intTypePromotion=1

Lục mạch thần kiếm - tập 104

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
58
lượt xem
13
download

Lục mạch thần kiếm - tập 104

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 104', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 104

  1. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung Håi thø mét tr¨m linh t− HuyÒn Sinh phãng ch−ëng thö Phiªn t¨ng ThÇn ¢m liÒn dÉn TriÕt La Tinh vÒ chïa Thanh L−¬ng ®Ó b¸i kiÕn ThÇn Quang. ThÇn Quang lµ ng−êi rÊt mùc t©m c¬. Y nghÜ r»ng ph−¬ng tr−îng chïa ThiÕu L©m chñ tr−¬ng khoan hoµ, vËy mµ sao l¹i b¾t gi÷ Ba La Tinh? H¼n cã nguyªn nh©n träng ®¹i chi ®©y. Y liÒn träng ®·i TriÕt La Tinh, lùa lêi th¨m hái dÇn dÇn. Ch−a ®Çy nöa th¸ng th× TriÕt La Tinh ®em hÕt chuyÖn bÝ mËt kÓ hÕt cho ThÇn Quang nghe. ThÇn Quang bông b¶o d¹: - Ba La Tinh ®Õn chïa ThiÕu L©m cèt ®Ó ¨n c¾p kinh s¸ch. NÕu h¾n kh«ng ¨n c¾p ®−îc th× chïa ThiÕu L©m nªn ®uæi h¾n vÒ lµ ph¶i. Dï cho h¾n lÊy ®−îc råi mµ ®−êng tr−ëng ph¸t gi¸c th× còng ®Õn ®o¹t kinh l¹i lµ cïng. HiÖn nay chïa ThiÕu L©m b¾t h¾n giam gi÷ kh«ng tha, th× nhÊt ®Þnh ch¼ng nh÷ng h¾n ®· ¨n c¾p kinh mµ th«i, cã khi h¾n häc thuéc lßng hÕt råi còng ch−a biÕt chõng. H¬n n÷a nÕu l·o Phiªn t¨ng chØ ®Ó lÊy c¾p kinh s¸ch vÒ PhËt ph¸p ®Ó phæ cøu chóng sinh th× chïa ThiÕu L©m ch¼ng nh÷ng kh«ng can thiÖp ®Õn, mµ cßn lôc nh÷ng phu kinh s¸ch hay göi tÆng n÷a lµ kh¸c. VËy th× nhÊt quyÕt kh«ng ph¶i h¾n ¨n c¾p kinh PhËt mµ lµ nh÷ng bÝ lôc vÒ vâ c«ng g× ®©y. ThÇn Quang nghÜ tíi nh÷ng bÝ lôc vâ c«ng cña ThiÕu L©m th× tá vÎ sèt s¾ng v« cïng. Ta nªn biÕt r»ng ThÇn Quang lµ mét bËc kú tµi trong vâ l©m, ®· thiªn t− ®Ünh ngé l¹i nhiÒu s¸ng kiÕn, cã ®iÒu ®¸ng tiÕc lµ c¨n nguyªn vâ häc cña chïa Thanh L−¬ng h·y cßn kÐm chïa ThiÕu L©m xa. Y chØ cã nh÷ng pho quyÒn kinh, KiÕm phæ, néi c«ng bÝ yÕu th«ng th−êng mµ l¹i Ýt ái, ch−a xøng ®¸ng vµo h¹ng c«ng phu bËc nhÊt. ThÕ mµ vâ c«ng y ®Õn bËc th−îng thÆng ®ñ biÕt t− chÊt l·o kh«ng ph¶i tÇm th−êng. Ngµy y tíi chïa ThiÕu L©m míi 17 tuæi. Ph−¬ng tr−îng chïa ThiÕu L©m håi ®ã lµ DiÖu DiÖp thiÒn s−, võa míi thÊy diÖn m¹o cïng tia m¾t y ®· biÕt ngay lµ con ng−êi ®é l−îng hÑp hßi, kh«ng thÓ truyÒn thô PhËt ph¸p ®−îc. NÕu ®Ó y lµm mét nhµ s− tÇm th−êng trong chïa th× y kh«ng cam chÞu l©u d−íi ®iÒu khiÓn cña ng−êi kh¸c vµ ngµy sau ¾t sinh ho¹ ho¹n nªn DiÖu DiÖp thiÒn s− cù tuyÖt ngay. V× thÕ mµ ThÇn Quang míi t×m ®Õn tu hµnh t¹i chïa Thanh L−¬ng. N¨m y míi 30 tuæi mµ kü thuËt ®· bao trïm toµn tù, nh¶y lªn hµng ph−¬ng tr−îng chïa Thanh L−¬ng. Y tù biÕt hiÖn nay vâ c«ng m×nh cao h¬n nh÷ng kinh s¸ch bÝ lôc trong b¶n tù. NÕu muèn tiÕn h¬n th× ph¶i t×m c¬ duyªn kh¸c míi ®−îc. Y võa nghe lêi TriÕt La Tinh, ®· ®Ó t©m nghÜ kÕ ngay, vµ sau mÊy ngµy y míi quyÕt ®Þnh chñ ý råi lÈm bÈm: - B©y giê ta cø v× h¾n mµ ra mÆt ®Õn ®ßi Ba La Tinh, dï trong chïa ThiÕu L©m cã nhiÒu tay cao thñ, bÊt cø viÖc g× ®Õn hîp lý lµ ®−îc. Ch¼ng lÏ hä lµ ®Ö tö nhµ PhËt mµ l¹i cËy thÕ m¹nh ®Ó uy hiÕp ng−êi −? Khi m×nh n¾m ®−îc Ba La Tinh råi th× lo g× h¾n ch¼ng tiÕt lé cho m×nh hay nh÷ng bÝ lôc vÒ häc cña chïa ThiÕu L©m. Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  2. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung ThÇn Quang Th−îng Nh©n nghÜ vËy, liÒn viÕt thiÕp mêi Long M·nh ®¹i s− chïa §¹i T−íng Quèc phñ Khai Phong, §¹o Thµnh ®¹i s− chïa Phæ §é tØnh Giang Nam, Gi¸c HiÒn ®¹i s− chïa §«ng L©m nói L− S¬n vµ Dung TrÝ ®¹i s− chïa Tinh C¶nh thµnh Tr−êng An lµ bèn vÞ cao t¨ng ®Õn, råi ThÇn ¢m vµ TriÕt La Tinh th¼ng tíi chïa ThiÕu L©m. Bèn vÞ cao t¨ng kia tuy kh«ng cïng chñ tr−¬ng nh− ThÇn Quang, nh−ng lµ nh÷ng nh©n vËt cã danh väng rÊt lín trong vâ l©m. Cã ®iÒu nh÷ng chïa §¹i T−íng Quèc, Phæ §é... tr−íc nay chØ träng PhËt ph¸p mµ khinh rÎ vâ c«ng. RÊt ^^^ Long M·nh, §¹o Thanh ®¹i s− ch−a ®−îc lªn ®Õn ®Þa vÞ cao c¶, t¹i n¬i chïa m×nh. HuyÒn Tõ ph−¬ng tr−îng chïa ThiÕu L©m nghe ThÇn Quang Th−îng Nh©n b¶o m×nh bÞ ®¸nh ®· cung x−ng ra th× thËt lµ v« lÔ. Tuy ®¹i s− b¶n tÝnh trÇm mÆc còng kh«ng khái næi giËn nãi: - Nhµ s− Thiªn Tróc lµ Ba La Tinh s− huynh qu¶ thùc cã ®Õn b¶n tù, kh«ng bao giê l·o t¨ng phñ nhËn ®iÒu ®ã. ThÇn Quang Th−îng Nh©n c−êi ha h¶ nãi: - ThÕ th× hay l¾m. VÞ nµy lµ Long M·nh ®¹i s− chïa §¹i T−íng Quèc phñ Khai Phong, vÞ nµy lµ Gi¸c HiÒn ®¹i s− chïa §«ng L©m nói L− S¬n, vÞ nµy lµ Dung TrÝ ®¹i s− chïa Tinh C¶nh t¹i Tr−êng An, vÞ nµy lµ §¹o Thanh ®¹i s− chïa Phæ §é tØnh Giang Nam. C¶ bèn vÞ ®Òu lµ nh÷ng bËc cao t¨ng ë Trung Nguyªn. Nay l·o t¨ng mêi bèn vÞ ®Õn ®©y ®Ó chøng kiÕn vô nµy. Ph−¬ng tr−îng s− huynh ®· thõa nhËn Ba La Tinh s− huynh n−íc Thiªn Tróc hiÖn ë b¶o tù, vËy xin ph−¬ng tr−îng tha cho y ra vÒ Thiªn Tróc ®Ó khái mang tiÕng víi ngo¹i bang lµ ®Ö tö nhµ PhËt ë Trung Hoa giam gi÷ ng−êi ®ång ®¹o, cËy m¹nh hµnh hung. Nh÷ng c©u nãi cña l·o rÊt s¾c bÐn, cè ý bøc b¸ch chïa ThiÕu L©m ph¶i th¶ Ba La Tinh. Nh÷ng ng−êi trong chïa ThiÕu L©m ®· biÕt néi t×nh ®Òu nghÜ thÇm: - Ba La Tinh ¨n c¾p kinh råi bÞ gi÷, ®· lµ thùc t×nh mµ ph−¬ng tr−îng còng kh«ng phñ nhËn ®iÒu ®ã th× e r»ng kh«ng tha hä kh«ng xong. Bçng nghe HuyÒn Tõ nãi: - Võa råi ThÇn Quang s− huynh nãng n¶y muèn gÆp toµn thÓ t¨ng chóng ®Ö tù, mµ ch−a nãi ®Õn bèn vÞ cao t¨ng. TÐ ra bèn vÞ nµy ®Òu lµ nh÷ng tay cao thñ næi tiÕng trong vâ l©m. L·o t¨ng cã ý ng−ìng mé tõ l©u, nay ®−îc t−¬ng kiÕn thËt lµ may m¾n! HuyÒn Tõ ch¾p tay ®Ó tr−íc ngùc thi lÔ. §¹i s− võa nãi võa kÐo dµi thêi kh¾c ®Ó cã th× giê t×m kÕ ®èi phã. Bèn vÞ cao t¨ng lËp tøc ®øng dËy ®¸p lÔ ®ång thanh nãi: - Ba La Tinh s− huynh t¹i Thiªn Tróc hiÖn giê ë trong b¶o tù. NÕu y cã ®iÒu g× ®¾c téi víi ph−¬ng tr−îng, bän bÇn t¨ng còng xin ph−¬ng tr−îng nghÜ t×nh hä ThÝch kh¾p thiªn h¹ ®Òu lµ mét nhµ mµ giê Ba La Tinh ®¹i s− l¹i cho s− huynh y lµ TriÕt La Tinh ®¹i s− ®Õn ®©y ®−a vÒ Thiªn Tróc th× bän bÇn t¨ng ®Òu c¶m ®¹i ®øc. HuyÒn Tõ nghÜ bông: - ViÖc nhµ Ba La Tinh th× ch¼ng khã g×, nh−ng phãng thÝch h¾n th× bao nhiªu bÝ lôc vâ c«ng cña chïa ThiÕu L©m tõ ®©y sÏ bÞ c«ng khai ra kh¾p thiªn h¹ hÕt. Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  3. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung §¹i s− trong bông ngÇn ngõ ch−a biÕt tr¶ lêi ra sao l¹i tuyªn mÊy c©u PhËt hiÖu ®Ó kÐo dµi thªm thêi kh¾c. Håi l©u HuyÒn Tõ míi nãi: - Ba La Tinh s− huynh ®em th¬ ®Õn chïa ThiÕu L©m. Toµn thÓ tÖ tù tõ trÎ xuèng d−íi thÊy y tõ PhËt quèc sang ®©y ®Òu mét lßng kÝnh cÈn. Kh«ng ngê y lÐn ®µo ®−êng hÇm Tµng Kinh C¸c lÊy trém bao nhiªu bÝ lôc vÒ vâ häc tõ mÊy tr¨m n¨m truyÒn l¹i. ThiÕu L©m tuy lµ mét n¬i am thiÒn cöa PhËt, nh−ng l¹i lµ mét m«n ph¸i trong vâ l©m, ®−¬ng nhiªn ph¶i t«n träng lÒ luËt vâ l©m. Ngõng mét l¸t HuyÒn Tõ l¹i nãi tiÕp: - ThÇn Quang Th−îng Nh©n! Võa råi bÇn t¨ng cã mét c©u hái: Gi¶ tû cã ng−êi lÐn vµo chïa Thanh L−¬ng lÊy c¾p quyÓn kinh kiÕm phæ cña quý tù mµ s− huynh ®· vµo ®Þa vÞ ph−¬ng tr−îng, l¹i lµ ch−ëng m«n mét ph¸i vâ th× xö trÝ ra sao, ch−a ®−îc Th−îng nh©n tr¶ lêi. ThÇn Quang Th−îng Nh©n tñm tØm c−êi ®¸p: - Vâ c«ng cao hay thÊp phÇn lín do tr«ng cËy vµo b¶n l·nh cña con ng−êi, cßn quyÒn kinh, kiÕm phæ chØ ®øng vµo hµng thø hai. Gi¶ tû cã vÞ anh hïng h¶o h¸n nµo d− tµi vµo ®−îc chïa Thanh L−¬ng lÊy c¾p quyÓn kinh, kiÕm phæ cña tÖ tù th× ngoµi viÖc l·o t¨ng tù nhËn bÊt tµi kh«ng cßn biÕt nãi sao n÷a? Ch¼ng lÏ ng−êi ta muèn coi vâ häc ph¸p m«n cña m×nh mét chót mµ ^^^ hay giam gi÷ suèt ®êi ng−êi ta −? Cã lý nµo thÕ ®−îc? HuyÒn Tõ còng tñm tØm c−êi: - NÕu lµ nh÷ng vâ c«ng bÝ lôc tÇm th−êng ch¼ng cã g× kú bÝ, dï c«ng khai ra ®êi còng ch¼ng ng¹i g×. Nh−ng gÆp tr−êng hîp quyÒn kinh, kiÕm phæ, néi dung tinh vi bÝ ¶o mµ ®Ó ng−êi ta lÊy c¾p truyÒn ra ngoµi, lät vµo tay qu©n cuång väng hoÆc nh÷ng kÎ bông d¹ hÑp hßi th× mèi ho¹ kh«ng biÕt ®Õn ®©u mµ kÓ. Con ng−êi trong vâ l©m lµ ph¶i nghÜ tíi chç ®ã. HuyÒn Tõ nãi mÊy c©u nµy b»ng mét giäng «n hoµ. Nh−ng mÊy ch÷ "nh÷ng qu©n cuång väng hoÆc nh÷ng kÎ bông d¹ hÑp hßi" râ rµng ®Ó ¸m chØ ThÇn Quang Th−îng Nh©n. Mäi ng−êi nghe c©u nµy biÕt ngay HuyÒn Tõ m¹t s¸t ThÇn Quang lµ con ng−êi bông d¹ kh«n l−êng. Së dÜ g· ®Õn yªu s¸ch phãng thÝch Ba La Tinh chØ v× môc ®Ých gom vÒ nh÷ng bÝ lôc vÒ vâ häc cña ph¸i ThiÕu L©m. ThÇn Quang biÕn s¾c, mÆt giËn hÇm, x½ng giäng: - Ph−¬ng tr−îng nãi vËy lµ theo mét chiÒu, nh−ng e r»ng bªn trong cßn cã t×nh ý g× kh¸c còng ch−a biÕt chõng. TriÕt La Tinh s− huynh ®−êng mu«n xa v¹n dÆm ®Õn ®©y, ch¼ng lÏ ph−¬ng tr−îng kh«ng ®Ó cho s− huynh s− ®Ö hä ®−îc thÊy mÆt nhau mét chót? HuyÒn Tõ nghÜ bông: - NÕu m×nh kiªn quyÕt kh«ng cho Ba La Tinh ra ®©y t−¬ng kiÕn th× râ rµng chïa ThiÕu L©m ®uèi lý, ®Ó mÊy vÞ cao t¨ng c¸c chïa Phæ §é, §«ng L©m... ®em lßng bÊt phôc. §¹i s− nghÜ vËy liÒn truyÒn lÖnh: - Mêi Ba La Tinh s− huynh ra ®©y! ChÊp sù t¨ng truyÒn lÖnh ra ngoµi. Ch¼ng bao l©u bèn vÞ l·o t¨ng ®−a Ba La Tinh lªn ®iÖn. Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  4. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung Ba La Tinh nh×n thÊy s− huynh th× võa bi th−¬ng, võa vui mõng, n¶y l¹i «m lÊy TriÕt La Tinh n−íc m¾t ®Çm ®×a. Hai ng−êi nghÑn ngµo nãi víi nhau b»ng tiÕng thæ ©m n−íc Thiªn Tróc mét h¬i. Ng−êi ngoµi nghe ch¼ng hiÓu g× hÕt, nh−ng còng ch¾c lµ Ba La Tinh kÓ l¹i chuyÖn lÊy kinh bÞ b¾t vµ lý do chïa ThiÕu L©m kh«ng chÞu phãng thÝch. TriÕt La Tinh gËt ®Çu lia lÞa råi nãi lín b»ng tiÕng Trung Nguyªn: - Ph−¬ng tr−îng chïa ThiÕu L©m ®· bÞa chuyÖn. Ba La Tinh s− ®Ö tiÓu t¨ng kh«ng hÒ lÊy c¾p bÝ lôc vâ c«ng mµ chØ xem lÐn kinh s¸ch nhµ PhËt. Kinh s¸ch nhµ PhËt vèn lµ cña n−íc Thiªn Tróc chóng t«i truyÒn sang mµ xem ®Õn còng lµ ph¹m ph¸p −? H¬n n÷a §¹t Ma tæ s− còng lµ ng−êi Thiªn Tróc chóng t«i truyÒn vâ c«ng l¹i cho c¸c vÞ mµ c¸c vÞ l¹i giam cÇm ng−êi Thiªn Tróc... th× lµ quªn ¬n, phô... phô g× nhØ? ThÕ lµ kh«ng tèt. H¾n nãi tiÕng Trung Hoa tuy kh«ng ®−îc sâi sµng nh−ng ®Çy ®ñ lý lÏ, khiÕn t¨ng chóng chïa ThiÕu L©m kh«ng bµi b¸c ®−îc. Ba La Tinh còng c·i cèi kh«ng chÞu thó nhËn viÖc lÊy c¾p kinh s¸ch vÒ vâ häc, trong ng−êi h¾n kh«ng cã tang vËt g× th× thùc khã mµ bøc b¸ch h¾n ph¶i thó nhËn. HuyÒn Tõ nãi: - §øc PhËt tõ bi! §øc PhËt tõ bi. §· lµ ng−êi xuÊt gia kh«ng ®−îc nãi dèi. Ba La Tinh s− huynh nãi dèi mµ kh«ng sî bÞ xuèng ®Þa ngôc rót l−ìi −? Pho §¹i Kim C−¬ng quyÓn kinh cña b¶n tù s− huynh ®· coi trém ch−a? Ba La Tinh c·i liÒn: - Kh«ng cã! Kh«ng cã! Ta m−în coi mét bé Kim C−¬ng kinh mµ th«i. HuyÒn Tõ l¹i hái: - Nh÷ng ch−ëng ph¸p cña chïa ThiÕu L©m s− huynh ®· xem trém ch−a? Ba La Tinh l¹i c·i: - Kh«ng cã! Ta chØ m−în bé Ba La mËt t©m kinh ®Ó xem qua. HuyÒn Tõ nãi: - ThÕ th× Ma Kha ChØ quyÕt cña ph¸i ThiÕu L©m ch¼ng lÏ s− huynh còng ch−a coi trém? H«m Êy n¨m vÞ s− ®Ö b¾t gÆp s− huynh vµo Tµng kinh c¸c ®ang coi lÐn bé YÕu quyÕt vÒ chØ ph¸p råi tõ Tµng kinh c¸c chuån ra th× s− huynh b¶o sao? Ba La Tinh nãi: - TiÓu t¨ng vµo Tµng kinh c¸c quý tù m−în coi mét bé Ma Ha T¨ng chØ luËt. VÒ triÒu nhµ TÇn, vÞ cao t¨ng bªn quý quèc lµ "Ph¸p HiÒn" nguyªn ng−êi hä Cñng, xuÊt gia tõ thuë lªn ba dèc lßng theo ®¹o. §Õn n¨m TÊn Long An thø ba, Ph¸p HiÒn ®¹i s− t©y du ®Õn n−íc Thiªn Tróc lÊy kinh ®· ®−îc rÊt nhiÒu pho kinh s¸ch quý gi¸, trong ®ã c¶ bé Ma Ha T¨ng chØ luËt. TiÓu t¨ng m−în xem pho ®ã kh«ng hiÓu ®· ph¹m giíi luËt g× cña quý tù? Ta nªn biÕt Ba La Tinh lµ ng−êi th«ng minh c¬ biÕn l¹i häc vÊn uyªn b¸c, nªn ®−îc chïa Thiªn Tróc ®Æc ph¸i träng nhiÖm ®i lÊy c¾p kinh s¸ch. B©y giê h¾n chèi hÕt nh÷ng chuyÖn xem trém bÝ lôc vÒ vâ c«ng ®Ó tá ra chïa ThiÕu L©m hoµn toµn ®uèi lý. HuyÒn Tõ cÊt tiÕng niÖm: Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  5. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung - A di ®µ PhËt! BÊt th×nh l×nh cã luång giã nhÑ thæi l−ít qua bªn m×nh. Mét bãng hång thÊp tho¸ng, cã ng−êi phãng quyÒn ra ®¸nh vµo sau l−ng Ba La Tinh. Thoi quyÒn nµy võa thÇn tèc võa m·nh liÖt v« cïng. QuyÒn phong ®ang nh¾m huyÖt "ChÝ D−¬ng" sau l−ng Ba La Tinh x« tíi. Chiªu quyÒn phãng ra ®ét ngét c¬ hå kh«ng cã c¸ch nµo gi¶i cøu. Bçng thÊy Ba La Tinh xoay tay l¹i. Tay tr¸i gi÷ lÊy huyÖt "ThÇn §¹o", tay ph¶i n¾m lÊy huyÖt "C©n Xóc". Lßng bµn tay h−íng ra ngoµi, ch−ëng lùc x« ra rÊt nhanh. HuyÖt "ThÇn §¹o" ë trªn huyÖt "ChÝ D−¬ng" mµ huyÖt "C©n Xóc" ë d−íi huyÖt "ChÝ D−¬ng". Ch−ëng lùc hai tay kÕt l¹i thµnh mét tÊm b×nh phong ®Ó chèng ®ì cho huyÖt "ChÝ D−¬ng", thñ ph¸p x¶o diÖu v« cïng. Trªn §¹i hïng b¶o ®iÖn thiÕu g× nh÷ng bËc cao thñ, võa thÊy y ra chiªu nµy rÊt mau lÑ vµ ®èi phã ®−îc thÕ ®¸nh bÊt ngê. Ba La Tinh võa træ tµi tùa hå nh− l«i s− huynh s− ®Ö ®ång m«n ph©n tÝch chiªu thøc ®Ó luyÖn tËp vµ ph« diÔn ch−ëng ph¸p th−îng thÆng. Mäi ng−êi thÊy thÕ kh«ng nhÞn ®−îc bËt lªn tiÕng hoan h«: - ThËt lµ mét ch−ëng ph¸p tuyÖt diÖu! Ba La Tinh dïng ch−ëng lùc hai tay ®Ó c¶n trë thoi quyÒn. Ng−êi kia liÒn biÕn quyÒn thµnh ch−ëng chÐm vµo sau cæ Ba La Tinh. Lóc nµy mäi ng−êi ®· nh×n râ ng−êi ®¸nh lÐn ®ã lµ mét nhµ s− ®øng tuæi mÆc ¸o cµ sa §¹i hång ë chïa ThiÕu L©m. Ch¼ng nh÷ng nhµ s− ®ã ra chiªu thÇn tèc mµ tùa hå chØ chê Ba La Tinh quay ®Çu l¹i lµ dïng ch−ëng chÐm xuèng lu«n. Ba La Tinh liÒn vung ngãn tay tr¸i ra ®Ò phãng vµo c−êm tay ®èi ph−¬ng. Nhµ s− kia nÕu kh«ng thu chiªu vÒ th× sÏ bÞ ngãn tay Ba La Tinh ®iÓm vµo huyÖt "HËu Kho¸t", nhÊt lµ Ba La Tinh l¹i vËn hÕt néi lùc toµn th©n vµo ®Çu ngãn tay th× cã thÓ khiÕn cho bµn tay nhµ s− kia thµnh tµn phÕ. Chiªu nµy chØ tr«ng tùa hå rÊt b×nh th−êng ch¼ng cã chi kú dÞ, nh−ng nÕu phãng tóng th× søc m¹nh phi th−êng! Bçng cã tiÕng ng−êi reo: - ChØ ph¸p tuyÖt diÖu! Nhµ s− kia lËp tøc thu ch−ëng vÒ, lón ng−êi xuèng chuyÓn ®Õn c¹nh s−ên mÐ t¶ Ba La Tinh phãng "song quyÒn liªn hoµn". ChØ trong chíp m¾t ®· ®¸nh lu«n b¶y quyÒn. B¶y quyÒn nµy chia ra ®¸nh vµo tr¸n, quai hµm, cæ, ngùc vµ l−ng Ba La Tinh mét c¸ch thÇn tèc phi th−êng. Ba La Tinh kh«ng cßn c¸ch nµo nÐ tr¸nh ®−îc còng phãng lu«n ra b¶y quyÒn. "Binh binh" b¶y tiÕng liÒn. Mçi quyÒn cña Ba La Tinh ®Òu ®ông vµo quyÒn cña nhµ s−. ChØ trong thêi gian chíp nho¸ng mµ thoi quyÒn nµo còng chèng ®−îc quyÒn ph¸p cña ®Þch nh©n th× ph¶i lµ tay tËp luyÖn tinh thôc v« cïng! NÕu chØ û vµo vâ c«ng th× dï cao th©m ®Õn ®©u còng kh«ng tµi nµo tr¸nh ®−îc. Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  6. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung Ba La Tinh ®ét nhiªn nhí ra viÖc g× "å" lªn mét tiÕng råi nh¶y lïi l¹i phÝa sau. Nhµ s− ®øng tuæi còng kh«ng ®uæi ®¸nh n÷a, tõ tõ lïi l¹i ba b−íc, ch¾p tay quay vÒ phÝa HuyÒn Tõ cïng ThÇn Quang thi lÔ nãi: - TiÓu t¨ng ®· v« lÔ, xin hai vÞ ®¹i s− tha téi cho. HuyÒn Tõ c−êi khµ khµ ch¾p tay ®¸p lÔ. ThÇn Quang vÎ mÆt giËn d÷ chØ "hõ" mét tiÕng chø kh«ng nãi g×. HuyÒn Tõ quay vÒ phÝa bèn vÞ cao t¨ng Long M·nh, §¹o Thµnh, Gi¸c HiÒn vµ Dung TrÝ nãi: - Xin bèn vÞ s− huynh xö vô nµy cho. BÇu kh«ng khÝ trong ®¹i ®iÖn trë nªn yªn tÜnh. Tõ lóc ThÇn Quang Th−îng Nh©n ®Ò cËp ®Õn viÖc chïa ThiÕu L©m b¾t gi÷ nhµ s− Ba La Tinh, H− Tróc biÕt ngay lµ chuyÖn h«m nay kh«ng liªn quan g× ®Õn m×nh míi h¬i yªn d¹. Khi y thÊy mét vÞ s− thóc tæ trong b¶n tù tËp kÝch, Ba La Tinh ho¸ gi¶i ®−îc hÕt. Hai ng−êi chØ ®¸nh mÊy chiªu råi l¹i lïi ra. HiÖn thêi vâ c«ng H− Tróc ®· ®ñ quan s¸t thÊy chiªu sè hai bªn ch−a dïng tíi møc vâ c«ng th−îng thÆng mµ kh«ng hiÓu t¹i sao l¹i trao ®æi cã ba chiªu råi ngõng tay. Y còng kh«ng hiÓu v× lÏ g× mµ ph−¬ng tr−îng tù lé vÎ vui t−¬i, cßn ®èi ph−¬ng th× ra chiÒu bÏn lÏn. Theo chç y biÕt th× ba chiªu võa råi, Ba La Tinh tuyÖt ch−a kÐm cái chót nµo. Bçng thÊy Long M·nh ho h¾ng tiÕng råi hái: - Theo ý ba vÞ th× nªn thÕ nµo? §¹o Thanh ®¹i s− ®¸p: - Võa råi Ba La Tinh s− huynh sö ba chiªu th× d−êng nh− chiªu thø nhÊt lµ "Thiªn y v« phßng" trong Ban Nh−îc ch−ëng ph¸p, chiªu thø hai lµ "DÜ dËt ®·i l¹o" trong Ma Ha ChØ, chiªu thø ba lµ "ThÊt tinh tô héi" trong Kim C−¬ng ®¹i quyÒn. ThÇn Quang Th−îng Nh©n nãi: - Ha ha! PhËt m«n ë Trung Nguyªn qu¶ nhiªn ®· chÞu nhiÒu ¬n huÖ cña n−íc Thiªn Tróc. §−¬ng nhiªn §¹t Ma tæ s− ®· s¸ng lËp c¸c tuyÖt kü cña Thiªn Tróc ®em vÒ ®Ó lËp ra ThiÕu L©m b¶o tù. Nh÷ng tuyÖt kü cña Thiªn Tróc l−u truyÒn ®Õn ngµy nay. VÞ cao t¨ng ThiÕu L©m ra chiªu rÊt hîp víi vâ c«ng cña vÞ Thiªn Tróc. Thùc lµ ®¸ng mõng! ThÇn Quang nãi c©u nµy khiÕn cho quÇn t¨ng chïa ThiÕu L©m ®Òu lé vÎ tøc giËn. Nªn biÕt r»ng võa råi Ba La Tinh xoen xoÐt kh«ng chÞu thó nhËn xem trém bÝ lôc vâ c«ng cña chïa ThiÕu L©m, nhµ s− ®øng tuæi võa råi ph¸p danh HuyÒn Sinh, s− ®Ö HuyÒn Tõ, vâ c«ng cao c−êng tÝnh khÝ l¹i c−¬ng trùc. HuyÒn Sinh ®ét nhiªn xuÊt kú bÊt ý tËp kÝch Ba La Tinh ®· cã tÝnh to¸n tr−íc. Nh÷ng chiªu sè nh»m ®¸nh vµo c¸c bé vÞ ®èi ph−¬ng bøc b¸ch Ba La Tinh ph¶i ph©n biÖt dïng Ban Nh−îc ch−ëng, Ma Ha ChØ vµ Kim C−¬ng quyÒn míi gi¶i khai ®−îc. Gi¶ tû Ba La Tinh ch−a tõng häc qua nh÷ng m«n ®ã dÜ nhiªn ph¶i ®em c«ng phu cña b¶n m«n ra ho¸ gi¶i. Nh−ng bÊy nhiªu ngµy h¾n ë chïa ThiÕu L©m trong lßng lóc nµo còng nghÜ tíi vµ ch©n tay vÉn luyÖn tËp toµn lµ c«ng phu cña ph¸i ThiÕu L©m, nªn trong lóc th¶ng thèt, h¾n Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  7. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung kh«ng kÞp nghÜ g×, tiÖn tay ®−a ngay ba chiªu thøc rÊt thuËn tiÖn míi häc ®−îc ®em ra ®èi phã. Ngê ®©u ThÇn Quang l¹i bãp mÐo vÊn ®Ò cho ®ã lµ vâ c«ng cña Thiªn Tróc. Thùc ra nh÷ng vâ c«ng ph¸i ThiÕu L©m gèc nguån ë §¹t Ma tæ s−. Tõ triÒu nhµ L−¬ng §¹t Ma ë n−íc Thiªn Tróc qua Trung Hoa ®Ó gi¶ng luËn PhËt ph¸p cña L−¬ng Vâ ®Õ. V× ®«i bªn kh«ng ý hîp t©m ®Çu, §¹t Ma tæ s− dùng chïa ThiÕu L©m truyÒn d¹y ThiÒn T«n t©m ph¸p cïng vâ c«ng tuyÖt thÕ. §ã lµ viÖc mµ kh¾p thiªn h¹ ai ai còng biÕt. ThÇn Quang Th−îng Nh©n lµ tay c¬ biÕn h¬n ®êi, nhËn lu«n ngay nh÷ng vâ c«ng cña ph¸i ThiÕu L©m nh− Ban Nh−îc ch−ëng, Ma Ha chØ, Kim C−¬ng quyÒn ®Òu tõ Thiªn Tróc truyÒn sang. ThÕ th× Ba La Tinh biÕt sö dông mÊy thø vâ c«ng võa råi ch¼ng cã chi lµ l¹, kh«ng thÓ nh©n ®ã mµ b¶o h¾n ®· ¨n c¾p bÝ lôc cña chïa ThiÕu L©m ®−îc. HuyÒn Tõ ph−¬ng tr−îng nãi: - VÒ PhËt ph¸p còng nh− vÒ vâ c«ng cña b¶n tù ®Òu do §¹t Ma tæ s− truyÒn l¹i. §ã lµ mét ®iÒu ®óng sù thùc. ThÕ th× kinh s¸ch cña Thiªn Tróc tr¶ vÒ cho Thiªn Tróc lµ mét viÖc hîp t×nh hîp lý, gi¶ tû Ba La Tinh s− huynh nãi th¼ng ra xin l¹i nh÷ng kinh v¨n cña §¹t Ma tæ s−, b¶n tù sÏ kÝnh cÈn ®−a ra ®Ó tÆng. Nh−ng phÐp Ban Nh−îc ch−ëng lµ do Nguyªn Nguyªn ®¹i s−, ph−¬ng tr−îng ®êi thø t¸m b¶n tù s¸ng chÕ. Ma Ha chØ do B¸t ChØ §Çu §µ lËp ra. §Õn nh− §¹i Kim C−¬ng huyÒn ph¸p th× s¸u vÞ cao t¨ng ®êi thø m−êi mét b¶n tù tæn bao nhiªu c«ng phu trong ba m−¬i s¸u n¨m trêi cïng nhau nghiªn cøu míi hoµn thµnh. Ba m«n nµy toµn lµ vâ c«ng ë Trung Nguyªn kh«ng dÝnh lÝu g× ®Õn Thiªn Tróc. C¸c vÞ s− huynh ®Òu lµ nh÷ng bËc vâ häc cao th©m, chØ tr«ng qua lµ biÕt. BÇn t¨ng bÊt tÊt ph¶i nãi nhiÒu. Long M·nh ®¹i s− vµ Dung TrÝ ®¹i s− biÕt ngay lêi HuyÒn Tõ lµ ®óng sù thùc, liÒn quay l¹i hái ThÇn Quang Th−îng Nh©n: - ý s− huynh nghÜ sao? ThÇn Quang Th−îng Nh©n tñm tØm c−êi ®¸p: - §ã chØ lµ lêi nãi mét bªn cña ph−¬ng tr−îng chïa ThiÕu L©m. Theo chç tiÓu t¨ng biÕt th× l¹i kh¸c h¼n. H«m tr−íc TriÕt La Tinh s− huynh cïng tiÓu t¨ng bµn vÒ nh÷ng ®iÓm dÞ ®ång gi÷a vâ c«ng n−íc Thiªn Tróc vµ n−íc Trung Hoa, còng ®· ®Ò cËp ®Õn Ban Nh−îc ch−ëng, Ma Ha chØ vµ §¹i Kim C−¬ng quyÒn th× y b¶o chiªu "Thiªn y v« phïng" theo tiÕng Ph¹n gäi lµ "A phÇm T− ni Tr¸c nhi". Ch−ëng lùc nµy bªn ph¶i nhÑ nhµng mµ thùc, ch−ëng lùc bªn tr¸i trÇm träng mµ h−. H− víi thùc hîp l¹i rÊt lµ ®¾c dông, v× ®Þch nh©n coi th−êng kh«ng ®Ó ý nªn dÔ m¾c bÉy. Ph−¬ng tr−îng s− huynh! TriÕt La Tinh nãi vËy ch¼ng hiÓu cã ®óng kh«ng? HuyÒn Tõ h¬i biÕn s¾c mét chót råi b×nh tÜnh ®¸p: - Nhìn quang cña s− huynh thËt lµ vi diÖu, tiÓu t¨ng rÊt béi phôc. Nguyªn ThÇn Quang lµ ng−êi th«ng minh mµ kiÕn thøc l¹i cao th©m. L·o võa tr«ng Ba La Tinh cïng HuyÒn Sinh ®èi thñ mét ch−ëng ®· biÕt ngay ®Õn chç tinh th©m cña chiªu "Thiªn y v« phïng". L·o liÒn bÞa chuyÖn nãi lµ nghe lêi bµn cña TriÕt La Tinh. C¸ch gi¶i thÝch cña l·o cèt ®Ó chøng minh nh÷ng chiªu thøc ®ã lµ cña n−íc Thiªn Tróc. Tõ lóc ThÇn Quang ®−îc môc kÝch ba chiªu ®èi thñ gi÷a Ba La Tinh vµ HuyÒn Sinh th× trong lßng l·o ngøa ng¸y khã chÞu, ngÊm ngÇm thÌm kh¸t vâ c«ng cña ph¸i ThiÕu L©m. Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  8. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung L·o nghÜ bông: Nh÷ng nhµ s− chïa ThiÕu L©m hiÖn nay ®Òu lµ h¹ng tÇm th−êng, nªn c¸c vÞ tiÒn bèi truyÒn c¸c m«n vâ häc cao minh cho, e r»ng hä chØ lÜnh héi ®−îc vµi phÇn. NÕu vµo ®Þa vÞ m×nh nghiªn cøu th× khã g× ch¼ng trë nªn mét tay thiªn h¹ v« ®Þch? HuyÒn Tõ còng biÕt l·o nãi thÕ lµ nh©n ®−îc xem chiªu sè cña Ba La Tinh råi tù ý nãi ra. L·o ®æ cho TriÕt La Tinh b¶o l·o ®Ó lõa dèi mäi ng−êi. Nh−ng l·o võa tho¸ng qua mét chót ®· biÕt ngay chç ¶o diÖu cao th©m cña ch−ëng ph¸p th× thËt lµ mét tay th«ng minh tuyÖt thÕ vµ tinh m¾t phi th−êng trªn ®êi Ýt cã. HuyÒn Tõ ®¹i s− trÇm ng©m mét chót råi nãi: - HuyÒn Sinh s− ®Ö! PhiÒn s− ®Ö ®Õn Tµng kinh c¸c lÊy kinh s¸ch vÒ ba m«n vâ c«ng võa råi ®−a cho c¸c vÞ s− huynh coi. HuyÒn Sinh v©ng lÖnh ®em bèn tªn ®Ö tö ®i theo. L¸t sau HuyÒn Sinh trë vÒ cÇm kinh s¸ch ®−a cho HuyÒn Tõ. §¹i hïng b¶o ®iÖn c¸ch Tµng kinh c¸c ®Õn ba dÆm ®−êng. ThÕ mµ chØ trong kho¶nh kh¾c HuyÒn Sinh ®· lÊy ®−îc s¸ch vÒ th× ®ñ biÕt th©n ph¸p y mau lÑ phi th−êng. Ng−êi ngoµi kh«ng biÕt néi t×nh th× cho lµ chuyÖn tÇm th−êng, nh−ng t¨ng chóng chïa ThiÕu L©m ai còng khen thÇm ba quyÓn kinh kia, mµu giÊy chç vµng khÌ, chç th©m l¹i, tá ra truyÒn ®· l©u ®êi. HuyÒn Tõ cÇm kinh s¸ch ®Ó lªn bµn nãi: - Mêi c¸c vÞ s− huynh coi thö. Ba pho kinh nµy ®Òu cã ghi râ nh÷ng lÞch tr×nh c«ng phu s¸ng lËp. LiÖt vÞ s− huynh kh«ng tin lêi l·o t¨ng th× cßn ®−îc, ch¼ng lÏ nh÷ng vÞ ph−¬ng tr−îng bao nhiªu ®êi tr−íc chïa ThiÕu L©m vµ toµn lµ nh÷ng vÞ cao t¨ng ®¹o ®øc l¹i còng cã nh÷ng hµnh vi v« sØ ¨n gian nãi dèi hay sao? §¹i s− nãi c©u sau cïng ®ång thêi ®−a m¾t ngã ThÇn Quang. ThÇn Quang t¶ng lê nh− kh«ng biÕt, råi cÇm lÊy cuèn Ban Nh−îc ch−ëng ph¸p më tõng trang mét ra coi. Long M·nh ®¹i s− xem cuèn Ma Ha chØ bÝ yÕu. §¹o Thanh ®¹i s− coi cuèn §¹i Kim C−¬ng quyÓn thÇn c«ng. Long M·nh vµ §¹o Thanh chØ ®äc bµi tùa råi trao cho Gi¸c HiÒn, Dung ChÝ. Bèn vÞ cao t¨ng nµy ®Òu biÕt ®©y lµ vâ c«ng bÝ mËt cña ph¸i ThiÕu L©m, cßn m×nh lµ nh÷ng tay cao thñ næi tiÕng ë ph¸i kh¸c. Hai n÷a, HuyÒn Tõ ®¹i s− mét vÞ cao t¨ng hiÖn ®¹i, nãi ra c©u g× quyÕt kh«ng gi¶ dèi. NÕu xem kü th× kh«ng khái tá ra m×nh ngê vùc HuyÒn Tõ ®¹i s−, vµ nh− vËy lµ ph¹m vµo téi bÊt kÝnh. ThÇn Quang Th−îng Nh©n tr¸i l¹i xem rÊt kü, lËt tõng trang mét, cè ý t×m ra nh÷ng chç s¬ hë nghi ngê ®Ó bµi b¸c HuyÒn Tõ. Trong ®¹i ®iÖn trõ tiÕng h« hÊp rÊt khÏ vµ tiÕng më s¸ch l¹c x¹c, ngoµi ra kh«ng cßn tiÕng ®éng g× kh¸c. BÇu kh«ng khÝ yªn lÆng phi th−êng. © HQD Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2