Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 106

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

60
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 106', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 106

  1. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung Håi thø mét tr¨m linh s¸u Niªm hoa chØ ®¶ th−¬ng HuyÒn §é H− Tróc thÊy quÇn t¨ng bi phÉn buån rÇu, b¶n tù gÆp ph¶i mét kiÕp n¹n träng ®¹i, còng muèn tiÕn ra nãi huþch toÑt vµo mÆt C−u Ma TrÝ lµ vâ c«ng cña h¾n kh«ng ph¶i tuyÖt kü cña ph¸i ThiÕu L©m. Nh−ng y ®· ë chïa ThiÕu L©m hai m−¬i n¨m trêi ch−a d¸m nãi mét c©u nµo víi ng−êi trªn, huèng chi nay l¹i ë n¬i ®¹i ®iÖn th©m nghiªm nµy, dï miÖng y cã muèn nãi ra nh−ng l−ìi l¹i rôt vµo. H− Tróc cßn ®ang b¨n kho¨n, bçng nghe C−u Ma TrÝ l¹i lªn tiÕng: - Ph−¬ng tr−îng ®· nãi thÕ tøc lµ nh×n nhËn b¶y m−¬i hai m«n "tuyÖt kü" cña quý ph¸i thiÖt t×nh kh«ng ph¶i do quý ph¸i s¸ng lËp ra. ThÕ th× ch÷ "tuyÖt" nªn ®æi l¹i. HuyÒn Tõ lßng ®au nh− dao c¾t, l¼ng lÆng kh«ng nãi g×. Mét vÞ l·o t¨ng th©n h×nh cao lín h»n häc lªn tiÕng: - Quèc s− ®· chiÕm ®−îc th−îng phong, ph−¬ng tr−îng b¶n tù còng ®Ó cho nhµ s− Thiªn Tróc ®−îc tù do rêi khái n¬i ®©y, sao quèc s− cßn ®Èy m·i ng−êi ta vµo b−íc ®−êng cïng, kh«ng nÓ mÆt chót nµo? C−u Ma TrÝ mØm c−êi nãi: - §©y bÊt qu¸ lµ tiÓu t¨ng xin ph−¬ng tr−îng øng cho mét lêi ®Ó tiÖn truyÒn b¸ cho c¸c giíi vâ l©m ®ång ®¹o kh¾p thiªn h¹ biÕt mµ th«i. Theo ý kiÕn cña tiÓu t¨ng th× nay nªn gi¶i t¸n chïa ThiÕu L©m. C¸c vÞ cao t¨ng sÏ chia ®i gia nhËp vµo c¸c chïa Thanh L−¬ng, ^^^ lµm chèn an th©n ®Ó theo ®uæi b−íc tiÒn tr×nh, ch¼ng h¬n gi÷ lÊy c¸i h− danh lµ ®Ö tö chïa ThiÕu L©m ®Ó cÇu an −? C−u Ma TrÝ võa nãi døt lêi th× quÇn t¨ng chïa ThiÕu L©m tuy nhÉn n¹i ®Õn ®©u còng kh«ng nhÞn ®−îc n÷a, nhao nhao næi lªn bµi xÝch. B©y giê quÇn t¨ng míi hiÓu râ së dÜ C−u Ma TrÝ lªn nói ThiÕu ThÊt lµ cã ý lÊy søc mét ng−êi ®µn ¸p ph¸i ThiÕu L©m, vµ nh− vËy, tõ nay c¸c ph¸i vâ Trung Nguyªn sÏ nh− r¾n kh«ng ®Çu... C−u Ma TrÝ l¹i dâng d¹c nãi tiÕp: - TiÓu t¨ng mét m×nh ®Õn Trung thæ lµ cã ý muèn häc thªm phong ®é cña ph¸i ThiÕu L©m ®· tõng næi tiÕng lµ nói Th¸i S¬n lµ sao B¾c §Èu trong vâ l©m vµ ®inh ninh r»ng sÏ ®−îc më réng tÇm m¾t. Nh−ng b©y giê nghe lêi nãi cïng cö chØ cña c¸c vÞ cao t¨ng th×... Ha ha! N¬i ®©y tùa hå kÐm c¶ chïa Thiªn Long ë tËn câi Nam hÎo l¸nh! ¤i! TiÓu t¨ng rÊt lµ thÊt väng mÊt råi! Trong ®¸m ®¹i s− vµo hµng ch÷ "HuyÒn" cã mét vÞ lªn tiÕng: - Kh« Vinh ®¹i s− vµ Thiªn Nh©n ph−¬ng tr−îng chïa Thiªn Long n−íc §¹i Lý qu¶ nhiªn PhËt ph¸p cao th©m. §· lµ ®Ö tö hä ThÝch ai ch¼ng kh«ng ng−ìng mé. Ng−êi xuÊt gia ®Çu PhËt dÜ nhiªn kh«ng cã quan niÖm tranh h¬i, quèc s− b¶o chïa ThiÕu L©m ®©y kh«ng b»ng chïa Thiªn Long th× bän tiÓu t¨ng còng kh«ng ®Ó ý lµm chi. Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  2. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung VÞ l·o t¨ng võa nãi võa tõ tõ b−íc ra. MÆt l·o hång hµo. Ngãn tay trá vµ ngãn tay c¸i bªn mÆt ®Ó gÇn vµo nhau. Trªn m«i tho¸ng mét nô c−êi, thÇn s¾c rÊt «n hoµ. C−u Ma TrÝ còng hín hë t−¬i c−êi nãi: - TiÓu t¨ng vÉn h©m mé c«ng phu "Niªm hoa chØ" cña HuyÒn §é ®¹i s− ®· luyÖn ®−îc ®Õn ®é xuÊt thÇn nhËp ho¸. B÷a nay ®−îc nh×n thÊy cßn g× may h¬n n÷a? C−u Ma TrÝ nãi xong còng ®−a ngãn tay trá vµ ngãn tay gi÷a bªn mÆt gÇn vµo nhau nh− ®Ó nhãn lÊy b«ng hoa. Tay tr¸i c¶ hai nhµ s− ®ång thêi tõ tõ ®−a ra bËt vÒ phÝa ®èi ph−¬ng ba c¸i. Ba tiÕng "veo vÐo" rÝt lªn. ChØ lùc ®ông nhau. HuyÒn §é ®¹i s− rung ng−êi lªn mét c¸i råi ®ét nhiªn ba tia m¸u tõ tr−íc ngùc phun ra xa ®Õn mÊy th−íc. Nguyªn lóc hai luång chØ lùc tû ®Êu, HuyÒn §é kh«ng ®Þch næi bÞ ba luång chØ lùc cña C−u Ma TrÝ s¾c nhän nh− mòi dao ®©m vµo tr−íc ngùc. HuyÒn §é ®¹i s− nguyªn lµ ng−êi rÊt mùc «n hoµ vµ ®−îc hÕt th¶y c¸c t¨ng l÷ vµo hµng hËu bèi mÕn chuéng. N¨m H− Tróc m−êi s¸u tuæi ®· ®−îc hÇu h¹ trµ n−íc HuyÒn §é vµ phôc thÞ trong t¸m th¸ng. HuyÒn §é coi y rÊt th©n thiÕt vµ chØ ®iÓm La H¸n quyÒn cho y. Råi sau HuyÒn §é ®ãng cöa tham thiÒn. H− Tróc Ýt khi ®−îc nh×n mÆt. Nh−ng mèi t×nh th¾m thiÕt ngµy x−a vÉn lÈn quÈn trong ®Çu ãc con ng−êi trung hËu. B©y giê H− Tróc thÊy HuyÒn §é bÞ th−¬ng vÒ chØ lùc TiÓu v« t−íng thÇn c«ng cña C−u Ma TrÝ, y biÕt r»ng nÕu cøu chËm mét chót lµ nguy ®Õn tÝnh m¹ng ®¹i s−. Y ®· häc ®−îc phÐp trÞ th−¬ng do Lung ¸ l·o nh©n T« Tinh Hµ truyÒn thô. Sau y ®−îc häc bÝ quyÕt ph¸ gi¶i "Sinh tö phï", nªn ®èi víi viÖc cøu th−¬ng y lµ ng−êi giái vµo bËc nhÊt thiªn h¹. H− Tróc thÊy m¸u t−¬i tr−íc ngùc HuyÒn §é ®ang phun ra, y kh«ng kÞp nghÜ ngîi g× n÷a, l¹ng ng−êi ®i mét c¸i ®Õn tr−íc mÆt HuyÒn §é võa vung ch−ëng lªn th× lËp tøc ba tia m¸u ®ang vät ra ch−a kÞp rít xuèng ®Êt ®· ®−îc ch−ëng lùc cña y rót lén vÒ trong ngùc mét c¸ch thÇn tèc v« cïng! Tay tr¸i H− Tróc bËt mÊy c¸i gÈy ®µn tú bµ ®iÓm ra kh«ng gian. Chíp m¾t miÖng vÕt th−¬ng cña HuyÒn §é ®· ®−îc bÝt l¹i c¶ th¶y m−êi mét chç. M¸u t−¬i kh«ng phun ra n÷a. H− Tróc l¹i lÊy mét viªn "Cöu chuyÒn hïng xµ hoµn" ë cung Linh Thøu nhÐt vµo miÖng HuyÒn §é. Ngµy tr−íc H− Tróc ®· ®−îc §oµn Diªn Kh¸nh chØ ®iÓm cho ph¸ thÕ cê bÝ mËt cña V« Nhai Tö bµy ra. Lóc ®ã C−u Ma TrÝ ®· gÆp mÆt H− Tróc, nh−ng råi y tiÕn vµo trong toµ nhµ gç ë phÝa sau håi l©u kh«ng trë ra, C−u Ma TrÝ bá ®i ngay kh«ng ®−îc chøng kiÕn y trÞ th−¬ng cho TuÖ Ph−¬ng vµ bän Bao BÊt §ång. Sau H− Tróc câng §ång Mç trªn ®Ønh nói tuyÕt bÞ hÊt xuèng C−u Ma TrÝ lóc ®ã cïng Mé Dung Phôc, §inh Xu©n Thu vµ mét bän cao thñ thÝ néi lùc, phãng ch−ëng ra ®Èy H− Tróc qua l¹i ®Ó ph« tr−¬ng vâ c«ng cña m×nh. Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  3. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung Hai lÇn C−u Ma TrÝ gÆp H− Tróc ®Òu thÊy y vâ c«ng tÇm th−êng, ch¼ng cã chi ®¸ng kÓ. H¾n kh«ng ngê b÷a nay ®ét nhiªn y d¸m rÏ mäi ng−êi tiÕn ra dïng lu©n chØ ®iÓm hê mµ bÝt kÝn ®−îc nh÷ng huyÖt ®¹o cho HuyÒn §é. Thñ ph¸p tuyÖt diÖu, c«ng lùc c−êng m¹nh b×nh sinh h¾n ch−a tõng thÊy ai ®−îc nh− vËy, nªn kh«ng khái giËt m×nh kinh h·i. Ngµy tr−íc, s¸u nhµ s− bän TuÖ Ph−¬ng thÊy H− Tróc vung ch−ëng ®¸nh chÕt HuyÒn N¹n, l¹i thÊy y lµm ch−ëng m«n nh©n mét ph¸i kh¸c ngoµi ®¹o PhËt. Bän TuÖ Ph−¬ng ch¼ng biÕt lµm thÕ nµo ®µnh ®em thi hµi HuyÒn N¹n vÒ chïa ThiÕu L©m. HuyÒn Tõ ph−¬ng tr−îng cïng c¸c vÞ cao t¨ng sau ®iÒu tra th× HuyÒn N¹n chÕt vÒ thuèc kÞch ®éc Tam tiÕu tiªu dao t¸n cña §inh Xu©n Thu. Nh−ng chê l©u kh«ng thÊy H− Tróc vÒ, l¹i ph¸i m−êi mÊy nhµ s− chïa ThiÕu L©m ®i t×m kiÕm mµ thuû chung vÉn ch¼ng thÊy t«ng tÝch y ®©u. H«m H− Tróc vÒ chïa ThiÕu L©m th× l¹i tróng lóc trong chïa x¶y ra biÕn cè träng ®¹i. C¸i Bang bang chóa lµ V−¬ng Tinh Thiªn ®−a thiÕp ®Õn ®ßi ph¸i ThiÕu L©m ph¶i t«n y lªn lµm minh chñ vâ l©m ë Trung Nguyªn. HuyÒn Tõ mÊy ngµy liÒn còng nh÷ng vÞ ®¹i s− vµo hµng ch÷ "HuyÒn", ch÷ "TuÖ" th−¬ng nghÞ c¸ch ®èi phã. Ch¼ng ai biÕt V−¬ng Tinh Thiªn lµ h¹ng ng−êi nµo mµ ch−a tõng thÊy ®ån ®¹i trªn chèn giang hå. Song C¸i bang lµ mét bang héi lín nhÊt trong vâ l©m, thùc lùc rÊt hïng m¹nh vµ tr−íc ®©y tõng næi tiÕng nghÜa hiÖp. C¸i bang vèn cïng ph¸i ThiÕu L©m n−¬ng tùa gióp ®ì nhau vµ cïng mét chñ tr−¬ng lµm ®iÒu chÝnh nghÜa trªn chèn giang hå, gi÷ c«ng ®¹o cho vâ l©m. ThÕ mµ nay ®ét nhiªn ®ßi ¨n trªn ngåi trèc ph¸i ThiÕu L©m. Vô nµy ®· lµm cho c¸c vÞ cao t¨ng ph¶i cuèng quÝt. S− phô H− Tróc lµ TuÖ Lu©n, thÊy ph−¬ng tr−îng cïng c¸c vÞ s− b¸ s− thóc ®ang bËn t©m vÒ viÖc quan träng nªn kh«ng d¸m ®¶ ®éng ®Õn chuyÖn H− Tróc ®· vÒ chïa, c¶ nh÷ng viÖc y ph¹m giíi luËt còng kh«ng d¸m b¸o c¸o. V× thÕ mµ H− Tróc ë trong v−ên rau t−íi cá, c¸c vÞ cao t¨ng kh«ng mét ai hay biÕt. BÊy giê ®ét nhiªn y hiÓn hiÖn th©n thñ cao diÖu ®Õn ®é qu¹t ®−îc m¸u t−¬i HuyÒn §é quay vÒ trong ng−êi, th× ai nÊy ®Òu kinh dÞ. H− Tróc cho HuyÒn §é uèng linh ®an råi nãi: - Th−a ®¹i s− b¸! §¹i s− b¸ ®õng vËn khÝ ®Ó tr¸nh vÕt th−¬ng khái øa m¸u. Y l¹i xÐ ¸o b¨ng buéc vÕt th−¬ng tr−íc ngùc cho HuyÒn §é. HuyÒn §é nh¨n nhã c−êi nãi: - §¹i Lu©n Minh V−¬ng!... Chiªu "Niªm hoa chØ" cña Minh V−¬ng tinh diÖu ®Õn tuyÖt ®é... L·o t¨ng rÊt lµ b¸i phôc... H− Tróc nãi: - §¹i s− b¸! Kh«ng ph¶i y sö chiªu "Niªm hoa chØ" mµ còng kh«ng ph¶i vâ c«ng cña PhËt m«n. C©u nµy H− Tróc võa nãi ra, trong lßng quÇn t¨ng ®Òu ngÊm ngÇm kinh ng¹c. ChØ ph¸p cña C−u Ma TrÝ cïng mét kiÓu nh− HuyÒn §é, c¶ ®Õn vÎ mÆt, hai ng−êi vÉn «n hoµ Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  4. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung t−¬i c−êi nh− nhau. ThÕ mµ kh«ng ph¶i chiªu thøc "Niªm hoa chØ", mét tuyÖt kü cña ThiÕu L©m, lµ nghÜa lµm sao? C−u Ma TrÝ lµ hé quèc ph¸p s− n−íc Thæ Phån, ®−îc s¾c phong §¹i Lu©n Minh V−¬ng. Cø n¨m n¨m mét lÇn h¾n gi¶ng kinh thuyÕt ph¸p trªn chïa §¹i Lu©n nói §¹i TuyÕt. Nh÷ng vÞ cao t¨ng, c− sÜ bèn ph−¬ng ®Õn nghe rÊt ®«ng ®¶o. Ai còng khen h¾n giái vÒ PhËt ph¸p. H¾n lµ mét vÞ cao t¨ng cöa PhËt kh¾p thiªn h¹ ®Òu biÕt tiÕng. ThÕ mµ H− Tróc l¹i b¶o vâ c«ng cña h¾n kh«ng ph¶i lµ vâ c«ng nhµ PhËt, nªn mäi ng−êi kh«ng khái söng sèt. C−u Ma TrÝ cµng kinh h·i h¬n tù hái: - Sao g· tiÓu hoµ th−îng nµy l¹i biÕt chiªu thøc cña m×nh kh«ng ph¶i lµ "Niªm hoa chØ"? Sau khi suy nghÜ mét lóc, h¾n liÒn tØnh ngé, lÈm bÈm: - Ph¶i råi! Chiªu "Niªm hoa chØ" nguyªn lµ mét c«ng phu hoµ b×nh rÊt nh©n ®¹o, môc ®Ých lµ ®Ó ®iÓm huyÖt kiÒm chÕ ®Þch nh©n chø kh«ng ph¶i ®Ó giÕt ng−êi. V× ta nãng lßng thñ th¾ng phãng chØ lîi h¹i qu¸ khiÕn cho nhµ s− giµ thñng ba lç tr−íc ngùc, kh«ng ®óng víi b¶n ý chiªu "Niªm hoa vi tiÕu" cña Gia DiÖp thiÒn s−. Ch¾c v× thÕ mµ g· tiÓu hoµ th−îng nµy nhËn ra. C−u Ma TrÝ vèn lµ ng−êi th«ng minh c¬ biÕn, tõ thuë nhá ®· gÆp kú duyªn vµ ch−a tõng bÞ thua vÒ tay ai bao giê. H¾n dêi khái n−íc Thæ Phån ®Õn chïa Thiªn Long n−íc §¹i Lý ®· th¾ng ®−îc nh÷ng tay cao thñ lµ Kh« Vinh, Thiªn Nh©n, Thiªn T−íng. §Õn Trung Nguyªn, h¾n l¹i tû thÝ víi bän Mé Dung Phôc, §inh Xu©n Thu, tuy ch−a ph©n cao thÊp, nh−ng còng ®· chiÕm ®−îc th−îng phong. B©y giê h¾n thÊy H− Tróc bÊt qu¸ tuæi ®é hai chôc tuy ra chiªu "Lu©n chØ phong huyÖt" rÊt thÇn diÖu, nh−ng h¾n ®o¸n r»ng vâ c«ng H− Tróc còng ch−a cã g× ®¸ng kÓ. B÷a nay C−u Ma TrÝ ®Õn chïa ThiÕu L©m môc ®Ých ®em vâ c«ng cña mét m×nh mµ ®¬n ph−¬ng ®éc m· h¹ bÖ ng«i chïa cæ kÝnh nµy th× khi nµo v× mét nhµ s− trÎ tuæi mµ ®· sî co vßi. C−u Ma TrÝ tñm tØm c−êi hái: - TiÓu s− phô b¶o vâ c«ng cña ta kh«ng ph¶i ®óng ®−êng lèi PhËt m«n, thÕ th× tiÓu hoµ th−îng ®Þnh ®Æt nh÷ng m«n tuyÖt kü ph¸i ThiÕu L©m vµo chç nµo? H− Tróc kh«ng biÕt nãi khÐo, Êp óng ®¸p: - Chiªu "Niªm hoa chØ" cña HuyÒn §é ®¹i s− b¸ dÜ nhiªn ®óng lµ cña nhµ PhËt... Cßn c¸i ®ã... cña... Minh V−¬ng th× kh«ng ph¶i... H− Tróc võa nãi võa gi¬ tay tr¸i lªn bËt ba c¸i b¾t ch−íc HuyÒn §é, nh−ng ngãn tay y l¹i ph¸t ®éng c«ng phu "TiÓu v« t−íng c«ng" H− Tróc vèn lµ ng−êi khiªm cung, y kh«ng d¸m bËt tay th¼ng vµo C−u Ma TrÝ mµ bËt chÕch ra chç kh«ng ng−êi. Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  5. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung Ba tiÕng "boong boong" vang lªn qu¶ chu«ng ®ång trªn ®¹i ®iÖn bËt ra tiÕng kªu rÊt lín. Nguyªn H− Tróc bËt tay ba c¸i, chØ lùc ®Òu v¨ng tíi qu¶ chu«ng ch¼ng kh¸c chi ng−êi cÇm dïi mµ ®¸nh m¹nh vµo. C−u Ma TrÝ la lªn: - TuyÖt diÖu! TuyÖt diÖu! Xin tiÓu hoµ th−îng h·y thö tiÕp mét chiªu "Ban Nh−îc ch−ëng" cña ta! Nãi xong C−u Ma TrÝ dùng hai bµn tay lªn nh− ®Ó hµnh lÔ nh−ng hai bµn tay kh«ng khÐp l¹i mµ hÊt ra. Mét tiÕng nho nhá rÝt lªn mét luång ch−ëng lùc theo hai bµn tay phãng x« vÒ phÝa H− Tróc. §ã chÝnh lµ chiªu "Gi¸p cèc thiªn phong" trong phÐp "Ban Nh−îc ch−ëng". H− Tróc thÊy luång ch−ëng lùc x« tíi cùc kú hung h·n, kh«ng chèng l¹i kh«ng xong. Y liÒn vßng tay nh− mét c¸i ®ai theo phÐp "Thiªn S¬n lôc d−¬ng ch−ëng" ho¸ gi¶i ®−îc ch−ëng lùc cña ®èi ph−¬ng kh«ng cßn thÊy t¨m tÝch ®©u n÷a. C−u Ma TrÝ c¶m thÊy ch−ëng lùc cña H− Tróc cã Èn tµng søc hót nªn míi kh¾c chÕ ch−ëng lùc cña m×nh mét c¸ch dÔ dµng, vµ râ rµng g· huy ®éng "TiÓu v« t−íng c«ng" ®Õn tét ®é. H¾n nghÜ vËy trong lßng kh«ng khái run sî, nh−ng ngoµi mÆt vÉn t−¬i c−êi hái mãc: - Chiªu thøc cña hoµ th−îng ph¶i ch¨ng lµ c«ng phu cöa PhËt? B÷a nay ta ®Õn b¶o tù cèt ®Ó lÜnh gi¸o thÇn kü ph¸i ThiÕu L©m. Sao tiÓu hoµ th−îng l¹i dïng c«ng phu bµng m«n ®Ó ra chiªu? Ch¼ng lÏ ph¸i ThiÕu L©m cã nh÷ng m«n tuyÖt kü vµo bËc nhÊt nh× n−íc §¹i Tèng chØ lµ h− danh kh«ng ®ñ chèng ®èi víi vâ c«ng n−íc ngoµi hay sao? Ta nªn nhí r»ng C−u Ma TrÝ lµ tay gi¶o quyÖt v« cïng. Míi thö mét chiªu mµ h¾n ®· biÕt néi c«ng cña H− Tróc cã ®iÓm ®Æc biÖt, h¾n kh«ng n¾m v÷ng ®−îc phÇn th¾ng nªn dïng lêi nãi mai mØa ®Ó b¾t buéc ®èi ph−¬ng chØ ®−îc dïng vâ c«ng cña ph¸i ThiÕu L©m mµ th«i. H− Tróc tuyÖt kh«ng hay biÕt g× vÒ lßng ng−êi nham hiÓm. Y ®¸p ngay: - V× t− chÊt cña tiÓu t¨ng ngu muéi nªn vÒ vâ c«ng cña b¶n ph¸i chØ häc ®−îc m«n La H¸n quyÒn vµ Vi §µ ch−ëng. §ã lµ nh÷ng c«ng phu vì lßng lóc nhËp m«n, th× lµm sao chÞu ®ùng næi mét chiªu cña quèc s− C−u Ma TrÝ c−êi ha h¶ nãi: - ThÕ th× tiÓu s− phô tù biÕt m×nh kh«ng ph¶i lµ ®èi thñ cña ta. VËy tiÓu s− phô rót lui ®i. H− Tróc ®¸p: - D¹ d¹! TiÓu t¨ng xin rót lui. Y nãi råi hai tay ®Ó tr−íc ngùc thi lÔ lui vÒ chç thø bËc nh÷ng nhµ s− vµo hµng ch÷ "H−". Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  6. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung HuyÒn Tõ ph−¬ng tr−îng lµ ng−êi rÊt tinh minh. Tuy ®¹i s− kh«ng hiÓu nguån gèc vâ c«ng cña H− Tróc. Nh−ng y võa ph« diÔn mÊy chiªu xem ra cã vÎ t©n kú mµ néi lùc y l¹i rÊt th©m hËu cã thÓ ®èi chäi ®−îc víi C−u Ma TrÝ, th× nghÜ thÇm: - B÷a nay chïa ThiÕu L©m vµo t×nh tr¹ng rÊt quan hÖ ®Õn sù vinh nhôc tån vong cña b¶n tù. Chi b»ng b¶o y chèng chäi mét trËn. Dï cã thÊt b¹i th× còng khiÕn cho C−u Ma TrÝ ph¶i hao t¸n mét phÇn néi lùc vµ khiÕn h¾n bít kiªu ng¹o. HuyÒn Tõ nghÜ vËy liÒn nãi: - §¹i Lu©n Minh V−¬ng ®· tù x−ng lµ tinh th«ng hÕt th¶y b¶y m−¬i hai m«n tuyÖt kü cña ph¸i ThiÕu L©m. Tµi cao cña Minh V−¬ng khiÕn cho mäi ng−êi rÊt lµ béi phôc. VËy th× c¸i häc n«ng c¹n lóc nhËp m«n cña tÖ ph¸i ch¾c Minh V−¬ng ch¼ng coi vµo ®©u. H− Tróc! T¨ng chóng trong b¶n tù bµy hµng theo bèn ch÷ "HuyÒn", "TuÖ", "H−", "Kh«ng". Ng−¬i lµ ®Ö tö hµng tam cña ch−ëng m«n b¶n ph¸i, nguyªn kh«ng ®ñ t− c¸ch ®Ó ra chiªu ®éng thñ cïng mét tay cao thñ n−íc Thæ Phån lµ §¹i Lu©n Minh V−¬ng ®©y. Nh−ng Minh V−¬ng ch¼ng qu¶n ®−êng xa diÖu vîi, mu«n dÆm tíi ®©y, thËt lµ mét c¬ héi Ýt khi gÆp ®−îc. VËy ng−¬i ®em La H¸n quyÒn vµ Vi §µ ch−ëng ra xin Minh V−¬ng chØ ®iÓm cho! Trong bông HuyÒn Tõ nghÜ r»ng H− Tróc chØ lµ mét g· tiÓu t¨ng ®øng vµo hµng tam ®¹i dï cã thua vÒ tay C−u Ma TrÝ, th× uy danh ph¸i ThiÕu L©m còng ch¼ng th−¬ng tæn g×. §¹i s− chØ mong H− Tróc g¾ng g−îng chèng chäi ®−îc mét vµi kh¾c råi m×nh sÏ lÖnh cho y ngõng tay mµ C−u Ma TrÝ còng ch¼ng cßn mÆt mòi nµo chiÕn ®Êu dai d¼ng víi y n÷a. H− Tróc ®−îc lÖnh ph−¬ng tr−îng dÜ nhiªn lµ ph¶i tu©n theo liÒn khom l−ng ®¸p: - Xin tu©n lÖnh s− b¸ tæ! Y ch¹y ra gi÷a ®iÖn ch¾p tay nãi: - Xin Minh V−¬ng nhÑ ®ßn cho! Råi y nghÜ r»ng: - §èi ph−¬ng lµ bËc cao nh©n l¹i vµo hµng tiÒn bèi, quyÕt nhiªn kh«ng ra chiªu tr−íc, y liÒn gi¬ hai tay lªn l¹y xuèng. §ã lµ chiªu "Linh S¬n lÔ PhËt", mét chiªu ®Çu tiªn vÒ Vi §µ ch−ëng. Nguyªn H− Tróc ë chïa ThiÕu L©m nöa ngµy niÖm kinh cßn nöa ngµy luyÖn vâ, m−êi mÊy n¨m trêi, nªn nh÷ng m«n La H¸n quyÒn vµ Vi §µ ch−ëng y ®Òu thuéc nh½n, chiªu "Linh S¬n lÔ PhËt", ch¼ng qua lµ mét chiªu thøc tá lßng kÝnh cÈn ®Þch thñ vµ biÓu thÞ ®Ö tö nhµ PhËt lÊy lÔ nh−îng lµm ®Çu, chø kh«ng ph¶i lµ h¹ng hung h¨ng hiÕu dòng. DÌ ®©u H− Tróc nay ®· thõa h−ëng "B¾c minh ch©n khÝ" cña V« Nhai Tö l¹i kiªm th«ng nh÷ng m«n së tr−êng vÒ vâ häc cña hai tay ®¹i cao thñ lµ Thiªn S¬n §ång Mç vµ Lý Thu Thuû. Ngoµi ra y cßn häc thªm ®−îc bao nhiªu bÝ quyÕt d−íi nhµ hÇm cung Linh Thøu, nªn y cã mét b¶n l·nh vµ néi lùc phi th−êng. Hai tay H− Tróc võa l¹y xuèng, ¸o t¨ng bµo lËp tøc bËt lªn tiÕng phµnh ph¹ch v× ch©n khÝ trong ng−êi chu l−u ®Ó hé vÖ cho toµn th©n. C−u Ma TrÝ thÊy t×nh thÕ nh− vËy kh«ng thÓ lïi b−íc ®−îc liÒn phãng ch−ëng ®¸nh ra. Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  7. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung Ch−ëng phong rÝt lªn "veo vÐo" vµ cã Èn hiÖn tiÕng næ l¸ch t¸ch nh− tiÕng rang ®Ëu. Thñ ph¸p cïng t− thøc nµy chÝnh lµ c«ng phu th−îng thõa cña Ban Nh−îc ch−ëng ph¸p. Vi §µ ch−ëng lµ m«n vì lßng cña ph¸i ThiÕu L©m. Tr¸i l¹i Ban Nh−îc ch−ëng l¹i lµ mét ch−ëng ph¸p rÊt linh diÖu. Theo lèi tuÇn tù th«ng th−êng mµ tiÕn th× ph¶i luyÖn mÊt ba m−¬i l¨m n¨m. Ban Nh−îc ch−ëng l¹i lµ mét trong b¶y m−¬i hai m«n tuyÖt kü cña ph¸i ThiÕu L©m. M«n nµy luyÖn kh«ng biÕt ®Õn ®©u lµ cïng cùc. Ch−ëng lùc cµng luyÖn cµng m¹nh. Chiªu thøc cµng luyÖn cµng tinh kh«ng biÕt ®©u lµ bê bÕn. Tõ ngµy s¸ng lËp ra chïa ThiÕu L©m ®Õn nay ch−a cã cuéc ®Êu dïng Vi §µ ch−ëng ®Ó ®èi ch−ëng ®Ó ®èi chäi víi Ban Nh−îc ch−ëng bao giê. ThËt lµ hai c¸i th¸i cùc trong vâ c«ng cña ph¸i ThiÕu L©m. Ch¼ng nh÷ng c¸c bËc tiÒn bèi cao nh©n ®i häc ®Õn Ban Nh−îc ch−ëng kh«ng ®i ®éng thñ víi hµng ®Ö tö ch¶ biÕt Vi §µ ch−ëng mµ c¶ gi÷a thÇy trß rÌn luyÖn vâ nghÖ còng vËy. S− phô ®· sö ®Õn Ban Nh−îc ch−ëng th× ®Ö tö Ýt nhÊt còng ph¶i ®em §¹t Ma ch−ëng, Phôc Hæ ch−ëng hay Nh− Lai Thiªn Thñ ra ®èi phã. H− Tróc thÊy ch−ëng lùc ®èi ph−¬ng ®¸nh tíi khÏ nÐ ng−êi ®i tr¸nh khái råi ®−a song ch−ëng ra chiªu "S¬n M«n Hé Ph¸p" còng thuéc Vi §µ ch−ëng. Chiªu thøc nµy rÊt tÇm th−êng nh−ng néi lùc y cùc kú hïng hËu. C−u Ma TrÝ chuyÓn ®éng th©n h×nh phãng ra hai chiªu "Tô lý cµn kh«n" vµ "V« t−íng tiÕp chØ" ®iÓm tíi ®èi ph−¬ng. H− Tróc nghiªng m×nh ®i nÐ tr¸nh. C−u Ma TrÝ ®· liÖu tr−íc ph−¬ng h−íng, phãng §¹i Kim C−¬ng quyÒn ®¸nh "binh" mét tiÕng tróng vµo vai H− Tróc. H− Tróc lo¹ng cho¹ng lïi l¹i hai ba b−íc. C−u Ma TrÝ c−êi ha h¶ hái: - TiÓu s− phô ®· chÞu phôc ch−a? H¾n ch¾c r»ng ®ßn quyÒn tan bia vì ®¸ cña h¾n ®· khiÕn cho x−¬ng b¶ vai cña H− Tróc ph¶i g·y tan. Ngê ®©u trong ng−êi H− Tróc ®· cã "B¾c Minh ch©n khÝ" hé th©n, ngo¹i lùc kh«ng thÓ x©m nhËp vµo ®−îc vµ mçi lÇn gÆp ngo¹i lùc ®ông tíi ch©n khÝ l¹i m¹nh thªm lªn mét Ýt. H− Tróc uèn ng−êi ®i mét c¸i. Hai tay tõ mÐ t¶ ®−a sang mÐ h÷u. Chiªu thøc nµy mÖnh danh lµ "Hång Thuû quy h¶i". Trong hai bµn tay ®Çy rÉy ch©n khÝ phãng ra cuån cuén nh− dßng n−íc lín ch¶y vÒ bÓ ®«ng. C−u Ma TrÝ thÊy H− Tróc bÞ tróng quyÒn cña m×nh mµ th¶n nhiªn nh− ch¼ng thÊy g×, th× trong lßng kh«ng khái ngÊm ngÇm kinh dÞ. H¾n vËn toµn lùc phãng ch−ëng ra chèng ®èi. §ång thêi h¾n tung ng−êi nh¶y lªn vung hai ch©n ®¸ ra theo thÕ liªn hoµn. Chíp m¾t h¾n ®¸ ®Õn b¶y c−íc, vang lªn nh÷ng tiÕng "bèp bèp" mµ c−íc nµo còng tróng ngùc H− Tróc. §ã lµ chiªu "Nh− ¶nh tuú h×nh", mét trong b¶y m−¬i hai tuyÖt kü cña ph¸i ThiÕu L©m. Së dÜ chiªu nµy mang tªn ®ã lµ v× mét ch©n ®¸ ra ch©n thø hai l¹i ®¸ lu«n nh− bãng theo h×nh. C¸i ®¸ thø hai biÕn thµnh h×nh c¸i ®¸ thø ba nh− bãng ®uæi theo. Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  8. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung C−u Ma TrÝ ®¸ lu«n b¶y c−íc. H− Tróc ngöa ng−êi vÒ phÝa sau tung ®i mÊy tr−îng. H¾n kh«ng ®Ó cho ®èi ph−¬ng kÞp thë, l¹i phãng chØ ra ®iÓm "veo vÐo". §ã lµ "§a la chØ ph¸p". H− Tróc theo thÕ ngåi trªn ngùa b¾n cung l¹i ®¸nh tr¶ mét quyÒn theo chiªu "H¾c Hæ th©u t©m" trong La H¸n quyÒn. Chiªu thøc qu¸ th«ng th−êng nµy ch¼ng mét nhµ s− nµo lµ kh«ng hiÓu. Nh−ng nã ®−îc c«ng phu "TiÓu v« t−íng c«ng" phô vµo khiÕn cho "§a la chØ" m·nh liÖt cã thÓ ®ñ søc phãng thñng vµng vì ®¸ cña ®èi ph−¬ng tiªu tan ngay. C−u Ma TrÝ muèn ph« tr−¬ng c«ng phu cña m×nh. H¾n võa ra chiªu §a la chØ lËp tøc biÕn thÕ. Mét c¸nh tay chÐm bæ xuèng theo chiªu "Nhiªm méc ®ao ph¸p". §ao ph¸p nµy thÇn tèc phi th−êng, khi luyÖn thµnh c«ng råi ®Ëp lu«n chÝn lÇn chÝn t¸m m−¬i mèt ®ao vµo mét c©y kh« kh«ng lµm tæn th−¬ng chót nµo ®Õn th©n c©y c¶, nh−ng søc nãng bËt ra löa ®èt ch¸y c©y liÒn. N¨m tr−íc s− phô Tiªu Phong lµ HuyÒn Khæ ®¹i s− chuyªn vÒ tuyÖt kü nµy. Nh−ng tõ ngµy ®¹i s− viªn tÞch råi kh«ng cßn ai hiÓu biÕt n÷a. C−u Ma TrÝ ®Ëp xuèng mét ®ao tróng vµo c¸nh tay H− Tróc ®¸nh "ch¸t" mét tiÕng. H− Tróc la lªn: - LÑ qu¸! Råi vung quyÒn ®¸nh ra. QuyÒn míi ra nöa vêi th× tay h÷u l¹i tróng mét ®ao. C−u Ma TrÝ dïng ch−ëng lµm ®ao ch¼ng kÐm g× ®ao thËt. Nã cã thÓ c¾t ®Çu chÆt tay. Song H− Tróc bÞ tróng lu«n hai ®ao mµ ch¼ng vÇn g×. H¬n n÷a luång lùc ®¹p hÊt ng−îc l¹i lµm cho c−êm tay h¾n ®au ª Èm. © HQD Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2