Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 103

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

68
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 103', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 103

 1. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung Håi thø mét tr¨m linh ba Chïa ThiÕu L©m triÖu tËp quÇn t¨ng TuÖ Lu©n nãi xong cÇm lÊy l−ìi giíi ®ao treo ë trªn t−êng lËt ®Ët ®i ngay. H− Tróc ®Õn tr−íc giíi luËt viÖn khom l−ng bÈm: - §Ö tö lµ H− Tróc ®· vi ph¹m giíi luËt thanh tu, khÈn cÇu ch−ëng luËt Tr−ëng l·o ban h×nh ph¹t. H− Tróc h« lu«n hai lÇn, trong viÖn cã mét nhµ s− ®øng tuæi b−íc ra l¹nh lïng nãi: - Thñ toµ Tr−ëng l·o cïng ch−ëng luËt s− thóc ch−a r¶nh ®Ó nghe ng−¬i nãi. Ng−¬i h·y quú xuèng ®ã mµ chê. H− Tróc khÐp nÐp v©ng lêi quú ngay xuèng. Y quú tõ gi÷a tr−a cho ®Õn lóc trêi tèi mµ ch¼ng cã mét ai thÌm hái tíi. May mµ néi c«ng y th©m hËu nªn quú nöa ngµy trêi ch¼ng ¨n uèng g× vÉn ch−a mái mÖt chót nµo. Bçng bªn tai nghe tiÕng chu«ng chiªu mé thu kh«ng. Giê cóng PhËt buæi tèi ®· b¾t ®Çu. H− Tróc miÖng nhÈm kinh s¸m hèi. Bçng mét nhµ s− trÎ tuæi ®i tíi nãi: - H− Tróc! MÊy b÷a nay trong chïa cã nhiÒu viÖc träng ®¹i, c¸c vÞ tr−ëng l·o ch−a rçi ®Ó xö viÖc ng−¬i. Ta coi bé ng−¬i quú mäp niÖm kinh cã vÎ ch©n thµnh s¸m hèi. Th«i b©y giê ng−¬i h·y t¹m thêi ®Õn v−ên rau bãn ph©n. Khi nµo c¸c vÞ tr−ëng l·o r¶nh viÖc sÏ kªu ng−¬i ®Õn hái t×nh h×nh, tuú theo téi nÆng nhÑ ®Ó xö ph¹t. H− Tróc kÝnh cÈn ®¸p: - D¹. §a t¹ tÊm lßng tõ bi cña s− huynh. Råi ch¾p tay thi lÔ xong míi ®øng lªn. Y nghÜ bông: - Ch−a thÊy cã lÖnh ®uæi m×nh ra khái chïa lËp tøc th× h·y cßn hy väng. H− Tróc ra ®Õn v−ên rau. Y t×m ®Õn nhµ s− coi v−ên lµ Duyªn C¨n nãi: - Th−a s− huynh! TiÓu t¨ng lµ H− Tróc ph¹m giíi luËt b¶n m«n, cã lÖnh truyÒn ph¹t ra ®©y g¸nh ph©n bãn rau. Nguyªn Duyªn C¨n t− chÊt tÇm th−êng ®· ch¼ng l·nh héi ®−îc nghÜa thiÒn, mµ luyÖn vâ c«ng còng kh«ng tiÕn bé. Y chØ thÝch lµm nh÷ng viÖc vÆt. Khu v−ên rau nµy réng tíi hai tr¨m mÉu, nh©n c«ng cã ®Õn bèn chôc ng−êi. Y cai qu¶n bän nµy víi t¸c phong hèng h¸ch. Mçi khi gÆp nhµ s− nµo do giíi luËt viÖn xö ph¹t vµo v−ên rau lµm c«ng, Duyªn C¨n l¹i cµng lµm oai lµm ph−íc. Y võa nghe H− Tróc nãi th× trong bông c¶ mõng hái ngay: - Ng−¬i ph¹m giíi luËt g×? H− Tróc ®¸p: - TiÓu t¨ng ph¹m rÊt nhiÒu giíi cÊm kh«ng thÓ nãi mét lêi hÕt ®−îc. Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung Duyªn C¨n tøc giËn nãi: - T¹i sao mét lêi l¹i kh«ng nãi hÕt ®−îc? Ta khuyªn ng−¬i nªn thó thËt ®i, cho ta biÕt râ ®Çu ®u«i. §õng nãi ng−¬i chØ lµ mét chøc tiÓu hoµ th−îng cán con mµ ngay thñ toµ viÖn §¹t Ma La H¸n §−êng, hÔ bÞ ph¹t ®Õn v−ên rau lµm c«ng ta còng hái cho biÕt râ. Ch¼ng ai l¹i d¸m b−íng bØnh. Ta tr«ng bé mÆt ng−¬i ®á lõ, tr¾ng phí, nhÊt ®Þnh lµ hay ¨n vông thÞt råi. Cã ph¶i thÕ kh«ng? H− Tróc ®¸p: - ChÝnh ph¶i! Duyªn C¨n nãi: - Hõ! Ta ®o¸n kh«ng sai mµ! Kh«ng chõng ng−¬i cßn uèng r−îu n÷a. §õng cã mµ c·i b−íng! Lõa dèi ta kh«ng ph¶i chuyÖn dÔ ®©u! H− Tróc nãi: - ChÝnh ph¶i! Mét h«m tiÓu t¨ng uèng r−îu ®Õn say mÌm kh«ng cßn biÕt trêi biÕt ®Êt g× n÷a. Duyªn C¨n c−êi nãi: - Ha ha! Ng−¬i thËt lµ lín mËt! C¬m no r−îu say råi tÊt cßn n¶y lßng chim d¹ thó. ThÕ lµ t¸m ch÷ "s¾c tøc thÞ kh«ng, kh«ng tøc thÞ s¾c", ng−¬i bá sau g¸y råi. Ch¾c ®Çu ãc ng−¬i cßn nghÜ tíi n÷ s¾c ph¶i kh«ng, mµ kh«ng ph¶i mét lÇn, cã thÓ ®Õn b¶y t¸m lÇn míi ®óng. H¾n nãi b»ng giäng rÊt s¾c bÐn. H− Tróc thë dµi ®¸p: - TiÓu t¨ng kh«ng d¸m nãi dèi s− huynh. Ch¼ng nh÷ng nghÜ tíi mµ th«i, l¹i cßn ph¹m vµo s¾c giíi n÷a. Duyªn C¨n rÊt lÊy lµm ®¾c ý, tù cho m×nh cã con m¾t tinh ®êi, lín tiÕng m¾ng ®Ó ra oai: - Tªn tiÓu hoµ th−îng kia! Mi thËt lµ lín mËt! D¸m lµm b¹i ho¹i ®Õn danh dù cña chïa ThiÕu L©m ta. Trõ s¾c giíi, ng−¬i cßn ph¹m téi g× n÷a kh«ng? Hay cßn ®i ¨n c¾p tiÒn b¹c cña ng−êi ®Ó tiªu xµi, hoÆc ®¸nh nhau c·i nhau víi ai n÷a? H− Tróc cói ®Çu ®¸p: - TiÓu t¨ng ®· giÕt ng−êi, mµ kh«ng ph¶i chØ giÕt cã mét ng−êi. Duyªn C¨n c¶ kinh s¾c mÆt t¸i mÐt, lïi l¹i ba b−íc. Tr−íc nay y chØ quen khinh khi ng−êi hiÒn lµnh mµ rÊt sî h·i kÎ hung ¸c, nªn võa nghe H− Tróc nãi ®Õn giÕt ng−êi mµ l¹i giÕt nhiÒu ng−êi n÷a lµ kh¸c, th× sî run lªn bÇn bËt, chØ lo H− Tróc næi c¬n ®iªn mµ ®éng thñ th× ch¾c m×nh kh«ng ®Þch næi. Y liÒn cè trÊn tÜnh, ®æi giäng niÒm në nãi: - Vâ c«ng lµ ®iÒu thø nhÊt ®−îc thiªn h¹ −a chuéng. §· luyÖn vâ th× khã lßng gi÷ khái lì tay giÕt ng−êi. Ch¾c b¶n l·nh cña s− ®Ö ®· rÊt mùc cao c−êng. Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung H− Tróc ®¸p: - Nãi ra cµng thªm hæ thÑn. Nh−ng vâ c«ng cña tiÓu ®Ö häc ®−îc cña b¶n m«n ®· hoµn toµn tiªu tan hÕt. HiÖn giê trong m×nh tiÓu ®Ö kh«ng cßn l¹i mét chót g× gäi lµ c«ng phu cña ph¸i ThiÕu L©m n÷a. Duyªn C¨n c¶ mõng nãi: - ThÕ th× cµng hay! ThÕ th× cµng hay! Y nghe H− Tróc nãi mÊt hÕt c«ng phu b¶n m«n th× cho lµ v× H− Tróc ph¹m téi nhiÒu nªn c¸c vÞ tr−ëng l·o t−íc bá vâ c«ng, h¾n ®· toan trë mÆt. Nh−ng sau Duyªn C¨n l¹i nghÜ thÇm: - Tuy vâ c«ng g· bÞ t−íc bá, nh−ng nÕu g· cßn sãt l¹i chót Ýt, th× m×nh còng khã lßng ®èi phã. Duyªn C¨n nghÜ vËy liÒn nãi: - S− ®Ö! Ng−¬i ®· ®Õn v−ên rau lµm c«ng ®Ó s¸m hèi, thÕ lµ hay l¾m. Nh−ng chóng ta ®©y cã lÖ: HÔ ai ph¹m giíi luËt tøc lµ bµn tay bÞ dÝnh m¸u tanh h«i råi. VËy lóc lµm c«ng ch©n tay ph¶i ®eo xiÒng ®eo kho¸. §ã lµ quy cñ cña tæ t«n truyÒn l¹i. Ch¼ng hiÓu s− ®Ö cã chÞu kh«ng? NÕu kh«ng chÞu th× ta sÏ lªn viÖn giíi luËt bÈm l¹i ®Ó tuú Thñ toµ tr−ëng l·o ®Þnh ®o¹t. H− Tróc nãi: - LuËt lÖ ®· nh− vËy, dÜ nhiªn tiÓu t¨ng ph¶i tu©n theo. Duyªn C¨n mõng thÇm trong bông, sai lÊy xiÒng kho¸ ra ®eo vµo ch©n tay H− Tróc. Ta nªn biÕt r»ng: Tõ mÊy tr¨m n¨m nay, chïa ThiÕu L©m ®· truyÒn d¹y vâ c«ng th× khã lßng tr¸nh khái cã nh÷ng nhµ s− lµm ®iÒu cµn rì. PhÇn nhiÒu nhµ s− ph¹m ph¸p l¹i vâ c«ng cùc cao, khã lßng chÕ phôc, nªn S¸m hèi ®−êng trong viÖn giíi luËt cïng trong c¸c khu v−ên rau ®Òu chuÈn bÞ xiÒng xÝch ®óc b»ng s¾t thÐp. Duyªn C¨n thÊy H− Tróc ®eo xiÒng xÝch råi h¾n rÊt yªn lßng, l¹i trë giäng lín tiÕng m¾ng nhiÕc: - TÆc hoµ th−îng kia: Mi tuæi cßn nhá mµ ®· lín mËt lµm cµn, vi ph¹m hÕt c¸c giíi luËt. B÷a nay kh«ng dïng träng ph¹t th× sao h¶ ®−îc lßng c¨m tøc cña ta? H¾n nãi råi bÎ mét cµnh c©y vôt tíi tÊp xuèng ®Çu H− Tróc. H− Tróc thu ch©n khÝ l¹i kh«ng d¸m vËn néi lùc chèng ®èi, ®Ó mÆc cho Duyªn C¨n muèn ®¸nh thÕ nµo th× ®¸nh. Trong kho¶nh kh¾c, ®Çu mÆt H− Tróc ®Çm ®×a m¸u t−¬i, nh−ng y chØ niÖm PhËt, kh«ng lé vÎ g× o¸n hËn. Duyªn C¨n thÊy H− Tróc kh«ng nÐ tr¸nh, còng kh«ng chèng ®èi th× nghÜ thÇm: - G· tiÓu hoµ th−îng nµy qu¶ nhiªn mÊt hÕt vâ c«ng, ta tha hå mµ dµy xÐo hµnh h¹ g·. H¾n nghÜ tíi H− Tróc ¨n thÞt c¸ phÌ phìn, uèng r−îu say tuý luý råi gië thãi d©m dËt mµ chÝnh m×nh h¾n ®· ngoµi bèn m−¬i tuæi ch−a ®−îc nÕm mïi vÞ kho¸i l¹c, th× trong lßng Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung ghen ghÐt l¹i s«i lªn sïng sôc. H¾n cµng ®¸nh m¹nh tay h¬n, g·y lu«n ba c©y råi míi dõng tay. H¾n l¹i hïng hæ nãi: - Mçi ngµy mi ph¶i xóc ba tr¨m thïng ph©n bãn rau. NÕu mi thiÕu mét thïng th× ta sÏ dïng ®Õn c«n s¾t ®¸nh cho mi g·y gèi tèi mÆt. H− Tróc ®−îc Duyªn C¨n ®¸nh m¾ng l¹i thÊy yªn lßng tù nhñ: - M×nh ®· ph¹m bao nhiªu giíi luËt dÜ nhiªn ph¶i chÞu träng ph¹t. H×nh ph¹t cµng nÆng bao nhiªu, téi nghiÖt cña m×nh cµng nhÑ ®i chõng Êy. Y kÝnh cÈn ®¸p ngay b»ng mét tiÕng "v©ng" råi ra ch¸i hiªn lÊy thïng g¸nh ph©n bãn t−íi rau cá. Nh−ng ngoµi viÖc g¸nh ba tr¨m thïng n−íc ph©n råi cßn ph¶i bãn, t−íi mÊt kh¸ nhiÒu thêi giê, ®©u cã thÓ lµm xong trong chèc l¸t ®−îc. H− Tróc ch¼ng chót than phiÒn, lÆng lÏ lµm viÖc mét c¸ch rÊt thÊu ®¸o. Suèt ®ªm y lµm viÖc lu«n ch©n lu«n tay kh«ng nghØ chót nµo mµ ®Õn s¸ng vÉn ch−a xong. Nhê ®−îc sinh lùc ®Çy rÉy, H− Tróc kh«ng thÊy mái mÖt. Y g¸nh ®Çy ®ñ ba tr¨m thïng n−íc ph©n t−íi rau råi míi vµo nhµ chøa cñi n»m l¨n ra ngñ vïi. H− Tróc võa chîp m¾t ®−îc mét lóc th× Duyªn C¨n ®· ®Õn khua n¸o cho y tØnh dËy. H¾n cßn nÆng lêi quë tr¸ch: - TÆc hoµ th−îng kia! Trêi ®· ban ngµy ban mÆt mµ cßn chui róc vµo ®©y mµ ngñ vïi. DËy mau ®i ®èn cñi! H− Tróc chØ "d¹" mét tiÕng chø kh«ng gi¶i thÝch chi hÕt, råi vµo rõng ®èn cñi. S¸u b¶y ngµy liÒn, H− Tróc ban ngµy ®i ®èn cñi, tèi vÒ l¹i g¸nh ph©n t−íi rau tr¨m bÒ cùc khæ, mµ kh¾p m×nh mÈy bÞ ®¸nh th−¬ng tÝch ®Çy ng−êi, tr«ng thËt th¶m h¹i. S¸ng sím ngµy thø t¸m, H− Tróc ®ang bãn rau th× Duyªn C¨n ®Õn n¬i «n tån nãi: - S− huynh vÊt v¶ qu¸ nhØ? Råi h¾n lÊy ch×a kho¸ më xiÒng xÝch cho H− Tróc. H− Tróc nãi: - TiÓu ®Ö ch−a mÖt l¾m, cßn ba m−¬i g¸nh n÷a míi ®ñ, ®Ó lµm xong h·y ®i ngñ còng ch−a muén. Duyªn C¨n nãi: - S− huynh nghØ ®i th«i! Chç cßn thiÕu ®ã ®Ó tiÓu t¨ng lµm nèt cho. Mêi s− huynh vµo nhµ ¨n c¬m. MÊy b÷a nay tiÓu t¨ng ®¾c téi víi s− huynh. Mong r»ng s− huynh dung thø cho. H− Tróc thÊy Duyªn C¨n thèt nhiªn thay ®æi th¸i ®é th× trong lßng rÊt lÊy lµm kú. Y ngöng ®Çu nh×n lªn th× thÊy mÆt mòi h¾n tÝm bÇm s−ng hóp, râ rµng võa bÞ mét trËn ®ßn th¶m khèc. H− Tróc cµng lÊy lµm kú h¬n n÷a khi Duyªn C¨n nh¨n nhã nãi: - TiÓu t¨ng cã m¾t mµ kh«ng biÕt nói Th¸i S¬n, nªn ®¾c téi víi s− huynh. NÕu s− huynh kh«ng l−îng thø cho th× tiÓu t¨ng... ph¶i ®¹i ho¹ ®Õn n¬i råi. Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung H− Tróc ch¼ng hiÓu ý tø Duyªn C¨n ra sao, vÉn nãi b»ng mét giäng rÊt cung kÝnh lÔ phÐp: - TiÓu t¨ng m×nh lµm m×nh chÞu. S− huynh tr¸ch ph¹t nh− thÕ lµ ®¸ng l¾m, thùc t×nh tiÓu t¨ng kh«ng d¸m o¸n hËn s− huynh chót nµo. Duyªn C¨n biÕn s¾c gi¬ tay lªn, tù t¸t "bèp bèp" vµo mÆt m×nh bèn c¸i thËt m¹nh råi nãi: - S− huynh! TiÓu t¨ng khÈn cÇu s− huynh më l−îng tõ bi! S− huynh lµ ®¹i nh©n, ®õng ®Ó t©m ch¾p nhÆt ®Õn lçi lÇm cña kÎ tiÓu nh©n. TiÓu t¨ng... TiÓu t¨ng... H¾n nãi ch−a døt lêi l¹i gi¬ tay lªn tù t¸t vµo mÆt lu«n mÊy c¸i n÷a. H− Tróc kinh ng¹c hái: - T¹i sao s− huynh l¹i cã cö chØ nµy? Duyªn C¨n quú xuèng ®Êt, n¾m lÊy v¹t ¸o H− Tróc nãi: - NÕu s− huynh kh«ng l−îng thø cho th× ®«i trßng m¾t... cña tiÓu t¨ng kh«ng thÓ gi÷ ®−îc n÷a! H− Tróc ng¬ ng¸c hái: - TiÓu t¨ng thËt t×nh kh«ng hiÓu mét tÝ g× c¶. Duyªn C¨n nãi: - NÕu ®−îc s− huynh nhiªu dung cho, tiÓu t¨ng khái bÞ mãc m¾t, th× kiÕp sau xin lµm th©n tr©u ngùa ®Ó b¸o ®Òn ©n ®øc cao c¶ cña s− huynh. H− Tróc hái: - S− huynh nãi g× kú vËy? TiÓu t¨ng cã b¶o mãc m¾t s− huynh bao giê ®©u? Duyªn C¨n mÆt t¸i mÐt nãi: - NÕu s− huynh kiªn quyÕt ch¼ng chÞu dung tha, th× tiÓu t¨ng thµnh ng−êi cã m¾t kh«ng trßng. TiÓu t¨ng ®µnh tù xö lý vËy. H¾n nãi xong ®−a hai ngãn tay lªn ®Ó toan mãc trßng ra. H− Tróc véi n¾m tay Duyªn C¨n l¹i hái: - Ai bøc b¸ch s− huynh ph¶i mãc m¾t? Duyªn C¨n tr¸n to¸t må h«i Êp óng ®¸p: - TiÓu t¨ng... TiÓu t¨ng kh«ng d¸m nãi. NÕu tiÓu t¨ng nãi ra th×... sÏ bÞ giÕt chÕt. H− Tróc tù hái: - T¹i chïa ThiÕu L©m nµy ai lµ ng−êi cã uy quyÒn lín ®Õn thÕ? NghÜ vËy H− Tróc liÒn hái: - Cã ph¶i ph−¬ng tr−îng kh«ng? Duyªn C¨n nãi: Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung - Kh«ng ph¶i. H− Tróc l¹i hái: - ThÕ th× ch¾c lµ mét trong ba vÞ thñ toµ §¹t Ma ViÖn, La H¸n §−êng, Giíi LuËt ViÖn ph¶i kh«ng? Duyªn C¨n ®¸p: - Kh«ng ph¶i hÕt! S− huynh ¬i! TiÓu t¨ng kh«ng d¸m nãi ®©u, chØ khÈn cÇu s− huynh tha thø cho mµ th«i. Nh÷ng vÞ Êy biÓu r»ng: NÕu muèn gi÷ ®−îc ®«i trßng m¾t th× chØ cßn cã chÝnh miÖng s− huynh tuyªn bè dung tha cho tiÓu t¨ng lµ ®−îc. H¾n nãi xong liÕc m¾t nh×n trém sang mÐ bªn, vÎ mÆt cùc kú sî h·i. H− Tróc nh×n theo m¾t Duyªn C¨n vÒ phÝa hµnh lang th× thÊy cã bèn nhµ s− ngåi ®ã ®Òu mÆc ¸o t¨ng bµo s¾c tro, ®Çu ®éi t¨ng bµo mµu x¸m, quay mÆt vµo trong nªn kh«ng tr«ng râ t−íng diÖn. H− Tróc tù hái: - Ch¼ng lÏ l¹i lµ bèn vÞ s− huynh kia? Ch¾c hä ®−îc lÖnh trªn ph¸i ®Õn trõng ph¹t Duyªn C¨n v× téi chuyªn quyÒn lµm oai, lµm ph¸ch ®· ®¸nh ®Ëp nh÷ng nhµ s− ph¹m giíi? H− Tróc nghÜ vËy liÒn nãi: - TiÓu t¨ng kh«ng o¸n tr¸ch s− huynh tøc lµ l−îng thø råi cßn g×? Duyªn C¨n mõng rì kh«n xiÕt liÒn quú ngay xuèng v−ên rau dËp ®Çu l¹y t¹. Tr¸n h¾n dÝnh c¶ n−íc ph©n vµo mµ h¾n còng kh«ng quan t©m. H− Tróc l¹i nãi: - Xin s− huynh ®øng dËy mau ®i! Chí nªn dïng ®¹i lÔ. Duyªn C¨n lãp ngãp ®øng lªn, kÝnh cÈn mêi H− Tróc vµo phßng ¨n, råi tù tay m×nh b−ng c¬m rãt n−íc hÇu h¹. H− Tróc kh«ng thÓ tõ chèi ®−îc, v× xem chõng nÕu m×nh kh«ng ®Ó h¾n phôc thÞ th× d−êng nh− h¾n bÞ ®¹i ho¹, nªn ®µnh ®Ó mÆc h¾n muèn lµm sao th× lµm. Duyªn C¨n khÏ hái nhá vµo tai: - S− huynh cã x¬i r−îu kh«ng? Hay cã muèn dïng thÞt chã th× tiÓu t¨ng còng t×m cho ®−îc! H− Tróc c¶ kinh nãi: - A di ®µ PhËt! Téi nghiÖt, téi nghiÖt! Sao l¹i lµm thÕ ®−îc? Duyªn C¨n lÐ m¾t nãi: - Bao nhiªu téi nghiÖt ®Ó tiÓu t¨ng l·nh chÞu c¶ cho. TiÓu t¨ng ®i kiÕm vÒ ®Ó s− huynh dïng nhÐ? H− Tróc kho¸t tay lia lÞa nãi: - §õng, ®õng! Nh÷ng viÖc ph¹m giíi nµy s− huynh chí nªn ®Ò cËp ®Õn n÷a! Duyªn C¨n nãi: Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung - NÕu s− huynh thÊy ë trong chïa bÞ kû luËt bã buéc, kh«ng ®−îc tù do vui s−íng th× cø viÖc tù tiÖn xuèng nói. NÕu trong Giíi LuËt ViÖn cã ai hái tíi, tiÓu t¨ng sÏ nãi lµ ph¸i s− huynh ®i t×m vËt dông. TiÓu t¨ng xin hÕt søc che lÊp, quyÕt kh«ng ®Ó x¶y ra chuyÖn g× ®¸ng lo ng¹i. H− Tróc nghe Duyªn C¨n nãi mçi lóc mét nãi nh¶m thªm th× l¾c ®Çu b¶o: - TiÓu t¨ng thµnh t©m s¸m hèi nh÷ng téi lçi ®· ph¹m cho nghiªm giíi luËt. Xin s− huynh ®õng nh¾c ®Õn chuyÖn vi ph¹m thanh quy n÷a. Duyªn C¨n tuy ngoµi miÖng "v©ng d¹" nh−ng trong bông vÉn m¾ng thÇm: - Mi lµ mét g· thµy tu ph¸ giíi, ®am mª töu s¾c mµ cßn khÐo gi¶ vê. Tuy h¾n nghÜ vËy, nh−ng thÊy H− Tróc g¹t ®i kh«ng d¸m nãi n÷a. H¾n hÇu h¹ H− Tróc dïng c¬m chay råi l¹i mêi y vÒ thiÒn phßng cña m×nh ®Ó nghØ ng¬i. Tõ h«m Êy Duyªn C¨n hÕt søc chiÒu chuéng H− Tróc, kh«ng b¾t y g¸nh ph©n bãn rau n÷a. Ba ngµy tr«i qua. H«m Êy vµo kho¶ng giê ngä, Duyªn C¨n pha Êm trµ Long tØnh hai tay ®−a cho H− Tróc nãi: - Mêi s− huynh dïng trµ. H− Tróc nãi: - TiÓu t¨ng lµ kÎ can ph¹m chê ngµy ®Þnh téi, mµ s− huynh qu¸ hËu ®·i nh− vËy, khiÕn tiÓu t¨ng thùc ¸y n¸y. Råi ®øng lªn hai tay ®ì lÊy chÐn trµ. BÊt th×nh l×nh, chu«ng kh¸nh ®æ håi vang lªn kh«ng ngít. §ã lµ tiÕng hiÖu triÖu häp toµn thÓ ch− t¨ng trong chïa. Ngo¹i trõ hµng n¨m gÆp ngµy PhËt ®¶n, hoÆc ngµy sinh nhËt §¹t Ma tæ s−, cßn trong chïa tr−íc nay rÊt Ýt khi triÖu tËp toµn thÓ ch− t¨ng. Duyªn C¨n nãi: - Ph−¬ng tr−îng ®· sai næi hiÖu chu«ng tô tËp chóng t¨ng. VËy chóng ta ph¶i ®Õn ®iÖn §¹i Hïng xem sao? H− Tróc nãi: - Ph¶i ®ã. ThÕ råi hai ng−êi cïng m−êi mÊy nhµ s− trong khu v−ên rau lËt ®Ët ch¹y ®Õn §¹i hïng B¶o ®iÖn. Trong ®iÖn ®· thÊy h¬n hai tr¨m nhµ s− tô tËp, ngoµi ra cßn v« sè t¨ng chóng ®ang lôc tôc kÐo ®Õn. ChØ trong kho¶nh kh¾c h¬n n¨m tr¨m vÞ s− ®· ®Õn ®«ng ®ñ vµ chia thø bËc vµo ngåi. Tuy sè ng−êi rÊt ®«ng ®¶o mµ im lÆng nh− tê. Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung H− Tróc ®øng vµo hµng c¸c nhµ s− cã ch÷ "H−". Y ngöng ®Çu nh×n lªn th× thÊy nh÷ng bËc cao t¨ng tiÒn bèi vÎ mÆt cùc kú nghiªm träng, ®· chét d¹ nghÜ thÇm: - Ph¶i ch¨ng v× m×nh ph¹m téi qu¸ nÆng nªn Ph−¬ng tr−îng triÖu tËp toµn thÓ t¨ng chóng ®Ó trõng ph¹t mét c¸ch ®Æc biÖt ®Æng r¨n kÎ kh¸c cho nghiªm luËt lÖnh? Kh«ng chõng tr−íc t×nh h×nh nghiªm träng nµy, m×nh sÏ bÞ ®uæi ra khái m«n tr−êng th× biÕt lµm thÕ nµo? H− Tróc cßn ®ang khiÕp sî, bçng ba håi chu«ng bÊt chît næi lªn. Ch− t¨ng ®ång thanh tuyªn PhËt hiÖu: - A di ®µ PhËt! A di ®µ PhËt! Ph−¬ng tr−îng chïa ThiÕu L©m lµ HuyÒn Tõ ®¹i s− cïng ba vÞ cao t¨ng ®øng hµng ch÷ "HuyÒn" vµ b¶y nhµ s− kh¸c n÷a tõ hËu ®iÖn thong th¶ ®i ra. Ch− t¨ng trong ®iÖn nhÊt tÒ khom l−ng thi lÔ. Chóng t¨ng ngöng ®Çu nh×n lªn th× thÊy b¶y nhµ s− nµy ®Òu ®· lín tuæi, s¾c phôc kh«ng gièng b¶n tù. §óng lµ b¶y nhµ s− ë chïa kh¸c míi ®Õn. Nhµ s− ngåi ®Çu kh¸ch vÞ tuæi ®é b¶y m−¬i, th©n h×nh bÐ nhá vµ thÊp lïn, hai m¾t loang lo¸ng. Lóc l·o ®−a m¾t nh×n xung quanh d¸ng ®iÖu rÊt oai nghiªm. HuyÒn Tõ quay mÆt vÒ phÝa t¨ng chóng b¶n tù dâng d¹c giíi thiÖu: - VÞ nµy lµ ThÇn Quang Th−¬ng Nh©n, ph−¬ng tr−îng chïa Thanh L−¬ng trªn nói Ngò §µi. QuÇn t¨ng b¶n tù lµm lÔ ra m¾t ®i. Nªn biÕt r»ng ThÇn Quang Th−îng Nh©n lµ mét tay oai danh lõng lÉy trong vâ l©m. L·o cïng HuyÒn Tõ ®¹i s− lµ hai vÞ La H¸n Hµng Long, Phôc Hæ. VÒ vâ c«ng ng−êi ta ®ån ThÇn Quang Th−îng Nh©n cã phÇn tréi h¬n HuyÒn Tõ ®¹i s−. Chóng t¨ng ®Òu lÈm bÈm: - Nghe ®ån ThÇn Quang Th−îng Nh©n tù coi m×nh lµ mét nh©n vËt cao c¶. L·o lµ mét nhµ s− l¹i dÝnh vµo nh÷ng viÖc vâ l©m trÇn tôc, thÕ lµ ®i vµo ®−êng lèi H¹ thõa. Tr−íc nay l·o kh«ng muèn kÕt giao víi chïa ThiÕu L©m, h«m nay l·o th©n hµnh tíi ®©y tÊt cã viÖc g× quan träng l¾m. Mäi ng−êi ®Òu khom l−ng quay vÒ ThÇn Quang Th−îng Nh©n thi lÔ. HuyÒn Tõ l¹i gi¬ tay vÒ phÝa s¸u nhµ s− trong hµng t©n kh¸ch nãi: - S¸u vÞ ®©y lµ cao t¨ng chïa Thanh L−¬ng, hoÆc lµ b¹n th©m giao víi ThÇn Quang Th−îng Nh©n còng ®Òu lµ nh÷ng nh©n vËt cã ®¹o ®øc lín n¬i cöa PhËt. B÷a nay b¶y vÞ ®ång thêi gi¸ng l©m thËt lµ vÎ vang cho b¶n tù. V× thÕ mµ cã cuéc triÖu tËp ®«ng ®ñ ch− t¨ng b¶n tù tíi ®©y lµm lÔ ra m¾t. BÇn t¨ng mong ®−îc ThÇn Quang Th−îng Nh©n khai ®µn thuyÕt ph¸p ®Ó biÓu d−¬ng ý nghÜa nhµ PhËt vµ ®Ó toµn thÓ t¨ng chóng b¶n tù cïng ®−îc thô gi¸o cho thªm phÇn ®¹o ®øc. ThÇn Quang Th−îng Nh©n nãi: - BÇn t¨ng ch¶ d¸m nµo! Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung Th©n h×nh l·o bÐ nhá, thÊp lïn, kh«ng ngê thanh ©m l¹i oang oang vang déi, ch¼ng kh¸c tiÕng s− tö gÇm thÐt, khiÕn cho chóng t¨ng kh«ng khái kinh h·i. Nh−ng Th−îng Nh©n tuy lín tiÕng mµ kh«ng kÐo g©n cæ còng kh«ng vËn néi lùc ®Ó cè ý uy hiÕp nh©n t©m mµ chØ dïng tiÕng nãi tù nhiªn. ThËt lµ mét thø thanh ©m trêi cho cã mét. Th−îng Nh©n l¹i nãi tiÕp: - ThiÕu L©m b¶o tù lµ chèn trang nghiªm, tiÓu t¨ng ®em lßng sïng kÝnh ®· l©u. S¸u m−¬i n¨m vÒ tr−íc, tiÓu t¨ng ®· ®Õn ®©y cÇu giíi, song bÞ cù tuyÖt ngay tõ ngoµi cöa S¬n m«n. S¸u m−¬i n¨m sau trë l¹i, c¶nh cò vÉn cßn nh− x−a mµ nh©n sù kh«ng gièng tr−íc n÷a. ThËt lµ ®¸ng buån! Chóng t¨ng nghe l·o nãi xong trong t©m ®Òu chÊn ®éng v× giäng l−ìi l·o ®Çy vÎ h»n häc tøc giËn. Ai nÊy ®Òu tù hái: - Ch¼ng lÏ l·o ®Õn ®©y ®Ó tÇm cõu? HuyÒn Tõ vèn lµ ng−êi rÊt b×nh tÜnh, ®¸p b»ng mét giäng «n hoµ: - TÐ ra s− huynh ngµy tr−íc ®· tõng ®Õn chïa ThiÕu L©m ®Ó xuÊt gia ®Çu PhËt. TÊt c¶ chïa chiÒn kh¾p thiªn h¹ ®Òu lµ mét nhµ. Nay s− huynh tõ chïa Thanh L−¬ng dêi gãt tíi ®©y, ®· lµ PhËt m«n ®Ö tö ai kh«ng sïng kÝnh? Ngµy tr−íc chïa ThiÕu L©m ch−a d¸m tiÕp n¹p thµnh ®¾c téi víi s− huynh. VËy tiÓu t¨ng xin nghiªng m×nh t¹ lçi, song còng v× thÕ mµ s− huynh ®i lËp mét c¬ së kh¸c ®Æng ®em ho»ng ph¸p phæ ®é chóng sinh, lµm nªn c«ng nghiÖp rÊt lín cho nhµ PhËt. C©u chuyÖn ngµy tr−íc ch¼ng qua chØ lµ mét tr−êng nh©n duyªn trong câi u minh xÕp ®Æt. HuyÒn Tõ nãi xong hay tay ch¾p ®Ó tr−íc ngùc cung kÝnh thi lÔ. ThÇn Quang Th−îng Nh©n ®¸p lÔ råi nãi: - Së dÜ ngµy tr−íc tiÓu t¨ng ®Õn b¶o tù ®Ó cÇu giíi cè nhiªn lµ ng−ìng mé b¶o tù ®· ®øng ®Çu vâ l©m trong mÊy tr¨m n¨m. Thiªn h¹ cßn ®ån chïa ThiÕu L©m rÊt nghiªm minh mµ xö sù rÊt c«ng b»ng ngay th¼ng... L·o nãi tíi ®©y ®ét nhiªn ®¶o m¾t phãng tia s¸ng ra bèn mÆt råi ngöng ®Çu nh×n lªn pho t−îng PhËt tæ kim th©n trªn §¹i hïng b¶o ®iÖn, l¹nh lïng tiÕp: - Ngê ®©u viÖc ®êi th−êng chØ cã h− danh Ýt khi thÊy thùc sù. NÕu tiÓu t¨ng biÕt thÕ nµy th× n¨m Êy còng ch¼ng ®Õn chïa ThiÕu L©m lµm chi cho mÊt c«ng. ThÇn Quang Th−îng Nh©n võa døt lêi th× hÕt th¶y h¬n n¨m tr¨m nhµ s− chïa ThiÕu L©m ®Òu biÕn s¾c, nh−ng t¹i ®©y giíi luËt rÊt nghiªm, tuy ai nÊy ®Òu c¨m phÉn mµ tuyÖt ch¼ng ai d¸m lªn tiÕng. HuyÒn Tõ ph−¬ng tr−îng b×nh tÜnh nãi: - A di ®µ PhËt! Sao s− huynh l¹i nãi vËy? NÕu tÖ tù tõ trªn xuèng d−íi cã ai lµm viÖc sai quÊy th× xin s− huynh cø nãi râ. KÎ cã téi ph¶i chÞu trõng ph¹t mµ ph¹m lçi lÇm th× ph¶i söa ®æi. Lêi s− huynh nãi ra ®Ó m¹t s¸t danh dù chïa ThiÕu L©m nh− vËy h¸ ch¼ng thÊy qu¸ ru? ThÇn Quang Th−îng Nh©n hái l¹i: Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung - Xin hái s− huynh: Cöa PhËt ph¶i ch¨ng lµ chèn quan nha hay lµ æ giÆc c−íp? HuyÒn Tõ l¹nh lïng nãi: - TiÓu t¨ng ch−a thÓ hiÓu ®−îc lêi nãi cña s− huynh cã ngô ý g×. Xin s− huynh chØ thÞ cho. ThÇn Quang ®¸p: - Chèn quan nha b¾t ng−êi giam cÇm, cßn æ ®¹o tÆc th× b¾t ng−êi ®Ó lÊy tiÒn chuéc, ®ã lµ nh÷ng viÖc tÇm th−êng. Chïa ThiÕu L©m ®· ch¼ng ph¶i chèn quan nha, l¹i kh«ng lµ æ giÆc c−íp mµ sao tù ý b¾t giam ng−êi ngoµi kh«ng th¶ cho vÒ. TiÓu t¨ng xin hái l¹i s− huynh: Chïa ThiÕu L©m lµm nh÷ng viÖc c−êng hung nh− v©y cã xøng ®¸ng víi bèn ch÷ "PhËt m«n thiÖn ®Þa" kh«ng? HuyÒn Tõ ®−a m¾t nh×n nhµ s− thø t− ngåi phÝa d−íi ThÇn Quang nghÜ thÇm: - Nhµ s− nµy rËm r©u s©u m¾t, m«i th©m da thiÕt b×, ta d· ngê h¾n kh«ng ph¶i lµ mét nhµ s− ë Trung Nguyªn, tÐ ra qu¶ nhiªn y lµ mét vÞ hßa th−îng n−íc Thiªn Tróc. §−¬ng nhiªn y v× muèn ®ßi Ba La Tinh mµ ®Õn ®©y. Nh−ng kh«ng hiÓu t¹i sao y kÐo c¶ ThÇn Quang chïa Thanh L−¬ng nµy cïng ®Õn lµm chi? HuyÒn Tõ nghÜ vËy råi hái: - Th−a s− huynh! TiÓu t¨ng cã ®iÒu ch−a hiÓu kÝnh xin s− huynh chØ gi¸o: Gi¶ tû cã ng−êi ngoµi ®Õn chïa Thanh L−¬ng trªn Ngò ®µi s¬n xem trém kiÕm kinh vÒ Phôc Ma KiÕm trong Phôc Hæ quyÒn ph¸i cïng nh÷ng m«n ¶o diÖu bÝ mËt vÒ "T©m, ý, KhÝ, Hçn nguyªn c«ng, Phæ lan tr−îng ph¸p" cña quý tù th× s− huynh xö trÝ ra sao? ThÇn Quang c−êi ha h¶ quay l¹i nh×n nhµ s− m«i th©m m¾t tr¾ng da thiÕt b× nãi: - HuyÒn Tõ ®¹i s− ch−a bÞ ®¸nh ®· cung x−ng, tù m×nh thó nhËn lµ cã ra lÖnh b¾t giam Ba La Tinh s− huynh ë t¹i chïa ThiÕu L©m råi. Nguyªn nhµ s− m«i th©m da thiÕt b× kia chÝnh lµ TriÕt La Tinh, s− huynh cña Ba La Tinh. Ngµy nä y c−ìi r¾n ®Õn Trung Nguyªn råi gÆp Du Th¶n Chi cïng C−u Ma TrÝ vµ bÞ mét phen nhôc nh· c¾m ®Çu quay vÒ Thiªn Tróc. Däc ®−êng h¾n gÆp mét vÞ l·o t¨ng ë Trung Nguyªn tay cÇm thuyÒn tr−îng ch¨m chó nh×n h¾n. TriÕt La Tinh ®ang lóc c¨m tøc ®Çy ruét, liÒn qu¸t b¶o vÞ l·o t¨ng nh−êng lèi. H¾n thèt ra nh÷ng lêi rÊt v« lÔ. VÞ l·o t¨ng kia lµ ng−êi tÝnh nãng nh− löa, tøc th× quay l¹i m¾ng tr¶. Hai bªn tr−íc cßn ®Êu khÈu sau ®Êu vâ. Cuéc ®Êu kÐo dµi ®Õn mét giê kh«ng ph©n cao thÊp. C«ng lùc hai ng−êi ®Òu cã chç së tr−êng riªng mµ ®¸nh nhau b»ng binh khÝ còng chèng chäi nhau ch¼ng ai h¬n ai. TrËn ®Êu kÐo dµi ®Õn lóc hoµng h«n th× vÞ l·o t¨ng qu¸t b¶o dõng tay råi nãi: - Phiªn t¨ng kia! Vâ c«ng cña ng−¬i rÊt cao, ®¸ng tiÕc lµ ng−¬i nãng tÝnh kh«ng trÊn tÜnh ®−îc. TriÕt La Tinh nãi: - Ng−¬i víi ta kÎ b¶y l¹ng ng−êi nöa c©n ch¼ng ai h¬n ai! Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung H¾n häc mãt ®−îc mÊy c©u hoa ng÷ thµnh ra nãi sai. §¸ng lý ph¶i nãi "kÎ t¸m l¹ng ng−êi nöa c©n" th× h¾n l¹i nãi "kÎ b¶y l¹ng ng−êi nöa c©n". VÞ l·o t¨ng rÊt lÊy lµm kú hái: - Sao ng−¬i l¹i b¶o "kÎ b¶y l¹ng ng−êi nöa c©n"? TriÕt La Tinh ®á mÆt lªn nãi: - å! ta nãi lÇm "kÎ chÝn l¹ng ng−êi nöa c©n" VÞ l·o t¨ng liÒn c−êi ha h¶ nãi: - Ta d¹y cho ng−¬i hay: T¸m l¹ng míi lµ nöa c©n. Cã mét c©u nãi th«ng th−êng cña ng−êi Trung Nguyªn chóng ta mµ ng−¬i cßn ch−a rµnh. VÒ häc thªm mÊy n¨m n÷a råi sÏ ®Õn nãi chuyÖn b»ng Hoa ng÷ víi ta còng ch−a muén. Nguyªn TriÕt La Tinh vµ Ba La Tinh cè ý ®Õn Trung Nguyªn ®Ó lÊy l¹i b¶n kinh cña n−íc Thiªn Tróc, nªn r¸ng häc tiÕng Trung Hoa, nhÊt lµ nh÷ng c©u tôc ng÷. Nh−ng h¾n chØ nhí thÊp thám kh«ng rµnh m¹ch nªn míi cã sù lÇm lÉn nh− thÕ. Hai nhµ s− vèn kh«ng thï o¸n, ®¸nh nhau nöa ngµy råi sinh ra mÕn tµi nhau giíi thiÖu tªn hä. VÞ l·o t¨ng ®ã ph¸p danh lµ ThÇn ¢m vµ lµ s− ®Ö ThÇn Quang ph−¬ng tr−îng chïa Thanh L−¬ng. ThÇn ¢m l¹i hái TriÕt La Tinh qua Trung Hoa cã viÖc g×? Th× TriÕt La Tinh nãi lµ: S− ®Ö h¾n lµ Ba La Tinh qua Trung thæ ®Õn chïa ThiÕu L©m ®Ó ®−a th¬ råi kh«ng hiÓu v× lÏ g× l¹i bÞ chïa ThiÕu L©m b¾t gi÷, kh«ng th¶ cho vÒ. Nguyªn ThÇn ¢m lµ ng−êi hiÕu sù, l¹i thÊy uy danh chïa ThiÕu L©m ®ån ®¹i xa gÇn th× trong lßng kh«ng phôc. H¾n cßn cã ý khoe khoang «ng b¹n míi kÕt giao liÒn nãi: - S− huynh ta lµ ThÇn Quang b¶n l·nh phi th−êng, thiªn h¹ v« ®Þch, ch¼ng coi chïa ThiÕu L©m vµo ®©u. VËy ta ®−a «ng b¹n ®Õn yÕt kiÕn s− huynh ta. Ch¾c ch¾n y sÏ cã c¸ch cøu ®−îc s− ®Ö cho «ng b¹n. © HQD Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2