Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 104

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

66
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 104', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 104

  1. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung Håi thø mét tr¨m linh t− HuyÒn Sinh phãng ch−ëng thö Phiªn t¨ng ThÇn ¢m liÒn dÉn TriÕt La Tinh vÒ chïa Thanh L−¬ng ®Ó b¸i kiÕn ThÇn Quang. ThÇn Quang lµ ng−êi rÊt mùc t©m c¬. Y nghÜ r»ng ph−¬ng tr−îng chïa ThiÕu L©m chñ tr−¬ng khoan hoµ, vËy mµ sao l¹i b¾t gi÷ Ba La Tinh? H¼n cã nguyªn nh©n träng ®¹i chi ®©y. Y liÒn träng ®·i TriÕt La Tinh, lùa lêi th¨m hái dÇn dÇn. Ch−a ®Çy nöa th¸ng th× TriÕt La Tinh ®em hÕt chuyÖn bÝ mËt kÓ hÕt cho ThÇn Quang nghe. ThÇn Quang bông b¶o d¹: - Ba La Tinh ®Õn chïa ThiÕu L©m cèt ®Ó ¨n c¾p kinh s¸ch. NÕu h¾n kh«ng ¨n c¾p ®−îc th× chïa ThiÕu L©m nªn ®uæi h¾n vÒ lµ ph¶i. Dï cho h¾n lÊy ®−îc råi mµ ®−êng tr−ëng ph¸t gi¸c th× còng ®Õn ®o¹t kinh l¹i lµ cïng. HiÖn nay chïa ThiÕu L©m b¾t h¾n giam gi÷ kh«ng tha, th× nhÊt ®Þnh ch¼ng nh÷ng h¾n ®· ¨n c¾p kinh mµ th«i, cã khi h¾n häc thuéc lßng hÕt råi còng ch−a biÕt chõng. H¬n n÷a nÕu l·o Phiªn t¨ng chØ ®Ó lÊy c¾p kinh s¸ch vÒ PhËt ph¸p ®Ó phæ cøu chóng sinh th× chïa ThiÕu L©m ch¼ng nh÷ng kh«ng can thiÖp ®Õn, mµ cßn lôc nh÷ng phu kinh s¸ch hay göi tÆng n÷a lµ kh¸c. VËy th× nhÊt quyÕt kh«ng ph¶i h¾n ¨n c¾p kinh PhËt mµ lµ nh÷ng bÝ lôc vÒ vâ c«ng g× ®©y. ThÇn Quang nghÜ tíi nh÷ng bÝ lôc vâ c«ng cña ThiÕu L©m th× tá vÎ sèt s¾ng v« cïng. Ta nªn biÕt r»ng ThÇn Quang lµ mét bËc kú tµi trong vâ l©m, ®· thiªn t− ®Ünh ngé l¹i nhiÒu s¸ng kiÕn, cã ®iÒu ®¸ng tiÕc lµ c¨n nguyªn vâ häc cña chïa Thanh L−¬ng h·y cßn kÐm chïa ThiÕu L©m xa. Y chØ cã nh÷ng pho quyÒn kinh, KiÕm phæ, néi c«ng bÝ yÕu th«ng th−êng mµ l¹i Ýt ái, ch−a xøng ®¸ng vµo h¹ng c«ng phu bËc nhÊt. ThÕ mµ vâ c«ng y ®Õn bËc th−îng thÆng ®ñ biÕt t− chÊt l·o kh«ng ph¶i tÇm th−êng. Ngµy y tíi chïa ThiÕu L©m míi 17 tuæi. Ph−¬ng tr−îng chïa ThiÕu L©m håi ®ã lµ DiÖu DiÖp thiÒn s−, võa míi thÊy diÖn m¹o cïng tia m¾t y ®· biÕt ngay lµ con ng−êi ®é l−îng hÑp hßi, kh«ng thÓ truyÒn thô PhËt ph¸p ®−îc. NÕu ®Ó y lµm mét nhµ s− tÇm th−êng trong chïa th× y kh«ng cam chÞu l©u d−íi ®iÒu khiÓn cña ng−êi kh¸c vµ ngµy sau ¾t sinh ho¹ ho¹n nªn DiÖu DiÖp thiÒn s− cù tuyÖt ngay. V× thÕ mµ ThÇn Quang míi t×m ®Õn tu hµnh t¹i chïa Thanh L−¬ng. N¨m y míi 30 tuæi mµ kü thuËt ®· bao trïm toµn tù, nh¶y lªn hµng ph−¬ng tr−îng chïa Thanh L−¬ng. Y tù biÕt hiÖn nay vâ c«ng m×nh cao h¬n nh÷ng kinh s¸ch bÝ lôc trong b¶n tù. NÕu muèn tiÕn h¬n th× ph¶i t×m c¬ duyªn kh¸c míi ®−îc. Y võa nghe lêi TriÕt La Tinh, ®· ®Ó t©m nghÜ kÕ ngay, vµ sau mÊy ngµy y míi quyÕt ®Þnh chñ ý råi lÈm bÈm: - B©y giê ta cø v× h¾n mµ ra mÆt ®Õn ®ßi Ba La Tinh, dï trong chïa ThiÕu L©m cã nhiÒu tay cao thñ, bÊt cø viÖc g× ®Õn hîp lý lµ ®−îc. Ch¼ng lÏ hä lµ ®Ö tö nhµ PhËt mµ l¹i cËy thÕ m¹nh ®Ó uy hiÕp ng−êi −? Khi m×nh n¾m ®−îc Ba La Tinh råi th× lo g× h¾n ch¼ng tiÕt lé cho m×nh hay nh÷ng bÝ lôc vÒ häc cña chïa ThiÕu L©m. Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  2. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung ThÇn Quang Th−îng Nh©n nghÜ vËy, liÒn viÕt thiÕp mêi Long M·nh ®¹i s− chïa §¹i T−íng Quèc phñ Khai Phong, §¹o Thµnh ®¹i s− chïa Phæ §é tØnh Giang Nam, Gi¸c HiÒn ®¹i s− chïa §«ng L©m nói L− S¬n vµ Dung TrÝ ®¹i s− chïa Tinh C¶nh thµnh Tr−êng An lµ bèn vÞ cao t¨ng ®Õn, råi ThÇn ¢m vµ TriÕt La Tinh th¼ng tíi chïa ThiÕu L©m. Bèn vÞ cao t¨ng kia tuy kh«ng cïng chñ tr−¬ng nh− ThÇn Quang, nh−ng lµ nh÷ng nh©n vËt cã danh väng rÊt lín trong vâ l©m. Cã ®iÒu nh÷ng chïa §¹i T−íng Quèc, Phæ §é... tr−íc nay chØ träng PhËt ph¸p mµ khinh rÎ vâ c«ng. RÊt ^^^ Long M·nh, §¹o Thanh ®¹i s− ch−a ®−îc lªn ®Õn ®Þa vÞ cao c¶, t¹i n¬i chïa m×nh. HuyÒn Tõ ph−¬ng tr−îng chïa ThiÕu L©m nghe ThÇn Quang Th−îng Nh©n b¶o m×nh bÞ ®¸nh ®· cung x−ng ra th× thËt lµ v« lÔ. Tuy ®¹i s− b¶n tÝnh trÇm mÆc còng kh«ng khái næi giËn nãi: - Nhµ s− Thiªn Tróc lµ Ba La Tinh s− huynh qu¶ thùc cã ®Õn b¶n tù, kh«ng bao giê l·o t¨ng phñ nhËn ®iÒu ®ã. ThÇn Quang Th−îng Nh©n c−êi ha h¶ nãi: - ThÕ th× hay l¾m. VÞ nµy lµ Long M·nh ®¹i s− chïa §¹i T−íng Quèc phñ Khai Phong, vÞ nµy lµ Gi¸c HiÒn ®¹i s− chïa §«ng L©m nói L− S¬n, vÞ nµy lµ Dung TrÝ ®¹i s− chïa Tinh C¶nh t¹i Tr−êng An, vÞ nµy lµ §¹o Thanh ®¹i s− chïa Phæ §é tØnh Giang Nam. C¶ bèn vÞ ®Òu lµ nh÷ng bËc cao t¨ng ë Trung Nguyªn. Nay l·o t¨ng mêi bèn vÞ ®Õn ®©y ®Ó chøng kiÕn vô nµy. Ph−¬ng tr−îng s− huynh ®· thõa nhËn Ba La Tinh s− huynh n−íc Thiªn Tróc hiÖn ë b¶o tù, vËy xin ph−¬ng tr−îng tha cho y ra vÒ Thiªn Tróc ®Ó khái mang tiÕng víi ngo¹i bang lµ ®Ö tö nhµ PhËt ë Trung Hoa giam gi÷ ng−êi ®ång ®¹o, cËy m¹nh hµnh hung. Nh÷ng c©u nãi cña l·o rÊt s¾c bÐn, cè ý bøc b¸ch chïa ThiÕu L©m ph¶i th¶ Ba La Tinh. Nh÷ng ng−êi trong chïa ThiÕu L©m ®· biÕt néi t×nh ®Òu nghÜ thÇm: - Ba La Tinh ¨n c¾p kinh råi bÞ gi÷, ®· lµ thùc t×nh mµ ph−¬ng tr−îng còng kh«ng phñ nhËn ®iÒu ®ã th× e r»ng kh«ng tha hä kh«ng xong. Bçng nghe HuyÒn Tõ nãi: - Võa råi ThÇn Quang s− huynh nãng n¶y muèn gÆp toµn thÓ t¨ng chóng ®Ö tù, mµ ch−a nãi ®Õn bèn vÞ cao t¨ng. TÐ ra bèn vÞ nµy ®Òu lµ nh÷ng tay cao thñ næi tiÕng trong vâ l©m. L·o t¨ng cã ý ng−ìng mé tõ l©u, nay ®−îc t−¬ng kiÕn thËt lµ may m¾n! HuyÒn Tõ ch¾p tay ®Ó tr−íc ngùc thi lÔ. §¹i s− võa nãi võa kÐo dµi thêi kh¾c ®Ó cã th× giê t×m kÕ ®èi phã. Bèn vÞ cao t¨ng lËp tøc ®øng dËy ®¸p lÔ ®ång thanh nãi: - Ba La Tinh s− huynh t¹i Thiªn Tróc hiÖn giê ë trong b¶o tù. NÕu y cã ®iÒu g× ®¾c téi víi ph−¬ng tr−îng, bän bÇn t¨ng còng xin ph−¬ng tr−îng nghÜ t×nh hä ThÝch kh¾p thiªn h¹ ®Òu lµ mét nhµ mµ giê Ba La Tinh ®¹i s− l¹i cho s− huynh y lµ TriÕt La Tinh ®¹i s− ®Õn ®©y ®−a vÒ Thiªn Tróc th× bän bÇn t¨ng ®Òu c¶m ®¹i ®øc. HuyÒn Tõ nghÜ bông: - ViÖc nhµ Ba La Tinh th× ch¼ng khã g×, nh−ng phãng thÝch h¾n th× bao nhiªu bÝ lôc vâ c«ng cña chïa ThiÕu L©m tõ ®©y sÏ bÞ c«ng khai ra kh¾p thiªn h¹ hÕt. Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  3. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung §¹i s− trong bông ngÇn ngõ ch−a biÕt tr¶ lêi ra sao l¹i tuyªn mÊy c©u PhËt hiÖu ®Ó kÐo dµi thªm thêi kh¾c. Håi l©u HuyÒn Tõ míi nãi: - Ba La Tinh s− huynh ®em th¬ ®Õn chïa ThiÕu L©m. Toµn thÓ tÖ tù tõ trÎ xuèng d−íi thÊy y tõ PhËt quèc sang ®©y ®Òu mét lßng kÝnh cÈn. Kh«ng ngê y lÐn ®µo ®−êng hÇm Tµng Kinh C¸c lÊy trém bao nhiªu bÝ lôc vÒ vâ häc tõ mÊy tr¨m n¨m truyÒn l¹i. ThiÕu L©m tuy lµ mét n¬i am thiÒn cöa PhËt, nh−ng l¹i lµ mét m«n ph¸i trong vâ l©m, ®−¬ng nhiªn ph¶i t«n träng lÒ luËt vâ l©m. Ngõng mét l¸t HuyÒn Tõ l¹i nãi tiÕp: - ThÇn Quang Th−îng Nh©n! Võa råi bÇn t¨ng cã mét c©u hái: Gi¶ tû cã ng−êi lÐn vµo chïa Thanh L−¬ng lÊy c¾p quyÓn kinh kiÕm phæ cña quý tù mµ s− huynh ®· vµo ®Þa vÞ ph−¬ng tr−îng, l¹i lµ ch−ëng m«n mét ph¸i vâ th× xö trÝ ra sao, ch−a ®−îc Th−îng nh©n tr¶ lêi. ThÇn Quang Th−îng Nh©n tñm tØm c−êi ®¸p: - Vâ c«ng cao hay thÊp phÇn lín do tr«ng cËy vµo b¶n l·nh cña con ng−êi, cßn quyÒn kinh, kiÕm phæ chØ ®øng vµo hµng thø hai. Gi¶ tû cã vÞ anh hïng h¶o h¸n nµo d− tµi vµo ®−îc chïa Thanh L−¬ng lÊy c¾p quyÓn kinh, kiÕm phæ cña tÖ tù th× ngoµi viÖc l·o t¨ng tù nhËn bÊt tµi kh«ng cßn biÕt nãi sao n÷a? Ch¼ng lÏ ng−êi ta muèn coi vâ häc ph¸p m«n cña m×nh mét chót mµ ^^^ hay giam gi÷ suèt ®êi ng−êi ta −? Cã lý nµo thÕ ®−îc? HuyÒn Tõ còng tñm tØm c−êi: - NÕu lµ nh÷ng vâ c«ng bÝ lôc tÇm th−êng ch¼ng cã g× kú bÝ, dï c«ng khai ra ®êi còng ch¼ng ng¹i g×. Nh−ng gÆp tr−êng hîp quyÒn kinh, kiÕm phæ, néi dung tinh vi bÝ ¶o mµ ®Ó ng−êi ta lÊy c¾p truyÒn ra ngoµi, lät vµo tay qu©n cuång väng hoÆc nh÷ng kÎ bông d¹ hÑp hßi th× mèi ho¹ kh«ng biÕt ®Õn ®©u mµ kÓ. Con ng−êi trong vâ l©m lµ ph¶i nghÜ tíi chç ®ã. HuyÒn Tõ nãi mÊy c©u nµy b»ng mét giäng «n hoµ. Nh−ng mÊy ch÷ "nh÷ng qu©n cuång väng hoÆc nh÷ng kÎ bông d¹ hÑp hßi" râ rµng ®Ó ¸m chØ ThÇn Quang Th−îng Nh©n. Mäi ng−êi nghe c©u nµy biÕt ngay HuyÒn Tõ m¹t s¸t ThÇn Quang lµ con ng−êi bông d¹ kh«n l−êng. Së dÜ g· ®Õn yªu s¸ch phãng thÝch Ba La Tinh chØ v× môc ®Ých gom vÒ nh÷ng bÝ lôc vÒ vâ häc cña ph¸i ThiÕu L©m. ThÇn Quang biÕn s¾c, mÆt giËn hÇm, x½ng giäng: - Ph−¬ng tr−îng nãi vËy lµ theo mét chiÒu, nh−ng e r»ng bªn trong cßn cã t×nh ý g× kh¸c còng ch−a biÕt chõng. TriÕt La Tinh s− huynh ®−êng mu«n xa v¹n dÆm ®Õn ®©y, ch¼ng lÏ ph−¬ng tr−îng kh«ng ®Ó cho s− huynh s− ®Ö hä ®−îc thÊy mÆt nhau mét chót? HuyÒn Tõ nghÜ bông: - NÕu m×nh kiªn quyÕt kh«ng cho Ba La Tinh ra ®©y t−¬ng kiÕn th× râ rµng chïa ThiÕu L©m ®uèi lý, ®Ó mÊy vÞ cao t¨ng c¸c chïa Phæ §é, §«ng L©m... ®em lßng bÊt phôc. §¹i s− nghÜ vËy liÒn truyÒn lÖnh: - Mêi Ba La Tinh s− huynh ra ®©y! ChÊp sù t¨ng truyÒn lÖnh ra ngoµi. Ch¼ng bao l©u bèn vÞ l·o t¨ng ®−a Ba La Tinh lªn ®iÖn. Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  4. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung Ba La Tinh nh×n thÊy s− huynh th× võa bi th−¬ng, võa vui mõng, n¶y l¹i «m lÊy TriÕt La Tinh n−íc m¾t ®Çm ®×a. Hai ng−êi nghÑn ngµo nãi víi nhau b»ng tiÕng thæ ©m n−íc Thiªn Tróc mét h¬i. Ng−êi ngoµi nghe ch¼ng hiÓu g× hÕt, nh−ng còng ch¾c lµ Ba La Tinh kÓ l¹i chuyÖn lÊy kinh bÞ b¾t vµ lý do chïa ThiÕu L©m kh«ng chÞu phãng thÝch. TriÕt La Tinh gËt ®Çu lia lÞa råi nãi lín b»ng tiÕng Trung Nguyªn: - Ph−¬ng tr−îng chïa ThiÕu L©m ®· bÞa chuyÖn. Ba La Tinh s− ®Ö tiÓu t¨ng kh«ng hÒ lÊy c¾p bÝ lôc vâ c«ng mµ chØ xem lÐn kinh s¸ch nhµ PhËt. Kinh s¸ch nhµ PhËt vèn lµ cña n−íc Thiªn Tróc chóng t«i truyÒn sang mµ xem ®Õn còng lµ ph¹m ph¸p −? H¬n n÷a §¹t Ma tæ s− còng lµ ng−êi Thiªn Tróc chóng t«i truyÒn vâ c«ng l¹i cho c¸c vÞ mµ c¸c vÞ l¹i giam cÇm ng−êi Thiªn Tróc... th× lµ quªn ¬n, phô... phô g× nhØ? ThÕ lµ kh«ng tèt. H¾n nãi tiÕng Trung Hoa tuy kh«ng ®−îc sâi sµng nh−ng ®Çy ®ñ lý lÏ, khiÕn t¨ng chóng chïa ThiÕu L©m kh«ng bµi b¸c ®−îc. Ba La Tinh còng c·i cèi kh«ng chÞu thó nhËn viÖc lÊy c¾p kinh s¸ch vÒ vâ häc, trong ng−êi h¾n kh«ng cã tang vËt g× th× thùc khã mµ bøc b¸ch h¾n ph¶i thó nhËn. HuyÒn Tõ nãi: - §øc PhËt tõ bi! §øc PhËt tõ bi. §· lµ ng−êi xuÊt gia kh«ng ®−îc nãi dèi. Ba La Tinh s− huynh nãi dèi mµ kh«ng sî bÞ xuèng ®Þa ngôc rót l−ìi −? Pho §¹i Kim C−¬ng quyÓn kinh cña b¶n tù s− huynh ®· coi trém ch−a? Ba La Tinh c·i liÒn: - Kh«ng cã! Kh«ng cã! Ta m−în coi mét bé Kim C−¬ng kinh mµ th«i. HuyÒn Tõ l¹i hái: - Nh÷ng ch−ëng ph¸p cña chïa ThiÕu L©m s− huynh ®· xem trém ch−a? Ba La Tinh l¹i c·i: - Kh«ng cã! Ta chØ m−în bé Ba La mËt t©m kinh ®Ó xem qua. HuyÒn Tõ nãi: - ThÕ th× Ma Kha ChØ quyÕt cña ph¸i ThiÕu L©m ch¼ng lÏ s− huynh còng ch−a coi trém? H«m Êy n¨m vÞ s− ®Ö b¾t gÆp s− huynh vµo Tµng kinh c¸c ®ang coi lÐn bé YÕu quyÕt vÒ chØ ph¸p råi tõ Tµng kinh c¸c chuån ra th× s− huynh b¶o sao? Ba La Tinh nãi: - TiÓu t¨ng vµo Tµng kinh c¸c quý tù m−în coi mét bé Ma Ha T¨ng chØ luËt. VÒ triÒu nhµ TÇn, vÞ cao t¨ng bªn quý quèc lµ "Ph¸p HiÒn" nguyªn ng−êi hä Cñng, xuÊt gia tõ thuë lªn ba dèc lßng theo ®¹o. §Õn n¨m TÊn Long An thø ba, Ph¸p HiÒn ®¹i s− t©y du ®Õn n−íc Thiªn Tróc lÊy kinh ®· ®−îc rÊt nhiÒu pho kinh s¸ch quý gi¸, trong ®ã c¶ bé Ma Ha T¨ng chØ luËt. TiÓu t¨ng m−în xem pho ®ã kh«ng hiÓu ®· ph¹m giíi luËt g× cña quý tù? Ta nªn biÕt Ba La Tinh lµ ng−êi th«ng minh c¬ biÕn l¹i häc vÊn uyªn b¸c, nªn ®−îc chïa Thiªn Tróc ®Æc ph¸i träng nhiÖm ®i lÊy c¾p kinh s¸ch. B©y giê h¾n chèi hÕt nh÷ng chuyÖn xem trém bÝ lôc vÒ vâ c«ng ®Ó tá ra chïa ThiÕu L©m hoµn toµn ®uèi lý. HuyÒn Tõ cÊt tiÕng niÖm: Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  5. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung - A di ®µ PhËt! BÊt th×nh l×nh cã luång giã nhÑ thæi l−ít qua bªn m×nh. Mét bãng hång thÊp tho¸ng, cã ng−êi phãng quyÒn ra ®¸nh vµo sau l−ng Ba La Tinh. Thoi quyÒn nµy võa thÇn tèc võa m·nh liÖt v« cïng. QuyÒn phong ®ang nh¾m huyÖt "ChÝ D−¬ng" sau l−ng Ba La Tinh x« tíi. Chiªu quyÒn phãng ra ®ét ngét c¬ hå kh«ng cã c¸ch nµo gi¶i cøu. Bçng thÊy Ba La Tinh xoay tay l¹i. Tay tr¸i gi÷ lÊy huyÖt "ThÇn §¹o", tay ph¶i n¾m lÊy huyÖt "C©n Xóc". Lßng bµn tay h−íng ra ngoµi, ch−ëng lùc x« ra rÊt nhanh. HuyÖt "ThÇn §¹o" ë trªn huyÖt "ChÝ D−¬ng" mµ huyÖt "C©n Xóc" ë d−íi huyÖt "ChÝ D−¬ng". Ch−ëng lùc hai tay kÕt l¹i thµnh mét tÊm b×nh phong ®Ó chèng ®ì cho huyÖt "ChÝ D−¬ng", thñ ph¸p x¶o diÖu v« cïng. Trªn §¹i hïng b¶o ®iÖn thiÕu g× nh÷ng bËc cao thñ, võa thÊy y ra chiªu nµy rÊt mau lÑ vµ ®èi phã ®−îc thÕ ®¸nh bÊt ngê. Ba La Tinh võa træ tµi tùa hå nh− l«i s− huynh s− ®Ö ®ång m«n ph©n tÝch chiªu thøc ®Ó luyÖn tËp vµ ph« diÔn ch−ëng ph¸p th−îng thÆng. Mäi ng−êi thÊy thÕ kh«ng nhÞn ®−îc bËt lªn tiÕng hoan h«: - ThËt lµ mét ch−ëng ph¸p tuyÖt diÖu! Ba La Tinh dïng ch−ëng lùc hai tay ®Ó c¶n trë thoi quyÒn. Ng−êi kia liÒn biÕn quyÒn thµnh ch−ëng chÐm vµo sau cæ Ba La Tinh. Lóc nµy mäi ng−êi ®· nh×n râ ng−êi ®¸nh lÐn ®ã lµ mét nhµ s− ®øng tuæi mÆc ¸o cµ sa §¹i hång ë chïa ThiÕu L©m. Ch¼ng nh÷ng nhµ s− ®ã ra chiªu thÇn tèc mµ tùa hå chØ chê Ba La Tinh quay ®Çu l¹i lµ dïng ch−ëng chÐm xuèng lu«n. Ba La Tinh liÒn vung ngãn tay tr¸i ra ®Ò phãng vµo c−êm tay ®èi ph−¬ng. Nhµ s− kia nÕu kh«ng thu chiªu vÒ th× sÏ bÞ ngãn tay Ba La Tinh ®iÓm vµo huyÖt "HËu Kho¸t", nhÊt lµ Ba La Tinh l¹i vËn hÕt néi lùc toµn th©n vµo ®Çu ngãn tay th× cã thÓ khiÕn cho bµn tay nhµ s− kia thµnh tµn phÕ. Chiªu nµy chØ tr«ng tùa hå rÊt b×nh th−êng ch¼ng cã chi kú dÞ, nh−ng nÕu phãng tóng th× søc m¹nh phi th−êng! Bçng cã tiÕng ng−êi reo: - ChØ ph¸p tuyÖt diÖu! Nhµ s− kia lËp tøc thu ch−ëng vÒ, lón ng−êi xuèng chuyÓn ®Õn c¹nh s−ên mÐ t¶ Ba La Tinh phãng "song quyÒn liªn hoµn". ChØ trong chíp m¾t ®· ®¸nh lu«n b¶y quyÒn. B¶y quyÒn nµy chia ra ®¸nh vµo tr¸n, quai hµm, cæ, ngùc vµ l−ng Ba La Tinh mét c¸ch thÇn tèc phi th−êng. Ba La Tinh kh«ng cßn c¸ch nµo nÐ tr¸nh ®−îc còng phãng lu«n ra b¶y quyÒn. "Binh binh" b¶y tiÕng liÒn. Mçi quyÒn cña Ba La Tinh ®Òu ®ông vµo quyÒn cña nhµ s−. ChØ trong thêi gian chíp nho¸ng mµ thoi quyÒn nµo còng chèng ®−îc quyÒn ph¸p cña ®Þch nh©n th× ph¶i lµ tay tËp luyÖn tinh thôc v« cïng! NÕu chØ û vµo vâ c«ng th× dï cao th©m ®Õn ®©u còng kh«ng tµi nµo tr¸nh ®−îc. Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  6. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung Ba La Tinh ®ét nhiªn nhí ra viÖc g× "å" lªn mét tiÕng råi nh¶y lïi l¹i phÝa sau. Nhµ s− ®øng tuæi còng kh«ng ®uæi ®¸nh n÷a, tõ tõ lïi l¹i ba b−íc, ch¾p tay quay vÒ phÝa HuyÒn Tõ cïng ThÇn Quang thi lÔ nãi: - TiÓu t¨ng ®· v« lÔ, xin hai vÞ ®¹i s− tha téi cho. HuyÒn Tõ c−êi khµ khµ ch¾p tay ®¸p lÔ. ThÇn Quang vÎ mÆt giËn d÷ chØ "hõ" mét tiÕng chø kh«ng nãi g×. HuyÒn Tõ quay vÒ phÝa bèn vÞ cao t¨ng Long M·nh, §¹o Thµnh, Gi¸c HiÒn vµ Dung TrÝ nãi: - Xin bèn vÞ s− huynh xö vô nµy cho. BÇu kh«ng khÝ trong ®¹i ®iÖn trë nªn yªn tÜnh. Tõ lóc ThÇn Quang Th−îng Nh©n ®Ò cËp ®Õn viÖc chïa ThiÕu L©m b¾t gi÷ nhµ s− Ba La Tinh, H− Tróc biÕt ngay lµ chuyÖn h«m nay kh«ng liªn quan g× ®Õn m×nh míi h¬i yªn d¹. Khi y thÊy mét vÞ s− thóc tæ trong b¶n tù tËp kÝch, Ba La Tinh ho¸ gi¶i ®−îc hÕt. Hai ng−êi chØ ®¸nh mÊy chiªu råi l¹i lïi ra. HiÖn thêi vâ c«ng H− Tróc ®· ®ñ quan s¸t thÊy chiªu sè hai bªn ch−a dïng tíi møc vâ c«ng th−îng thÆng mµ kh«ng hiÓu t¹i sao l¹i trao ®æi cã ba chiªu råi ngõng tay. Y còng kh«ng hiÓu v× lÏ g× mµ ph−¬ng tr−îng tù lé vÎ vui t−¬i, cßn ®èi ph−¬ng th× ra chiÒu bÏn lÏn. Theo chç y biÕt th× ba chiªu võa råi, Ba La Tinh tuyÖt ch−a kÐm cái chót nµo. Bçng thÊy Long M·nh ho h¾ng tiÕng råi hái: - Theo ý ba vÞ th× nªn thÕ nµo? §¹o Thanh ®¹i s− ®¸p: - Võa råi Ba La Tinh s− huynh sö ba chiªu th× d−êng nh− chiªu thø nhÊt lµ "Thiªn y v« phßng" trong Ban Nh−îc ch−ëng ph¸p, chiªu thø hai lµ "DÜ dËt ®·i l¹o" trong Ma Ha ChØ, chiªu thø ba lµ "ThÊt tinh tô héi" trong Kim C−¬ng ®¹i quyÒn. ThÇn Quang Th−îng Nh©n nãi: - Ha ha! PhËt m«n ë Trung Nguyªn qu¶ nhiªn ®· chÞu nhiÒu ¬n huÖ cña n−íc Thiªn Tróc. §−¬ng nhiªn §¹t Ma tæ s− ®· s¸ng lËp c¸c tuyÖt kü cña Thiªn Tróc ®em vÒ ®Ó lËp ra ThiÕu L©m b¶o tù. Nh÷ng tuyÖt kü cña Thiªn Tróc l−u truyÒn ®Õn ngµy nay. VÞ cao t¨ng ThiÕu L©m ra chiªu rÊt hîp víi vâ c«ng cña vÞ Thiªn Tróc. Thùc lµ ®¸ng mõng! ThÇn Quang nãi c©u nµy khiÕn cho quÇn t¨ng chïa ThiÕu L©m ®Òu lé vÎ tøc giËn. Nªn biÕt r»ng võa råi Ba La Tinh xoen xoÐt kh«ng chÞu thó nhËn xem trém bÝ lôc vâ c«ng cña chïa ThiÕu L©m, nhµ s− ®øng tuæi võa råi ph¸p danh HuyÒn Sinh, s− ®Ö HuyÒn Tõ, vâ c«ng cao c−êng tÝnh khÝ l¹i c−¬ng trùc. HuyÒn Sinh ®ét nhiªn xuÊt kú bÊt ý tËp kÝch Ba La Tinh ®· cã tÝnh to¸n tr−íc. Nh÷ng chiªu sè nh»m ®¸nh vµo c¸c bé vÞ ®èi ph−¬ng bøc b¸ch Ba La Tinh ph¶i ph©n biÖt dïng Ban Nh−îc ch−ëng, Ma Ha ChØ vµ Kim C−¬ng quyÒn míi gi¶i khai ®−îc. Gi¶ tû Ba La Tinh ch−a tõng häc qua nh÷ng m«n ®ã dÜ nhiªn ph¶i ®em c«ng phu cña b¶n m«n ra ho¸ gi¶i. Nh−ng bÊy nhiªu ngµy h¾n ë chïa ThiÕu L©m trong lßng lóc nµo còng nghÜ tíi vµ ch©n tay vÉn luyÖn tËp toµn lµ c«ng phu cña ph¸i ThiÕu L©m, nªn trong lóc th¶ng thèt, h¾n Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  7. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung kh«ng kÞp nghÜ g×, tiÖn tay ®−a ngay ba chiªu thøc rÊt thuËn tiÖn míi häc ®−îc ®em ra ®èi phã. Ngê ®©u ThÇn Quang l¹i bãp mÐo vÊn ®Ò cho ®ã lµ vâ c«ng cña Thiªn Tróc. Thùc ra nh÷ng vâ c«ng ph¸i ThiÕu L©m gèc nguån ë §¹t Ma tæ s−. Tõ triÒu nhµ L−¬ng §¹t Ma ë n−íc Thiªn Tróc qua Trung Hoa ®Ó gi¶ng luËn PhËt ph¸p cña L−¬ng Vâ ®Õ. V× ®«i bªn kh«ng ý hîp t©m ®Çu, §¹t Ma tæ s− dùng chïa ThiÕu L©m truyÒn d¹y ThiÒn T«n t©m ph¸p cïng vâ c«ng tuyÖt thÕ. §ã lµ viÖc mµ kh¾p thiªn h¹ ai ai còng biÕt. ThÇn Quang Th−îng Nh©n lµ tay c¬ biÕn h¬n ®êi, nhËn lu«n ngay nh÷ng vâ c«ng cña ph¸i ThiÕu L©m nh− Ban Nh−îc ch−ëng, Ma Ha chØ, Kim C−¬ng quyÒn ®Òu tõ Thiªn Tróc truyÒn sang. ThÕ th× Ba La Tinh biÕt sö dông mÊy thø vâ c«ng võa råi ch¼ng cã chi lµ l¹, kh«ng thÓ nh©n ®ã mµ b¶o h¾n ®· ¨n c¾p bÝ lôc cña chïa ThiÕu L©m ®−îc. HuyÒn Tõ ph−¬ng tr−îng nãi: - VÒ PhËt ph¸p còng nh− vÒ vâ c«ng cña b¶n tù ®Òu do §¹t Ma tæ s− truyÒn l¹i. §ã lµ mét ®iÒu ®óng sù thùc. ThÕ th× kinh s¸ch cña Thiªn Tróc tr¶ vÒ cho Thiªn Tróc lµ mét viÖc hîp t×nh hîp lý, gi¶ tû Ba La Tinh s− huynh nãi th¼ng ra xin l¹i nh÷ng kinh v¨n cña §¹t Ma tæ s−, b¶n tù sÏ kÝnh cÈn ®−a ra ®Ó tÆng. Nh−ng phÐp Ban Nh−îc ch−ëng lµ do Nguyªn Nguyªn ®¹i s−, ph−¬ng tr−îng ®êi thø t¸m b¶n tù s¸ng chÕ. Ma Ha chØ do B¸t ChØ §Çu §µ lËp ra. §Õn nh− §¹i Kim C−¬ng huyÒn ph¸p th× s¸u vÞ cao t¨ng ®êi thø m−êi mét b¶n tù tæn bao nhiªu c«ng phu trong ba m−¬i s¸u n¨m trêi cïng nhau nghiªn cøu míi hoµn thµnh. Ba m«n nµy toµn lµ vâ c«ng ë Trung Nguyªn kh«ng dÝnh lÝu g× ®Õn Thiªn Tróc. C¸c vÞ s− huynh ®Òu lµ nh÷ng bËc vâ häc cao th©m, chØ tr«ng qua lµ biÕt. BÇn t¨ng bÊt tÊt ph¶i nãi nhiÒu. Long M·nh ®¹i s− vµ Dung TrÝ ®¹i s− biÕt ngay lêi HuyÒn Tõ lµ ®óng sù thùc, liÒn quay l¹i hái ThÇn Quang Th−îng Nh©n: - ý s− huynh nghÜ sao? ThÇn Quang Th−îng Nh©n tñm tØm c−êi ®¸p: - §ã chØ lµ lêi nãi mét bªn cña ph−¬ng tr−îng chïa ThiÕu L©m. Theo chç tiÓu t¨ng biÕt th× l¹i kh¸c h¼n. H«m tr−íc TriÕt La Tinh s− huynh cïng tiÓu t¨ng bµn vÒ nh÷ng ®iÓm dÞ ®ång gi÷a vâ c«ng n−íc Thiªn Tróc vµ n−íc Trung Hoa, còng ®· ®Ò cËp ®Õn Ban Nh−îc ch−ëng, Ma Ha chØ vµ §¹i Kim C−¬ng quyÒn th× y b¶o chiªu "Thiªn y v« phïng" theo tiÕng Ph¹n gäi lµ "A phÇm T− ni Tr¸c nhi". Ch−ëng lùc nµy bªn ph¶i nhÑ nhµng mµ thùc, ch−ëng lùc bªn tr¸i trÇm träng mµ h−. H− víi thùc hîp l¹i rÊt lµ ®¾c dông, v× ®Þch nh©n coi th−êng kh«ng ®Ó ý nªn dÔ m¾c bÉy. Ph−¬ng tr−îng s− huynh! TriÕt La Tinh nãi vËy ch¼ng hiÓu cã ®óng kh«ng? HuyÒn Tõ h¬i biÕn s¾c mét chót råi b×nh tÜnh ®¸p: - Nhìn quang cña s− huynh thËt lµ vi diÖu, tiÓu t¨ng rÊt béi phôc. Nguyªn ThÇn Quang lµ ng−êi th«ng minh mµ kiÕn thøc l¹i cao th©m. L·o võa tr«ng Ba La Tinh cïng HuyÒn Sinh ®èi thñ mét ch−ëng ®· biÕt ngay ®Õn chç tinh th©m cña chiªu "Thiªn y v« phïng". L·o liÒn bÞa chuyÖn nãi lµ nghe lêi bµn cña TriÕt La Tinh. C¸ch gi¶i thÝch cña l·o cèt ®Ó chøng minh nh÷ng chiªu thøc ®ã lµ cña n−íc Thiªn Tróc. Tõ lóc ThÇn Quang ®−îc môc kÝch ba chiªu ®èi thñ gi÷a Ba La Tinh vµ HuyÒn Sinh th× trong lßng l·o ngøa ng¸y khã chÞu, ngÊm ngÇm thÌm kh¸t vâ c«ng cña ph¸i ThiÕu L©m. Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  8. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung L·o nghÜ bông: Nh÷ng nhµ s− chïa ThiÕu L©m hiÖn nay ®Òu lµ h¹ng tÇm th−êng, nªn c¸c vÞ tiÒn bèi truyÒn c¸c m«n vâ häc cao minh cho, e r»ng hä chØ lÜnh héi ®−îc vµi phÇn. NÕu vµo ®Þa vÞ m×nh nghiªn cøu th× khã g× ch¼ng trë nªn mét tay thiªn h¹ v« ®Þch? HuyÒn Tõ còng biÕt l·o nãi thÕ lµ nh©n ®−îc xem chiªu sè cña Ba La Tinh råi tù ý nãi ra. L·o ®æ cho TriÕt La Tinh b¶o l·o ®Ó lõa dèi mäi ng−êi. Nh−ng l·o võa tho¸ng qua mét chót ®· biÕt ngay chç ¶o diÖu cao th©m cña ch−ëng ph¸p th× thËt lµ mét tay th«ng minh tuyÖt thÕ vµ tinh m¾t phi th−êng trªn ®êi Ýt cã. HuyÒn Tõ ®¹i s− trÇm ng©m mét chót råi nãi: - HuyÒn Sinh s− ®Ö! PhiÒn s− ®Ö ®Õn Tµng kinh c¸c lÊy kinh s¸ch vÒ ba m«n vâ c«ng võa råi ®−a cho c¸c vÞ s− huynh coi. HuyÒn Sinh v©ng lÖnh ®em bèn tªn ®Ö tö ®i theo. L¸t sau HuyÒn Sinh trë vÒ cÇm kinh s¸ch ®−a cho HuyÒn Tõ. §¹i hïng b¶o ®iÖn c¸ch Tµng kinh c¸c ®Õn ba dÆm ®−êng. ThÕ mµ chØ trong kho¶nh kh¾c HuyÒn Sinh ®· lÊy ®−îc s¸ch vÒ th× ®ñ biÕt th©n ph¸p y mau lÑ phi th−êng. Ng−êi ngoµi kh«ng biÕt néi t×nh th× cho lµ chuyÖn tÇm th−êng, nh−ng t¨ng chóng chïa ThiÕu L©m ai còng khen thÇm ba quyÓn kinh kia, mµu giÊy chç vµng khÌ, chç th©m l¹i, tá ra truyÒn ®· l©u ®êi. HuyÒn Tõ cÇm kinh s¸ch ®Ó lªn bµn nãi: - Mêi c¸c vÞ s− huynh coi thö. Ba pho kinh nµy ®Òu cã ghi râ nh÷ng lÞch tr×nh c«ng phu s¸ng lËp. LiÖt vÞ s− huynh kh«ng tin lêi l·o t¨ng th× cßn ®−îc, ch¼ng lÏ nh÷ng vÞ ph−¬ng tr−îng bao nhiªu ®êi tr−íc chïa ThiÕu L©m vµ toµn lµ nh÷ng vÞ cao t¨ng ®¹o ®øc l¹i còng cã nh÷ng hµnh vi v« sØ ¨n gian nãi dèi hay sao? §¹i s− nãi c©u sau cïng ®ång thêi ®−a m¾t ngã ThÇn Quang. ThÇn Quang t¶ng lê nh− kh«ng biÕt, råi cÇm lÊy cuèn Ban Nh−îc ch−ëng ph¸p më tõng trang mét ra coi. Long M·nh ®¹i s− xem cuèn Ma Ha chØ bÝ yÕu. §¹o Thanh ®¹i s− coi cuèn §¹i Kim C−¬ng quyÓn thÇn c«ng. Long M·nh vµ §¹o Thanh chØ ®äc bµi tùa råi trao cho Gi¸c HiÒn, Dung ChÝ. Bèn vÞ cao t¨ng nµy ®Òu biÕt ®©y lµ vâ c«ng bÝ mËt cña ph¸i ThiÕu L©m, cßn m×nh lµ nh÷ng tay cao thñ næi tiÕng ë ph¸i kh¸c. Hai n÷a, HuyÒn Tõ ®¹i s− mét vÞ cao t¨ng hiÖn ®¹i, nãi ra c©u g× quyÕt kh«ng gi¶ dèi. NÕu xem kü th× kh«ng khái tá ra m×nh ngê vùc HuyÒn Tõ ®¹i s−, vµ nh− vËy lµ ph¹m vµo téi bÊt kÝnh. ThÇn Quang Th−îng Nh©n tr¸i l¹i xem rÊt kü, lËt tõng trang mét, cè ý t×m ra nh÷ng chç s¬ hë nghi ngê ®Ó bµi b¸c HuyÒn Tõ. Trong ®¹i ®iÖn trõ tiÕng h« hÊp rÊt khÏ vµ tiÕng më s¸ch l¹c x¹c, ngoµi ra kh«ng cßn tiÕng ®éng g× kh¸c. BÇu kh«ng khÝ yªn lÆng phi th−êng. © HQD Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2