intTypePromotion=1

Lục mạch thần kiếm - tập 102

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
56
lượt xem
11
download

Lục mạch thần kiếm - tập 102

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 102', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 102

  1. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm 1 Nguyªn t¸c :Kim Dung Håi thø mét tr¨m linh hai D−íi th¹ch ®éng H− Tróc luyÖn kú c«ng TiÖc r−îu h«m nay ®· giôc lßng §oµn Dù nhí tíi Tiªu Phong cïng m×nh uèng r−îu thi t¹i ngoµi thµnh V« TÝch. H«m Êy §oµn Dù dïng néi c«ng vËn chuyÓn theo thñ ph¸p "Lôc m¹ch thÇn kiÕm" dån r−îu tiÕt ra ®Çu ngãn tay ót nªn chµng kh«ng biÕt say. B÷a nay chµng uèng mét c¸ch thùc sù nªn ®· say kh−ít. Chµng nãi: - Nh©n huynh! TiÓu ®Ö cã mét vÞ huynh tr−ëng kÕt nghÜa kim lan hä KiÒu tªn Phong. KiÒu ®¹i ca cña tiÓu ®Ö thËt lµ mét tay ®¹i anh hïng, ®¹i hµo kiÖt. VÒ vâ c«ng còng nh− vÒ töu l−îng nh− y thËt trªn ®êi cã mét kh«ng hai. NÕu nh©n huynh gÆp y tÊt còng ®em lßng ¸i mé ngay. §¸ng tiÕc lµ hiÖn giê y kh«ng cã ë ®©y, ba ta kÕt nghÜa ®Ö huynh th× thËt lµ mét viÖc tho¶ chÝ b×nh sinh. H− Tróc tr−íc nay ch−a tõng uèng r−îu, nh−ng nhê y ®−îc néi c«ng tinh th©m nªn uèng hÕt mÊy b¸t lín mµ vÉn kh«ng say. Cã ®iÒu lóc nµy trong t©m thÇn b©ng khu©ng trèng rçng, y nãi n¨ng m¹nh d¹n kh«ng rôt rÌ cè chÊp nh− lóc th−êng. Y c¶m thÊy hµo khÝ bång bét nãi lu«n: - NÕu nh©n huynh... ch¼ng chª tiÓu ®Ö ngu ngèc th× chóng ta kÕt nghÜa anh em. Sau nµy t×m ®−îc KiÒu ®¹i ca l¹i kÕt b¸i lÇn n÷a lµ xong. §oµn Dù khen: - TuyÖt diÖu! Huynh tr−ëng bao nhiªu tuæi? Hai ng−êi bµy tá niªn canh. H− Tróc lín h¬n hai tuæi. §oµn Dù liÒn h«: - NhÞ ca! NhÞ ca nhËn cña tiÓu ®Ö mét l¹y ®i! Råi b−íc ra khái bµn l¹y phôc xuèng ®Êt. H− Tróc véi vµng ®¸p lÔ nh−ng ch©n nhòn ra ng· khuþu xuèng ®Êt. §oµn Dù thÊy H− Tróc ng· ra véi vµng ®ì dËy. Ch©n khÝ hai ng−êi ®ông vµo nhau ®Òu c¶m thÊy néi lùc trong m×nh ®èi ph−¬ng ®Çy rÉy liÒn véi vµng thu ch©n lùc l¹i. Lóc nµy §oµn Dù ®· say kh−ít, ch©n b−íc lo¹ng cho¹ng ®øng kh«ng v÷ng. §ét nhiªn hai ng−êi cïng næi lªn mét trµng c−êi khanh kh¸ch, «m chÆt lÊy nhau n»m l¨n ra ®Êt. §oµn Dù nãi: - NhÞ ca! TiÓu ®Ö kh«ng say ®©u! Chóng ta ngåi dËy uèng thªm tr¨m chÐn n÷a. H− Tróc ®¸p: - TiÓu huynh vui lßng tiÕp tam ®Ö uèng cho say mÌm. §oµn Dù nãi: - Lóc ®¾c ý con ng−êi nªn tËn h−ëng, ®õng ®Ó cho r−îu thÑn víi bãng tr¨ng! Ha ha! Chóng ta uèng thªm ba chung n÷a! Posted by LAW, KII http://www.vietkiem.com webmaster@vietkiem.com
  2. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm 2 Nguyªn t¸c :Kim Dung Hai ng−êi cµng nãi cµng ®i vµo chç m¬ hå råi ngñ ®i lóc nµo kh«ng biÕt. S¸ng h«m sau H− Tróc tØnh dËy th× thÊy m×nh n»m trªn gi−êng tr¶i nÖm ªm Êm v« cïng. Y gi−¬ng m¾t nh×n xung quanh th× thÊy m×nh ngñ trong mét gian phßng rÊt réng. Gian phßng nµy kh«ng cã nhiÒu ®å vËt, nh−ng c¸ch bµi trÝ rÊt trang nh· cæ kÝnh. Trªn v¸ch treo mÊy bøc tø b×nh, nÐt bót ®anh thÐp, mµu giÊy vµng khÌ, tá ra ®· treo l©u ngµy. Mét thiÕu n÷ b−ng c¸i khay ®Õn bªn gi−êng chÝnh lµ Lan KiÕm. Nµng nãi: - Chñ nh©n tØnh råi µ? Xin ng−êi xóc miÖng ®Ó råi dïng ®iÓm t©m. H− Tróc trong ng−êi ch−a hÕt c¬n men, miÖng thÊy ®¾ng ng¾t, kh¸t kh« c¶ cæ. Y thÊy trong khay cã chÐn n−íc trµ trong v¾t, liÒn cÇm lªn uèng õng ùc mét h¬i hÕt s¹ch. Nguyªn ®©y lµ chÐn s©m thang, suèt ®êi H− Tróc ch−a biÕt mïi s©m thang bao giê. Y uèng hÕt mµ ch¼ng biÕt lµ trµ g×, chØ rôt rÌ c−êi nãi: - §a t¹ tû tû! B©y giê ta dËy ®©y, xin tû tû ra ngoµi ®i! Lan KiÕm ch−a tr¶ lêi th× tõ cöa phßng mét thiÕu n÷ b−íc vµo chÝnh lµ Cóc KiÕm. Nµng mØm c−êi nãi: - Hai chÞ em n« tú xin phôc thÞ chñ nh©n thay ¸o. Nµng nãi xong l¹i ®Çu gi−êng ví lÊy mét bé quÇn ¸o lãt mµu xanh lît ®Ó ë trong ch¨n H− Tróc. H− Tróc luèng cuèng mÆt thÑn ®á bõng nãi: - Kh«ng! Ta kh«ng cÇn hai vÞ tû tû phôc thÞ. Ta ch¼ng bÞ th−¬ng mµ còng kh«ng cã bÖnh tËt chi hÕt. Cã ®iÒu uèng r−îu qu¸ say mµ th«i. Hìi «i! Trong thËp giíi cña nhµ PhËt, th× ta l¹i ph¹m thªm vµo mét giíi n÷a råi! Tam ®Ö ¬i! ¤ hay! §oµn c«ng tö ®i ®©u råi? Lan KiÕm toÐt miÖng ra c−êi ®¸p: - §oµn c«ng tö xuèng nói r−ît theo ý trung nh©n råi. Lóc c«ng tö ra ®i cã dÆn n« tú bÈm l¹i víi chñ nh©n, xin mêi chñ nh©n ®Õn Trung Nguyªn t¸i héi. H− Tróc la lªn mét tiÕng "ói chao!" råi nãi: - Ta cßn cã viÖc muèn hái y. Sao y ®· véi bá ®i ngay. H− Tróc trong lßng nãng n¶y hÊp tÊp nh¶y xuèng gi−êng toan ®uæi theo §oµn Dù ®Ó hái xem danh t¸nh "Méng trung n÷ lang" cïng ®Þa chØ nµng. §ét nhiªn y nh×n thÊy m×nh ¨n mÆc mét bé ¸o ng¾n mµu nguyÖt b¹ch rÊt s¹ch sÏ th× la lªn mét tiÕng kinh ng¹c, l¹i kÐo ch¨n phñ lªn m×nh hèt ho¶ng hái: - ¤ hay! Ta thay ¸o tõ bao giê? Nguyªn H− Tróc vÉn mÆc bé quÇn ¸o do "ThÇn Ch©m" may ë däc ®−êng. Khi vÒ ®Õn cung Linh Thøu, y bèc bïn ®Êt thoa ®Çy m×nh d¬ bÈn c¶ quÇn ¸o. B©y giê y thÊy ®å mÆc trong ng−êi nhÑ nhµng vµ s¹ch sÏ, tuy y ch¼ng biÕt lµ lôa lµ hay gÊm ®o¹n nh−ng còng biÕt lµ quÇn ¸o nµy thuéc h¹ng sang träng. Cóc KiÕm c−êi nãi: - §ªm qua chñ nh©n say r−îu råi bèn chÞ em n« tú phôc thÞ t¾m röa vµ thay ¸o cho, chñ nh©n còng kh«ng biÕt −? Posted by LAW, KII http://www.vietkiem.com webmaster@vietkiem.com
  3. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm 3 Nguyªn t¸c :Kim Dung H− Tróc c¶ kinh ngÈng ®Çu lªn nh×n, thÊy Lan KiÕm, Cóc KiÕm ng−êi ®Ñp nh− ngäc, miÖng c−êi t−¬i nh− hoa th× tr¸i tim ®Ëp th×nh th×nh. H− Tróc l¹i gi¬ tay lªn coi th× thÊy c¸nh tay m×nh tr¾ng trÎo mÞn mµng, râ rµng bao nhiªu c¸u ghÐt ®· ®−îc cä röa ®Êt s¹ch sÏ. Trong lßng y bçng n¶y ra mét tia hy väng, g−îng c−êi nãi: - Ta thËt say tuý luý, may m¾n h¬n n÷a lµ tÊm th©n ®−îc t¾m géi s¹ch sÏ. Lan KiÕm c−êi nãi: - §ªm qua chñ nh©n say r−îu ngñ li b×. Bän chÞ em n« tú bèn ng−êi ®· t¾m géi cho chñ nh©n ®ã. H− Tróc la ho¶ng mét tiÕng c¬ hå ngÊt ®i råi l¹i n»m xuèng, miÖng lÈm bÈm: - Háng bÐt! ThËt lµ háng bÐt. Lan KiÕm, Cóc KiÕm kh«ng khái giËt m×nh kinh h·i, ®ång thanh hái: - Chñ nh©n! Chñ nh©n cã ®iÒu chi kh«ng æn? H− Tróc nh¨n nhã c−êi ®¸p: - Ta lµ nam nh©n, l¹i lo· lå th©n thÓ tr−íc mÆt bèn vÞ tû tû... cã ph¶i lµ háng bÐt råi kh«ng? Huèng chi toµn th©n ta d¬ bÈn l©u ngµy, mïi h«i sÆc sôa. Sao c¸c vÞ tû tû l¹i lµm viÖc « uÕ ®ã? Lan KiÕm nãi: - Bèn chÞ em n« tú lµ phËn t«i ®ßi cña chñ nh©n, th× dï cã ph¶i v× chñ nh©n mµ tan x−¬ng n¸t thÞt còng kh«ng d¸m o¸n hËn. Bän n« tú cã ph¹m téi lµm g×, xin chñ nh©n tr¸ch ph¹t. Nãi xong, Lan KiÕm, Cóc KiÕm l¹i l¹y phôc xuèng ®Êt, miÖng vÉn van xin tha thø kh«ng ngõng. H− Tróc thÊy hai nµng ra chiÒu sî sÖt th× nghÜ ®Õn bän D− bµ, Th¹ch tÈu v× m×nh thñ lÔ ®èi ®·i mµ hä sî run th× ch¾c lµ bän Lan KiÕm, Cóc KiÕm nµy còng coi m×nh nh− §ång Mç tr−íc. ChØ mét lêi nãi hiÒn tõ hay nÐt mÆt «n hoµ, lµ lËp tøc ®−a ®Õn nh÷ng h×nh ph¹t gím ghe! H− Tróc nghÜ vËy liÒn nãi: - Th«i hai vÞ tû tû dËy ®i! C¸c vÞ ra ngoµi kia cho ta thay ¸o kh«ng cÇn ph¶i phôc thÞ. Hai nµng Lan, Cóc ®øng dËy, n−íc m¾t ch¶y quanh lui ra ngoµi phßng. H− Tróc rÊt lµm kú hái: - Ta cã ®iÒu g× lÇm lçi víi c¸c vÞ? Lµm sao c¸c vÞ kh«ng vui? Ta e r»ng cã ®iÒu g× lÇm lçi ®Ó c¸c vÞ ph¶i phiÒn lßng mµ sa n−íc m¾t...? Cóc KiÕm ®¸p: - Chñ nh©n ®uæi chÞ em n« tú ra ngoµi, kh«ng cho phôc thÞ géi röa thay ¸o th× nhÊt ®Þnh... lµ ch¸n ghÐt bän n« tú... Ch−a døt lêi dßng ch©u l· ch· tu«n r¬i xuèng cÆp m¸ hång tr«ng thËt ®¸ng th−¬ng. Posted by LAW, KII http://www.vietkiem.com webmaster@vietkiem.com
  4. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm 4 Nguyªn t¸c :Kim Dung H− Tróc kho¸t tay lia lÞa nãi: - Kh«ng! Kh«ng ph¶i thÕ! ¤i! Ta kh«ng biÕt nãi thÕ nµo cho râ ®−îc. Ta lµ nam nh©n, c¸c vÞ lµ thiÕu n÷. C¸i ®ã... c¸i ®ã... kh«ng tiÖn... chót nµo. ThiÖt ta kh«ng cã ý g× kh¸c ®©u! Ta nãi cã ®øc Bå T¸t trªn ®Çu chøng minh. §· lµ ng−êi xuÊt gia, ta kh«ng bao giê nãi dèi. Ta quyÕt kh«ng lõa g¹t c¸c vÞ tû tû ®©u! Lan KiÕm, Cóc KiÕm thÊy H− Tróc võa nãi võa trá tay v¹ch ch©n ra chiÒu nãng n¶y thµnh thùc, bÊt gi¸c ph¸ lªn c−êi råi ®ång thanh nãi: - Chñ nh©n ®õng lÊy lµm l¹. Trong cung Linh Thøu vèn kh«ng cã ®µn «ng c− tró. Bän n« tú ch−a gÆp nam nh©n bao giê. Chñ nh©n lµ trêi, bän n« tú lµ ®Êt. Lµm g× cã chuyÖn nam n÷ ph©n biÖt? ThÕ råi hai ng−êi l¹i gÇn phôc thÞ H− Tróc thay ¸o ®æi hµi. L¸t sau Mai KiÕm, Tróc KiÕm còng tíi n¬i. Mét c« b−ng g−¬ng l−îc, mét c« röa mÆt cho H− Tróc. H− Tróc sî qu¸ kh«ng d¸m thèt lªn tiÕng mµ còng kh«ng d¸m thèt lªn mét c©u b¶o hä lui ra ®õng phôc thÞ. H− Tróc biÕt r»ng §oµn Dù ®i ®· xa råi dï cã r−ît theo còng kh«ng kÞp. Y l¹i nghÜ tíi quÇn hµo c¸c ®¶o c¸c ®éng chóa ch−a gi¶i trõ "Sinh tö phï" th× kh«ng tiÖn bá ®i. Dïng ®iÓm t©m xong, H− Tróc ra nhµ ®¹i s¶nh cïng quÇn hµo t−¬ng kiÕn. Y muèn gi¶i trõ "Sinh tö phï" cho hai ng−êi ®au ®ín khæ së tr−íc. Nh−ng viÖc gi¶i trõ "Sinh tö phï" cÇn ®em ch©n lùc vµ vËn dông phÐp "Thiªn S¬n lôc d−¬ng ch−ëng". Ch©n lùc trong ng−êi H− Tróc ®Çy rÉy th× dï cã gi¶i trõ cho m−êi ng−êi mét lóc còng kh«ng biÕt mÖt nhäc. Cã ®iÒu §ång Mç cÊy "Sinh tö phï" vµo mçi ng−êi mét chç kh«ng gièng nhau. H− Tróc ngÉm nghÜ t×m c¸ch gi¶i trõ thÊy rÊt phiÒn phøc. VÒ kinh m¹ch huyÖt ®¹o, sù hiÓu biÕt cña H− Tróc l¹i rÊt n«ng c¹n, nªn kh«ng d¸m tuú tiÖn ®éng thñ. NÕu chç sai trËt th× lµm h¹i thªm cho ng−êi m¾c n¹n. Tõ s¸ng ®Õn giê ngä míi trÞ ®−îc hai ng−êi. ¡n c¬m tr−a råi nghØ ng¬i mét chót, Mai KiÕm thÊy H− Tróc ch©u mµy nghÜ ngîi t×m c¸ch gi¶i "Sinh tö phï" ra chiÒu mÖt trÝ, liÒn nãi: - Th−a chñ nh©n! Trong hËu ®iÖn cung Linh Thøu, vÞ chñ nh©n mÊy tr¨m n¨m tr−íc cã kh¾c ho¹ ®å vµo v¸ch ®¸. N« tú th−êng nghe §ång Mç nãi: Nh÷ng bøc häa ®å ®ã cã liªn quan ®Õn "Sinh tö phï". Sao chñ nh©n kh«ng tíi ®ã coi ®Ó nghiªn cøu phÐp gi¶i trõ cho mau chãng h¬n? H− Tróc c¶ mõng nãi: - VËy th× hay l¾m! Bèn c« Mai, Lan, Cóc, Tróc dÉn ®−êng cho H− Tróc ®i vµo hoa viªn, nhÊc mét hßn non bé lªn, ®Ó hë mét cöa hÇm. Mai KiÕm cÇm ®uèc ®i tr−íc dÉn ®−êng, råi bèn ng−êi theo sau tiÕn vµo. ThØnh tho¶ng Mai KiÕm l¹i bÊm nót c¬ quan cho khái ph¸t ®éng, v× trong ®−êng hÇm bè trÝ mai phôc rÊt nhiÒu ¸m khÝ, ®éc vËt. §−êng hÇm nµy khóc khuûu quanh co, cã chç ®Êt réng r·i s¸ng sña, râ rµng lµ mét ®Þa ®¹o thiªn nhiªn trong lßng ®Êt. Posted by LAW, KII http://www.vietkiem.com webmaster@vietkiem.com
  5. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm 5 Nguyªn t¸c :Kim Dung V× c«ng tr×nh hiÖn ®¹i nµy nÕu lÊy nh©n lùc x©y cÊt th× mÊy tr¨m n¨m còng kh«ng thÓ cÊu t¹o nªn ®−îc. §i vµo trong ®−êng hÇm chõng h¬n hai dÆm, Mai KiÕm gi¬ tay ra ®Èy mét khèi ®¸ mÐ t¶ råi ®øng sang bªn nãi: - Xin chñ nh©n tiÕn vµo th¹ch thÊt ®i. Bän n« tú kh«ng d¸m vµo trong. H− Tróc nãi: - Chóng ta cïng vµo c¶, ch¼ng cã g× quan ng¹i ®©u. §õng ®øng ngoµi nµy chËt hÑp khã chÞu. Bèn c« hÇu nh×n nhau lé vÎ võa kinh h·i võa mõng thÇm: Mai KiÕm nãi: - Th−a chñ nh©n! Tr−íc khi §ång Mç quy tiªn cã b¶o bän n« tú r»ng: NÕu bän n« tú bèn ng−êi hÕt lßng trung thùc phôc thÞ ng−êi kh«ng ph¹m lçi lÇm th× ®Õn n¨m bèn m−¬i tuæi, ng−êi sÏ cho bän n« tú mçi n¨m ®−îc vµo trong th¹ch thÊt nµy mét ngµy ®Ó nghiªn cøu vâ c«ng trªn v¸ch ®¸. §ã lµ mét ¬n ®iÓn th©m träng. Theo ®óng lêi høa víi §ång Mç tr−íc kia th× cßn ph¶i hai m−¬i n¨m n÷a míi ®−îc vµo. H− Tróc nãi: - Ph¶i chê nh÷ng hai m−¬i n¨m trêi, h¸ ch¼ng buån ®Õn chÕt −? Huèng chi ®Õn b©y giê c¸c vÞ ®· giµ råi cßn häc vâ c«ng lµm g× n÷a? B©y giê chóng ta vµo c¶ ®i th«i! Bèn c« hÇu c¶ mõng l¹y phôc xuèng ®Êt ®Ó t¹ ¬n. H− Tróc véi nãi: - DËy ®i! DËy ®i! N¬i ®©y chËt hÑp Èm thÊp thÕ nµy, nÕu ta còng hoµn lÔ th× ®Ì c¶ lªn nhau mÊt. Bèn ng−êi tiÕn vµo th¹ch thÊt th× thÊy bèn mÆt v¸ch ®¸ mµi nh½n lú. Trªn v¸ch ®¸ v« sè nh÷ng h×nh vßng trßn ®Òu nhau, ®−êng kÝnh chõng hai th−íc. Trong mçi vßng trßn ®Òu kh¾c nhiÒu thø ®å h×nh. C¸i kh¾c h×nh ng−êi, c¸i kh¾c h×nh thó vËt. Cã c¸i kh¾c v¨n tù kh«ng ®ñ nÐt. L¹i cã c¸i kh¾c ký hiÖu vµ nh÷ng ®−êng d©y ngßng ngoÌo. Vßng trßn nµo còng chøa sè thø tù b»ng nh÷ng ch÷ "Gi¸p nhÊt", "Gi¸p nhÞ" hoÆc "TÝ nhÊt", "TÝ nhÞ".... tæng sè nh÷ng vßng trßn cã tíi gÇn ngh×n chiÕc. Mai KiÕm nãi: - Trong mét giê chóng ta xem thÕ nµo cho hÕt ®−îc? Tróc KiÕm nãi: - Chóng ta h·y xem vßng "Gi¸p nhÊt" tr−íc cã ph¶i thÕ kh«ng? H− Tróc gËt ®Çu khen ph¶i. N¨m ng−êi liÒn gi¬ ®uèc lªn soi vµo chiÕc vßng trßn chøa sè "Gi¸p nhÊt". H− Tróc võa nh×n ®· nhËn ra bøc vÏ trong vßng nµy lµ thñ thøc ®Ö nhÊt chiªu vÒ "Thiªn S¬n chiÕt mai thñ" liÒn nãi: - §©y lµ "Thiªn S¬n chiÕt mai thñ". Posted by LAW, KII http://www.vietkiem.com webmaster@vietkiem.com
  6. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm 6 Nguyªn t¸c :Kim Dung Mäi ng−êi chuyÓn sang ®å h×nh "Gi¸p nhÞ" th× qu¶ nhiªn lµ chiªu thø hai trong "Thiªn S¬n chiÕt mai thñ". Mäi ng−êi lÇn l−ît xem xuèng d−íi. HÕt c¸c ®å h×nh vÒ "Thiªn S¬n chiÕt mai thñ" th× ®Õn ®å h×nh "Thiªn S¬n lôc d−¬ng ch−ëng". Bao nhiªu ca quyÕt bÝ hiÓm ®Òu chøa râ trong c¸c vßng trßn. Xem hÕt "Thiªn S¬n lôc d−¬ng ch−ëng" th× ®Õn nh÷ng thøc vâ c«ng mµ §ång Mç cïng Lý Thu Thuû sau khi ra khái hÇm n−íc ®¸ ®· tû ®Êu víi nhau. Nh−ng H− Tróc xem v¨n tù kh¾c trong ®å h×nh so víi lêi truyÒn thô cña §ång Mç th× kü h¬n nhiÒu, y chØ cÇn nghÜ mét chót lµ hiÓu râ ngay. H«m Êy §ång Mç cïng Lý Thu Thuû ®Êu tµi, nh÷ng mong chãng th¾ng kÎ ®Þch, chí kh«ng ph¶i b¶n ý muèn truyÒn vâ c«ng mét c¸ch thÊu ®¸o cho H− Tróc. V× thÕ mµ mçi chiªu Lý Thu Thuû ph« diÔn, y kh«ng biÕt c¸ch tr¶ ®ßn ngay. H− Tróc ph¶i nghe §ång Mç chØ b¶o c¸ch ra chiªu, cßn nh÷ng chç biÕn ho¸ vi diÖu bµ ta kh«ng ®ñ th× giê truyÒn d¹y. Lóc nµy H− Tróc theo chØ thÞ trong ®å h×nh, vËn ®éng ch©n khÝ, míi häc ®−îc vµi chiªu ng−êi y nhÑ nhµng nh− muèn bay bæng lªn kh«ng, song tùa hå cßn cã chç nµo sai trËt mét chót nªn ch©n kh«ng rêi khái mÆt ®Êt ®−îc. H− Tróc ®ang ®Ó t©m trÝ vµo nh÷ng lêi chØ dÉn trong ®å h×nh, tuyÖt kh«ng ®Ó ý g× ®Õn ngo¹i vËt th× bÊt th×nh l×nh hai tiÕng la ho¶ng vang lªn. H− Tróc c¶ kinh quay ®Çu nh×n l¹i th× thÊy hai c« Lan KiÕm, Tróc KiÕm l¶o ®¶o ng−êi ®i råi ng· l¨n xuèng ®Êt. Cßn hai c« Lan, Cóc còng tay vÞn vµo v¸ch ®¸ s¾c mÆt lît l¹t l¶o ®¶o muèn tÐ. H− Tróc véi ch¹y l¹i ®ì hai c« Mai, Tróc hái: - Hai vÞ tû tû lµm sao vËy? Mai KiÕm run lÈy bÈy ®¸p: - Chñ... chñ nh©n! C«ng lùc bän n« tú kÐm cái kh«ng thÓ ë trong nµy xem ®−îc... bän n« tú xin ra ngoµi chê ®îi! Råi bèn c« d¾t nhau vÞn vµo v¸ch ®¸ b−íc lÇn ra khái th¹ch thÊt. H− Tróc ngÈn ng−êi mét lóc råi còng ch¹y ra xem th× thÊy bèn c« ®ang ngåi xÕp b»ng trong ®−êng hÇm. Ng−êi c« nµo còng run bÇn bËt, nÐt mÆt lé vÎ cùc kú ®au khæ. H− Tróc võa thÊy t×nh h×nh nµy ®· biÕt lµ c¸c c« bÞ träng th−¬ng råi, liÒn vËn ®éng "Thiªn S¬n lôc d−¬ng ch−ëng" vç vµo l−ng mçi ng−êi mÊy c¸i. Mét luång khÝ thuÇn d−¬ng hïng hËu thÊm vµo trong c¬ thÓ khiÕn s¾c mÆt bèn c« trë l¹i b×nh th−êng, råi ch¼ng bao l©u tr¸n to¸t må h«i, më ®−îc m¾t ra nãi: - §a t¹ chñ nh©n ®· hao phÝ c«ng lùc ®Ó trÞ th−¬ng cho bän n« tú. C¸c c« trë m×nh sôp xuèng ®Ó t¹ ¬n. H− Tróc gi¬ tay ra ®ì dËy hái: - Vô nµy lµ thÕ nµo ®©y? Sao c¸c c« tù nhiªn l¹i bÞ th−¬ng ngÊt ®i? Mai KiÕm thë dµi ®¸p: Posted by LAW, KII http://www.vietkiem.com webmaster@vietkiem.com
  7. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm 7 Nguyªn t¸c :Kim Dung - Th−a chñ nh©n! Së dÜ tr−íc ®©y §ång Mç biÓu ph¶i bèn m−¬i n¨m sau, bän n« tú míi ®−îc vµo th¹ch thÊt mçi n¨m mét lÇn ®Ó xem ®å h×nh lµ ng−êi ®· th©m ý. Nguyªn nh÷ng ®å h×nh nµy tuy kh¾c toµn nh÷ng m«n vâ c«ng vi diÖu, mµ n« tú kh«ng biÕt tù l−îng, cø chiÕu theo nh÷ng chØ thÞ trong ®å "Gi¸p nhÊt" luyÖn tËp. Nh−ng néi lùc ch−a ®ñ nªn lËp tøc c¶m thÊy ch©n khÝ ch¹y nhén nh¹o trong c¸c kinh m¹ch. NÕu kh«ng ®−îc chñ nh©n gi¶i cøu th× bèn chÞ em n« tú kh«ng cßn ®−îc thÊy mÆt trêi n÷a. Lan KiÕm còng nãi: - ChÝnh §ång Mç còng mong ®Õn ngµy chÞ em n« tú ®ñ bèn m−¬i tuæi ®Ó tËp luyÖn nh÷ng m«n vâ c«ng th−îng thÆng. Nh−ng... bän n« tú t− chÊt hÌn kÐm, dï cã luyÖn tËp h¬n hai m−¬i n¨m n÷a, vÞ tÊt ®· d¸m tiÕn vµo trong nhµ nµy. H− Tróc nãi: - µ ra thÕ ®Êy! VËy ®ã lµ lçi t¹i ta. ChÝnh ra ta kh«ng nªn ®Ó c¸c vÞ tû tû vµo ®©y míi ph¶i. Tø kiÕm l¹i l¹y phôc xuèng t¹ téi, ®ång thanh nãi: - Sao chñ nh©n l¹i d¹y thÕ? §ã lµ chñ nh©n ®Æc biÖt gia ¬n. ChØ ®¸ng tr¸ch bän n« tú ®· cµn rì kh«ng biÕt l−îng søc m×nh th«i. Cóc KiÕm nãi: - C«ng lùc chñ nh©n cùc kú hïng hËu, nÕu luyÖn ®−îc nh÷ng m«n vâ c«ng cao th©m nµy th× rÊt lµ ®−îc viÖc. Tr−íc kia §ång Mç th−êng khi ë trong nhµ th¹ch thÊt hµng th¸ng kh«ng ra ngoµi lµ ®Ó nghiªn cøu tËp luyÖn nh÷ng ®å phæ trªn v¸ch ®¸. Mai KiÕm l¹i nãi: - Bän n« tµi ba m−¬i s¸u ®éng, b¶y m−¬i hai ®¶o ®Õn ®¸nh cung Linh Thøu, bøc b¸ch c¸c chÞ em bé Qu©n Thiªn ph¶i trá n¬i cÊt dÊu b¶o vËt cña §ång Mç, nh−ng hÕt th¶y chÞ em bé nµy mét d¹ trung trinh thµ chÕt chø kh«ng chÞu khuÊt phôc. Bèn chÞ em n« tú ®· chuÈn bÞ nÕu bän chóng tiÕn vµo ®−êng hÇm th× ph¸t ®éng c¬ quan. NÕu mµ chóng t×m vµo nhµ th¹ch thÊt ®−îc biÕt hÕt nh÷ng ®å h×nh trªn v¸ch ®¸ nhµ mËt t¹i cung Linh Thøu nµy th× thËt lµ mét mèi v¹ lín cho vâ l©m. Gi¶ tû bän n« tú sím biÕt thÕ nµy th× ®Ó bän chóng vµo ®©y ho¸ ra l¹i hay h¬n. H− Tróc gËt ®Çu nãi: - §óng thÕ thËt. NÕu lµ ng−êi kh«ng ®ñ c«ng lùc mµ nh×n thÊy nh÷ng ®å h×nh nµy th× cßn nguy h¹i h¬n bÞ tróng ®éc hay tróng ¸m khÝ. Hä ch−a tiÕn vµo ®©y lµ cßn may ®ã. Tróc KiÕm tñm tØm c−êi nãi: - Chñ nh©n thËt lµ ng−êi thiÖn t©m. Theo ý n« tú th× nªn ®Ó bän chóng vµo luyÖn c«ng mµ chÕt cho m×nh coi thËt s−íng m¾t. H− Tróc nãi: - Ta võa luyÖn xong mÊy chiªu thÊy tinh thÇn phÊn chÊn, néi lùc ®Çy rÉy. B©y giê nªn trë ra gi¶i trõ "Sinh tö phï" cho bän hä. C¸c c« còng ra ngoµi mét lóc ®Ó nghØ ng¬i. Posted by LAW, KII http://www.vietkiem.com webmaster@vietkiem.com
  8. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm 8 Nguyªn t¸c :Kim Dung N¨m ng−êi l¹i theo ®−êng hÇm ®i ra. H− Tróc vµo ngay toµ ®¹i s¶nh gi¶i trõ "Sinh tö phï" cho ba ng−êi n÷a. Nh÷ng ngµy h«m sau, H− Tróc tiÕp tôc dïng "Thiªn S¬n lôc d−¬ng ch−ëng" gi¶i trõ "Sinh tö phï" cho quÇn hµo. Cø mçi khi thÊy tinh thÇn mái mÖt, søc lùc thiÕu thèn th× l¹i vµo trong nhµ th¹ch thÊt luyÖn tËp vâ c«ng th−îng thÆng. Bèn c« hÇu phôc thÞ H− Tróc nh−ng chØ ®øng ngoµi chê ®îi chø kh«ng d¸m vµo nh− tr−íc n÷a. Hµng ngµy, H− Tróc cã lóc nµo r¶nh rçi l¹i chØ ®iÓm vâ c«ng cho quÇn n÷ chÝn bé víi lßng thµnh thùc, kh«ng dÊu giÕm mét chót nµo. C«ng viÖc gi¶i trõ "Sinh tö phï" cho quÇn hµo hÕt h¬n hai m−¬i ngµy míi xong. MÆt kh¸c, H− Tróc hµng ngµy nghiªn cøu ®å phæ tËp luyÖn tinh th«ng nh÷ng ®å gi¶i trong th¹ch thÊt nªn vâ c«ng y tiÕn bé rÊt mau, kh¸c xa víi ngµy ®Çu tiªn lªn nói Phiªu DiÔu nhiÒu. QuÇn hµo tr−íc kia ph¶i thuÇn phôc §ång Mç v× mô gieo "Sinh tö phï" vµo ng−êi ®Ó kiÒm chÕ. HiÖn thêi cung Linh Thøu ®æi chñ. H− Tróc lÊy lßng thµnh thùc ®èi ®·i, lÊy lÔ nghi c− xö nªn tuy hä lµ nh÷ng nh©n vËt ngang b−íng song còng c¶m ¬n mÕn ®øc, thùc lßng tÝn phôc. QuÇn hµo ®−îc gi¶i trõ "Sinh tö phï" råi b¸i t¹ gi¶i t¸n ®©u vÒ ®Êy. Trªn nói Phiªu DiÔu chØ cßn mét m×nh H− Tróc lµ ®µn «ng. Y nghÜ thÇm: - Thuë nhá m×nh lµ mét ®øa bÐ lªnh ®ªnh, c¬ khæ, hoµn toµn nhê cËy c¸c vÞ s− phô trong chïa ThiÕu L©m nu«i d¹y nªn ng−êi. NÕu m×nh kh«ng t×m vÒ chïa ThiÕu L©m th× thËt lµ kÎ vong ©n phô nghÜa. Ta ®µnh trë vÒ ®Ó l·nh téi tr−íc ph−¬ng tr−îng vµ s− phô míi ph¶i lÏ. H− Tróc nghÜ vËy råi nãi râ cho bèn c« hÇu cïng quÇn n÷ chÝn bé hiÓu râ c¨n nguyªn ý muèn xuèng nói ngay h«m ®ã. Mäi viÖc trong cung Linh Thøu do thñ lÜnh chÝn bé lµ D− bµ cïng bän Th¹ch tÈu xö lý. Bèn c« hÇu muèn ®i theo phôc dÞch, nh−ng H− Tróc ng¨n l¹i nãi: - Nay ta quay vÒ chïa ThiÕu L©m lµm l¹i hoµ th−îng. Trong thiªn h¹ cã nhµ s− nµo ®em tú n÷ ®i theo bao giê? H− Tróc nãi hai, ba lÇn, bèn c« hÇu vÉn ch¼ng tin lêi. Y liÒn lÊy dao c¹o, c¹o träc ®Çu nh½n bãng. Bèn c« kh«ng biÕt lµm sao c¶n H− Tróc ®−îc nªn ®µnh cïng quÇn n÷ chÝn bé tiÔn ch©n H− Tróc xuèng nói. QuÇn n÷ chØ ®µnh g¹t lÖ chia tay. H− Tróc thay ®æi quÇn ¸o thµy tu chïa ThiÕu L©m mÆc vµo m×nh råi thi triÓn c−íc bé ch¹y vÒ phÝa nói Tung S¬n. Dï rßng r· bèn ngµy, däc ®−êng y kh«ng d¸m d©y ®Õn chuyÖn ng−êi ngoµi. V¶ l¹i y mÆc ¸o hoµ th−îng th× dï cã gÆp ®¹o tÆc còng ch¼ng ai ®¸nh y lµm chi. Tõ cung Linh Thøu vÒ ®Õn chïa ThiÕu L©m, H− Tróc kh«ng cã sù g× x¶y ra ë däc ®−êng. H− Tróc võa nh×n thÊy m¸i ngãi vµng khÌ chïa ThiÕu L©m, trong lßng ®· nhén nh¹o lªn bao mèi c¶m kh¸i. Y nghÜ tíi mÊy th¸ng trêi v¾ng mÆt t¹i ng«i chïa yªu quý nµy, m×nh Posted by LAW, KII http://www.vietkiem.com webmaster@vietkiem.com
  9. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm 9 Nguyªn t¸c :Kim Dung ®· ph¹m vµo kh«ng biÕt bao nhiªu thanh quy giíi luËt th× trong lßng v« cïng hæ thÑn. Y c¶m thÊy t©m thÇn xao xuyÕn ch¼ng hiÓu ph−¬ng tr−îng vµ s− phô cã tha thø vµ cho m×nh trë l¹i PhËt m«n kh«ng. Vµo cöa s¬n m·n råi, H− Tróc t×m ®Õn b¸i kiÕn s− phô TuÖ Lu©n. TuÖ Lu©n thÊy y trë vÒ ®ét ngét th× kh«ng khái söng sèt, cÊt tiÕng hái: - Ta sai mi cÇm th¬ ®i sao ®Õn h«m nay míi trë vÒ? H− Tróc n»m phôc xuèng ®Êt, trong lßng tª t¸i, bÊt gi¸c khãc rèng lªn, miÖng nghÑn ngµo: - S− phô! §Ö tö... téi thùc ®¸ng chÕt. Xuèng nói råi kh«ng biÕt tr× thñ... ®Ó ®Õn nçi kh«ng gi÷ ®−îc gi¸o huÊn cña s− phô. TuÖ Lu©n biÕn s¾c hái: - Sao, sao?... Ng−¬i ®· nhiÔm ph¶i tanh h«i råi −? H− Tróc thó thËt: - D¹, ch¼ng nh÷ng ®Ö tö ®· ¨n mÆn mµ th«i! TuÖ Lu©n kh«ng b×nh tÜnh ®−îc lín tiÕng hái: - Qu©n nghiÖt sóc ®¸ng chÕt nµy!... mi uèng r−îu råi −? H− Tróc ®¸p: - Ch¼ng nh÷ng ®Ö tö uèng r−îu, mµ cßn say kh−ít n÷a. TuÖ Lu©n bu«ng mét tiÕng thë dµi ¶o n·o, hai dßng lÖ tu«n r¬i nãi: - Thuë nhá ta thÊy mi tÝnh nÕt thùc thµ trung hËu. ThÕ mµ míi ®i vµo thÕ giíi phån hoa kh«ng l©u t¹i sao ®· bÞ ch×m ®¾m ngay. Hìi «i!... H− Tróc thÊy s− phô th−¬ng t©m th× l¹i cµng sî h·i nãi: - §Ö tö cßn ph¹m vµo nhiÒu giíi luËt tÖ h¬n n÷a... Y ch−a kÞp nãi ph¹m s¸t giíi, s¾c giíi th× ®ét nhiªn hai håi chu«ng kh¸nh næi lªn lµm gi¸n ®o¹n. Hai håi chu«ng kh¸nh nµy lµ ®Ó triÖu tËp ch− t¨ng vÒ hµng ch÷ TuÖ. TuÖ Lu©n lËp tøc ®øng lªn lau n−íc m¾t nãi: - Mi ph¹m giíi nhiÒu qu¸, ta kh«ng cßn c¸ch nµo che chë cho mi n÷a. Mi... mi tù ®em th©n ®Õn giíi luËt viªn mµ chÞu téi ®i! Ta e r»ng chÝnh ta ®©y còng ph¶i v× ng−¬i mµ chÞu tr¸ch nhiÖm. © HQD Posted by LAW, KII http://www.vietkiem.com webmaster@vietkiem.com
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2