intTypePromotion=1

Lục mạch thần kiếm - tập 111

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
69
lượt xem
13
download

Lục mạch thần kiếm - tập 111

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 111', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 111

  1. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung Håi thø mét tr¨m m−êi mét Du Th¶n Chi ®¹i chiÕn §inh Xu©n Thu A Tö b¶n tÝnh hiÕu ®éng. Nµng chØ ë n¬i hÎo l¸nh trong chèn th©m s¬n, tËp luyÖn vâ c«ng ®−îc vµi th¸ng ®· thÊy khã chÞu vµ b¾t Du Th¶n Chi ®−a ®i nay ®©y mai ®ã. Bao nhiªu c«ng phu cña A Tö hiÓu biÕt th× Du Th¶n Chi ®· häc ®−îc ®Õn t¸m chÝn phÇn. G· kh«ng gi÷ nµng ®−îc l©u h¬n n÷a, ®µnh ph¶i ®−a ra ngoµi. Hai ng−êi ®i ®Õn mét toµ cæ miÕu. Bçng nghe hai g· ®Ö tö C¸i Bang nãi chuyÖn víi nhau vÒ viÖc C¸i Bang chän ng−êi lËp lµm bang chóa trªn nói Phôc Ng−u trong mét ngµy s¾p tíi. A Tö nghe lám ®−îc rÊt ®çi mõng thÇm. LËp tøc nµng ra tay kiÒm chÕ hai tªn ®Ö tö C¸i Bang, bøc chóng ph¶i nãi thËt. Chóng tiÕt lé lµ KiÒu Phong bÞ bøc b¸ch ph¶i bá ng«i bang chóa. Hai vÞ tr−ëng l·o TruyÒn C«ng vµ ChÊp Ph¸p còng kÕ tiÕp nhau qua ®êi. C¸i Bang ë mét t×nh tr¹ng nh− r¾n kh«ng ®Çu, l©m vµo b−íc ®−êng suy vi. C¸c vÞ tr−ëng l·o ®øng tr−íc t×nh thÕ nµy ph¶i ®Þnh kú lùa chän mét ng−êi bang chóa, ch¼ng lÏ ®Ó mét bang lín nhÊt thiªn h¹ bÞ tan r·. A Tö cïng Tiªu Phong ë víi nhau l©u ngµy. H¬n n÷a lóc nµng d−ìng th−¬ng, Tiªu Phong sím tèi kÒ cËn ®· kÓ cho nµng hay nh÷ng chuyÖn cò trªn chèn giang hå. V× thÕ mµ A Tö am hiÓu rÊt kü vÒ nh÷ng lÒ lèi cÇm quyÒn C¸i Bang. Nµng biÕt r»ng muèn lªn ®Þa vÞ bang chóa th× tr−íc hÕt ph¶i lµ mét ®Ö tö C¸i Bang, nªn nµng c−ìng b¸ch hai tªn ®Ö tö n¨m tói nµy thu nµng vµ Du Th¶n Chi vµo bang. Hai g· còng lµ ng−êi cã khÝ ph¸ch, thÊy A Tö c−ìng b¸ch mét c¸ch v« lý, chóng kh«ng chÞu khuÊt phôc. Nh−ng A Tö dïng ®ñ h×nh ph¹t th©m ®éc cña ph¸i Tinh Tó khiÕn chóng kh«ng chÞu næi. Lóc chóng chØ cßn thoi thãp thë, ®µnh −ng lêi xin cho A Tö vµ Du Th¶n Chi gia nhËp C¸i Bang. §óng kú hÑn, A Tö cïng Du Th¶n Chi ®Õn nói Phôc Ng−u. Lóc nµy vâ c«ng Du Th¶n Chi ®· ®Õn mùc phi th−êng, bän Tèng tr−ëng l·o, Huúnh tr−ëng l·o, TrÇn tr−ëng l·o b× thÕ nµo ®−îc. Míi tiÕp chiÕn vµi hiÖp, Du Th¶n Chi ®· ®¸nh b¹i quÇn hïng mét c¸ch dÔ dµng vµ lªn tiÕp nhËn chøc bang chóa C¸i Bang. Bang chóng C¸i Bang thÊy vâ c«ng y cao th©m kh«ng biÕt ®Õn ®©u mµ l−êng th× ai còng vui mõng kÝnh phôc vµ cho lµ ®−îc mét vÞ bang chóa cã triÓn väng chÊn h−ng cho bæn bang ngµy thªm h−ng thÞnh. Trong C¸i Bang cã mét nh©n vËt tóc trÝ ®a m−u tªn gäi ThËp Ph−¬ng Tó Tµi Toµn Quan Thanh. H¾n lµ mét ®µ chóa t¸m tói, tr«ng nom ph©n ®µ §¹i TrÝ. Mét tay h¾n vËn trï kÕ ho¹ch mµ ®· khiÕn ®−îc bang chóng C¸i Bang béi ph¶n Tiªu Phong. Sau hä t×m ®ñ bµng chøng x¸c thùc Tiªu Phong lµ ng−êi n−íc Liªu th× C¸i Bang ph¶n «ng kh«ng ph¶i lµ chuyÖn sai lÇm. Nh−ng ngµy h¾n ®øng ra x¸ch ®éng bang chóng, b¾t lu«n c¶ TruyÒn C«ng vµ ChÊp Ph¸p tr−ëng l·o nªn bÞ mäi ng−êi o¸n ghÐt. Huèng chi trong th©m t©m quÇn chóng C¸i Bang vÉn nghÜ tíi ¬n ®øc cña Tiªu Phong. Sau ®ã bän Tèng tr−ëng l·o vµ Ng« tr−ëng l·o liÒn m−în thÕ cÊt chøc ®µ chóa ph©n ®µ §¹i TrÝ cña Toµn Quan Thanh vµ gi¸ng lu«n ba cÊp, chØ cßn ®øng vµo hµng ®Ö tö n¨m tói. Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  2. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung Du Th¶n Chi lªn nhËm chøc bang chóa råi, Toµn Quan Thanh chôp lÊy c¬ héi nµy cÊu kÕt víi A Tö, nghÜ nh÷ng c¸ch tiªu sÇu gi¶i muén cho nµng. Sau h¾n ®−a ra ®Ò nghÞ tranh ®o¹t ng«i vâ l©m minh chñ ë Trung Nguyªn víi ph¸i ThiÕu L©m ®Ó cho V−¬ng Tinh Thiªn trë thµnh vâ l©m ®Ö nhÊt nh©n trong thiªn h¹. A Tö vèn hiÕu th¾ng, tuy m¾t ®ui mï vÉn kh«ng thay ®æi tÝnh nÕt. Toµn Quan Thanh ®−a ra ®Ò nghÞ nµy rÊt hîp ý nµng. Du Th¶n Chi th× vâ l©m minh chñ hay g× g× n÷a g· còng kh«ng mµng, nh−ng A Tö nãi sao th× g· lµm vËy. ThÕ råi Toµn Quan Thanh trï tÝnh kÕ ho¹ch cùc kú thËn träng, h¾n cho ®−a thiÕp ®i mêi c¸c vÞ anh hïng thiªn h¹ kh¾p n¬i ®ång thêi ®Õn tô tËp t¹i chïa ThiÕu L©m vµo ngµy r»m th¸ng s¸u. VËy kÎ n¾m then chèt trong vô ThiÕu L©m cïng C¸i Bang tranh ®o¹t minh chñ chÝnh lµ Toµn Quan Thanh. Lóc bang chóng C¸i Bang kÐo ®Õn nói ThiÕu ThÊt, Toµn Quan Thanh ®· ®−îc th¨ng bèn cÊp lªn chøc tr−ëng l·o chÝn tói thËt lµ mét sù bÊt ngê cho h¾n. Toµn Quan Thanh thÊy bän thuéc h¹ ph¸i Tinh Tó tô tËp c¶ ë ®Çu nói ®· biÕt tr−íc r»ng thÕ nµo §inh Xu©n Thu cïng A Tö còng x¶y cuéc khiªu chiÕn, h¾n liÒn nghÜ kÕ cho Du Th¶n Chi. §inh Xu©n Thu võa më miÖng nãi lËp tøc g· tiÕn ra ®éng thñ ®Ó tr¸nh cho A Tö khái l©m vµo t×nh tr¹ng khã xö. Du Th¶n Chi cïng §inh Xu©n Thu hai ng−êi ®éng thñ. §inh Xu©n Thu biÕt ®èi ph−¬ng lµ tay lîi h¹i nªn võa keo ®Çu l·o ®· thi triÓn "Hñ thi ®éc" lµ mét trong nh÷ng m«n ©m ®éc nhÊt cña ph¸i Tinh Tó. Muèn thi triÓn c«ng phu nµy th× mçi chiªu ph¶i hy sinh mét tªn ®Ö tö. BÊt luËn ®èi ph−¬ng nÐ tr¸nh hay ®ì g¹t ®Òu khã lßng tho¸t khái kÞch ®éc. Dï lµ bËc vâ c«ng cao minh ®Õn ®©u còng kh«ng cã c¸ch nµo tr¸nh ®−îc trõ phi thi triÓn khinh c«ng tuyÖt ®Ønh nh¶y lïi ra xa ngoµi m−êi tr−îng míi mong khái bÞ chÊt ®éc nhiÔm vµo m×nh. Vµ nh− vËy th× lóc ®èi ph−¬ng ra chiªu ph¶i lËp tøc ch¹y trèn ngay míi kÞp. Nh−ng nh− thÕ th× cuéc ®Êu kh«ng cßn lý do ®Ó tån t¹i n÷a. §inh Xu©n Thu kh«ng ngê Du Th¶n Chi ®· ®−îc A Tö chØ b¶o c«ng phu nµy, ®µnh tiÕp tôc hy sinh tÝnh m¹ng ®Ö tö C¸i Bang ®Ó chèng l¹i. Hai ng−êi mçi khi liÖng ra mét tªn ®Ö tö xong, lËp tøc lïi l¹i ba b−íc, råi l¹i liÖng tªn kh¸c ra... Nh÷ng tiÕng "binh binh" vang lªn kh«ng ngít. ChØ trong kho¶nh kh¾c hai bªn ®· liÖng ra mçi bªn chÝn tªn vµ m−êi t¸m x¸c chÕt n»m l¨n d−íi ®Êt, s¾c mÆt xanh lÌ tr«ng gím khiÕp vµ thª th¶m v« cïng. Bän ®Ö tö ph¸i Tinh Tó cùc kú kinh h·i, tranh nhau chen chóc lïi vµo mét bªn, chØ sî s− phô tãm ®−îc. miÖng chóng vÉn kh«ng ngít ca tông c«ng ®øc, nh−ng nãi run run, lêi ca tông ®· nh¹t phÌo nµo ph¶i vui vÎ g× mµ cæ vò. QuÇn hïng C¸i Bang thÊy bang chóa ®ét nhiªn thi triÓn m«n vâ c«ng ©m ®éc, tuy lµ ë trong tr−êng hîp bÊt ®¾c dÜ, nh−ng hä còng cùc kú khã chÞu, nghÜ thÇm: Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  3. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung - B¶n bang x−a nay h−íng vÒ hµnh vi lÊy nh©n nghÜa lµm gèc, thÕ mµ sao bang chóa ®øng tr−íc quÇn hïng thiªn h¹ l¹i thi thè m«n vâ c«ng ®ª hÌn tµn ¸c nµy? Nh− vËy ch¼ng ho¸ ra lµm nh¬ danh tiªn tæ vµ còng lµ ®ång lo¹i ph¸i Tinh Tó −? Cã ng−êi l¹i nghÜ r»ng: - Gi¶ tû cùu bang chóa KiÒu Phong th× «ng ta quyÕt dïng chÝnh ®¹o chèng chäi víi tµ thuËt cña Tinh Tó l·o qu¸i. §inh Xu©n Thu liÖng ra liªn tiÕp chÝn tªn ®Ö tö vµ lïi l¹i ®· ®Õn ba tr−îng. Du Th¶n Chi còng lïi l¹i ba tr−îng, thÕ lµ hai bªn c¸ch nhau tíi s¸u tr−îng. §inh Xu©n Thu xoay l¹i toan tóm lÊy tªn thø m−êi, nh−ng tay l¹i chôp vµo chç kh«ng. L·o quay ®Çu nh×n l¹i th× thÊy bän ®Ö tö m×nh ®· tr¸nh xa. Bçng nghe ®¸nh "vÐo" mét tiÕng. Du Th¶n Chi ®· liÖng ng−êi thø m−êi tíi. ThÕ lµ §inh Xu©n Thu tù ®µo lç ®Ó ch«n m×nh. Trong lßng h¾n võa kinh h·i võa tøc giËn. GÆp t×nh thÕ cÊp b¸ch h¾n tung m×nh nh¶y lïi vµo gi÷a ®¸m ®«ng. Bän ®Ö tö C¸i Bang nh¶y xæ l¹i. Bän ®Ö tö ph¸i Tinh Tó muèn bá trèn còng kh«ng kÞp n÷a.B¶y t¸m g· la lµng v× bÞ x¸c chÕt liÖng tróng. X¸c chÕt nµy ®éc ®Þa v« cïng. Nã võa ®éng vµo, b¶y t¸m ng−êi nµy lËp tøc mÆt ®en x¹m l¹i, n»m l¨n d−íi ®Êt, dÉy ®µnh ®¹ch mÊy c¸i råi chÕt ngay lËp tøc. A Tö c−êi ha h¶ ra chiÒu ®¾c ý, nãi: - §inh Xu©n Thu! V−¬ng bang chóa lµ hé ph¸p cña ch−ëng m«n nh©n ph¸i Tinh Tó. Ng−¬i h·y h¹ y ®i råi sÏ cïng ta lµ ch−ëng m«n nh©n ®éng thñ còng ch−a muén. B©y giê t×nh tr¹ng thÕ nµo ®©y? Ng−¬i thua hay lµ ng−¬i ®−îc? §inh Xu©n Thu võa c¨m giËn võa buån b·, v× sù thÊt b¹i nµy thùc kh«ng ph¶i do c«ng phu kÐm cái g©y ra. Cø coi c¸ch V−¬ng Tinh Thiªn liÖng x¸c chÕt th× g· tuy m¹nh, nh−ng mÊy lÇn ®Òu dïng mét thñ ph¸p gièng nhau, kh«ng cã chi lµ biÕn ¶o tµi t×nh. Nh− vËy ®ñ tá g· chØ häc ®−îc chót Ýt c«ng phu n«ng c¹n cña b¶n m«n do A Tö truyÒn cho mµ th«i. H¾n thÊy m×nh bÞ thua oan, tøc m×nh lÈm bÈm: - Së dÜ ta thua ®ßn nµy lµ v× bän m«n h¹ ph¸i Tinh Tó khiÕp ®¶m sî chÕt, kh«ng ®−îc gan d¹ nh− bän ®Ö tö C¸i Bang. §»ng m×nh chóng rót lui ®Ó tr¸nh ra xa, cßn bªn kia quÇn hïng C¸i Bang kh¼ng kh¸i tu©n theo nghÜa c¶, lóc l©m nguy còng kh«ng trèn tr¸nh. L·o nghÜ mét lóc d−êng nh− t×m ra mét kÕ g×, liÒn ngöa mÆt lªn trêi c−êi ha h¶. A Tö chau mµy nãi: - Ng−¬i c−êi −? ThÕ mµ ng−¬i cßn c−êi ®−îc th× thËt lµ tuång v« sØ. Ta nghÜ r»ng ng−¬i kh«ng cßn cã chi ®¸ng c−êi n÷a. §inh Xu©n Thu vÉn tiÕp tôc c−êi hoµi. §ét nhiªn, tiÕng giã næi lªn Çm Çm. T¸m chÝn tªn ®Ö tö ph¸i Tinh Tó bÞ h¾n n¾m lÊy liÖng vÒ phÝa Du Th¶n Chi nh− ná liªn ch©u. Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  4. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung Du Th¶n Chi kh«ng biÕt xö chiªu "Liªn ch©u hñ thi ®éc". G· chØ n¾m ®−îc ba tªn ®Ö tö C¸i Bang liÖng ra. §Õn chiªu thø t− th× kh«ng kÞp ®ãn ®ì. Tr−íc t×nh thÕ cÊp b¸ch. G· nh¶y vät lªn kh«ng tr¸nh ®−îc "thi ®éc" do §inh Xu©n Thu liÖng tíi, chø kh«ng chÞu ch¹y lïi vÒ phÝa sau vµ nh− vËy tøc lµ g· ch−a thua chiªu nµy. §inh Xu©n Thu chØ mong g· nÐ tr¸nh råi h¾n gi¬ tay tr¸i ra phÝa tr−íc ngùc m×nh vÉy mét c¸i. Bçng nghe A Tö ró lªn mét tiÕng kinh ho¶ng råi nhµo ng−êi vÒ phÝa §inh Xu©n Thu. Nh÷ng ng−êi bµng quan thÊy vËy ai còng c¶ kinh thÊt s¾c. Nªn biÕt r»ng nh÷ng tay vâ c«ng cao c−êng dï c«ng phu "CÇm long c«ng", "Kh«ng h¹c c«ng" cã cao th©m ®Õn ®©u th× còng chØ b¾t ®−îc ®Þch nh©n, hoÆc ®o¹t ®−îc ®ao kiÕm trong kho¶ng c¸ch nhau nhiÒu l¾m lµ bèn, n¨m th−íc. Nh÷ng tay cao thñ tuyÖt ®Ønh cã dïng "V« h×nh thÇn quyÒn" ®¶ th−¬ng ®èi ph−¬ng còng kh«ng thÓ vËn néi lùc phãng tíi ng−êi c¸ch xa ngoµi hai tr−îng ®−îc. Lóc nµy §inh Xu©n Thu ®øng c¸ch A Tö cã ®Õn b¶y, t¸m tr−îng, thÕ mµ h¾n vÈy tay mét c¸i ®· hÊt tung ®−îc A Tö dêi khái l−ng ngùa råi hót vÒ b¾t lÊy. VËy th× vâ c«ng h¾n cao kh«ng biÕt ®Õn ®©u mµ l−êng. QuÇn hïng ®øng bµng quan thiÕu g× tay cao thñ, nh−ng coi c¸i vÉy tay cña §inh Xu©n Thu th× ai còng tù c¶m thÊy m×nh h·i cßn kÐm h¾n xa l¾m. Ng−êi nµo kh«ng kinh h·i còng ph¶i kh©m phôc. QuÇn hïng cã hiÓu ®©u r»ng §inh Xu©n Thu mµ b¾t ®−îc A Tö thiÖt ra kh«ng ph¶i h¾n tr«ng cËy vµo néi lùc cña m×nh mµ ®· dùa vµo mét trong ba thø b¶o bèi cña ph¸i Tinh Tó tªn lµ "Nhu ty s¸ch". "Nhu ty s¸ch" nµy chÕ b»ng thø t¬ cña mét lo¹i t»m sèng trªn tuyÕt gÇn bê bÓ Tinh Tó. Gièng tuyÕt t»m nhá h¬n b¨ng t»m vµ kh«ng cã chÊt ®éc. Nã nh¶ ra mét thø t¬ dai, bÒn kh¸c th−êng. ChØ mét sîi còng khã lßng døt ®øt. Cã ®iÒu tuyÕt t»m kh«ng biÕt kÐo kÐn vµ nh¶ t¬ rÊt Ýt. Ai may th× gÆp chø kh«ng thÓ t×m mµ ®−îc. Ngµy nä, A Tö ®· dïng mét thø l−íi c¸ trong suèt ®Ó b¾t L¨ng Thiªn Lý ®Õn, y xÊu hæ tù vÉn mµ chÕt. C¸i l−íi ®ã còng cã pha chót Ýt t¬ tuyÕt t»m. Sîi d©y "Nhu ty s¸ch" nµy cña §inh Xu©n Thu toµn thÓ b»ng t¬ tuyÕt t»m. Thø t¬ nµy rÊt nhá mµ s¸ng v« h×nh, d−íi ¸nh s¸ng mÆt trêi khã cã ng−êi nh×n thÊy ®−îc. Lóc §inh Xu©n Thu liÖng chÝn tªn ®å ®Ö ra th× ®ång thêi h¾n vung "Nhu ty s¸ch" vÒ phÝa A Tö. ChÝn ®éc thi kia liÖng ra lµ cèt ®Ó b¾t buéc Du Th¶n Chi ph¶i tr¸nh kh«ng che chë cho A Tö ®−îc vµ ®ã còng lµ c¸ch lµm cho ng−êi ngoµi rèi m¾t, ai còng chØ ch¨m chó ®Ó ý nh×n vµo g·, nªn kh«ng ph¸t gi¸c h¾n qu¨ng "Nhu ty s¸ch" b¾t A Tö. Khi A Tö ph¸t gi¸c ra ng−êi nµng v−íng vµo "Nhu ty s¸ch" råi liÒn bÞ §inh Xu©n Thu giËt ®i ngay. Tuy nãi §inh Xu©n Thu b¾t ®−îc A Tö lµ nhê ë b¶o bèi. Nh−ng mét sîi "Nhu ty s¸ch" nhá kh«ng tr«ng thÊy mµ liÖng ra tíi b¶y, t¸m tr−îng vµ kh«ng ®Ó quÇn hïng quÇn Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  5. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung hïng ph¸t gi¸c th× chiªu thøc nµy vµ c«ng lùc Êy còng kh«ng ph¶i h¹ng cao thñ b×nh th−êng cã thÓ lµm ®−îc. §inh Xu©n Thu tay tr¸i n¾m lÊy l−ng A Tö, råi tiÖn ®µ ®iÓm huyÖt nµng lu«n, ®ång thêi sîi "Nhu ty s¸ch" ®· rót vµo trong tay ¸o råi. LiÖng th©y, qu¨ng d©y, vÈy tay, b¾t ng−êi bÊy nhiªu ®éng t¸c chØ trong mét tiÕng c−êi ha h¶ lµ xong. L·o b¾t xong A Tö råi mµ tiÕng c−êi ch−a døt. Du Th¶n Chi ng−êi cßn l¬ löng trªn kh«ng ®· thÊy A Tö bÞ b¾t th× kinh h·i v« cïng. G· nh¶y vÒ phÝa tr−íc th× s¸u x¸c chÕt ®· l−ít qua d−íi ch©n g· råi. G· võa ®¸p ch©n xuèng ®Êt ®· phãng mét ph¸t ch−ëng thùc m¹nh nh»m §inh Xu©n Thu ®¸nh tíi. §inh Xu©n Thu ®−a tay tr¸i vÒ phÝa tr−íc, gi¬ A Tö ra ®Ó ®ãn lÊy chiªu ch−ëng tan bia vì ®¸ cña ®èi ph−¬ng phãng tíi. Lóc nµy Du Th¶n Chi tuy vâ c«ng cao c−êng nh−ng kinh nghiÖm l©m ®Þch ch−a cã mét chót g×. G· thÊy ph¸t ch−ëng cña m×nh s¾p ®¸nh g·y x−¬ng, bong g©n A Tö th× hèt ho¶ng qu¸ lËp tøc thu ch−ëng lùc vÒ. Nh−ng g· ®· vËn toµn lùc ®Ó ra chiªu, lóc cÊp b¸ch thu vÒ thÕ nµo ®−îc. Thùc ra, ng−êi vâ c«ng vµo h¹ng b×nh th−êng còng biÕt gÆp tr−êng hîp nµy chØ cÇn xoay ch−ëng lùc nghiªng chÕch ra phÝa kh¸c th× kh«ng ®Õn nçi lµm A Tö bÞ th−¬ng. Nh−ng Du Th¶n Chi ®èi víi A Tö ®em lßng kÝnh yªu rÊt mùc, nªn võa thÊy thÕ nguy g· hÊp tÊp thu ch−ëng lùc vÒ ngay. Cö ®éng nµy ch¼ng kh¸c nµo ®−a luång ch−ëng lùc ®Ó tù ®¸nh vµo ngùc m×nh. G· lo¹ng cho¹ng ng−êi ®i, oÑ lªn mét tiÕng råi ãi m¸u t−¬i ra. Gi¶ tû g· chØ lµ tay c«ng lùc tÇm th−êng th× ®éng t¸c nµy lµ m×nh tù giÕt m×nh. May g· ®· tËp luyÖn "DÞch c©n kinh" ®Õn chç thµnh tùu nªn tuy g· rÊt ®au ®ín vÒ ph¸t ch−ëng nµy, nh−ng kh«ng ®Õn nçi bá m¹ng. Du Th¶n Chi muèn tõ tõ hÝt mét h¬i ch©n khÝ, song §inh Xu©n Thu khi nµo chÞu dung tha cho g· kÞp thë. L·o ®¸nh lu«n ra bèn ch−ëng. Du Th¶n Chi ch−a kÞp ®Ò tô ch©n khÝ vµo huyÖt ®an ®iÒn, ®µnh vung ch−ëng ra ®Ó ®ãn bèn ph¸t ch−ëng cña ®èi ph−¬ng. Mçi ph¸t l¹i lµm cho g· héc m¸u mét lÇn. G· liªn tiÕp ®ãn bèn ph¸t ch−ëng, miÖng ãi bèn ngôm m¸u ®en. §inh Xu©n Thu vÉn kh«ng chÞu nh©n nh−îng chót nµo, ®¸nh lu«n ph¸t ch−ëng thø n¨m, muèn kÕt qu¶ tÝnh m¹ng ®èi ph−¬ng ngay tøc kh¾c. Bçng phÝa bªn cã mÊy ng−êi qu¸t lín: - §inh l·o qu¸i! Kh«ng ®−îc hµnh hung. H·y tiÕp ta mét chiªu. HuyÒn Tõ, Long M·nh, §¹o Thanh, mÊy vÞ cao t¨ng cïng bao nhiªu tay nghÜa hiÖp kh«ng nì ®Ó V−¬ng Tinh Thiªn, bang chóa C¸i Bang chÕt vÒ tay §inh Xu©n Thu, võa qu¸t võa toan ra tay cù l¹i. Kh«ng ngê ph¸t ch−ëng thø n¨m cña §inh Xu©n Thu võa ®¸nh ra th× Du Th¶n Chi còng ®· ®¸nh tr¶ ®−îc mét ch−ëng. Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  6. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung §inh Xu©n Thu rung ng−êi lªn lïi l¹i mét b−íc. Bän cao nh©n tinh m¾t nh×n thÊy chiªu nµy ®· lµm cho §inh Xu©n Thu còng bÞ mét ®ßn nÆng, nªn dõng b−íc l¹i kh«ng ra cøu viÖn n÷a. Nguyªn Du Th¶n Chi sau khi thæ ra mÊy hôm ø huyÕt råi thÊy h¬i thë khoan kho¸i. §Õn ph¸t ch−ëng thø n¨m th× chÊt kÞch ®éc b¨ng t»m hoµ lÉn víi lùc l−îng dÞch c©n vËn ra. Nöa n¨m tr−íc, §inh Xu©n Thu ®· giao thñ cïng Du Th¶n Chi vµ ®· kh«ng ®Þch næi ch−ëng lùc cña g· råi. Trong vßng nöa n¨m nay néi lùc cña g· t¨ng tiÕn rÊt nhiÒu th× ch−ëng lùc cña §inh Xu©n Thu ®Þch sao l¹i ®−îc. NÕu h¾n kh«ng chiÕm ®−îc tiªn c¬, ®¸nh Du Th¶n Chi bÞ th−¬ng tr−íc lµm cho néi lùc g· gi¶m ®i mÊt nhiÒu th× ph¸t ch−ëng võa råi cßn ®Èy l·o ph¶i lui l¹i ®Õn n¨m b−íc. §inh Xu©n Thu h¬i thë nhén nh¹o, h¾n ch¼ng chÞu cam t©m, vËn ®Õn m−êi thµnh c«ng lùc, qu¸t lªn mét tiÕng thËt to, r©u tãc ®øng dùng c¶ lªn, h¾n vung ch−ëng ®¸nh ra. Du Th¶n Chi tiÕn lªn mét b−íc võa ®ãn ch−ëng lùc cña l·o võa la lªn: - Mau bu«ng tha §oµn c« n−¬ng ra! G· ®¸nh liÒn ra bèn ch−ëng. Mçi ph¸t ch−ëng phãng ra g· l¹i tiÕn thªm mét b−íc. G· tiÕn n¨m b−íc th× tíi tr−íc mÆt §inh Xu©n Thu. G· chØ víi tay ra mét c¸i lµ cã thÓ ®o¹t ®−îc A Tö. §inh Xu©n Thu nh×n thÊy c¸i mÆt tr¬ nh− x¸c chÕt kh«ng khái ghª rîn. Nh−ng h¾n tñm tØm c−êi nãi: - Ta l¹i muèn xö dông "Hñ thi ®éc" n÷a ®©y! Ng−¬i ph¶i ®Ò phßng cho cÈn thËn! §inh Xu©n Thu nãi xong, tay tr¸i d¬ A Tö lªn khÏ ®−a ra. Du Th¶n Chi véi kªu lªn: - Chí! Chí! Chí cã lµm thÕ! Giäng g· run lªn ra chiÒu kinh h·i ®Õn cùc ®iÓm. Nªn biÕt r»ng nÕu §inh Xu©n Thu l¹i thi triÓn "Hñ thi ®éc" th× A Tö lËp tøc biÕn thµnh x¸c chÕt. §inh Xu©n Thu lµ ng−êi th«ng minh c¬ biÕn v« cïng. H¾n thÊy ®èi ph−¬ng ra chiÒu ho¶ng hèt th× hiÓu ngay, bông b¶o d¹: - TÐ ra mi l¹i ®iªn ®¶o thÇn hån v× con bÐ thèi tha nµy råi. Chµ chµ! ThÕ th× hay l¾m! H¾n b¾t ®−îc A Tö muèn xö tö nµng ngay ®Ó khái lo c¸i ho¹ tranh ng«i ch−ëng m«n nh©n ph¸i Tinh Tó. Nh−ng b©y giê h¾n thÊy t×nh tr¹ng Du Th¶n Chi th× l¹i thay ®æi ý nghÜ muèn dïng A Tö lµm con tin ®Ó uy hiÕp g· V−¬ng Tinh Thiªn nµy lµ mét tay vâ c«ng cao th©m h¬n h¾n. QuyÕt ®Þnh nh− vËy, h¾n hái: - Ng−¬i cã muèn cho ¶ nµy chÕt kh«ng? Du Th¶n Chi véi la lªn: - Ng−¬i... ng−¬i... bu«ng tha nµng ra! C¸i ®ã... nguy hiÓm l¾m! §inh Xu©n Thu c−êi ha h¶ nãi: Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  7. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung - Ta giÕt ¶ th× dÔ qu¸, kh«ng cÇn tèn mét chót h¬i søc. Tha ¶ lµm chi? ¶ lµ tªn ph¶n ®å cña b¶n ph¸i. H¹ng ng−êi kh«ng cßn biÕt ®Õn t«n tr−ëng lµ g×, ch¼ng giÕt ¶ th× cßn giÕt ai? Du Th¶n Chi nãi: - §©y lµ... A Tö c« n−¬ng. BÊt luËn thÕ nµo ng−¬i còng ®õng giÕt nµng. Ng−¬i ®· b¾n mï hai m¾t nµng. Ta xin ng−¬i bu«ng tha nµng ra, ta sÏ hËu t¹. G· nãi Êp óng tá ra rÊt quan thiÕt ®Õn A Tö, ch¼ng cßn g× lµ thÓ thèng mét vÞ bang chóa C¸i Bang hay ch−ëng m«n nh©n ph¸i Cùc L¹c chót nµo. §inh Xu©n Thu nãi: - Ng−¬i muèn ta tha ¶ còng ch¼ng khã g×, chØ cÇn ng−¬i thuËn theo ta mÊy ®iÒu kiÖn mµ th«i. Du Th¶n Chi ®¸p ngay: - §−îc ®−îc! Dï lµ tr¨m ngµn ®iÒu kiÖn ta còng −ng chÞu. §inh Xu©n Thu gËt ®Çu nãi: - ThÕ th× hay l¾m! §iÒu thø nhÊt lµ ng−¬i lËp tøc ph¶i l¹y ta lµm s− phô vµ tõ ®©y trë nªn ®Ö tö ph¸i Tinh Tó. Du Th¶n Chi kh«ng ngÇn ngõ g× n÷a, lËp tøc quú hai gèi xuèng nãi ngay: - Tr¨m l¹y s− phô! §Ö tö... lµ V−¬ng Tinh Thiªn xin b¸i kiÕn s− phô! G· tù nhñ: "Ta vèn lµ ®Ö tö ng−¬i tõ tr−íc th× b©y giê cã l¹y ng−¬i lÇn n÷a còng ch¼ng sao". QuÇn hïng thÊy g· quú xuèng ®Òu la ã om sßm. Toµn thÓ bang chóng C¸i Bang tõ hµng tr−ëng l·o trë xuèng ch¼ng mét ai lµ kh«ng c¨m phÉn. Hä nghÜ r»ng: - Bang m×nh lµ bang lín nhÊt thiªn h¹, næi tiÕng hµo hiÖp mµ bang chóa l¹i ®i l¹y Tinh Tó l·o qu¸i lµm s− phô th× cßn ra thÕ nµo? Bän ta kh«ng thÓ thê h¾n lµm bang chóa ®−îc n÷a. Bçng nghe chu«ng, trèng, ®µn, s¸o næi lªn vang lõng. Bän m«n ®å ph¸i Tinh Tó lín tiÕng hoan h«, ca tông Tinh Tó l·o tiªn r©m ran c¶ mét gãc trêi. TiÕng hoan h« ca tông kh«ng thÓ nãi xiÕt ®−îc, t−ëng chõng nh− mÆt tr¨ng, mÆt trêi còng kh«ng s¸ng l¸ng b»ng Tinh Tó l·o tiªn! Trêi ®Êt còng kh«ng réng b»ng l·o tiªn! Tõ thuë Bµn Cæ khai thiªn lËp ®Þa ®Õn giê, kh«ng cã ng−êi thø hai nµo uy ®øc to t¸t b»ng l·o tiªn. C¶ ®Õn ®øc Khæng Tö, ®øc Nh− Lai hay V−¬ng MÉu, L·o Qu©n còng cßn thua l·o tiªn cña chóng. A Tö bÞ §inh Xu©n Thu b¾t ®−îc, §oµn ChÝnh ThuÇn cïng NguyÔn Tinh Tróc nh×n nhau thÊt s¾c nh−ng tù biÕt b¶n l·nh m×nh kh«ng ®Þch næi Tinh Tó l·o qu¸i vµ khã lßng cøu ®−îc con g¸i m×nh tho¸t khái tay h¾n. Khi thÊy V−¬ng Tinh Thiªn chÞu v× con g¸i m×nh mµ quú l¹y thê kÎ thï th× hai ng−êi cµng thªm söng sèt. NguyÔn Tinh Tróc võa kinh h·i võa mõng thÇm, khÏ b¶o §oµn ChÝnh ThuÇn: - Lang qu©n coi ®ã! T×nh nghÜa cña y th©m träng lµ thÕ. Cßn lang qu©n... liÖu cã b»ng ng−êi ta trong mu«n mét kh«ng? Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  8. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung §oµn Dù liÕc m¾t nh×n V−¬ng Ngäc YÕn lÈm bÈm: - M×nh ®èi víi V−¬ng c« n−¬ng cã mét mèi t×nh th¾m thiÕt ®· t−ëng lµ hÕt lßng víi nµng. Nh−ng b©y giê so víi V−¬ng Tinh Thiªn th× h·y cßn kÐm xa. Y míi ph¶i lµ th¸nh hiÒn trªn tr−êng t×nh. Gi¶ tû V−¬ng c« n−¬ng bÞ Tinh Tó l·o qu¸i b¾t ®−îc, liÖu m×nh cã chÞu quú gèi ®Ó n¨n nØ kh«ng? NghÜ tíi ®©y, ®ét nhiªn chµng c¶m thÊy m¹ch m¸u c¨ng th¼ng, næi lßng h¨ng h¸i, dï cã ph¶i v× nµng mµ mu«n th¸c còng cam lßng. ThÕ th× chÞu nhôc tr−íc mÆt mäi ng−êi ®· thÊm vµo ®©u? BÊt gi¸c chµng buét miÖng la lªn: - ChÞu l¾m! ChÞu l¾m! V−¬ng Ngäc YÕn lÊy lµm kú hái: - C«ng tö b¶o chÞu c¸i g×? §oµn Dù ®á mÆt lªn Êp óng: - å! C¸i ®ã... Du Th¶n Chi dËp ®Çu l¹y lu«n mét håi råi ®øng lªn thÊy §inh Xu©n Thu vÉn n¾m lÊy A Tö mµ da mÆt nµng co róm l¹i ra chiÒu thèng khæ v« cïng. G· véi nãi: - S− phô! S− phô mau tha nµng ra. §inh Xu©n Thu c−êi l¹t ®¸p: - Con tiÓu nha ®Çu nµy lín mËt lµm cµn. Khi nµo tha ¶ mét c¸ch dÔ dµng nh− thÕ ®−îc? Trõ phi ng−¬i ®em c«ng chuéc téi lµm mÊy viÖc nµy cho ta. Du Th¶n Chi nãi: - D¹! D¹! S− phô muèn ®Ö tö lËp c«ng lao g×? §inh Xu©n Thu ®¸p: - Ng−¬i ra khiªu chiÕn víi HuyÒn Tõ ph−¬ng tr−îng vµ giÕt y ®i! Du Th¶n Chi ngÇn ngõ nãi: - §Ö tö vèn kh«ng thï o¸n. C¸i Bang tuy muèn tranh giµnh ng«i thø víi ph¸i ThiÕu L©m nh−ng ®Ö tö mong r»ng gi¶i quyÕt mét c¸ch ªm th¾m kh«ng x¶y cuéc giÕt ng−êi ®æ m¸u th× h¬n. §inh Xu©n Thu sa sÇm nÐt mÆt, tøc giËn nãi: - Mi d¸m ph¶n kh¸ng mÖnh lÖnh s− phô! TÐ ra mi l¹y ta lµm s− phô chØ lµ gi¶ dèi! Du Th¶n Chi chØ mong cho A Tö b×nh yªn tho¸t hiÓm. G· cßn ®Õm xØa g× ®Õn ®¹o nghÜa giang hå hay nh÷ng d− luËn thÞ phi. G· ®¸p ngay: - V©ng! V©ng! Cã ®iÒu vâ c«ng ph¸i ThiÕu L©m rÊt cao th©m, ®Ö tö chØ biÕt hÕt søc mµ lµm... NÕu s− phô... thñ tÝn th× ®õng gia h¹i A Tö c« n−¬ng. §inh Xu©n Thu h÷ng hê ®¸p: - GiÕt HuyÒn Tõ hay kh«ng hoµn toµn ë ng−¬i, cßn giÕt A Tö hay kh«ng lµ quyÒn cña ta. Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  9. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung §inh Xu©n Thu cè ý g©y mèi hiÒm khÝch gi÷a C¸i Bang vµ ph¸i ThiÕu L©m ®Ó hai bªn x¶y cuéc ¸c chiÕn cho h¾n ë gi÷a thñ lîi. Du Th¶n Chi quay l¹i lín tiÕng h«: - HuyÒn Tõ ph−¬ng tr−îng chïa ThiÕu L©m! Ph¸i ThiÕu L©m lµ mét m«n ph¸i ®øng ®Çu c¸c ph¸i vâ, C¸i Bang còng lµ mét bang lín nhÊt trªn chèn giang hå. Tr−íc ®©y hai bªn ®øng ngang hµng ë Trung Nguyªn, kh«ng bªn nµo lÖ thuéc bªn nµo. B÷a nay chóng ta tû ®Êu ®Ó ph©n cao thÊp. Ai th¾ng th× lµm minh chñ vâ l©m mµ kÎ thua th× ph¶i phôc tïng hiÖu lÖnh cña minh chñ, kh«ng ®−îc ph¶n kh¸ng. G· võa nãi võa ®¶o m¾t nh×n quÇn hïng mét l−ît ®o¹n nãi tiÕp: - LiÖt vÞ anh hïng, h¶o h¸n kh¾p thiªn h¹! B÷a nay c¸c vÞ ®Òu tô tËp ë ch©n nói ThiÕu ThÊt nµy. VÞ nµo kh«ng phôc cø viÖc tiÕn ra, cïng vâ l©m minh chñ khiªu chiÕn. G· nãi nh− vËy lµ ®· tù ®Æt m×nh lªn ®Þa vÞ minh chñ vâ l©m. © HQD Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2