Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 102

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

64
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 102', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 102

  1. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm 1 Nguyªn t¸c :Kim Dung Håi thø mét tr¨m linh hai D−íi th¹ch ®éng H− Tróc luyÖn kú c«ng TiÖc r−îu h«m nay ®· giôc lßng §oµn Dù nhí tíi Tiªu Phong cïng m×nh uèng r−îu thi t¹i ngoµi thµnh V« TÝch. H«m Êy §oµn Dù dïng néi c«ng vËn chuyÓn theo thñ ph¸p "Lôc m¹ch thÇn kiÕm" dån r−îu tiÕt ra ®Çu ngãn tay ót nªn chµng kh«ng biÕt say. B÷a nay chµng uèng mét c¸ch thùc sù nªn ®· say kh−ít. Chµng nãi: - Nh©n huynh! TiÓu ®Ö cã mét vÞ huynh tr−ëng kÕt nghÜa kim lan hä KiÒu tªn Phong. KiÒu ®¹i ca cña tiÓu ®Ö thËt lµ mét tay ®¹i anh hïng, ®¹i hµo kiÖt. VÒ vâ c«ng còng nh− vÒ töu l−îng nh− y thËt trªn ®êi cã mét kh«ng hai. NÕu nh©n huynh gÆp y tÊt còng ®em lßng ¸i mé ngay. §¸ng tiÕc lµ hiÖn giê y kh«ng cã ë ®©y, ba ta kÕt nghÜa ®Ö huynh th× thËt lµ mét viÖc tho¶ chÝ b×nh sinh. H− Tróc tr−íc nay ch−a tõng uèng r−îu, nh−ng nhê y ®−îc néi c«ng tinh th©m nªn uèng hÕt mÊy b¸t lín mµ vÉn kh«ng say. Cã ®iÒu lóc nµy trong t©m thÇn b©ng khu©ng trèng rçng, y nãi n¨ng m¹nh d¹n kh«ng rôt rÌ cè chÊp nh− lóc th−êng. Y c¶m thÊy hµo khÝ bång bét nãi lu«n: - NÕu nh©n huynh... ch¼ng chª tiÓu ®Ö ngu ngèc th× chóng ta kÕt nghÜa anh em. Sau nµy t×m ®−îc KiÒu ®¹i ca l¹i kÕt b¸i lÇn n÷a lµ xong. §oµn Dù khen: - TuyÖt diÖu! Huynh tr−ëng bao nhiªu tuæi? Hai ng−êi bµy tá niªn canh. H− Tróc lín h¬n hai tuæi. §oµn Dù liÒn h«: - NhÞ ca! NhÞ ca nhËn cña tiÓu ®Ö mét l¹y ®i! Råi b−íc ra khái bµn l¹y phôc xuèng ®Êt. H− Tróc véi vµng ®¸p lÔ nh−ng ch©n nhòn ra ng· khuþu xuèng ®Êt. §oµn Dù thÊy H− Tróc ng· ra véi vµng ®ì dËy. Ch©n khÝ hai ng−êi ®ông vµo nhau ®Òu c¶m thÊy néi lùc trong m×nh ®èi ph−¬ng ®Çy rÉy liÒn véi vµng thu ch©n lùc l¹i. Lóc nµy §oµn Dù ®· say kh−ít, ch©n b−íc lo¹ng cho¹ng ®øng kh«ng v÷ng. §ét nhiªn hai ng−êi cïng næi lªn mét trµng c−êi khanh kh¸ch, «m chÆt lÊy nhau n»m l¨n ra ®Êt. §oµn Dù nãi: - NhÞ ca! TiÓu ®Ö kh«ng say ®©u! Chóng ta ngåi dËy uèng thªm tr¨m chÐn n÷a. H− Tróc ®¸p: - TiÓu huynh vui lßng tiÕp tam ®Ö uèng cho say mÌm. §oµn Dù nãi: - Lóc ®¾c ý con ng−êi nªn tËn h−ëng, ®õng ®Ó cho r−îu thÑn víi bãng tr¨ng! Ha ha! Chóng ta uèng thªm ba chung n÷a! Posted by LAW, KII http://www.vietkiem.com webmaster@vietkiem.com
  2. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm 2 Nguyªn t¸c :Kim Dung Hai ng−êi cµng nãi cµng ®i vµo chç m¬ hå råi ngñ ®i lóc nµo kh«ng biÕt. S¸ng h«m sau H− Tróc tØnh dËy th× thÊy m×nh n»m trªn gi−êng tr¶i nÖm ªm Êm v« cïng. Y gi−¬ng m¾t nh×n xung quanh th× thÊy m×nh ngñ trong mét gian phßng rÊt réng. Gian phßng nµy kh«ng cã nhiÒu ®å vËt, nh−ng c¸ch bµi trÝ rÊt trang nh· cæ kÝnh. Trªn v¸ch treo mÊy bøc tø b×nh, nÐt bót ®anh thÐp, mµu giÊy vµng khÌ, tá ra ®· treo l©u ngµy. Mét thiÕu n÷ b−ng c¸i khay ®Õn bªn gi−êng chÝnh lµ Lan KiÕm. Nµng nãi: - Chñ nh©n tØnh råi µ? Xin ng−êi xóc miÖng ®Ó råi dïng ®iÓm t©m. H− Tróc trong ng−êi ch−a hÕt c¬n men, miÖng thÊy ®¾ng ng¾t, kh¸t kh« c¶ cæ. Y thÊy trong khay cã chÐn n−íc trµ trong v¾t, liÒn cÇm lªn uèng õng ùc mét h¬i hÕt s¹ch. Nguyªn ®©y lµ chÐn s©m thang, suèt ®êi H− Tróc ch−a biÕt mïi s©m thang bao giê. Y uèng hÕt mµ ch¼ng biÕt lµ trµ g×, chØ rôt rÌ c−êi nãi: - §a t¹ tû tû! B©y giê ta dËy ®©y, xin tû tû ra ngoµi ®i! Lan KiÕm ch−a tr¶ lêi th× tõ cöa phßng mét thiÕu n÷ b−íc vµo chÝnh lµ Cóc KiÕm. Nµng mØm c−êi nãi: - Hai chÞ em n« tú xin phôc thÞ chñ nh©n thay ¸o. Nµng nãi xong l¹i ®Çu gi−êng ví lÊy mét bé quÇn ¸o lãt mµu xanh lît ®Ó ë trong ch¨n H− Tróc. H− Tróc luèng cuèng mÆt thÑn ®á bõng nãi: - Kh«ng! Ta kh«ng cÇn hai vÞ tû tû phôc thÞ. Ta ch¼ng bÞ th−¬ng mµ còng kh«ng cã bÖnh tËt chi hÕt. Cã ®iÒu uèng r−îu qu¸ say mµ th«i. Hìi «i! Trong thËp giíi cña nhµ PhËt, th× ta l¹i ph¹m thªm vµo mét giíi n÷a råi! Tam ®Ö ¬i! ¤ hay! §oµn c«ng tö ®i ®©u råi? Lan KiÕm toÐt miÖng ra c−êi ®¸p: - §oµn c«ng tö xuèng nói r−ît theo ý trung nh©n råi. Lóc c«ng tö ra ®i cã dÆn n« tú bÈm l¹i víi chñ nh©n, xin mêi chñ nh©n ®Õn Trung Nguyªn t¸i héi. H− Tróc la lªn mét tiÕng "ói chao!" råi nãi: - Ta cßn cã viÖc muèn hái y. Sao y ®· véi bá ®i ngay. H− Tróc trong lßng nãng n¶y hÊp tÊp nh¶y xuèng gi−êng toan ®uæi theo §oµn Dù ®Ó hái xem danh t¸nh "Méng trung n÷ lang" cïng ®Þa chØ nµng. §ét nhiªn y nh×n thÊy m×nh ¨n mÆc mét bé ¸o ng¾n mµu nguyÖt b¹ch rÊt s¹ch sÏ th× la lªn mét tiÕng kinh ng¹c, l¹i kÐo ch¨n phñ lªn m×nh hèt ho¶ng hái: - ¤ hay! Ta thay ¸o tõ bao giê? Nguyªn H− Tróc vÉn mÆc bé quÇn ¸o do "ThÇn Ch©m" may ë däc ®−êng. Khi vÒ ®Õn cung Linh Thøu, y bèc bïn ®Êt thoa ®Çy m×nh d¬ bÈn c¶ quÇn ¸o. B©y giê y thÊy ®å mÆc trong ng−êi nhÑ nhµng vµ s¹ch sÏ, tuy y ch¼ng biÕt lµ lôa lµ hay gÊm ®o¹n nh−ng còng biÕt lµ quÇn ¸o nµy thuéc h¹ng sang träng. Cóc KiÕm c−êi nãi: - §ªm qua chñ nh©n say r−îu råi bèn chÞ em n« tú phôc thÞ t¾m röa vµ thay ¸o cho, chñ nh©n còng kh«ng biÕt −? Posted by LAW, KII http://www.vietkiem.com webmaster@vietkiem.com
  3. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm 3 Nguyªn t¸c :Kim Dung H− Tróc c¶ kinh ngÈng ®Çu lªn nh×n, thÊy Lan KiÕm, Cóc KiÕm ng−êi ®Ñp nh− ngäc, miÖng c−êi t−¬i nh− hoa th× tr¸i tim ®Ëp th×nh th×nh. H− Tróc l¹i gi¬ tay lªn coi th× thÊy c¸nh tay m×nh tr¾ng trÎo mÞn mµng, râ rµng bao nhiªu c¸u ghÐt ®· ®−îc cä röa ®Êt s¹ch sÏ. Trong lßng y bçng n¶y ra mét tia hy väng, g−îng c−êi nãi: - Ta thËt say tuý luý, may m¾n h¬n n÷a lµ tÊm th©n ®−îc t¾m géi s¹ch sÏ. Lan KiÕm c−êi nãi: - §ªm qua chñ nh©n say r−îu ngñ li b×. Bän chÞ em n« tú bèn ng−êi ®· t¾m géi cho chñ nh©n ®ã. H− Tróc la ho¶ng mét tiÕng c¬ hå ngÊt ®i råi l¹i n»m xuèng, miÖng lÈm bÈm: - Háng bÐt! ThËt lµ háng bÐt. Lan KiÕm, Cóc KiÕm kh«ng khái giËt m×nh kinh h·i, ®ång thanh hái: - Chñ nh©n! Chñ nh©n cã ®iÒu chi kh«ng æn? H− Tróc nh¨n nhã c−êi ®¸p: - Ta lµ nam nh©n, l¹i lo· lå th©n thÓ tr−íc mÆt bèn vÞ tû tû... cã ph¶i lµ háng bÐt råi kh«ng? Huèng chi toµn th©n ta d¬ bÈn l©u ngµy, mïi h«i sÆc sôa. Sao c¸c vÞ tû tû l¹i lµm viÖc « uÕ ®ã? Lan KiÕm nãi: - Bèn chÞ em n« tú lµ phËn t«i ®ßi cña chñ nh©n, th× dï cã ph¶i v× chñ nh©n mµ tan x−¬ng n¸t thÞt còng kh«ng d¸m o¸n hËn. Bän n« tú cã ph¹m téi lµm g×, xin chñ nh©n tr¸ch ph¹t. Nãi xong, Lan KiÕm, Cóc KiÕm l¹i l¹y phôc xuèng ®Êt, miÖng vÉn van xin tha thø kh«ng ngõng. H− Tróc thÊy hai nµng ra chiÒu sî sÖt th× nghÜ ®Õn bän D− bµ, Th¹ch tÈu v× m×nh thñ lÔ ®èi ®·i mµ hä sî run th× ch¾c lµ bän Lan KiÕm, Cóc KiÕm nµy còng coi m×nh nh− §ång Mç tr−íc. ChØ mét lêi nãi hiÒn tõ hay nÐt mÆt «n hoµ, lµ lËp tøc ®−a ®Õn nh÷ng h×nh ph¹t gím ghe! H− Tróc nghÜ vËy liÒn nãi: - Th«i hai vÞ tû tû dËy ®i! C¸c vÞ ra ngoµi kia cho ta thay ¸o kh«ng cÇn ph¶i phôc thÞ. Hai nµng Lan, Cóc ®øng dËy, n−íc m¾t ch¶y quanh lui ra ngoµi phßng. H− Tróc rÊt lµm kú hái: - Ta cã ®iÒu g× lÇm lçi víi c¸c vÞ? Lµm sao c¸c vÞ kh«ng vui? Ta e r»ng cã ®iÒu g× lÇm lçi ®Ó c¸c vÞ ph¶i phiÒn lßng mµ sa n−íc m¾t...? Cóc KiÕm ®¸p: - Chñ nh©n ®uæi chÞ em n« tú ra ngoµi, kh«ng cho phôc thÞ géi röa thay ¸o th× nhÊt ®Þnh... lµ ch¸n ghÐt bän n« tú... Ch−a døt lêi dßng ch©u l· ch· tu«n r¬i xuèng cÆp m¸ hång tr«ng thËt ®¸ng th−¬ng. Posted by LAW, KII http://www.vietkiem.com webmaster@vietkiem.com
  4. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm 4 Nguyªn t¸c :Kim Dung H− Tróc kho¸t tay lia lÞa nãi: - Kh«ng! Kh«ng ph¶i thÕ! ¤i! Ta kh«ng biÕt nãi thÕ nµo cho râ ®−îc. Ta lµ nam nh©n, c¸c vÞ lµ thiÕu n÷. C¸i ®ã... c¸i ®ã... kh«ng tiÖn... chót nµo. ThiÖt ta kh«ng cã ý g× kh¸c ®©u! Ta nãi cã ®øc Bå T¸t trªn ®Çu chøng minh. §· lµ ng−êi xuÊt gia, ta kh«ng bao giê nãi dèi. Ta quyÕt kh«ng lõa g¹t c¸c vÞ tû tû ®©u! Lan KiÕm, Cóc KiÕm thÊy H− Tróc võa nãi võa trá tay v¹ch ch©n ra chiÒu nãng n¶y thµnh thùc, bÊt gi¸c ph¸ lªn c−êi råi ®ång thanh nãi: - Chñ nh©n ®õng lÊy lµm l¹. Trong cung Linh Thøu vèn kh«ng cã ®µn «ng c− tró. Bän n« tú ch−a gÆp nam nh©n bao giê. Chñ nh©n lµ trêi, bän n« tú lµ ®Êt. Lµm g× cã chuyÖn nam n÷ ph©n biÖt? ThÕ råi hai ng−êi l¹i gÇn phôc thÞ H− Tróc thay ¸o ®æi hµi. L¸t sau Mai KiÕm, Tróc KiÕm còng tíi n¬i. Mét c« b−ng g−¬ng l−îc, mét c« röa mÆt cho H− Tróc. H− Tróc sî qu¸ kh«ng d¸m thèt lªn tiÕng mµ còng kh«ng d¸m thèt lªn mét c©u b¶o hä lui ra ®õng phôc thÞ. H− Tróc biÕt r»ng §oµn Dù ®i ®· xa råi dï cã r−ît theo còng kh«ng kÞp. Y l¹i nghÜ tíi quÇn hµo c¸c ®¶o c¸c ®éng chóa ch−a gi¶i trõ "Sinh tö phï" th× kh«ng tiÖn bá ®i. Dïng ®iÓm t©m xong, H− Tróc ra nhµ ®¹i s¶nh cïng quÇn hµo t−¬ng kiÕn. Y muèn gi¶i trõ "Sinh tö phï" cho hai ng−êi ®au ®ín khæ së tr−íc. Nh−ng viÖc gi¶i trõ "Sinh tö phï" cÇn ®em ch©n lùc vµ vËn dông phÐp "Thiªn S¬n lôc d−¬ng ch−ëng". Ch©n lùc trong ng−êi H− Tróc ®Çy rÉy th× dï cã gi¶i trõ cho m−êi ng−êi mét lóc còng kh«ng biÕt mÖt nhäc. Cã ®iÒu §ång Mç cÊy "Sinh tö phï" vµo mçi ng−êi mét chç kh«ng gièng nhau. H− Tróc ngÉm nghÜ t×m c¸ch gi¶i trõ thÊy rÊt phiÒn phøc. VÒ kinh m¹ch huyÖt ®¹o, sù hiÓu biÕt cña H− Tróc l¹i rÊt n«ng c¹n, nªn kh«ng d¸m tuú tiÖn ®éng thñ. NÕu chç sai trËt th× lµm h¹i thªm cho ng−êi m¾c n¹n. Tõ s¸ng ®Õn giê ngä míi trÞ ®−îc hai ng−êi. ¡n c¬m tr−a råi nghØ ng¬i mét chót, Mai KiÕm thÊy H− Tróc ch©u mµy nghÜ ngîi t×m c¸ch gi¶i "Sinh tö phï" ra chiÒu mÖt trÝ, liÒn nãi: - Th−a chñ nh©n! Trong hËu ®iÖn cung Linh Thøu, vÞ chñ nh©n mÊy tr¨m n¨m tr−íc cã kh¾c ho¹ ®å vµo v¸ch ®¸. N« tú th−êng nghe §ång Mç nãi: Nh÷ng bøc häa ®å ®ã cã liªn quan ®Õn "Sinh tö phï". Sao chñ nh©n kh«ng tíi ®ã coi ®Ó nghiªn cøu phÐp gi¶i trõ cho mau chãng h¬n? H− Tróc c¶ mõng nãi: - VËy th× hay l¾m! Bèn c« Mai, Lan, Cóc, Tróc dÉn ®−êng cho H− Tróc ®i vµo hoa viªn, nhÊc mét hßn non bé lªn, ®Ó hë mét cöa hÇm. Mai KiÕm cÇm ®uèc ®i tr−íc dÉn ®−êng, råi bèn ng−êi theo sau tiÕn vµo. ThØnh tho¶ng Mai KiÕm l¹i bÊm nót c¬ quan cho khái ph¸t ®éng, v× trong ®−êng hÇm bè trÝ mai phôc rÊt nhiÒu ¸m khÝ, ®éc vËt. §−êng hÇm nµy khóc khuûu quanh co, cã chç ®Êt réng r·i s¸ng sña, râ rµng lµ mét ®Þa ®¹o thiªn nhiªn trong lßng ®Êt. Posted by LAW, KII http://www.vietkiem.com webmaster@vietkiem.com
  5. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm 5 Nguyªn t¸c :Kim Dung V× c«ng tr×nh hiÖn ®¹i nµy nÕu lÊy nh©n lùc x©y cÊt th× mÊy tr¨m n¨m còng kh«ng thÓ cÊu t¹o nªn ®−îc. §i vµo trong ®−êng hÇm chõng h¬n hai dÆm, Mai KiÕm gi¬ tay ra ®Èy mét khèi ®¸ mÐ t¶ råi ®øng sang bªn nãi: - Xin chñ nh©n tiÕn vµo th¹ch thÊt ®i. Bän n« tú kh«ng d¸m vµo trong. H− Tróc nãi: - Chóng ta cïng vµo c¶, ch¼ng cã g× quan ng¹i ®©u. §õng ®øng ngoµi nµy chËt hÑp khã chÞu. Bèn c« hÇu nh×n nhau lé vÎ võa kinh h·i võa mõng thÇm: Mai KiÕm nãi: - Th−a chñ nh©n! Tr−íc khi §ång Mç quy tiªn cã b¶o bän n« tú r»ng: NÕu bän n« tú bèn ng−êi hÕt lßng trung thùc phôc thÞ ng−êi kh«ng ph¹m lçi lÇm th× ®Õn n¨m bèn m−¬i tuæi, ng−êi sÏ cho bän n« tú mçi n¨m ®−îc vµo trong th¹ch thÊt nµy mét ngµy ®Ó nghiªn cøu vâ c«ng trªn v¸ch ®¸. §ã lµ mét ¬n ®iÓn th©m träng. Theo ®óng lêi høa víi §ång Mç tr−íc kia th× cßn ph¶i hai m−¬i n¨m n÷a míi ®−îc vµo. H− Tróc nãi: - Ph¶i chê nh÷ng hai m−¬i n¨m trêi, h¸ ch¼ng buån ®Õn chÕt −? Huèng chi ®Õn b©y giê c¸c vÞ ®· giµ råi cßn häc vâ c«ng lµm g× n÷a? B©y giê chóng ta vµo c¶ ®i th«i! Bèn c« hÇu c¶ mõng l¹y phôc xuèng ®Êt ®Ó t¹ ¬n. H− Tróc véi nãi: - DËy ®i! DËy ®i! N¬i ®©y chËt hÑp Èm thÊp thÕ nµy, nÕu ta còng hoµn lÔ th× ®Ì c¶ lªn nhau mÊt. Bèn ng−êi tiÕn vµo th¹ch thÊt th× thÊy bèn mÆt v¸ch ®¸ mµi nh½n lú. Trªn v¸ch ®¸ v« sè nh÷ng h×nh vßng trßn ®Òu nhau, ®−êng kÝnh chõng hai th−íc. Trong mçi vßng trßn ®Òu kh¾c nhiÒu thø ®å h×nh. C¸i kh¾c h×nh ng−êi, c¸i kh¾c h×nh thó vËt. Cã c¸i kh¾c v¨n tù kh«ng ®ñ nÐt. L¹i cã c¸i kh¾c ký hiÖu vµ nh÷ng ®−êng d©y ngßng ngoÌo. Vßng trßn nµo còng chøa sè thø tù b»ng nh÷ng ch÷ "Gi¸p nhÊt", "Gi¸p nhÞ" hoÆc "TÝ nhÊt", "TÝ nhÞ".... tæng sè nh÷ng vßng trßn cã tíi gÇn ngh×n chiÕc. Mai KiÕm nãi: - Trong mét giê chóng ta xem thÕ nµo cho hÕt ®−îc? Tróc KiÕm nãi: - Chóng ta h·y xem vßng "Gi¸p nhÊt" tr−íc cã ph¶i thÕ kh«ng? H− Tróc gËt ®Çu khen ph¶i. N¨m ng−êi liÒn gi¬ ®uèc lªn soi vµo chiÕc vßng trßn chøa sè "Gi¸p nhÊt". H− Tróc võa nh×n ®· nhËn ra bøc vÏ trong vßng nµy lµ thñ thøc ®Ö nhÊt chiªu vÒ "Thiªn S¬n chiÕt mai thñ" liÒn nãi: - §©y lµ "Thiªn S¬n chiÕt mai thñ". Posted by LAW, KII http://www.vietkiem.com webmaster@vietkiem.com
  6. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm 6 Nguyªn t¸c :Kim Dung Mäi ng−êi chuyÓn sang ®å h×nh "Gi¸p nhÞ" th× qu¶ nhiªn lµ chiªu thø hai trong "Thiªn S¬n chiÕt mai thñ". Mäi ng−êi lÇn l−ît xem xuèng d−íi. HÕt c¸c ®å h×nh vÒ "Thiªn S¬n chiÕt mai thñ" th× ®Õn ®å h×nh "Thiªn S¬n lôc d−¬ng ch−ëng". Bao nhiªu ca quyÕt bÝ hiÓm ®Òu chøa râ trong c¸c vßng trßn. Xem hÕt "Thiªn S¬n lôc d−¬ng ch−ëng" th× ®Õn nh÷ng thøc vâ c«ng mµ §ång Mç cïng Lý Thu Thuû sau khi ra khái hÇm n−íc ®¸ ®· tû ®Êu víi nhau. Nh−ng H− Tróc xem v¨n tù kh¾c trong ®å h×nh so víi lêi truyÒn thô cña §ång Mç th× kü h¬n nhiÒu, y chØ cÇn nghÜ mét chót lµ hiÓu râ ngay. H«m Êy §ång Mç cïng Lý Thu Thuû ®Êu tµi, nh÷ng mong chãng th¾ng kÎ ®Þch, chí kh«ng ph¶i b¶n ý muèn truyÒn vâ c«ng mét c¸ch thÊu ®¸o cho H− Tróc. V× thÕ mµ mçi chiªu Lý Thu Thuû ph« diÔn, y kh«ng biÕt c¸ch tr¶ ®ßn ngay. H− Tróc ph¶i nghe §ång Mç chØ b¶o c¸ch ra chiªu, cßn nh÷ng chç biÕn ho¸ vi diÖu bµ ta kh«ng ®ñ th× giê truyÒn d¹y. Lóc nµy H− Tróc theo chØ thÞ trong ®å h×nh, vËn ®éng ch©n khÝ, míi häc ®−îc vµi chiªu ng−êi y nhÑ nhµng nh− muèn bay bæng lªn kh«ng, song tùa hå cßn cã chç nµo sai trËt mét chót nªn ch©n kh«ng rêi khái mÆt ®Êt ®−îc. H− Tróc ®ang ®Ó t©m trÝ vµo nh÷ng lêi chØ dÉn trong ®å h×nh, tuyÖt kh«ng ®Ó ý g× ®Õn ngo¹i vËt th× bÊt th×nh l×nh hai tiÕng la ho¶ng vang lªn. H− Tróc c¶ kinh quay ®Çu nh×n l¹i th× thÊy hai c« Lan KiÕm, Tróc KiÕm l¶o ®¶o ng−êi ®i råi ng· l¨n xuèng ®Êt. Cßn hai c« Lan, Cóc còng tay vÞn vµo v¸ch ®¸ s¾c mÆt lît l¹t l¶o ®¶o muèn tÐ. H− Tróc véi ch¹y l¹i ®ì hai c« Mai, Tróc hái: - Hai vÞ tû tû lµm sao vËy? Mai KiÕm run lÈy bÈy ®¸p: - Chñ... chñ nh©n! C«ng lùc bän n« tú kÐm cái kh«ng thÓ ë trong nµy xem ®−îc... bän n« tú xin ra ngoµi chê ®îi! Råi bèn c« d¾t nhau vÞn vµo v¸ch ®¸ b−íc lÇn ra khái th¹ch thÊt. H− Tróc ngÈn ng−êi mét lóc råi còng ch¹y ra xem th× thÊy bèn c« ®ang ngåi xÕp b»ng trong ®−êng hÇm. Ng−êi c« nµo còng run bÇn bËt, nÐt mÆt lé vÎ cùc kú ®au khæ. H− Tróc võa thÊy t×nh h×nh nµy ®· biÕt lµ c¸c c« bÞ träng th−¬ng råi, liÒn vËn ®éng "Thiªn S¬n lôc d−¬ng ch−ëng" vç vµo l−ng mçi ng−êi mÊy c¸i. Mét luång khÝ thuÇn d−¬ng hïng hËu thÊm vµo trong c¬ thÓ khiÕn s¾c mÆt bèn c« trë l¹i b×nh th−êng, råi ch¼ng bao l©u tr¸n to¸t må h«i, më ®−îc m¾t ra nãi: - §a t¹ chñ nh©n ®· hao phÝ c«ng lùc ®Ó trÞ th−¬ng cho bän n« tú. C¸c c« trë m×nh sôp xuèng ®Ó t¹ ¬n. H− Tróc gi¬ tay ra ®ì dËy hái: - Vô nµy lµ thÕ nµo ®©y? Sao c¸c c« tù nhiªn l¹i bÞ th−¬ng ngÊt ®i? Mai KiÕm thë dµi ®¸p: Posted by LAW, KII http://www.vietkiem.com webmaster@vietkiem.com
  7. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm 7 Nguyªn t¸c :Kim Dung - Th−a chñ nh©n! Së dÜ tr−íc ®©y §ång Mç biÓu ph¶i bèn m−¬i n¨m sau, bän n« tú míi ®−îc vµo th¹ch thÊt mçi n¨m mét lÇn ®Ó xem ®å h×nh lµ ng−êi ®· th©m ý. Nguyªn nh÷ng ®å h×nh nµy tuy kh¾c toµn nh÷ng m«n vâ c«ng vi diÖu, mµ n« tú kh«ng biÕt tù l−îng, cø chiÕu theo nh÷ng chØ thÞ trong ®å "Gi¸p nhÊt" luyÖn tËp. Nh−ng néi lùc ch−a ®ñ nªn lËp tøc c¶m thÊy ch©n khÝ ch¹y nhén nh¹o trong c¸c kinh m¹ch. NÕu kh«ng ®−îc chñ nh©n gi¶i cøu th× bèn chÞ em n« tú kh«ng cßn ®−îc thÊy mÆt trêi n÷a. Lan KiÕm còng nãi: - ChÝnh §ång Mç còng mong ®Õn ngµy chÞ em n« tú ®ñ bèn m−¬i tuæi ®Ó tËp luyÖn nh÷ng m«n vâ c«ng th−îng thÆng. Nh−ng... bän n« tú t− chÊt hÌn kÐm, dï cã luyÖn tËp h¬n hai m−¬i n¨m n÷a, vÞ tÊt ®· d¸m tiÕn vµo trong nhµ nµy. H− Tróc nãi: - µ ra thÕ ®Êy! VËy ®ã lµ lçi t¹i ta. ChÝnh ra ta kh«ng nªn ®Ó c¸c vÞ tû tû vµo ®©y míi ph¶i. Tø kiÕm l¹i l¹y phôc xuèng t¹ téi, ®ång thanh nãi: - Sao chñ nh©n l¹i d¹y thÕ? §ã lµ chñ nh©n ®Æc biÖt gia ¬n. ChØ ®¸ng tr¸ch bän n« tú ®· cµn rì kh«ng biÕt l−îng søc m×nh th«i. Cóc KiÕm nãi: - C«ng lùc chñ nh©n cùc kú hïng hËu, nÕu luyÖn ®−îc nh÷ng m«n vâ c«ng cao th©m nµy th× rÊt lµ ®−îc viÖc. Tr−íc kia §ång Mç th−êng khi ë trong nhµ th¹ch thÊt hµng th¸ng kh«ng ra ngoµi lµ ®Ó nghiªn cøu tËp luyÖn nh÷ng ®å phæ trªn v¸ch ®¸. Mai KiÕm l¹i nãi: - Bän n« tµi ba m−¬i s¸u ®éng, b¶y m−¬i hai ®¶o ®Õn ®¸nh cung Linh Thøu, bøc b¸ch c¸c chÞ em bé Qu©n Thiªn ph¶i trá n¬i cÊt dÊu b¶o vËt cña §ång Mç, nh−ng hÕt th¶y chÞ em bé nµy mét d¹ trung trinh thµ chÕt chø kh«ng chÞu khuÊt phôc. Bèn chÞ em n« tú ®· chuÈn bÞ nÕu bän chóng tiÕn vµo ®−êng hÇm th× ph¸t ®éng c¬ quan. NÕu mµ chóng t×m vµo nhµ th¹ch thÊt ®−îc biÕt hÕt nh÷ng ®å h×nh trªn v¸ch ®¸ nhµ mËt t¹i cung Linh Thøu nµy th× thËt lµ mét mèi v¹ lín cho vâ l©m. Gi¶ tû bän n« tú sím biÕt thÕ nµy th× ®Ó bän chóng vµo ®©y ho¸ ra l¹i hay h¬n. H− Tróc gËt ®Çu nãi: - §óng thÕ thËt. NÕu lµ ng−êi kh«ng ®ñ c«ng lùc mµ nh×n thÊy nh÷ng ®å h×nh nµy th× cßn nguy h¹i h¬n bÞ tróng ®éc hay tróng ¸m khÝ. Hä ch−a tiÕn vµo ®©y lµ cßn may ®ã. Tróc KiÕm tñm tØm c−êi nãi: - Chñ nh©n thËt lµ ng−êi thiÖn t©m. Theo ý n« tú th× nªn ®Ó bän chóng vµo luyÖn c«ng mµ chÕt cho m×nh coi thËt s−íng m¾t. H− Tróc nãi: - Ta võa luyÖn xong mÊy chiªu thÊy tinh thÇn phÊn chÊn, néi lùc ®Çy rÉy. B©y giê nªn trë ra gi¶i trõ "Sinh tö phï" cho bän hä. C¸c c« còng ra ngoµi mét lóc ®Ó nghØ ng¬i. Posted by LAW, KII http://www.vietkiem.com webmaster@vietkiem.com
  8. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm 8 Nguyªn t¸c :Kim Dung N¨m ng−êi l¹i theo ®−êng hÇm ®i ra. H− Tróc vµo ngay toµ ®¹i s¶nh gi¶i trõ "Sinh tö phï" cho ba ng−êi n÷a. Nh÷ng ngµy h«m sau, H− Tróc tiÕp tôc dïng "Thiªn S¬n lôc d−¬ng ch−ëng" gi¶i trõ "Sinh tö phï" cho quÇn hµo. Cø mçi khi thÊy tinh thÇn mái mÖt, søc lùc thiÕu thèn th× l¹i vµo trong nhµ th¹ch thÊt luyÖn tËp vâ c«ng th−îng thÆng. Bèn c« hÇu phôc thÞ H− Tróc nh−ng chØ ®øng ngoµi chê ®îi chø kh«ng d¸m vµo nh− tr−íc n÷a. Hµng ngµy, H− Tróc cã lóc nµo r¶nh rçi l¹i chØ ®iÓm vâ c«ng cho quÇn n÷ chÝn bé víi lßng thµnh thùc, kh«ng dÊu giÕm mét chót nµo. C«ng viÖc gi¶i trõ "Sinh tö phï" cho quÇn hµo hÕt h¬n hai m−¬i ngµy míi xong. MÆt kh¸c, H− Tróc hµng ngµy nghiªn cøu ®å phæ tËp luyÖn tinh th«ng nh÷ng ®å gi¶i trong th¹ch thÊt nªn vâ c«ng y tiÕn bé rÊt mau, kh¸c xa víi ngµy ®Çu tiªn lªn nói Phiªu DiÔu nhiÒu. QuÇn hµo tr−íc kia ph¶i thuÇn phôc §ång Mç v× mô gieo "Sinh tö phï" vµo ng−êi ®Ó kiÒm chÕ. HiÖn thêi cung Linh Thøu ®æi chñ. H− Tróc lÊy lßng thµnh thùc ®èi ®·i, lÊy lÔ nghi c− xö nªn tuy hä lµ nh÷ng nh©n vËt ngang b−íng song còng c¶m ¬n mÕn ®øc, thùc lßng tÝn phôc. QuÇn hµo ®−îc gi¶i trõ "Sinh tö phï" råi b¸i t¹ gi¶i t¸n ®©u vÒ ®Êy. Trªn nói Phiªu DiÔu chØ cßn mét m×nh H− Tróc lµ ®µn «ng. Y nghÜ thÇm: - Thuë nhá m×nh lµ mét ®øa bÐ lªnh ®ªnh, c¬ khæ, hoµn toµn nhê cËy c¸c vÞ s− phô trong chïa ThiÕu L©m nu«i d¹y nªn ng−êi. NÕu m×nh kh«ng t×m vÒ chïa ThiÕu L©m th× thËt lµ kÎ vong ©n phô nghÜa. Ta ®µnh trë vÒ ®Ó l·nh téi tr−íc ph−¬ng tr−îng vµ s− phô míi ph¶i lÏ. H− Tróc nghÜ vËy råi nãi râ cho bèn c« hÇu cïng quÇn n÷ chÝn bé hiÓu râ c¨n nguyªn ý muèn xuèng nói ngay h«m ®ã. Mäi viÖc trong cung Linh Thøu do thñ lÜnh chÝn bé lµ D− bµ cïng bän Th¹ch tÈu xö lý. Bèn c« hÇu muèn ®i theo phôc dÞch, nh−ng H− Tróc ng¨n l¹i nãi: - Nay ta quay vÒ chïa ThiÕu L©m lµm l¹i hoµ th−îng. Trong thiªn h¹ cã nhµ s− nµo ®em tú n÷ ®i theo bao giê? H− Tróc nãi hai, ba lÇn, bèn c« hÇu vÉn ch¼ng tin lêi. Y liÒn lÊy dao c¹o, c¹o träc ®Çu nh½n bãng. Bèn c« kh«ng biÕt lµm sao c¶n H− Tróc ®−îc nªn ®µnh cïng quÇn n÷ chÝn bé tiÔn ch©n H− Tróc xuèng nói. QuÇn n÷ chØ ®µnh g¹t lÖ chia tay. H− Tróc thay ®æi quÇn ¸o thµy tu chïa ThiÕu L©m mÆc vµo m×nh råi thi triÓn c−íc bé ch¹y vÒ phÝa nói Tung S¬n. Dï rßng r· bèn ngµy, däc ®−êng y kh«ng d¸m d©y ®Õn chuyÖn ng−êi ngoµi. V¶ l¹i y mÆc ¸o hoµ th−îng th× dï cã gÆp ®¹o tÆc còng ch¼ng ai ®¸nh y lµm chi. Tõ cung Linh Thøu vÒ ®Õn chïa ThiÕu L©m, H− Tróc kh«ng cã sù g× x¶y ra ë däc ®−êng. H− Tróc võa nh×n thÊy m¸i ngãi vµng khÌ chïa ThiÕu L©m, trong lßng ®· nhén nh¹o lªn bao mèi c¶m kh¸i. Y nghÜ tíi mÊy th¸ng trêi v¾ng mÆt t¹i ng«i chïa yªu quý nµy, m×nh Posted by LAW, KII http://www.vietkiem.com webmaster@vietkiem.com
  9. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm 9 Nguyªn t¸c :Kim Dung ®· ph¹m vµo kh«ng biÕt bao nhiªu thanh quy giíi luËt th× trong lßng v« cïng hæ thÑn. Y c¶m thÊy t©m thÇn xao xuyÕn ch¼ng hiÓu ph−¬ng tr−îng vµ s− phô cã tha thø vµ cho m×nh trë l¹i PhËt m«n kh«ng. Vµo cöa s¬n m·n råi, H− Tróc t×m ®Õn b¸i kiÕn s− phô TuÖ Lu©n. TuÖ Lu©n thÊy y trë vÒ ®ét ngét th× kh«ng khái söng sèt, cÊt tiÕng hái: - Ta sai mi cÇm th¬ ®i sao ®Õn h«m nay míi trë vÒ? H− Tróc n»m phôc xuèng ®Êt, trong lßng tª t¸i, bÊt gi¸c khãc rèng lªn, miÖng nghÑn ngµo: - S− phô! §Ö tö... téi thùc ®¸ng chÕt. Xuèng nói råi kh«ng biÕt tr× thñ... ®Ó ®Õn nçi kh«ng gi÷ ®−îc gi¸o huÊn cña s− phô. TuÖ Lu©n biÕn s¾c hái: - Sao, sao?... Ng−¬i ®· nhiÔm ph¶i tanh h«i råi −? H− Tróc thó thËt: - D¹, ch¼ng nh÷ng ®Ö tö ®· ¨n mÆn mµ th«i! TuÖ Lu©n kh«ng b×nh tÜnh ®−îc lín tiÕng hái: - Qu©n nghiÖt sóc ®¸ng chÕt nµy!... mi uèng r−îu råi −? H− Tróc ®¸p: - Ch¼ng nh÷ng ®Ö tö uèng r−îu, mµ cßn say kh−ít n÷a. TuÖ Lu©n bu«ng mét tiÕng thë dµi ¶o n·o, hai dßng lÖ tu«n r¬i nãi: - Thuë nhá ta thÊy mi tÝnh nÕt thùc thµ trung hËu. ThÕ mµ míi ®i vµo thÕ giíi phån hoa kh«ng l©u t¹i sao ®· bÞ ch×m ®¾m ngay. Hìi «i!... H− Tróc thÊy s− phô th−¬ng t©m th× l¹i cµng sî h·i nãi: - §Ö tö cßn ph¹m vµo nhiÒu giíi luËt tÖ h¬n n÷a... Y ch−a kÞp nãi ph¹m s¸t giíi, s¾c giíi th× ®ét nhiªn hai håi chu«ng kh¸nh næi lªn lµm gi¸n ®o¹n. Hai håi chu«ng kh¸nh nµy lµ ®Ó triÖu tËp ch− t¨ng vÒ hµng ch÷ TuÖ. TuÖ Lu©n lËp tøc ®øng lªn lau n−íc m¾t nãi: - Mi ph¹m giíi nhiÒu qu¸, ta kh«ng cßn c¸ch nµo che chë cho mi n÷a. Mi... mi tù ®em th©n ®Õn giíi luËt viªn mµ chÞu téi ®i! Ta e r»ng chÝnh ta ®©y còng ph¶i v× ng−¬i mµ chÞu tr¸ch nhiÖm. © HQD Posted by LAW, KII http://www.vietkiem.com webmaster@vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2