intTypePromotion=1

Lục mạch thần kiếm - tập 106

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
53
lượt xem
12
download

Lục mạch thần kiếm - tập 106

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 106', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 106

  1. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung Håi thø mét tr¨m linh s¸u Niªm hoa chØ ®¶ th−¬ng HuyÒn §é H− Tróc thÊy quÇn t¨ng bi phÉn buån rÇu, b¶n tù gÆp ph¶i mét kiÕp n¹n träng ®¹i, còng muèn tiÕn ra nãi huþch toÑt vµo mÆt C−u Ma TrÝ lµ vâ c«ng cña h¾n kh«ng ph¶i tuyÖt kü cña ph¸i ThiÕu L©m. Nh−ng y ®· ë chïa ThiÕu L©m hai m−¬i n¨m trêi ch−a d¸m nãi mét c©u nµo víi ng−êi trªn, huèng chi nay l¹i ë n¬i ®¹i ®iÖn th©m nghiªm nµy, dï miÖng y cã muèn nãi ra nh−ng l−ìi l¹i rôt vµo. H− Tróc cßn ®ang b¨n kho¨n, bçng nghe C−u Ma TrÝ l¹i lªn tiÕng: - Ph−¬ng tr−îng ®· nãi thÕ tøc lµ nh×n nhËn b¶y m−¬i hai m«n "tuyÖt kü" cña quý ph¸i thiÖt t×nh kh«ng ph¶i do quý ph¸i s¸ng lËp ra. ThÕ th× ch÷ "tuyÖt" nªn ®æi l¹i. HuyÒn Tõ lßng ®au nh− dao c¾t, l¼ng lÆng kh«ng nãi g×. Mét vÞ l·o t¨ng th©n h×nh cao lín h»n häc lªn tiÕng: - Quèc s− ®· chiÕm ®−îc th−îng phong, ph−¬ng tr−îng b¶n tù còng ®Ó cho nhµ s− Thiªn Tróc ®−îc tù do rêi khái n¬i ®©y, sao quèc s− cßn ®Èy m·i ng−êi ta vµo b−íc ®−êng cïng, kh«ng nÓ mÆt chót nµo? C−u Ma TrÝ mØm c−êi nãi: - §©y bÊt qu¸ lµ tiÓu t¨ng xin ph−¬ng tr−îng øng cho mét lêi ®Ó tiÖn truyÒn b¸ cho c¸c giíi vâ l©m ®ång ®¹o kh¾p thiªn h¹ biÕt mµ th«i. Theo ý kiÕn cña tiÓu t¨ng th× nay nªn gi¶i t¸n chïa ThiÕu L©m. C¸c vÞ cao t¨ng sÏ chia ®i gia nhËp vµo c¸c chïa Thanh L−¬ng, ^^^ lµm chèn an th©n ®Ó theo ®uæi b−íc tiÒn tr×nh, ch¼ng h¬n gi÷ lÊy c¸i h− danh lµ ®Ö tö chïa ThiÕu L©m ®Ó cÇu an −? C−u Ma TrÝ võa nãi døt lêi th× quÇn t¨ng chïa ThiÕu L©m tuy nhÉn n¹i ®Õn ®©u còng kh«ng nhÞn ®−îc n÷a, nhao nhao næi lªn bµi xÝch. B©y giê quÇn t¨ng míi hiÓu râ së dÜ C−u Ma TrÝ lªn nói ThiÕu ThÊt lµ cã ý lÊy søc mét ng−êi ®µn ¸p ph¸i ThiÕu L©m, vµ nh− vËy, tõ nay c¸c ph¸i vâ Trung Nguyªn sÏ nh− r¾n kh«ng ®Çu... C−u Ma TrÝ l¹i dâng d¹c nãi tiÕp: - TiÓu t¨ng mét m×nh ®Õn Trung thæ lµ cã ý muèn häc thªm phong ®é cña ph¸i ThiÕu L©m ®· tõng næi tiÕng lµ nói Th¸i S¬n lµ sao B¾c §Èu trong vâ l©m vµ ®inh ninh r»ng sÏ ®−îc më réng tÇm m¾t. Nh−ng b©y giê nghe lêi nãi cïng cö chØ cña c¸c vÞ cao t¨ng th×... Ha ha! N¬i ®©y tùa hå kÐm c¶ chïa Thiªn Long ë tËn câi Nam hÎo l¸nh! ¤i! TiÓu t¨ng rÊt lµ thÊt väng mÊt råi! Trong ®¸m ®¹i s− vµo hµng ch÷ "HuyÒn" cã mét vÞ lªn tiÕng: - Kh« Vinh ®¹i s− vµ Thiªn Nh©n ph−¬ng tr−îng chïa Thiªn Long n−íc §¹i Lý qu¶ nhiªn PhËt ph¸p cao th©m. §· lµ ®Ö tö hä ThÝch ai ch¼ng kh«ng ng−ìng mé. Ng−êi xuÊt gia ®Çu PhËt dÜ nhiªn kh«ng cã quan niÖm tranh h¬i, quèc s− b¶o chïa ThiÕu L©m ®©y kh«ng b»ng chïa Thiªn Long th× bän tiÓu t¨ng còng kh«ng ®Ó ý lµm chi. Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  2. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung VÞ l·o t¨ng võa nãi võa tõ tõ b−íc ra. MÆt l·o hång hµo. Ngãn tay trá vµ ngãn tay c¸i bªn mÆt ®Ó gÇn vµo nhau. Trªn m«i tho¸ng mét nô c−êi, thÇn s¾c rÊt «n hoµ. C−u Ma TrÝ còng hín hë t−¬i c−êi nãi: - TiÓu t¨ng vÉn h©m mé c«ng phu "Niªm hoa chØ" cña HuyÒn §é ®¹i s− ®· luyÖn ®−îc ®Õn ®é xuÊt thÇn nhËp ho¸. B÷a nay ®−îc nh×n thÊy cßn g× may h¬n n÷a? C−u Ma TrÝ nãi xong còng ®−a ngãn tay trá vµ ngãn tay gi÷a bªn mÆt gÇn vµo nhau nh− ®Ó nhãn lÊy b«ng hoa. Tay tr¸i c¶ hai nhµ s− ®ång thêi tõ tõ ®−a ra bËt vÒ phÝa ®èi ph−¬ng ba c¸i. Ba tiÕng "veo vÐo" rÝt lªn. ChØ lùc ®ông nhau. HuyÒn §é ®¹i s− rung ng−êi lªn mét c¸i råi ®ét nhiªn ba tia m¸u tõ tr−íc ngùc phun ra xa ®Õn mÊy th−íc. Nguyªn lóc hai luång chØ lùc tû ®Êu, HuyÒn §é kh«ng ®Þch næi bÞ ba luång chØ lùc cña C−u Ma TrÝ s¾c nhän nh− mòi dao ®©m vµo tr−íc ngùc. HuyÒn §é ®¹i s− nguyªn lµ ng−êi rÊt mùc «n hoµ vµ ®−îc hÕt th¶y c¸c t¨ng l÷ vµo hµng hËu bèi mÕn chuéng. N¨m H− Tróc m−êi s¸u tuæi ®· ®−îc hÇu h¹ trµ n−íc HuyÒn §é vµ phôc thÞ trong t¸m th¸ng. HuyÒn §é coi y rÊt th©n thiÕt vµ chØ ®iÓm La H¸n quyÒn cho y. Råi sau HuyÒn §é ®ãng cöa tham thiÒn. H− Tróc Ýt khi ®−îc nh×n mÆt. Nh−ng mèi t×nh th¾m thiÕt ngµy x−a vÉn lÈn quÈn trong ®Çu ãc con ng−êi trung hËu. B©y giê H− Tróc thÊy HuyÒn §é bÞ th−¬ng vÒ chØ lùc TiÓu v« t−íng thÇn c«ng cña C−u Ma TrÝ, y biÕt r»ng nÕu cøu chËm mét chót lµ nguy ®Õn tÝnh m¹ng ®¹i s−. Y ®· häc ®−îc phÐp trÞ th−¬ng do Lung ¸ l·o nh©n T« Tinh Hµ truyÒn thô. Sau y ®−îc häc bÝ quyÕt ph¸ gi¶i "Sinh tö phï", nªn ®èi víi viÖc cøu th−¬ng y lµ ng−êi giái vµo bËc nhÊt thiªn h¹. H− Tróc thÊy m¸u t−¬i tr−íc ngùc HuyÒn §é ®ang phun ra, y kh«ng kÞp nghÜ ngîi g× n÷a, l¹ng ng−êi ®i mét c¸i ®Õn tr−íc mÆt HuyÒn §é võa vung ch−ëng lªn th× lËp tøc ba tia m¸u ®ang vät ra ch−a kÞp rít xuèng ®Êt ®· ®−îc ch−ëng lùc cña y rót lén vÒ trong ngùc mét c¸ch thÇn tèc v« cïng! Tay tr¸i H− Tróc bËt mÊy c¸i gÈy ®µn tú bµ ®iÓm ra kh«ng gian. Chíp m¾t miÖng vÕt th−¬ng cña HuyÒn §é ®· ®−îc bÝt l¹i c¶ th¶y m−êi mét chç. M¸u t−¬i kh«ng phun ra n÷a. H− Tróc l¹i lÊy mét viªn "Cöu chuyÒn hïng xµ hoµn" ë cung Linh Thøu nhÐt vµo miÖng HuyÒn §é. Ngµy tr−íc H− Tróc ®· ®−îc §oµn Diªn Kh¸nh chØ ®iÓm cho ph¸ thÕ cê bÝ mËt cña V« Nhai Tö bµy ra. Lóc ®ã C−u Ma TrÝ ®· gÆp mÆt H− Tróc, nh−ng råi y tiÕn vµo trong toµ nhµ gç ë phÝa sau håi l©u kh«ng trë ra, C−u Ma TrÝ bá ®i ngay kh«ng ®−îc chøng kiÕn y trÞ th−¬ng cho TuÖ Ph−¬ng vµ bän Bao BÊt §ång. Sau H− Tróc câng §ång Mç trªn ®Ønh nói tuyÕt bÞ hÊt xuèng C−u Ma TrÝ lóc ®ã cïng Mé Dung Phôc, §inh Xu©n Thu vµ mét bän cao thñ thÝ néi lùc, phãng ch−ëng ra ®Èy H− Tróc qua l¹i ®Ó ph« tr−¬ng vâ c«ng cña m×nh. Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  3. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung Hai lÇn C−u Ma TrÝ gÆp H− Tróc ®Òu thÊy y vâ c«ng tÇm th−êng, ch¼ng cã chi ®¸ng kÓ. H¾n kh«ng ngê b÷a nay ®ét nhiªn y d¸m rÏ mäi ng−êi tiÕn ra dïng lu©n chØ ®iÓm hê mµ bÝt kÝn ®−îc nh÷ng huyÖt ®¹o cho HuyÒn §é. Thñ ph¸p tuyÖt diÖu, c«ng lùc c−êng m¹nh b×nh sinh h¾n ch−a tõng thÊy ai ®−îc nh− vËy, nªn kh«ng khái giËt m×nh kinh h·i. Ngµy tr−íc, s¸u nhµ s− bän TuÖ Ph−¬ng thÊy H− Tróc vung ch−ëng ®¸nh chÕt HuyÒn N¹n, l¹i thÊy y lµm ch−ëng m«n nh©n mét ph¸i kh¸c ngoµi ®¹o PhËt. Bän TuÖ Ph−¬ng ch¼ng biÕt lµm thÕ nµo ®µnh ®em thi hµi HuyÒn N¹n vÒ chïa ThiÕu L©m. HuyÒn Tõ ph−¬ng tr−îng cïng c¸c vÞ cao t¨ng sau ®iÒu tra th× HuyÒn N¹n chÕt vÒ thuèc kÞch ®éc Tam tiÕu tiªu dao t¸n cña §inh Xu©n Thu. Nh−ng chê l©u kh«ng thÊy H− Tróc vÒ, l¹i ph¸i m−êi mÊy nhµ s− chïa ThiÕu L©m ®i t×m kiÕm mµ thuû chung vÉn ch¼ng thÊy t«ng tÝch y ®©u. H«m H− Tróc vÒ chïa ThiÕu L©m th× l¹i tróng lóc trong chïa x¶y ra biÕn cè träng ®¹i. C¸i Bang bang chóa lµ V−¬ng Tinh Thiªn ®−a thiÕp ®Õn ®ßi ph¸i ThiÕu L©m ph¶i t«n y lªn lµm minh chñ vâ l©m ë Trung Nguyªn. HuyÒn Tõ mÊy ngµy liÒn còng nh÷ng vÞ ®¹i s− vµo hµng ch÷ "HuyÒn", ch÷ "TuÖ" th−¬ng nghÞ c¸ch ®èi phã. Ch¼ng ai biÕt V−¬ng Tinh Thiªn lµ h¹ng ng−êi nµo mµ ch−a tõng thÊy ®ån ®¹i trªn chèn giang hå. Song C¸i bang lµ mét bang héi lín nhÊt trong vâ l©m, thùc lùc rÊt hïng m¹nh vµ tr−íc ®©y tõng næi tiÕng nghÜa hiÖp. C¸i bang vèn cïng ph¸i ThiÕu L©m n−¬ng tùa gióp ®ì nhau vµ cïng mét chñ tr−¬ng lµm ®iÒu chÝnh nghÜa trªn chèn giang hå, gi÷ c«ng ®¹o cho vâ l©m. ThÕ mµ nay ®ét nhiªn ®ßi ¨n trªn ngåi trèc ph¸i ThiÕu L©m. Vô nµy ®· lµm cho c¸c vÞ cao t¨ng ph¶i cuèng quÝt. S− phô H− Tróc lµ TuÖ Lu©n, thÊy ph−¬ng tr−îng cïng c¸c vÞ s− b¸ s− thóc ®ang bËn t©m vÒ viÖc quan träng nªn kh«ng d¸m ®¶ ®éng ®Õn chuyÖn H− Tróc ®· vÒ chïa, c¶ nh÷ng viÖc y ph¹m giíi luËt còng kh«ng d¸m b¸o c¸o. V× thÕ mµ H− Tróc ë trong v−ên rau t−íi cá, c¸c vÞ cao t¨ng kh«ng mét ai hay biÕt. BÊy giê ®ét nhiªn y hiÓn hiÖn th©n thñ cao diÖu ®Õn ®é qu¹t ®−îc m¸u t−¬i HuyÒn §é quay vÒ trong ng−êi, th× ai nÊy ®Òu kinh dÞ. H− Tróc cho HuyÒn §é uèng linh ®an råi nãi: - Th−a ®¹i s− b¸! §¹i s− b¸ ®õng vËn khÝ ®Ó tr¸nh vÕt th−¬ng khái øa m¸u. Y l¹i xÐ ¸o b¨ng buéc vÕt th−¬ng tr−íc ngùc cho HuyÒn §é. HuyÒn §é nh¨n nhã c−êi nãi: - §¹i Lu©n Minh V−¬ng!... Chiªu "Niªm hoa chØ" cña Minh V−¬ng tinh diÖu ®Õn tuyÖt ®é... L·o t¨ng rÊt lµ b¸i phôc... H− Tróc nãi: - §¹i s− b¸! Kh«ng ph¶i y sö chiªu "Niªm hoa chØ" mµ còng kh«ng ph¶i vâ c«ng cña PhËt m«n. C©u nµy H− Tróc võa nãi ra, trong lßng quÇn t¨ng ®Òu ngÊm ngÇm kinh ng¹c. ChØ ph¸p cña C−u Ma TrÝ cïng mét kiÓu nh− HuyÒn §é, c¶ ®Õn vÎ mÆt, hai ng−êi vÉn «n hoµ Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  4. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung t−¬i c−êi nh− nhau. ThÕ mµ kh«ng ph¶i chiªu thøc "Niªm hoa chØ", mét tuyÖt kü cña ThiÕu L©m, lµ nghÜa lµm sao? C−u Ma TrÝ lµ hé quèc ph¸p s− n−íc Thæ Phån, ®−îc s¾c phong §¹i Lu©n Minh V−¬ng. Cø n¨m n¨m mét lÇn h¾n gi¶ng kinh thuyÕt ph¸p trªn chïa §¹i Lu©n nói §¹i TuyÕt. Nh÷ng vÞ cao t¨ng, c− sÜ bèn ph−¬ng ®Õn nghe rÊt ®«ng ®¶o. Ai còng khen h¾n giái vÒ PhËt ph¸p. H¾n lµ mét vÞ cao t¨ng cöa PhËt kh¾p thiªn h¹ ®Òu biÕt tiÕng. ThÕ mµ H− Tróc l¹i b¶o vâ c«ng cña h¾n kh«ng ph¶i lµ vâ c«ng nhµ PhËt, nªn mäi ng−êi kh«ng khái söng sèt. C−u Ma TrÝ cµng kinh h·i h¬n tù hái: - Sao g· tiÓu hoµ th−îng nµy l¹i biÕt chiªu thøc cña m×nh kh«ng ph¶i lµ "Niªm hoa chØ"? Sau khi suy nghÜ mét lóc, h¾n liÒn tØnh ngé, lÈm bÈm: - Ph¶i råi! Chiªu "Niªm hoa chØ" nguyªn lµ mét c«ng phu hoµ b×nh rÊt nh©n ®¹o, môc ®Ých lµ ®Ó ®iÓm huyÖt kiÒm chÕ ®Þch nh©n chø kh«ng ph¶i ®Ó giÕt ng−êi. V× ta nãng lßng thñ th¾ng phãng chØ lîi h¹i qu¸ khiÕn cho nhµ s− giµ thñng ba lç tr−íc ngùc, kh«ng ®óng víi b¶n ý chiªu "Niªm hoa vi tiÕu" cña Gia DiÖp thiÒn s−. Ch¾c v× thÕ mµ g· tiÓu hoµ th−îng nµy nhËn ra. C−u Ma TrÝ vèn lµ ng−êi th«ng minh c¬ biÕn, tõ thuë nhá ®· gÆp kú duyªn vµ ch−a tõng bÞ thua vÒ tay ai bao giê. H¾n dêi khái n−íc Thæ Phån ®Õn chïa Thiªn Long n−íc §¹i Lý ®· th¾ng ®−îc nh÷ng tay cao thñ lµ Kh« Vinh, Thiªn Nh©n, Thiªn T−íng. §Õn Trung Nguyªn, h¾n l¹i tû thÝ víi bän Mé Dung Phôc, §inh Xu©n Thu, tuy ch−a ph©n cao thÊp, nh−ng còng ®· chiÕm ®−îc th−îng phong. B©y giê h¾n thÊy H− Tróc bÊt qu¸ tuæi ®é hai chôc tuy ra chiªu "Lu©n chØ phong huyÖt" rÊt thÇn diÖu, nh−ng h¾n ®o¸n r»ng vâ c«ng H− Tróc còng ch−a cã g× ®¸ng kÓ. B÷a nay C−u Ma TrÝ ®Õn chïa ThiÕu L©m môc ®Ých ®em vâ c«ng cña mét m×nh mµ ®¬n ph−¬ng ®éc m· h¹ bÖ ng«i chïa cæ kÝnh nµy th× khi nµo v× mét nhµ s− trÎ tuæi mµ ®· sî co vßi. C−u Ma TrÝ tñm tØm c−êi hái: - TiÓu s− phô b¶o vâ c«ng cña ta kh«ng ph¶i ®óng ®−êng lèi PhËt m«n, thÕ th× tiÓu hoµ th−îng ®Þnh ®Æt nh÷ng m«n tuyÖt kü ph¸i ThiÕu L©m vµo chç nµo? H− Tróc kh«ng biÕt nãi khÐo, Êp óng ®¸p: - Chiªu "Niªm hoa chØ" cña HuyÒn §é ®¹i s− b¸ dÜ nhiªn ®óng lµ cña nhµ PhËt... Cßn c¸i ®ã... cña... Minh V−¬ng th× kh«ng ph¶i... H− Tróc võa nãi võa gi¬ tay tr¸i lªn bËt ba c¸i b¾t ch−íc HuyÒn §é, nh−ng ngãn tay y l¹i ph¸t ®éng c«ng phu "TiÓu v« t−íng c«ng" H− Tróc vèn lµ ng−êi khiªm cung, y kh«ng d¸m bËt tay th¼ng vµo C−u Ma TrÝ mµ bËt chÕch ra chç kh«ng ng−êi. Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  5. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung Ba tiÕng "boong boong" vang lªn qu¶ chu«ng ®ång trªn ®¹i ®iÖn bËt ra tiÕng kªu rÊt lín. Nguyªn H− Tróc bËt tay ba c¸i, chØ lùc ®Òu v¨ng tíi qu¶ chu«ng ch¼ng kh¸c chi ng−êi cÇm dïi mµ ®¸nh m¹nh vµo. C−u Ma TrÝ la lªn: - TuyÖt diÖu! TuyÖt diÖu! Xin tiÓu hoµ th−îng h·y thö tiÕp mét chiªu "Ban Nh−îc ch−ëng" cña ta! Nãi xong C−u Ma TrÝ dùng hai bµn tay lªn nh− ®Ó hµnh lÔ nh−ng hai bµn tay kh«ng khÐp l¹i mµ hÊt ra. Mét tiÕng nho nhá rÝt lªn mét luång ch−ëng lùc theo hai bµn tay phãng x« vÒ phÝa H− Tróc. §ã chÝnh lµ chiªu "Gi¸p cèc thiªn phong" trong phÐp "Ban Nh−îc ch−ëng". H− Tróc thÊy luång ch−ëng lùc x« tíi cùc kú hung h·n, kh«ng chèng l¹i kh«ng xong. Y liÒn vßng tay nh− mét c¸i ®ai theo phÐp "Thiªn S¬n lôc d−¬ng ch−ëng" ho¸ gi¶i ®−îc ch−ëng lùc cña ®èi ph−¬ng kh«ng cßn thÊy t¨m tÝch ®©u n÷a. C−u Ma TrÝ c¶m thÊy ch−ëng lùc cña H− Tróc cã Èn tµng søc hót nªn míi kh¾c chÕ ch−ëng lùc cña m×nh mét c¸ch dÔ dµng, vµ râ rµng g· huy ®éng "TiÓu v« t−íng c«ng" ®Õn tét ®é. H¾n nghÜ vËy trong lßng kh«ng khái run sî, nh−ng ngoµi mÆt vÉn t−¬i c−êi hái mãc: - Chiªu thøc cña hoµ th−îng ph¶i ch¨ng lµ c«ng phu cöa PhËt? B÷a nay ta ®Õn b¶o tù cèt ®Ó lÜnh gi¸o thÇn kü ph¸i ThiÕu L©m. Sao tiÓu hoµ th−îng l¹i dïng c«ng phu bµng m«n ®Ó ra chiªu? Ch¼ng lÏ ph¸i ThiÕu L©m cã nh÷ng m«n tuyÖt kü vµo bËc nhÊt nh× n−íc §¹i Tèng chØ lµ h− danh kh«ng ®ñ chèng ®èi víi vâ c«ng n−íc ngoµi hay sao? Ta nªn nhí r»ng C−u Ma TrÝ lµ tay gi¶o quyÖt v« cïng. Míi thö mét chiªu mµ h¾n ®· biÕt néi c«ng cña H− Tróc cã ®iÓm ®Æc biÖt, h¾n kh«ng n¾m v÷ng ®−îc phÇn th¾ng nªn dïng lêi nãi mai mØa ®Ó b¾t buéc ®èi ph−¬ng chØ ®−îc dïng vâ c«ng cña ph¸i ThiÕu L©m mµ th«i. H− Tróc tuyÖt kh«ng hay biÕt g× vÒ lßng ng−êi nham hiÓm. Y ®¸p ngay: - V× t− chÊt cña tiÓu t¨ng ngu muéi nªn vÒ vâ c«ng cña b¶n ph¸i chØ häc ®−îc m«n La H¸n quyÒn vµ Vi §µ ch−ëng. §ã lµ nh÷ng c«ng phu vì lßng lóc nhËp m«n, th× lµm sao chÞu ®ùng næi mét chiªu cña quèc s− C−u Ma TrÝ c−êi ha h¶ nãi: - ThÕ th× tiÓu s− phô tù biÕt m×nh kh«ng ph¶i lµ ®èi thñ cña ta. VËy tiÓu s− phô rót lui ®i. H− Tróc ®¸p: - D¹ d¹! TiÓu t¨ng xin rót lui. Y nãi råi hai tay ®Ó tr−íc ngùc thi lÔ lui vÒ chç thø bËc nh÷ng nhµ s− vµo hµng ch÷ "H−". Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  6. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung HuyÒn Tõ ph−¬ng tr−îng lµ ng−êi rÊt tinh minh. Tuy ®¹i s− kh«ng hiÓu nguån gèc vâ c«ng cña H− Tróc. Nh−ng y võa ph« diÔn mÊy chiªu xem ra cã vÎ t©n kú mµ néi lùc y l¹i rÊt th©m hËu cã thÓ ®èi chäi ®−îc víi C−u Ma TrÝ, th× nghÜ thÇm: - B÷a nay chïa ThiÕu L©m vµo t×nh tr¹ng rÊt quan hÖ ®Õn sù vinh nhôc tån vong cña b¶n tù. Chi b»ng b¶o y chèng chäi mét trËn. Dï cã thÊt b¹i th× còng khiÕn cho C−u Ma TrÝ ph¶i hao t¸n mét phÇn néi lùc vµ khiÕn h¾n bít kiªu ng¹o. HuyÒn Tõ nghÜ vËy liÒn nãi: - §¹i Lu©n Minh V−¬ng ®· tù x−ng lµ tinh th«ng hÕt th¶y b¶y m−¬i hai m«n tuyÖt kü cña ph¸i ThiÕu L©m. Tµi cao cña Minh V−¬ng khiÕn cho mäi ng−êi rÊt lµ béi phôc. VËy th× c¸i häc n«ng c¹n lóc nhËp m«n cña tÖ ph¸i ch¾c Minh V−¬ng ch¼ng coi vµo ®©u. H− Tróc! T¨ng chóng trong b¶n tù bµy hµng theo bèn ch÷ "HuyÒn", "TuÖ", "H−", "Kh«ng". Ng−¬i lµ ®Ö tö hµng tam cña ch−ëng m«n b¶n ph¸i, nguyªn kh«ng ®ñ t− c¸ch ®Ó ra chiªu ®éng thñ cïng mét tay cao thñ n−íc Thæ Phån lµ §¹i Lu©n Minh V−¬ng ®©y. Nh−ng Minh V−¬ng ch¼ng qu¶n ®−êng xa diÖu vîi, mu«n dÆm tíi ®©y, thËt lµ mét c¬ héi Ýt khi gÆp ®−îc. VËy ng−¬i ®em La H¸n quyÒn vµ Vi §µ ch−ëng ra xin Minh V−¬ng chØ ®iÓm cho! Trong bông HuyÒn Tõ nghÜ r»ng H− Tróc chØ lµ mét g· tiÓu t¨ng ®øng vµo hµng tam ®¹i dï cã thua vÒ tay C−u Ma TrÝ, th× uy danh ph¸i ThiÕu L©m còng ch¼ng th−¬ng tæn g×. §¹i s− chØ mong H− Tróc g¾ng g−îng chèng chäi ®−îc mét vµi kh¾c råi m×nh sÏ lÖnh cho y ngõng tay mµ C−u Ma TrÝ còng ch¼ng cßn mÆt mòi nµo chiÕn ®Êu dai d¼ng víi y n÷a. H− Tróc ®−îc lÖnh ph−¬ng tr−îng dÜ nhiªn lµ ph¶i tu©n theo liÒn khom l−ng ®¸p: - Xin tu©n lÖnh s− b¸ tæ! Y ch¹y ra gi÷a ®iÖn ch¾p tay nãi: - Xin Minh V−¬ng nhÑ ®ßn cho! Råi y nghÜ r»ng: - §èi ph−¬ng lµ bËc cao nh©n l¹i vµo hµng tiÒn bèi, quyÕt nhiªn kh«ng ra chiªu tr−íc, y liÒn gi¬ hai tay lªn l¹y xuèng. §ã lµ chiªu "Linh S¬n lÔ PhËt", mét chiªu ®Çu tiªn vÒ Vi §µ ch−ëng. Nguyªn H− Tróc ë chïa ThiÕu L©m nöa ngµy niÖm kinh cßn nöa ngµy luyÖn vâ, m−êi mÊy n¨m trêi, nªn nh÷ng m«n La H¸n quyÒn vµ Vi §µ ch−ëng y ®Òu thuéc nh½n, chiªu "Linh S¬n lÔ PhËt", ch¼ng qua lµ mét chiªu thøc tá lßng kÝnh cÈn ®Þch thñ vµ biÓu thÞ ®Ö tö nhµ PhËt lÊy lÔ nh−îng lµm ®Çu, chø kh«ng ph¶i lµ h¹ng hung h¨ng hiÕu dòng. DÌ ®©u H− Tróc nay ®· thõa h−ëng "B¾c minh ch©n khÝ" cña V« Nhai Tö l¹i kiªm th«ng nh÷ng m«n së tr−êng vÒ vâ häc cña hai tay ®¹i cao thñ lµ Thiªn S¬n §ång Mç vµ Lý Thu Thuû. Ngoµi ra y cßn häc thªm ®−îc bao nhiªu bÝ quyÕt d−íi nhµ hÇm cung Linh Thøu, nªn y cã mét b¶n l·nh vµ néi lùc phi th−êng. Hai tay H− Tróc võa l¹y xuèng, ¸o t¨ng bµo lËp tøc bËt lªn tiÕng phµnh ph¹ch v× ch©n khÝ trong ng−êi chu l−u ®Ó hé vÖ cho toµn th©n. C−u Ma TrÝ thÊy t×nh thÕ nh− vËy kh«ng thÓ lïi b−íc ®−îc liÒn phãng ch−ëng ®¸nh ra. Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  7. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung Ch−ëng phong rÝt lªn "veo vÐo" vµ cã Èn hiÖn tiÕng næ l¸ch t¸ch nh− tiÕng rang ®Ëu. Thñ ph¸p cïng t− thøc nµy chÝnh lµ c«ng phu th−îng thõa cña Ban Nh−îc ch−ëng ph¸p. Vi §µ ch−ëng lµ m«n vì lßng cña ph¸i ThiÕu L©m. Tr¸i l¹i Ban Nh−îc ch−ëng l¹i lµ mét ch−ëng ph¸p rÊt linh diÖu. Theo lèi tuÇn tù th«ng th−êng mµ tiÕn th× ph¶i luyÖn mÊt ba m−¬i l¨m n¨m. Ban Nh−îc ch−ëng l¹i lµ mét trong b¶y m−¬i hai m«n tuyÖt kü cña ph¸i ThiÕu L©m. M«n nµy luyÖn kh«ng biÕt ®Õn ®©u lµ cïng cùc. Ch−ëng lùc cµng luyÖn cµng m¹nh. Chiªu thøc cµng luyÖn cµng tinh kh«ng biÕt ®©u lµ bê bÕn. Tõ ngµy s¸ng lËp ra chïa ThiÕu L©m ®Õn nay ch−a cã cuéc ®Êu dïng Vi §µ ch−ëng ®Ó ®èi ch−ëng ®Ó ®èi chäi víi Ban Nh−îc ch−ëng bao giê. ThËt lµ hai c¸i th¸i cùc trong vâ c«ng cña ph¸i ThiÕu L©m. Ch¼ng nh÷ng c¸c bËc tiÒn bèi cao nh©n ®i häc ®Õn Ban Nh−îc ch−ëng kh«ng ®i ®éng thñ víi hµng ®Ö tö ch¶ biÕt Vi §µ ch−ëng mµ c¶ gi÷a thÇy trß rÌn luyÖn vâ nghÖ còng vËy. S− phô ®· sö ®Õn Ban Nh−îc ch−ëng th× ®Ö tö Ýt nhÊt còng ph¶i ®em §¹t Ma ch−ëng, Phôc Hæ ch−ëng hay Nh− Lai Thiªn Thñ ra ®èi phã. H− Tróc thÊy ch−ëng lùc ®èi ph−¬ng ®¸nh tíi khÏ nÐ ng−êi ®i tr¸nh khái råi ®−a song ch−ëng ra chiªu "S¬n M«n Hé Ph¸p" còng thuéc Vi §µ ch−ëng. Chiªu thøc nµy rÊt tÇm th−êng nh−ng néi lùc y cùc kú hïng hËu. C−u Ma TrÝ chuyÓn ®éng th©n h×nh phãng ra hai chiªu "Tô lý cµn kh«n" vµ "V« t−íng tiÕp chØ" ®iÓm tíi ®èi ph−¬ng. H− Tróc nghiªng m×nh ®i nÐ tr¸nh. C−u Ma TrÝ ®· liÖu tr−íc ph−¬ng h−íng, phãng §¹i Kim C−¬ng quyÒn ®¸nh "binh" mét tiÕng tróng vµo vai H− Tróc. H− Tróc lo¹ng cho¹ng lïi l¹i hai ba b−íc. C−u Ma TrÝ c−êi ha h¶ hái: - TiÓu s− phô ®· chÞu phôc ch−a? H¾n ch¾c r»ng ®ßn quyÒn tan bia vì ®¸ cña h¾n ®· khiÕn cho x−¬ng b¶ vai cña H− Tróc ph¶i g·y tan. Ngê ®©u trong ng−êi H− Tróc ®· cã "B¾c Minh ch©n khÝ" hé th©n, ngo¹i lùc kh«ng thÓ x©m nhËp vµo ®−îc vµ mçi lÇn gÆp ngo¹i lùc ®ông tíi ch©n khÝ l¹i m¹nh thªm lªn mét Ýt. H− Tróc uèn ng−êi ®i mét c¸i. Hai tay tõ mÐ t¶ ®−a sang mÐ h÷u. Chiªu thøc nµy mÖnh danh lµ "Hång Thuû quy h¶i". Trong hai bµn tay ®Çy rÉy ch©n khÝ phãng ra cuån cuén nh− dßng n−íc lín ch¶y vÒ bÓ ®«ng. C−u Ma TrÝ thÊy H− Tróc bÞ tróng quyÒn cña m×nh mµ th¶n nhiªn nh− ch¼ng thÊy g×, th× trong lßng kh«ng khái ngÊm ngÇm kinh dÞ. H¾n vËn toµn lùc phãng ch−ëng ra chèng ®èi. §ång thêi h¾n tung ng−êi nh¶y lªn vung hai ch©n ®¸ ra theo thÕ liªn hoµn. Chíp m¾t h¾n ®¸ ®Õn b¶y c−íc, vang lªn nh÷ng tiÕng "bèp bèp" mµ c−íc nµo còng tróng ngùc H− Tróc. §ã lµ chiªu "Nh− ¶nh tuú h×nh", mét trong b¶y m−¬i hai tuyÖt kü cña ph¸i ThiÕu L©m. Së dÜ chiªu nµy mang tªn ®ã lµ v× mét ch©n ®¸ ra ch©n thø hai l¹i ®¸ lu«n nh− bãng theo h×nh. C¸i ®¸ thø hai biÕn thµnh h×nh c¸i ®¸ thø ba nh− bãng ®uæi theo. Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  8. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung C−u Ma TrÝ ®¸ lu«n b¶y c−íc. H− Tróc ngöa ng−êi vÒ phÝa sau tung ®i mÊy tr−îng. H¾n kh«ng ®Ó cho ®èi ph−¬ng kÞp thë, l¹i phãng chØ ra ®iÓm "veo vÐo". §ã lµ "§a la chØ ph¸p". H− Tróc theo thÕ ngåi trªn ngùa b¾n cung l¹i ®¸nh tr¶ mét quyÒn theo chiªu "H¾c Hæ th©u t©m" trong La H¸n quyÒn. Chiªu thøc qu¸ th«ng th−êng nµy ch¼ng mét nhµ s− nµo lµ kh«ng hiÓu. Nh−ng nã ®−îc c«ng phu "TiÓu v« t−íng c«ng" phô vµo khiÕn cho "§a la chØ" m·nh liÖt cã thÓ ®ñ søc phãng thñng vµng vì ®¸ cña ®èi ph−¬ng tiªu tan ngay. C−u Ma TrÝ muèn ph« tr−¬ng c«ng phu cña m×nh. H¾n võa ra chiªu §a la chØ lËp tøc biÕn thÕ. Mét c¸nh tay chÐm bæ xuèng theo chiªu "Nhiªm méc ®ao ph¸p". §ao ph¸p nµy thÇn tèc phi th−êng, khi luyÖn thµnh c«ng råi ®Ëp lu«n chÝn lÇn chÝn t¸m m−¬i mèt ®ao vµo mét c©y kh« kh«ng lµm tæn th−¬ng chót nµo ®Õn th©n c©y c¶, nh−ng søc nãng bËt ra löa ®èt ch¸y c©y liÒn. N¨m tr−íc s− phô Tiªu Phong lµ HuyÒn Khæ ®¹i s− chuyªn vÒ tuyÖt kü nµy. Nh−ng tõ ngµy ®¹i s− viªn tÞch råi kh«ng cßn ai hiÓu biÕt n÷a. C−u Ma TrÝ ®Ëp xuèng mét ®ao tróng vµo c¸nh tay H− Tróc ®¸nh "ch¸t" mét tiÕng. H− Tróc la lªn: - LÑ qu¸! Råi vung quyÒn ®¸nh ra. QuyÒn míi ra nöa vêi th× tay h÷u l¹i tróng mét ®ao. C−u Ma TrÝ dïng ch−ëng lµm ®ao ch¼ng kÐm g× ®ao thËt. Nã cã thÓ c¾t ®Çu chÆt tay. Song H− Tróc bÞ tróng lu«n hai ®ao mµ ch¼ng vÇn g×. H¬n n÷a luång lùc ®¹p hÊt ng−îc l¹i lµm cho c−êm tay h¾n ®au ª Èm. © HQD Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2