Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 11

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

89
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 11', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 11

  1. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung HOÀI THÖÙ MÖÔØI MOÄT HAØO KIEÄT SA CÔ DÖÔÙI BUÏI MUØ Neân bieát raèng noäi löïc Ñoaøn Döï tuy maïnh nhöng khoâng bieát voõ coâng, thu vaøo phaùt ra khoâng ñuùng luùc, neân laàn naøy khoâng phaùt ra kình löïc ñöôïc. Gaõ ngöôøi Haùn thaáy sau löng coù vaät gì chaïm nheø nheï voäi quay ñaàu laïi xem, thì thaáy Ñoaøn Döï ñöông khoa tay khoa chaân. Luùc tröôùc gaõ ñaõ ñöôïc thaáy Ñoaøn Döï lieàn moät luùc gieát ba ngöôøi. Baây giôø thaáy chaân tay chaøng loaïn caû leân, gaõ töôûng chaøng ñöông duøng taø thuaät gì thì trong loøng sôï haõi voâ cuøng, voäi nhaûy traùnh sang beân taû moät böôùc. Ñoaøn Döï ra chieâu tuyeät khoâng thaáy moät chuùt uy löïc naøo, coøn ñang ngô ngaån thì gaõ kia quaùt leân: -Thaèng loûi naøy! Mi laøm troø ma quyû gì ñoù? Gaõ xoeø baøn tay traùi ra nhaém ñænh ñaàu chaøng chuïp xuoáng. Ñoaøn Döï co ngöôøi laïi naém giöõ truïc ngang guoàng, ñaø guoàng nöôùc ñöông quay ñöa caû chaøng leân. Gaõ ngöôøi Haùn níu laáy ñaùnh"caùch" moät tieáng, moät caùnh guoàng gaõy, maûnh goã tung leân thaønh ra caùi guoàng khuyeát moät loã lôùn. Ngoïc Yeán noùi: -Neáu coâng töû muoán ñaáu nöõa vôùi haén thì quanh ra phía sau, ñieåm vaøo huyeät "Chí döông" laø haén phaûi cheát ngay. Gaõ naøy laø ñeä töû Hoå traûo ôû Phoå Nam, voõ coâng gaõ khoâng luyeän ñeán khu vöïc huyeät "Chí döông". Ñoaøn Döï caû möøng, noùi: -Neáu vaäy hay! Chaøng vòn vaøo guoàng nöôùc xuoáng ñeán phoøng lôùn nhaø maùy. Laàn naøy boïn chuùng ñaõ döï bò töø tröôùc, khoâng chôø cho Ñoaøn Döï kòp ñaët chaân xuoáng ñaát, ba gaõ ñaõ ñoàn g thôøi ñöa tay ra baét. Ñoaøn Döï xua tay, noùi: -Taïi haï ít ngöôøi khoâng ñòch ñöôïc nhieàu. Haûo haùn naøo coù gioûi thì moät ngöôøi ñaáu vôùi taïi haï? Noùi xong, chaøng ñöa cheùo mình, ñi chaân böôùc theo pheùp "Laêng ba vi boä". Chaøng neù traùnh vaøi böôùc thì ñaõ ñi saùt ñeán sau löng gaõ cao thuû ngöôøi Haùn, quaùt leân moät tieáng "Mau!", ñöa ngoùn tay troû ñieåm ra. Maáy tieáng "xuyø xuyø" vang leân, truùng chính vaøo huyeät "chí döông" gaõ. Gaõ khoâng kòp keâu ñaõ ngaõ laên ra cheát lieàn. Ñoaøn Döï gieát xong gaõ naøy laïi toan quay laïi choã guoàng nöôùc ñeå leân vôùi Ngoïc Yeán thì ñaõ khoâng kòp nöõa. Moät teân voõ syõ ngöôøi Taây Haï ñöa ñao ra ngaên chaën phía sau, gaõ giô ñao leân cheùm moät nhaùt. Ñoaøn Döï voäi keâu leân: 136 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
  2. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung -Thoâi nguy roài! Baây giôø ta boán maët bò ñòch bao vaây coù leõ maát maïng. Chaøng laïi böôùc cheùo chaân ñi, ñoái phöông cheùm seånh. Laäp töùc caû möôøi moät gaõ vaây laáy chaøng, gaõ naøo cuõng laêm laêm ñao kieám caàm tay. Trong ñaùm naøy, neáu ba tay cao thuû chæ ñaùnh truùng chaøng moät quyeàn hay moät chöôûng thì taát chaøng phaûi maát maïng. Ñoaøn Döï keâu leân: -Vöông coâ nöông! Xin chôø kieáp sau seõ gaëp coâ! Ñoaøn Döï naøy khoâng theå naøo baûo veä cho coâ ñöôïc nöõa. Chính toâi cuõng nguy ñeán nôi roài. Toâi xin xuoáng suoái vaøng tröôùc ñeå chôø coâ (!) Mieäng chaøng goïi raàm leân, chaân chaøng böôùc theá naøo laïi ñuùng pheùp "Laêng ba vi boä" voâ cuøng bieán aûo. Ngoïc Yeán nhìn ra, lieàn baûo: -Ñoaøn coâng töû! Coù phaûi coâng töû chaïy theo kieåu "Laêng ba vi boä" ñoù chaêng? Toâi coù nghe tieáng nhöng chöa bieát phaùp naøy theá naøo? Ñoaøn Döï caû möøng, noùi: -Vaâng! Vaâng! Coâ nöông muoán xem ñeå toâi dieãn laïi töø ñaàu, nhöng khoâng coù bieåu dieãn ñöôïc ñeán heát khoâng thì ñaàu toâi ñaõ bò chuùng cheùm maát roài cuõng chöa bieát chöøng. Chaøng lieàn ñem boä phaùp hoïc trong thaïch ñoäng khôûi ñaàu töø böôùc thöù nhaát... Möôøi moät teân voõ syõ vöøa ñuoåi vöøa phoùng quyeàn cöôùc ra ñaám ñaù, hoaëc vung ñao muùa kieám ñaâm cheùm maø khoâng truùng vaøo aùo chaøng ñöôïc nhaùt naøo. Möôøi moät teân voõ syõ xoân xao baûo nhau: -Anh chaén beân naøy! -Anh giöõ goùc ñoâng baéc! -Cöù haï thuû ñi, ñöøng neå nang gì nöõa! -Thoâi hoûng roài! Thaèng loûi laïi chuoàn maát roài! Ñoaøn Döï böôùc chaân tröôùc, ñöa chaân sau vaøo guoàng nöôùc, böôùc loaïn caû sang choã chaøy maùy. Ngoïc Yeán tuy thoâng minh nhöng khoâng nhìn ra, voäi keâu leân: -Coâng töû caàn traùnh keû ñòch laø vieäc khaån caáp, ñöøng bieåu dieãn cho toâi xem nöõa. Ñoaøn Döï noùi: -Baây giôø maø coøn khoâng bieåu dieãn, e raèng toâi cheát ñi, coâ nöông muoán xem cuõng khoâng ñöôïc nöõa. Luùc naøy Ñoaøn Döï khoâng quan taâm ñeán tính maïng mình soáng hay cheát, chaøng ñem boä phaùp "Laêng ba vi boä" dieãn laïi töø ñaàu ñeán cuoái cho Ngoïc Yeán xem. Deø ñaâu con ngöôøi si tình laïi ñöôïc höôûng phuùc do söï si tình maø ra. Giaû tyû chaøng thaáy ñòch nhaân taán coâng môùi caát böôùc neù traùnh, thì moät laø chaøng khoâng hieåu voõ coâng, nhöõng tay cao thuû ñoái phöông ra ñoøn hö hö thöïc thöïc, bieán hoaù khoân löôøng, maø chaøng cöù ñeå taâm vaøo vieäc neù traùnh thì taát khoâng traùnh ñöôïc. 137 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
  3. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Hai nöõa laø beân ñòch caû thaûy coù möôøi moät ngöôøi, ngay taùm teân voõ syõ Taây Haï ñaõ choáng khoâng noåi roài, huoáng chi coøn ba tay cao thuû? Traùnh ñöôïc tay naøy thì taát bò vôùi tay thöù hai, traùnh ñöôïc tay thöù hai thì coøn tay thöù ba nöõa, nhöng ñaèng naøy chaøng khoâng ñeå yù gì, maëc chuùng ñaùnh theá naøo thì ñaùnh chaøng cöù bieåu dieãn pheùp "Laêng ba vi boä" khieán cho beân ñòch nhaèm chaøng maø ñuoåi maø ñaùnh thì khoâng theå truùng ñích ñöôïc. Chuùng maét thaáy chaân traùi chaøng khoa sang phía ñoâng, nhöng luùc ñaët chaân xuoáng thì laïi nghieâng ngöôøi sang meù taây baéc. Möôøi moät teân voõ syõ ñaùnh moãi luùc moät nhanh, nhöng möôøi chieâu thì coù ñeán chín ñaùnh vaøo ngöôøi beân mình, coøn moät chieâu ñaùnh vaøo quaõng khoâng. Tyû duï hai gaõ Giaùp vaø aát, thaáy Ñoaøn Döï ñöùng beân guoàng nöôùc thì keû quyeàn ngöôøi cöôùc, hoaëc caàm binh khí, ñeàu nhaèm chaøng ñaùnh tôùi, nhöõng teân Bính, Ñinh, Maäu, Kyû cuõng giô khí giôùi leân nhaèm chaøng ñaùnh theo. Ñoaøn Döï ñoät nhieân ñaõ chuyeån höôùng, thaønh ra binh khí cuûa Giaùp, aát, Bính, Ñinh,... laïi chaïm vaøo nhau keâu choang choaûng. Maáy teân voõ syõ Taây Haï chaäm chaïp hôn coù khi coøn bò thöông nöõa. Ngoïc Yeán nhìn chieâu thöùc cuûa chaøng, naøng thoâng minh khaùc thöôøng neân hieåu roõ ngay, lieàn hoâ: -Ñoaøn coâng töû! Cöôùc boä cuûa coâng töû thaät tuyeät dieäu nhöng raát phieàn phöùc, coâng töû môùi bieåu dieãn moät löôït, toâi chöa nhìn ra. Vaäy coâng töû dieãn laïi töø ñaàu moät laàn nöõa! Ñoaøn Döï ñaùp: -Vaâng! Coâ nöông sai baûo ñieàu gì toâi cuõng xin tuaân theo. Chaøng laïi ñem phöông vò baùt quaùi, taùm laàn taùm thaønh saùu möôi tö queû, böôùc theo boä phaùp dieãn laïi töø ñaàu ñeán cuoái. Ngoïc Yeán nghó thaàm: "Tính meänh Ñoaøn coâng töû taïm thôøi khoâng coù gì ñaùng ngaïi, song khoâng bieát tìm caùch gì ñeå thoaùt khoûi böôùc nguy nan naøy. Mình laïi khoâng coù aùo maëc, xaáu hoå cheát ñi ñöôïc. Nhaát laø töø luùc truùng ñoäc tôùi giôø, mình khoâng coøn chuùt khí löïc naøo nöõa, duy coù caùch ngoài ñaây chæ ñieåm cho Ñoaøn coâng töû ñeå chaøng gieát saïch möôøi moät gaõ kia." Nghó vaäy, naøng khoâng xem boä phaùp cuûa Ñoaøn Döï nöõa, chuù yù nhìn nhaän voõ coâng möôøi moät gaõ xem thuoäc moân phaùi naøo. Taùm teân voõ syõ Taây Haï thuoäc hai phaùi ngoaïi moân goác tích ôû Trung Nguyeân, hai gaõ cao thuû ngöôøi Haùn vaø ngöôøi Taây Haï cuõng ñaõ nhìn ra, chæ coøn moät gaõ ngöôøi Taây Vöïc thì coù luùc chaäm nhö seân, laïi coù luùc nhanh nhö caét, khoù maø löôøng ñöôïc. Naøng xem böôùc chaân cuûa gaõ ngöôøi Taây Vöïc ñeå khaùm phaù ra thuoäc phe phaùi naøo thì boãng nghe thaáy tieáng ñoäng laùch caùch, moät gaõ voõ syõ Taây haï baéc thang treøo leân gaùc. Nguyen möôøi moät teân ñaùnh laâu khoâng haï ñöôïc Ñoaøn Döï thì gaõ ñaàu lónh ngöôøi Taây Haï sai moät teân thuoäc haï leân baét Ngoïc Yeán. Ngoïc Yeán caû kinh, keâu leân: 138 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
  4. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung -Nguy roài! Nguy to roài! Ñoaøn Döï ngaång ñaàu leân hoûi: -Ñaùnh teân naøy vaøo choã naøo? Ngoïc Yeán ñaùp: -Huyeät "chí thaát". Ñoaøn Döï böôùc raûo laïi naém laáy löng gaõ, truùng huyeät "chí thaát", thuaän tay ñieåm luoân moät caùi khieán cho gaõ laên vaøo coái gaïo. Coái giaõ gaïo naøy chaïy baèng thaùc nöôùc, guoàng nöôùc cöù xuoáng ñeàu cho chaøy ñaù baät leân boå xuoáng coái. Luùc naøy khoâng ngöôøi troâng coi ñeå haõm laïi, chaøy ñaù lieân tieáp giô leân haï xuoáng, teân voõ syõ Taây Haï bò chaøy ñaù neân vôõ ñaàu, maùu chaûy ñaày vaøo coái gaïo. Gaõ cao thuû ngöôøi Taây Haï khoâng ngôùt hoái thuùc maáy teân khaùc. Ba gaõ voõ syõ khaùc laïi tranh nhau böôùc leân. Ngoïc Yeán laïi hoâ: -Cöù ñaùnh theo kieåu vöøa roài! Ñoaøn Döï laïi vöôn tay ra ñieåm ñuùng vaøo huyeät "chí thaát" moät teân nöõa roài duøng kình löïc haát xuoáng. Theá laø moät teân nöõa laïi rôi xuoáng, nhöng laàn naøy chaøng coù yù ñeå gaõ rôi vaøo coái cho chaøy ñaù giaõ ñuùng chaân gaõ. Gaõ ruù leân moät tieáng kinh hoàn vì chöa cheát ngay. Ñoaøn Döï coøn ñang thoän maët ra maø nhìn thì hai teân kia ñaõ treøo tieáp. Ñoaøn Döï caû kinh, voäi la leân: -Khoâng ñöôïc ñaâu! Khoâng ñöôïc! Xuoáng mau ñi! Tay traùi chaøng chæ troû loaïn leân. Khoâng ngôø luùc chaøng hoaûng hoát, chaân khí bò khích ñoäng phoùng uy löïc "Luïc Maïch Thaàn Kieám" phaùt ra nhöõng tieáng "xuyø xuyø", kieám khí bay thaúng vaøo löng, hai gaõ rôùt xuoáng ngay laäp töùc. Ba tay cao thuû beân ñòch thaáy Ñoaøn Döï ñieåm döù beân ngoaøi maø gieát ñöôïc ngöôøi, tuyeät kyõ naøy chuùng chöa töøng nghe thaáy bao giôø, khoâng hieåu luyeän taäp theá naøo maø gheâ gôùm nhö vaäy. Luùc coá yù söû nhöõng chieâu naøy thì laïi khoâng chaéc ñaõ aên thua gì, maø luùc nguy caáp hoát hoaûng phoùng böøa thì laïi kieán hieäu. Ba gaõ caøng nghó caøng sôï. Boû ñi cuõng khoâng can taâm, vì mang tieáng laø ba tay cao thuû trong Nhaát phaåm ñöôøng maø ñeå thaèng loûi con laøm cho thaát ñieân baùt ñaûo ñeán phaûi ruùt lui, thì coøn maët muõi naøo maø troâng thaáy ai nöõa. Vöông Ngoïc Yeán ngoài treân cao nhìn xuoáng raát roõ raøng, thaáy beân ñòch tuy coøn coù baåy ngöôøi nhöng ba teân voõ coâng raát gioûi, nhaát laø trong ba gaõ cao thuû naøy thì moät gaõ chæ huy laøm thuû lónh caû moät ñoaøn ngöôøi. Naøng muoán haï thuû haén tröôùc, lieàn baûo Ñoaøn Döï: -Ñoaøn coâng töû! Coâng töû gieát gaõ aùo vaøng, ñaàu ñoäi muõ da kia! Nhaèm ñaùnh vaøo hai huyeät ñaïo "ngoïc chaåm" vaø "thieân truï" treân ñaàu gaõ. Ñoaøn Döï ñaùp: -Ñöôïc laém! 139 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
  5. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Noùi roài xoâng vaøo. Gaõ cao thuû ngöôøi Taây Haï phaäp phoàng kinh sôï, nghó buïng: "Hai huyeät ñaïo "ngoïc chaåm" vaø "thieân truï" laø hai ñieåm troïng yeáu cuûa ta, sao coâ beù naøy laïi bieát?" Gaõ thaáy Ñoaøn Döï xoâng laïi lieàn giô ñôn ñao queùt taït ngang khoâng cho chaøng ñeán gaàn. Ñoaøn Döï maáy laàn xoâng vaøo khoâng ñöôïc, suyùt bò ñôn ñao cheùm truùng, lieàn keâu leân: -Vöông coâ nöông! Teân naøylôïi haïi laém! Toâi khoâng xoâng vaøo ñeán sau löng gaõ ñöôïc! Vöông Ngoïc Yeán noùi: -Gaõ maëc aùo baøo saéc tro kia cöûa töû cuûa y laø huyeät "nhaân nghinh" ôû coå hoïng. Coøn teân maëc aùo xanh thì coâng töû ñöa ngoùn tay vaøo tröôùc ngöïc gaõ. Ñoaøn Döï ñaùp: -Ñöôïc laém! Chaøng thoø ngoùn tay ñieåm vaøo tröôùc ngöïc gaõ maëc aùo xanh, tuy chaøng ñieåm truùng nhöng khoâng coù söùc maïnh. Gaõ aùo xanh ngöôøi Taây Vöïc khoâng hieåu theá ñaùnh cuûa ñoái phöông, luùn ngöôøi xuoáng traùnh ba ñoøn, chôø ngoùn thöù tö ñieåm tôùi gaõ môùi nhaûy leân khoâng, giô chöôûng ñaùnh xuoáng, töïa hoà nhö chim öng voà moài. Kình löïc gaõ raát huøng haäu boïc kín laáy caû toaøn thaân Ñoaøn Döï. Ñoaøn Döï thôû hít naëng nhoïc, ñaàu vaùng, maét hoa. Chaøng nhaém laïi, hai tay ñieåm loaïn leân, nhöõng kieám khí "thieáu thöông", trung xung", thieáu xung", "thieáu traïch" trong Luïc Maïch Thaàn Kieám nhaát teà phoùng ra "xuyø xuyø". Gaõ voõ syõ Taây Vöïc thaáy kieám khí xoâng ra raát maïnh, lieàn ñaùnh moät chöôûng vaøo baû vai Ñoaøn Döï. Luùc naøy chaân khí Ñoaøn Döï vaän ra khaép mình, noäi löïc raát huøng haäu töï nhieân choáng laïi, neân chöôûng löïc ñoái phöông tuy maïnh maø khoâng maûy may bò thöông. Ngoïc Yeán chöa bieát chaøng coù vieäc gì hay khoâng, caû kinh hoûi: -Ñoaøn coâng töû! Coâng töû coù can gì khoâng? Hay bò thöông roài? Ñoaøn Döï giöông maét ra nhìn, thaáy tay cao thuû Taây Vöïc naèm öôøn döôùi ñaát ngöûa maët leân trôøi. Tröôùc ngöïc vaø buïng coù saùu loã thuûng, maùu töôi phun thaúng leân khoâng. Maët gaõ troâng maø khuûng khieáp, caëp maét troøn xoe nhìn chaøng ra chieàu caêm phaãn vaø hung döõ khoân taû. Gaõ vaãn chöa taét thôû. Ñoaøn Döï troáng ngöïc ñaùnh thình thình keâu leân: -Ta ñaõ baûo khoâng muoán gieát ngöôøi maø ngöôi coá gaây söï vôùi ta! Chaân chaøng böôùc theo pheùp "Laêng ba vi boä" raát mau leï, chaép hai tay nhìn saùu gaõ kia, vöøa vaùi vöøa noùi: -Caùc vò anh huøng haûo haùn! Ñoaøn Döï naøy voán cuøng quyù vò khoâng thuø oaùn, xin quyù vò môû ñöôøng cho ta ñi. Ta... ta khoâng daùm gieát ngöôøi nöõa ñaâu. Ta ñaõ laøm cheát nhieàu ngöôøi. Loøng ta hoái haän voâ cuøng! Quyù vò ruùt lui ñi! Ñoaøn Döï naøy chòu thua roài maø! 140 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
  6. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Thoát nhieân chaøng xoay mình, chôït thaáy moät ngöôøi Taây Haï ñöùng ñoù, khoâng bieát gaõ ñeán töø bao giôø. Gaõ naøy taàm voùc vöøa phaûi, y phuïc cuõng gioáng nhö nhöõng teân voõ syõ Taây Haï kia. Coù ñieàu saéc maët gaõ vaøng lôït, trô nhö goã ñaù, chaû khaùc gì caùi maët cheát troâi. Ñoaøn Döï troâng thaáy sôï quaù, nghó thaàm: "Khoâng bieát gaõ naøy laø ngöôøi hay laø ma? Phaûi chaêng mình ñaùnh cheát maáy gaõ voõ syõ Taây Haï, aâm hoàn chöa tieâu tan neân oan quyû xuaát hieän?" Nghó vaäy, chaøng sôï run caàm caäp, laép baép hoûi: -Mi... mi laø ai? Ñeán ñaây laøm gì? Gaõ cao thuû ngöôøi Taây Haï vaãn ñöùng trô nhö phoãng, ñaõ khoâng traû lôøi laïi khoâng nhuùc nhích. Ñoaøn Döï laïng ngöôøi ñi, tuùm laáy huyeät "chí thaát" moät gaõ voõ syõ Taây Haï neùm vaøo quaùi nhaân kia. Quaùi nhaân neù ngöôøi ñi moät chuùt, teân voõ syõ Taây Haï bò ñaäp ñaàu vaøo töôøng vôõ oùc ra maø cheát. Ñoaøn Döï thôû phaøo moät caùi roài noùi: -Teù ra mi cuõng laø ngöôøi chöù khoâng phaûi laø quyû. Ba teân voõ syõ Taây Haï thaáy beân mình moãi luùc moät ít ngöôøi ñeàu naûy ra yù kieán muoán ruùt lui. Moät gaõ chaïy ra toan môû cöûa chaïy thì tay thuû Taây Haï quaùt leân: -Mi laøm gì vaäy? Gaõ vung ñao leân vuø vuø cheùm xuoáng Ñoaøn Döï ba nhaùt. Ñoaøn Döï ñaõ khoâng coù yù chí phaán ñaáu, nhìn thaáy aùnh ñao xanh leø khoa leân tröôùc maët mình ñaâm tôùi, chaøng sôï haõi voâ cuøng, keâu leân: -Mi... mi coøn hung haêng theá ö? Ta maø ñaùnh vaøo huyeät "ngoïc chaåm" vaø "thieân truï" chaéc mi khoâng choáng noåi ta ñaâu. Ta khuyeân mi neân thu binh trôû veà ñi laø hôn. Tay cao thuû ngöôøi Taây Haï nghieán raêng, caøng ñaùnh maïnh hôn, tieán saùt maõi vaøo Ñoaøn Döï. Neáu chaøng khoâng nhanh chaân ñoåi böôùc kòp thôøi thì chæ truùng moät ñao laø maát maïng. Gaõ cao thuû ngöôøi Haùn raát quyû quyeät. Luùc ban ñaàu thaáy cuoäc ñaáu cöïc kyø hung döõ, gaõ luøi laïi sau. Baây giôø thaáy Ñoaøn Döï naên næ xin thoâi vì ngoaøi caùch neù traùnh, chaøng khoâng coøn loái naøo ñaùnh traû, gaõ nghó ra moät keá: ñeán beân coái gaïo, boác hai naém caùm neùm vaøo maét Ñoaøn Döï. Ñoaøn Döï boä phaùp xaûo dieäu voâ cuøng, hai naém caùm neùm khoâng truùng. Gaõ cao thuû ngöôøi haùn laïi boác hai naém caùm neùm luoân, maáy laàn khoâng truùng. Trong nhaø traïi, caùm bay leân töù tung nhö moät laøn muø toaû. Ñoaøn Döï caû tieáng keâu leân: -Nguy roài! Nguy roài! Toâi khoâng troâng roõ nöõa roài! Ngoïc Yeán bieát tình theá cöïc kyø nguy hieåm. Naøng laïi bieát raèng maáy tay cao thuû ñaùnh maø Ñoaøn Döï khoâng vieäc gì laø nhôø ôû boä phaùp thaàn dieäu "Laêng ba vi boä". Khi ñòch nhaän ra chieàu, khí giôùi hoaëc quyeàn cöôùc chæ sai moät ly, khoâng bao giôø truùng caû. Baây giôø trong nhaø ñaïi ñöôøng, caùm buïi bay muø, ai naáy ra chieâu böøa baõi thì raát coù theå Ñoaøn Döï seõ ñaùnh truùng. Vì chaân Ñoaøn Döï böôùc theo boä phaùp "Laêng ba vi boä" 141 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
  7. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung maø ñoái phöông cöù nhaém chaøng ñuoåi ñaùnh thì khoâng bao giôø truùng, nhöng khoâng caàn bieát Ñoaøn Döï ôû choã naøo thì ñaùnh laïi deã truùng. Giaû tyû maø boïn cao thuû naøy cöù nhaém maét cheùm traøn thì Ñoaøn Döï ñaõ bò naùt nhö töông töø bao giôø roài. Ñoaøn Döï hai maét bò caùm laøm cho môø tòt khoâng môû ra ñöôïc, lieàn nhaåy maïnh moät caùi, tung mình vaøo guoàng nöôùc roài baùm theo caùnh guoàng leân treân. Boãng nghe hai tieáng keâu ruù leân, thì ra hai gaõ voõ syõ Taây Haï bò tay cao thuû ngöôøi Taây Haï cheùm nhaàm phaûi cheát töôi. Theo sau laø nhöõng tieáng choang choaûng. Moät ngöôøi hoâ leân: -Toâi ñaây maø! Ngöôøi khaùc cuõng keâu leân: -Phaûi coi chöøng, toâi ñaây naøy! Ñoù laø tieáng ñao kieám chaïm nhau giöõa nhöõng tay cao thuû ngöôøi Haùn vaø ngöôøi Taây Haï. Cuoäc ñaùnh loän theâm hai hieäp nöõa, laïi coù moät tieáng keâu "oái chao" raát theâ thaûm. Teân voõ syõ cuoái cuøng ngöôøi Taây Haï khoâng bieát bò ai ñaù truùng vaøo huyeät troïng yeáu, ngöôøi haén baén ra ngoaøi cöûa. Tröôùc khi cheát, haén coøn kòp keâu leân moät tieáng bi thaûm. Ñoaøn Döï nghe tieáng keâu thì sôûn gaùy ruïng rôøi, toaøn thaân run leân baàn baät. Chaøng haáp taáp keâu leân: -OÂi thoâi! Caùc ngöôi coøn coù ba ngöôøi, sao cöù ñaùnh maõi? Ta ñaõ van xin caùc ngöôi maø! Gaõ ngöôøi Haùn nghe tieáng Ñoaøn Döï noùi, phaân bieät ñöôïc phöông höôùng, vung tay phaûi moät caùi, phoùng moät muõi cöông tieâu veà phía chaøng. Muõi tieâu ñeán nôi thì caùnh guoàng ñaõ quay Ñoaøn Döï xuoáng thaáp moät chuùt. "Taùch" moät tieáng, muõi cöông tieâu ñaõ caém chaët goùc vaït aùo Ñoaøn Döï vaøo caùnh guoàng. Ñoaøn Döï caû kinh nghó thaàm: "Mình khoâng hieåu loái traùnh aùm khí, heã ñoái phöông phoùng truùng laø mình phaûi cheát!" Vì khieáp sôï quaù nhuûn tay ra. Naêm ngoùn tay cuõng khoâng coøn söùc maïnh nöõa, ñang caàm guoàng nöôùc phaûi rôøi ra. Gaõ ngöôøi Haùn troâng qua ñaùm "muø toaû" thaáy roõ, vung tay ra chuïp Ñoaøn Döï. Ñoaøn Döï coøn nhôù ñöôïc Vöông Ngoïc Yeán baûo chaøng ñieåm vaøo huyeät "nhaân nghinh" gaõ. Nhöng moät laø chaøng ñang luùc hoang mang, hai laø tuy chaøng nhaän ra huyeät ñaïo, nhöng khoâng luyeän taäp bao giôø, chaân tay cuoáng quít, chaøng ñöa tay ñieåm vaøo huyeät "nhaân nghinh" nhöng khoâng ñuùng vò trí, hoaëc veà taû hoaëc leäch sang höõu moät chuùt. Luùc chaøng ñieåm truùng vaøo huyeät "khí hoä" gaõ, nhöng gaõ luyeän taäp voõ coâng khaùc ngöôøi thöôøng, huyeät "khí hoä" chæ laø "tieåu huyeät" maø thoâi. Gaõ bò ñieåm truùng huyeät naøy khoâng nhòn ñöôïc, caát leân tieáng cöôøi ha haû khoâng ngôùt. Gaõ phoùng kieám ñaâm Ñoaøn Döï, mieäng vaãn cöôøi ñuû gioïng "khì khì", "ha haû", "hích hích",... nhöõng chuoãi cöôøi thaät lôùn khoâng sao ngöøng ñöôïc. Gaõ cao thuû ngöôøi Taây Haï hoûi gaõ cao thuû ngöôøi Haùn: 142 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
  8. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung -Dung huynh! Laøm gì maø cöôøi laém theá? Gaõ ngöôøi Haùn khoâng sao traû lôøi ñöôïc, chæ cöôøi ngaët cöôøi ngheïo. Gaõ voõ syõ Taây Haï khoâng hieåu ñaàu ñuoâi, töùc giaän hoûi: -Keû ñòch lôïi haïi ôû tröôùc maët, ngöôi coøn giôõn ñöôïc ö? Voõ syõ ngöôøi Haùn laép baép: -Ha ha... toâi... hích hích... hì hì... Gaõ caàm kieám phoùng ra ñaâm vaøo löng Ñoaøn Döï. Ñoaøn Döï nghieâng veà meù taû. Gaõ cao thuû ngöôøi Taây Haï vì troâng khoâng roõ, nhìn veà phía ñoù xoâng tôùi. Hai ngöôøi ñuïng vaøo buïng nhau. Gaõ voõ syõ ngöôøi Taây Haï naøy laø tay ñaõ noåi tieáng veà moân baét ngöôøi. Gaõ vöøa chaïm vaøo mình Ñoaøn Döï ñaõ phaûn öùng raát mau leï, xoay tay traùi moät caùi ñaõ naém ngay ñöôïc ngöïc chaøng. Gaõ bieát raèng Ñoaøn Döï chæ sôû tröôøng veà boä phaùp, giôø ñaõ níu ñuôïc chaøng chính laø cô hoäi raát toát ñeå thuû thaéng. Tay phaûi gaõ boû ñôn ñao xuoáng, xoay laïi naém laáy coå tay beân traùi chaøng. Ñoaøn Döï keâu to leân: -Khoå roài! Khoå roài! Chaøng coá söùc giaõy giuïa, song gaõ cao thuû Taây Haï kình löïc raát lôïi haïi. Hai tay gaõ töï hoà nhö hai ñai saét naém chaët laáy coå tay traùi cuøng da ngöïc chaøng, neân chaøng coá cöïa quaäy maø khoâng sao thoaùt ra ñöôïc. Gaõ cao thuû ngöôøi Haùn troâng thaáy deã aên, lieàn giô kieám nhaèm sau löng Ñoaøn Döï ñaâm tôùi. Gaõ cao thuû ngöôøi Taây Haï nghó thaàm: "Khoâng ñöôïc! Neáu ñeå y ñaâm saâu vaøo vaøi taác thì ñoái phöông khoâng toaøn tính maïng. Vaû neáu gaõ kia khoâng keå gì ñeán nghóa khí, muoán tranh coâng moät mình, y chæ ñaâm saâu vaøo moät thöôùc thì cheát luoân caû mình nöõa". Nghó vaäy, gaõ keùo Ñoaøn Döï veà phía sau moät böôùc. Gaõ ngöôøi Haùn vaãn caû cöôøi khoâng ngôùt, tieán leân moät böôùc, laïi muoán phoùng kieám ra ñaâm nöõa. Ñoät nhieân nghe ñaùnh "binh" moät tieáng, moät caùnh guoàng nöôùc ñaùnh vaøo ñaàu gaõ khieán gaõ ngaát ñi. Theá maø luùc gaõ chöa taét thôû vaãn cöôøi ha haû, nhöng tieáng cöôøi voâ löïc, tieáng cöôøi quaùi dò. Guoàng nöôùc vaãn töø töø chuyeån baùnh, laïi moät caùnh thöù hai ñaäp vaøo ngöïc gaõ ñaùnh "chaùt" moät tieáng, tieáng cöôøi cuûa gaõ nheï ñi vaøi phaân. Ñeán caùnh thöù baûy baén vaøo ngöïc gaõ thì tieáng cöôøi chæ lô mô nhö ngöôøi trong moäng. Gaõ cao thuû Taây Haï vaãn níu chaët Ñoaøn Döï, tay traùi vaän theâm kình löïc khieán cho chaøng hít thôû khoù khaên, roài sau seõ lieäu hoaëc baét hoaëc gieát. Tay traùi Ñoaøn Döï vaãn phoùng veà phía tröôùc nhöng ñeàu phoùng ra ngoaøi khoâng gian. -------------------------oOo------------------------- 143 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2