intTypePromotion=1

Lục mạch thần kiếm - tập 103

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
62
lượt xem
12
download

Lục mạch thần kiếm - tập 103

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 103', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 103

 1. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung Håi thø mét tr¨m linh ba Chïa ThiÕu L©m triÖu tËp quÇn t¨ng TuÖ Lu©n nãi xong cÇm lÊy l−ìi giíi ®ao treo ë trªn t−êng lËt ®Ët ®i ngay. H− Tróc ®Õn tr−íc giíi luËt viÖn khom l−ng bÈm: - §Ö tö lµ H− Tróc ®· vi ph¹m giíi luËt thanh tu, khÈn cÇu ch−ëng luËt Tr−ëng l·o ban h×nh ph¹t. H− Tróc h« lu«n hai lÇn, trong viÖn cã mét nhµ s− ®øng tuæi b−íc ra l¹nh lïng nãi: - Thñ toµ Tr−ëng l·o cïng ch−ëng luËt s− thóc ch−a r¶nh ®Ó nghe ng−¬i nãi. Ng−¬i h·y quú xuèng ®ã mµ chê. H− Tróc khÐp nÐp v©ng lêi quú ngay xuèng. Y quú tõ gi÷a tr−a cho ®Õn lóc trêi tèi mµ ch¼ng cã mét ai thÌm hái tíi. May mµ néi c«ng y th©m hËu nªn quú nöa ngµy trêi ch¼ng ¨n uèng g× vÉn ch−a mái mÖt chót nµo. Bçng bªn tai nghe tiÕng chu«ng chiªu mé thu kh«ng. Giê cóng PhËt buæi tèi ®· b¾t ®Çu. H− Tróc miÖng nhÈm kinh s¸m hèi. Bçng mét nhµ s− trÎ tuæi ®i tíi nãi: - H− Tróc! MÊy b÷a nay trong chïa cã nhiÒu viÖc träng ®¹i, c¸c vÞ tr−ëng l·o ch−a rçi ®Ó xö viÖc ng−¬i. Ta coi bé ng−¬i quú mäp niÖm kinh cã vÎ ch©n thµnh s¸m hèi. Th«i b©y giê ng−¬i h·y t¹m thêi ®Õn v−ên rau bãn ph©n. Khi nµo c¸c vÞ tr−ëng l·o r¶nh viÖc sÏ kªu ng−¬i ®Õn hái t×nh h×nh, tuú theo téi nÆng nhÑ ®Ó xö ph¹t. H− Tróc kÝnh cÈn ®¸p: - D¹. §a t¹ tÊm lßng tõ bi cña s− huynh. Råi ch¾p tay thi lÔ xong míi ®øng lªn. Y nghÜ bông: - Ch−a thÊy cã lÖnh ®uæi m×nh ra khái chïa lËp tøc th× h·y cßn hy väng. H− Tróc ra ®Õn v−ên rau. Y t×m ®Õn nhµ s− coi v−ên lµ Duyªn C¨n nãi: - Th−a s− huynh! TiÓu t¨ng lµ H− Tróc ph¹m giíi luËt b¶n m«n, cã lÖnh truyÒn ph¹t ra ®©y g¸nh ph©n bãn rau. Nguyªn Duyªn C¨n t− chÊt tÇm th−êng ®· ch¼ng l·nh héi ®−îc nghÜa thiÒn, mµ luyÖn vâ c«ng còng kh«ng tiÕn bé. Y chØ thÝch lµm nh÷ng viÖc vÆt. Khu v−ên rau nµy réng tíi hai tr¨m mÉu, nh©n c«ng cã ®Õn bèn chôc ng−êi. Y cai qu¶n bän nµy víi t¸c phong hèng h¸ch. Mçi khi gÆp nhµ s− nµo do giíi luËt viÖn xö ph¹t vµo v−ên rau lµm c«ng, Duyªn C¨n l¹i cµng lµm oai lµm ph−íc. Y võa nghe H− Tróc nãi th× trong bông c¶ mõng hái ngay: - Ng−¬i ph¹m giíi luËt g×? H− Tróc ®¸p: - TiÓu t¨ng ph¹m rÊt nhiÒu giíi cÊm kh«ng thÓ nãi mét lêi hÕt ®−îc. Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung Duyªn C¨n tøc giËn nãi: - T¹i sao mét lêi l¹i kh«ng nãi hÕt ®−îc? Ta khuyªn ng−¬i nªn thó thËt ®i, cho ta biÕt râ ®Çu ®u«i. §õng nãi ng−¬i chØ lµ mét chøc tiÓu hoµ th−îng cán con mµ ngay thñ toµ viÖn §¹t Ma La H¸n §−êng, hÔ bÞ ph¹t ®Õn v−ên rau lµm c«ng ta còng hái cho biÕt râ. Ch¼ng ai l¹i d¸m b−íng bØnh. Ta tr«ng bé mÆt ng−¬i ®á lõ, tr¾ng phí, nhÊt ®Þnh lµ hay ¨n vông thÞt råi. Cã ph¶i thÕ kh«ng? H− Tróc ®¸p: - ChÝnh ph¶i! Duyªn C¨n nãi: - Hõ! Ta ®o¸n kh«ng sai mµ! Kh«ng chõng ng−¬i cßn uèng r−îu n÷a. §õng cã mµ c·i b−íng! Lõa dèi ta kh«ng ph¶i chuyÖn dÔ ®©u! H− Tróc nãi: - ChÝnh ph¶i! Mét h«m tiÓu t¨ng uèng r−îu ®Õn say mÌm kh«ng cßn biÕt trêi biÕt ®Êt g× n÷a. Duyªn C¨n c−êi nãi: - Ha ha! Ng−¬i thËt lµ lín mËt! C¬m no r−îu say råi tÊt cßn n¶y lßng chim d¹ thó. ThÕ lµ t¸m ch÷ "s¾c tøc thÞ kh«ng, kh«ng tøc thÞ s¾c", ng−¬i bá sau g¸y råi. Ch¾c ®Çu ãc ng−¬i cßn nghÜ tíi n÷ s¾c ph¶i kh«ng, mµ kh«ng ph¶i mét lÇn, cã thÓ ®Õn b¶y t¸m lÇn míi ®óng. H¾n nãi b»ng giäng rÊt s¾c bÐn. H− Tróc thë dµi ®¸p: - TiÓu t¨ng kh«ng d¸m nãi dèi s− huynh. Ch¼ng nh÷ng nghÜ tíi mµ th«i, l¹i cßn ph¹m vµo s¾c giíi n÷a. Duyªn C¨n rÊt lÊy lµm ®¾c ý, tù cho m×nh cã con m¾t tinh ®êi, lín tiÕng m¾ng ®Ó ra oai: - Tªn tiÓu hoµ th−îng kia! Mi thËt lµ lín mËt! D¸m lµm b¹i ho¹i ®Õn danh dù cña chïa ThiÕu L©m ta. Trõ s¾c giíi, ng−¬i cßn ph¹m téi g× n÷a kh«ng? Hay cßn ®i ¨n c¾p tiÒn b¹c cña ng−êi ®Ó tiªu xµi, hoÆc ®¸nh nhau c·i nhau víi ai n÷a? H− Tróc cói ®Çu ®¸p: - TiÓu t¨ng ®· giÕt ng−êi, mµ kh«ng ph¶i chØ giÕt cã mét ng−êi. Duyªn C¨n c¶ kinh s¾c mÆt t¸i mÐt, lïi l¹i ba b−íc. Tr−íc nay y chØ quen khinh khi ng−êi hiÒn lµnh mµ rÊt sî h·i kÎ hung ¸c, nªn võa nghe H− Tróc nãi ®Õn giÕt ng−êi mµ l¹i giÕt nhiÒu ng−êi n÷a lµ kh¸c, th× sî run lªn bÇn bËt, chØ lo H− Tróc næi c¬n ®iªn mµ ®éng thñ th× ch¾c m×nh kh«ng ®Þch næi. Y liÒn cè trÊn tÜnh, ®æi giäng niÒm në nãi: - Vâ c«ng lµ ®iÒu thø nhÊt ®−îc thiªn h¹ −a chuéng. §· luyÖn vâ th× khã lßng gi÷ khái lì tay giÕt ng−êi. Ch¾c b¶n l·nh cña s− ®Ö ®· rÊt mùc cao c−êng. Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung H− Tróc ®¸p: - Nãi ra cµng thªm hæ thÑn. Nh−ng vâ c«ng cña tiÓu ®Ö häc ®−îc cña b¶n m«n ®· hoµn toµn tiªu tan hÕt. HiÖn giê trong m×nh tiÓu ®Ö kh«ng cßn l¹i mét chót g× gäi lµ c«ng phu cña ph¸i ThiÕu L©m n÷a. Duyªn C¨n c¶ mõng nãi: - ThÕ th× cµng hay! ThÕ th× cµng hay! Y nghe H− Tróc nãi mÊt hÕt c«ng phu b¶n m«n th× cho lµ v× H− Tróc ph¹m téi nhiÒu nªn c¸c vÞ tr−ëng l·o t−íc bá vâ c«ng, h¾n ®· toan trë mÆt. Nh−ng sau Duyªn C¨n l¹i nghÜ thÇm: - Tuy vâ c«ng g· bÞ t−íc bá, nh−ng nÕu g· cßn sãt l¹i chót Ýt, th× m×nh còng khã lßng ®èi phã. Duyªn C¨n nghÜ vËy liÒn nãi: - S− ®Ö! Ng−¬i ®· ®Õn v−ên rau lµm c«ng ®Ó s¸m hèi, thÕ lµ hay l¾m. Nh−ng chóng ta ®©y cã lÖ: HÔ ai ph¹m giíi luËt tøc lµ bµn tay bÞ dÝnh m¸u tanh h«i råi. VËy lóc lµm c«ng ch©n tay ph¶i ®eo xiÒng ®eo kho¸. §ã lµ quy cñ cña tæ t«n truyÒn l¹i. Ch¼ng hiÓu s− ®Ö cã chÞu kh«ng? NÕu kh«ng chÞu th× ta sÏ lªn viÖn giíi luËt bÈm l¹i ®Ó tuú Thñ toµ tr−ëng l·o ®Þnh ®o¹t. H− Tróc nãi: - LuËt lÖ ®· nh− vËy, dÜ nhiªn tiÓu t¨ng ph¶i tu©n theo. Duyªn C¨n mõng thÇm trong bông, sai lÊy xiÒng kho¸ ra ®eo vµo ch©n tay H− Tróc. Ta nªn biÕt r»ng: Tõ mÊy tr¨m n¨m nay, chïa ThiÕu L©m ®· truyÒn d¹y vâ c«ng th× khã lßng tr¸nh khái cã nh÷ng nhµ s− lµm ®iÒu cµn rì. PhÇn nhiÒu nhµ s− ph¹m ph¸p l¹i vâ c«ng cùc cao, khã lßng chÕ phôc, nªn S¸m hèi ®−êng trong viÖn giíi luËt cïng trong c¸c khu v−ên rau ®Òu chuÈn bÞ xiÒng xÝch ®óc b»ng s¾t thÐp. Duyªn C¨n thÊy H− Tróc ®eo xiÒng xÝch råi h¾n rÊt yªn lßng, l¹i trë giäng lín tiÕng m¾ng nhiÕc: - TÆc hoµ th−îng kia: Mi tuæi cßn nhá mµ ®· lín mËt lµm cµn, vi ph¹m hÕt c¸c giíi luËt. B÷a nay kh«ng dïng träng ph¹t th× sao h¶ ®−îc lßng c¨m tøc cña ta? H¾n nãi råi bÎ mét cµnh c©y vôt tíi tÊp xuèng ®Çu H− Tróc. H− Tróc thu ch©n khÝ l¹i kh«ng d¸m vËn néi lùc chèng ®èi, ®Ó mÆc cho Duyªn C¨n muèn ®¸nh thÕ nµo th× ®¸nh. Trong kho¶nh kh¾c, ®Çu mÆt H− Tróc ®Çm ®×a m¸u t−¬i, nh−ng y chØ niÖm PhËt, kh«ng lé vÎ g× o¸n hËn. Duyªn C¨n thÊy H− Tróc kh«ng nÐ tr¸nh, còng kh«ng chèng ®èi th× nghÜ thÇm: - G· tiÓu hoµ th−îng nµy qu¶ nhiªn mÊt hÕt vâ c«ng, ta tha hå mµ dµy xÐo hµnh h¹ g·. H¾n nghÜ tíi H− Tróc ¨n thÞt c¸ phÌ phìn, uèng r−îu say tuý luý råi gië thãi d©m dËt mµ chÝnh m×nh h¾n ®· ngoµi bèn m−¬i tuæi ch−a ®−îc nÕm mïi vÞ kho¸i l¹c, th× trong lßng Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung ghen ghÐt l¹i s«i lªn sïng sôc. H¾n cµng ®¸nh m¹nh tay h¬n, g·y lu«n ba c©y råi míi dõng tay. H¾n l¹i hïng hæ nãi: - Mçi ngµy mi ph¶i xóc ba tr¨m thïng ph©n bãn rau. NÕu mi thiÕu mét thïng th× ta sÏ dïng ®Õn c«n s¾t ®¸nh cho mi g·y gèi tèi mÆt. H− Tróc ®−îc Duyªn C¨n ®¸nh m¾ng l¹i thÊy yªn lßng tù nhñ: - M×nh ®· ph¹m bao nhiªu giíi luËt dÜ nhiªn ph¶i chÞu träng ph¹t. H×nh ph¹t cµng nÆng bao nhiªu, téi nghiÖt cña m×nh cµng nhÑ ®i chõng Êy. Y kÝnh cÈn ®¸p ngay b»ng mét tiÕng "v©ng" råi ra ch¸i hiªn lÊy thïng g¸nh ph©n bãn t−íi rau cá. Nh−ng ngoµi viÖc g¸nh ba tr¨m thïng n−íc ph©n råi cßn ph¶i bãn, t−íi mÊt kh¸ nhiÒu thêi giê, ®©u cã thÓ lµm xong trong chèc l¸t ®−îc. H− Tróc ch¼ng chót than phiÒn, lÆng lÏ lµm viÖc mét c¸ch rÊt thÊu ®¸o. Suèt ®ªm y lµm viÖc lu«n ch©n lu«n tay kh«ng nghØ chót nµo mµ ®Õn s¸ng vÉn ch−a xong. Nhê ®−îc sinh lùc ®Çy rÉy, H− Tróc kh«ng thÊy mái mÖt. Y g¸nh ®Çy ®ñ ba tr¨m thïng n−íc ph©n t−íi rau råi míi vµo nhµ chøa cñi n»m l¨n ra ngñ vïi. H− Tróc võa chîp m¾t ®−îc mét lóc th× Duyªn C¨n ®· ®Õn khua n¸o cho y tØnh dËy. H¾n cßn nÆng lêi quë tr¸ch: - TÆc hoµ th−îng kia! Trêi ®· ban ngµy ban mÆt mµ cßn chui róc vµo ®©y mµ ngñ vïi. DËy mau ®i ®èn cñi! H− Tróc chØ "d¹" mét tiÕng chø kh«ng gi¶i thÝch chi hÕt, råi vµo rõng ®èn cñi. S¸u b¶y ngµy liÒn, H− Tróc ban ngµy ®i ®èn cñi, tèi vÒ l¹i g¸nh ph©n t−íi rau tr¨m bÒ cùc khæ, mµ kh¾p m×nh mÈy bÞ ®¸nh th−¬ng tÝch ®Çy ng−êi, tr«ng thËt th¶m h¹i. S¸ng sím ngµy thø t¸m, H− Tróc ®ang bãn rau th× Duyªn C¨n ®Õn n¬i «n tån nãi: - S− huynh vÊt v¶ qu¸ nhØ? Råi h¾n lÊy ch×a kho¸ më xiÒng xÝch cho H− Tróc. H− Tróc nãi: - TiÓu ®Ö ch−a mÖt l¾m, cßn ba m−¬i g¸nh n÷a míi ®ñ, ®Ó lµm xong h·y ®i ngñ còng ch−a muén. Duyªn C¨n nãi: - S− huynh nghØ ®i th«i! Chç cßn thiÕu ®ã ®Ó tiÓu t¨ng lµm nèt cho. Mêi s− huynh vµo nhµ ¨n c¬m. MÊy b÷a nay tiÓu t¨ng ®¾c téi víi s− huynh. Mong r»ng s− huynh dung thø cho. H− Tróc thÊy Duyªn C¨n thèt nhiªn thay ®æi th¸i ®é th× trong lßng rÊt lÊy lµm kú. Y ngöng ®Çu nh×n lªn th× thÊy mÆt mòi h¾n tÝm bÇm s−ng hóp, râ rµng võa bÞ mét trËn ®ßn th¶m khèc. H− Tróc cµng lÊy lµm kú h¬n n÷a khi Duyªn C¨n nh¨n nhã nãi: - TiÓu t¨ng cã m¾t mµ kh«ng biÕt nói Th¸i S¬n, nªn ®¾c téi víi s− huynh. NÕu s− huynh kh«ng l−îng thø cho th× tiÓu t¨ng... ph¶i ®¹i ho¹ ®Õn n¬i råi. Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung H− Tróc ch¼ng hiÓu ý tø Duyªn C¨n ra sao, vÉn nãi b»ng mét giäng rÊt cung kÝnh lÔ phÐp: - TiÓu t¨ng m×nh lµm m×nh chÞu. S− huynh tr¸ch ph¹t nh− thÕ lµ ®¸ng l¾m, thùc t×nh tiÓu t¨ng kh«ng d¸m o¸n hËn s− huynh chót nµo. Duyªn C¨n biÕn s¾c gi¬ tay lªn, tù t¸t "bèp bèp" vµo mÆt m×nh bèn c¸i thËt m¹nh råi nãi: - S− huynh! TiÓu t¨ng khÈn cÇu s− huynh më l−îng tõ bi! S− huynh lµ ®¹i nh©n, ®õng ®Ó t©m ch¾p nhÆt ®Õn lçi lÇm cña kÎ tiÓu nh©n. TiÓu t¨ng... TiÓu t¨ng... H¾n nãi ch−a døt lêi l¹i gi¬ tay lªn tù t¸t vµo mÆt lu«n mÊy c¸i n÷a. H− Tróc kinh ng¹c hái: - T¹i sao s− huynh l¹i cã cö chØ nµy? Duyªn C¨n quú xuèng ®Êt, n¾m lÊy v¹t ¸o H− Tróc nãi: - NÕu s− huynh kh«ng l−îng thø cho th× ®«i trßng m¾t... cña tiÓu t¨ng kh«ng thÓ gi÷ ®−îc n÷a! H− Tróc ng¬ ng¸c hái: - TiÓu t¨ng thËt t×nh kh«ng hiÓu mét tÝ g× c¶. Duyªn C¨n nãi: - NÕu ®−îc s− huynh nhiªu dung cho, tiÓu t¨ng khái bÞ mãc m¾t, th× kiÕp sau xin lµm th©n tr©u ngùa ®Ó b¸o ®Òn ©n ®øc cao c¶ cña s− huynh. H− Tróc hái: - S− huynh nãi g× kú vËy? TiÓu t¨ng cã b¶o mãc m¾t s− huynh bao giê ®©u? Duyªn C¨n mÆt t¸i mÐt nãi: - NÕu s− huynh kiªn quyÕt ch¼ng chÞu dung tha, th× tiÓu t¨ng thµnh ng−êi cã m¾t kh«ng trßng. TiÓu t¨ng ®µnh tù xö lý vËy. H¾n nãi xong ®−a hai ngãn tay lªn ®Ó toan mãc trßng ra. H− Tróc véi n¾m tay Duyªn C¨n l¹i hái: - Ai bøc b¸ch s− huynh ph¶i mãc m¾t? Duyªn C¨n tr¸n to¸t må h«i Êp óng ®¸p: - TiÓu t¨ng... TiÓu t¨ng kh«ng d¸m nãi. NÕu tiÓu t¨ng nãi ra th×... sÏ bÞ giÕt chÕt. H− Tróc tù hái: - T¹i chïa ThiÕu L©m nµy ai lµ ng−êi cã uy quyÒn lín ®Õn thÕ? NghÜ vËy H− Tróc liÒn hái: - Cã ph¶i ph−¬ng tr−îng kh«ng? Duyªn C¨n nãi: Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung - Kh«ng ph¶i. H− Tróc l¹i hái: - ThÕ th× ch¾c lµ mét trong ba vÞ thñ toµ §¹t Ma ViÖn, La H¸n §−êng, Giíi LuËt ViÖn ph¶i kh«ng? Duyªn C¨n ®¸p: - Kh«ng ph¶i hÕt! S− huynh ¬i! TiÓu t¨ng kh«ng d¸m nãi ®©u, chØ khÈn cÇu s− huynh tha thø cho mµ th«i. Nh÷ng vÞ Êy biÓu r»ng: NÕu muèn gi÷ ®−îc ®«i trßng m¾t th× chØ cßn cã chÝnh miÖng s− huynh tuyªn bè dung tha cho tiÓu t¨ng lµ ®−îc. H¾n nãi xong liÕc m¾t nh×n trém sang mÐ bªn, vÎ mÆt cùc kú sî h·i. H− Tróc nh×n theo m¾t Duyªn C¨n vÒ phÝa hµnh lang th× thÊy cã bèn nhµ s− ngåi ®ã ®Òu mÆc ¸o t¨ng bµo s¾c tro, ®Çu ®éi t¨ng bµo mµu x¸m, quay mÆt vµo trong nªn kh«ng tr«ng râ t−íng diÖn. H− Tróc tù hái: - Ch¼ng lÏ l¹i lµ bèn vÞ s− huynh kia? Ch¾c hä ®−îc lÖnh trªn ph¸i ®Õn trõng ph¹t Duyªn C¨n v× téi chuyªn quyÒn lµm oai, lµm ph¸ch ®· ®¸nh ®Ëp nh÷ng nhµ s− ph¹m giíi? H− Tróc nghÜ vËy liÒn nãi: - TiÓu t¨ng kh«ng o¸n tr¸ch s− huynh tøc lµ l−îng thø råi cßn g×? Duyªn C¨n mõng rì kh«n xiÕt liÒn quú ngay xuèng v−ên rau dËp ®Çu l¹y t¹. Tr¸n h¾n dÝnh c¶ n−íc ph©n vµo mµ h¾n còng kh«ng quan t©m. H− Tróc l¹i nãi: - Xin s− huynh ®øng dËy mau ®i! Chí nªn dïng ®¹i lÔ. Duyªn C¨n lãp ngãp ®øng lªn, kÝnh cÈn mêi H− Tróc vµo phßng ¨n, råi tù tay m×nh b−ng c¬m rãt n−íc hÇu h¹. H− Tróc kh«ng thÓ tõ chèi ®−îc, v× xem chõng nÕu m×nh kh«ng ®Ó h¾n phôc thÞ th× d−êng nh− h¾n bÞ ®¹i ho¹, nªn ®µnh ®Ó mÆc h¾n muèn lµm sao th× lµm. Duyªn C¨n khÏ hái nhá vµo tai: - S− huynh cã x¬i r−îu kh«ng? Hay cã muèn dïng thÞt chã th× tiÓu t¨ng còng t×m cho ®−îc! H− Tróc c¶ kinh nãi: - A di ®µ PhËt! Téi nghiÖt, téi nghiÖt! Sao l¹i lµm thÕ ®−îc? Duyªn C¨n lÐ m¾t nãi: - Bao nhiªu téi nghiÖt ®Ó tiÓu t¨ng l·nh chÞu c¶ cho. TiÓu t¨ng ®i kiÕm vÒ ®Ó s− huynh dïng nhÐ? H− Tróc kho¸t tay lia lÞa nãi: - §õng, ®õng! Nh÷ng viÖc ph¹m giíi nµy s− huynh chí nªn ®Ò cËp ®Õn n÷a! Duyªn C¨n nãi: Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung - NÕu s− huynh thÊy ë trong chïa bÞ kû luËt bã buéc, kh«ng ®−îc tù do vui s−íng th× cø viÖc tù tiÖn xuèng nói. NÕu trong Giíi LuËt ViÖn cã ai hái tíi, tiÓu t¨ng sÏ nãi lµ ph¸i s− huynh ®i t×m vËt dông. TiÓu t¨ng xin hÕt søc che lÊp, quyÕt kh«ng ®Ó x¶y ra chuyÖn g× ®¸ng lo ng¹i. H− Tróc nghe Duyªn C¨n nãi mçi lóc mét nãi nh¶m thªm th× l¾c ®Çu b¶o: - TiÓu t¨ng thµnh t©m s¸m hèi nh÷ng téi lçi ®· ph¹m cho nghiªm giíi luËt. Xin s− huynh ®õng nh¾c ®Õn chuyÖn vi ph¹m thanh quy n÷a. Duyªn C¨n tuy ngoµi miÖng "v©ng d¹" nh−ng trong bông vÉn m¾ng thÇm: - Mi lµ mét g· thµy tu ph¸ giíi, ®am mª töu s¾c mµ cßn khÐo gi¶ vê. Tuy h¾n nghÜ vËy, nh−ng thÊy H− Tróc g¹t ®i kh«ng d¸m nãi n÷a. H¾n hÇu h¹ H− Tróc dïng c¬m chay råi l¹i mêi y vÒ thiÒn phßng cña m×nh ®Ó nghØ ng¬i. Tõ h«m Êy Duyªn C¨n hÕt søc chiÒu chuéng H− Tróc, kh«ng b¾t y g¸nh ph©n bãn rau n÷a. Ba ngµy tr«i qua. H«m Êy vµo kho¶ng giê ngä, Duyªn C¨n pha Êm trµ Long tØnh hai tay ®−a cho H− Tróc nãi: - Mêi s− huynh dïng trµ. H− Tróc nãi: - TiÓu t¨ng lµ kÎ can ph¹m chê ngµy ®Þnh téi, mµ s− huynh qu¸ hËu ®·i nh− vËy, khiÕn tiÓu t¨ng thùc ¸y n¸y. Råi ®øng lªn hai tay ®ì lÊy chÐn trµ. BÊt th×nh l×nh, chu«ng kh¸nh ®æ håi vang lªn kh«ng ngít. §ã lµ tiÕng hiÖu triÖu häp toµn thÓ ch− t¨ng trong chïa. Ngo¹i trõ hµng n¨m gÆp ngµy PhËt ®¶n, hoÆc ngµy sinh nhËt §¹t Ma tæ s−, cßn trong chïa tr−íc nay rÊt Ýt khi triÖu tËp toµn thÓ ch− t¨ng. Duyªn C¨n nãi: - Ph−¬ng tr−îng ®· sai næi hiÖu chu«ng tô tËp chóng t¨ng. VËy chóng ta ph¶i ®Õn ®iÖn §¹i Hïng xem sao? H− Tróc nãi: - Ph¶i ®ã. ThÕ råi hai ng−êi cïng m−êi mÊy nhµ s− trong khu v−ên rau lËt ®Ët ch¹y ®Õn §¹i hïng B¶o ®iÖn. Trong ®iÖn ®· thÊy h¬n hai tr¨m nhµ s− tô tËp, ngoµi ra cßn v« sè t¨ng chóng ®ang lôc tôc kÐo ®Õn. ChØ trong kho¶nh kh¾c h¬n n¨m tr¨m vÞ s− ®· ®Õn ®«ng ®ñ vµ chia thø bËc vµo ngåi. Tuy sè ng−êi rÊt ®«ng ®¶o mµ im lÆng nh− tê. Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung H− Tróc ®øng vµo hµng c¸c nhµ s− cã ch÷ "H−". Y ngöng ®Çu nh×n lªn th× thÊy nh÷ng bËc cao t¨ng tiÒn bèi vÎ mÆt cùc kú nghiªm träng, ®· chét d¹ nghÜ thÇm: - Ph¶i ch¨ng v× m×nh ph¹m téi qu¸ nÆng nªn Ph−¬ng tr−îng triÖu tËp toµn thÓ t¨ng chóng ®Ó trõng ph¹t mét c¸ch ®Æc biÖt ®Æng r¨n kÎ kh¸c cho nghiªm luËt lÖnh? Kh«ng chõng tr−íc t×nh h×nh nghiªm träng nµy, m×nh sÏ bÞ ®uæi ra khái m«n tr−êng th× biÕt lµm thÕ nµo? H− Tróc cßn ®ang khiÕp sî, bçng ba håi chu«ng bÊt chît næi lªn. Ch− t¨ng ®ång thanh tuyªn PhËt hiÖu: - A di ®µ PhËt! A di ®µ PhËt! Ph−¬ng tr−îng chïa ThiÕu L©m lµ HuyÒn Tõ ®¹i s− cïng ba vÞ cao t¨ng ®øng hµng ch÷ "HuyÒn" vµ b¶y nhµ s− kh¸c n÷a tõ hËu ®iÖn thong th¶ ®i ra. Ch− t¨ng trong ®iÖn nhÊt tÒ khom l−ng thi lÔ. Chóng t¨ng ngöng ®Çu nh×n lªn th× thÊy b¶y nhµ s− nµy ®Òu ®· lín tuæi, s¾c phôc kh«ng gièng b¶n tù. §óng lµ b¶y nhµ s− ë chïa kh¸c míi ®Õn. Nhµ s− ngåi ®Çu kh¸ch vÞ tuæi ®é b¶y m−¬i, th©n h×nh bÐ nhá vµ thÊp lïn, hai m¾t loang lo¸ng. Lóc l·o ®−a m¾t nh×n xung quanh d¸ng ®iÖu rÊt oai nghiªm. HuyÒn Tõ quay mÆt vÒ phÝa t¨ng chóng b¶n tù dâng d¹c giíi thiÖu: - VÞ nµy lµ ThÇn Quang Th−¬ng Nh©n, ph−¬ng tr−îng chïa Thanh L−¬ng trªn nói Ngò §µi. QuÇn t¨ng b¶n tù lµm lÔ ra m¾t ®i. Nªn biÕt r»ng ThÇn Quang Th−îng Nh©n lµ mét tay oai danh lõng lÉy trong vâ l©m. L·o cïng HuyÒn Tõ ®¹i s− lµ hai vÞ La H¸n Hµng Long, Phôc Hæ. VÒ vâ c«ng ng−êi ta ®ån ThÇn Quang Th−îng Nh©n cã phÇn tréi h¬n HuyÒn Tõ ®¹i s−. Chóng t¨ng ®Òu lÈm bÈm: - Nghe ®ån ThÇn Quang Th−îng Nh©n tù coi m×nh lµ mét nh©n vËt cao c¶. L·o lµ mét nhµ s− l¹i dÝnh vµo nh÷ng viÖc vâ l©m trÇn tôc, thÕ lµ ®i vµo ®−êng lèi H¹ thõa. Tr−íc nay l·o kh«ng muèn kÕt giao víi chïa ThiÕu L©m, h«m nay l·o th©n hµnh tíi ®©y tÊt cã viÖc g× quan träng l¾m. Mäi ng−êi ®Òu khom l−ng quay vÒ ThÇn Quang Th−îng Nh©n thi lÔ. HuyÒn Tõ l¹i gi¬ tay vÒ phÝa s¸u nhµ s− trong hµng t©n kh¸ch nãi: - S¸u vÞ ®©y lµ cao t¨ng chïa Thanh L−¬ng, hoÆc lµ b¹n th©m giao víi ThÇn Quang Th−îng Nh©n còng ®Òu lµ nh÷ng nh©n vËt cã ®¹o ®øc lín n¬i cöa PhËt. B÷a nay b¶y vÞ ®ång thêi gi¸ng l©m thËt lµ vÎ vang cho b¶n tù. V× thÕ mµ cã cuéc triÖu tËp ®«ng ®ñ ch− t¨ng b¶n tù tíi ®©y lµm lÔ ra m¾t. BÇn t¨ng mong ®−îc ThÇn Quang Th−îng Nh©n khai ®µn thuyÕt ph¸p ®Ó biÓu d−¬ng ý nghÜa nhµ PhËt vµ ®Ó toµn thÓ t¨ng chóng b¶n tù cïng ®−îc thô gi¸o cho thªm phÇn ®¹o ®øc. ThÇn Quang Th−îng Nh©n nãi: - BÇn t¨ng ch¶ d¸m nµo! Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung Th©n h×nh l·o bÐ nhá, thÊp lïn, kh«ng ngê thanh ©m l¹i oang oang vang déi, ch¼ng kh¸c tiÕng s− tö gÇm thÐt, khiÕn cho chóng t¨ng kh«ng khái kinh h·i. Nh−ng Th−îng Nh©n tuy lín tiÕng mµ kh«ng kÐo g©n cæ còng kh«ng vËn néi lùc ®Ó cè ý uy hiÕp nh©n t©m mµ chØ dïng tiÕng nãi tù nhiªn. ThËt lµ mét thø thanh ©m trêi cho cã mét. Th−îng Nh©n l¹i nãi tiÕp: - ThiÕu L©m b¶o tù lµ chèn trang nghiªm, tiÓu t¨ng ®em lßng sïng kÝnh ®· l©u. S¸u m−¬i n¨m vÒ tr−íc, tiÓu t¨ng ®· ®Õn ®©y cÇu giíi, song bÞ cù tuyÖt ngay tõ ngoµi cöa S¬n m«n. S¸u m−¬i n¨m sau trë l¹i, c¶nh cò vÉn cßn nh− x−a mµ nh©n sù kh«ng gièng tr−íc n÷a. ThËt lµ ®¸ng buån! Chóng t¨ng nghe l·o nãi xong trong t©m ®Òu chÊn ®éng v× giäng l−ìi l·o ®Çy vÎ h»n häc tøc giËn. Ai nÊy ®Òu tù hái: - Ch¼ng lÏ l·o ®Õn ®©y ®Ó tÇm cõu? HuyÒn Tõ vèn lµ ng−êi rÊt b×nh tÜnh, ®¸p b»ng mét giäng «n hoµ: - TÐ ra s− huynh ngµy tr−íc ®· tõng ®Õn chïa ThiÕu L©m ®Ó xuÊt gia ®Çu PhËt. TÊt c¶ chïa chiÒn kh¾p thiªn h¹ ®Òu lµ mét nhµ. Nay s− huynh tõ chïa Thanh L−¬ng dêi gãt tíi ®©y, ®· lµ PhËt m«n ®Ö tö ai kh«ng sïng kÝnh? Ngµy tr−íc chïa ThiÕu L©m ch−a d¸m tiÕp n¹p thµnh ®¾c téi víi s− huynh. VËy tiÓu t¨ng xin nghiªng m×nh t¹ lçi, song còng v× thÕ mµ s− huynh ®i lËp mét c¬ së kh¸c ®Æng ®em ho»ng ph¸p phæ ®é chóng sinh, lµm nªn c«ng nghiÖp rÊt lín cho nhµ PhËt. C©u chuyÖn ngµy tr−íc ch¼ng qua chØ lµ mét tr−êng nh©n duyªn trong câi u minh xÕp ®Æt. HuyÒn Tõ nãi xong hay tay ch¾p ®Ó tr−íc ngùc cung kÝnh thi lÔ. ThÇn Quang Th−îng Nh©n ®¸p lÔ råi nãi: - Së dÜ ngµy tr−íc tiÓu t¨ng ®Õn b¶o tù ®Ó cÇu giíi cè nhiªn lµ ng−ìng mé b¶o tù ®· ®øng ®Çu vâ l©m trong mÊy tr¨m n¨m. Thiªn h¹ cßn ®ån chïa ThiÕu L©m rÊt nghiªm minh mµ xö sù rÊt c«ng b»ng ngay th¼ng... L·o nãi tíi ®©y ®ét nhiªn ®¶o m¾t phãng tia s¸ng ra bèn mÆt råi ngöng ®Çu nh×n lªn pho t−îng PhËt tæ kim th©n trªn §¹i hïng b¶o ®iÖn, l¹nh lïng tiÕp: - Ngê ®©u viÖc ®êi th−êng chØ cã h− danh Ýt khi thÊy thùc sù. NÕu tiÓu t¨ng biÕt thÕ nµy th× n¨m Êy còng ch¼ng ®Õn chïa ThiÕu L©m lµm chi cho mÊt c«ng. ThÇn Quang Th−îng Nh©n võa døt lêi th× hÕt th¶y h¬n n¨m tr¨m nhµ s− chïa ThiÕu L©m ®Òu biÕn s¾c, nh−ng t¹i ®©y giíi luËt rÊt nghiªm, tuy ai nÊy ®Òu c¨m phÉn mµ tuyÖt ch¼ng ai d¸m lªn tiÕng. HuyÒn Tõ ph−¬ng tr−îng b×nh tÜnh nãi: - A di ®µ PhËt! Sao s− huynh l¹i nãi vËy? NÕu tÖ tù tõ trªn xuèng d−íi cã ai lµm viÖc sai quÊy th× xin s− huynh cø nãi râ. KÎ cã téi ph¶i chÞu trõng ph¹t mµ ph¹m lçi lÇm th× ph¶i söa ®æi. Lêi s− huynh nãi ra ®Ó m¹t s¸t danh dù chïa ThiÕu L©m nh− vËy h¸ ch¼ng thÊy qu¸ ru? ThÇn Quang Th−îng Nh©n hái l¹i: Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung - Xin hái s− huynh: Cöa PhËt ph¶i ch¨ng lµ chèn quan nha hay lµ æ giÆc c−íp? HuyÒn Tõ l¹nh lïng nãi: - TiÓu t¨ng ch−a thÓ hiÓu ®−îc lêi nãi cña s− huynh cã ngô ý g×. Xin s− huynh chØ thÞ cho. ThÇn Quang ®¸p: - Chèn quan nha b¾t ng−êi giam cÇm, cßn æ ®¹o tÆc th× b¾t ng−êi ®Ó lÊy tiÒn chuéc, ®ã lµ nh÷ng viÖc tÇm th−êng. Chïa ThiÕu L©m ®· ch¼ng ph¶i chèn quan nha, l¹i kh«ng lµ æ giÆc c−íp mµ sao tù ý b¾t giam ng−êi ngoµi kh«ng th¶ cho vÒ. TiÓu t¨ng xin hái l¹i s− huynh: Chïa ThiÕu L©m lµm nh÷ng viÖc c−êng hung nh− v©y cã xøng ®¸ng víi bèn ch÷ "PhËt m«n thiÖn ®Þa" kh«ng? HuyÒn Tõ ®−a m¾t nh×n nhµ s− thø t− ngåi phÝa d−íi ThÇn Quang nghÜ thÇm: - Nhµ s− nµy rËm r©u s©u m¾t, m«i th©m da thiÕt b×, ta d· ngê h¾n kh«ng ph¶i lµ mét nhµ s− ë Trung Nguyªn, tÐ ra qu¶ nhiªn y lµ mét vÞ hßa th−îng n−íc Thiªn Tróc. §−¬ng nhiªn y v× muèn ®ßi Ba La Tinh mµ ®Õn ®©y. Nh−ng kh«ng hiÓu t¹i sao y kÐo c¶ ThÇn Quang chïa Thanh L−¬ng nµy cïng ®Õn lµm chi? HuyÒn Tõ nghÜ vËy råi hái: - Th−a s− huynh! TiÓu t¨ng cã ®iÒu ch−a hiÓu kÝnh xin s− huynh chØ gi¸o: Gi¶ tû cã ng−êi ngoµi ®Õn chïa Thanh L−¬ng trªn Ngò ®µi s¬n xem trém kiÕm kinh vÒ Phôc Ma KiÕm trong Phôc Hæ quyÒn ph¸i cïng nh÷ng m«n ¶o diÖu bÝ mËt vÒ "T©m, ý, KhÝ, Hçn nguyªn c«ng, Phæ lan tr−îng ph¸p" cña quý tù th× s− huynh xö trÝ ra sao? ThÇn Quang c−êi ha h¶ quay l¹i nh×n nhµ s− m«i th©m m¾t tr¾ng da thiÕt b× nãi: - HuyÒn Tõ ®¹i s− ch−a bÞ ®¸nh ®· cung x−ng, tù m×nh thó nhËn lµ cã ra lÖnh b¾t giam Ba La Tinh s− huynh ë t¹i chïa ThiÕu L©m råi. Nguyªn nhµ s− m«i th©m da thiÕt b× kia chÝnh lµ TriÕt La Tinh, s− huynh cña Ba La Tinh. Ngµy nä y c−ìi r¾n ®Õn Trung Nguyªn råi gÆp Du Th¶n Chi cïng C−u Ma TrÝ vµ bÞ mét phen nhôc nh· c¾m ®Çu quay vÒ Thiªn Tróc. Däc ®−êng h¾n gÆp mét vÞ l·o t¨ng ë Trung Nguyªn tay cÇm thuyÒn tr−îng ch¨m chó nh×n h¾n. TriÕt La Tinh ®ang lóc c¨m tøc ®Çy ruét, liÒn qu¸t b¶o vÞ l·o t¨ng nh−êng lèi. H¾n thèt ra nh÷ng lêi rÊt v« lÔ. VÞ l·o t¨ng kia lµ ng−êi tÝnh nãng nh− löa, tøc th× quay l¹i m¾ng tr¶. Hai bªn tr−íc cßn ®Êu khÈu sau ®Êu vâ. Cuéc ®Êu kÐo dµi ®Õn mét giê kh«ng ph©n cao thÊp. C«ng lùc hai ng−êi ®Òu cã chç së tr−êng riªng mµ ®¸nh nhau b»ng binh khÝ còng chèng chäi nhau ch¼ng ai h¬n ai. TrËn ®Êu kÐo dµi ®Õn lóc hoµng h«n th× vÞ l·o t¨ng qu¸t b¶o dõng tay råi nãi: - Phiªn t¨ng kia! Vâ c«ng cña ng−¬i rÊt cao, ®¸ng tiÕc lµ ng−¬i nãng tÝnh kh«ng trÊn tÜnh ®−îc. TriÕt La Tinh nãi: - Ng−¬i víi ta kÎ b¶y l¹ng ng−êi nöa c©n ch¼ng ai h¬n ai! Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung H¾n häc mãt ®−îc mÊy c©u hoa ng÷ thµnh ra nãi sai. §¸ng lý ph¶i nãi "kÎ t¸m l¹ng ng−êi nöa c©n" th× h¾n l¹i nãi "kÎ b¶y l¹ng ng−êi nöa c©n". VÞ l·o t¨ng rÊt lÊy lµm kú hái: - Sao ng−¬i l¹i b¶o "kÎ b¶y l¹ng ng−êi nöa c©n"? TriÕt La Tinh ®á mÆt lªn nãi: - å! ta nãi lÇm "kÎ chÝn l¹ng ng−êi nöa c©n" VÞ l·o t¨ng liÒn c−êi ha h¶ nãi: - Ta d¹y cho ng−¬i hay: T¸m l¹ng míi lµ nöa c©n. Cã mét c©u nãi th«ng th−êng cña ng−êi Trung Nguyªn chóng ta mµ ng−¬i cßn ch−a rµnh. VÒ häc thªm mÊy n¨m n÷a råi sÏ ®Õn nãi chuyÖn b»ng Hoa ng÷ víi ta còng ch−a muén. Nguyªn TriÕt La Tinh vµ Ba La Tinh cè ý ®Õn Trung Nguyªn ®Ó lÊy l¹i b¶n kinh cña n−íc Thiªn Tróc, nªn r¸ng häc tiÕng Trung Hoa, nhÊt lµ nh÷ng c©u tôc ng÷. Nh−ng h¾n chØ nhí thÊp thám kh«ng rµnh m¹ch nªn míi cã sù lÇm lÉn nh− thÕ. Hai nhµ s− vèn kh«ng thï o¸n, ®¸nh nhau nöa ngµy råi sinh ra mÕn tµi nhau giíi thiÖu tªn hä. VÞ l·o t¨ng ®ã ph¸p danh lµ ThÇn ¢m vµ lµ s− ®Ö ThÇn Quang ph−¬ng tr−îng chïa Thanh L−¬ng. ThÇn ¢m l¹i hái TriÕt La Tinh qua Trung Hoa cã viÖc g×? Th× TriÕt La Tinh nãi lµ: S− ®Ö h¾n lµ Ba La Tinh qua Trung thæ ®Õn chïa ThiÕu L©m ®Ó ®−a th¬ råi kh«ng hiÓu v× lÏ g× l¹i bÞ chïa ThiÕu L©m b¾t gi÷, kh«ng th¶ cho vÒ. Nguyªn ThÇn ¢m lµ ng−êi hiÕu sù, l¹i thÊy uy danh chïa ThiÕu L©m ®ån ®¹i xa gÇn th× trong lßng kh«ng phôc. H¾n cßn cã ý khoe khoang «ng b¹n míi kÕt giao liÒn nãi: - S− huynh ta lµ ThÇn Quang b¶n l·nh phi th−êng, thiªn h¹ v« ®Þch, ch¼ng coi chïa ThiÕu L©m vµo ®©u. VËy ta ®−a «ng b¹n ®Õn yÕt kiÕn s− huynh ta. Ch¾c ch¾n y sÏ cã c¸ch cøu ®−îc s− ®Ö cho «ng b¹n. © HQD Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2