Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 111

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

76
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 111', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 111

  1. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung Håi thø mét tr¨m m−êi mét Du Th¶n Chi ®¹i chiÕn §inh Xu©n Thu A Tö b¶n tÝnh hiÕu ®éng. Nµng chØ ë n¬i hÎo l¸nh trong chèn th©m s¬n, tËp luyÖn vâ c«ng ®−îc vµi th¸ng ®· thÊy khã chÞu vµ b¾t Du Th¶n Chi ®−a ®i nay ®©y mai ®ã. Bao nhiªu c«ng phu cña A Tö hiÓu biÕt th× Du Th¶n Chi ®· häc ®−îc ®Õn t¸m chÝn phÇn. G· kh«ng gi÷ nµng ®−îc l©u h¬n n÷a, ®µnh ph¶i ®−a ra ngoµi. Hai ng−êi ®i ®Õn mét toµ cæ miÕu. Bçng nghe hai g· ®Ö tö C¸i Bang nãi chuyÖn víi nhau vÒ viÖc C¸i Bang chän ng−êi lËp lµm bang chóa trªn nói Phôc Ng−u trong mét ngµy s¾p tíi. A Tö nghe lám ®−îc rÊt ®çi mõng thÇm. LËp tøc nµng ra tay kiÒm chÕ hai tªn ®Ö tö C¸i Bang, bøc chóng ph¶i nãi thËt. Chóng tiÕt lé lµ KiÒu Phong bÞ bøc b¸ch ph¶i bá ng«i bang chóa. Hai vÞ tr−ëng l·o TruyÒn C«ng vµ ChÊp Ph¸p còng kÕ tiÕp nhau qua ®êi. C¸i Bang ë mét t×nh tr¹ng nh− r¾n kh«ng ®Çu, l©m vµo b−íc ®−êng suy vi. C¸c vÞ tr−ëng l·o ®øng tr−íc t×nh thÕ nµy ph¶i ®Þnh kú lùa chän mét ng−êi bang chóa, ch¼ng lÏ ®Ó mét bang lín nhÊt thiªn h¹ bÞ tan r·. A Tö cïng Tiªu Phong ë víi nhau l©u ngµy. H¬n n÷a lóc nµng d−ìng th−¬ng, Tiªu Phong sím tèi kÒ cËn ®· kÓ cho nµng hay nh÷ng chuyÖn cò trªn chèn giang hå. V× thÕ mµ A Tö am hiÓu rÊt kü vÒ nh÷ng lÒ lèi cÇm quyÒn C¸i Bang. Nµng biÕt r»ng muèn lªn ®Þa vÞ bang chóa th× tr−íc hÕt ph¶i lµ mét ®Ö tö C¸i Bang, nªn nµng c−ìng b¸ch hai tªn ®Ö tö n¨m tói nµy thu nµng vµ Du Th¶n Chi vµo bang. Hai g· còng lµ ng−êi cã khÝ ph¸ch, thÊy A Tö c−ìng b¸ch mét c¸ch v« lý, chóng kh«ng chÞu khuÊt phôc. Nh−ng A Tö dïng ®ñ h×nh ph¹t th©m ®éc cña ph¸i Tinh Tó khiÕn chóng kh«ng chÞu næi. Lóc chóng chØ cßn thoi thãp thë, ®µnh −ng lêi xin cho A Tö vµ Du Th¶n Chi gia nhËp C¸i Bang. §óng kú hÑn, A Tö cïng Du Th¶n Chi ®Õn nói Phôc Ng−u. Lóc nµy vâ c«ng Du Th¶n Chi ®· ®Õn mùc phi th−êng, bän Tèng tr−ëng l·o, Huúnh tr−ëng l·o, TrÇn tr−ëng l·o b× thÕ nµo ®−îc. Míi tiÕp chiÕn vµi hiÖp, Du Th¶n Chi ®· ®¸nh b¹i quÇn hïng mét c¸ch dÔ dµng vµ lªn tiÕp nhËn chøc bang chóa C¸i Bang. Bang chóng C¸i Bang thÊy vâ c«ng y cao th©m kh«ng biÕt ®Õn ®©u mµ l−êng th× ai còng vui mõng kÝnh phôc vµ cho lµ ®−îc mét vÞ bang chóa cã triÓn väng chÊn h−ng cho bæn bang ngµy thªm h−ng thÞnh. Trong C¸i Bang cã mét nh©n vËt tóc trÝ ®a m−u tªn gäi ThËp Ph−¬ng Tó Tµi Toµn Quan Thanh. H¾n lµ mét ®µ chóa t¸m tói, tr«ng nom ph©n ®µ §¹i TrÝ. Mét tay h¾n vËn trï kÕ ho¹ch mµ ®· khiÕn ®−îc bang chóng C¸i Bang béi ph¶n Tiªu Phong. Sau hä t×m ®ñ bµng chøng x¸c thùc Tiªu Phong lµ ng−êi n−íc Liªu th× C¸i Bang ph¶n «ng kh«ng ph¶i lµ chuyÖn sai lÇm. Nh−ng ngµy h¾n ®øng ra x¸ch ®éng bang chóng, b¾t lu«n c¶ TruyÒn C«ng vµ ChÊp Ph¸p tr−ëng l·o nªn bÞ mäi ng−êi o¸n ghÐt. Huèng chi trong th©m t©m quÇn chóng C¸i Bang vÉn nghÜ tíi ¬n ®øc cña Tiªu Phong. Sau ®ã bän Tèng tr−ëng l·o vµ Ng« tr−ëng l·o liÒn m−în thÕ cÊt chøc ®µ chóa ph©n ®µ §¹i TrÝ cña Toµn Quan Thanh vµ gi¸ng lu«n ba cÊp, chØ cßn ®øng vµo hµng ®Ö tö n¨m tói. Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  2. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung Du Th¶n Chi lªn nhËm chøc bang chóa råi, Toµn Quan Thanh chôp lÊy c¬ héi nµy cÊu kÕt víi A Tö, nghÜ nh÷ng c¸ch tiªu sÇu gi¶i muén cho nµng. Sau h¾n ®−a ra ®Ò nghÞ tranh ®o¹t ng«i vâ l©m minh chñ ë Trung Nguyªn víi ph¸i ThiÕu L©m ®Ó cho V−¬ng Tinh Thiªn trë thµnh vâ l©m ®Ö nhÊt nh©n trong thiªn h¹. A Tö vèn hiÕu th¾ng, tuy m¾t ®ui mï vÉn kh«ng thay ®æi tÝnh nÕt. Toµn Quan Thanh ®−a ra ®Ò nghÞ nµy rÊt hîp ý nµng. Du Th¶n Chi th× vâ l©m minh chñ hay g× g× n÷a g· còng kh«ng mµng, nh−ng A Tö nãi sao th× g· lµm vËy. ThÕ råi Toµn Quan Thanh trï tÝnh kÕ ho¹ch cùc kú thËn träng, h¾n cho ®−a thiÕp ®i mêi c¸c vÞ anh hïng thiªn h¹ kh¾p n¬i ®ång thêi ®Õn tô tËp t¹i chïa ThiÕu L©m vµo ngµy r»m th¸ng s¸u. VËy kÎ n¾m then chèt trong vô ThiÕu L©m cïng C¸i Bang tranh ®o¹t minh chñ chÝnh lµ Toµn Quan Thanh. Lóc bang chóng C¸i Bang kÐo ®Õn nói ThiÕu ThÊt, Toµn Quan Thanh ®· ®−îc th¨ng bèn cÊp lªn chøc tr−ëng l·o chÝn tói thËt lµ mét sù bÊt ngê cho h¾n. Toµn Quan Thanh thÊy bän thuéc h¹ ph¸i Tinh Tó tô tËp c¶ ë ®Çu nói ®· biÕt tr−íc r»ng thÕ nµo §inh Xu©n Thu cïng A Tö còng x¶y cuéc khiªu chiÕn, h¾n liÒn nghÜ kÕ cho Du Th¶n Chi. §inh Xu©n Thu võa më miÖng nãi lËp tøc g· tiÕn ra ®éng thñ ®Ó tr¸nh cho A Tö khái l©m vµo t×nh tr¹ng khã xö. Du Th¶n Chi cïng §inh Xu©n Thu hai ng−êi ®éng thñ. §inh Xu©n Thu biÕt ®èi ph−¬ng lµ tay lîi h¹i nªn võa keo ®Çu l·o ®· thi triÓn "Hñ thi ®éc" lµ mét trong nh÷ng m«n ©m ®éc nhÊt cña ph¸i Tinh Tó. Muèn thi triÓn c«ng phu nµy th× mçi chiªu ph¶i hy sinh mét tªn ®Ö tö. BÊt luËn ®èi ph−¬ng nÐ tr¸nh hay ®ì g¹t ®Òu khã lßng tho¸t khái kÞch ®éc. Dï lµ bËc vâ c«ng cao minh ®Õn ®©u còng kh«ng cã c¸ch nµo tr¸nh ®−îc trõ phi thi triÓn khinh c«ng tuyÖt ®Ønh nh¶y lïi ra xa ngoµi m−êi tr−îng míi mong khái bÞ chÊt ®éc nhiÔm vµo m×nh. Vµ nh− vËy th× lóc ®èi ph−¬ng ra chiªu ph¶i lËp tøc ch¹y trèn ngay míi kÞp. Nh−ng nh− thÕ th× cuéc ®Êu kh«ng cßn lý do ®Ó tån t¹i n÷a. §inh Xu©n Thu kh«ng ngê Du Th¶n Chi ®· ®−îc A Tö chØ b¶o c«ng phu nµy, ®µnh tiÕp tôc hy sinh tÝnh m¹ng ®Ö tö C¸i Bang ®Ó chèng l¹i. Hai ng−êi mçi khi liÖng ra mét tªn ®Ö tö xong, lËp tøc lïi l¹i ba b−íc, råi l¹i liÖng tªn kh¸c ra... Nh÷ng tiÕng "binh binh" vang lªn kh«ng ngít. ChØ trong kho¶nh kh¾c hai bªn ®· liÖng ra mçi bªn chÝn tªn vµ m−êi t¸m x¸c chÕt n»m l¨n d−íi ®Êt, s¾c mÆt xanh lÌ tr«ng gím khiÕp vµ thª th¶m v« cïng. Bän ®Ö tö ph¸i Tinh Tó cùc kú kinh h·i, tranh nhau chen chóc lïi vµo mét bªn, chØ sî s− phô tãm ®−îc. miÖng chóng vÉn kh«ng ngít ca tông c«ng ®øc, nh−ng nãi run run, lêi ca tông ®· nh¹t phÌo nµo ph¶i vui vÎ g× mµ cæ vò. QuÇn hïng C¸i Bang thÊy bang chóa ®ét nhiªn thi triÓn m«n vâ c«ng ©m ®éc, tuy lµ ë trong tr−êng hîp bÊt ®¾c dÜ, nh−ng hä còng cùc kú khã chÞu, nghÜ thÇm: Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  3. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung - B¶n bang x−a nay h−íng vÒ hµnh vi lÊy nh©n nghÜa lµm gèc, thÕ mµ sao bang chóa ®øng tr−íc quÇn hïng thiªn h¹ l¹i thi thè m«n vâ c«ng ®ª hÌn tµn ¸c nµy? Nh− vËy ch¼ng ho¸ ra lµm nh¬ danh tiªn tæ vµ còng lµ ®ång lo¹i ph¸i Tinh Tó −? Cã ng−êi l¹i nghÜ r»ng: - Gi¶ tû cùu bang chóa KiÒu Phong th× «ng ta quyÕt dïng chÝnh ®¹o chèng chäi víi tµ thuËt cña Tinh Tó l·o qu¸i. §inh Xu©n Thu liÖng ra liªn tiÕp chÝn tªn ®Ö tö vµ lïi l¹i ®· ®Õn ba tr−îng. Du Th¶n Chi còng lïi l¹i ba tr−îng, thÕ lµ hai bªn c¸ch nhau tíi s¸u tr−îng. §inh Xu©n Thu xoay l¹i toan tóm lÊy tªn thø m−êi, nh−ng tay l¹i chôp vµo chç kh«ng. L·o quay ®Çu nh×n l¹i th× thÊy bän ®Ö tö m×nh ®· tr¸nh xa. Bçng nghe ®¸nh "vÐo" mét tiÕng. Du Th¶n Chi ®· liÖng ng−êi thø m−êi tíi. ThÕ lµ §inh Xu©n Thu tù ®µo lç ®Ó ch«n m×nh. Trong lßng h¾n võa kinh h·i võa tøc giËn. GÆp t×nh thÕ cÊp b¸ch h¾n tung m×nh nh¶y lïi vµo gi÷a ®¸m ®«ng. Bän ®Ö tö C¸i Bang nh¶y xæ l¹i. Bän ®Ö tö ph¸i Tinh Tó muèn bá trèn còng kh«ng kÞp n÷a.B¶y t¸m g· la lµng v× bÞ x¸c chÕt liÖng tróng. X¸c chÕt nµy ®éc ®Þa v« cïng. Nã võa ®éng vµo, b¶y t¸m ng−êi nµy lËp tøc mÆt ®en x¹m l¹i, n»m l¨n d−íi ®Êt, dÉy ®µnh ®¹ch mÊy c¸i råi chÕt ngay lËp tøc. A Tö c−êi ha h¶ ra chiÒu ®¾c ý, nãi: - §inh Xu©n Thu! V−¬ng bang chóa lµ hé ph¸p cña ch−ëng m«n nh©n ph¸i Tinh Tó. Ng−¬i h·y h¹ y ®i råi sÏ cïng ta lµ ch−ëng m«n nh©n ®éng thñ còng ch−a muén. B©y giê t×nh tr¹ng thÕ nµo ®©y? Ng−¬i thua hay lµ ng−¬i ®−îc? §inh Xu©n Thu võa c¨m giËn võa buån b·, v× sù thÊt b¹i nµy thùc kh«ng ph¶i do c«ng phu kÐm cái g©y ra. Cø coi c¸ch V−¬ng Tinh Thiªn liÖng x¸c chÕt th× g· tuy m¹nh, nh−ng mÊy lÇn ®Òu dïng mét thñ ph¸p gièng nhau, kh«ng cã chi lµ biÕn ¶o tµi t×nh. Nh− vËy ®ñ tá g· chØ häc ®−îc chót Ýt c«ng phu n«ng c¹n cña b¶n m«n do A Tö truyÒn cho mµ th«i. H¾n thÊy m×nh bÞ thua oan, tøc m×nh lÈm bÈm: - Së dÜ ta thua ®ßn nµy lµ v× bän m«n h¹ ph¸i Tinh Tó khiÕp ®¶m sî chÕt, kh«ng ®−îc gan d¹ nh− bän ®Ö tö C¸i Bang. §»ng m×nh chóng rót lui ®Ó tr¸nh ra xa, cßn bªn kia quÇn hïng C¸i Bang kh¼ng kh¸i tu©n theo nghÜa c¶, lóc l©m nguy còng kh«ng trèn tr¸nh. L·o nghÜ mét lóc d−êng nh− t×m ra mét kÕ g×, liÒn ngöa mÆt lªn trêi c−êi ha h¶. A Tö chau mµy nãi: - Ng−¬i c−êi −? ThÕ mµ ng−¬i cßn c−êi ®−îc th× thËt lµ tuång v« sØ. Ta nghÜ r»ng ng−¬i kh«ng cßn cã chi ®¸ng c−êi n÷a. §inh Xu©n Thu vÉn tiÕp tôc c−êi hoµi. §ét nhiªn, tiÕng giã næi lªn Çm Çm. T¸m chÝn tªn ®Ö tö ph¸i Tinh Tó bÞ h¾n n¾m lÊy liÖng vÒ phÝa Du Th¶n Chi nh− ná liªn ch©u. Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  4. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung Du Th¶n Chi kh«ng biÕt xö chiªu "Liªn ch©u hñ thi ®éc". G· chØ n¾m ®−îc ba tªn ®Ö tö C¸i Bang liÖng ra. §Õn chiªu thø t− th× kh«ng kÞp ®ãn ®ì. Tr−íc t×nh thÕ cÊp b¸ch. G· nh¶y vät lªn kh«ng tr¸nh ®−îc "thi ®éc" do §inh Xu©n Thu liÖng tíi, chø kh«ng chÞu ch¹y lïi vÒ phÝa sau vµ nh− vËy tøc lµ g· ch−a thua chiªu nµy. §inh Xu©n Thu chØ mong g· nÐ tr¸nh råi h¾n gi¬ tay tr¸i ra phÝa tr−íc ngùc m×nh vÉy mét c¸i. Bçng nghe A Tö ró lªn mét tiÕng kinh ho¶ng råi nhµo ng−êi vÒ phÝa §inh Xu©n Thu. Nh÷ng ng−êi bµng quan thÊy vËy ai còng c¶ kinh thÊt s¾c. Nªn biÕt r»ng nh÷ng tay vâ c«ng cao c−êng dï c«ng phu "CÇm long c«ng", "Kh«ng h¹c c«ng" cã cao th©m ®Õn ®©u th× còng chØ b¾t ®−îc ®Þch nh©n, hoÆc ®o¹t ®−îc ®ao kiÕm trong kho¶ng c¸ch nhau nhiÒu l¾m lµ bèn, n¨m th−íc. Nh÷ng tay cao thñ tuyÖt ®Ønh cã dïng "V« h×nh thÇn quyÒn" ®¶ th−¬ng ®èi ph−¬ng còng kh«ng thÓ vËn néi lùc phãng tíi ng−êi c¸ch xa ngoµi hai tr−îng ®−îc. Lóc nµy §inh Xu©n Thu ®øng c¸ch A Tö cã ®Õn b¶y, t¸m tr−îng, thÕ mµ h¾n vÈy tay mét c¸i ®· hÊt tung ®−îc A Tö dêi khái l−ng ngùa råi hót vÒ b¾t lÊy. VËy th× vâ c«ng h¾n cao kh«ng biÕt ®Õn ®©u mµ l−êng. QuÇn hïng ®øng bµng quan thiÕu g× tay cao thñ, nh−ng coi c¸i vÉy tay cña §inh Xu©n Thu th× ai còng tù c¶m thÊy m×nh h·i cßn kÐm h¾n xa l¾m. Ng−êi nµo kh«ng kinh h·i còng ph¶i kh©m phôc. QuÇn hïng cã hiÓu ®©u r»ng §inh Xu©n Thu mµ b¾t ®−îc A Tö thiÖt ra kh«ng ph¶i h¾n tr«ng cËy vµo néi lùc cña m×nh mµ ®· dùa vµo mét trong ba thø b¶o bèi cña ph¸i Tinh Tó tªn lµ "Nhu ty s¸ch". "Nhu ty s¸ch" nµy chÕ b»ng thø t¬ cña mét lo¹i t»m sèng trªn tuyÕt gÇn bê bÓ Tinh Tó. Gièng tuyÕt t»m nhá h¬n b¨ng t»m vµ kh«ng cã chÊt ®éc. Nã nh¶ ra mét thø t¬ dai, bÒn kh¸c th−êng. ChØ mét sîi còng khã lßng døt ®øt. Cã ®iÒu tuyÕt t»m kh«ng biÕt kÐo kÐn vµ nh¶ t¬ rÊt Ýt. Ai may th× gÆp chø kh«ng thÓ t×m mµ ®−îc. Ngµy nä, A Tö ®· dïng mét thø l−íi c¸ trong suèt ®Ó b¾t L¨ng Thiªn Lý ®Õn, y xÊu hæ tù vÉn mµ chÕt. C¸i l−íi ®ã còng cã pha chót Ýt t¬ tuyÕt t»m. Sîi d©y "Nhu ty s¸ch" nµy cña §inh Xu©n Thu toµn thÓ b»ng t¬ tuyÕt t»m. Thø t¬ nµy rÊt nhá mµ s¸ng v« h×nh, d−íi ¸nh s¸ng mÆt trêi khã cã ng−êi nh×n thÊy ®−îc. Lóc §inh Xu©n Thu liÖng chÝn tªn ®å ®Ö ra th× ®ång thêi h¾n vung "Nhu ty s¸ch" vÒ phÝa A Tö. ChÝn ®éc thi kia liÖng ra lµ cèt ®Ó b¾t buéc Du Th¶n Chi ph¶i tr¸nh kh«ng che chë cho A Tö ®−îc vµ ®ã còng lµ c¸ch lµm cho ng−êi ngoµi rèi m¾t, ai còng chØ ch¨m chó ®Ó ý nh×n vµo g·, nªn kh«ng ph¸t gi¸c h¾n qu¨ng "Nhu ty s¸ch" b¾t A Tö. Khi A Tö ph¸t gi¸c ra ng−êi nµng v−íng vµo "Nhu ty s¸ch" råi liÒn bÞ §inh Xu©n Thu giËt ®i ngay. Tuy nãi §inh Xu©n Thu b¾t ®−îc A Tö lµ nhê ë b¶o bèi. Nh−ng mét sîi "Nhu ty s¸ch" nhá kh«ng tr«ng thÊy mµ liÖng ra tíi b¶y, t¸m tr−îng vµ kh«ng ®Ó quÇn hïng quÇn Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  5. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung hïng ph¸t gi¸c th× chiªu thøc nµy vµ c«ng lùc Êy còng kh«ng ph¶i h¹ng cao thñ b×nh th−êng cã thÓ lµm ®−îc. §inh Xu©n Thu tay tr¸i n¾m lÊy l−ng A Tö, råi tiÖn ®µ ®iÓm huyÖt nµng lu«n, ®ång thêi sîi "Nhu ty s¸ch" ®· rót vµo trong tay ¸o råi. LiÖng th©y, qu¨ng d©y, vÈy tay, b¾t ng−êi bÊy nhiªu ®éng t¸c chØ trong mét tiÕng c−êi ha h¶ lµ xong. L·o b¾t xong A Tö råi mµ tiÕng c−êi ch−a døt. Du Th¶n Chi ng−êi cßn l¬ löng trªn kh«ng ®· thÊy A Tö bÞ b¾t th× kinh h·i v« cïng. G· nh¶y vÒ phÝa tr−íc th× s¸u x¸c chÕt ®· l−ít qua d−íi ch©n g· råi. G· võa ®¸p ch©n xuèng ®Êt ®· phãng mét ph¸t ch−ëng thùc m¹nh nh»m §inh Xu©n Thu ®¸nh tíi. §inh Xu©n Thu ®−a tay tr¸i vÒ phÝa tr−íc, gi¬ A Tö ra ®Ó ®ãn lÊy chiªu ch−ëng tan bia vì ®¸ cña ®èi ph−¬ng phãng tíi. Lóc nµy Du Th¶n Chi tuy vâ c«ng cao c−êng nh−ng kinh nghiÖm l©m ®Þch ch−a cã mét chót g×. G· thÊy ph¸t ch−ëng cña m×nh s¾p ®¸nh g·y x−¬ng, bong g©n A Tö th× hèt ho¶ng qu¸ lËp tøc thu ch−ëng lùc vÒ. Nh−ng g· ®· vËn toµn lùc ®Ó ra chiªu, lóc cÊp b¸ch thu vÒ thÕ nµo ®−îc. Thùc ra, ng−êi vâ c«ng vµo h¹ng b×nh th−êng còng biÕt gÆp tr−êng hîp nµy chØ cÇn xoay ch−ëng lùc nghiªng chÕch ra phÝa kh¸c th× kh«ng ®Õn nçi lµm A Tö bÞ th−¬ng. Nh−ng Du Th¶n Chi ®èi víi A Tö ®em lßng kÝnh yªu rÊt mùc, nªn võa thÊy thÕ nguy g· hÊp tÊp thu ch−ëng lùc vÒ ngay. Cö ®éng nµy ch¼ng kh¸c nµo ®−a luång ch−ëng lùc ®Ó tù ®¸nh vµo ngùc m×nh. G· lo¹ng cho¹ng ng−êi ®i, oÑ lªn mét tiÕng råi ãi m¸u t−¬i ra. Gi¶ tû g· chØ lµ tay c«ng lùc tÇm th−êng th× ®éng t¸c nµy lµ m×nh tù giÕt m×nh. May g· ®· tËp luyÖn "DÞch c©n kinh" ®Õn chç thµnh tùu nªn tuy g· rÊt ®au ®ín vÒ ph¸t ch−ëng nµy, nh−ng kh«ng ®Õn nçi bá m¹ng. Du Th¶n Chi muèn tõ tõ hÝt mét h¬i ch©n khÝ, song §inh Xu©n Thu khi nµo chÞu dung tha cho g· kÞp thë. L·o ®¸nh lu«n ra bèn ch−ëng. Du Th¶n Chi ch−a kÞp ®Ò tô ch©n khÝ vµo huyÖt ®an ®iÒn, ®µnh vung ch−ëng ra ®Ó ®ãn bèn ph¸t ch−ëng cña ®èi ph−¬ng. Mçi ph¸t l¹i lµm cho g· héc m¸u mét lÇn. G· liªn tiÕp ®ãn bèn ph¸t ch−ëng, miÖng ãi bèn ngôm m¸u ®en. §inh Xu©n Thu vÉn kh«ng chÞu nh©n nh−îng chót nµo, ®¸nh lu«n ph¸t ch−ëng thø n¨m, muèn kÕt qu¶ tÝnh m¹ng ®èi ph−¬ng ngay tøc kh¾c. Bçng phÝa bªn cã mÊy ng−êi qu¸t lín: - §inh l·o qu¸i! Kh«ng ®−îc hµnh hung. H·y tiÕp ta mét chiªu. HuyÒn Tõ, Long M·nh, §¹o Thanh, mÊy vÞ cao t¨ng cïng bao nhiªu tay nghÜa hiÖp kh«ng nì ®Ó V−¬ng Tinh Thiªn, bang chóa C¸i Bang chÕt vÒ tay §inh Xu©n Thu, võa qu¸t võa toan ra tay cù l¹i. Kh«ng ngê ph¸t ch−ëng thø n¨m cña §inh Xu©n Thu võa ®¸nh ra th× Du Th¶n Chi còng ®· ®¸nh tr¶ ®−îc mét ch−ëng. Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  6. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung §inh Xu©n Thu rung ng−êi lªn lïi l¹i mét b−íc. Bän cao nh©n tinh m¾t nh×n thÊy chiªu nµy ®· lµm cho §inh Xu©n Thu còng bÞ mét ®ßn nÆng, nªn dõng b−íc l¹i kh«ng ra cøu viÖn n÷a. Nguyªn Du Th¶n Chi sau khi thæ ra mÊy hôm ø huyÕt råi thÊy h¬i thë khoan kho¸i. §Õn ph¸t ch−ëng thø n¨m th× chÊt kÞch ®éc b¨ng t»m hoµ lÉn víi lùc l−îng dÞch c©n vËn ra. Nöa n¨m tr−íc, §inh Xu©n Thu ®· giao thñ cïng Du Th¶n Chi vµ ®· kh«ng ®Þch næi ch−ëng lùc cña g· råi. Trong vßng nöa n¨m nay néi lùc cña g· t¨ng tiÕn rÊt nhiÒu th× ch−ëng lùc cña §inh Xu©n Thu ®Þch sao l¹i ®−îc. NÕu h¾n kh«ng chiÕm ®−îc tiªn c¬, ®¸nh Du Th¶n Chi bÞ th−¬ng tr−íc lµm cho néi lùc g· gi¶m ®i mÊt nhiÒu th× ph¸t ch−ëng võa råi cßn ®Èy l·o ph¶i lui l¹i ®Õn n¨m b−íc. §inh Xu©n Thu h¬i thë nhén nh¹o, h¾n ch¼ng chÞu cam t©m, vËn ®Õn m−êi thµnh c«ng lùc, qu¸t lªn mét tiÕng thËt to, r©u tãc ®øng dùng c¶ lªn, h¾n vung ch−ëng ®¸nh ra. Du Th¶n Chi tiÕn lªn mét b−íc võa ®ãn ch−ëng lùc cña l·o võa la lªn: - Mau bu«ng tha §oµn c« n−¬ng ra! G· ®¸nh liÒn ra bèn ch−ëng. Mçi ph¸t ch−ëng phãng ra g· l¹i tiÕn thªm mét b−íc. G· tiÕn n¨m b−íc th× tíi tr−íc mÆt §inh Xu©n Thu. G· chØ víi tay ra mét c¸i lµ cã thÓ ®o¹t ®−îc A Tö. §inh Xu©n Thu nh×n thÊy c¸i mÆt tr¬ nh− x¸c chÕt kh«ng khái ghª rîn. Nh−ng h¾n tñm tØm c−êi nãi: - Ta l¹i muèn xö dông "Hñ thi ®éc" n÷a ®©y! Ng−¬i ph¶i ®Ò phßng cho cÈn thËn! §inh Xu©n Thu nãi xong, tay tr¸i d¬ A Tö lªn khÏ ®−a ra. Du Th¶n Chi véi kªu lªn: - Chí! Chí! Chí cã lµm thÕ! Giäng g· run lªn ra chiÒu kinh h·i ®Õn cùc ®iÓm. Nªn biÕt r»ng nÕu §inh Xu©n Thu l¹i thi triÓn "Hñ thi ®éc" th× A Tö lËp tøc biÕn thµnh x¸c chÕt. §inh Xu©n Thu lµ ng−êi th«ng minh c¬ biÕn v« cïng. H¾n thÊy ®èi ph−¬ng ra chiÒu ho¶ng hèt th× hiÓu ngay, bông b¶o d¹: - TÐ ra mi l¹i ®iªn ®¶o thÇn hån v× con bÐ thèi tha nµy råi. Chµ chµ! ThÕ th× hay l¾m! H¾n b¾t ®−îc A Tö muèn xö tö nµng ngay ®Ó khái lo c¸i ho¹ tranh ng«i ch−ëng m«n nh©n ph¸i Tinh Tó. Nh−ng b©y giê h¾n thÊy t×nh tr¹ng Du Th¶n Chi th× l¹i thay ®æi ý nghÜ muèn dïng A Tö lµm con tin ®Ó uy hiÕp g· V−¬ng Tinh Thiªn nµy lµ mét tay vâ c«ng cao th©m h¬n h¾n. QuyÕt ®Þnh nh− vËy, h¾n hái: - Ng−¬i cã muèn cho ¶ nµy chÕt kh«ng? Du Th¶n Chi véi la lªn: - Ng−¬i... ng−¬i... bu«ng tha nµng ra! C¸i ®ã... nguy hiÓm l¾m! §inh Xu©n Thu c−êi ha h¶ nãi: Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  7. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung - Ta giÕt ¶ th× dÔ qu¸, kh«ng cÇn tèn mét chót h¬i søc. Tha ¶ lµm chi? ¶ lµ tªn ph¶n ®å cña b¶n ph¸i. H¹ng ng−êi kh«ng cßn biÕt ®Õn t«n tr−ëng lµ g×, ch¼ng giÕt ¶ th× cßn giÕt ai? Du Th¶n Chi nãi: - §©y lµ... A Tö c« n−¬ng. BÊt luËn thÕ nµo ng−¬i còng ®õng giÕt nµng. Ng−¬i ®· b¾n mï hai m¾t nµng. Ta xin ng−¬i bu«ng tha nµng ra, ta sÏ hËu t¹. G· nãi Êp óng tá ra rÊt quan thiÕt ®Õn A Tö, ch¼ng cßn g× lµ thÓ thèng mét vÞ bang chóa C¸i Bang hay ch−ëng m«n nh©n ph¸i Cùc L¹c chót nµo. §inh Xu©n Thu nãi: - Ng−¬i muèn ta tha ¶ còng ch¼ng khã g×, chØ cÇn ng−¬i thuËn theo ta mÊy ®iÒu kiÖn mµ th«i. Du Th¶n Chi ®¸p ngay: - §−îc ®−îc! Dï lµ tr¨m ngµn ®iÒu kiÖn ta còng −ng chÞu. §inh Xu©n Thu gËt ®Çu nãi: - ThÕ th× hay l¾m! §iÒu thø nhÊt lµ ng−¬i lËp tøc ph¶i l¹y ta lµm s− phô vµ tõ ®©y trë nªn ®Ö tö ph¸i Tinh Tó. Du Th¶n Chi kh«ng ngÇn ngõ g× n÷a, lËp tøc quú hai gèi xuèng nãi ngay: - Tr¨m l¹y s− phô! §Ö tö... lµ V−¬ng Tinh Thiªn xin b¸i kiÕn s− phô! G· tù nhñ: "Ta vèn lµ ®Ö tö ng−¬i tõ tr−íc th× b©y giê cã l¹y ng−¬i lÇn n÷a còng ch¼ng sao". QuÇn hïng thÊy g· quú xuèng ®Òu la ã om sßm. Toµn thÓ bang chóng C¸i Bang tõ hµng tr−ëng l·o trë xuèng ch¼ng mét ai lµ kh«ng c¨m phÉn. Hä nghÜ r»ng: - Bang m×nh lµ bang lín nhÊt thiªn h¹, næi tiÕng hµo hiÖp mµ bang chóa l¹i ®i l¹y Tinh Tó l·o qu¸i lµm s− phô th× cßn ra thÕ nµo? Bän ta kh«ng thÓ thê h¾n lµm bang chóa ®−îc n÷a. Bçng nghe chu«ng, trèng, ®µn, s¸o næi lªn vang lõng. Bän m«n ®å ph¸i Tinh Tó lín tiÕng hoan h«, ca tông Tinh Tó l·o tiªn r©m ran c¶ mét gãc trêi. TiÕng hoan h« ca tông kh«ng thÓ nãi xiÕt ®−îc, t−ëng chõng nh− mÆt tr¨ng, mÆt trêi còng kh«ng s¸ng l¸ng b»ng Tinh Tó l·o tiªn! Trêi ®Êt còng kh«ng réng b»ng l·o tiªn! Tõ thuë Bµn Cæ khai thiªn lËp ®Þa ®Õn giê, kh«ng cã ng−êi thø hai nµo uy ®øc to t¸t b»ng l·o tiªn. C¶ ®Õn ®øc Khæng Tö, ®øc Nh− Lai hay V−¬ng MÉu, L·o Qu©n còng cßn thua l·o tiªn cña chóng. A Tö bÞ §inh Xu©n Thu b¾t ®−îc, §oµn ChÝnh ThuÇn cïng NguyÔn Tinh Tróc nh×n nhau thÊt s¾c nh−ng tù biÕt b¶n l·nh m×nh kh«ng ®Þch næi Tinh Tó l·o qu¸i vµ khã lßng cøu ®−îc con g¸i m×nh tho¸t khái tay h¾n. Khi thÊy V−¬ng Tinh Thiªn chÞu v× con g¸i m×nh mµ quú l¹y thê kÎ thï th× hai ng−êi cµng thªm söng sèt. NguyÔn Tinh Tróc võa kinh h·i võa mõng thÇm, khÏ b¶o §oµn ChÝnh ThuÇn: - Lang qu©n coi ®ã! T×nh nghÜa cña y th©m träng lµ thÕ. Cßn lang qu©n... liÖu cã b»ng ng−êi ta trong mu«n mét kh«ng? Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  8. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung §oµn Dù liÕc m¾t nh×n V−¬ng Ngäc YÕn lÈm bÈm: - M×nh ®èi víi V−¬ng c« n−¬ng cã mét mèi t×nh th¾m thiÕt ®· t−ëng lµ hÕt lßng víi nµng. Nh−ng b©y giê so víi V−¬ng Tinh Thiªn th× h·y cßn kÐm xa. Y míi ph¶i lµ th¸nh hiÒn trªn tr−êng t×nh. Gi¶ tû V−¬ng c« n−¬ng bÞ Tinh Tó l·o qu¸i b¾t ®−îc, liÖu m×nh cã chÞu quú gèi ®Ó n¨n nØ kh«ng? NghÜ tíi ®©y, ®ét nhiªn chµng c¶m thÊy m¹ch m¸u c¨ng th¼ng, næi lßng h¨ng h¸i, dï cã ph¶i v× nµng mµ mu«n th¸c còng cam lßng. ThÕ th× chÞu nhôc tr−íc mÆt mäi ng−êi ®· thÊm vµo ®©u? BÊt gi¸c chµng buét miÖng la lªn: - ChÞu l¾m! ChÞu l¾m! V−¬ng Ngäc YÕn lÊy lµm kú hái: - C«ng tö b¶o chÞu c¸i g×? §oµn Dù ®á mÆt lªn Êp óng: - å! C¸i ®ã... Du Th¶n Chi dËp ®Çu l¹y lu«n mét håi råi ®øng lªn thÊy §inh Xu©n Thu vÉn n¾m lÊy A Tö mµ da mÆt nµng co róm l¹i ra chiÒu thèng khæ v« cïng. G· véi nãi: - S− phô! S− phô mau tha nµng ra. §inh Xu©n Thu c−êi l¹t ®¸p: - Con tiÓu nha ®Çu nµy lín mËt lµm cµn. Khi nµo tha ¶ mét c¸ch dÔ dµng nh− thÕ ®−îc? Trõ phi ng−¬i ®em c«ng chuéc téi lµm mÊy viÖc nµy cho ta. Du Th¶n Chi nãi: - D¹! D¹! S− phô muèn ®Ö tö lËp c«ng lao g×? §inh Xu©n Thu ®¸p: - Ng−¬i ra khiªu chiÕn víi HuyÒn Tõ ph−¬ng tr−îng vµ giÕt y ®i! Du Th¶n Chi ngÇn ngõ nãi: - §Ö tö vèn kh«ng thï o¸n. C¸i Bang tuy muèn tranh giµnh ng«i thø víi ph¸i ThiÕu L©m nh−ng ®Ö tö mong r»ng gi¶i quyÕt mét c¸ch ªm th¾m kh«ng x¶y cuéc giÕt ng−êi ®æ m¸u th× h¬n. §inh Xu©n Thu sa sÇm nÐt mÆt, tøc giËn nãi: - Mi d¸m ph¶n kh¸ng mÖnh lÖnh s− phô! TÐ ra mi l¹y ta lµm s− phô chØ lµ gi¶ dèi! Du Th¶n Chi chØ mong cho A Tö b×nh yªn tho¸t hiÓm. G· cßn ®Õm xØa g× ®Õn ®¹o nghÜa giang hå hay nh÷ng d− luËn thÞ phi. G· ®¸p ngay: - V©ng! V©ng! Cã ®iÒu vâ c«ng ph¸i ThiÕu L©m rÊt cao th©m, ®Ö tö chØ biÕt hÕt søc mµ lµm... NÕu s− phô... thñ tÝn th× ®õng gia h¹i A Tö c« n−¬ng. §inh Xu©n Thu h÷ng hê ®¸p: - GiÕt HuyÒn Tõ hay kh«ng hoµn toµn ë ng−¬i, cßn giÕt A Tö hay kh«ng lµ quyÒn cña ta. Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  9. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung §inh Xu©n Thu cè ý g©y mèi hiÒm khÝch gi÷a C¸i Bang vµ ph¸i ThiÕu L©m ®Ó hai bªn x¶y cuéc ¸c chiÕn cho h¾n ë gi÷a thñ lîi. Du Th¶n Chi quay l¹i lín tiÕng h«: - HuyÒn Tõ ph−¬ng tr−îng chïa ThiÕu L©m! Ph¸i ThiÕu L©m lµ mét m«n ph¸i ®øng ®Çu c¸c ph¸i vâ, C¸i Bang còng lµ mét bang lín nhÊt trªn chèn giang hå. Tr−íc ®©y hai bªn ®øng ngang hµng ë Trung Nguyªn, kh«ng bªn nµo lÖ thuéc bªn nµo. B÷a nay chóng ta tû ®Êu ®Ó ph©n cao thÊp. Ai th¾ng th× lµm minh chñ vâ l©m mµ kÎ thua th× ph¶i phôc tïng hiÖu lÖnh cña minh chñ, kh«ng ®−îc ph¶n kh¸ng. G· võa nãi võa ®¶o m¾t nh×n quÇn hïng mét l−ît ®o¹n nãi tiÕp: - LiÖt vÞ anh hïng, h¶o h¸n kh¾p thiªn h¹! B÷a nay c¸c vÞ ®Òu tô tËp ë ch©n nói ThiÕu ThÊt nµy. VÞ nµo kh«ng phôc cø viÖc tiÕn ra, cïng vâ l©m minh chñ khiªu chiÕn. G· nãi nh− vËy lµ ®· tù ®Æt m×nh lªn ®Þa vÞ minh chñ vâ l©m. © HQD Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2