Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 112

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

75
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 112', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 112

  1. Luï c Maï c h Thaà n Kieá m Nguyeâ n taù c : Kim Dung HOÀ I THÖÙ 112 DU THAÛ N CHI TYÛ ÑAÁ U HUYEÀ N TÖØ Cuoäc ñoái ñaùp giöõa Ñinh Xuaân Thu vaø Du Thaûn Chi vöøa roài tuy khoâng lôùn tieáng nhöng nhöõng ngöôøi hieän dieän taïi traøng ñeàu laø baäc noäi coâng thaâm haäu neân nghe roõ töøng caâu töøng tieáng moät. Quaàn taêng chuøa Thieáu Laâm nghe Ñinh Xuaân Thu coâng nhieân sai Vöông Tinh Thieân, bang chuû Caùi Bang ra gieát Huyeàn Töø phöông tröôïng cuûa hoï thì ai naáy ñeàu caêm haän voâ cuøng. Nhöng vöøa roài hoï theo doõi cuoäc tyû ñaáu giöõa hai ngöôøi, hoï ñaõ thaáy roõ coâng löïc cao thaâm vaø ñoäc aùc cuûa Du Thaûn Chi vaø laõo quaùi. Vöông Tinh Thieân coâng löïc Thieàn moân ñaõ cöïc kyø thaâm haäu laïi coù theâm taø phaùp cuûa baøng moân taû ñaïo. Vaäy Huyeàn Töø coù theå ñòch noåi gaõ khoâng? Caùi ñoù khoù maø bieát tröôùc ñöôïc. Nhöng neáu gaõ thi trieån ñoäc coâng taø thuaät thì Huyeàn Töø khoâng theå naøo choáng gaõ noåi. Huyeàn Töø tuy khoâng muoán ñoäng thuû vôùi gaõ, nhöng gaõ coâng nhieân khieâu chieán tröôùc maët quaàn huøng neân ñaïi sö khoân g coù lyù naøo thoaùi thaùc ñöôïc, lieàn chaép tay nieäm Phaät roài noùi: -Maáy traêm naêm nay Caùi Bang töøng noåi tieáng nghóa hieäp trong voõ laâm ôû Trung Nguyeân. Nhöõng baäc anh huøng trong thieân haï chaúng ai laø khoâng bieát. Nhöõng baäc anh huøng trong thieân haï chaúng ai laø khoâng tín ngöôõng. Ngay vò Bang chuùa tröôùc ñaây laø Uoâng Kieám Thoâng ñaõ coù söï ñi laïi ngao du thaân maät vôùi teä phaùi. Nay Vöông thí chuû leân troïng nhaäm Bang chuùa, teä phaùi chöa kòp ñeán chuùc möøng, tuy ñoù coù ñieàu sô xuaát, nhöng boïn ñeä töû teä phaùi caû taêng laãn tuïc vaãn moät nieàm toân kính quyù bang... Söï giao tình giöõa Caùi Bang vaø Thieáu Laâm maáy traêm naêm nay chöa töøng toån thöông hoaø khí. Vaäy maø taïi sao Vöông Bang chuùa böõa nay ñoät nhieân höng binh vaán toäi? Mong raèng Bang chuùa tuyeân boá lyù khoâng cho caùc baäc anh huøng khaép thieân haï hieän dieän ôû ñaây ñöôïc roõ. Nhöõng ñieàu thò phi, khuùc tröïc ñaõ coù coâng luaän, neáu teä phaùi coù ñieàu chi laàm loãi thì baàn taêng saün saøng cuùi ñaàu nhaän toäi!... Du Thaûn Chi haõy coøn nhoû tuoåi kieán thöùc laïi heïp hoøi. Gaõ laø con ngöôøi chæ hoïc voõ thuaät thì bieän luaän laø sao noåi vôùi Huyeàn Töø. Nhöng gaõ tröôùc khi ñeán chuøa Thieáu Laâm ñaõ ñöôïc Toaøn Quan Thanh daïy cho ñuû ñieàu. Khi nghe lôøi chaát vaán lieàn leân tieáng ñaùp: -Nhaø Ñaïi Toáng ta hieän nay phía Nam coù Lieâu quoác, phía Taây coù Ñaïi Lyù, phía Nam coù coù Taây Haï, Thoå Phoàn, Töø Di nhoøm ngoù Trung Nguyeân. Caùi ñoù... caùi ñoù... 1 Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  2. Luï c Maï c h Thaà n Kieá m Nguyeâ n taù c : Kim Dung Gaõ ñöôïc ngöôøi ta daïy cho hoïc thuoäc loøng, luùc naøy nhôù loän xoän. Ñaùng lyù phaûi noùi phía Baéc coù nöôùc Lieâu, Nam coù Ñaïi Lyù, Taây coù Thoå Phoàn, Taây Haï thì gaõ laïi noùi loän phöông vò, khieán moïi ngöôøi phaûi haèn gioïng coá nín cho khoûi baät ra tieáng cöôøi. Gaõ bieát mình noùi loän nhöng khoâng vaõn hoài laïi ñöôïc nöõa neân beõn leõn voâ cuøng. May maø chaân töôùng gaõ ñöôïc che ñaäy sau taám maët naï, ngöôøi ngoaøi khoâng nhìn thaáy saéc dieän. Gaõ "oà" leân moät tieáng roài noùi tieáp: -Nhaø Ñaïi Toáng ta binh vi töôùng quaû, theá nöôùc choâng cheânh, hoaøn toaøn troâng vaøo nghóa só voõ laâm, ñoàng ñaïo voõ laâm, ñoàng ñaïo giang hoà, ai naáy heát daï ñem taâm, phoø taù môùi coù theå ngoaøi choáng cöôøng ñòch, truy dieät gian nhaân... Quaàn huøng nghe gaõ noùi maáy caâu naøy raát laø höõu lyù, ñeàu laåm baåm: -Ñuùng laém! Ñuùng laém! Du Thaûn Chi tinh thaàn phaán khôûi, doõng daïc noùi tieáp: -Gaàn ñaây moái lo beân ngoaøi ngaøy caøng thaäm troïng. Boïn haøo kieät chuùng ta hai vai gaùnh traùch nhieäm ngaøy moät theâm naëng. Ñaùng lyù phaûi ñoàng taâm hieäp löïc ñaëng ñoái phoù vôùi nhöõng moái nguy nan töø ngoaøi ñöa ñeán. Song le caùc moân phaùi, caùc bang hoäi ñaõ mang danh chaùnh phaùi laïi töông tranh nhau, khuynh ñaûo nhau ñeå tranh giaønh hö vò. Noùi toùm laïi, neáu toaøn theå chuùng ta khoâng chung löng, ñaáu caät giöõ laáy sôn haø, xaõ taéc thì e raèng chæ moät mình teân Khaát Ñan Kieàu Phong ñôn thöông ñoäc maõ xaâm laán coõi bôø, boïn haøo kieät Trung Nguyeân chuùng ta cuõng bò thaát bò. Taïi haï coøn nghe raèng ngoaøi beå Tinh Tuù coõi Taây Vöïc coøn coù Tinh Tuù laõo... Thaèng cha Tinh Tuù Laõo... oà! Laõo ñaõ ñeán chuøa Thieáu Laâm... caùi ñoù... Nguyeân Toaøn Quaùn Thanh daïy Du Thaûn Chi noùi: "Tinh Tuù laõo quaùi" ngoaøi beå Tinh Tuù coõi Taây Vöïc ñaõ ñeán chuøa Thieáu Laâm haï saùt hai vò cao taêng lieàn moät luùc, maø phaùi Thieáu Laâm ñaùnh chòu boù tay. Gaõ ñaõ thuoäc loøng, buoät mieäng noùi gaàn heát caâu môùi bieát laø hoûng, neân gaõ aáp uùng nhaéc ñi, nhaéc laïi maáy chöõ Tinh Tuù Laõo... roài khoâng noùi tieáp ñöôïc nöõa. Quaàn huøng coù ngöôøi la leân: -Haén laø Tinh Tuù laõo quaùi coøn mi laø Tinh Tuù tieåu yeâu. Trong ñaùm ñoâng noåi leân moät traøng cöôøi hoâ hoá. Boïn moân ñoà phaùi Tinh Tuù laïi ñoàng thanh caát tieáng haùt: Tinh Tuù laõo tieân Danh löøng vuõ truï Ñöùc saùnh cöûu thieân Coå kim hieám coù Hôn ngaøn ngöôøi gaân coå leân maø haùt, nhöng quaàn huøng ñeà khí cöôøi roä aùt haún tieáng haùt ñi. Tieáng haùt vöøa döùt trong ñaùm ñoâng boãng coù tieáng oàm oàm caát leân haùt: 2 Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  3. Luï c Maï c h Thaà n Kieá m Nguyeâ n taù c : Kim Dung Tinh Tuù laõo tieân Danh löøng vuõ truï Ñöùc saùnh cöûu thieân Thoái hôn raém choù Ñieäu haùt naøy vöøa nghe qua cuõng gioáng heät aâm ñieäu cuûa boïn moân ñoà Tinh Tuù. Vì ba caâu treân hoaøn toaøn gioáng baøi ca xöng tuïng coâng ñöùc cuûa boïn hoï, neân hoï hoan hoâ khoâng ngôùt mieäng, töôûng laø trong phaùi khaùc cuõng coù ngöôøi ca tuïng laõo tieân phaùi mình. Moät ngöôøi ngoaøi phaùi ca tuïng coøn hôn laø caû ngaøn ngöôøi baûn phaùi töï khen. Khoâng ngôø ñeán caâu thöù tö thay ñoåi moät caùch ñoät ngoät khieán moïi ngöôøi nhìn nhau kinh ngaïc. AÂm thanh cuûa tieáng nhaïc cuõng khoâng kòp thu veà, hoaø vôùi caâu "Thoái hôn raém choù" nghe caøng du döông reùo raét. Quaàn huøng cöôøi laên, cöôøi loän, coøn moân ñoà phaùi Tinh Tuù thì ngoaùc mieäng vaêng tuïc ra maø chöûi ruûa, nghe raát choái tai. Vöông Ngoïc Yeán cuõng mæm cöôøi noùi: -Bao tam ca! Tam ca haùt hay quaù! Bao Baát Ñoàng ñaùp: -Coâ nöông quaù khen! Tam ca raát laáy laøm xaáu hoå! Nguyeân boán caâu haùt vöøa roài laø "kieät taùc" cuûa Bao Baát Ñoàng. Du Thaûn Chi nhaân luùc moïi ngöôøi nhoán nhaùo thì thaàm vôùi Toaøn Quaùn Thanh moät hoài roài gaõ laïi doõng daïc noùi tieáp: -Nhaø Ñaïi Toáng ta gaëp luùc nguy nan maø caùc baïn ñoàng ñaïo treân choán giang hoà laïi khoâng cuøng nhau nhaát taâm, nhaát trí ñeå ñeán noãi bò quaân Phieân bang khinh nhôøn laán aùp. Vì theá maø Caùi Bang chuû tröông laäp neân moät vò minh chuû voõ laâm ñeå ai naáy tuaân theo hieäu leänh phoøng khi coù ñaïi söï xaûy ra, boïn ta thoáng nhaát haønh ñoäng, traùnh khoûi tình traïng quaân hoài voâ leänh. Huyeàn Töø phöông tröôïng! Phöông tröôïng coù taùn thaønh yù kieán cuûa taïi haï chaêng? Huyeàn Töø thuûng thaúng ñaùp: -Lôøi tuyeân boá cuûa Vöông Bang chuùa raát laø ñuùng lyù. Nhöng laõo taêng coøn coù ñieàu chöa hieåu xin Bang chuùa chæ giaùo. Du Thaûn Chi hoûi: -Ñieàu gì? Huyeàn Töø hoûi laïi: -Vöông Bang chuùa ñaõ baùi Tinh Tuù laõo tieân laøm sö phuï vaäy Bang chuùa laø moân ñoà cuûa phaùi Tinh Tuù coù ñuùng theá khoâng? Du Thaûn Chi aáp uùng: -Caùi ñoù... laø vieäc rieâng cuûa taïi haï khoâng lieân quan gì ñeán phöông tröôïng. 3 Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  4. Luï c Maï c h Thaà n Kieá m Nguyeâ n taù c : Kim Dung Huyeàn Töø noùi: -Tinh Tuù laø moät phaùi ôû Taây Vöïc thì coù dính líu gì ñeán ñoàng ñaïo voõ laâm nhaø Ñaïi Toáng. Vaäy nhaø Ñaïi Toáng chuùng toâi coù laäp minh chuû voõ laâm hay khoâng cuõng chaúng lieân can gì ñeán phaùi Tinh Tuù. Giaû tyû caùc baïn ñoàng ñaïo voõ laâm ôû Trung Nguyeân coù ñeà cöû leân moät vò minh chuû ñeå tieän ñieàu khieån ñaïi cuoäc cuûa voõ laâm Trung Nguyeân, rieâng caùc haï laø moân ñoà phaùi Tinh Tuù laø ngöôøi ngoaïi cuoäc töôûng cuõng khoâng neân tham döï vaøo. Caùc vò anh huøng lôùn tieáng hoâ: -Phaûi laém! Phaûi laém! -Lôøi Thieáu Laâm phöông tröôïng thaät laø ñaùng phuø hôïp vôùi nguyeän voïng cuûa voõ laâm Trung Nguyeân chuùng ta! -Boïn choù maù Phieân bang caùc ngöôi ñöøng coù cuoàng voïng laøm minh chuû voõ laâm ôû Trung Nguyeân. Du Thaûn Chi cöùng hoïng khoâng bieát ñaùp theá naøo, heát nhìn Ñinh Xuaân Thu roài laïi nhìn Toaøn Quaùn Thanh ñeå chôø hai ngöôøi môùm lôøi. Ñinh Xuaân Thu haéng gioïng moät tieáng roài noùi: -Thieáu Laâm phöông tröôïng noùi theá laø sai. Laõo phu laø nhaân daân haït Khuùc Phuï tænh Sôn Ñoâng, moät nôi ñaõ ñaûn sinh Thaùnh Nhaân. Phaùi Tinh Tuù laø do moät tay laõo phu saùng laäp ra taïi sao baûo laø moät moân phaùi Phieân bang ôû Taây Vöïc ñöôïc? Phaùi Tinh Tuù laäp ôû mieàn Taây Vöïc chaúng qua laø nôi laõo phu taïm thôøi aån cö maø thoâi. Phöông tröôïng baûo Tinh Tuù laø moät moân phaùi Phieân bang phoûng coù khaùc gì baûo Ñöùc Khoång Töû cuõng laø ngöôøi Phieân bang khoâng? Theá thì thaät laø buoàn cöôøi! Hôn nöõa, ñaïi sö ñaõ noùi ñeán Phieân bang Taây Vöïc, sao khoâng nhôù ñöùc Ñaït Ma toå sö vaø nguoàn goác voõ coâng cuûa phaùi Thieáu Laâm? Caû Phaät giaùo cuõng laø giaùo phaùi töø Phieân bang Taây Vöïc ñöa ñeán. Theo laõo phu nhaän xeùt thì Thieáu Laâm môùi chính laø moät moân phaùi Phieân bang Taây Vöïc. Ñinh Xuaân Thu noùi caâu naøy khieán cho Huyeàn Töø vaø quaàn huøng ñeàu caûm thaáy khoù beà giaûi thích. Toaøn Quaùn Thanh cuõng doõng daïc leân tieáng: -Khoù maø xeùt tôùi nguoàn goác voõ coâng trong thieân haï. Voõ coâng Taây Vöïc truyeàn vaøo Trung Nguyeân cuõng coù maø voõ coâng töø Trung Nguyeân truyeàn sang Taây Vöïc cuõng coù. Bang chuùa teà bang voán laø ngöôøi Trung thoå. Caùi Bang laïi laø moät moân phaùi ôû Trung Nguyeân. Vaäy vieäc Bang chuùa teä bang ñöùng ra laøm moät nhaân vaät ñaàu naõo caùc phaùi voõ Trung Nguyeân cuõng chaúng coù gì traùi leõ. Huyeàn Töø phöông tröôïng! Coâng vieäc böõa nay laø caên cöù vaøo voõ coâng maïnh hay yeáu ñeå phaân thaéng baïi, chöù khoâng caên cöù vaøo caâu noùi ñaàu moâi choùt löôõi ñeå ñònh hôn thua. Giöõa Caùi Bang cuøng phaùi Thieáu Laâm heã ai maïnh laø ñöôïc. Chæ caàn hai vò thuû lónh ra tay tæ thí laø coù theå phaân 4 Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  5. Luï c Maï c h Thaà n Kieá m Nguyeâ n taù c : Kim Dung cao thaáp ngay töùc khaéc. Neáu khoâng theá thì duø tranh luaän daøi doøng haøng nöûa ngaøy cuõng khoâng ñi ñeán keát quaû naøo. Baèng phöông tröôïng laø ngöôøi saùng suoát bieát mình, bieát ngöôøi, töï lieäu khoâng ñòch noåi thì neân baùi phuïc vaø suy toân Bang chuùa leân laøm minh chuû voõ laâm. Nhö vaäy hai vò baát taát phaûi ñoäng thuû nöõa. Caâu noùi cuûa haén toû ra laø Huyeàn Töø töï bieát khoâng ñòch noåi neân khieáp ñaûm maø tìm lôøi thoaùi thaùc. Huyeàn Töø thong thaû böôùc ra maáy böôùc, mieäng nieäm A Di Ñaø Phaät roài noùi: -Vöông Bang chuùa! Bang chuùa ñaõ coá tình eùp laõo taêng phaûi ñoäng thuû. Neáu laõo taêng coøn giöõ quan nieäm hai beân giao haûo maáy traêm naêm nay maø kieân quyeát khoâng chòu vaâng lôøi thì toû ra baát kính ñoái vôùi quyù Bang. Huyeàn Töø ñaïi sö ñöa maét nhìn khaép quaàn huøng moät löôït roài doõng daïc tuyeân boá: -Lieät vò anh huøng! Böõa nay caùc vò ñeàu tai nghe maét thaáy Thieáu Laâm teä phaùi ñaõ quyeát taâm khoâng coù yù tranh ñaáu vôùi Caùi Bang, nhöng Vöông Bang chuùa coá tình böùc baùch neân laõo taêng heát ñöôøng thoaùi thaùc. Quaàn huøng ñoàng thanh noùi: -Ñuùng theá! Boïn taïi haï ñeàu minh chöùng laø phaùi Thieáu Laâm khoâng coù choã naøo khieám khuyeát. Du Thaûn Chi chæ nôm nôùp lo aâu veà söï an nguy cuûa A Töû, gaõ muoán gieát Huyeàn Töø ngay ñeå Ñinh Xuaân Thu buoâng tha naøng, lieàn lôùn tieáng noùi: -Trong vieäc tyû voõ maïnh ñöôïc, yeáu thua, khoâng caàn keå ñeán hôïp lyù hay khoâng hôïp lyù. Phöông tröôïng mau mau ñoäng thuû ñi. Neân bieát raèng Du Thaûn Chi, thuôû nhoû ham chôi, bieáng hoïc, tuy gaõ khoâng phaûi con ngöôøi coù tính neát thuaàn löông nhöng cuõng laø moät thieáu nieân chaát phaùc ngu ñaàn. Sau khi phuï thaân cheát ñi, gaõ troâi noåi treân choán giang hoà, cuoäc ñôøi gaõ chòu ñöïng khoâng bieát bao nhieâu laø söï khinh khi nhuïc nhaõ. Tröôùc kia gaõ ñöôïc gaàn ngöôøi quang minh chính tröïc chæ ñieåm nhöõng ñieàu phaûi traùi, song laïi chung ñuïng vôùi A Töû, chöõ raèng "gaàn möïc thì ñen". Huoáng chi gaõ laïi nhaát taâm suøng kính A Töû, nhaát nhaát tuaân theo meänh leänh cuûa naøng. Nhöõng ñieàu thò phi, thieän aùc, toaøn theo ñöôøng loái taø ma, ngoaïi ñaïo cuûa phaùi Tinh Tuù. Töø luùc gaõ baùi Ñinh Xuaân Thu laøm sö phuï, laõo hoï Ñinh chöa daäy qua gaõ moät chuùt voõ coâng naøo, ngôø ñaâu, quanh ñi quaån laïi vaãn laø coâng phu cuûa phaùi Tinh Tuù. Nhöõng moân voõ phaùi naøy toaøn duøng loái aâm ñoäc ñeå thuû thaéng. Gaõ bò tieâm nhieãm heát ngaøy naøy qua ngaøy khaùc khieán cho moät ñeä töû voán doøng doõi nghóa hieäp ñaát Trung Nguyeân bieán thaønh con ngöôøi hung baïo baát phaân thieän aùc, hoaøn toaøn troâng vaøo söïc löïc ñeå tranh thaéng baïi, baát chaáp thò phi. Huyeàn Töø lôùn tieáng noùi: -Ñöùc Phaät töø bi! Theo lôøi Vöông Bang chuùa thì thanh danh nghóa hieäp maáy traêm naêm cuûa Caùi Bang ñeán ñaây bò söùt meû maát roài! 5 Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  6. Luï c Maï c h Thaà n Kieá m Nguyeâ n taù c : Kim Dung Du Thaûn Chi ñoät nhieân baêng mình laïi gaàn hôn moät tröôïng noùi: -Ñaùnh thì ñaùnh ñi! Khoâng ñaùnh thì ruùt lui, ñöøng nhieàu lôøi voâ ích. Gaõ vöøa noùi vöøa lieác nhìn Ñinh Xuaân Thu ra chieàu noùng naûy. Huyeàn Töø noùi: -Ñöôïc roài! Böõa nay laõo taêng xin laõnh giaùo "Haøng Long thaäp baùt chöôûng" cuøng "Ñaû caåu boång phaùp" laø hai ñaïi tuyeät kyõ cuûa Vöông Bang chuùa ñeå cho anh huøng haûo haùn thieân haï ñöôïc xem coâng phu ñích truyeàn töø maáy traêm naêm cuûa Caùi Bang. Du Thaûn Chi chöng höûng, baát giaùc luøi laïi hai böôùc. Tuy gaõ laøm Bang chuùa Caùi Bang nhöng chaúng bieát moät chieâu naøo veà Haøng Long thaäp baùt chöôûng vaø Ñaû caåu boång phaùp. Nhöng gaõ ñöôïc nghe ngöôøi ta noùi ngoâi Bang chuùa Caùi Bang luùc truyeàn cho ngöôøi môùi taát phaûi truyeàn hai moân tuyeät kyõ naøy goïi laø "Traán Bang thaàn coâng". Veà moân "Haøng Long thaäp baùt chöôûng" coøn coù khi ngaãu nhieân truyeàn ra ngöôøi ngoaøi khoâng phaûi laø Bang chuùa, nhöng moân "Ñaû caåu boång phaùp" thì nhaát ñònh laø phaûi ngöôøi keá vò Bang chuùa môùi ñöôïc truyeàn thuï. Maáy traêm naêm nay khoâng moät vò Bang chuùa Caùi Bang naøo laø khoâng hieåu hai moân traán Bang tuyeät kyõ ñoù. Huyeàn Töø thaáy veû maët gaõ ngô ngaùc lieàn noùi: -Laõo taêng laø phöông tröôïng chuøa Thieáu Laâm, dó nhieân phaûi thi trieån "Ñaïi Kim Cöông quyeàn" cuøng "Ban Nhöôïc chöôûng" ñeå ñoùn tieáp "Haøng Long thaäp baùt chöôûng" cuûa quyù Bang vaø duøng thieàn tröôïng ñeå ñoùn tieáp Ñaû caåu boång. Hôõi ôi! Phaùi Thieáu Laâm cuøng quyù Bang ñôøi ñôøi giao haûo. Maáy moân voõ naøy tröôùc nay thöôøng khi ñöùng beân nhau ñeå ñoái phoù vôùi ngöôøi ngoaøi chöù chöa töøng cöøu ñòch vôùi nhau. Laõo taêng ñöùc baïc raát laáy laøm hoå theïn cuøng caùc vò Bang chuùa vaø chöôûng moân truyeàn ñôøi hai phaùi Caùi Bang vaø Thieáu Laâm. Quaàn huøng nghe ñaïi sö noùi ñeàu ñem loøng kính meán. Taám aùo baøo roäng thuøng thình cuûa Huyeàn Töø ñaïi sö bay phaáp phôùi. Hai baøn tay chaép laïi. Ñoù laø khôûi ñieåm veà thuû thöùc "Kính leã chuùng sinh" trong moân "Ban Nhöôïc chöôûng". Veû maët hieàn hoaø thaân aùi nhöng taám aùo taêng baøo xoeø ra hai beân taû höõu ñuû thaáy trong chieâu thöùc naøy coù aån taøng moät noäi löïc raát cao thaâm cuûa thieàn moân. Du Thaûn Chi khoâng noùi gì nöõa tay traùi vung leân khoâng ñaùnh ra moät chöôûng. Tay phaûi cuõng tieáp tuïc phoùng chöôûng ra ngay. Chöôûng beân traùi phoùng ra tröôùc maø ñeán sau, chöôûng beân phaûi phoùng ra sau maø ñeán tröôùc. Hai luoàng löïc ñaïo so le xoâ tôùi, bieán aûo dò thöôøng. Chöôûng löïc hai ngöôøi phaùt ra ñeán giöõa ñöôøng thì chaïm nhau baät moät tieáng "aàm" vang doäi roài cuøng tieâu tan ñi. Boãng nghe hai tieáng veo veùo. Hai ñaàu daây löng cuûa Huyeàn Töø ñöùt ra bay ñi hai ngaû xa ñeán maáy tröôïng. 6 Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  7. Luï c Maï c h Thaà n Kieá m Nguyeâ n taù c : Kim Dung Nguyeân hai chöôûng löïc cuûa Du Thaûn Chi bao phuû moät phaïm vi raát roäng, ñaùnh vaøo löïc ñaïo cuûa Huyeàn Töø lieàn bò chöôûng löïc "Kính Leã Chuùng Sinh" laøm cho tieâu tan nhöng ñaàu sôïi daây löng tung ra hai beân hoâng bò chöôûng löïc cuûa gaõ chaán ñoäng laøm cho ñöùt rôøi. Taêng löõ phaùi Thieáu Laâm cuøng quaàn huøng thaáy vaäy ñeàu la où om soøm: -Ñaây laø voõ coâng taø moân phaùi Tinh Tuù. -Khoâng phaûi "Haøng Long thaäp baùt chöôûng". -Khoâng phaûi voõ coâng ñích truyeàn cuûa Caùi Bang! Boïn ñeä töû Caùi Bang cuõng la leân: -Chuùn g ta tyû voõ vôùi phaùi Thieáu Laâm khoâng theå duøng coâng phu taø phaùi ñöôïc! -Bang chuùa! Bang chuùa phaûi thi trieån "Haøng Long thaäp baùt chöôûng" môùi ñuùng. -Söû duïng coâng phu taø phaùi laø laøm cho Caùi Bang maát maët. Du Thaûn Chi vöøa ñoái chöôûng ñaõ chieám ñöôïc moät chuùt thöôïng phong, nhöng nghe moïi ngöôøi la om soøm, loøng gaõ sinh ra ngaàn ngaïi. Chieâu thöù hai khoâng phoùng ra ñöôïc nöõa. Boïn ñoà ñeä phaùi Tinh Tuù la raàm leân: -Thaàn coâng phaùi Tinh Tuù cao cöôøng gaáp maáy voõ coâng cuûa Caùi Bang, sao laïi khoâng thi trieån nöõa ñi? -Vöông sö huynh! Sö huynh tieán leân ñi! Dó nhieân laø sö huynh phaûi söû duïng thaàn coâng cuûa laõo tieân ñaõ truyeàn thuï cho ñeå gieát laõo sö giaø ñoù ñi. -Tinh Tuù laõo tieân ñöùc ngang trôøi ñaát. -Tinh Tuù thaàn coâng ñeä nhaát thieân haï, ñaùnh ñaâu ñöôïc ñaáy. Hai beân thi nhau la où vaø hoan hoâ thì ñoät nhieân döôùi chaân nuùi coù moät thanh aâm huøng traùng voïng leân: -Ai baûo voõ coâng phaùi Tinh Tuù hôn ñöôïc "Haøng Long thaäp baùt chöôûng" cuûa Caùi Bang? Boãng nghe tieáng voù ngöïa doàn daäp. Möôøi maáy ngöôøi cöôõi ngöïa chaïy nhö bay, ñang lao leân nuùi. Khaùch kî toaøn maëc aùo moûng maøu huyeàn trong, loùt vaûi saéc tía. Ngöôøi naøo cuõng maïnh nhö hoå, ngöïa nhö roàng, oai phong laãm lieät. Con ngöïa naøo cuõng ñaàu cao, chaân daøi, toaøn thaân loâng ñen. Ngöïa ñi tôùi ñaâu aùnh saùng vaøng laáp loaùng ñeán ñaáy, thì ra moùng chaân noùii ñeàu ñöôïc bòt vaøng... Soá ngöôøi kî maõ caû thaûy laø möôøi chín, nhöng khí theá maïnh baèng thieân binh vaïn maõ. Möôøi taùm ngoïn ngöïa ñi tröôùc, gaàn tôùi nôi thì reõ ra hai beân. Con ñi cuoái cuøng ñöôøng hoaøng tieán vaøo giöõa. Bang chuùng Caùi Bang vöøa thaáy nhaân vaät naøy lieàn lôùn tieáng reo: -Kieàu Bang chuùa! Kieàu Bang chuùa! 7 Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  8. Luï c Maï c h Thaà n Kieá m Nguyeâ n taù c : Kim Dung Maáy traêm bang chuùng chaïy nhanh tôùi tröôùc ngöïa khom löng thi leã. Nguyeân ngöôøi naøy chính laø Tieâu Phong. Tieâu Phong töø khi bò truïc xuaát ra khoûi Caùi Bang, oâng yeân trí raèng boïn ñeä töû trong Bang ñeàu thuø gheùt mình. OÂng coù ngôø ñaâu hoï vaãn coøn moái tình vôùi mình. Hoï baùi kieán Tieâu Phong vôùi caû moät taám loøng nhieät thaønh. Baàu maùu noùng oâng soâi leân. Caëp maét huøm long lanh ngaán leä. OÂng nhaûy phoùc xuoáng ngöïa chaép tay thi leã noùi: -Taïi haï laø Tieâu Phong ngöôøi Khaát Ñan ñaõ bò ñuoåi ñi thì khoâng coøn dính líu ñeán Caùi Bang nöõa. Sao caùc vò vaãn xöng hoâ nhö cuõ. Caùc anh em laâu nay vaãn maïnh khoeû chöù? Caâu noùi sau cuøng cuûa Tieâu Phong toû ra quyeán luyeán tình xöa vôùi bang chuùng Caùi Bang. Boïn tieåu töû Caùi Bang ñeán tham kieán Tieâu Phong ña soá laø haïng ba, boán tuùi. Coøn haøng moät, hai tuùi, ñeàu laø môùi gia nhaäp, hoaëc ñòa vò thaáp keùm ít coù cô hoäi ñöôïc gaëp Tieâu Phong. Coøn haøng naêm, saùu tuùi trôû leân thì phaûi giöõ leà luaät nghieâm phoøng khoâng giao thieäp vôùi ngöôøi man rôï. Nhöõng ngöôøi lôùn tuoåi ngoâi cao bao giôø tính neát cuõng deø daët, khoâng nhö boïn thanh nieân soâi noåi muoán laøm gì laø laøm ngay, khoâng caàn suy tính saâu xa. Ta neân bieát raèng theo Bang quy cuûa Caùi Bang thì maáy traêm bang chuùng naøy ra thi leã vôùi Tieâu Phong cuõng laø phaïm loãi. Boïn chuùng nghe Tieâu Phong noùi vaäy, ñoät nhieân tænh ngoä, bieát laø haønh ñoäng cuûa mình voâ yù thöùc. Vò Kieàu Bang chuùa laø ngöôøi Khaát Ñan töùc laø keû ñaïi thuø vôùi ngöôøi Haùn. Töø treân xuoáng döôùi bang chuùng Caùi Bang ñeàu bieát roõ caû, theá maø Tieâu Phong vöøa xuaát hieän ñoät ngoät, hoï laïi naûy ra taám loøng yeâu meán, laø vì hoï laõng queân vieäc lôùn. Coù ngöôøi cuùi ñaàu luøi laïi. Nhöng moät soá ñoâng vaãn ra chieàu löu luyeán, ngaäp ngöøng noùi: -Kieàu... Kieàu laõo gia vaãn maïnh ö? Sau khi ly bieät, luùc naøo boïn taïi haï cuõng töôûng nhôù ñeán laõo gia. Chuyeán naøy Tieâu Phong laïi xuoáng Trung Nguyeân ñaõ chuaån bò saün saøng. OÂng löïa choïn möôøi taùm con tuaán maõ goïi laø "Yeân vaên thaäp baùt kî". Boïn tuyø tuøng oâng cuõng thuoäc vaøo haïng cao thuû tuyeät tích cuûa doøng hoï Khaát Ñan. Laàn tröôùc, moät mình Tieâu Phong ñoäc chieán quaàn huøng taïi Tuï Hieàn Trang, neáu khoâng ñöôïc moät vò ñaïi anh huøng ñoät nhieân xuaát hieän cöùu cho thì ñaõ maát maïng ngay ñöông tröôøng. Nhö vaäy ñuû toû caâu "Maõnh hoå nan ñòch quaàn hoà" laø ñuùng. Duø ai voõ coâng cao cöôøng ñeán ñaâu, nhöng laáy moät choïi traêm cuõng khoâng theå ñöôïc. Baây giôø oâng ñöa ñoaøn "Yeân vaân thaäp baùt kî" ñeán ñaây, moãi teân coù theå ñòch noåi möôøi. Huoáng 8 Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  9. Luï c Maï c h Thaà n Kieá m Nguyeâ n taù c : Kim Dung chi, ngöïa cuûa hoï ñeàu laø thöù löông caâu ngaøn daëm, luùc gaëp nguy caáp thì chuyeän ruùt lui cuõng chaúng khoù gì. Tieâu Phong vöøa ñeán chaân nuùi Thieáu Thaát, gaëp luùc boïn moân ñoà phaùi Tinh Tuù ñang lôùn tieáng ca ngôïi voõ coâng phaùi hoï coøn hay hôn "Haøng Long thaäp baùt chöôûng" thì khoâng khoûi löûa giaän buøng leân. Tuy oâng baây giôø khoâng laøm Bang chuùa Caùi Bang nöõa nhöng moân "Haøng Long thaäp baùt chöôûng" laø cuûa aân sö Uoâng Kieám Thoâng truyeàn thuï cho oâng, thì khi naøo oâng chòu ñeå cho ai khinh mieät. Tieâu Phong laïi lieác maét nhìn thaáy Ñinh Xuaân Thu trong tay ñang naém giöõ moät thieáu nöõ aùo tía thaân hình maûnh mai, maët traùi xoan, nöôùc da traéng nhö tuyeát. Naøng chính laø A Töû. Chuyeán naøy Tieâu Phong khoâng ngaïi gian lao xuoáng Trung Nguyeân tuy coøn nhieàu vieäc khaùc troïng yeáu, nhöng vieäc tìm A Töû cuõng laø moät nguyeân nhaân thuùc baùch oâng ra ñi. OÂng vöøa nhìn thaáy A Töû bò ngöôøi naém giöõ söïc nhôù tôùi lôøi troïng thaùc cuûa A Chaâu luùc laâm töû. OÂng lieàn söøng soä böôùc tôùi nôi, tay traùi khoa leân, tay phaûi vung chöôûng nhaèm ñaùnh tôùi Ñinh Xuaân Thu. Chieâu thöùc naøy chính laø "Khaùng long höõu hoái" moät chieâu raát cöông cöôøng trong "Haøng Long thaäp baùt chöôûng". OÂng coøn ñöùng caùch Ñinh Xuaân Thu möôøi baûy, möôøi taùm tröôïng, nhöng luùc chöôûng löïc phaùt huy ra thì oâng chæ coøn caùc chöøng möôøi tröôïng. Nhöng duø chöôûng löïc ai maõnh lieät ñeán ñaâu cuõng khoâng theå coøn caùch xa möôøi tröôïng maø ñaõ ñaùnh truùng ngay ñöôïc. Ñinh Xuaân Thu thöôøng nghe tieáng: "Baéc Kieàu Phong, Nam Moä Dung", neân ñoái vôùi oâng, haén khoâng daùm coi thöôøng. Coù ñieàu ñöùng ngoaøi xa möôøi taùm tröôïng maø oâng ñaõ phaùt chöôûng thì khoâng khi naøo haén ngôø raèng phaùt chöôûng naøy laïi phoùng ra ñeå ñaùnh mình. Deø ñaâu, Tieâu Phong vöøa phaùt chöôûng ra thì coøn caùch möôøi tam tröôïng, nhöng laïi tieáp theo moät chieâu "Khaùng long höõu hoái". Chieâu sau thuùc ñaåy phaùt chöôûng tröôùc. Hai luoàng chöôûng löïc hôïp laïi söùc maïnh döôøng nghieâng non, doác bieån, aøo aøo traøn tôùi. Chæ trong nhaùy maét, Ñinh Xuaân Thu caûm thaáy mô hoà nhö ngheït thôû. Chöôûng löïc cuûa ñoái phöông chaúng khaùc naøo laøn soùng thaàn xoâ ñaåy, khoâng taøi naøo ngaên trôû ñöôïc. Noù laïi gioáng nhö moät böùc töôøng cao ñeø aäp tôùi tröôùc maët, töôûng chöøng A Töû cuøng haén saép phaûi tan naùt thòt thaønh nhö moät ñoáng buøn. Ñinh Xuaân Thu ñang luùc kinh haõi quaù chöøng, khoâng coøn nghó ra ñöôïc keá hoaïch gì ñeå ñoái phoù. Haén bieát phoùng ñôn chöôûng ra ngaên ñoùn taát seõ bò gaõy tay maø coù khi coøn phaûi naùt xöông bong gaân nöõa. Haén nhìn thaáy Tieâu Phong thaân oai laãm lieät, song chöôûng muùa tít phoùng luoân ra baûy taùm chieâu lieàn vaøo chung quanh mình haén cöïc kyø döõ doäi. 9 Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  10. Luï c Maï c h Thaà n Kieá m Nguyeâ n taù c : Kim Dung Trong luùc caáp baùch, Ñinh Xuaân Thu voäi lieäng A Töû ra roài khoa hai tay leân ba voøng ñeå che phía tröôùc mình. Ñoàng thôøi haén chæ ñaàu ngoùn chaân xuoáng ñaát nhaûy luøi laïi hôn ba tröôïng. Tieâu Phong laïi phoùng ra chieâu "Khaùng long höõu hoái". Chöôûng löïc chieâu tröôùc chöa tan, chieâu sau laïi tieáp ñeán. Ñinh Xuaân Thu khoâng daùm chính dieän nghinh ñòch, phoùng chöôûng cheânh cheách ra ñeå ñaåy vaøo meù beân chöôûng löïc cuûa ñoái phöông. Nhöng haén caûm thaáy tay phaûi teâ nhöùc. Hôi thôû trong ngöïc ngheït töùc traàm troïng. Haén lieàn nhaân luùc naøy nhaûy ra ngoaøi ba tröôïng. Haén sôï Tieâu Phong röôït theo, vaãn phaûi döïng baøn tay leân ñoùn tröôùc ngöïc vaø ngaám ngaàm ngöng tuï ñoäc khí vaøo baøn tay. Tieâu Phong nheï nhaøng vöôn caùnh tay ra ñoùn laáy A Töû luùc naøng coøn lô löûng treân khoâng. OÂng chæ chaïm vaøo moät caùi laø ñaõ giaûi khai huyeät ñaïo cho naøng ñöôïc ngay. A Töû töø luùc bò Ñinh Xuaân Thu kieàm cheá, tuy hai maét naøng ñui muø khoâng nhìn thaáy gì, mieäng khoâng noùi ñöôïc nhöng nhöõng bieán coá xaûy ra chung quanh naøng nghe thaáy raát roõ raøng. A Töû vöøa ñöôïc giaûi khai huyeät ñaïo, lieàn möøng rôõ caát tieáng goïi: -Tyû phu gioûi quaù! Nhôø coù tyû phu ñeán môùi cöùu ñöôïc tieåu muoäi. Tieâu Phong nghó tôùi naøng töï nhieân boû ñi, khoâng nöûa lôøi töø bieät, ñeå mình noùng ruoät troâng chôø thì töùc khí laïi xoâng leân. OÂng vung tay phaùt vaøo moâng naøng moät chöôûng, quaùt hoûi: -Ngöôi ra khoûi nhaø maø khoâng baûo gì ta laø nghóa laøm sao? Ngöôi ñeå ta khoå coâng tìm kieám khaép nôi. oOo 10 Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2