ tù phô lµ thiªn h¹ v« ®Þch muèn chØ gi¸o cho t¹i h¹ mÊy chiªu? H− Tróc kho¸t tay lia lÞa nãi: Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung - Kh«ng... kh«ng d¸m... Mé Dung Phôc hái: - T¹i h¹ v« cí ®−êng ®ét ®Õn ®©y. C¸c h¹ nhÊt ®Þnh muèn l−u l¹i ch¨ng? H− Tróc l¾c ®Çu ®¸p: - Kh«ng ph¶i... Hìi «i! Mé Dung Phôc ®øng gÇn cöa ng¹o nghÔ nh×n quÇn hµo ba m−¬i s¸u ®éng, b¶y m−¬i hai ®¶o, råi l¹i nh×n ®Õn Mai, Lan, Cóc, Tróc tø kiÕm vµ quÇn n÷ chÝn bé. QuÇn hµo vµ quÇn n÷ thÊy khÝ thÕ y oai nghiªm, kh«ng ai d¸m tiÕn l¹i. Mé Dung Phôc phÊt tay ¸o mét c¸i råi nãi: - §i th«i. Råi ngang nhiªn ra khái cöa lín. ¤ l·o ®¹i c¨m tøc nãi: - Th−a gi¸o chñ! NÕu ®Ó g· sèng ra khái nói Phiªu DiÔu th× bän ta cßn lµm ng−êi thÕ nµo ®−îc? Xin gi¸o chñ h¹ lÖnh b¾t chóng l¹i. H− Tróc l¾c ®Çu nãi: - Th«i! ChuyÖn xong råi ta nªn bá qua! T¹i h¹ kh«ng hiÓu v× lÏ g× y næi c¬n thÞnh né. Hìi «i! ThËt lµ khã hiÓu!... V−¬ng Ngäc YÕn theo bän §Æng B¸ch Xuyªn ®i tr−íc Mé Dung Phôc, thÊy §oµn Dù ch−a ra khái toµ ®¹i s¶nh th× quay l¹i nãi: - §oµn c«ng tö! Sau nµy sÏ cã ngµy t¸i héi. §oµn Dù giËt m×nh. Trong lßng chua xãt miÔn c−ìng ®¸p: - V©ng... Råi ta gÆp nhau... Chµng ®øng nh×n bãng V−¬ng Ngäc YÕn ®i mçi lóc mét xa. Bªn tai chµng cßn v¨ng v¼ng c©u nãi cña Bao BÊt §ång: "V−¬ng c« n−¬ng lµ ng−êi nhµ Mé Dung c«ng tö" th× chµng l¹i n¸t gan ®øt ruét vµ tù coi m×nh nh− con cãc ghÑ ®ßi ¨n thÞt ngçng trêi. BÊt gi¸c chµng lÈm bÈm: - Ph¶i råi! Lóc Mé Dung c«ng tö ®øng tr−íc cöa s¶nh ®−êng thÇn oai lÉm liÖt, anh hïng khÝ kh¸i xiÕt bao nhiªu! Y gi¬ tay mét c¸i lµ ph¸ ngay ®−îc chiªu thøc cña hai kÎ k×nh ®Þch th× b¶n l·nh cao th©m biÕt lµ chõng nµo! Søc m¹nh kh«ng trãi næi con gµ th× lät vµo m¾t xanh cña nµng thÕ nµo ®−îc? Lóc nµy V−¬ng c« n−¬ng nh×n biÓu huynh nµng víi con m¾t ®Çy t×nh tø võa ng−ìng mé võa th−¬ng yªu. §oµn Dù nµy qu¶ nhiªn chØ lµ con cãc ghÑ mµ th«i! Trong nhµ ®¹i s¶nh cßn l¹i hai chµng thanh niªn. H− Tróc th× bÞ lµn m©y nghi ngê bao phñ, ngåi cói ®Çu xuèng nh− ng©y nh− d¹i. Cßn §oµn Dù l¹i ®au xãt nçi biÖt ly, nÐt mÆt buån rÇu nh− kÎ mÊt hån. Hai ng−êi b©ng khu©ng nh×n nhau tùa hå mét ®«i chµng ngèc. Håi l©u, H− Tróc bu«ng mét tiÕng thë dµi. §oµn Dù còng thë dµi theo råi nãi: Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung - Nh©n huynh! Nh©n huynh cïng tiÓu ®Ö ®ång bÖnh t−¬ng l©n. Mèi t−¬ng t− ch«n s©u tËn ®¸y lßng biÕt lÊy g× tiªu khiÓn? H− Tróc nghe nãi bÊt gi¸c mÆt thÑn ®á bõng. Y t−ëng §oµn Dù ®· biÕt vÞ n÷ lang trong méng cña m×nh, liÒn Êp óng hái: - §oµn... c«ng tö, sao §oµn huynh l¹i biÕt? §oµn Dù ®¸p: - Nh©n huynh bÊt tÊt ph¶i dÌ dÆt. Ai kh«ng biÕt Tö §« lµ ng−êi ®Ñp th× ng−êi ®ã kh«ng cã m¾t, ai kh«ng biÕt nµng ®ã ®Ñp th× kh«ng ph¶i lµ ng−êi n÷a. Lßng yªu c¸i ®Ñp ai mµ ch¼ng cã? Nh©n huynh cïng tiÓu ®Ö ®Òu thuéc h¹ng ch×m næi ph−¬ng trêi, ®· gÆp nhau tÊt ph¶i hiÓu nhau. Chµng nãi xong l¹i bu«ng tiÕng thë dµi. Nguyªn §oµn Dù thÊy trong bäc H− Tróc cã cÊt dÊu bøc ch©n dung V−¬ng Ngäc YÕn th× t−ëng y còng yªu nµng nh− m×nh. Võa råi Mé Dung Phôc cïng H− Tróc cã chuyÖn xÝch mÝch, dÜ nhiªn còng chØ v× V−¬ng Ngäc YÕn mµ ra. §oµn Dù nghÜ vËy l¹i nãi: - Nh©n huynh vâ c«ng tuyÖt ®Ønh, nh−ng vÒ duyªn phËn tÝnh t×nh kh«ng hîp th× bÊt luËn dïng c¸ch nµo còng kh«ng ®−îc. H− Tróc lÈm bÈm: - VÒ duyªn phËn tÝnh t×nh kh«ng hîp... duyªn phËn nµy tù nhiªn mµ gÆp... chø kh«ng ph¶i cÇu mµ nªn ®−îc... Ph¶i råi! Sau khi tõ biÖt, bãng ng−êi mï mÞt bªn trêi gãc bÓ biÕt ®©u mµ t×m? H− Tróc nãi ®©y lµ vÒ n÷ lang trong méng cña m×nh, nh−ng §oµn Dù t−ëng y nãi vÒ V−¬ng Ngäc YÕn. C¶ hai thanh niªn nµy ®Òu ngèc nghÕch, kh«ng th«ng hiÓu viÖc ®êi, thÕ mµ mçi lóc mét trë nªn ý hîp t©m ®Çu. QuÇn n÷ cung Linh Thøu ®Æt tiÖc, H− Tróc cïng §oµn Dù d¾t tay nhau ngåi vµo chiÕu. C¸c ®éng chóa, ®¶o chóa ®Òu lµ thuéc h¹ cung Linh Thøu, dÜ nhiªn kh«ng ai d¸m lªn ngåi cïng bµn víi H− Tróc. H− Tróc kh«ng hiÓu g× vÒ viÖc tiÕp kh¸ch. Y thÊy ai ®Õn bªn còng mÆc ch¼ng niÒm në chµo mêi mµ chØ nhá to chuyÖn trß víi §oµn Dù. §oµn Dù trong lßng ®iªn ®¶o v× V−¬ng Ngäc YÕn. Chµng khen nµng kh«ng tiÕc miÖng: Nµo tÝnh nÕt dÞu dµng nhu thuËn, nµo t− dung siªu phµm tho¸t tôc. H− Tróc cø t−ëng chµng khen "Méng trung n÷ lang" cña m×nh mµ kh«ng d¸m hái t¹i sao chµng l¹i biÕt nµng? Y còng kh«ng d¸m hái ®Õn lai lÞch cña nµng n÷a. Tr¸i tim y ®Ëp nhén lªn råi lÈm bÈm: - M×nh ®· t−ëng §ång Mç chÕt ®i råi thiªn h¹ kh«ng cßn ai biÕt Méng c« cña m×nh ë n¬i ®©u. ThÕ mµ cßn §oµn c«ng tö ®©y nhËn ®−îc th× ra ®Êng hoµng thiªn cã ý th−¬ng xãt Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung loµi ng−êi kh«ng ®Ó ai ph¶i tuyÖt väng. Nh−ng khèn nçi §oµn c«ng tö l¹i ®em lßng ¸i mé t−¬ng t− nµng. NÕu m×nh tiÕt lé ©n t×nh d−íi nhµ hÇm n−íc ®¸ tÊt nhiªn chµng næi c¬n thÞnh né, bá b÷a tiÖc dë dang, rò ¸o ra ®i th× m×nh kh«ng biÕt bÊu vÝu vµo ®©u ®Ó nghe ngãng tin nµng ®−îc. H− Tróc thÊy §oµn Dù trÇm trå khen ngîi c« n−¬ng ®ã th× còng phô ho¹ vµo víi tÊm lßng thµnh thùc. Hai ng−êi cïng nãi chuyÖn vÒ t×nh nh©n cña m×nh mµ ch¼ng ai nãi râ t×nh nh©n m×nh lµ ai, thµnh ra hai vÞ c« n−¬ng riªng biÖt mµ hai vÞ t×nh lang ®Òu t−ëng lµ chØ cã mét. §oµn Dù nãi: - Nh©n huynh! Theo thuyÕt cña nhµ PhËt th× mäi viÖc ®Òu lÊy ch÷ "duyªn" lµm cøu c¸nh. §¹t Ma tæ s− ®· nãi: "Chóng sinh kh«ng biÕt m×nh lµ ai th× nh÷ng sù ®au khæ hay vui mõng ®Òu do duyªn kiÕp mµ ra". ThÕ th× ta cã ®−îc viÖc g× vui vÎ hay buån phiÒn ch¼ng qua lµ duyªn nî kiÕp tr−íc nªn kiÕp nµy ®−îc h−ëng thô hay ph¶i ®Òn båi. Duyªn phËn hÕt råi l¹i trë thµnh kh«ng, ch¶ cã chi lµ ®¸ng vui mõng hay ®¸ng tñi. H− Tróc nãi: - Ph¶i råi! Nh÷ng chuyÖn ®¾c thÊt cña con ng−êi lµ tuú ë duyªn phÇn. Dï ®¾c dï thÊt còng kh«ng thay ®æi lßng d¹. Nguyªn lý cña PhËt gia lµ ë chç ®ã. Ta nªn biÕt r»ng m«n PhËt häc t¹i n−íc §¹i Lý h−ng thÞnh v« cïng. §oµn Dù tõ thña nhá tông kinh niÖm PhËt, nªn chµng ®· ®−îc thÊm nhuÇn rÊt nhiÒu PhËt häc. H− Tróc cïng §oµn Dù hai ng−êi nãi chuyÖn víi nhau vÒ lý thuyÕt nhµ PhËt rÊt lµ t−¬ng ®¾c. Bªn nµy dÉn chøng mét c©u trong kinh Kim C−¬ng th× bªn kia l¹i nªu ra mét ®o¹n kinh Ph¸p Hoa råi cïng nhau than thë cho khu©y kho¶ nçi t−¬ng t−. Bèn nµng Mai, Lan, Cóc, Tróc lu©n l−u nhau rãt r−îu khuyªn mêi. §oµn Dù uèng mét chÐn th× H− Tróc còng uèng mét chÐn. §«i b¹n nµy võa uèng r−îu võa trß chuyÖn cho ®Õn nöa ®ªm. B÷a tiÖc ®· m·n. QuÇn hµo no say ®øng dËy c¸o tõ vµ do quÇn n÷ cung Linh Thøu ®−a vµo c¸c phßng ngñ. H− Tróc cïng §oµn Dù m−êi phÇn ®· say ®Õn t¸m chÝn, mµ vÉn cßn tiÕp tôc ngåi uèng vµ nãi chuyÖn. © HQD Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2