Lục mạch thần kiếm - tập 109

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
54
lượt xem
14
download

Lục mạch thần kiếm - tập 109

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 109', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 109

  1. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung Håi thø mét tr¨m linh chÝn Chïa ThiÕu L©m phô tö trïng phïng Lóc Êy nh÷ng tay hµo kiÖt tõng giao h¶o víi ch− t¨ng chïa ThiÕu L©m, ®· nãi lý do ®Õn chïa cho mäi ng−êi biÕt. Nguyªn quÇn hïng tiÕp ®−îc anh hïng thiÕp cña Bang chóa C¸i Bang lµ V−¬ng Tinh Thiªn. Trong thiÕp nãi ph¸i ThiÕu L©m vµ C¸i Bang lµ hai ph¸i ngang hµng ë Trung Nguyªn, chø kh«ng ph¸i nµo tuú thuéc ph¸i nµo. V−¬ng Tinh Thiªn míi nhËm chøc Bang chóa C¸i Bang vµ cã ý muèn lËp mét vÞ minh chñ gi÷a c¸c ph¸i vâ ë Trung Nguyªn, ®ång thêi ®Æt ra mét quy ®Þnh ®Ó c¸c b¹n ®ång ®¹o ph¶i tu©n theo. V−¬ng Tinh Thiªn −íc ®Þnh ngµy r»m th¸ng s¸u th©n hµnh ®Õn chïa ThiÕu L©m ®Ó th−¬ng thuyÕt cïng HuyÒn Tõ ph−¬ng tr−îng vÒ vô nµy. QuÇn hïng võa nãi võa lÊy anh hïng thiÕp ®−a ra. Lêi lÏ trong thiÐp tuy rÊt khiªm tèn, nh−ng ngô ý r»ng ng−êi ®¸ng vÞ minh chñ vâ l©m phi h¾n th× kh«ng cßn ai xøng ®¸ng n÷a. Nh− vËy V−¬ng Tinh Thiªn ®Õn chïa ThiÕu L©m ®· cã mét ý ®Þnh râ rÖt, H¾n û m×nh cã vâ c«ng siªu viÖt cã thÓ ®¸nh b¹i quÇn t¨ng chïa ThiÕu L©m ®Ó ¸p ®¶o oai phong lõng lÉy mÊy tr¨m n¨m cña ph¸i nµy. Tuy trong thiÕp kh«ng nãi g× ®Õn chuyÖn mêi quÇn hïng tíi chïa ThiÕu L©m ®Ó chøng kiÕn cuéc tû ®Êu, nh−ng c¸c nh©n vËt vâ l©m ai lµ kh«ng hiÕu ®éng? §èi víi cuéc tranh hïng n¶y löa nµy gi÷a hai ph¸i lín lµ C¸i Bang vµ ThiÕu L©m th× cßn ai nhÞn ®−îc mµ ch¼ng tíi n¬i quan s¸t? V× thÕ nªn ch¼ng ai b¶o ai, hä ®Òu lôc tôc kÐo ®Õn. Ch¼ng bao l©u, quÇn hïng tõ mÆt L−ìng Hå, Giang Nam ®Õn quÇn hïng ë Xuyªn ThiÓm, sau n÷a hµo kiÖt ë L−ìng Qu¶ng ®Òu cã mÆt t¹i chïa ThiÕu L©m. QuÇn hïng hai mÆt Nam B¾c c¸ch xa kÓ hµng tr¨m dÆm mµ trong mét ngµy lôc tôc ®Õn hÕt. Xem thÕ ®ñ biÕt bän C¸i Bang chuÈn bÞ tõ l©u, hä ®· göi anh hïng thiÕp ®i c¸c n¬i tr−íc ®©y mét hai th¸ng. HuyÒn Tõ cïng c¸c vÞ l·o t¨ng tuy ngoµi miÖng kh«ng nãi g×, nh−ng trong lßng cùc kú phÉn hËn vµ v« cïng lo l¾ng. Cö ®éng nµy cña C¸i Bang thiÖt lµ v« lÔ. MÊy h«m tr−íc V−¬ng Tinh Thiªn ®· cho ng−êi ®−a th− ®Õn nãi vÒ viÖc lùa chän minh chñ vâ l©m. Trong th− cßn cã nãi h¾n sÏ th©n hµnh ®Õn b¸i s¬n ®Ó kÝnh cÈn nghe lêi ph−¬ng tr−îng HuyÒn Tõ gi¸o ho¸. H¾n kh«ng ®Þnh râ nhËt kú vµ còng kh«ng ®Ò cËp ®Õn chuyÖn mêi anh hïng thiªn h¹. ThÕ mµ quÇn hïng ®ét nhiªn tÒ tËp ®Õn n¬i, khiÕn cho chïa ThiÕu L©m ph¶i mét phen bèi rèi, kh«ng kÞp chuÈn bÞ. C¸i Bang ph¸t ®éng c«ng cuéc nµy ®· l©u, thÕ mµ ng−êi ph¸i ThiÕu L©m giao du rÊt réng trªn chèn giang hå còng ch−a tõng nghe biÕt g× hÕt. ThÕ lµ ch−a khai diÔn cuéc tû thÝ mµ ph¸i ThiÕu L©m ®· l©m vµo t×nh tr¹ng kÐm thÕ. Hµnh ®éng cña C¸i Bang d−êng nh− ®· n¾m ch¾c phÇn th¾ng. Së dÜ hä kh«ng nãi râ mêi quÇn hïng ®Õn tham dù lµ v× hä muèn tr¸nh tiÕng tù ®−a m×nh lªn ®Þa vÞ chñ nh©n vâ Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  2. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung l©m. Nh−ng cø mét viÖc hä göi thiÕp cho c¸c anh hïng kh¾p thiªn h¹ th× còng ch¼ng kh¸c g× hä ®· mêi mäi ng−êi. QuÇn t¨ng chïa ThiÕu L©m thÇm nghÜ: - C¸i Bang kh«ng mêi bän m×nh phã −íc t¹i tæng ®µn cña hä mµ hä tù ®Õn ®©y lµ ngoµi mÆt tá ra kÝnh lÔ víi ta mµ kú thùc lµ ®Ó ta kh«ng kÞp chuÈn bÞ. HuyÒn Sinh tÝnh t×nh nãng n¶y, lËp tøc quay vÒ phÝa ng−êi b¹n th©n ë Hµ B¾c lµ ThÇn §µn Tö Gia C¸t Trung nãi: - Gia C¸t l·o nhÞ! ¤ng b¹n ®−îc tin nµy sao kh«ng b¸o cho bÇn t¨ng hay. VËy tan cuéc giao t×nh chóng ta m−¬i n¨m ®Õn ®©y lµ sæ toÑt. Gia C¸t Trung mÆt ®á bõng lªn, véi gi¶i thÝch: - L·o phu... míi nhËn ®−îc thiÕp ba b÷a tr−íc ®©y, bá c¶ c¬m n−íc ch−a kÞp ¨n, ®· ®i suèt ngµy ®ªm tíi ®©y ngay. Hai con tuÊn m· mÖt qu¸ bÞ chÕt ë däc ®−êng chØ v× sî lì kú h¹n, kh«ng kÞp ®Õn tiÕp tay cho l·o träc ®Çu thèi tha. ThÕ mµ l·o träc ®Çu cßn tr¸ch ta n÷a −? HuyÒn Sinh bËt c−êi, dÞu giäng: - «ng b¹n ®Õn ®©y lµ cã lßng tèt l¾m råi! Gia C¸t Trung nãi: - C¸i g× lßng tèt víi ch¶ lßng tèt? Vâ c«ng ph¸i ThiÕu L©m cña nhµ l·o ®· cao c−êng råi th× ca ca ®©y reo hß trî oai còng lµ ®−îc chø sao? HuyÒn Sinh nghe l·o nãi vËy biÕt l·o rÊt ch©n thµnh, chØ v× kh«ng ®ñ th× giê ®Ó b¸o tin sím. Nhµ s− l¹i ®i hái c¸c vÞ anh hµo th× ra ai ë xa C¸i Bang göi thiÕp tr−íc, ai ë gÇn hä göi thiÕp sau. Rót côc ai còng ph¶i m¶i miÕt th−îng lé, ngùa kh«ng dõng vã ®Õn n¬i míi kÞp. V× thÕ bao nhiªu b¹n bÌ ph¸i ThiÕu L©m ®Òu kh«ng kÞp ®−a tin. Bän C¸i Bang ®Þnh bµn kÕ ho¹ch rÊt võa vÆn, tÝnh ®óng nhËt tr×nh khiÕn kh«ng mét ai cã thÓ tíi sím mét ngµy tr−íc ®−îc. QuÇn t¨ng chïa ThiÕu L©m nghÜ tíi c¸ch bè trÝ cña C¸i Bang th× bän nµy cã mét kÕ ho¹ch hoµn bÞ råi míi hµnh ®éng. Bang chóa cïng bang chóng C¸i Bang ch−a tíi n¬i, quÇn hïng ®· ®Õn tr−íc mét lóc. ThÕ lµ hä ®o¹t ®−îc tiªn c¬, tá cho thiªn h¹ biÕt kh«ng ph¶i hä g©y sù, mäi ng−êi lo r»ng bän hä cßn nhiÒu m−u mÑo lîi h¹i kh¸c n÷a. H«m Êy lµ ngµy r»m th¸ng s¸u, tiÕt trêi nãng nùc. QuÇn t¨ng chïa ThiÕu L©m võa øng phã víi viÖc ThÇn Quang Th−îng Nh©n, bän TriÕt La Tinh, kÕ tiÕp ®Õn lµ viÖc C−u Ma TrÝ tû ®Êu, råi cuéc thÈm vÊn H− Tróc ®Òu ®· khiÕn cho mäi ng−êi hao tæn tinh thÇn. §ét nhiªn quÇn hïng tø ph−¬ng l¹i nhÊt tÒ kÐo ®Õn trong chïa. Tuy t¨ng l÷ rÊt ®«ng nh−ng sù viÖc x¶y ra mét c¸ch bÊt th×nh l×nh nªn ai nÊy kh«ng khái cuèng quÝt. May mµ thñ toµ tri kh¸ch viÖn HuyÒn TÜnh ®¹i s− lµ mét ng−êi th¸o v¸t nhanh trÝ vµ vËt liÖu trong chïa tÝch tr÷ ®· nhiÒu nªn cuéc tiÕp ®·i quÇn hµo kh«ng ®Õn nçi khiÕm khuyÕt. Bän HuyÒn Tõ nghªnh tiÕp t©n kh¸ch rÊt lµ bËn rén, kh«ng r¶nh lóc nµo ®Ó th−¬ng nghÞ ®¹i sù. Ai nÊy trong lßng ®Òu hoang mang. Bçng nghe tri kh¸ch t¨ng b¸o vµo: Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  3. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung - TrÊn Nam V−¬ng §oµn ®iÖn h¹ n−íc §¹i Lý ®· gi¸ l©m. HuyÒn Tõ mõng thÇm trong bông, véi dÉn quÇn t¨ng ra nghªnh tiÕp. Ngµy tr−íc HuyÒn Bi ®¹i s− bÞ tróng Kim C−¬ng chØ mµ chÕt. Ai còng ngê cho hä Mé Dung ë C« T« ®· h¹ ®éc thñ. Chïa ThiÕu L©m muèn triÖu tËp mét cuéc anh hïng ®¹i héi ®Ó bµn kÕ ®èi phã. HuyÒn Tõ viÕt th− sai ph¸i hai nhµ s− TuÖ Ch©n vµ TuÖ ThiÒn ®· ®Õn n−íc §¹i Lý ®Ó mêi hä §oµn tham dù vµo cuéc ®¹i héi nµy. Quèc v−¬ng §¹i Lý nhËn ®−îc thiÕp mêi liÒn ph¸i ngù ®Ö §oµn ChÝnh ThuÇn dÉn bän Ph¹m Hoa, Hoa H¸ch CÊn, Ba Thiªn Th¹ch, §æng T− Qui ®Õn chïa ThiÕu L©m. Kh«ng ngê trung gian x¶y vô KiÒu Phong ®¹i n¸o Tô HiÒn trang, nªn cuéc anh hïng ®¹i héi ch−a khai m¹c ®−îc, råi viÖc nµy còng bÞ bu«ng tr«i. QuÇn hïng håi Êy ®Òu cho KiÒu Phong míi ph¶i lµ tay ®èi ®Çu lîi h¹i cña vâ l©m Trung Nguyªn. Do ®ã mµ tÊm lßng thï hËn "Nam Mé Dung" bÞ xoay h−íng nh»m vµo c¶ "B¾c KiÒu Phong". Nhµ Tèng cïng rî KhÊt §an cã mèi cõu hËn truyÒn ®êi. Cßn n−íc §¹i Lý th× ë m·i tËn miÒn Nam C−¬ng hÎo l¸nh vµ kh«ng ®i l¹i giao thiÖp g× n¬i KhÊt §an. QuÇn hïng Trung Nguyªn së dÜ cã cuéc tö chiÕn víi KiÒu Phong chØ v× ph¸t gi¸c ra «ng lµ gißng gièng KhÊt §an. Hä §oµn tuy lµ ng−êi H¸n nh−ng ®· thµnh lËp ra mét n−íc riªng biÖt, nªn ch¼ng cã ý muèn g©y thï h»n víi n−íc Liªu, råi kh«ng tham dù vµo cuéc tranh chÊp víi KiÒu Phong. Sau §oµn ChÝnh ThuÇn bÞ §oµn Diªn Kh¸nh uy hiÕp s¾p chÕt ®Õn n¬i, may ®−îc KiÒu Phong cøu cho, tõ ®ã §oµn ChÝnh ThuÇn rÊt c¶m ¬n KiÒu Phong. Sau khi xong viÖc ë Trung Nguyªn, ®¸ng lÏ §oµn ChÝnh ThuÇn trë vÒ §¹i Lý ngay. Nh−ng y l¹i ®−îc tin tõ §¹i Lý ®−a ®Õn cho hay ng−êi con trai yªu quý ®éc nhÊt cña m×nh lµ §oµn Dù bÞ C−u Ma TrÝ b¾t ®em vµo Trung Nguyªn. §oµn ChÝnh ThuÇn võa kinh h·i võa lo buån, ®i kh¾p tø xø ®Ó nghe tin tøc con m×nh. Trong khi ®ã §oµn ChÝnh ThuÇn tiÖn ®−êng t×m ®Õn nh÷ng nh©n t×nh cò lµ TÇn Hång Miªn, NguyÔn Tinh Tróc. Y b¶n tÝnh phong l−u l·ng m¹n, hÔ vui ®©u lµ chÇu ®Êy, kh«ng nhí ®Õn viÖc quay vÒ n÷a. V× thÕ mµ mÊy th¸ng trêi y vÉn cßn la cµ ë Trung Nguyªn. Mét h«m §oµn ChÝnh ThuÇn nghe tin t©n bang chóa C¸i Bang lµ V−¬ng Tinh Thiªn muèn cïng ph¸i ThiÕu L©m tranh ®o¹t ng«i minh chñ vâ l©m. Y nghÜ r»ng lóc nµy chïa ThiÕu L©m nhÊt ®Þnh n¸o nhiÖt v« cïng, tíi ®©y may ra nghe ®−îc tin tøc cña con m×nh, nªn lËt ®Ët ®Õn ngay. NguyÔn Tinh Tróc còng theo y ®Õn v× mô kh«ng muèn ph©n ly t×nh lang, ®ång thêi mô còng muèn ®i do th¸m tin tøc A Tö... Mô nghe tin chïa ThiÕu L©m kh«ng tiÕp ®µn bµ con g¸i, liÒn c¶i d¹ng nam trang ®i theo §oµn ChÝnh ThuÇn. HuyÒn Tõ mêi bän §oµn ChÝnh ThuÇn vµo trong ®¹i ®iÖn ®−a ®i giíi thiÖu víi quÇn hïng. Ng−êi thø nhÊt ®−îc giíi thiÖu lµ §¹i Lu©n Minh V−¬ng C−u Ma TrÝ n−íc Thæ Phån. §oµn ChÝnh ThuÇn ®ét nhiªn biÕn s¾c ch¾p tay nãi: Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  4. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung - KhuyÓn tö lµ §oµn Dù ®−îc Minh V−¬ng qu¸ yªu cho cïng ®i §«ng du. Däc ®−êng ch¾c g· ®· ®−îc Minh V−¬ng gi¸o huÊn rÊt nhiÒu, §oµn mç c¶m kÝch v« cïng vµ xin cã lêi tõ t¹. C−u Ma TrÝ tñm tØm c−êi ®¸p: - T¹i h¹ kh«ng d¸m! Råi h¾n nghiªm nghÞ l¾c ®Çu nãi: - Chao «i! ThËt lµ ®¸ng tiÕc! §oµn ChÝnh ThuÇn lo l¾ng, trèng ngùc ®¸nh th×nh th×nh t−ëng lµ §oµn Dù ®· gÆp chuyÖn bÊt tr¾c, véi hái l¹i: - Minh V−¬ng nãi vËy lµ cã ý g×? Tuy y gÆp biÕn cè ®· nhiÒu nh−ng ngµy ®ªm vÉn lo l¾ng vÒ sù an nguy cña con m×nh, t©m thÇn hçn lo¹n, giäng nãi l¹c h¼n ®i. C−u Ma TrÝ ®¸p: - TiÓu t¨ng ®Õn Thiªn Long b¶o tù, ®−îc b¸i kiÕn Kh« Vinh ®¹i s−, Thiªn Nh©n ph−¬ng tr−îng cïng lÖnh huynh, thÊy vÞ nµo còng t©m nh·n b×nh th¶n, nhµn h¹, vÎ mÆt uy nghiªm hiÒn hoµ. ThiÖt lµ nh÷ng bËc cao sÜ ®¾c ®¹o. TrÊn Nam V−¬ng oai danh lõng thiªn h¹ mµ sao c−ng chiÒu c«ng tö ch¼ng kh¸c g× tÝnh khÝ phô nh©n? §oµn ChÝnh ThuÇn trÊn tÜnh l¹i nghÜ thÇm: - Dù nhi nÕu ®· gÆp chuyÖn bÊt tr¾c th× trong lßng m×nh hoang mang còng b»ng v« Ých, l¹i khiÕn cho l·o Phiªn t¨ng nµy coi th−êng. Y nghÜ vËy, liÒn nãi: - Sãt th−¬ng con c¸i lµ lÏ th−êng cña loµi ng−êi. NÕu ng−êi ®êi ch¼ng ai sinh con, ®Î c¸i n©ng niu th× loµi ng−êi ®i ®Õn chç tuyÖt diÖt. Bän t¹i h¹ lµ ng−êi phµm tôc vÝ víi Minh V−¬ng ë trong câi s¹ch hÕt lßng trÇn vµ ®· thµnh mét bËc cao t¨ng tõ bi ®øc ®é thÕ nµo ®−îc? C−u Ma TrÝ tñm tØm c−êi nãi: - TiÓu t¨ng khi võa thÊy lÖnh lang t−íng m¹o phi th−êng, t−ëng sau nµy lµm r¹ng rì §oµn m«n vµ lµ mét minh qu©n ®¹o ®øc ë n−íc §¹i Lý, xøng ®¸ng lµ mét vÞ phóc tÝch cho bän lª d©n câi Thiªn Nam mÊy chôc v¹n dÆm. §oµn ChÝnh ThuÇn khiªm nh−îng nãi: - Kh«ng d¸m! Y lÈm bÈm: - Th»ng träc nµy thËt kh¶ è, m×nh ®· ruét nãng nh− löa ®èt mµ h¾n toµn nãi dÒnh dµng. C−u Ma TrÝ l¹i thë dµi nãi: - Hìi ¬i! Thùc lµ ®¸ng tiÕc! Ngê ®©u vÞ §oµn qu©n nµy phóc tr¹ch kh«ng ®−îc dåi dµo... Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  5. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung §oµn ChÝnh ThuÇn nghe h¾n nãi vËy kh«ng khái biÕn s¾c. C−u Ma TrÝ l¹i tñm tØm c−êi nãi tiÕp: - LÖnh lang võa ®Õn Trung Nguyªn nh×n thÊy mét vÞ c« n−¬ng xinh ®Ñp råi tõ ®ã theo ®uæi quÇn hång. Bao nhiªu hïng t©m, tr¸ng trÝ trong ®Çu ãc ®Òu tiªu ma hÕt s¹ch. VÞ c« n−¬ng kia ®i ®©u lµ lÖnh lang theo ®i tíi ®ã. Ai còng cho chµng lµ kÎ du tö b−ím ong, lµ h¹ng tö ®Ö ®¬n b¹c kh«ng chÞu ch¨m lo chÝnh nghiÖp. Nh− vËy ch¼ng ®¸ng tiÕc ru? Bçng nghe cã tiÕng c−êi "hÝch hÝch" ph¸t ra. L¹ ë chç ai còng nghe râ lµ thanh ©m mét thiÕu phô. Mäi ng−êi nh×n vÒ phÝa ph¸t ra tiÕng th× l¹i lµ mét h¸n tö trung niªn mÆt mòi xÊu xa. Nguyªn ng−êi nµy lµ NguyÔn Tinh Tróc, mÑ ruét A Ch©u. Lóc nµy mô c¶i d¹ng nam trang, tõ h×nh dung cho ®Õn cö chØ, chç nµo còng gièng, kh«ng nh− bèn chÞ em Tø KiÕm ë cung Linh Thøu ®Ó lé ch©n t−íng cho ng−êi tr«ng thÊy. Cã ®iÒu mô l·ng tÝnh quªn ®i, buét miÖng nãi ra, thanh ©m mô dÞu dµng, uyÓn chuyÓn chø kh«ng ®−îc ý tø nh− A Ch©u lóc ®· c¶i trang lµ gië giäng ån ån cña ®µn «ng. NguyÔn Tinh Tróc thÊy mäi ng−êi ch¨m chó nh×n m×nh, mô míi ®óng giäng thæ khµn nãi: - TiÓu hoµng tö §oµn gia n−íc §¹i Lý ®óng lµ "gia häc uyªn nguyªn", "t−íng m«n hæ tö" ®©u cã thÓ thÕ ®−îc. §oµn ChÝnh ThuÇn ®i tíi ®©u phong t×nh ®i tíi ®ã, tiÕng t¨m ®· ®ån ®¹i kh¾p giang hå. B©y giê §oµn Dù say mª ®iªn ®¶o V−¬ng Ngäc YÕn, quÇn hïng nghe mô mai mØa b»ng c©u "gia häc uyªn nguyªn" cïng "t−íng m«n hæ tö" th× kh«ng khái nh×n nhau mØm c−êi. §oµn ChÝnh ThuÇn còng c−êi ha h¶ ra chiÒu phãng kho¸ng, nh×n C−u Ma TrÝ ®¸p: - Th»ng nhá ®ã h− qu¸... C−u Ma TrÝ ng¾t lêi: - §©u ph¶i y h−? Nh− vËy lµ y ngoan l¾m ®Êy chø! §oµn ChÝnh ThuÇn biÕt C−u Ma TrÝ dïng tiÕng "ngoan" chÕ diÔu m×nh phong l−u l·ng m¹n nªn con còng gièng ®a t×nh, nh−ng kh«ng lÊy thÕ lµm tøc, hái ngay: - Kh«ng hiÓu hiÖn giê y ë ph−¬ng nµo? NÕu Minh V−¬ng biÕt th× xin chØ b¶o cho! C−u Ma TrÝ l¾c ®Çu ®¸p: - §oµn c«ng tö kh«ng thÓ nµo ph¸ vì ®−îc ¶i ¸i t×nh ®Ó tho¸t ra ngoµi. Ngµy ®ªm y t−¬ng t− rÇu rÜ, th©n h×nh tiÒu tuþ. Lóc tiÓu t¨ng gÆp chµng th× ng−êi chµng chØ cßn lµ n¾m da bäc x−¬ng, mÆt bñng da vµng. B©y giê y cßn sèng hay chÕt khã mµ biÕt ®−îc. §oµn ChÝnh ThuÇn ®ét nhiªn nhí l¹i lóc con m×nh cßn ë n−íc §¹i Lý ®· ®em lßng yªu tha thiÕt mét c« g¸i quª mïa lµ Méc UyÓn Thanh nh−ng v× ©m d−¬ng lÇm lì, Méc UyÓn Thanh lµ con t− sinh cña m×nh ®· khiÕn cho t©m thÇn g· bÞ ®au khæ rÊt nhiÒu. NÕu b©y giê g· cßn quyÕn luyÕn ®øa em g¸i cïng cha kh¸c mÑ ®ã th× thËt lµ n¸t bÐt. §oµn ChÝnh ThuÇn ®ang lé vÎ −u t− th× ®ét nhiªn mét nhµ s− tuæi trÎ tiÕn ra kÝnh cÈn thi lÔ nãi: Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  6. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung - V−¬ng gia bÊt tÊt ph¶i lo phiÒn! §oµn tam ®Ö tinh thÇn cùc kú s¸ng suèt, th©n thÓ còng vÉn khoÎ m¹nh. §oµn ChÝnh ThuÇn ®¸p lÔ, trong lßng lÊy lµm kú. ¤ng thÊy ng−êi nµy ¨n mÆc theo kiÓu t¨ng nh©n vµo hµng tiÓu bèi chïa ThiÕu L©m vµ kh«ng hiÓu t¹i sao y l¹i kªu §oµn Dù b»ng tam ®Ö, liÒn hái l¹i: - GÇn ®©y tiÓu s− phô míi gÆp g· hay sao? Nhµ s− tuæi trÎ nµy chÝnh lµ H− Tróc. Y toan ®em viÖc gÆp §oµn Dù ë cung Linh Thøu thuËt l¹i th× ®ét nhiªn thanh ©m §oµn Dù vang lªn: - Gia gia! Hµi nhi ë ®©y. Gia gia! Ngäc thÓ vÉn khang c−êng chø? Võa døt lêi, mét ng−êi th©n ph¸p mau lÑ tuyÖt lu©n xÑt vµo trong ®iÖn, nh¶y xæ tíi tr−íc mÆt §oµn ChÝnh ThuÇn. Chµng chÝnh lµ §oµn Dù. Nguyªn §oµn Dù néi c«ng th©m hËu, m¾t tinh tai thÝnh. Chµng võa ®Õn cæng chïa ®· nghe tiÕng phô th©n cïng H− Tróc ®èi ®¸p, trong lßng nãng n¶y liÒn thi triÓn phÐp "L¨ng ba vi bé" ®Ó tiÕn vµo. Cha con §oµn ChÝnh ThuÇn «m lÊy nhau xiÕt nçi vui mõng. §oµn ChÝnh ThuÇn thÊy con m×nh tuy cã vÎ phong s−¬ng n−íc da ®en h¬n ngµy cßn ë §¹i Lý, nh−ng tinh thÇn cùc kú tr¸ng kiÖn, th©n ph¸p mau lÑ phi th−êng chø kh«ng ph¶i n¾m da bäc x−¬ng, h×nh dung tiÒu tuþ, mÆt bñng da vµng... nh− lêi C−u Ma TrÝ võa nãi. §oµn Dù ngo¶nh l¹i nh×n H− Tróc nãi: - NhÞ ca! NhÞ ca l¹i lµm hoµ th−îng råi −? H− Tróc quú tr−íc t−îng PhËt hµng nöa ngµy thµnh t©m s¸m hèi. Nh−ng y võa thÊy §oµn Dù lËp tøc nhí ®Õn Méng Trung c« n−¬ng bÊt gi¸c mÆt ®á ra ®Õn mang tai ra chiÒu bÏn lÏn v« cïng, kh«ng d¸m më miÖng nãi g×. C−u Ma TrÝ võa thÊy §oµn Dù nh¶y vµo, l·o nghÜ ngay: - Anh chµng say mª V−¬ng Ngäc YÕn nµy mµ xuÊt hiÖn th× h¼n V−¬ng Ngäc YÕn còng gÇn ®©u ®©y. NÕu kh«ng th× chïa ThiÕu L©m cã x¶y ra viÖc tµy trêi, ai mµ dÉn dô ®−îc anh chµng si t×nh nµy lªn nói ThiÕu ThÊt? Nh−ng V−¬ng Ngäc YÕn l¹i cã mèi th©m t×nh víi biÓu ca nµng, nµng nhÊt quyÕt ch¼ng dêi xa Mé Dung Phôc. ThÕ th× ch¾c g· còng ®Õn c¶ ®©y. NghÜ vËy l·o liÒn ng−ng tô ch©n khÝ vµo huyÖt m¹ch ®an ®iÒn lªn tiÕng gäi to: - Mé Dung c«ng tö! §· lªn nói ThiÕu ThÊt sao kh«ng vµo chïa lÔ PhËt? QuÇn hïng thén mÆt ra tù hái: - Mé Dung c«ng tö ®· ®Õn råi −? Sao m×nh ch−a thÊy h×nh tÝch g× mµ l·o Phiªn t¨ng nµy ®· biÕt tr−íc? Hä cã biÕt ®©u lµ C−u Ma TrÝ chØ pháng ®o¸n chø thËt t×nh l·o còng ch−a nghe thanh ©m cña Mé Dung Phôc. Kh«ng ngê ngoµi cæng chïa vÉn ch¼ng thÊy ®éng tÜnh g×. L©u l©u chØ nghe tiÕng déi tõ ®»ng xa väng l¹i: Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  7. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung - Mé Dung c«ng tö! §· lªn nói ThiÕu ThÊt sao kh«ng vµo chïa lÔ PhËt? C−u Ma TrÝ giËt m×nh nghÜ thÇm: - TÐ ra lÇn nµy m×nh ®o¸n sai råi, nÕu qu¶ Mé Dung Phôc ®Õn ThiÕu ThÊt th× kh«ng khi nµo g· nghe tiÕng m×nh mµ kh«ng ®¸p l¹i. L·o ngöa mÆt lªn trêi c−êi ha h¶ toan nãi mÊy c©u ®¸nh trèng lÊp th× bçng mét thanh ©m qu¸i gë vang lªn: - Mé Dung c«ng tö cïng §inh l·o qu¸i ®ang chiÕn ®Êu ¸c liÖt. Chê c«ng tö giÕt ®−îc l·o qu¸i råi sÏ lªn nói ThiÕu ThÊt lÔ PhËt. §oµn ChÝnh ThuÇn vµ §oµn Dù võa nghe tiÕng s¾c mÆt ®· h¬i biÕn ®æi v× chÝnh lµ thanh ©m ¸c Qu¸n M·n Doanh §oµn Diªn Kh¸nh. LÇn tr−íc cha con chµng lät vµo tay ®Ö nhÊt ¸c nh©n nµy, suýt ph¶i bá m¹ng. ChuyÕn nµy l¹i gÆp ë ®©y. §oµn ChÝnh ThuÇn nghÜ ngay: nÕu x¶y cuéc tû ®Êu víi l·o th× quyÕt kh«ng ®Þch l¹i råi. Dï cã tho¸t chÕt th× tiÕng anh hïng thiªn h¹ bÊy l©u cña m×nh còng bÞ mÊt hÕt. §oµn ChÝnh ThuÇn trong lßng xao xuyÕn, tÝnh kÕ ®èi phã. NÕu trèn ®i cho tho¸t th©n th× tá ra khiÕp nh−îc, cßn chi lµ thanh danh. ¤ng ®µnh mÆc kÖ ®Ó xem sù viÖc x¶y ra thÕ nµo råi sÏ tuú c¬ øng biÕn. Gi÷a lóc Êy §oµn Diªn Kh¸nh m×nh mÆc ¸o bµo xanh, chèng gËy tróc ch¹y th¼ng vµo trong ®iÖn. Theo sau l·o lµ V« ¸c BÊt T¸c DiÖp NhÞ N−¬ng, Hung ThÇn ¸c S¸t Nam H¶i Ng¹c ThÇn, Cïng Hung Cùc ¸c V©n Trung H¹c. C¶ bän tø ®¹i ¸c nh©n ®Òu ®· ®Õn n¬i. HuyÒn Tõ ph−¬ng tr−îng ®èi víi t©n kh¸ch, bÊt luËn thiÖn ¸c ®Òu theo ®óng lÔ nghi ®ãn tiÕp. Thi lÔ xong §oµn Diªn Kh¸nh quay sang §oµn ChÝnh ThuÇn gËt ®Çu. Nam H¶i Ng¹c ThÇn võa thÊy §oµn Dù còng ë ®©y th× mÆt thÑn ®á bõng, quay gãt toan trèn. §oµn Dù c−êi hái: - Nµy ®å nhi! GÇn ®©y m¹nh giái chø? Nam H¶i Ng¹c ThÇn nghe chµng kªu m×nh b»ng ®å nhi, biÕt lµ kh«ng thÓ trèn tr¸nh ®−îc, l·o h»m h»m tøc giËn v¨ng tôc: - MÑ kiÕp! L¹i gÆp g· s− phô thèi tha nµy! Ng−¬i cßn ch−a chÕt −? QuÇn hïng nghe h¾n nãi lèp bèp ®Òu kh«ng khái ng¹c nhiªn v× thÊy ng−êi h¾n vÎ mÆt hung d÷ mµ con ng−êi nho nh· nh− §oµn Dù l¹i kªu b»ng "®å nhi" ®· lÊy lµm kú. ChÝnh miÖng h¾n còng kªu §oµn Dù b»ng s− phô mµ ng«n tõ v« lÔ, tôc t»n nªn l¹i cµng lÊy lµm l¹ h¬n n÷a. DiÖp NhÞ N−¬ng trong tay bång ®øa nhá chõng hai tuæi tñm tØm c−êi nãi: - §inh l·o tiªn ®ang ®¹i træ thÇn th«ng ®¸nh Mé Dung c«ng tö ®Õn nçi thÊt ®iªn b¸t ®¶o. Thñ ®o¹n cña y thËt lµ hiÕm cã. Chóng m×nh ra coi ch¬i! Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  8. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung §oµn Dù la lªn: - ¸i chµ! Råi nh¶y vät ra ngoµi ®iÖn. C−u Ma TrÝ ®o¸n qu¶ kh«ng sai. §oµn Dù khi rêi khái cung Linh Thøu råi liÒn ®i theo Mé Dung Phôc cïng V−¬ng Ngäc YÕn. H«m Êy chµng ë nói Phiªu DiÔu ra ®i vÒ phÝa ®«ng chõng s¸u tr¨m dÆm th× gÆp bän Mé Dung Phôc. Bän Bao BÊt §ång tuy cã ý ch¸n ghÐt chµng, nh−ng kh«ng tiÖn c«ng nhiªn khu trôc kh«ng cho ®i theo. Däc ®−êng, bän ng−êi nµy ®−îc tin C¸i Bang cïng ph¸i ThiÕu L©m tranh ®o¹t ng«i minh chñ vâ l©m. Mé Dung Phôc ®· cã ý kÕt n¹p anh hïng thiªn h¹ ®Ó m−u ®å cuéc h−ng Yªn phôc quèc sau nµy, liÒn cïng bän §Æng B¸ch Xuyªn ngÊm ngÇm th−¬ng nghÞ nÕu C¸i Bang cïng ph¸i ThiÕu L©m tranh ®Êu vµ c¶ hai phe cïng ®i ®Õn chç ®iªu tµn th× hä Mé Dung ë gi÷a thñ lîi kh«ng chõng ®o¹t ®−îc ng«i minh chñ vâ l©m vµ ra hiÖu lÖnh cho hµo kiÖt trªn chèn giang hå th× thËt lµ mét c¬ duyªn rÊt tèt cho c«ng cuéc dùng cê khëi nghÜa, kh«ng nªn bá lì. Kh«ng ngê, võa ®i tíi ch©n nói ThiÕu ThÊt l¹i gÆp §inh Xu©n Thu. MÊy th¸ng nay, §inh Xu©n Thu më réng m«n ph¸i thu n¹p rÊt nhiÒu ®å ®Ö. BÊt luËn h¾c ®¹o lôc l©m hay bµng m«n yªu tµ, ai ®Õn quy ®Çu l·o còng thu n¹p ngay. Míi trong kho¶ng thêi gian ng¾n ngñi mµ bän giÆc c−íp ë Trung Nguyªn theo ®«ng nh− kiÕn. Hä tranh nhau nghªnh tiÕp ë däc ®−êng. Mé Dung Phôc vµ §inh Xu©n Thu ®· cïng nhau tû ®Êu mÊy phen ®Òu kh«ng ph©n cao thÊp. ChuyÕn nµy gÆp l¹i nhau ®©y, Mé Dung Phôc thÊy ®èi ph−¬ng qu¸ ®«ng th× kh«ng khái ngÊm ngÇm chét d¹. NhÊt TrËn Phong Phong Ba ¸c ch¼ng biÕt sî trêi sî ®Êt lµ g×. G· chØ nãi vµi ba c©u råi x«ng vµo ®¸nh nhau víi bän m«n ®å ph¸i Tinh Tó. §oµn Dù kh«ng hiÓu vâ c«ng, muèn cïng V−¬ng Ngäc YÕn tr¸nh ®i xa. Nh−ng V−¬ng Ngäc YÕn l¹i b¨n kho¨n vÒ sù yªn nguy cña biÓu ca nµng, kh«ng chÞu bá ®i. Bän m«n ®å ph¸i Tinh Tó µo µo nh− triÒu d©ng, x«ng vµo bao v©y bän Mé Dung Phôc. §oµn Dù thi triÓn phÐp "L¨ng ba vi bé" l¶ng tr¸nh bän m«n ®å ph¸i Tinh Tó ®Ó ch¹y vµo gÆp phô th©n. B©y giê chµng ®ét nhiªn nghe DiÖp NhÞ N−¬ng nãi: Mé Dung Phôc bÞ §inh Xu©n Thu ®¸nh cho xiÓng liÓng liÒn lÈm bÈm: - ¢u lµ ta ph¶i ch¹y mau ra ®Ó câng V−¬ng c« n−¬ng tho¸t c¬n nguy hiÓm nµy. NghÜ vËy råi chµng ch¹y vôt ®i. §inh Xu©n Thu ®· s¸t h¹i hai vÞ cao t¨ng lµ HuyÒn Thèng, HuyÒn N¹n, thµnh kÎ ®¹i thï cña ph¸i ThiÕu L©m. QuÇn t¨ng chïa ThiÕu L©m cã giÕt ®−îc h¾n míi cam t©m. B©y giê hä nghe nãi kÎ thï ®· lªn nói ThiÕu ThÊt th× nhèn nh¸o c¶ lªn. Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  9. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung HuyÒn Sinh h« lín: - B÷a nay ai nÊy ph¶i cè g¾ng b¾t sèng §inh l·o qu¸i ®Ó b¸o thï cho hai vÞ s− huynh lµ HuyÒn Thèng, HuyÒn N¹n. HuyÒn Tõ dâng d¹c nãi: - Ng−êi ta ë xa ®Õn, m×nh ph¶i tiªn lÔ, hËu binh! QuÇn t¨ng d¹ ran. HuyÒn Tõ l¹i nãi: - C¸c vÞ s− huynh! LiÖt vÞ b»ng h÷u! Chóng ta h·y ra c¶ ngoµi kia xem nh÷ng chiªu tuyÖt cao cña ph¸i Tinh Tó cïng nhµ Mé Dung tû ®Êu nªn ch¨ng? QuÇn hïng nghe lêi HuyÒn Tõ nh− ®−îc g·i vµo chç ngøa, hä chØ chê ®¹i s− nãi c©u nµy. Nh÷ng trang thiÕu niªn anh hµo tÝnh t×nh nãng n¶y, nh−ng ®Þa vÞ thÊp h¬n, ®−îc lêi liÒn ch¹y ®i tr−íc nh− ong vì tæ. Theo sau lµ bèn ®¹i ¸c nh©n, h¶o h¸n c¸c n¬i, hä §oµn n−íc §¹i Lý råi ®Õn cao t¨ng c¸c chïa lôc tôc r¶o b−íc ®i ra. Bçng nghe tiÕng khÝ giíi ch¹m nhau ch¸t chóa vang lªn kh«ng ngít. C¸c nhµ s− ThiÕu L©m vµo hµng ch÷ TuÖ ®Òu lÊy binh khÝ ®−a cho c¸c vÞ s− thóc, s− b¸. QuÇn t¨ng theo thø tù nh÷ng ch÷ "HuyÒn", "TuÖ", "H−", "TrÝ" ®Òu cÇm binh khÝ, ®i vµo hµng ®éi kÐo ra khái chïa. © HQD Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
Đồng bộ tài khoản